Hotărârea nr. 329/2020

Hotărârea Nr.329 din 21-08-2020 privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Parcelare pentru locuinte individuale, Municipiul Arad, Strada Ialomitei, Nr. 14-16, beneficiar: S.C. K&K S.R.L.

Hotărârea
adusă la cunoştinţă publică în data de 21-08-2020

H O T Ă R Â R E  nr. _______
din __________


privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Parcelare pentru locuinte individuale, Municipiul Arad, Strada Ialomitei, Nr. 14-16, beneficiar: S.C. K&K S.R.L.


Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 47094 din 09.07.2020,
Analizând raportul informării și consultării publicului nr. 46247 din 07.07.2020, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare raportul de specialitate nr. 46248 din 07.07.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal,
Analizând avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 13 din 07.07.2020,
Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând seama de Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ G.M. 010 – 2000,
Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,
Având în vedere adoptarea hotărârii cu 14 voturi pentru și 5 abțineri (19 consilieri prezenți din totalul de 22),
În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E


Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului de investiție: ”Parcelare pentru locuințe individuale, Municipiul Arad, Strada Ialomiței, nr. 14-16”, conform documentației anexate care face parte din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize și cu următoarele date generale:
1.Beneficiar: S.C. K&K S.R.L.;
2.Elaborator: S.C. Obiectiv S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Ioan Feier, proiect nr. 288/ 2019;
3. Suprafața aferentă lotului reglementat prin prezentul P.U.Z. este de 5.874 mp, identificată prin extrasul C.F. nr. 352629 – Arad, categoria de folosință curți construcții în intravilan, construcții industriale și edilitare, proprietar S.C. K&K S.R.L.
Art. 2. Se aprobă următoarele condiții de construire:
1. Funcțiunea principală: zonă locuințe individuale izolate sau cuplate și funcțiuni complementare.
În incinta studiată au fost propuse cca 18 noi loturi pentru construirea clădirilor de locuit individuale izolate sau cuplate și funcțiuni complementare.
2. POT max = 35% pe lot;
3. CUT max = 1,05 pe lot;
4. Regimul de înălțime maxim P+2, Hmax = 12,00 m;
5. Zone verzi: min 20% pe lot, iar în afara loturilor: min 3,39% din suprafața totală;
6. Conform avizului nr. 9/U/28.01.2020, emis de Direcția Județeană pentru Cultură Arad, înainte de autorizarea executării lucrărilor de construire, se va solicita avizul de specialitate al D.J.C. Arad, care se va acorda doar după efectuarea diagnosticului arheologic intruziv pe fiecare parcelă în vederea stabilirii necesității descărcării de sarcină arheologică a terenurilor.
7. Dimensiunile accesului nou creat, cât și a drumului executat din incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor, înaintea autorizării construcțiilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa, vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.
8. Înaintea autorizării, parcelele vor avea forma și suprafața prevăzute în documentația de urbanism, obținute în urma unificării și reparcelării parcelelor inițiale înscrise în C.F.-urile menționate mai sus, inclusiv pentru strada nou creată. Se va nota în C.F. pentru strada nou creată, dreptul de servitute și cotă parte din suprafața drumului.
Se admite ca după aprobarea P.U.Z., parcelele, în situația în care se dorește, să poată fi unificate sau parcelate, cu condiția ca toate celelalte reglementări ale P.U.Z.-ului să fie respectate (P.O.T, C.U.T., retrageri față de aliniament, față de limitele posterioare și laterale, regim de înălțime, înălțime maximă la cornișă și coamă, funcțiuni admise ale zonei).
9. Construcțiile vor fi autorizate conform Legii Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
10. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu funcțiunea zonă locuințe individuale izolate sau cuplate, urmând ca, după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa, vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.
Art. 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal este valabil 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către S.C. K&K S.R.L. şi se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
SZABO Mihai-Iosif Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente
1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
1 ex. Dosar şedinţã CLMA 21.08.2020 Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA Proiect Avizat:
JUDEŢUL ARAD SECRETAR GENERAL
MUNICIPIUL ARAD Cons. jr. Lilioara Stepanencu
CONSILIUL LOCAL
Nr. 254/10.07.2020

H O T Ă R Â R E A Nr. ______
din____________________2020
privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ)
și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Parcelare pentru locuințe individuale,
Municipiul Arad, Strada Ialomiței, Nr. 14-16, beneficiar: S.C. K&K S.R.L.

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 47094 din 09.07.2020,
Analizând raportul informării și consultării publicului nr. 46247 din 07.07.2020, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare raportul de specialitate nr. 46248 din 07.07.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal,
Analizând avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 13 din 07.07.2020,
Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând seama de Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ G.M. 010 – 2000,
Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,
În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului de investiție: PARCELARE PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE, MUNICIPIUL ARAD, STRADA IALOMIȚEI, NR. 14-16, conform documentației anexate care face parte din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize și cu următoarele date generale:
1.Beneficiar: S.C. K&K S.R.L.;
2.Elaborator: S.C. OBIECTIV S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Ioan Feier, proiect nr. 288/ 2019;
3. Suprafața aferentă lotului reglementat prin prezentul P.U.Z. este de 5.874 mp, identificată prin extrasul C.F. nr. 352629 – Arad, categoria de folosință curți construcții în intravilan, construcții industriale și edilitare, proprietar S.C. K&K S.R.L.

Art 2. Se aprobă următoarele condiții de construire:
1. Funcțiunea principală: zonă locuințe individuale izolate sau cuplate și funcțiuni complementare.
În incinta studiată au fost propuse cca 18 noi loturi pentru construirea clădirilor de locuit individuale izolate sau cuplate și funcțiuni complementare.
2. POT max = 35% pe lot;
3. CUT max = 1,05 pe lot;
4. Regimul de înălțime maxim P+2, Hmax = 12,00 m;
5. Zone verzi: min 20% pe lot, iar în afara loturilor: min 3,39% din suprafața totală;
6. Conform avizului nr. 9/U/28.01.2020, emis de Direcția Județeană pentru Cultură Arad, înainte de autorizarea executării lucrărilor de construire, se va solicita avizul de specialitate al D.J.C. Arad, care se va acorda doar după efectuarea diagnosticului arheologic intruziv pe fiecare parcelă în vederea stabilirii necesității descărcării de sarcină arheologică a terenurilor.
7. Dimensiunile accesului nou creat, cât și a drumului executat din incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor, înaintea autorizării construcțiilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa, vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.
8. Înaintea autorizării, parcelele vor avea forma și suprafața prevăzute în documentația de urbanism, obținute în urma unificării și reparcelării parcelelor inițiale înscrise în C.F.-urile menționate mai sus, inclusiv pentru strada nou creată. Se va nota în C.F. pentru strada nou creată, dreptul de servitute și cotă parte din suprafața drumului.
Se admite ca după aprobarea P.U.Z., parcelele, în situația în care se dorește, să poată fi unificate sau parcelate, cu condiția ca toate celelalte reglementări ale P.U.Z.-ului să fie respectate (P.O.T, C.U.T., retrageri față de aliniament, față de limitele posterioare și laterale, regim de înălțime, înălțime maximă la cornișă și coamă, funcțiuni admise ale zonei).
9. Construcțiile vor fi autorizate conform Legii Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
10. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu funcțiunea zonă locuințe individuale izolate sau cuplate, urmând ca, după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa, vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Art.3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal este valabil 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către S.C. K&K S.R.L. şi se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL


Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente
Red/Verif. L.F./S.D.
Cod:PMA-S4-01PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
PRIMAR
Nr. 47094 /09.07.2020


REFERAT DE APROBARE
referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): PARCELARE PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE,
MUN. ARAD, STRADA IALOMIȚEI, NR. 14-16
1.Beneficiar: S.C. K&K S.R.L.;
2.Elaborator: S.C. OBIECTIV S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Ioan Feier, proiect nr. 288/ 2019;
3. Suprafața aferentă lotului reglementat prin prezentul P.U.Z. este de 5.874 mp, identificată prin extrasul C.F. nr. 352629 – Arad, categoria de folosință curți construcții în intravilan, construcții industriale și edilitare, proprietar S.C. K&K S.R.L.
Având în vedere:
- cererea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 35718/20.05.2020 de către Musca Vasile, reprezentant al S.C. K&K S.R.L.,
- referatul de aprobare nr................. din........................;
- raportul de specialitate nr.................../................................, întocmit de către Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal;
- raportul informării și consultării publicului nr................./............................, conform Ord. MDRT nr. 2701/2010 cu modificările și completările ulterioare, întocmit de către Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef;
- avizul tehnic nr............/........................ al Arhitectului –Șef;
Documentația de urbanism fiind întocmită conform legislației în vigoare și având îndeplinite condițiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 1730 din 26 august 2019, se înaintează spre analiză Consiliului Local al Municipiului Arad.
Consider oportună adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe Planul Urbanistic Zonal, cu următoarele reglementări urbanistice:
1. Funcțiunea principală: zonă locuințe individuale izolate sau cuplate și funcțiuni complementare.
În incinta studiată au fost propuse cca 18 noi loturi pentru construirea clădirilor de locuit individuale izolate sau cuplate și funcțiuni complementare.
2. POT max = 35% pe lot;
3. CUT max = 1,05 pe lot;
4. Regimul de înălțime maxim P+2, Hmax = 12,00 m;
5. Zone verzi: min 20% pe lot, iar în afara loturilor: min 3,39% din suprafața totală;
6. Conform avizului nr. 9/U/28.01.2020, emis de Direcția Județeană pentru Cultură Arad, înainte de autorizarea executării lucrărilor de construire, se va solicita avizul de specialitate al D.J.C. Arad, care se va acorda doar după efectuarea diagnosticului arheologic intruziv pe fiecare parcelă în vederea stabilirii necesității descărcării de sarcină arheologică a terenurilor.
7. Dimensiunile accesului nou creat, cât și a drumului executat din incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr.82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor, înaintea autorizării construcțiilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.
8. Înaintea autorizării, parcelele vor avea forma și suprafața prevăzute în documentația de urbanism, obținute în urma unificării și reparcelării parcelelor inițiale înscrise în C.F.-urile menționate mai sus, inclusiv pentru strada nou creată. Se va nota în extrasul C.F. pentru strada nou creată, dreptul de servitute și cotă parte din suprafața drumului.
Se admite ca după aprobarea P.U.Z., parcelele, în situația în care se dorește, să poată fi unificate sau parcelate, cu condiția ca toate celelalte reglementări ale P.U.Z.-ului să fie respectate (P.O.T, C.U.T., retrageri față de aliniament, față de limitele posterioare și laterale, regim de înălțime, înălțime maximă la cornișă și coamă, funcțiuni admise ale zonei).
9. Construcțiile vor fi autorizate conform Legii Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.
10. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu funcțiunea zonă locuințe individuale izolate sau cuplate, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.


P R I M A R
Călin BibarțServiciul Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente
Red/Verif. L.F./S.D.


Cod:PMA-S4-01
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
ARHITECT-ŞEF
SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ ŞI PROTEJARE MONUMENTE
Nr.46248 din 07.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z.
PARCELARE PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE,
MUN. ARAD, STRADA IALOMIȚEI, NR. 14-16

Beneficiar: S.C. K&K S.R.L.;
Elaborator: S.C. OBIECTIV S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Ioan Feier, proiect nr. 288/ 2019;
Încadrarea în localitate
Zona luată în studiu este situată în intravilanul Municipiului Arad, în zona centrală, str. Ialomiței, nr. 14-16.
Situația juridică a terenului
Suprafața aferentă parcelei reglementată prin prezentul P.U.Z,. este de 5.874 mp, identificată prin extrasul C.F. nr. 352629 – Arad, categoria de folosință curți construcții în intravilan, construcții industriale și edilitare, proprietar S.C. K&K S.R.L.
Situația existentă
Parcela face parte din UTR 7, conform PUG Arad, ISas7b – subzonă construcții și amenajări sportive.
Funcțiunea dominantă a zonei: funcțiunea de locuire – zonă rezidențială. Funcțiunile complementare admise ale zonei – spații comerciale și prestări servicii.
În zonă a fost aprobată documentația de urbanism P.U.Z. și R.L.U.: Construire Zonă rezidențială și servicii, Splaiul Mureș, nr. 26, municipiul Arad, elaborat pe parcelele identificate prin CF nr. 304884 – Arad și CF nr. 326684 – Arad, aprobat cu HCLM Arad 273/21.05.2019, beneficiar SC Porto Petrol SRL.
Suprafața identificată prin extrasul C.F. menționat mai sus, are următoarele vecinătăți:
-zona construită protejată a Municipiului Arad, stabilită prin Hotărârea nr. 201/2014 privind aprobarea documentației de urbanism: Plan urbanistic pentru zonă construită protejată, ZONA MONUMENTE PROTEJATE ARAD;
-la est terenul are aliniament cu str. Ialomiței, care, prin prelungirea cu str. Grigore Alexandrescu face legătura cu Piața Avram Iancu, vechiul centru al orașului;
-la sud și vest terenul este delimitat de Stația de reglare-măsurare gaze a Delgaz Grid Arad și de ansamblul de locuințe și servicii aprobat prin Hotărârea nr. 273/2019 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU “Construire Zonă rezidențială și servicii”, Splaiul Mureș, nr 26, municipiul Arad, pe parcelele identificate prin CF nr. 304884 - Arad şi CF nr. 326384 – Arad, beneficiar: S.C. PORTO PETROL S.R.L.
-la nord terenul se învecinează cu o sală de sport aparținând C.S.M. Arad și zonă locuințe individuale.
Descrierea soluției propuse
Obiectul PUZ constă în rezolvarea problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona studiată vizând propunerea de modificare a folosinței parcelei cu extrasul C.F. menționat mai sus, în zonă locuințe individuale izolate sau cuplate, cu funcțiuni complementare.
Reglementări urbanistice propuse:
1. Funcțiunea principală: zonă locuințe individuale izolate sau cuplate și funcțiuni complementare.
În incinta studiată au fost propuse cca 18 noi loturi pentru construirea clădirilor de locuit individuale izolate sau cuplate și funcțiuni complementare.
2. POT max = 35% pe lot;
3. CUT max = 1,05 pe lot;
4. Regimul de înălțime maxim P+2, Hmax = 12,00 m;
5. Zone verzi: min 20% pe lot, iar în afara loturilor: min 3,39% din suprafața totală;
6. Conform avizului nr. 9/U/28.01.2020, emis de Direcția Județeană pentru Cultură Arad, înainte de autorizarea executării lucrărilor de construire, se va solicita avizul de specialitate al D.J.C. Arad, care se va acorda doar după efectuarea diagnosticului arheologic intruziv pe fiecare parcelă în vederea stabilirii necesității descărcării de sarcină arheologică a terenurilor.
7. Dimensiunile accesului nou creat, cât și a drumului executat din incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr.82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor, înaintea autorizării construcțiilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.
8. Înaintea autorizării, parcelele vor avea forma și suprafața prevăzute în documentația de urbanism, obținute în urma unificării și reparcelării parcelelor inițiale înscrise în C.F.-urile menționate mai sus, inclusiv pentru strada nou creată. Se va nota în extrasul C.F. pentru strada nou creată, dreptul de servitute și cotă parte din suprafața drumului.
Se admite ca după aprobarea P.U.Z., parcelele, în situația în care se dorește, să poată fi unificate sau parcelate, cu condiția ca toate celelalte reglementări ale P.U.Z.-ului să fie respectate (P.O.T, C.U.T., retrageri față de aliniament, față de limitele posterioare și laterale, regim de înălțime, înălțime maximă la cornișă și coamă, funcțiuni admise ale zonei).
9. Construcțiile vor fi autorizate conform Legii Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.
10. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu funcțiunea zonă locuințe individuale izolate sau cuplate, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.
Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate ale parcelei:
Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și a recomandărilor de orientare față de punctele cardinale, cu respectarea Codului Civil și a reglementărilor urbanistice în vigoare.
Amplasarea faţă de aliniament:
-Construcţiile vor fi retrase de la aliniament cu min. 3,00 m și max. 5,00 m;
-Retragerea minimă a clădirilor de pe parcelele cu nr. 8, 9, 10, 16, și 17 se va stabili prin soluția arhitecturală și la autorizarea clădirilor.
Amplasarea în interiorul parcelei:
-Distanţa minimă obligatorie a construcțiilor supraterane faţă de limitele laterale ale terenului este de 2,00 m în cazul golurilor cu privire directă și 1,00 m în cazul golurilor cu privire piezișă;
-Retragerea minimă a clădirilor amplasate izolat, față de limitele laterale ale parcelei este de 2,00 m;
-Distanţa minimă obligatorie a construcțiilor supraterane față de limita posterioară a terenului este de 2,00 m
-Construcțiile pot fi amplasate la limita laterală a percelei în cazul clădirilor de locuințe cuplate sau înșiruite.
Circulația: Accesul carosabil și pietonal la incintă se va face din str. Ialomiței, iar în incintă se va amenaja un drum carosabil, trotuare și zone verzi, pe cheltuiala beneficiarilor, iar dimensionarea acestora se va face conform normativelor în vigoare. Se propune amenajarea prospectului străzii Ialomiței, acesta având în vecinătatea amplasamentului o lățime de circa 18,00 m față de lățimea prospectului curent al străzilor din vecinătate, care este de circa 12,00 m. Diferența de lățime poate fi amenajată ca spațiu verde. Strada interioară care va structura dispunerea parcelelor se propune cu parametrii unei străzi de categoria a IV- a, aceștia fiind suficienți pentru a asigura condiții de acces carosabil și pietonal pentru loturile parcelării (circa 18 loturi). Lungimea aproximativă a străzii interioare este de 90,00 m.
Locurile de parcare, vor fi amplasate în interiorul loturilor și vor fi dimensionate conform normativelor în vigoare, fără afectarea domeniului public (str. Ialomiței), iar numărul lor va fi conform H.G. 525/1996, republicat, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, anexa 5.
Utilități: Echiparea tehnico-edilitară (rețele existente în zonă): rețelele de apă potabilă, canalizare menajeră și pluvială, branșament electric și de gaz se vor executa în varianta de amplasare subterană, conform condițiilor din avizele și acordurile obținute și pe cheltuiala beneficiarilor.
Prezenta documentație este întocmită în baza certificatului de urbanism nr. 1730 din 26 august 2019, Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM 010-2000 și conține următoarele avize:
Nr.
crt. Organisme centrale/teritoriale interesate Nr. și data aviz Termen valabilitate avize
1 E-distribuție 297387772/31.01.2020 26.08.2020
2 Agenția pentru Protecția Mediului Arad 6154/22.05.2020 -
3 Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al Județului Arad – P.S.I. 925236/18.02.2020 -
4 Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al Județului Arad – P.C. 925237/18.02.2020 -
5 Direcția de Sănătate Publică a jud. Arad 21/18.02.2020 -
6 S.C. Compania de Apă Arad S.A. 930/04.02.2020 -
7 A.N. Apele Române 11/12.03.2020 12.03.2022
8 P.M. Arad - Dir. Ed.- Biroul Spații Verzi, Mediu 16174/Z3/11.06.2020 11.12.2020
9 O.C.P.I. Arad PV recepție 2021/2019 -
10 Autoritatea Aeronautică Civilă Română 6379/443/03.04.2020 03.04.2021
11 I.P.J. Arad – Serviciul Rutier 190089/22.04.2020 -
12 P.M. Arad - Dir. Ed.- Serv. într. și rep. căi de com. terestre 16174/Z1/08.04.2020 -
13 Delgaz Grid S.A. 48/23.01.2020 23.01.2021
14 Direcția Județeană pentru Cultură Arad 9/U/28.01.2020 -
15 Telekom Romania Communications S.A. 27/17.02.2020 -

Documentația de urbanism a fost analizată în cadrul ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 09.06.2020 și s-a emis Avizul tehnic nr. .............. din .......................
Având în vedere cele de mai sus, susținem aprobarea P.U.Z.

Arhitect Șef,
Arh. Radu Drăgan

Funcția Nume prenume Semnătura Data
Verificat Șef serviciu arh. Sandra Dinulescu
Elaborat Consilier ing. Laurențiu Florescu

VIZA JURIDIC
Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente
Red/Verif. L.F./S.D.


ROMÂNIA
Județul Arad
Primăria Municipiului Arad
Arhitect-Șef


Ca urmare a cererii adresate de Musca Vasile, reprezentant al S.C. K&K S.R.L., cu sediul în mun. Timișoara, str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 2 A, jud. Timiș, înregistrată cu nr. 35718/20.05.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ
Nr. 13 din 07.07.2020
pentru Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent:
PARCELARE PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE,
MUN. ARAD, STRADA IALOMIȚEI, NR. 14-16


Inițiator: S.C. K&K S.R.L.
Proiectant: S.C. OBIECTIV S.R.L.
Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Ioan Feier, proiect nr. 288/2019
Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.:
Zona luată în studiu este situată în intravilanul Municipiului Arad, în zona centrală și are o suprafața de 1,65 ha. Zona reglementată de găsește pe str. Ialomiței, nr. 14-16 și este limitrofă zonei construită protejată a Municipiului Arad, stabilită prin Hotărârea nr. 201/2014 privind aprobarea documentației de urbanism: Plan urbanistic pentru zonă construită protejată, ZONA MONUMENTE PROTEJATE ARAD;
Vecinătăți:
-la est terenul are aliniament cu str. Ialomiței, care, prin prelungirea cu str. Grigore Alexandrescu face legătura cu Piața Avram Iancu, vechiul centru al orașului;
-la sud și vest terenul este delimitat de Stația de reglare-măsurare gaze a Delgaz Grid Arad și de ansamblul de locuințe și servicii aprobat prin Hotărârea nr. 273/2019 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU “Construire Zonă rezidențială și servicii”, Splaiul Mureș, nr 26, municipiul Arad, pe parcelele identificate prin CF nr. 304884 - Arad şi CF nr. 326384 – Arad, beneficiar: S.C. PORTO PETROL S.R.L.
-la nord terenul se învecinează cu o sală de sport aparținând C.S.M. Arad și zonă locuințe individuale.
Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior
-Parcela face parte din UTR 7, conform PUG Arad, ISas7b – subzonă construcții și amenajări sportive.
-Funcțiunea dominantă a zonei: funcțiunea de locuire – zonă rezidențială. Funcțiunile complementare admise ale zonei – spații comerciale și prestări servicii.
-În zonă a fost aprobată documentația de urbanism P.U.Z. și R.L.U.: Construire Zonă rezidențială și servicii, Splaiul Mureș, nr. 26, municipiul Arad, elaborat pe parcelele identificate prin CF nr. 304884 – Arad și CF nr. 326684 – Arad, aprobat cu HCLM Arad 273/21.05.2019, beneficiar S.C. Porto Petrol S.R.L.
Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:
-Obiectul PUZ constă în rezolvarea problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona studiată vizând propunerea de modificare a folosinței parcelei cu extrasul C.F. menționat mai sus, în zonă locuințe individuale izolate sau cuplate, cu funcțiuni complementare.
Indici urbanistici propuși:
1. Funcțiunea principală: zonă locuințe individuale izolate sau cuplate și funcțiuni complementare. În incinta studiată au fost propuse cca 18 noi loturi pentru construirea clădirilor de locuit individuale izolate sau cuplate și funcțiuni complementare.
2. POT max = 35% pe lot;
3. CUT max = 1,05 pe lot;
4. Regimul de înălțime maxim P+2, Hmax = 12,00 m;
5. Zone verzi: min 20% pe lot, iar în afara loturilor: min 3,39% din suprafața totală;
6. Conform avizului nr. 9/U/28.01.2020, emis de Direcția Județeană pentru Cultură Arad, înainte de autorizarea executării lucrărilor de construire, se va solicita avizul de specialitate al D.J.C. Arad, care se va acorda doar după efectuarea diagnosticului arheologic intruziv pe fiecare parcelă în vederea stabilirii necesității descărcării de sarcină arheologică a terenurilor.
7. Dimensiunile accesului nou creat, cât și a drumului executat din incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr.82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor, înaintea autorizării construcțiilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.
8. Înaintea autorizării, parcelele vor avea forma și suprafața prevăzute în documentația de urbanism, obținute în urma unificării și reparcelării parcelelor inițiale înscrise în C.F.-urile menționate mai sus, inclusiv pentru strada nou creată. Se va nota în extrasul C.F. pentru strada nou creată, dreptul de servitute și cotă parte din suprafața drumului.
Se admite ca după aprobarea P.U.Z., parcelele, în situația în care se dorește, să poată fi unificate sau parcelate, cu condiția ca toate celelalte reglementări ale P.U.Z.-ului să fie respectate (P.O.T, C.U.T., retrageri față de aliniament, față de limitele posterioare și laterale, regim de înălțime, înălțime maximă la cornișă și coamă, funcțiuni admise ale zonei).
9. Construcțiile vor fi autorizate conform Legii Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.
10. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu funcțiunea zonă locuințe individuale izolate sau cuplate, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.
Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate ale parcelei:
Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și a recomandărilor de orientare față de punctele cardinale, cu respectarea Codului Civil și a reglementărilor urbanistice în vigoare.
Amplasarea faţă de aliniament:
-Construcţiile vor fi retrase de la aliniament cu min. 3,00 m și max. 5,00 m;
-Retragerea minimă a clădirilor de pe loturile cu nr. 8, 9, 10, 16, și 17 se va stabili prin soluția arhitecturală și la autorizarea clădirilor.
Amplasarea în interiorul parcelei:
-Distanţa minimă obligatorie a construcțiilor supraterane faţă de limitele laterale ale terenului este de 2,00 m în cazul golurilor cu privire directă și 1,00 m în cazul golurilor cu privire piezișă;
-Retragerea minimă a clădirilor amplasate izolat, față de limitele laterale ale parcelei este de 2,00 m;
-Distanţa minimă obligatorie a construcțiilor supraterane față de limita posterioară a terenului este de 2,00 m
-Construcțiile pot fi amplasate la limita laterală a percelei în cazul clădirilor de locuințe cuplate sau înșiruite.
Circulații și accese: Accesul carosabil și pietonal la incintă se va face din str. Ialomiței, iar în incintă se va amenaja un drum carosabil, trotuare și zone verzi, pe cheltuiala beneficiarilor, iar dimensionarea acestora se va face conform normativelor în vigoare. Se propune amenajarea prospectului străzii Ialomiței, acesta având în vecinătatea amplasamentului o lățime de circa 18,00 m față de lățimea prospectului curent al străzilor din vecinătate, care este de circa 12,00 m. Diferența de lățime poate fi amenajată ca spațiu verde. Strada interioară care va structura dispunerea parcelelor se propune cu parametrii unei străzi de categoria a IV- a, aceștia fiind suficienți pentru a asigura condiții de acces carosabil și pietonal pentru loturile parcelării (circa 18 loturi). Lungimea aproximativă a străzii interioare este de 90,00 m.
Locurile de parcare, vor fi amplasate în interiorul loturilor și vor fi dimensionate conform normativelor în vigoare, fără afectarea domeniului public (str. Ialomiței), iar numărul lor va fi conform H.G. 525/1996, republicat, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, anexa 5.
Echiparea tehnico-edilitară (rețele existente în zonă): rețelele de apă potabilă, canalizare menajeră și pluvială, branșament electric și de gaz se vor executa în varianta de amplasare subterană, conform condițiilor din avizele și acordurile obținute și pe cheltuiala beneficiarilor.
În urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 09.06.2020 se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia.
Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.
Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.
Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.
Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.
Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1730 din 26.08.2019, emis de Primarul Municipiului Arad.Arhitect-Șef
Arh. Radu Drăganred/dact/2ex/FL/DS
PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECTIA ARHITECT SEF
SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI PROTEJARE MONUMENTE
NR. 46247A5/07.07.2020


RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, s-a întocmit prezentul raport privind documentația:

Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism aferent
PARCELARE PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE


Inițiatorul documentației – SC K&K TIMIȘOARA SRL
-Amplasament – Mun. Arad, Județul Arad, Str. Ialomiței nr.14-16,
-Proiectant – S.C. OBIECTIV S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Ioan Feier, proiect nr.288/ 2019,
Responsabilitatea privind informarea și consultarea publicului: Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef.

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate pentru a informa și consulta publicul
1.Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

La etapa 1 - intenția de elaborare a documentației P.U.Z.
• Prin adresa nr. 72201/19.09.2019, beneficiarul solicită demararea procedurii de informare si consultare a publicului aferent etapei I - pregatitoare –anuntarea intentiei de elaborare PUZ si RLU aferent, conform Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010.
• Printr-un anunţ afişat pe sit-ul www.primariaarad.ro, cetăţenii au fost invitaţi să consulte şi să transmită observaţii în perioada 07.10.201917.10.2019, referitor la documentaţia Studiu de Oportunitate disponibilă la sediul Primăriei Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente, camera 49.
• S-a întocmit anunţul conform anexa 1 la Ord. 2701/2010 şi s-a transmis beneficiarului în vederea amplasării acestuia în loc vizibil pe parcela care a generat PUZ.
• Iniţiatorul P.U.Z-ului a afişat anunţul pe un panou rezistent la intemperii cu caracteristicile stabilite în anexa 1 la Ord. 2701/2010, pe parcela care a generat Planul Urbanistic Zonal, în data de 07.10.2019 menţinandu-l pe toată perioada stabilită pentru transmiterea observaţiilor şi propunerilor.
• Beneficiarul a depus fotografii care demonstrează amplasarea panoului în locaţia stabilită.
• Studiul de oportunitate a fost analizat în cadrul şedinţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, organizată în data de 01.10.2019.
Documentaţia disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente nu a fost consultată de nici o persoană. Nu au fost depuse sesizări in scris.

La etapa 2 – de elaborare a propunerilor PUZ si RLU aferent

• Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 87122/11.11.2019 și completările depuse cu nr.92038/28.11.2019 beneficiarul solicită demararea procedurii de informare și consultare a publicului pentru etapa 2, privind elaborarea propunerilor documentației de urbanism;
• S-a întocmit anunţul privind posibilitatea de consultare asupra propunerilor preliminare PUZ şi s-a afişat pe pagina de internet şi la sediul instituţiei în data de 04.12.2019.
• Anunțul privind consultarea documentației a fost afișat în data de 04.12.2019 pe panouri rezistente la intemperii, amplasate pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, la dosar fiind depuse fotografii care demonstrează acest lucru,
• Publicul a fost invitat să consulte documentația depusă la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente până în data de 18.12.2019 și să transmită observații, recomandări în scris la registratura Primăriei Municipiului Arad,
Documentaţia disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente nu a fost consultată de nici o persoană. Nu au inregistrate sesizări.

2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale
Au fost identificate părțile potențial interesate, care pot fi afectate de prevederile documentației de urbanism.
Au fost trimise 11 scrisori de notificare proprietarilor parcelelor învecinate privind posibilitatea consultării documentației PUZ la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, pentru a putea sesiza probleme legate de propunerea din plan.

3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise
Au fost notificați vecinii direct afectați de propunerile PUZ, conform listei cu proprietari depusă la dosar, proprietarii imobilelor învecinate str. Grigore Ureche nr.1,3,5,5-7,11, str. Ialomiței nr.19, str. Reșiței nr.2, str. -Spătaru Borcea nr.1, SC DELGAZ GRID SRL, SC PORTO PETROL SRL, CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ARAD.

4. Numărul persoanelor care au participat la acest proces
Documentația disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente nu a fost consultată de nici o persoană. Nu au fost înregistrate sesizări.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare:
Nu au fost înregistrate sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuire planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobat prin HCLM Arad nr. 95/28.04.2011 și va fi adus la cunoștință Consiliului Local al Municipiului Arad în scopul fundamentării deciziei de aprobare/neaprobare a documentației.

Arhitect Șef,
Arh. Radu Drăgan

Funcția Nume prenume Semnătura Data
Verificat Șef serviciu arh. Sandra Dinulescu
Elaborat Consilier ing. Laurențiu Florescu

[ Înapoi ]