Hotărârea nr. 328/2020

Hotărârea Nr.328 din 21-08-2020 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Zonă Rezidentială, Mun. Arad, Judetul Arad, Str. Rosmarin, F.N., beneficiari: Astalos Horia Radu, Astalos Ioana Miorita, Constantinescu Attila, Constantinescu Emil, Plavea Remus, Plavea Daniela Alexandra, Boar Alina, Grad Gheorghe, Grad Simona Alina, Moldovan Georgeta Rodica, Antochi Ciprian, Antochi Cecilia Anca

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 328 din 21 august 2020 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): ”Zonă Rezidențială, Mun. Arad, Județul Arad, Str. Rosmarin, F.N.”, beneficiari: Astalos Horia Radu, Astalos Ioana Miorița, Constantinescu Attila, Constantinescu Emil, Plavea Remus, Plavea Daniela Alexandra, Boar Alina, Grad Gheorghe, Grad Simona Alina, Moldovan Georgeta Rodica, Antochi Ciprian, Antochi Cecilia Anca

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 44906 din 02.07.2020,

Analizând raportul informării și consultării publicului nr. 39562 din 01.07.2020, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 44658 din 02.07.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal,

Analizând avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 12 din 01.07.2020,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ G.M. 010 - 2000,

Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 4 abțineri (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului de investiție ”Zonă Rezidențială, Mun. Arad, Județul Arad, Str. Rosmarin, F.N.”, conform extraselor C.F. cuprinse în Anexă, conform documentației anexate care face parte din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize și cu următoarele date generale:

1.Beneficiari: Astalos Horia Radu, Astalos Ioana Miorița, Constantinescu Attila, Constantinescu Emil, Plavea Remus, Plavea Daniela Alexandra, Boar Alina, Grad Gheorghe, Grad Simona Alina, Moldovan Georgeta Rodica, Antochi Ciprian, Antochi Cecilia Anca;

2.Elaborator: B.I.A. Arh. Marinel Alexandru Grigore, specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Marinel Alexandru Grigore, proiect nr. 178/2019.

3. Suprafața aferentă lotului reglementat prin prezentul P.U.Z. este de 23.078 mp, identificată prin extrasele C.F. cuprinse în Anexă.

Art 2. Se aprobă următoarele condiții de construire:

 • 1. Funcțiunea principală: zonă locuințe individuale, semiindividuale și locuințe colective, cu funcțiuni complementare, pentru parcelele identificate prin extrasele C.F. din anexă.

Pentru realizarea investiției din tema program sunt stabilite obiective-funcțiuni și prin reglementări urbanistice, relații optime între acestea. Acestea sunt următoarele:

 • -locuințe individuale și semiindividuale

-locuințe colective

 • -spații verzi de aliniament, de protecție si amenajate

 • -spațiu verde distinct cu loc de recreație ce va deservi întreg ansamblul

-strada nou propusa

-prelungire strada Rosmarin

-pietonale, parcaje, accese

-rețele tehnico-edilitare.

 • 2. Indici urbanistici propuși:

1)Parcele (loturi) destinate pentru construcții de locuințe individuale și semiindividuale:

Parcela P1 - nr. cad. 325398 - în suprafață de 474 mp - numărul obstacol aviz AACR = 16

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,97 m

Parcela P2 - nr. cad. 325397 - în suprafață de 445 mp - numărul obstacol aviz AACR = 17

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,73 m

Parcela P3 - nr. cad. 325396 - în suprafață de 417 mp - numărul obstacol aviz AACR = 18

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,54 m

Parcela P4 - nr. cad. 325395 - în suprafață de 389 mp - numărul obstacol aviz AACR = 19

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,20 m

Parcela P5 - nr. cad. 325399 - în suprafață de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 15

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,24 m

Parcela P6 - nr. cad. 325400 - în suprafață de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 14

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,26 m

Parcela P7 - nr. cad. 325401 - în suprafață de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 13

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 10,94 m

Parcela P8 - nr. cad. 325402 - în suprafață de 397 mp - numărul obstacol aviz AACR = 12

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 10,65 m

Parcela P9 - nr. cad. 325406 - în suprafață de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 8

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 5,35 m

Parcela P10 - nr. cad. 325405 - în suprafață de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 9

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 5,28 m

Parcela P11 - nr. cad. 325404 - în suprafață de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 10

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,94 m

Parcela P12 - nr. cad. 325403 - în suprafață de 397 mp - numărul obstacol aviz AACR = 11

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 5,71 m

Parcela P13 - nr. cad. 325407 - în suprafață de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 1

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,44 m

Parcela P14 - nr. cad. 325408 - în suprafață de 403 mp - numărul obstacol aviz AACR = 2

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,64 m

Parcela P15 - nr. cad. 325409 - în suprafață de 406 mp - numărul obstacol aviz AACR = 3

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,44 m

Parcela P16 - nr. cad. 325410 - în suprafață de 403 mp - numărul obstacol aviz AACR = 4

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,83 m

Parcela P17 - nr. cad. 325411 - în suprafață de 602 mp - numărul obstacol aviz AACR = 5

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,42 m

 • 2) Parcele (loturi) destinate pentru construcții de locuințe colective:

Parcela P18 - nr. cad. 325412 - în suprafață de 1378 mp - numărul obstacol aviz AACR = 6

 • - P.O.T. max. propus = 60 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 5,47 m

Parcela P19 - nr. cad. 325394 - în suprafață de 1319 mp - numărul obstacol aviz AACR = 7

 • - P.O.T. max. propus = 60 %

 • - C.U.T. max. propus = 2,4

 • - Regim de înălțime maxim = D+P+2E

 • - Înălțimea maximă admisă = 10,49 m

NOTĂ:

 • - În sensul prezentului regulament (RLU) precizarea înălțimii maxime admise se impune distinct pentru fiecare parcelă (lot) în parte, regulă impusă prin corespondența cu numărul obstacolului din avizul nr. 1713/133/02.03.2020 a A.A.C.R.

 • - În sensul prezentul regulament (RLU) se înțelege prin "înălțimea maxim admisă" = înălțimea maximă a construcțiilor de la cota CTN a terenului până la elementul de construcție cel mai înalt, astfel încât se admite și se recomandă sistematizarea pe verticală a terenului natural pentru obținerea unui regim de înălțime uniform și coerent al zonei rezidențiale propuse.

 • - Parcela de teren cu nr. cad. 325414 este propusă ca spațiu verde amenajat de incintă cu acces public de tip scuar urban.

 • - Parcela de teren cu nr. cad. 325413 este propusă ca platformă de incintă pentru acces, circulație și parcare aferentă locuințelor colective.

 • - Parcela de teren cu nr. cad. 325415 este propusă ca inel de circulație și acces pietonal și auto cu un singur sens de mers.

 • - Parcela de teren cu nr. cad. 325416 este propusă pentru acces pietonal și auto cu dublu sens de mers în prelungirea străzii Rosmarin existentă la amplasament.

 • - În interiorul parcelei cu nr. cad. 306406 este propusă prelungirea străzii Rosmarin și unificarea cu accesul principal de pe parcela cu nr. cad. 325416 rezultând o singură stradă. Restul parcelei cu nr. cad. 306406 va rămâne zonă cu interdicție de construire până la inițierea unui PUZ atunci când beneficiarul va iniția o tema de proiectare.

 • - Toate parcelele de terenuri cu funcțiunea de circulație auto și pietonală vor fi prevăzute cu carosabil de circulație auto, trotuar pentru pietonal și spațiu verde de aliniament și delimitare pietonal.

Având în vedere că beneficiarul nu dorește să reglementeze suprafața de 7.764,14 mp (33,64% din suprafața totală), conform planșei de Reglementări urbanistice, pentru aceasta se va institui interdicție de construire până la întocmirea unui P.U.Z.

 • 3. Spații verzi și plantate:

-Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spatii verzi și plantate, în funcție de destinația și capacitatea construcției, conform anexei 6 din Regulamentul General de Urbanism RGU.

Pentru zonele rezidențiale vor fi prevăzute spații verzi și plantate pe o suprafață de minim 2 mp/locuitor din suprafața totală a terenului.

 • - În cazul loturilor construibile, orice proiect de construire atrage după sine obligația de a trata terenul neconstruit și neamenajat, cu spații verzi amenajate și de a planta minimum un arbore, la fiecare 30 mp de teren neconstruit. Se vor trata ca spațiu verde amenajat, spațiile prevăzute în planșa Reglementări Urbanistice ca spații verzi amenajate.

 • - Se vor amenaja plantații de protecție, umbrire și aspect peisagistic în special de-a lungul căilor publice, acestea fiind dimensionate în funcție de spațiile prevăzute în planșa Reglementări Urbanistice.

 • - Plantarea de arbori înalți este permisa, numai la distante mai mari de 2.0 m față de linia despărțitoare a două proprietăți conform Codului Civil.

 • - Este obligatorie amenajarea și plantarea spatiilor verzi aferente circulațiilor carosabile.

Zonă spații verzi amenajate de aliniament: min. 1,62% din suprafața totală.

Zonă spații verzi amenajate: min. 4,59% din suprafața totală.

 • 4. Dimensiunile acceselor nou create, cât și a drumurilor executate din incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi executate conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr.82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor, înaintea autorizării construcțiilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

 • 5. Înaintea autorizării, parcelele vor avea forma și suprafața prevăzute în documentația de urbanism, obținute în urma unificării și reparcelării parcelelor inițiale înscrise în C.F.-urile menționate cuprinse în anexă, inclusiv pentru străzile nou create. Se va nota în C.F. pentru străzile nou create, dreptul de servitute și cotă parte din suprafața drumului.

Se admite ca după aprobarea P.U.Z., parcelele, în situația în care se dorește, să poată fi unificate sau parcelate cu condiția ca toate celelalte reglementări ale P.U.Z.-ului să fie respectate (P.O.T, C.U.T., retrageri față de aliniament, față de limitele posterioare și laterale, regim de înălțime, înălțime maximă la cornișă și coamă, funcțiuni admise ale zonei).

 • 6. Construcțiile vor fi autorizate conform prevederilor Legii Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.

 • 7. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu funcțiunea zonă locuințe individuale izolate sau cuplate, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate ale parcelei:

Amplasarea față de drumuri publice:

 • 1) Terenurile reglementate se situează la o distanță de 54,70 m față de drumurile publice din intravilanul Municipiului Arad, respectiv față de strada Rosmarin și strada Lungă. Reglementările urbanistice din PUZ prevăd o prelungire a străzii Rosmarin până la parcelele cu construcții de locuințe și un inel de circulație cu sens unic în interiorul zonei reglementate. Aceste căi de comunicații propuse vor deveni drumuri deschise circulației publice ale zonei rezidențiale propuse.

 • 2) În interiorul acestor drumuri de acces și circulație publică propuse se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice, conductele de alimentare cu apă, de canalizare menajeră și pluvială, de gaze naturale și rețelele de electricitate și telecomunicații necesare racordului la utilități și infrastructuri ori alte instalații de acest gen.

 • 3) Autorizarea executării construcțiilor pe parcelele destinate pentru locuințe individuale și semiindividuale se va face cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor propuse, delimitate conform legii și a prezentului regulament - 2,00 m retragere a construcțiilor față de aliniament (respectiv limita de proprietate stradală), cu excepția construcțiilor anexă de mici dimensiuni (de tip garaj, carport) care se pot amplasa la limita de proprietate dinspre domeniul public.

 • 4) Parcelele destinate pentru locuințele colective sunt poziționate astfel încât să beneficieze de zone cu parcare și acces privat în sistem semipublic. Față de aceste zone autorizarea executării construcțiilor pe parcelele destinate pentru locuințe colective se va face prin respectarea următoarelor retrageri: 0,00 m retragere la aliniament și 6,00 m retragere în lateral.

 • 5) Execuția străzilor și a lucrărilor de sistematizare se va face, după caz, în etape de investiție, pe baza unui program corelat cu programul de construcții și instalații, respectându-se prevederile tehnice de execuție din normative și standarde.

 • 6) Orice construcție, teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public (privat), având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărarea contra incendiilor și protecția civilă (sau servitute de trecere).

 • 7) Rampele de acces auto nu trebuie să aducă modificări la nivelul trotuarelor, se vor respecta, în cazul locuințelor colective, prevederile N051/2001, privind accesul persoanelor cu handicap.

Amplasarea față de aliniament:

Clădirile destinate pentru locuințele individuale și semiindividuale vor fi retrase față de aliniamentul stradal, conform Reglementărilor urbanistice prevăzute de PUZ, minim 2,00 m de aliniament (respectiv limita de proprietate stradală), cu excepția construcțiilor anexă de mici dimensiuni (de tip garaj, carport) care se pot amplasa la limita de proprietate dinspre domeniul public.

Clădirile destinate pentru locuințele colective vor fi retrase față de aliniamentul stradal, conform Reglementărilor urbanistice prevăzute de PUZ, minim 0,00 m de aliniament (respectiv limita de proprietate stradală).

NOTĂ:

Construcțiile trebuie să fie amplasate la aliniamentul indicat în documentul grafic sau retras față de acesta.

Extinderile, supraetajările, acoperirile cu șarpantă ale unor construcții existente, pot fi autorizate numai cu următoarele condiții:

 • - să nu prejudicieze aspectul arhitectural și urbanistic al zonei înconjurătoare

 • - să nu depășească retragerile de aliniament stabilite.

Amplasarea în interiorul parcelei:

Amplasarea construcțiilor în interiorul parcelor destinate pentru construcții de locuințe se va face respectând condițiile următoare:

 • - Distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, conform Codului Civil. In regim cuplat sau izolat, distanta minima admisa de Codul Civil între fațadele cu ferestre și balcoane și limita proprietății îngrădită este de 2,00 m. În cazul clădirilor cuplate, distanța minima impusă dintre fațada laterală și limita proprietății este de 3,00 m pentru accesul carosabil, conform Codului Civil.

 • - Retragerile laterale minime pentru parcelele P1, P4, P5, P8, P9, P12, P13, P17 acolo unde vecinătatea limitei laterale a parcelei respective este domeniul public, retragerea față de aliniamentul stradal min. 2,00 m.

 • - Retragerile minime obligatorii, ale clădirilor utilizate ca locuințe individuale și semiindividuale, față de limitele laterale pentru celelalte cazuri unde nu există excepții de la regula vor respecta prevederile Codului Civil.

 • - Retragerile minime obligatorii ale clădirilor utilizate ca locuințe individuale, față de limitele din spatele lotului sunt de minim 6,00 m.

 • - Retragerile minime obligatorii, ale clădirilor utilizate ca locuințe individuale, față de limitele din fața lotului - frontul stradal sunt de minim 2,00 m.

 • - Retragerile minime obligatorii, ale clădirilor utilizate ca locuințe colective, față de limitele din spatele și lateralele lotului sunt de minim 6,00 m.

 • - Retragerile minime obligatorii, ale clădirilor utilizate ca locuințe colective, față de limitele din fața lotului - frontul stradal sunt de minim 0,00 m.

 • - Distanța minimă, de la construcție până la cel mai apropiat punct al limitei de proprietate laterală, este conform prevederilor codului civil (minim 0,60 m, cu excepția situațiilor când exista acordul legalizat al proprietarului).

Se vor respecta zonele de protecție: pentru Canalul Mureșel - 2,50 m de la marginea taluzului și pentru rețeaua electrică LEA 0,4 Kv - 1,00 m din ax.

Circulația:

Amplasamentul studiat are asigurat accesul carosabil și pietonal din strada Rosmarin situată în cartierul Cadaș. Prezenta documentație prevede prelungirea acesteia până la terenul propus pentru reglementări urbanistice. Traficul rutier este normal, fiind îndeosebi o stradă cu circulație fără intensitate mare, utilizată doar pentru circulația și accesul la proprietățile din cartierul rezidențial Cadaș.

Accesul la terenurile reglementate se va face prin prelungirea străzii Rosmarin. Aceasta prelungire este prevăzută a fi până la marginea albiei canalului Mureșul Mort. În continuare, pentru asigurarea accesului la parcelele propuse cu locuințe individuale/semiindividuale și cu locuințe colective este propus un inel de circulație și acces cu sens unic.

Prospectul stradal al străzii principale propusă în prelungirea străzii Rosmarin va avea următoarele caracteristici: carosabil cu dublu sens de mers având lățime pe un sens de mers de 4 m, spațiu verde de aliniament și delimitare pietonal de 0,80 m și trotuar-pietonal în lungul carosabilului de 1,20 m. Deci rezultă un prospect stradal de 12 m.

Soluția de acces la incinta propusă pentru reglementare prevede această stradă (continuarea străzii Rosmarin) având o lungime de 54,70 m de la strada Rosmarin până la incinta propusă și o lățime carosabilă de 8 m. Prelungirea străzii continuă și in interiorul incintei încă 124,82 m, rezultând o lungime totală a străzii propuse de 54,70 m + 124,82 m =179,52 m.

Prospectul stradal al străzii secundare, propus ca un inel de circulație în incintă, va avea următoarele caracteristici: carosabil cu un singur sens de mers având lățime pe un sens de mers de 4 m, spațiu verde de aliniament și delimitare pietonal de 0,80 m și trotuar-pietonal în lungul carosabilului de 1,20 m. Spațiile verzi de aliniament și trotuarele pietonale vor fi prevăzute de-o parte și de alta a carosabilului. Deci rezultă un prospect stradal de 8 m.

În interiorul incintei terenului prevăzut pentru locuințe colective se va amenaja o platformă destinată pentru acces, circulații in interiorul incintei și parcări autovehicule. Platforma din incintă va fi utilizată atât auto cat și pietonal și va fi prevăzută cu o intrare și o ieșire în conformitate cu sensul de mers propus.

Parcaje

 • a. Autorizarea executării construcțiilor în incintă se emite doar daca există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

 • b. Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația si de capacitatea construcției, conform anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism RGU, în funcție de funcțiunea care se desfășoară pe lot.

 • c. In sensul prezentului regulament (RLU) se respectă anexa 5 la Regulamentul de Urbanism cu privire la asigurarea numărului de locuri de parcare pentru locuințe colective, unifamiliale și semicolective, după cum urmează:

-Platformele aferente locuințelor colective deservesc clădirile din incintă și sunt utilizate ca accese, circulații auto și pietonale și parcaje autoturisme.

-Pentru locuințele colective se asigură 65 parcaje pentru autoturism, obligatoriu minim un loc de parcare /apartament.

-Pentru locuințele individuale obligatoriu minim un loc de parcare /lot și semiindividuale, obligatoriu minim un loc de parcare /apartament.

 • d. Este interzisă transformarea spațiilor verzi de aliniament în spații pentru parcaje; de regulă, acestea se

vor asigura în afara domeniului public (sau garaje destinate exclusiv dotărilor de interes public).

 • e. Suprafețele de staționare necesare pe spațiile publice vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 2524999 și a normativelor în vigoare, inclusiv noul COD RUTIER.

Utilități: Echiparea tehnico-edilitară (rețele existente în zonă): rețelele de apă potabilă, canalizare menajeră și pluvială, branșament electric și de gaz se vor executa în varianta de amplasare subterană, conform condițiilor din avizele și acordurile obținute și pe cheltuiala beneficiarilor.

Art.3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal este valabil 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către beneficiarii cuprinși în Anexă și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Dezvoltare Ubană și Protejare Monumente

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 21.08.2020

Cod PMA -S4-02


Anexă la Hotărârea nr. 328/21.08.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Suprafața aferentă incintei reglementate prin prezentul P.U.Z. este de 23.078 mp, categoria de folosință curți construcții în intravilan, astfel:

01.C.F. nr. 325394 - Arad, 1.319 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu Emil,

02.C.F. nr. 325395 - Arad, 389 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

03.C.F. nr. 325396 - Arad, 417 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

04.C.F. nr. 325397 - Arad, 445 mp, proprietari Antochi Ciprian și Antochi Cecilia Anca,

05.C.F. nr. 325398 - Arad, 474 mp, proprietar Moldovan Georgeta Rodica,

06.C.F. nr. 325399 - Arad, 400 mp, proprietari Grad Gheorghe și Grad Simona Alina,

07.C.F. nr. 325400 - Arad, 400 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

08.C.F. nr. 325401 - Arad, 400 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

09.C.F. nr. 325402 - Arad, 397 mp, proprietar Boar Alina,

 • 10 .C.F. nr. 325403 - Arad, 397 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

 • 11 .C.F. nr. 325404 - Arad, 400 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

 • 12 .C.F. nr. 325405 - Arad, 400 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

 • 13 .C.F. nr. 325406 - Arad, 400 mp, proprietari Plavea Remus și Plavea Daniela Alexandra, 14.C.F. nr. 325407 - Arad, 400 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

 • 15 .C.F. nr. 325408 - Arad, 403 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

 • 16 .C.F. nr. 325409 - Arad, 406 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

 • 17 .C.F. nr. 325410 - Arad, 403 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

 • 18 .C.F. nr. 325411 - Arad, 602 mp, proprietar Constantinescu Emil,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  SZABO Mihai-Iosif


  Contrasemnează pentru legalitate

  SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


19.C.F.

nr. 325412

- Arad, 1.378

mp, proprietari Constantinescu Attila

și

Constantinescu

Emil,

20.C.F.

Emil,

nr. 325413

- Arad, 1.861

mp, proprietari Constantinescu Attila

și

Constantinescu

21.C.F.

Emil,

nr. 325414

- Arad, 1.060

mp, proprietari Constantinescu Attila

și

Constantinescu

22.C.F.

Emil,

nr. 325415

- Arad, 1.486

mp, proprietari Constantinescu Attila

și

Constantinescu

23.C.F. nr. 325416 - Arad, 751 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu Emil, 24.C.F. nr. 306406 - Arad, 8.090 mp, proprietari Astalos Horia Radu și Astalos Ioana Maria.

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL


Proiect


Avizat:


SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU


Nr. 248/02.07.2020

HOTĂRÂREA Nr. ______

din__________________

privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU):

Zonă Rezidențială, Mun. Arad, Județul Arad, Str. Rosmarin, F.N., beneficiari: Astalos Horia Radu, Astalos Ioana Miorița, Constantinescu Attila, Constantinescu Emil, Plavea Remus, Plavea Daniela Alexandra, Boar Alina, Grad Gheorghe, Grad Simona Alina, Moldovan Georgeta Rodica, Antochi Ciprian, Antochi Cecilia Anca

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 44906 din 02.07.2020,

Analizând raportul informării și consultării publicului nr. 39562 din 01.07.2020, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 44658 din 02.07.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal,

Analizând avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 12 din 01.07.2020,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului

Arad,

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ G.M. 010 - 2000,

Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului de investiție Zonă Rezidențială, Mun. Arad, Județul Arad, Str. Rosmarin, F.N., conform extraselor C.F. cuprinse în Anexă, conform documentației anexate care face parte din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize și cu următoarele date generale:

1.Beneficiari: Astalos Horia Radu, Astalos Ioana Miorița, Constantinescu Attila, Constantinescu Emil, Plavea Remus, Plavea Daniela Alexandra, Boar Alina, Grad Gheorghe, Grad Simona Alina, Moldovan Georgeta Rodica, Antochi Ciprian, Antochi Cecilia Anca;

2.Elaborator: B.I.A. Arh. Marinel Alexandru Grigore, specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Marinel Alexandru Grigore, proiect nr. 178/2019.

3. Suprafața aferentă lotului reglementat prin prezentul P.U.Z. este de 23.078 mp, identificată prin extrasele C.F. cuprinse în Anexă.

Art 2. Se aprobă următoarele condiții de construire:

 • 1. Funcțiunea principală: zonă locuințe individuale, semiindividuale și locuințe colective, cu funcțiuni complementare, pentru parcelele identificate prin extrasele C.F. din anexă.

Pentru realizarea investiției din tema program sunt stabilite obiective-funcțiuni și prin reglementări urbanistice, relații optime între acestea. Acestea sunt următoarele:

 • - locuințe individuale și semiindividuale

 • - locuințe colective

 • - spații verzi de aliniament, de protecție si amenajate

 • - spațiu verde distinct cu loc de recreație ce va deservi întreg ansamblul

 • - strada nou propusa

 • - prelungire strada Rosmarin

 • - pietonale, parcaje, accese

 • - rețele tehnico-edilitare.

 • 2. Indici urbanistici propuși:

1)Parcele (loturi) destinate pentru construcții de locuințe individuale și semiindividuale:

Parcela P1 - nr. cad. 325398 - în suprafață de 474 mp - numărul obstacol aviz AACR = 16

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,97 m

Parcela P2 - nr. cad. 325397 - în suprafață de 445 mp - numărul obstacol aviz AACR = 17

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,73 m

Parcela P3 - nr. cad. 325396 - în suprafață de 417 mp - numărul obstacol aviz AACR = 18

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,54 m

Parcela P4 - nr. cad. 325395 - în suprafață de 389 mp - numărul obstacol aviz AACR = 19

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,20 m

Parcela P5 - nr. cad. 325399 - în suprafață de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 15

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,24 m

Parcela P6 - nr. cad. 325400 - în suprafață de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 14

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,26 m

Parcela P7 - nr. cad. 325401 - în suprafață de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 13

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 10,94 m

Parcela P8 - nr. cad. 325402 - în suprafață de 397 mp - numărul obstacol aviz AACR = 12

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 10,65 m

Parcela P9 - nr. cad. 325406 - în suprafață de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 8

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 5,35 m

Parcela P10 - nr. cad. 325405 - în suprafață de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 9

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 5,28 m

Parcela P11 - nr. cad. 325404 - în suprafață de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 10

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,94 m

Parcela P12 - nr. cad. 325403 - în suprafață de 397 mp - numărul obstacol aviz AACR = 11

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 5,71 m

Parcela P13 - nr. cad. 325407 - în suprafață de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 1

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,44 m

Parcela P14 - nr. cad. 325408 - în suprafață de 403 mp - numărul obstacol aviz AACR = 2

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,64 m

Parcela P15 - nr. cad. 325409 - în suprafață de 406 mp - numărul obstacol aviz AACR = 3

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,44 m

Parcela P16 - nr. cad. 325410 - în suprafață de 403 mp - numărul obstacol aviz AACR = 4

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,83 m

Parcela P17 - nr. cad. 325411 - în suprafață de 602 mp - numărul obstacol aviz AACR = 5

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,42 m

 • 2) Parcele (loturi) destinate pentru construcții de locuințe colective:

Parcela P18 - nr. cad. 325412 - în suprafață de 1378 mp - numărul obstacol aviz AACR = 6

 • - P.O.T. max. propus = 60 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 5,47 m

Parcela P19 - nr. cad. 325394 - în suprafață de 1319 mp - numărul obstacol aviz AACR = 7

 • - P.O.T. max. propus = 60 %

 • - C.U.T. max. propus = 2,4

 • - Regim de înălțime maxim = D+P+2E

 • - Înălțimea maximă admisă = 10,49 m

NOTĂ:

 • - În sensul prezentului regulament (RLU) precizarea înălțimii maxime admise se impune distinct pentru fiecare parcelă (lot) în parte, regulă impusă prin corespondența cu numărul obstacolului din avizul nr. 1713/133/02.03.2020 a A.A.C.R.

 • - În sensul prezentul regulament (RLU) se înțelege prin "înălțimea maxim admisă" = înălțimea maximă a construcțiilor de la cota CTN a terenului până la elementul de construcție cel mai înalt, astfel încât se admite și se recomandă sistematizarea pe verticală a terenului natural pentru obținerea unui regim de înălțime uniform și coerent al zonei rezidențiale propuse.

 • - Parcela de teren cu nr. cad. 325414 este propusă ca spațiu verde amenajat de incintă cu acces public de tip scuar urban.

 • - Parcela de teren cu nr. cad. 325413 este propusă ca platformă de incintă pentru acces, circulație și parcare aferentă locuințelor colective.

 • - Parcela de teren cu nr. cad. 325415 este propusă ca inel de circulație și acces pietonal și auto cu un singur sens de mers.

 • - Parcela de teren cu nr. cad. 325416 este propusă pentru acces pietonal și auto cu dublu sens de mers în prelungirea străzii Rosmarin existentă la amplasament.

 • - În interiorul parcelei cu nr. cad. 306406 este propusă prelungirea străzii Rosmarin și unificarea cu accesul principal de pe parcela cu nr. cad. 325416 rezultând o singură stradă. Restul parcelei cu nr. cad. 306406 va rămâne zonă cu interdicție de construire până la inițierea unui PUZ atunci când beneficiarul va iniția o tema de proiectare.

 • - Toate parcelele de terenuri cu funcțiunea de circulație auto și pietonală vor fi prevăzute cu carosabil de circulație auto, trotuar pentru pietonal și spațiu verde de aliniament și delimitare pietonal.

Având în vedere că beneficiarul nu dorește să reglementeze suprafața de 7.764,14 mp (33,64% din suprafața totală), conform planșei de Reglementări urbanistice, pentru aceasta se va institui interdicție de construire până la întocmirea unui P.U.Z.

 • 3. Spații verzi și plantate:

-Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spatii verzi și plantate, în funcție de destinația și capacitatea construcției, conform anexei 6 din Regulamentul General de Urbanism RGU.

Pentru zonele rezidențiale vor fi prevăzute spații verzi și plantate pe o suprafață de minim 2 mp/locuitor din suprafața totală a terenului.

 • - În cazul loturilor construibile, orice proiect de construire atrage după sine obligația de a trata terenul neconstruit și neamenajat, cu spații verzi amenajate și de a planta minimum un arbore, la fiecare 30 mp de teren neconstruit. Se vor trata ca spațiu verde amenajat, spațiile prevăzute în planșa Reglementări Urbanistice ca spații verzi amenajate.

 • - Se vor amenaja plantații de protecție, umbrire și aspect peisagistic în special de-a lungul căilor publice, acestea fiind dimensionate în funcție de spațiile prevăzute în planșa Reglementări Urbanistice.

 • - Plantarea de arbori înalți este permisa, numai la distante mai mari de 2.0 m față de linia despărțitoare a două proprietăți conform Codului Civil.

 • - Este obligatorie amenajarea și plantarea spatiilor verzi aferente circulațiilor carosabile.

Zonă spații verzi amenajate de aliniament: min. 1,62% din suprafața totală.

Zonă spații verzi amenajate: min. 4,59% din suprafața totală.

 • 4. Dimensiunile acceselor nou create, cât și a drumurilor executate din incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi executate conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr.82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor, înaintea autorizării construcțiilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

 • 5. Înaintea autorizării, parcelele vor avea forma și suprafața prevăzute în documentația de urbanism, obținute în urma unificării și reparcelării parcelelor inițiale înscrise în C.F.-urile menționate cuprinse în anexă, inclusiv pentru străzile nou create. Se va nota în C.F. pentru străzile nou create, dreptul de servitute și cotă parte din suprafața drumului.

Se admite ca după aprobarea P.U.Z., parcelele, în situația în care se dorește, să poată fi unificate sau parcelate cu condiția ca toate celelalte reglementări ale P.U.Z.-ului să fie respectate (P.O.T, C.U.T., retrageri față de aliniament, față de limitele posterioare și laterale, regim de înălțime, înălțime maximă la cornișă și coamă, funcțiuni admise ale zonei).

 • 6. Construcțiile vor fi autorizate conform prevederilor Legii Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.

 • 7. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu funcțiunea zonă locuințe individuale izolate sau cuplate, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate ale parcelei:

Amplasarea față de drumuri publice:

 • 1) Terenurile reglementate se situează la o distanță de 54,70 m față de drumurile publice din intravilanul Municipiului Arad, respectiv față de strada Rosmarin și strada Lungă. Reglementările urbanistice din PUZ prevăd o prelungire a străzii Rosmarin până la parcelele cu construcții de locuințe și un inel de circulație cu sens unic în interiorul zonei reglementate. Aceste căi de comunicații propuse vor deveni drumuri deschise circulației publice ale zonei rezidențiale propuse.

 • 2) În interiorul acestor drumuri de acces și circulație publică propuse se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice, conductele de alimentare cu apă, de canalizare menajeră și pluvială, de gaze naturale și rețelele de electricitate și telecomunicații necesare racordului la utilități și infrastructuri ori alte instalații de acest gen.

 • 3) Autorizarea executării construcțiilor pe parcelele destinate pentru locuințe individuale și semiindividuale se va face cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor propuse, delimitate conform legii și a prezentului regulament - 2,00 m retragere a construcțiilor față de aliniament (respectiv limita de proprietate stradală), cu excepția construcțiilor anexă de mici dimensiuni (de tip garaj, carport) care se pot amplasa la limita de proprietate dinspre domeniul public.

 • 4) Parcelele destinate pentru locuințele colective sunt poziționate astfel încât să beneficieze de zone cu parcare și acces privat în sistem semipublic. Față de aceste zone autorizarea executării construcțiilor pe parcelele destinate pentru locuințe colective se va face prin respectarea următoarelor retrageri: 0,00 m retragere la aliniament și 6,00 m retragere în lateral.

 • 5) Execuția străzilor și a lucrărilor de sistematizare se va face, după caz, în etape de investiție, pe baza unui program corelat cu programul de construcții și instalații, respectându-se prevederile tehnice de execuție din normative și standarde.

 • 6) Orice construcție, teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public (privat), având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărarea contra incendiilor și protecția civilă (sau servitute de trecere).

 • 7) Rampele de acces auto nu trebuie să aducă modificări la nivelul trotuarelor, se vor respecta, în cazul locuințelor colective, prevederile N051/2001, privind accesul persoanelor cu handicap.

Amplasarea față de aliniament:

Clădirile destinate pentru locuințele individuale și semiindividuale vor fi retrase față de aliniamentul stradal, conform Reglementărilor urbanistice prevăzute de PUZ, minim 2,00 m de aliniament (respectiv limita de proprietate stradală), cu excepția construcțiilor anexă de mici dimensiuni (de tip garaj, carport) care se pot amplasa la limita de proprietate dinspre domeniul public.

Clădirile destinate pentru locuințele colective vor fi retrase față de aliniamentul stradal, conform Reglementărilor urbanistice prevăzute de PUZ, minim 0,00 m de aliniament (respectiv limita de proprietate stradală).

NOTĂ:

Construcțiile trebuie să fie amplasate la aliniamentul indicat în documentul grafic sau retras față de acesta.

Extinderile, supraetajările, acoperirile cu șarpantă ale unor construcții existente, pot fi autorizate numai cu următoarele condiții:

 • - să nu prejudicieze aspectul arhitectural și urbanistic al zonei înconjurătoare

 • - să nu depășească retragerile de aliniament stabilite.

Amplasarea în interiorul parcelei:

Amplasarea construcțiilor în interiorul parcelor destinate pentru construcții de locuințe se va face respectând condițiile următoare:

 • - Distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, conform Codului Civil. In regim cuplat sau izolat, distanta minima admisa de Codul Civil între fațadele cu ferestre și balcoane și limita proprietății îngrădită este de 2,00 m. În cazul clădirilor cuplate, distanța minima impusă dintre fațada laterală și limita proprietății este de 3,00 m pentru accesul carosabil, conform Codului Civil.

 • - Retragerile laterale minime pentru parcelele P1, P4, P5, P8, P9, P12, P13, P17 acolo unde vecinătatea limitei laterale a parcelei respective este domeniul public, retragerea față de aliniamentul stradal min. 2,00 m.

 • - Retragerile minime obligatorii, ale clădirilor utilizate ca locuințe individuale și semiindividuale, față de limitele laterale pentru celelalte cazuri unde nu există excepții de la regula vor respecta prevederile Codului Civil.

 • - Retragerile minime obligatorii ale clădirilor utilizate ca locuințe individuale, față de limitele din spatele lotului sunt de minim 6,00 m.

 • - Retragerile minime obligatorii, ale clădirilor utilizate ca locuințe individuale, față de limitele din fața lotului - frontul stradal sunt de minim 2,00 m.

 • - Retragerile minime obligatorii, ale clădirilor utilizate ca locuințe colective, față de limitele din spatele și lateralele lotului sunt de minim 6,00 m.

 • - Retragerile minime obligatorii, ale clădirilor utilizate ca locuințe colective, față de limitele din fața lotului - frontul stradal sunt de minim 0,00 m.

 • - Distanța minimă, de la construcție până la cel mai apropiat punct al limitei de proprietate laterală, este conform prevederilor codului civil (minim 0,60 m, cu excepția situațiilor când exista acordul legalizat al proprietarului).

Se vor respecta zonele de protecție: pentru Canalul Mureșel - 2,50 m de la marginea taluzului și pentru rețeaua electrică LEA 0,4 Kv - 1,00 m din ax.

Circulația:

Amplasamentul studiat are asigurat accesul carosabil și pietonal din strada Rosmarin situată în cartierul Cadaș. Prezenta documentație prevede prelungirea acesteia până la terenul propus pentru reglementări urbanistice. Traficul rutier este normal, fiind îndeosebi o stradă cu circulație fără intensitate mare, utilizată doar pentru circulația și accesul la proprietățile din cartierul rezidențial Cadaș.

Accesul la terenurile reglementate se va face prin prelungirea străzii Rosmarin. Aceasta prelungire este prevăzută a fi până la marginea albiei canalului Mureșul Mort. În continuare, pentru asigurarea accesului la parcelele propuse cu locuințe individuale/semiindividuale și cu locuințe colective este propus un inel de circulație și acces cu sens unic.

Prospectul stradal al străzii principale propusă în prelungirea străzii Rosmarin va avea următoarele caracteristici: carosabil cu dublu sens de mers având lățime pe un sens de mers de 4 m, spațiu verde de aliniament și delimitare pietonal de 0,80 m și trotuar-pietonal în lungul carosabilului de 1,20 m. Deci rezultă un prospect stradal de 12 m.

Soluția de acces la incinta propusă pentru reglementare prevede această stradă (continuarea străzii Rosmarin) având o lungime de 54,70 m de la strada Rosmarin până la incinta propusă și o lățime carosabilă de 8 m. Prelungirea străzii continuă și in interiorul incintei încă 124,82 m, rezultând o lungime totală a străzii propuse de 54,70 m + 124,82 m =179,52 m.

Prospectul stradal al străzii secundare, propus ca un inel de circulație în incintă, va avea următoarele caracteristici: carosabil cu un singur sens de mers având lățime pe un sens de mers de 4 m, spațiu verde de aliniament și delimitare pietonal de 0,80 m și trotuar-pietonal în lungul carosabilului de 1,20 m. Spațiile verzi de aliniament și trotuarele pietonale vor fi prevăzute de-o parte și de alta a carosabilului. Deci rezultă un prospect stradal de 8 m.

În interiorul incintei terenului prevăzut pentru locuințe colective se va amenaja o platformă destinată pentru acces, circulații in interiorul incintei și parcări autovehicule. Platforma din incintă va fi utilizată atât auto cat și pietonal și va fi prevăzută cu o intrare și o ieșire în conformitate cu sensul de mers propus.

Parcaje

 • a. Autorizarea executării construcțiilor în incintă se emite doar daca există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

 • b. Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația si de capacitatea construcției, conform anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism RGU, în funcție de funcțiunea care se desfășoară pe lot.

 • c. In sensul prezentului regulament (RLU) se respectă anexa 5 la Regulamentul de Urbanism cu privire la asigurarea numărului de locuri de parcare pentru locuințe colective, unifamiliale și semicolective, după cum urmează:

 • - Platformele aferente locuințelor colective deservesc clădirile din incintă și sunt utilizate ca accese, circulații auto și pietonale și parcaje autoturisme.

 • - Pentru locuințele colective se asigură 65 parcaje pentru autoturism, obligatoriu minim un loc de parcare /apartament.

 • - Pentru locuințele individuale obligatoriu minim un loc de parcare /lot și semiindividuale, obligatoriu minim un loc de parcare /apartament.

 • d. Este interzisă transformarea spațiilor verzi de aliniament în spații pentru parcaje; de regulă, acestea se

vor asigura în afara domeniului public (sau garaje destinate exclusiv dotărilor de interes public).

 • e. Suprafețele de staționare necesare pe spațiile publice vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 2524999 și a normativelor în vigoare, inclusiv noul COD RUTIER.

Utilități: Echiparea tehnico-edilitară (rețele existente în zonă): rețelele de apă potabilă, canalizare menajeră și pluvială, branșament electric și de gaz se vor executa în varianta de amplasare subterană, conform condițiilor din avizele și acordurile obținute și pe cheltuiala beneficiarilor.

 • Art.3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal este valabil 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către beneficiarii cuprinși în Anexă și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   SECRETAR

Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente

Red/Verif. L.F./S.D.

Cod:PMA-S4-01

Anexă

Suprafața aferentă incintei reglementate prin prezentul P.U.Z. este de 23.078 mp, categoria de folosință curți construcții în intravilan, astfel:

01.C.F. nr. 325394 - Arad, 1.319 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu Emil,

02.C.F. nr. 325395 - Arad, 389 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

03.C.F. nr. 325396 - Arad, 417 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

04.C.F. nr. 325397 - Arad, 445 mp, proprietari Antochi Ciprian și Antochi Cecilia Anca,

05.C.F. nr. 325398 - Arad, 474 mp, proprietar Moldovan Georgeta Rodica,

06.C.F. nr. 325399 - Arad, 400 mp, proprietari Grad Gheorghe și Grad Simona Alina,

07.C.F. nr. 325400 - Arad, 400 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

08.C.F. nr. 325401 - Arad, 400 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

09.C.F. nr. 325402 - Arad, 397 mp, proprietar Boar Alina,

 • 10 .C.F. nr. 325403 - Arad, 397 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

 • 11 .C.F. nr. 325404 - Arad, 400 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

 • 12 .C.F. nr. 325405 - Arad, 400 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

 • 13 .C.F. nr. 325406 - Arad, 400 mp, proprietari Plavea Remus și Plavea Daniela Alexandra, 14.C.F. nr. 325407 - Arad, 400 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

 • 15 .C.F. nr. 325408 - Arad, 403 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

 • 16 .C.F. nr. 325409 - Arad, 406 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

 • 17 .C.F. nr. 325410 - Arad, 403 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

 • 18 .C.F. nr. 325411 - Arad, 602 mp, proprietar Constantinescu Emil,

 • 19 .C.F. nr. 325412 - Arad, 1.378 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu Emil,

 • 20 .C.F. nr. 325413 - Arad, 1.861 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu Emil,

 • 21 .C.F. nr. 325414 - Arad, 1.060 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu Emil,

 • 22 .C.F. nr. 325415 - Arad, 1.486 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu Emil,

 • 23 .C.F. nr. 325416 - Arad, 751 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu Emil, 24.C.F. nr. 306406 - Arad, 8.090 mp, proprietari Astalos Horia Radu și Astalos Ioana Maria.

Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente

Red/Verif. L.F./S.D


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

PRIMAR

Nr. 44906/02.07.2020

REFERAT DE APROBARE

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): ZONĂ REZIDENȚIALĂ, Mun. Arad, Județul Arad, Str. Rosmarin, F.N., conform extraselor C.F. cuprinse în Anexă

 • 1. Beneficiari:    Astalos Horia Radu, Astalos Ioana Miorița, Constantinescu Attila,

Constantinescu Emil,

Plavea Remus, Plavea Daniela Alexandra, Boar Alina, Grad Gheorghe, Grad Simona Alina, Moldovan

Georgeta Rodica, Antochi Ciprian, Antochi Cecilia Anca;

 • 2. Elaborator: B.I.A. Arh. Marinel Alexandru Grigore, specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Marinel Alexandru Grigore, proiect an 2019;

 • 3. Suprafața aferentă lotului reglementat prin prezentul P.U.Z. este de 23.078 mp, identificată prin extrasele C.F. cuprinse în Anexă.

Având în vedere:

 • - cererea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 22051/23/03.2020, cât și a completărilor solicitate depuse cu nr. 30672/07.05.2020 și nr. 39562/15.06.2020, de către Suciu Radu Gheorghe, reprezentant al beneficiarilor menționați mai sus,

 • - raportul de specialitate nr.................../................................, întocmit de către Serviciul

Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal;

 • - raportul informării și consultării publicului nr................./............................, conform Ord.

MDRT nr. 2701/2010 cu modificările și completările ulterioare, întocmit de către Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef;

 • - avizul tehnic nr............/........................al Arhitectului -Șef;

Documentația de urbanism fiind întocmită conform legislației în vigoare și având îndeplinite condițiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 379 din 07 martie 2019, se înaintează spre analiză Consiliului Local al Municipiului Arad.

Consider oportună adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe Planul Urbanistic Zonal, cu următoarele reglementări urbanistice:

 • 1. Funcțiunea principală: zonă locuințe individuale, semiindividuale și locuințe colective, cu funcțiuni complementare, pentru parcelele identificate prin extrasele C.F. din anexă.

Pentru realizarea investiției din tema program sunt stabilite obiective-funcțiuni și prin reglementări urbanistice relații optime între acestea. Acestea sunt următoarele:

 • - locuințe individuale și semiindividuale

-locuințe colective

 • - spații verzi de aliniament, de protecție si amenajate

 • - spațiu verde distinct cu loc de recreație ce va deservi întreg ansamblul

 • -strada nou propusa

-prelungire strada Rosmarin

-pietonale, parcaje, accese

-rețele tehnico-edilitare.

 • 2. Indici urbanistici propuși:

1)Parcele (loturi) destinate pentru construcții de locuințe individuale și semiindividuale:

Parcela P1 - nr. cad. 325398 - în suprafață de 474 mp - numărul obstacol aviz AACR = 16

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,97 m

Parcela P2 - nr. cad. 325397 - în suprafață de 445 mp - numărul obstacol aviz AACR = 17

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,73 m

Parcela P3 - nr. cad. 325396 - în suprafață de 417 mp - numărul obstacol aviz AACR = 18

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,54 m

Parcela P4 - nr. cad. 325395 - în suprafață de 389 mp - numărul obstacol aviz AACR = 19

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,20 m

Parcela P5 - nr. cad. 325399 - în suprafață de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 15

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,24 m

Parcela P6 - nr. cad. 325400 - în suprafață de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 14

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,26 m

Parcela P7 - nr. cad. 325401 - în suprafață de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 13

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 10,94 m

Parcela P8 - nr. cad. 325402 - în suprafață de 397 mp - numărul obstacol aviz AACR = 12

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 10,65 m

Parcela P9 - nr. cad. 325406 - în suprafață de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 8

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 5,35 m

Parcela P10 - nr. cad. 325405 - în suprafață de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 9

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 5,28 m

Parcela P11 - nr. cad. 325404 - în suprafață de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 10

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,94 m

Parcela P12 - nr. cad. 325403 - în suprafață de 397 mp - numărul obstacol aviz AACR = 11

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 5,71 m

Parcela P13 - nr. cad. 325407 - în suprafață de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 1

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,44 m

Parcela P14 - nr. cad. 325408 - în suprafață de 403 mp - numărul obstacol aviz AACR = 2

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,64 m

Parcela P15 - nr. cad. 325409 - în suprafață de 406 mp - numărul obstacol aviz AACR = 3

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,44 m

Parcela P16 - nr. cad. 325410 - în suprafață de 403 mp - numărul obstacol aviz AACR = 4

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,83 m

Parcela P17 - nr. cad. 325411 - în suprafață de 602 mp - numărul obstacol aviz AACR = 5

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,42 m

 • 2) Parcele (loturi) destinate pentru construcții de locuințe colective:

Parcela P18 - nr. cad. 325412 - în suprafață de 1378 mp - numărul obstacol aviz AACR = 6

 • - P.O.T. max. propus = 60 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 5,47 m

Parcela P19 - nr. cad. 325394 - în suprafață de 1319 mp - numărul obstacol aviz AACR = 7

 • - P.O.T. max. propus = 60 %

 • - C.U.T. max. propus = 2,4

 • - Regim de înălțime maxim = D+P+2E

 • - Înălțimea maximă admisă = 10,49 m

NOTĂ:

 • - În sensul prezentului regulament (RLU) precizarea înălțimii maxime admise se impune distinct pentru fiecare parcelă (lot) în parte, regulă impusă prin corespondența cu numărul obstacolului din avizul nr. 1713/133/02.03.2020 a A.A.C.R.

 • - În sensul prezentul regulament (RLU) se înțelege prin "înălțimea maxim admisă" = înălțimea maximă a construcțiilor de la cota CTN a terenului până la elementul de construcție cel mai înalt, astfel încât se admite și se recomandă sistematizarea pe verticală a terenului natural pentru obținerea unui regim de înălțime uniform și coerent al zonei rezidențiale propuse.

 • - Parcela de teren cu nr. cad. 325414 este propusă ca spațiu verde amenajat de incintă cu acces public de tip scuar urban.

 • - Parcela de teren cu nr. cad. 325413 este propusă ca platformă de incintă pentru acces, circulație și parcare aferentă locuințelor colective.

 • - Parcela de teren cu nr. cad. 325415 este propusă ca inel de circulație și acces pietonal și auto cu un singur sens de mers.

 • - Parcela de teren cu nr. cad. 3252416 este propusă pentru acces pietonal și auto cu dublu sens de mers în prelungirea străzii Rosmarin existentă la amplasament.

 • - În interiorul parcelei cu nr. cad. 306406 este propusă prelungirea străzii Rosmarin și unificarea cu accesul principal de pe parcela cu nr. cad. 325416 rezultând o singură stradă. Restul parcelei cu nr. cad. 306406 va rămâne zonă cu interdicție de construire până la inițierea unui PUZ atunci când beneficiarul va iniția o tema de proiectare.

 • - Toate parcelele de terenuri cu funcțiunea de circulație auto și pietonală vor fi prevăzute cu carosabil de circulație auto, trotuar pentru pietonal și spațiu verde de aliniament și delimitare pietonal.

Având în vedere că o suprafață de 7.764,14 mp (33,64% din suprafața totală), conform planșei de Reglementări urbanistice, beneficiarul nu dorește să o reglementeze, pentru aceasta se va institui interdicție de construire până la întocmire P.U.Z.

 • 3. Spații verzi și plantate:

-Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spatii verzi și plantate, în funcție de destinația și capacitatea construcției, conform anexei 6 din Regulamentul General de Urbanism RGU.

Pentru zonele rezidențiale vor fi prevăzute spații verzi și plantate pe o suprafață de minim 2 mp/locuitor din suprafața totală a terenului.

 • - În cazul loturilor construibile, orice proiect de construire atrage după sine obligația de a trata terenul neconstruit și neamenajat, cu spații verzi amenajate și de a planta minimum un arbore, la fiecare 30 mp de teren neconstruit. Se vor trata ca spațiu verde amenajat, spațiile prevăzute în planșa Reglementări Urbanistice ca spații verzi amenajate.

 • - Se vor amenaja plantații de protecție, umbrire și aspect peisagistic în special de-a lungul căilor publice, acestea fiind dimensionate în funcție de spațiile prevăzute în planșa Reglementări Urbanistice.

 • - Plantarea de arbori înalți este permisa, numai la distante mai mari de 2.0 m față de linia despărțitoare a două proprietăți conform Codului Civil.

 • - Este obligatorie amenajarea și plantarea spatiilor verzi aferente circulațiilor carosabile. Zonă spații verzi amenajate de aliniament: min. 1,62% din suprafața totală.

Zonă spații verzi amenajate: min. 4,59% din suprafața totală.

 • 4. Dimensiunile acceselor nou create, cât și a drumurilor executate din incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr.82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor, înaintea autorizării construcțiilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

 • 5. Înaintea autorizării, parcelele vor avea forma și suprafața prevăzute în documentația de urbanism, obținute în urma unificării și reparcelării parcelelor inițiale înscrise în C.F.-urile cuprinse în anexă, inclusiv pentru străzile nou create. Se va nota în extrasele C.F. pentru străzile nou create, dreptul de servitute și cotă parte din suprafața drumului.

Se admite ca după aprobarea P.U.Z., parcelele, în situația în care se dorește, să poată fi unificate sau parcelate cu condiția ca toate celelalte reglementări ale P.U.Z.-ului să fie respectate (P.O.T, C.U.T., retrageri față de aliniament, față de limitele posterioare și laterale, regim de înălțime, înălțime maximă la cornișă și coamă, funcțiuni admise ale zonei).

 • 6. Construcțiile vor fi autorizate conform prevederilor Legii Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.

 • 7. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu funcțiunea zonă locuințe individuale izolate sau cuplate, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate ale parcelei:

Amplasarea față de drumuri publice:

 • 1) Terenurile reglementate se situează la o distanță de 54,70 m față de drumurile publice din intravilanul Municipiului Arad, respectiv față de strada Rosmarin și strada Lungă. Reglementările urbanistice din PUZ prevăd o prelungire a străzii Rosmarin până la parcelele cu construcții de locuințe și un inel de circulație cu sens unic în interiorul zonei reglementate. Aceste căi de comunicații propuse vor deveni, având din punct de vedere juridic servitute de trecere înscrisă în cartea funciară, drumuri publice de interes local al zonei rezidențiale propuse.

 • 2) În interiorul acestor drumuri de acces și circulație publice propuse se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice conductele de alimentare cu apă, de canalizare menajeră și pluvială, de gaze naturale și rețelele de electricitate și telecomunicații necesare racordului la utilități și infrastructuri ori alte instalații de acest gen.

 • 3) Autorizarea executării construcțiilor pe parcelele destinate pentru locuințe individuale și semiindividuale se va face cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor propuse, delimitate conform legii și a prezentului regulament - 2,00 m retragere a construcțiilor față de aliniament (respectiv limita de proprietate stradală), cu excepția construcțiilor anexă de mici dimensiuni (de tip garaj, carport) care se pot amplasa la limita de proprietate dinspre domeniul public.

 • 4) Parcelele destinate pentru locuințele colective sunt poziționate astfel încât să beneficieze de zone cu parcare și acces privat în sistem semipublic. Față de aceste zone autorizarea executării construcțiilor pe parcelele destinate pentru locuințe colective se va face prin respectarea următoarelor retrageri: 0,00 m retragere la aliniament și 6,00 m retragere în lateral.

 • 5) Execuția străzilor și a lucrărilor de sistematizare se va face, după caz, în etape de investiție, pe baza unui program corelat cu programul de construcții și instalații, respectându-se prevederile tehnice de execuție din normative și standarde.

 • 6) Orice construcție, teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public (privat), având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărarea contra incendiilor și protecția civilă (sau servitute de trecere).

 • 7) Rampele de acces auto nu trebuie să aducă modificări la nivelul trotuarelor, se vor respecta, în cazul locuințelor colective, prevederile N051/2001, privind accesul persoanelor cu handicap.

Amplasarea față de aliniament:

Clădirile destinate pentru locuințele individuale și semiindividuale vor fi retrase față de aliniamentul stradal, conform Reglementărilor urbanistice prevăzute de PUZ, minim 2,00 m de aliniament (respectiv limita de proprietate stradală), cu excepția construcțiilor anexă de mici dimensiuni (de tip garaj, carport) care se pot amplasa la limita de proprietate dinspre domeniul public.

Clădirile destinate pentru locuințele colective vor fi retrase față de aliniamentul stradal, conform Reglementărilor urbanistice prevăzute de PUZ, minim 0,00 m de aliniament (respectiv limita de proprietate stradală).

NOTĂ:

Construcțiile trebuie să fie amplasate la aliniamentul indicat în documentul grafic sau retras față de acesta.

Extinderile, supraetajările, acoperirile cu șarpantă ale unor construcții existente, pot fi autorizate numai cu următoarele condiții:

 • -să nu prejudicieze aspectul arhitectural și urbanistic al zonei înconjurătoare

 • -să nu depășească retragerile de aliniament stabilite.

Amplasarea în interiorul parcelei:

Amplasarea construcțiilor în interiorul parcelor destinate pentru construcții de locuințe se va face respectând condițiile următoare:

 • - Distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, conform Codului Civil. In regim cuplat sau izolat, distanta minima admisa de Codul Civil între fațadele cu ferestre și balcoane și limita proprietății îngrădită este de 2,00 m. În cazul clădirilor cuplate, distanța minima impusă dintre fațada laterală și limita proprietății este de 3,00 m pentru accesul carosabil, conform Codului Civil.

 • - Retragerile laterale minime pentru parcelele P1, P4, P5, P8, P9, P12, P13, P17 acolo unde vecinătatea limitei laterale a parcelei respective este domeniul public, retragerea față de aliniamentul stradal min. 2,00 m.

 • - Retragerile minime obligatorii, ale clădirilor utilizate ca locuințe individuale și semiindividuale, față de limitele laterale pentru celelalte cazuri unde nu există excepții de la regula se vor respecta prevederile Codului Civil.

 • - Retragerile minime obligatorii, ale clădirilor utilizate ca locuințe individuale, față de limitele din spatele lotului sunt de minim 6,00 m.

 • - Retragerile minime obligatorii, ale clădirilor utilizate ca locuințe individuale, față de limitele din fața lotului - frontul stradal sunt de minim 2,00 m.

- Retragerile minime obligatorii, ale clădirilor utilizate ca locuințe colective, față de limitele din spatele și lateralele lotului sunt de minim 6,00 m.

 • - Retragerile minime obligatorii, ale clădirilor utilizate ca locuințe colective, față de limitele din fața lotului - frontul stradal sunt de minim 0,00 m.

 • - Distanța minimă, de la construcție până la cel mai apropiat punct al limitei de proprietate laterală, este conform prevederilor codului civil (minim 0,60 m, cu excepția situațiilor când exista acceptul legalizat al proprietarului).

Se vor respecta zonele de protecție: pentru Canalul Mureșel - 2,50 m de la marginea taluzului și pentru rețeaua electrică LEA 0,4 Kv - 1,00 m din ax.

Circulația:

Amplasamentul studiat are asigurat accesul carosabil și pietonal din strada Rosmarin situată în cartierul Cadaș. Prezenta documentație prevede prelungirea acesteia până la terenul propus pentru reglementări urbanistice. Traficul rutier este normal, fiind îndeosebi o stradă cu circulație fără intensitate mare, utilizată doar pentru circulația și accesul la proprietățile din cartierul rezidențial Cadaș.

Accesul la terenurile reglementate se va face prin prelungirea străzii Rosmarin. Aceasta prelungire este prevăzută a fi până la marginea albiei canalului Mureșul Mort. În continuare pentru asigurarea accesului la parcelele propuse cu locuințe individuale/semiindividuale și cu locuințe colective este propus un inel de circulație și acces cu sens unic.

Prospectul stradal al străzii principale propusă în prelungirea străzii Rosmarin va avea următoarele caracteristici: carosabil cu dublu sens de mers având lățime pe un sens de mers de 4 m, spațiu verde de aliniament și delimitare pietonal de 0,80 m și trotuar-pietonal în lungul carosabilului de 1,20 m. Deci rezultă un prospect stradal de 12 m.

Soluția de acces la incinta propusă pentru reglementare prevede această stradă (continuarea străzii Rosmarin) având o lungime de 54,70 m de la strada Rosmarin până la incinta propusă și o lățime carosabilă de 8 m. Prelungirea străzii continuă și in interiorul incintei încă 124,82 m, rezultând o lungime totală a străzii propuse de 54,70 m + 124,82 m =179,52 m.

Prospectul stradal al străzii secundare, propus ca un inel de circulație în incintă va avea următoarele caracteristici: carosabil cu un singur sens de mers având lățime pe un sens de mers de 4 m, spațiu verde de aliniament și delimitare pietonal de 0,80 m și trotuar-pietonal în lungul carosabilului de 1,20 m. Spațiile verzi de aliniament și trotuarele pietonale vor fi prevăzute de-o parte și de alta a carosabilului. Deci rezultă un prospect stradal de 8 m.

În interiorul incintei terenului prevăzut pentru locuințe colective se va amenaja o platformă destinată pentru acces, circulații in interiorul incintei și parcări autovehicule.

Platforma din incintă va fi utilizată atât auto cat și pietonal și va fi prevăzută cu o intrare și o ieșire în conformitate cu sensul de mers propus.

Parcaje

 • a. Autorizarea executării construcțiilor în incintă se emite doar daca există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

 • b. Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația si de capacitatea construcției, conform anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism RGU, în funcție de funcțiunea care se desfășoară pe lot.

 • c. In sensul prezentului regulament (RLU) se respectă anexa 5 la Regulamentul de Urbanism cu privire la asigurarea numărului de locuri de parcare pentru locuințe colective, unifamiliale și semicolective, după cum urmează:

-Platformele aferente locuințelor colective deservesc clădirile din incintă și sunt utilizate ca accese, circulații auto și pietonale și parcaje autoturisme.

-Pentru locuințele colective se asigură 65 parcaje pentru autoturism, obligatoriu minim un loc de parcare /apartament.

-Pentru locuințele individuale obligatoriu minim un loc de parcare /lot și semiindividuale, obligatoriu minim un loc de parcare /apartament.

 • d. Este interzisă transformarea spațiilor verzi de aliniament în spații pentru parcaje; de regulă, acestea se

vor asigura în afara domeniului public (sau garaje destinate exclusiv dotărilor de interes public). e. Suprafețele de staționare necesare pe spațiile publice vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 2524999 și a normativelor în vigoare, inclusiv noul COD RUTIER.

Utilități: Echiparea tehnico-edilitară (rețele existente în zonă): rețelele de apă potabilă, canalizare menajeră și pluvială, branșament electric și de gaz se vor executa în varianta de amplasare subterană, conform condițiilor din avizele și acordurile obținute și pe cheltuiala beneficiarilor.

P R I M A R Călin Bibarț

Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente

Red/Verif. L.F./S.D.

Cod:PMA-S4-01

Anexă

Suprafața aferentă incintei reglementate prin prezentul P.U.Z. este de 23.078 mp, categoria de folosință curți construcții în intravilan, astfel:

01.C.F. nr. 325394 - Arad, 1.319 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu Emil,

02.C.F. nr. 325395 - Arad, 389 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

03.C.F. nr. 325396 - Arad, 417 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

04.C.F. nr. 325397 - Arad, 445 mp, proprietari Antochi Ciprian și Antochi Cecilia Anca,

05.C.F. nr. 325398 - Arad, 474 mp, proprietar Moldovan Georgeta Rodica,

06.C.F. nr. 325399 - Arad, 400 mp, proprietari Grad Gheorghe și Grad Simona Alina,

07.C.F. nr. 325400 - Arad, 400 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

08.C.F. nr. 325401 - Arad, 400 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

09.C.F. nr. 325402 - Arad, 397 mp, proprietar Boar Alina,

 • 10 .C.F. nr. 325403 - Arad, 397 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

 • 11 .C.F. nr. 325404 - Arad, 400 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

 • 12 .C.F. nr. 325405 - Arad, 400 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

 • 13 .C.F. nr. 325406 - Arad, 400 mp, proprietari Plavea Remus și Plavea Daniela Alexandra, 14.C.F. nr. 325407 - Arad, 400 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

 • 15 .C.F. nr. 325408 - Arad, 403 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

 • 16 .C.F. nr. 325409 - Arad, 406 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

 • 17 .C.F. nr. 325410 - Arad, 403 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

 • 18 .C.F. nr. 325411 - Arad, 602 mp, proprietar Constantinescu Emil,

 • 19 .C.F. nr. 325412 - Arad, 1.378 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu Emil,

 • 20 .C.F. nr. 325413 - Arad, 1.861 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu Emil,

 • 21 .C.F. nr. 325414 - Arad, 1.060 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu Emil,

 • 22 .C.F. nr. 325415 - Arad, 1.486 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu Emil,

 • 23 .C.F. nr. 325416 - Arad, 751 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu Emil, 24.C.F. nr. 306406 - Arad, 8.090 mp, proprietari Astalos Horia Radu și Astalos Ioana Maria.

Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente

Red/Verif. L.F./S.D.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

ARHITECT-ȘEF

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI PROTEJARE MONUMENTE

Nr. 44658 din 02.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z.

ZONĂ REZIDENȚIALĂ, Mun. Arad, Județul Arad, Str. Rosmarin, F.N., conform extraselor C.F. cuprinse în Anexă

Beneficiari: Astalos Horia Radu, Astalos Ioana Miorița, Constantinescu Attila, Constantinescu Emil, Plavea Remus, Plavea Daniela Alexandra, Boar Alina, Grad Gheorghe, Grad Simona Alina, Moldovan Georgeta Rodica, Antochi Ciprian, Antochi Cecilia Anca;

Elaborator: B.I.A. Arh. Marinel Alexandru Grigore, specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Marinel Alexandru Grigore, proiect an 2019;

Încadrarea în localitate

Zona luată în studiu este situată în intravilanul Municipiului Arad, în zona Cartierului Cadaș-Silvaș și Canalul Mureșel (Mureșul Mort), în UTR 13-14, conform PUG Arad.

Situația juridică a terenului

Suprafața aferentă lotului reglementat prin prezentul P.U.Z. este de 23.078 mp, identificată prin extrasele C.F. cuprinse în Anexă.

Situația existentă

Parcelele au fost reglementate prin documentația de urbanism aprobată prin Hotărârea nr. 41 din 28 februarie 2011 privind aprobarea Planului Urbanist de Zonă „Zonă rezidențială”, Arad, Str. Rosmarin FN, beneficiari Suciu Radu Gheorghe și Suciu Lucia, proiect nr. 46/2009, elaborat de SC MS CAD SRL.

Funcțiunea principală aprobată: zonă locuințe individuale și colective.

Indicii de ocupare a terenului:

POT total propus -20,68 %

POT mediu/lot locuințe individuale P+1=25,00 %

POT/lot locuințe colective P+2 =51,58%

POT max admis =50%

CUT =0.42 CUT/lot locuințe individuale P+1=0.50

CUT/lot locuințe colective P+2 =1,54

Suprafața identificată prin extrasele C.F. cuprinse în anexă, are următoarele vecinătăți:

 • - la vest: proprietate privată - teren viran în intravilan, conform extras C.F. nr. 335237 -Arad;

 • - la nord: teren domeniu public - stradă;

 • - la sud: Canalul Mureșel (Mureșul Mort);

 • - la est: teren proprietate privată, conform extras C.F. nr. 325416 - Arad.

Descrierea soluției propuse

Obiectul PUZ constă în rezolvarea problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona studiată vizând propunerea de modificare a folosinței parcelelor cu extrasele C.F. cuprinse în anexă, în zonă locuințe individuale, semiindividuale și locuințe colective, cu funcțiuni complementare.

Reglementări urbanistice propuse:

 • 1. Funcțiunea principală: zonă locuințe individuale, semiindividuale și locuințe colective, cu funcțiuni complementare, pentru parcelele identificate prin extrasele C.F. din anexă.

Pentru realizarea investiției din tema program sunt stabilite obiective-funcțiuni și prin reglementări urbanistice relații optime între acestea. Acestea sunt următoarele:

-locuințe individuale și semiindividuale

-locuințe colective

-spații verzi de aliniament, de protecție și amenajate

-spațiu verde distinct cu loc de recreație ce va deservi întreg ansamblul

-stradă nou propusă

-prelungire strada Rosmarin

-pietonale, parcaje, accese

-rețele tehnico-edilitare.

 • 2. Indici urbanistici propuși:

1)Parcele (loturi) destinate pentru construcții de locuințe individuale și semiindividuale: Parcela P1 - nr. cad. 325398 - în suprafață de 474 mp - numărul obstacol aviz AACR = 16

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,97 m

Parcela P2 - nr. cad. 325397 - în suprafață de 445 mp - numărul obstacol aviz AACR = 17

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,73 m

Parcela P3 - nr. cad. 325396 - în suprafață de 417 mp - numărul obstacol aviz AACR = 18

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,54 m

Parcela P4 - nr. cad. 325395 - în suprafață de 389 mp - numărul obstacol aviz AACR = 19

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,20 m

Parcela P5 - nr. cad. 325399 - în suprafață de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 15

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,24 m

Parcela P6 - nr. cad. 325400 - în suprafață de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 14

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,26 m

Parcela P7 - nr. cad. 325401 - în suprafață de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 13

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 10,94 m

Parcela P8 - nr. cad. 325402 - în suprafață de 397 mp - numărul obstacol aviz AACR = 12

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 10,65 m

Parcela P9 - nr. cad. 325406 - în suprafață de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 8

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 5,35 m

Parcela P10 - nr. cad. 325405 - în suprafață de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 9

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 5,28 m

Parcela P11 - nr. cad. 325404 - în suprafață de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 10

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,94 m

Parcela P12 - nr. cad. 325403 - în suprafață de 397 mp - numărul obstacol aviz AACR = 11

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 5,71 m

Parcela P13 - nr. cad. 325407 - în suprafață de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 1

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,44 m

Parcela P14 - nr. cad. 325408 - în suprafață de 403 mp - numărul obstacol aviz AACR = 2

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,64 m

Parcela P15 - nr. cad. 325409 - în suprafață de 406 mp - numărul obstacol aviz AACR = 3

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,44 m

Parcela P16 - nr. cad. 325410 - în suprafață de 403 mp - numărul obstacol aviz AACR = 4

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,83 m

Parcela P17 - nr. cad. 325411 - în suprafață de 602 mp - numărul obstacol aviz AACR = 5

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,42 m

 • 2) Parcele (loturi) destinate pentru construcții de locuințe colective:

Parcela P18 - nr. cad. 325412 - în suprafață de 1378 mp - numărul obstacol aviz AACR = 6

 • - P.O.T. max. propus = 60 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 5,47 m

Parcela P19 - nr. cad. 325394 - în suprafață de 1319 mp - numărul obstacol aviz AACR = 7

 • - P.O.T. max. propus = 60 %

 • - C.U.T. max. propus = 2,4

 • - Regim de înălțime maxim = D+P+2E

 • - Înălțimea maximă admisă = 10,49 m

NOTĂ:

 • - În sensul prezentului regulament (RLU) precizarea înălțimii maxime admise se impune distinct pentru fiecare parcelă (lot) în parte, regulă impusă prin corespondența cu numărul obstacolului din avizul nr. 1713/133/02.03.2020 a A.A.C.R.

 • - În sensul prezentul regulament (RLU) se înțelege prin "înălțimea maxim admisă" = înălțimea maximă a construcțiilor de la cota CTN a terenului până la elementul de construcție cel mai înalt, astfel încât se admite și se recomandă sistematizarea pe verticală a terenului natural pentru obținerea unui regim de înălțime uniform și coerent al zonei rezidențiale propuse.

 • - Parcela de teren cu nr. cad. 325414 este propusă ca spațiu verde amenajat de incintă cu acces public de tip scuar urban.

 • - Parcela de teren cu nr. cad. 325413 este propusă ca platformă de incintă pentru acces, circulație și parcare aferentă locuințelor colective.

 • - Parcela de teren cu nr. cad. 325415 este propusă ca inel de circulație și acces pietonal și auto cu un singur sens de mers.

 • - Parcela de teren cu nr. cad. 3252416 este propusă pentru acces pietonal și auto cu dublu sens de mers în prelungirea străzii Rosmarin existentă la amplasament.

 • - În interiorul parcelei cu nr. cad. 306406 este propusă prelungirea străzii Rosmarin și unificarea cu accesul principal de pe parcela cu nr. cad. 325416 rezultând o singură stradă. Restul parcelei cu nr. cad. 306406 va rămâne zonă cu interdicție de construire până la inițierea unui PUZ atunci când beneficiarul va iniția o tema de proiectare.

 • - Toate parcelele de terenuri cu funcțiunea de circulație auto și pietonală vor fi prevăzute cu carosabil de circulație auto, trotuar pentru pietonal și spațiu verde de aliniament și delimitare pietonal.

Având în vedere că o suprafață de 7.764,14 mp (33,64% din suprafața totală), conform planșei de Reglementări urbanistice, beneficiarul nu dorește să o reglementeze, pentru aceasta se va institui interdicție de construire până la întocmire P.U.Z.

 • 3. Spații verzi și plantate:

-Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și capacitatea construcției, conform anexei 6 din Regulamentul General de Urbanism RGU.

Pentru zonele rezidențiale vor fi prevăzute spații verzi și plantate pe o suprafață de minim 2 mp/locuitor din suprafața totală a terenului.

-În cazul loturilor construibile, orice proiect de construire atrage după sine obligația de a trata terenul neconstruit și neamenajat, cu spații verzi amenajate și de a planta minimum un arbore, la fiecare 30 mp de teren neconstruit. Se vor trata ca spațiu verde amenajat, spațiile prevăzute în planșa Reglementări Urbanistice ca spații verzi amenajate.

-Se vor amenaja plantații de protecție, umbrire și aspect peisagistic în special de-a lungul căilor publice, acestea fiind dimensionate în funcție de spațiile prevăzute în planșa Reglementări Urbanistice.

 • -Plantarea de arbori înalți este permisă, numai la distanțe mai mari de 2,0 m față de linia despărțitoare a două proprietăți conform Codului Civil.

-Este obligatorie amenajarea și plantarea spațiilor verzi aferente circulațiilor carosabile.

Zonă spații verzi amenajate de aliniament: min. 1,62% din suprafața totală.

Zonă spații verzi amenajate: min. 4,59% din suprafața totală.

 • 4. Dimensiunile acceselor nou create, cât și a drumurilor executate din incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr.82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor, înaintea autorizării construcțiilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

 • 5. Înaintea autorizării, parcelele vor avea forma și suprafața prevăzute în documentația de urbanism, obținute în urma unificării și reparcelării parcelelor inițiale înscrise în C.F.-urile cuprinse în anexă, inclusiv pentru străzile nou create. Se va nota în extrasele C.F. pentru străzile nou create, dreptul de servitute și cotă parte din suprafața drumului.

Se admite ca după aprobarea P.U.Z., parcelele, în situația în care se dorește, să poată fi unificate sau parcelate cu condiția ca toate celelalte reglementări ale P.U.Z.-ului să fie respectate (P.O.T, C.U.T., retrageri față de aliniament, față de limitele posterioare și laterale, regim de înălțime, înălțime maximă la cornișă și coamă, funcțiuni admise ale zonei).

 • 6. Construcțiile vor fi autorizate conform prevederilor Legii Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.

 • 7. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu funcțiunea zonă locuințe individuale izolate sau cuplate, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate ale parcelei:

Amplasarea față de drumuri publice:

1) Terenurile reglementate se situează la o distanță de 54,70 m față de drumurile publice din intravilanul Municipiului Arad, respectiv față de strada Rosmarin și strada Lungă. Reglementările urbanistice din PUZ prevăd o prelungire a străzii Rosmarin până la parcelele cu construcții de locuințe și un inel de circulație cu sens unic în interiorul zonei reglementate. Aceste căi de comunicații propuse vor deveni, având din punct de vedere juridic servitute de trecere înscrisă în cartea funciară, drumuri publice de interes local al zonei rezidențiale propuse. 2) În interiorul acestor drumuri de acces și circulație publice propuse se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice conductele de alimentare cu apă, de canalizare menajeră și pluvială, de gaze naturale și rețelele de electricitate și telecomunicații necesare racordului la utilități și infrastructuri ori alte instalații de acest gen.

 • 3) Autorizarea executării construcțiilor pe parcelele destinate pentru locuințe individuale și semiindividuale se va face cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor propuse, delimitate conform legii și a prezentului regulament - 2,00 m retragere a construcțiilor față de aliniament (respectiv limita de proprietate stradală), cu excepția construcțiilor anexă de mici dimensiuni (de tip garaj, carport) care se pot amplasa la limita de proprietate dinspre domeniul public.

 • 4) Parcelele destinate pentru locuințele colective sunt poziționate astfel încât să beneficieze de zone cu parcare și acces privat în sistem semipublic. Față de aceste zone autorizarea executării construcțiilor pe parcelele destinate pentru locuințe colective se va face prin respectarea următoarelor retrageri: 0,00 m retragere la aliniament și 6,00 m retragere în lateral.

 • 5) Execuția străzilor și a lucrărilor de sistematizare se va face, după caz, în etape de investiție, pe baza unui program corelat cu programul de construcții și instalații, respectându-se prevederile tehnice de execuție din normative și standarde.

 • 6) Orice construcție, teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public (privat), având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărarea contra incendiilor și protecția civilă (sau servitute de trecere).

 • 7) Rampele de acces auto nu trebuie să aducă modificări la nivelul trotuarelor, se vor respecta, în cazul locuințelor colective, prevederile N051/2001, privind accesul persoanelor cu handicap.

Amplasarea față de aliniament:

Clădirile destinate pentru locuințele individuale și semiindividuale vor fi retrase față de aliniamentul stradal, conform Reglementărilor urbanistice prevăzute de PUZ, minim 2,00 m de aliniament (respectiv limita de proprietate stradală), cu excepția construcțiilor anexă de mici dimensiuni (de tip garaj, carport) care se pot amplasa la limita de proprietate dinspre domeniul public.

Clădirile destinate pentru locuințele colective vor fi retrase față de aliniamentul stradal, conform Reglementărilor urbanistice prevăzute de PUZ, minim 0,00 m de aliniament (respectiv limita de proprietate stradală).

NOTĂ:

Construcțiile trebuie să fie amplasate la aliniamentul indicat în documentul grafic sau retras față de acesta.

Extinderile, supraetajările, acoperirile cu șarpantă ale unor construcții existente, pot fi autorizate numai cu următoarele condiții:

 • - să nu prejudicieze aspectul arhitectural și urbanistic al zonei înconjurătoare

 • - să nu depășească retragerile de aliniament stabilite.

Amplasarea în interiorul parcelei:

Amplasarea construcțiilor în interiorul parcelor destinate pentru construcții de locuințe se va face respectând condițiile următoare:

 • - Distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform Codului Civil. In regim cuplat sau izolat, distanța minimă admisă de Codul Civil între fațadele cu ferestre și balcoane și limita proprietății îngrădită este de 2,00 m. În cazul clădirilor cuplate, distanța minimă impusă dintre fațada laterală și limita proprietății este de 3,00 m pentru accesul carosabil, conform Codului Civil.

 • - Retragerile laterale minime pentru parcelele P1, P4, P5, P8, P9, P12, P13, P17 acolo unde vecinătatea limitei laterale a parcelei respective este domeniul public, retragerea față de aliniamentul stradal min. 2,00 m.

 • - Retragerile minime obligatorii, ale clădirilor utilizate ca locuințe individuale și semiindividuale, față de limitele laterale pentru celelalte cazuri unde nu există excepții de la regulă se vor respecta prevederile Codului Civil.

 • - Retragerile minime obligatorii, ale clădirilor utilizate ca locuințe individuale, față de limitele din spatele lotului sunt de minim 6,00 m.

 • - Retragerile minime obligatorii, ale clădirilor utilizate ca locuințe individuale, față de limitele din fața lotului - frontul stradal sunt de minim 2,00 m.

 • - Retragerile minime obligatorii, ale clădirilor utilizate ca locuințe colective, față de limitele din spatele și lateralele lotului sunt de minim 6,00 m.

 • - Retragerile minime obligatorii, ale clădirilor utilizate ca locuințe colective, față de limitele din fața lotului - frontul stradal sunt de minim 0,00 m.

 • - Distanța minimă, de la construcție până la cel mai apropiat punct al limitei de proprietate laterală, este conform prevederilor codului civil (minim 0,60 m, cu excepția situațiilor când exista acceptul legalizat al proprietarului).

Se vor respecta zonele de protecție: pentru Canalul Mureșel - 2,50 m de la marginea taluzului și pentru rețeaua electrică LEA 0,4 Kv - 1,00 m din ax.

Circulația:

Amplasamentul studiat are asigurat accesul carosabil și pietonal din strada Rosmarin situată în cartierul Cadaș. Prezenta documentație prevede prelungirea acesteia până la terenul propus pentru reglementări urbanistice. Traficul rutier este normal, fiind îndeosebi o stradă cu circulație fără intensitate mare, utilizată doar pentru circulația și accesul la proprietățile din cartierul rezidențial Cadaș.

Accesul la terenurile reglementate se va face prin prelungirea străzii Rosmarin. Această prelungire este prevăzută a fi până la marginea albiei canalului Mureșul Mort. În continuare pentru asigurarea accesului la parcelele propuse cu locuințe individuale/semiindividuale și cu locuințe colective este propus un inel de circulație și acces cu sens unic.

Prospectul stradal al străzii principale propusă în prelungirea străzii Rosmarin va avea următoarele caracteristici: carosabil cu dublu sens de mers având lățime pe un sens de mers de 4 m, spațiu verde de aliniament și delimitare pietonal de 0,80 m și trotuar-pietonal în lungul carosabilului de 1,20 m. Deci rezultă un prospect stradal de 12 m.

Soluția de acces la incinta propusă pentru reglementare prevede această stradă (continuarea străzii Rosmarin) având o lungime de 54,70 m de la strada Rosmarin până la incinta propusă și o lățime carosabilă de 8 m. Prelungirea străzii continuă și in interiorul incintei încă 124,82 m, rezultând o lungime totală a străzii propuse de 54,70 m + 124,82 m =179,52 m.

Prospectul stradal al străzii secundare, propus ca un inel de circulație în incintă va avea următoarele caracteristici: carosabil cu un singur sens de mers având lățime pe un sens de mers de 4 m, spațiu verde de aliniament și delimitare pietonal de 0,80 m și trotuar-pietonal în lungul carosabilului de 1,20 m. Spațiile verzi de aliniament și trotuarele pietonale vor fi prevăzute de-o parte și de alta a carosabilului. Deci rezultă un prospect stradal de 8 m.

În interiorul incintei terenului prevăzut pentru locuințe colective se va amenaja o platformă destinată pentru acces, circulații in interiorul incintei și parcări autovehicule. Platforma din incintă va fi utilizată atât auto cat și pietonal și va fi prevăzută cu o intrare și o ieșire în conformitate cu sensul de mers propus.

Parcaje

 • a. Autorizarea executării construcțiilor în incintă se emite doar daca există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

 • b. Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism RGU, în funcție de funcțiunea care se desfășoară pe lot.

 • c. In sensul prezentului regulament (RLU) se respectă anexa 5 la Regulamentul de Urbanism cu privire la asigurarea numărului de locuri de parcare pentru locuințe colective, unifamiliale și semicolective, după cum urmează:

-Platformele aferente locuințelor colective deservesc clădirile din incintă și sunt utilizate ca accese, circulații auto și pietonale și parcaje autoturisme.

-Pentru locuințele colective se asigură 65 parcaje pentru autoturism, obligatoriu minim un loc de parcare /apartament.

-Pentru locuințele individuale obligatoriu minim un loc de parcare /lot și semiindividuale, obligatoriu minim un loc de parcare /apartament.

 • d. Este interzisă transformarea spațiilor verzi de aliniament în spații pentru parcaje; de regulă, acestea se vor asigura în afara domeniului public (sau garaje destinate exclusiv dotărilor de interes public).

 • e. Suprafețele de staționare necesare pe spațiile publice vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 252/1999 și a normativelor în vigoare, inclusiv noul COD RUTIER.

Utilități: Echiparea tehnico-edilitară (rețele existente în zonă): rețelele de apă potabilă, canalizare menajeră și pluvială, branșament electric și de gaz se vor executa în varianta de amplasare subterană, conform condițiilor din avizele și acordurile obținute și pe cheltuiala beneficiarilor.

Prezenta documentație este întocmită în baza certificatului de urbanism nr. 379 din 7 martie 2019, Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM 010-2000 și conține următoarele avize:

Nr. crt.

Organisme         centrale/teritoriale

interesate

Nr. și data aviz

Termen valabilitate avize

1

E-distribuție

266357637/27.05.2019

07.03.2021

2

Agenția pentru Protecția Mediului Arad

12836/12.07.2019

-

3

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al Județului Arad - P.S.I.           ’          ’

919/19/SU-AR/16.05.2019

-

4

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al Județului Arad - P.C.           ’         ’

1416/19/SU-AR/16.05.2019

-

5

Direcția de Sănătate Publică a jud. Arad

465/15.05.2019

-

6

A.N.I.F.

93/26.05.2020

26.05.2021

7

S.C. Compania de Apă Arad S.A.

9425/24.05.2019

-

8

Telekom Romania Communications S.A.

136/02.06.2020

-

9

O.C.P.I. Arad

PV recepție 2043/2019

-

10

Autoritatea    Aeronautică    Civilă

Română

1713/133/02.03.2020

02.03.2021

11

Delgaz Grid S.A.

25/23.05.2019

01.02.2021

12

RDS-RCS

188/16.05.2019

07.03.2021

Documentația de urbanism a fost analizată în cadrul ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 12.05.2020 și s-a emis Avizul tehnic nr. ..............din .......................

Având în vedere cele de mai sus, susținem aprobarea P.U.Z.

Arhitect Șef, Arh. Radu Drăgan

Funcția

Nume prenume

Semnătura

Data

Verificat

Șef serviciu

arh. Sandra Dinulescu

Elaborat

Consilier

ing. Laurențiu Florescu

VIZA JURIDIC

Anexă

Suprafața aferentă incintei reglementate prin prezentul P.U.Z. este de 23.078 mp, categoria de folosință curți construcții în intravilan, astfel:

01.C.F. nr. 325394 - Arad, 1.319 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu Emil, 02.C.F. nr. 325395 - Arad, 389 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu Emil,

03.C.F. nr. 325396 - Arad, 417 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu Emil,

04.C.F. nr. 325397 - Arad, 445 mp, proprietari Antochi Ciprian și Antochi Cecilia Anca,

05.C.F. nr. 325398 - Arad, 474 mp, proprietar Moldovan Georgeta Rodica,

06.C.F. nr. 325399 - Arad, 400 mp, proprietari Grad Gheorghe și Grad Simona Alina,

07.C.F. nr. 325400 - Arad, 400 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu Emil,

08.C.F. nr. 325401 - Arad, 400 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu Emil,

09.C.F. nr. 325402 - Arad, 397 mp, proprietar Boar Alina,

 • 10 .C.F. nr. 325403 - Arad, 397 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu Emil,

 • 11 .C.F. nr. 325404 - Arad, 400 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu Emil,

 • 12 .C.F. nr. 325405 - Arad, 400 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu Emil,

 • 13 .C.F. nr. 325406 - Arad, 400 mp, proprietari Plavea Remus și Plavea Daniela Alexandra, 14.C.F. nr. 325407 - Arad, 400 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu Emil,

 • 15 .C.F. nr. 325408 - Arad, 403 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu Emil,

 • 16 .C.F. nr. 325409 - Arad, 406 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu Emil,

 • 17 .C.F. nr. 325410 - Arad, 403 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu Emil,

 • 18 .C.F. nr. 325411 - Arad, 602 mp, proprietar Constantinescu Emil,

 • 19 .C.F. nr. 325412 - Arad, 1.378 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

 • 20 .C.F. nr. 325413 - Arad, 1.861 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

 • 21 .C.F. nr. 325414 - Arad, 1.060 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

 • 22 .C.F. nr. 325415 - Arad, 1.486 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

 • 23 .C.F. nr. 325416 - Arad, 751 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu Emil, 24.C.F. nr. 306406 - Arad, 8.090 mp, proprietari Astalos Horia Radu și Astalos Ioana Maria.

Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente

Red/Verif. L.F./S.D.

ROMÂNIA

Județul Arad

Primăria Municipiului Arad

Arhitect-Șef

Ca urmare a cererii adresate de Suciu Radu Gheorghe, reprezentant al beneficiarilor menționați mai jos, cu domiciliul în mun. Arad, Cartier Micălaca, bl. 325, sc. B, parter, ap. 6, jud. Arad, înregistrată cu nr. 22051/23/03.2020, cât și a completărilor solicitate depuse cu nr. 30672/07.05.2020 și nr. 39562/15.06.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr..........din ...........................2020

pentru Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent: ZONĂ REZIDENȚIALĂ, Mun. Arad, Județul Arad, Str. Rosmarin, F.N., conform extraselor C.F. cuprinse în Anexă,

beneficiari: Astalos Horia Radu, Astalos Ioana Miorița, Constantinescu Attila, Constantinescu Emil, Plavea Remus, Plavea Daniela Alexandra, Boar Alina, Grad Gheorghe, Grad Simona Alina, Moldovan Georgeta Rodica, Antochi Ciprian, Antochi Cecilia Anca

Inițiator: Astalos Horia Radu, Astalos Ioana Miorița, Constantinescu Attila, Constantinescu Emil, Plavea Remus, Plavea Daniela Alexandra, Boar Alina, Grad Gheorghe, Grad Simona Alina, Moldovan Georgeta Rodica, Antochi Ciprian, Antochi Cecilia Anca

Proiectant: B.I.A. Arh. Marinel Alexandru Grigore, specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Marinel Alexandru Grigore,

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Marinei Alexandru Grigore, proiect an 2019

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.:

 • - la vest: proprietate privată - teren viran în intravilan, conform extras C.F. nr. 335237 - Arad;

 • - la nord: teren domeniu public - stradă;

 • - la sud: Canalul Mureșel (Mureșul Mort);

 • - la est: teren proprietate privată, conform extras C.F. nr. 325416 - Arad.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior

Parcelele au fost reglementate prin documentația de urbanism aprobată prin Hotărârea nr. 41 din 28 februarie 2011 privind aprobarea Planului Urbanist de Zonă „Zonă rezidențială”, Arad, Str. Rosmarin FN, beneficiari Suciu Radu Gheorghe și Suciu Lucia, proiect nr. 46/2009, elaborat de SC MS CAD SRL.

Funcțiunea principală aprobată: zonă locuințe individuale și colective. Indicii de ocupare a terenului:

POT total propus -20,68 %

POT mediu/lot locuințe individuale P+1=25,00 %

POT/lot locuințe colective P+2 =51,58%

POT max admis =50%

CUT =0.42 CUT/lot locuințe individuale P+1=0.50

CUT/lot locuințe colective P+2 =1,54

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

- UTR. nr. 13-14, zonă rezidențială;

-Funcțiunea principală: zonă locuințe individuale, semiindividuale și locuințe colective, cu funcțiuni complementare, pentru parcelele identificate prin extrasele C.F. din anexă.

Pentru realizarea investiției din tema program sunt stabilite obiective-funcțiuni și prin reglementări urbanistice relații optime între acestea. Acestea sunt următoarele:

 • - locuințe individuale și semiindividuale

 • - locuințe colective

 • - spații verzi de aliniament, de protecție si amenajate

 • - spațiu verde distinct cu loc de recreație ce va deservi întreg ansamblul

 • - strada nou propusa

 • - prelungire strada Rosmarin

 • - pietonale, parcaje, accese

 • - rețele tehnico-edilitare.

Indici urbanistici propuși:

1)Parcele (loturi) destinate pentru construcții de locuințe individuale și semiindividuale:

Parcela P1 - nr. cad. 325398 - în suprafață de 474 mp - numărul obstacol aviz AACR = 16

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,97 m

Parcela P2 - nr. cad. 325397 - în suprafață de 445 mp - numărul obstacol aviz AACR = 17

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,73 m

Parcela P3 - nr. cad. 325396 - în suprafață de 417 mp - numărul obstacol aviz AACR = 18

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,54 m

Parcela P4 - nr. cad. 325395 - în suprafață de 389 mp - numărul obstacol aviz AACR = 19

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,20 m

Parcela P5 - nr. cad. 325399 - în suprafață de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 15

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,24 m

Parcela P6 - nr. cad. 325400 - în suprafață de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 14

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,26 m

Parcela P7 - nr. cad. 325401 - în suprafață de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 13

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 10,94 m

Parcela P8 - nr. cad. 325402 - în suprafață de 397 mp - numărul obstacol aviz AACR = 12

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 10,65 m

Parcela P9 - nr. cad. 325406 - în suprafață de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 8

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 5,35 m

Parcela P10 - nr. cad. 325405 - în suprafață de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 9

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 5,28 m

Parcela P11 - nr. cad. 325404 - în suprafață de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 10

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,94 m

Parcela P12 - nr. cad. 325403 - în suprafață de 397 mp - numărul obstacol aviz AACR = 11

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 5,71 m

Parcela P13 - nr. cad. 325407 - în suprafață de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 1

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,44 m

Parcela P14 - nr. cad. 325408 - în suprafață de 403 mp - numărul obstacol aviz AACR = 2

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,64 m

Parcela P15 - nr. cad. 325409 - în suprafață de 406 mp - numărul obstacol aviz AACR = 3

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,44 m

Parcela P16 - nr. cad. 325410 - în suprafață de 403 mp - numărul obstacol aviz AACR = 4

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,83 m

Parcela P17 - nr. cad. 325411 - în suprafață de 602 mp - numărul obstacol aviz AACR = 5

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus = 0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,42 m

 • 2) Parcele (loturi) destinate pentru construcții de locuințe colective:

Parcela P18 - nr. cad. 325412 - în suprafață de 1378 mp - numărul obstacol aviz AACR = 6

 • - P.O.T. max. propus = 60 %

 • - C.U.T. max. propus = 1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 5,47 m

Parcela P19 - nr. cad. 325394 - în suprafață de 1319 mp - numărul obstacol aviz AACR = 7

 • - P.O.T. max. propus = 60 %

 • - C.U.T. max. propus = 2,4

 • - Regim de înălțime maxim = D+P+2E

 • - Înălțimea maximă admisă = 10,49 m

NOTĂ:

 • - În sensul prezentului regulament (RLU) precizarea înălțimii maxime admise se impune distinct pentru fiecare parcelă (lot) în parte, regulă impusă prin corespondența cu numărul obstacolului din avizul nr. 1713/133/02.03.2020 a A.A.C.R.

-În sensul prezentul regulament (RLU) se înțelege prin "înălțimea maxim admisă" = înălțimea maximă a construcțiilor de la cota CTN a terenului până la elementul de construcție cel mai înalt, astfel încât se admite și se recomandă sistematizarea pe verticală a terenului natural pentru obținerea unui regim de înălțime uniform și coerent al zonei rezidențiale propuse.

 • - Parcela de teren cu nr. cad. 325414 este propusă ca spațiu verde amenajat de incintă cu acces public de tip scuar urban.

 • - Parcela de teren cu nr. cad. 325413 este propusă ca platformă de incintă pentru acces, circulație și parcare aferentă locuințelor colective.

 • - Parcela de teren cu nr. cad. 325415 este propusă ca inel de circulație și acces pietonal și auto cu un singur sens de mers.

 • - Parcela de teren cu nr. cad. 3252416 este propusă pentru acces pietonal și auto cu dublu sens de mers în prelungirea străzii Rosmarin existentă la amplasament.

 • - În interiorul parcelei cu nr. cad. 306406 este propusă prelungirea străzii Rosmarin și unificarea cu accesul principal de pe parcela cu nr. cad. 325416 rezultând o singură stradă. Restul parcelei cu nr. cad. 306406 va rămâne zonă cu interdicție de construire până la inițierea unui PUZ atunci când beneficiarul va iniția o tema de proiectare.

 • - Toate parcelele de terenuri cu funcțiunea de circulație auto și pietonală vor fi prevăzute cu carosabil de circulație auto, trotuar pentru pietonal și spațiu verde de aliniament și delimitare pietonal.

Având în vedere că o suprafață de 7.764,14 mp (33,64% din suprafața totală), conform planșei de Reglementări urbanistice, beneficiarul nu dorește să o reglementeze, pentru aceasta se va institui interdicție de construire până la întocmire P.U.Z.

 • 3. Spații verzi și plantate:

-Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și capacitatea construcției, conform anexei 6 din Regulamentul General de Urbanism RGU.

Pentru zonele rezidențiale vor fi prevăzute spații verzi și plantate pe o suprafață de minim 2 mp/locuitor din suprafața totală a terenului.

-În cazul loturilor construibile, orice proiect de construire atrage după sine obligația de a trata terenul neconstruit și neamenajat, cu spații verzi amenajate și de a planta minimum un arbore, la fiecare 30 mp de teren neconstruit. Se vor trata ca spațiu verde amenajat, spațiile prevăzute în planșa Reglementări Urbanistice ca spații verzi amenajate.

-Se vor amenaja plantații de protecție, umbrire și aspect peisagistic în special de-a lungul căilor publice, acestea fiind dimensionate în funcție de spațiile prevăzute în planșa Reglementări Urbanistice.

-Plantarea de arbori înalți este permisa, numai la distante mai mari de 2,0 m față de linia despărțitoare a două proprietăți conform Codului Civil.

-Este obligatorie amenajarea și plantarea spatiilor verzi aferente circulațiilor carosabile.

Zonă spații verzi amenajate de aliniament: min. 1,62% din suprafața totală.

Zonă spații verzi amenajate: min. 4,59% din suprafața totală.

 • 4. Dimensiunile acceselor nou create, cât și a drumurilor executate din incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor, înaintea autorizării construcțiilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

 • 5. Înaintea autorizării, parcelele vor avea forma și suprafața prevăzute în documentația de urbanism, obținute în urma unificării și reparcelării parcelelor inițiale înscrise în C.F.-urile cuprinse în anexă, inclusiv pentru străzile nou create. Se va nota în extrasele C.F. pentru străzile nou create, dreptul de servitute și cotă parte din suprafața drumului.

Se admite ca după aprobarea P.U.Z., parcelele, în situația în care se dorește, să poată fi unificate sau parcelate cu condiția ca toate celelalte reglementări ale P.U.Z.-ului să fie respectate (P.O.T, C.U.T., retrageri față de aliniament, față de limitele posterioare și laterale, regim de înălțime, înălțime maximă la cornișă și coamă, funcțiuni admise ale zonei).

 • 6. Construcțiile vor fi autorizate conform prevederilor Legii Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.

 • 7. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu funcțiunea zonă locuințe individuale izolate sau cuplate, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate ale parcelei:

Amplasarea față de drumuri publice:

 • 1) Terenurile reglementate se situează la o distanță de 54,70 m față de drumurile publice din intravilanul Municipiului Arad, respectiv față de strada Rosmarin și strada Lungă. Reglementările urbanistice din PUZ prevăd o prelungire a străzii Rosmarin până la parcelele cu construcții de locuințe și un inel de circulație cu sens unic în interiorul zonei reglementate. Aceste căi de comunicații propuse vor deveni, având din punct de vedere juridic servitute de trecere înscrisă în cartea funciară, drumuri publice de interes local al zonei rezidențiale propuse.

 • 2) În interiorul acestor drumuri de acces și circulație publice propuse se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice conductele de alimentare cu apă, de canalizare menajeră și pluvială, de gaze naturale și rețelele de electricitate și telecomunicații necesare racordului la utilități și infrastructuri ori alte instalații de acest gen.

 • 3) Autorizarea executării construcțiilor pe parcelele destinate pentru locuințe individuale și semiindividuale se va face cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor propuse, delimitate conform legii și a prezentului regulament - 2,00 m retragere a construcțiilor față de aliniament (respectiv limita de proprietate stradală), cu excepția construcțiilor anexă de mici dimensiuni (de tip garaj, carport) care se pot amplasa la limita de proprietate dinspre domeniul public.

 • 4) Parcelele destinate pentru locuințele colective sunt poziționate astfel încât să beneficieze de zone cu parcare și acces privat în sistem semipublic. Față de aceste zone autorizarea executării construcțiilor pe parcelele destinate pentru locuințe colective se va face prin respectarea următoarelor retrageri: 0,00 m retragere la aliniament și 6,00 m retragere în lateral.

 • 5) Execuția străzilor și a lucrărilor de sistematizare se va face, după caz, în etape de investiție, pe baza unui program corelat cu programul de construcții și instalații, respectându-se prevederile tehnice de execuție din normative și standarde.

 • 6) Orice construcție, teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public (privat), având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărarea contra incendiilor și protecția civilă (sau servitute de trecere).

 • 7) Rampele de acces auto nu trebuie să aducă modificări la nivelul trotuarelor, se vor respecta, în cazul locuințelor colective, prevederile N0512001, privind accesul persoanelor cu handicap. Amplasarea față de aliniament:

Clădirile destinate pentru locuințele individuale și semiindividuale vor fi retrase față de aliniamentul stradal, conform Reglementărilor urbanistice prevăzute de PUZ, minim 2,00 m de aliniament (respectiv limita de proprietate stradală), cu excepția construcțiilor anexă de mici dimensiuni (de tip garaj, carport) care se pot amplasa la limita de proprietate dinspre domeniul public.

Clădirile destinate pentru locuințele colective vor fi retrase față de aliniamentul stradal, conform Reglementărilor urbanistice prevăzute de PUZ, minim 0,00 m de aliniament (respectiv limita de proprietate stradală).

NOTĂ:

Construcțiile trebuie să fie amplasate la aliniamentul indicat în documentul grafic sau retras față de acesta.

Extinderile, supraetajările, acoperirile cu șarpantă ale unor construcții existente, pot fi autorizate numai cu următoarele condiții:

 • - să nu prejudicieze aspectul arhitectural și urbanistic al zonei înconjurătoare

 • - să nu depășească retragerile de aliniament stabilite.

Amplasarea în interiorul parcelei:

Amplasarea construcțiilor în interiorul parcelor destinate pentru construcții de locuințe se va face respectând condițiile următoare:

 • - Distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform Codului Civil. In regim cuplat sau izolat, distanța minimă admisă de Codul Civil între fațadele cu ferestre și balcoane și limita proprietății îngrădită este de 2,00 m. În cazul clădirilor cuplate, distanța minimă impusă dintre fațada laterală și limita proprietății este de 3,00 m pentru accesul carosabil, conform Codului Civil.

 • - Retragerile laterale minime pentru parcelele P1, P4, P5, P8, P9, P12, P13, P17 acolo unde vecinătatea limitei laterale a parcelei respective este domeniul public, retragerea față de aliniamentul stradal min. 2,00 m.

 • - Retragerile minime obligatorii, ale clădirilor utilizate ca locuințe individuale și semiindividuale, față de limitele laterale pentru celelalte cazuri unde nu există excepții de la regulă se vor respecta prevederile Codului Civil.

 • - Retragerile minime obligatorii, ale clădirilor utilizate ca locuințe individuale, față de limitele din spatele lotului sunt de minim 6,00 m.

 • - Retragerile minime obligatorii, ale clădirilor utilizate ca locuințe individuale, față de limitele din fața lotului - frontul stradal sunt de minim 2,00 m.

 • - Retragerile minime obligatorii, ale clădirilor utilizate ca locuințe colective, față de limitele din spatele și lateralele lotului sunt de minim 6,00 m.

 • - Retragerile minime obligatorii, ale clădirilor utilizate ca locuințe colective, față de limitele din fața lotului - frontul stradal sunt de minim 0,00 m.

 • - Distanța minimă, de la construcție până la cel mai apropiat punct al limitei de proprietate laterală, este conform prevederilor codului civil (minim 0,60 m, cu excepția situațiilor când exista acceptul legalizat al proprietarului).

Se vor respecta zonele de protecție: pentru Canalul Mureșel - 2,50 m de la marginea taluzului și pentru rețeaua electrică LEA 0,4 Kv - 1,00 m din ax.

Circulația:

Amplasamentul studiat are asigurat accesul carosabil și pietonal din strada Rosmarin situată în cartierul Cadaș. Prezenta documentație prevede prelungirea acesteia până la terenul propus pentru reglementări urbanistice. Traficul rutier este normal, fiind îndeosebi o stradă cu circulație fără intensitate mare, utilizată doar pentru circulația și accesul la proprietățile din cartierul rezidențial Cadaș.

Accesul la terenurile reglementate se va face prin prelungirea străzii Rosmarin. Această prelungire este prevăzută a fi până la marginea albiei canalului Mureșul Mort. În continuare pentru asigurarea accesului la parcelele propuse cu locuințe individuale/semiindividuale și cu locuințe colective este propus un inel de circulație și acces cu sens unic.

Prospectul stradal al străzii principale propusă în prelungirea străzii Rosmarin va avea următoarele caracteristici: carosabil cu dublu sens de mers având lățime pe un sens de mers de 4 m, spațiu verde de aliniament și delimitare pietonal de 0,80 m și trotuar-pietonal în lungul carosabilului de 1,20 m. Deci rezultă un prospect stradal de 12 m.

Soluția de acces la incinta propusă pentru reglementare prevede această stradă (continuarea străzii Rosmarin) având o lungime de 54,70 m de la strada Rosmarin până la incinta propusă și o lățime carosabilă de 8 m. Prelungirea străzii continuă și in interiorul incintei încă 124,82 m, rezultând o lungime totală a străzii propuse de 54,70 m + 124,82 m =179,52 m.

Prospectul stradal al străzii secundare, propus ca un inel de circulație în incintă va avea următoarele caracteristici: carosabil cu un singur sens de mers având lățime pe un sens de mers de 4 m, spațiu verde de aliniament și delimitare pietonal de 0,80 m și trotuar-pietonal în lungul carosabilului de 1,20 m. Spațiile verzi de aliniament și trotuarele pietonale vor fi prevăzute de-o parte și de alta a carosabilului. Deci rezultă un prospect stradal de 8 m.

În interiorul incintei terenului prevăzut pentru locuințe colective se va amenaja o platformă destinată pentru acces, circulații in interiorul incintei și parcări autovehicule. Platforma din incintă va fi utilizată atât auto cat și pietonal și va fi prevăzută cu o intrare și o ieșire în conformitate cu sensul de mers propus.

Parcaje

 • a. Autorizarea executării construcțiilor în incintă se emite doar daca există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

 • b. Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația si de capacitatea construcției, conform anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism RGU, în funcție de funcțiunea care se desfășoară pe lot.

 • c. In sensul prezentului regulament (RLU) se respectă anexa 5 la Regulamentul de Urbanism cu privire la asigurarea numărului de locuri de parcare pentru locuințe colective, unifamiliale și semicolective, după cum urmează:

-Platformele aferente locuințelor colective deservesc clădirile din incintă și sunt utilizate ca accese, circulații auto și pietonale și parcaje autoturisme.

-Pentru locuințele colective se asigură 65 parcaje pentru autoturism, obligatoriu minim un loc de parcare /apartament.

-Pentru locuințele individuale obligatoriu minim un loc de parcare /lot și semiindividuale, obligatoriu minim un loc de parcare /apartament.

 • d. Este interzisă transformarea spațiilor verzi de aliniament în spații pentru parcaje; de regulă, acestea se vor asigura în afara domeniului public (sau garaje destinate exclusiv dotărilor de interes public).

 • e. Suprafețele de staționare necesare pe spațiile publice vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 2524999 și a normativelor în vigoare, inclusiv noul COD RUTIER.

Utilități: Echiparea tehnico-edilitară (rețele existente în zonă): rețelele de apă potabilă, canalizare menajeră și pluvială, branșament electric și de gaz se vor executa în varianta de amplasare subterană, conform condițiilor din avizele și acordurile obținute și pe cheltuiala beneficiarilor.

În urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 12.05.2020 se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 379 din 07.03.2019, emis de Primarul municipiului Arad

Arhitect-Șef

Arh. Radu Drăgan

red/verif/2ex/LF/SD

Anexă

Suprafața aferentă incintei reglementate prin prezentul P.U.Z. este de 23.078 mp, categoria de folosință curți construcții în intravilan, astfel:

01.C.F. nr. 325394 - Arad, 1.319 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu Emil,

02.C.F. nr. 325395 - Arad, 389 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

03.C.F. nr. 325396 - Arad, 417 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

04.C.F. nr. 325397 - Arad, 445 mp, proprietari Antochi Ciprian și Antochi Cecilia Anca,

05.C.F. nr. 325398 - Arad, 474 mp, proprietar Moldovan Georgeta Rodica,

06.C.F. nr. 325399 - Arad, 400 mp, proprietari Grad Gheorghe și Grad Simona Alina,

07.C.F. nr. 325400 - Arad, 400 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

08.C.F. nr. 325401 - Arad, 400 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

09.C.F. nr. 325402 - Arad, 397 mp, proprietar Boar Alina,

 • 10 .C.F. nr. 325403 - Arad, 397 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

 • 11 .C.F. nr. 325404 - Arad, 400 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

 • 12 .C.F. nr. 325405 - Arad, 400 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

 • 13 .C.F. nr. 325406 - Arad, 400 mp, proprietari Plavea Remus și Plavea Daniela Alexandra, 14.C.F. nr. 325407 - Arad, 400 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

 • 15 .C.F. nr. 325408 - Arad, 403 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

 • 16 .C.F. nr. 325409 - Arad, 406 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

 • 17 .C.F. nr. 325410 - Arad, 403 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu

 • 18 .C.F. nr. 325411 - Arad, 602 mp, proprietar Constantinescu Emil,

 • 19 .C.F. nr. 325412 - Arad, 1.378 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu Emil,

 • 20 .C.F. nr. 325413 - Arad, 1.861 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu Emil,

 • 21 .C.F. nr. 325414 - Arad, 1.060 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu Emil,

 • 22 .C.F. nr. 325415 - Arad, 1.486 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu Emil,

 • 23 .C.F. nr. 325416 - Arad, 751 mp, proprietari Constantinescu Attila și Constantinescu Emil, 24.C.F. nr. 306406 - Arad, 8.090 mp, proprietari Astalos Horia Radu și Astalos Ioana Maria.

Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente

Red/Verif. L.F./S.D.

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECTIA ARHITECT SEF

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI PROTEJARE MONUMENTE

NR.___________A5/____________

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, s-a întocmit prezentul raport privind documentația:

Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism aferent ZONĂ REZIDENȚIALĂ,

Mun. Arad, Județul Arad, Str. Rosmarin, F.N., conform extraselor C.F. cuprinse în Anexă, beneficiari: Astalos Horia Radu, Astalos Ioana Miorița, Constantinescu Attila, Constantinescu Emil, Plavea Remus, Plavea Daniela Alexandra, Boar Alina, Grad Gheorghe, Grad Simona Alina, Moldovan Georgeta Rodica, Antochi Ciprian, Antochi Cecilia Anca

Inițiatorul documentației - Suciu Radu Gheorghe, reprezentant al beneficiarilor menționați mai sus

Amplasament - Mun. Arad, Județul Arad, Str. Rosmarin, F.N., conform extraselor C.F. cuprinse în Anexă,

Proiectant - B.I.A. Arh. Marinel Alexandru Grigore, specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Marinel Alexandru Grigore, proiect an 2019

Responsabilitatea privind informarea și consultarea publicului: Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef

 • A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate pentru a informa și consulta publicul

1.Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

La etapa 1 - intenția de elaborare a documentației P.U.Z.

 • Prin adresa nr. 21334/29.03.2019, beneficiarul solicită demararea procedurii de informare si consultare a publicului aferent etapei I - pregatitoare -anuntarea intentiei de elaborare PUZ si RLU aferent, conform Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010.

 • Printr-un anunț afișat pe site-ul www.primariaarad.ro, cetățenii au fost invitați să consulte și să transmită observații în perioada 10.04.2019-19.04.2019, referitor la documentația Studiu de Oportunitate disponibilă la sediul Primăriei Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, camera 49.

 • S-a întocmit anunțul conform anexa 1 la Ord. 2701/2010 și s-a transmis beneficiarului în vederea amplasării acestuia în loc vizibil pe parcela care a generat PUZ.

 • Inițiatorul P.U.Z-ului a afișat anunțul pe un panou rezistent la intemperii cu caracteristicile stabilite în anexa 1 la Ord. 2701/2010, pe parcela care a generat Planul Urbanistic Zonal, în data de 10.04.2019 menținandu-l pe toată perioada stabilită pentru transmiterea observațiilor și propunerilor.

 • Beneficiarul a depus fotografii care demonstrează amplasarea panoului în locația stabilită.

 • Studiul de oportunitate a fost analizat în cadrul ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, organizată în data de 04.04.2019.

Documentația disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente nu a fost consultată de nici o persoană. Nu au fost depuse sesizări in scris.

La etapa 2 - de elaborare a propunerilor PUZ si RLU aferent

 • Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 59090/29.07.2019, beneficiarul solicită demararea procedurii de informare și consultare a publicului pentru etapa 2, privind elaborarea propunerilor documentației de urbanism;

 • S-a întocmit anunțul privind posibilitatea de consultare asupra propunerilor preliminare PUZ și s-a afișat pe pagina de internet și la sediul instituției în data de 14.08.2019.

 • Anunțul privind consultarea documentației a fost afișat în data de 14.08.2019 pe panouri rezistente la intemperii, amplasate pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, la dosar fiind depuse fotografii care demonstrează acest lucru,

 • • Publicul a fost invitat să consulte documentația depusă la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente până în data de 28.08.2019 și să transmită observații, recomandări în scris la registratura Primăriei Municipiului Arad,

Documentația disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente nu a fost consultată de nici o persoană. Nu au inregistrate sesizări.

 • 2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale

Au fost identificate părțile potențial interesate, care pot fi afectate de prevederile documentației de urbanism.

Au fost trimise 7 scrisori de notificare proprietarilor parcelelor învecinate identificate cu CF nr.335284, CF 335237, CF 306406,CF 335255 Arad, Direcția Patrimoniu privind

posibilitatea consultării documentației PUZ la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, pentru a putea sesiza probleme legate de propunerea din plan.

 • 3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise

Au fost notificați vecinii direct afectați de propunerile PUZ, conform listei cu proprietari depusă la dosar, proprietarii imobilelor învecinate identificate cu CF nr.335284, CF 335237, CF 306406,CF 335255 Arad, Direcția Patrimoniu.

 • 4. Numărul persoanelor care au participat la acest proces

Documentația disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente nu a fost consultată de nici o persoană. Nu au fost înregistrate sesizări.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare:

Nu au fost înregistrate sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuire planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobat prin HCLM Arad nr. 95/28.04.2011 și va fi adus la cunoștință Consiliului Local al Municipiului Arad în scopul fundamentării deciziei de aprobare/neaprobare a documentației.

Arhitect Șef, Arh. Radu Drăgan

Funcția

Nume prenume

Semnătura

Data

Verificat

Șef serviciu

arh. Sandra Dinulescu

Elaborat

Consilier

ing. Laurențiu Florescu

Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666

C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

VOLUMUL 1

MEMORIU GENERAL PRIVIND ÎNTOCMIRE P.U.Z.

Cuprins :

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

  • 1.2. OBIECTUL LUCRĂRII

  • 1.3. SURSE DOCUMENTARE

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

  • 2.1. EVOLUȚIA ZONEI

  • 2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE

  • 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

  • 2.4. CIRCULAȚIA

  • 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

  • 2.6. ECHIPARE EDILITARĂ

  • 2.7. PROBLEME DE MEDIU

  • 2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

  • 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

  • 3.2. PREVEDERI ALE PUG

  • 3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

  • 3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

  • 3.5. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

  • 3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

  • 3.7. PROTECȚIA MEDIULUI

  • 3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

 • 4. CONCLUZII MĂSURI ÎN CONTINUARE

 • 5. ANEXE

Întocmit:

arh.urb. MARINEL ALEXANDRU

VOLUMUL 1

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA ARH. MARINEL ALEXANDRU GRIGORE Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666 C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

MEMORIU DE PREZENTARE PRIVIND ÎNTOCMIRE P.U.Z.

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1 Date de recunoaștere a documentației

 • Denumirea lucrării : Zona rezidentiala

 • Amplasament : RO, J ud. Arad, Mun. Arad, Str. Rosmarin, nr. FN

 • Beneficiari :

CONSTANTINESCU ATTILA

CONSTANTINESCU EMIL

ANTOCHI CIPRIAN

ANTOCHI CECILIA ANCA

BOAR ALINA

GRAD SIMONA ALINA

GRAD GHEORGHE

MOLDOVAN GEORGETA RODICA

ASTALOȘ HORIA RADU

ASTALOȘ IOANA MIORIȚA

 • Proiectant general: B.I.A. - ARH. MARINEL ALEXANDRU GRIGORE

310250 Arad, str. Gutuilor nr. 14, jud. Arad

aut. OAR AR 35/2007 CIF 21329465

Arh. Alexandru Grigore MARINEL (șef de proiect)

 • Subproiectanți, colaboratori: S.C. Atelier A S.R.L., P.F. RUS CRISTINEL

 • Data elaborarii P.U.Z.:        07/03/2019

 • 1.2 Obiectul lucrării

 • Solicitari ale temei program

Prezenta documentatie de urbanism s-a intocmit la comanda lui SUCIU RADU-GHEORGHE, in vederea realizarii unei zone rezidentiale (REACTUALIZARE P.U.Z. H.C.L.M.A. NR. 41 DIN 28.02.2011)

Terenul studiat este amplasat în RO, Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Rosmarin, Nr. FN. Beneficiarul doreste ca prin tema proiectului sa construiasca o zona rezidentială cuprinzând platforme betonate pentru parcari, strada nou propusa, respectiv creearea unor spatii verzi amenajate de incinta, de protectie, de aliniament, locuri de recreatie si un spatiu verde distinct ce va deservi intreg ansamblul de locuinte colective (blocuri) si individuale (case).

Prezenta documentație este întocmită în vederea reglementării condițiilor urbanistice în baza cărora se va emite autorizația de construire pentru edificarea construcțiilor mai sus menționate, după cum urmează :

 • locuinte individuale și semiindividuale

 • locuinte colective

 • spații verzi de aliniament, de protectie si amenajate

 • spatiu verde distinct cu loc de recreatie ce va deservi intreg ansamblul

 • strada nou propusa

 • pietonale, parcaje, accese

Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666

C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

 • tehnico- edilitare

Se vor analiza :

 • Asigurarea accesului principal in proprietatea din limita de studiu

 • Asigurarea de spatii verzi de protectie si amenajate

 • Echiparea tehnico-edilitară prin prelungirea retelelor publice de gaz, de electricitate cu iluminat public si de telefonie, apa, bransamentele fiind lasate in seama proprietarului;

 • Modul de utilizare al terenului si relația cu vecinătățile

 • Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii pentru zona studiata

Terenul studiat este în suprafață de 23.078 mp și cuprinde proprietăți private, apartinând beneficiarilor prezentei documentatii.

Conform Certificat de urbanism eliberat de Primaria Municipiului Arad și extrase de carte funciară aferente proprietăților:

 • Regimul juridic al terenului: TERENURI PROPRIETATE PRIVATA PERSOANE FIZICE

 • Regimul economic al terenului:

FOLOSINTA ACTUALA: teren curti-constructii in intravilan

FOLOSINTA PROPUSA : Zona rezidentiala.

 • - Regimul tehnic al terenului : se va stabili prin P.U.Z.

Programul de dezvoltare a localitătii are prevăzut prin P.U.G. pentru zona studiată funcțiuni compatibile cu cele ale intenției de dezvoltare a benficiarului, dar prevede interdicție de construire până la elaborare documentație P.U.Z.

În P.U.G. - Arad aprobat prin H.C.L. Arad nr. 502 din 1991, UTR 13-14, nu sunt prevăzute reglementări care să vizeze terenul studiat.

 • 1.3 Surse de documentare

S-au folosit ca surse de documentare următoarele:

 • - P.U.G. - Arad aprobat prin H.C.L. Arad nr. 502 din 1991, UTR 13-14.

 • - RIDICAREA TOPOGRAFICA- CADASTRU edilitar și imobiliar pentru zona în studiu și terenuri adiacente - pus la dispozitie de catre unul din beneficiari, SUCIU RADU-GHEORGHE

 • - STUDIU GEOTEHNIC - pus la dispozitie de catre SUCIU RADU-GHEORGHE

 • - Rezultatele colaborării - PRIN AVIZELE si ACORDURILE emise de factorii interesați în teritoriu (în baza documentațiilor de cereri de avize întocmite de către proiectantul general)

Prezenta documentație s-a întocmit în baza Certificatului de Urbanism NR. 379 DIN 07.03.2019 emis de Primaria Municipiului Arad.

Baza legislativă a documentației PUZ :

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • - Legea nr. 50/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare.

 • - Legea Fondului Funciar nr.18/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare.

 • - Ordonanța 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări ulterioare.

 • - Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare.

 • - Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 • - Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.

 • - Legea nr. 413/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului Nr. 79/2001 pentru modificarea și completarea

Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.

 • - Legea apelor nr. 107/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare.

 • - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică republicată cu modificările și completările ulterioare.

 • - Legea nr. 224/2016 pentru modificarea și completarea legii nr. 213/1998.

Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666

C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

 • - HGR 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism republicată în 2002 și modificată prin HGR 273/2011 și HGR 490/2011.

 • - Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 • - Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impacvtului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

 • - Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 • - Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, indicativ GM-010-2000.

 • - Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • - Alte acte de autoritate publică națională sau locală, precum și alte acte normative specifice sau complementare domeniului.

 • - In aplicarea prezentului PUZ se va ține cont de cele mai noi acte legislative și normative în vigoare.

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

  • 2.1. Evoluția zonei

Terenul studiat se situează în proximitatea nordică a cartierului Cadaș din Municipiul Arad și se intinde de la marginea nordică actuală a acestuia până la albia canalului denumit Mureșul Mort. Cartierul Cadaș ocupă un teritoriu situat la marginea vestică a Municipiului Arad, face parte din intravilanul acestuia și s-a constituit de-a lungul timpului ca zonă rezidențială predominantă cuprinzând locuințe unifamiliale sub formă de curți cu construcții și locuințe colective sub formă de blocuri de locuit cu apartamente.

Pe partea cealaltă a canalului Mureșul Mort, un teritoriu situat la nord de terenul studiat a avut o dezvoltare de tip industrial, servicii și un centru de gospodărire comunală, respectiv Stația de Epurare Arad. Actualmente zona funcționează ca atare.

La vest de incinta studiată intravilanul este delimitat de autostrada A1 construită relativ recent. După aceasta urmează un teritoriu situat în extravilan cu terenuri agricole.

Potențialul de dezvoltare al zonei studiate este valorificat de direcția amintită anterior și anume preluarea funcțiunii predominanate rezidențiale și extinderea acesteia până la limita albiei canalului Mureșel care pare că se prezintă ca limită geografică și administrativă a cartierului Cadaș.

 • 2.2. Încadrare în localitate

Terenul studiat se situează în proximitatea nordică a cartierului Cadaș din Municipiul Arad într-un teritoriu care este adiacent UTR 13-14 din P.U.G. - Arad aprobat prin H.C.L. Arad nr. 502 din 1991 și este delimitat major la sud de cartierul Cadaș și la nord de albia canalului Mureșul Mort. Cartierul Cadaș ocupă un teritoriu situat la marginea vestică a Municipiului Arad. Vecinătăți majore ale cartierului Cadaș enumerăm cartierele Confecții, Șega și Bujac.

Conform datelor din teren acesta este delimiat de:

 • - La Nord - teren domeniu public - strada

 • - La Est - teren proprietate privata, C.F. nr. 325416

 • - La Sud - Canalul Muresel (Mureșul Mort)

 • - La Vest - proprietate privata si este teren viran in intravilan, conform extras CF nr. 335237 Arad.

Un alt reper important este strada Rosmarin situată în cartierul Cadaș. Prin intermediul acesteia se face accesul la terenul studiat și este propusă prin prezenta documentație pentru prelungire și acces principal la teren.

Distanțe față de zone de protecție importante existente:

 • - Distanța față de Aeroportul Internațional Arad: amplasamentul studiat face parte din zona II de servitute aeronautică civilă, la 386,80 m nord față de axa pistei 09-27 și la 846,10 m est de pragul 27 al pistei.

 • - Distanța față de zona protejată Lunca Mureșului (pădurea Ceala) în linie dreaptă aeriană: 1,2 Km

 • - Distanța față de Cetatea Aradului în linie dreaptă aeriană : 3,3 Km

 • - Distanța față de zona rezidențială cea mai apropiată a municipilului Arad, cartierul Cadaș, în linie dreaptă : 0

Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666

C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

 • 2.3. Elemente ale cadrului natural

Terenul pe care urmează să realizeze investiția este situat într-o zonă care nu face parte din rețeaua de zone naturale protejate. Zona este constituită din terenuri virane neamenajate, neîngrijite nedezvoltate.

Relația amplasamentului în raport cu elementele cadrului natural din zonă este una neutră, acesta neavând calități care să necesite măsuri specifice de integrare. Trăsăturile determinante ale cadrului natural din vecinătate sunt următoarele :

 • - terenul plat

 • - absența vegetației arboricole (copaci, tufișuri), cu excepția unor grupuri de tufișuri crescute spontan pe terenurile necultivate

 • - absența riscurilor naturale

 • - cutremure

 • - inundații

 • - alunecări de teren

 • - clima relativ blândă (temperat continentală cu influențe mediteraneene și polare)

 • - zonele joase au fost drenate prin canalul Mureșul Mort, situat la Sud de terenul studiat, în imediata vecinătate.

 • - Nu s-a intervenit in morfologia terenului.

 • - Nu prezinta particularitati ce pot interveni in organizarea urbanistica (din punct de vedere al reliefului, a retelei hidrografice, clima, conditii geotehnice, riscuri naturale).

 • - Suprafata terenului nu este sistematizata vertical, dar permite integrarea conceptelor urbanistice de refacere a fiziologiei in zona studiata, in tesutul adiacent, permitandu-se o sistematizare verticala a terenului cu interventii uzuale, minore din acest punct de vedere.

 • - Cota medie de nivel este 107.70 N.M.N.

In acest context, cadrul natural se defineste prin urmatoarele:

 • Factorii genetici ai climei (variația solară, bilanțul radiativ, poziția geografică, altitudinea, circulația maselor de aer, caracterul suprafeței active) determină existența pe teritoriul localitatii Arad, județului Arad a unui climat temperat-continental moderat cu influențe oceanice.

 • Regimul temperaturii aerului înregistrează valori medii anuale în jurul a 10,8 grade C, cu abateri maxime de 2 grade C în plus sau în minus de la un an la altul. Temperatura medie a lunii celei mai reci -ianuarie- sunt de 1,1 grade C la Arad, iar temperatura medie a lunii celei mai calde -iulie- ating 21,4 grade C.

 • Din punct de vedere a precipitațiilor, indicele valorii medii anuale oscilează în jurul valorii a 577 mm la Arad. Efectele fenomenului de sera, prezenta in alte zone ale tarii prin furtuni, cu vânt pana la valori de 100 km/ora si peste, căderi de grindina, ploi deosebit de abundente( peste 45 l/mp), sunt sporadice si la intervale mari, neexistând o statistica in acest sens.

 • Regimul eolian : indică o frecvență mai mare a vânturilor din sector sud-est (13,7%) și sud (13%), urmate de cele din nord (12,4 %) , nord-vest (10,7 %) și sud-vest (10%).Vitezele medii anuale, variază între 2,6 și 4,3 m/s.

 • Topoclimatul regiunii de câmpie se caracterizează prin cea mai lungă durată de strălucire a soarelui : 2100 ore/an, din care 1500 ore se realizează în semestrul cald; cea mai mare cantitate de radiație globală 115 kcal/cmp din care 100kcal/cm.p.numai în semestrul cald al anului. Umezeala aerului este în ianuarie de 88% iar în iulie mai mică de 64%. Primul îngheț se produce la finele lunii octombrie. Intervalul zilelor fără îngheț însumează 180 zile.

Datele din Studiul Geotehnic întocmit de S.C. Atelier A S.R.L., au fost preluate și introduse în prezenta documentație după cum urmează :

INTRODUCERE

 • 1.1. Prezentul studiu geotehnic face obiectul cercetării terenului de fundare la: ZONA REZIDENȚIALA, STR. ROSMARIN, FN, conform CF-uri anexate

 • 1.2. Cercetarea terenului de fundare s-a facut cu un foraj manual 0 8 5/8,pana la adancimea de 5,00m.

Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666

C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

 • 1.3. Conform ordinului Nr=1216,Normativ privind exigentele si metodele cercetarilor geotehnice a terenurilor de fundare-Indicativ NP-074/2002,amplasamentul cercetat se incadreaza in norma unui factor de risc geotehnic redus,vecinatatile sunt fara riscuri.

DATE GENERALE

 • 2.1. Amplasamentul cercetat se gasese in localitatea:Arad, pe strada Rosmarin FN.

 • 2.2. Geomorfologic , terenul este plan,avand stabilitatea generala a terenului asigurata,fiind situate pe terasa superioara a raului Mures.

 • 2.3. Geologic, amplasamentul cercetat se incadreaza in estul depresiunii Panonice, depresiune ce a luat nastere prin scufundarea lenta a unui masiv cristalin de virsta hercinica, peste care stau transgresiv si discordant formatiunile panoniene si cuaternare de natura sedimentara. Cuaternarul are o grosime de cca. 250m si este alcatuit din formatiuni fluviatile si lacustre de virsta pleistocena si holocena in care predomina argilele si nisipurile depuse in alternante, prezentind o stratificatie , in suprafata de natura incrucisata, tipica conurilor de dejectie a marilor riuri.

Insăși orașul Arad este asezat pe conul de dejectie a râului Mureș care este alcatuit din pietrisuri si bolovanisuri nisipoase separate de strate de argile si prafuri argiloase.

 • 2.4. Hidrogeologic, amplasamentul se situeaza in localitatea Arad iar alternanta de strate permeabile(pafuri nisipoase si nisipuri cu pietris si bolovanis) permite accensiunea apei subterane in functie de variatiile regimului precipitatiilor din zona.

 • 2.5C onform micronizarii seismicedupa Codul de Proiectare seismic,privind zonarea valorii de varf a accelerarii terenului pentru cutremure avand Mr(perioada medie a intervalului de revenire de 100 ani) dupa P100-1/2006,localitatii Arad ii coespund:ag=0,16 si Tc=0,7 sec.

 • 2.6. Adâncimea de îngheț se situiază în conformitate cu STAS 6054/77 la 0,80 m de nivel teren actual.

STRATIFICATIA TERENULUI SI CARACTERISTICILE GEOTEHNICE ALE STRATURILOR

Pe amplasamentul indicat s-a efectuat un foraj manual(conform planului de situatie cu amplasamentului lucrarilor de teren,anexat prezentului studiu.

Forajul F1, umplutura are adancimea de 1.00m, dupa care pana la adancimea de 3.60m s-a interceptat un complex nisipos cafeniu galbui plastic consistent, iar pana in baza forajului s-a intercepat un complex nisipos cu pietris si bolovanis cafeniu galbui saturat de indesare medie.

APA SUBTERANA

A fost interceptata la adancimea de 2,80m in forajul efectuat (luna august 2009).

Variatia nivelului apei subterane este legata de cantitatile de precipitatii cazute in zona precum si de variatia nivelului raului Mures.

Se prevede un regim maxim ascensionla al apei subterane pana la adncimea de 1,60m fata de nivel teren.

CONCLUZII SI RECOMANDARI

Stratificatia terenului de pe amplasament a fost aratata la capitolul 3 si este redata amanuntit la finele prezentului studiu pe fisa de forajului.

Din analiza rezulatelor obtinute cu lucrarile de cercetare ale terenului de fundare se desprind urmatoarele aspecte importante:

Casele se vor funda la adancimea de 1.20m

Presiunea conventional ace se va lua in calcul pentru Df indicat si b=1,00m,este:Pconv=230kPa.

Inaintea turnarii betonului,terenul de fundare de pe amplasament, va fi avizat de catre geotehnician.

 • 2.4. Circulația

Amplasamentul studiat are asigurat accesul carosabil și pietonal din strada Rosmarin situată în cartierul Cadaș. Prezenta documentație prevede prelungirea acesteia până la terenul propus pentru reglementări urbanistice.

Traficul rutier este normal, fiind îndeosebi o stradă cu circulație fără intensitate mare, utilizată doar pentru circulația și accesul la proprietățile din cartierul rezidențial Cadaș.

Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666

C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

 • 2.5. Ocuparea terenurilor

În prezent, parcelele de teren pentru care se realizează documentația, conform cărților funciare, au folosința de teren curți-construcții în intravilan.

Pe aceste parcele de teren nu există construcții.

În imediata proximitate a laturii de Nord, se află o cale de comunicație terestră - domeniul public pentru circulația și accesul la proprietățile de la marginea nordică a cartierului.

In imediata proximitate a laturii de Vest, terenul vecin este teren viran - fără utilizare - în intravilan.

In imediata proximitate a laturii de Est, terenul vecin are folosința de curți-construcții în intravilan și este parcelat.

În imediata proximitate a laturii de Sud, se află canalul Mureșul Mort - domeniul public.

Terenul nu este traversat de trasee edilitare. Pe teren nu există utilități.

Traseele edilitare sunt amplasate paralel cu strada situată la nord de amplasament și strada Rosmarin, pe domeniul public. Acestea cuprind următoarele: apă potabilă, canalizare menajeră, gaze naturale, electrică de joasă tensiune.

În zona studiată nu există disfuncționalități. Funcțiunile din zonă sunt compatibile cu cele atribuite pentru acest teritoriu adiacent UTR 13-14 din P.U.G. - Arad aprobat prin H.C.L. Arad nr. 502 din 1991.

 • 2.6. Echipare edilitară

  • 2.6.1. Alimentarea cu apă potabilă

Pe str. Podului si pe str. Rosmarinului exista retele de apa potabila prin care se asigura alimentarea cu apa a gospodariilor existente in zona studiata. Aceste retele de apa apartin sistemului public de distributie al apei potabile din Municpiului Arad, pentru care serviciile de exploatare si intretinere sunt asigurate de catre operatorul licentiat S.C. COMPANIA DE APA ARAD S.A.

 • 2.6.2. Canalizare menajera si pluviala

In zona studiata exista in prezent retele publice de canalizare menajera, apele uzate menajere evacuate din gospodariile amplasate pe str. Podului si Rosmarinului sunt colectate in canalizarea existenta.

Pentru preluarea apelor pluviale descarcate de pe suprafetele drumurilor existente in zona studiata se utilizeaza in prezent canalele de colectare de tip deschis adiacente drumului cat si Canalul Muresel existent la sudul proprietatii pe care s-a propus realizarea locuintelor.

 • 3.6.2. Alimentare cu energie electrică, comunicații

Pe str. Podului si pe str. Rosmarinului exista retele electrice de distributie de 0,4kV care deservesc in prezent consumatorii de energie electrica de tip casnic existenti pe aceste strazi.

Pe str. Podului si pe str. Rosmarinului exista retele de telecomunicație (telefonie, internet) care deservesc in prezent consumatorii de tip casnic existenti pe aceste strazi.

 • 3.6.3. Alimentare cu gaze naturale

Pe str. Podului exista retea de gaze naturale presiune redusa care face parte din sistemul de distributie gaze naturale al Municipiului Arad. Acest sistem este intretinut si exploatat de catre operatorul de distributie gaze naturale autorizat in Arad, Delgaz.

 • 3.6.4. Alimentare cu energie termică

Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666

C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

Asigurarea cu energie termica pentru incalzirea spatiilor din cadrul obiectivului se va realiza din resurse proprii, in zona neexistand un sistem de furnizare centralizata a energiei termice, si anume: pentru fiecare locuinta familiala, respectiv pentru fiecare apartament din blocurile de locuinte propuse se va prevedea cate o centrala termica, cu tiraj fortat, pe gaze naturale care va produce si apa calda necesara utilizarilor menajere.

 • 3.6.5. Gospodărie comunală

In cadrul localitatii exista serviciul public de salubritate- colectare gunoaie menajere arondat Mun. Arad, la deponeul ecologic. Baza este sortarea si reciclarea. Proprietarul va dispune de serviciul de colectare a gunoiului prin contract. Se vor asigura containere EU de 1,1 mc sau pubele de 120l. Se prevede preselectia de la producator pe principalele tipuri de deseuri urbane: plastic,hartie, sticla, vegetale. Se va asigura o platforma pentru gunoi.

 • 2.7. Probleme de mediu

În conformitate cu Ordinul comun MAPPM (nr. 214/RT/1999) și MLPAT (16/NN 1999) și ghidul de aplicare, problemele de mediu se tratează în cadrul unor analize de evaluare a impactului asupra mediului, incluse planurilor de amenajare a teritoriului si planurilor de urbanism.

Aceste analize de evaluare a problemelor existente de mediu sunt :

 • - relația cadrul natural - cadrul construit

 • - evidența riscurilor naturale și antropice

 • - marcarea punctelor și traseelor din sistemul de căilor de comunicații și din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă

 • - evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție dacă este cazul.

 • - Evidențierea potentialului balnear si turistic - dupa caz

Analiza situației existente, pe toate aceste nivele, a fost făcută la punctele anterioare, când s-au evidențiat disfuncționalitățile pe fiecare palier de analiză, cu completarea că în zonă nu sunt valori de patrimoniu natural sau construit care să necesite protecție.

 • 2.8. Opțiuni ale populației

Fiind vorba de o inițiativă privată cu caracter și impact local va produce efecte reduse asupra desfășurării vieții publice. Nu au existat reacții față de această inițiativă în intervalul de timp în care s-a parcurs etapa de informare a populației prevăzută de Ordinul M.D.R.T. nr.2701/2011.

Administrația locală, prin intermediul Avizului de oportunitate și-a exprimat opinia favorabilă pe care o are față de inițiativa beneficiarului. Valorificarea superioară a terenului va aduce încasări suplimentare la bugetul local.

Punctul de vedere al elaboratorului este că investiția pe care beneficiarul dorește să o inițieze poate fi realizată fără a produce disfuncții față de vecinătăți, urmând pe de altă parte să contribuie la fructificarea unui capital deja investit prin achiziția terenului. Funcțiunea pe care beneficiarul dorește să o inițieze este compatibilă cu cele atribuite pentru acest teritoriu adiacent UTR 13-14 din P.U.G. - Arad aprobat prin H.C.L. Arad nr. 502 din 1991.

Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666

C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

 • 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Concomitent cu Studiul de oportunitate s-a realizat și un studiu geotehnic și un studiu topografic. Conform acestora, nu există restricții legate de condițiile de fundare, stratificația explorată punând în evidență faptul că sub stratul de umplutură, gros de 0,80 m se află pământuri pe care se pot executa lucrări de fundații. Apa freatică nu va avea, conform aceluiași studiu, un nivel mai ridicat decât - 2,20 m față de cota terenului natural.

În zona studiată nu există disfuncționalități. Funcțiunile din zonă și cele pe cale de inițiere ale beneficiarului pe parcela de teren studiată sunt compatibile cu cele atribuite pentru acest teritoriu adiacent UTR 13-14 din P.U.G. -Arad aprobat prin H.C.L. Arad nr. 502 din 1991.

 • 3.2. Prevederi ale P.U.G.

Planul Urbanistic General al Municipiului Arad aprobat prin H.C.L. Arad nr. 502 din 1991, prevede pentru teritoriul aflat în UTR 13-14, adiacent amplasamentului studiat funcțiuni de tipul zonă rezidențială cu locuințe tip individual și colective. Pe terenul care face obiectul acestei documentații nu sunt prevăzute operațiuni de interes public.

 • 3.3. Valorificarea cadrului natural

Cadrul natural existent în zona studiată nu prezintă potențial peisagistic valoros, nefiind necesare măsuri de punere în valoare ale unor elemente naturale valoroase (vegetație, faună, cursuri de apă, oglinzi de apă, etc.).

Terenul nu prezintă vegetație înaltă (arbori, arbuști) care să necesite a fi tăiată. Vegetația existentă nu împiedică realizarea investiției.

Nu există o relație vizuală favorabilă cu forme de relief sau elemente valoroase de peisaj aflate la distanță.

 • 3.4. Modernizarea circulației

În prezent accesul la teren se face direct din strada Rosmarin. Nu există reglementări ale municipalității de modificare / modernizare ale prospectului drumului. Pentru prezentul PUZ configurația actuală se va lua ca atare.

Drumul existent (strada Rosmarin) nu se va lărgi, prezenta documentație nu prevede reglementări în afara limieti PUZ. Nu sunt necesare lărgiri ale drumului existent.

Accesul la terenurile reglementate se va face prin prelungirea străzii Rozmarin. Aceasta prelungire este prevăzută a fi până la marginea albiei canalului Mureșul Mort. In continuare pentru asigurarea accesului la parcelele propuse cu locuințe individuale/semiindividuale și cu locuințe colective este propus un inel de circulație și acces cu sens unic.

Prospectul stradal al străzii principale propusă în prelungirea străzii Rosmarin va avea urmoarele caracteristici: carosabil cu dublu sens de mers având lățime pe un sens de mers de 4 m, spațiu verde de aliniament și delimitare pietonal de 0,80 m și trotuar-pietonal de-alungul carosabilului de 1,20 m. Deci rezultă un prospect stradal de 12 m.

Soluția de acces la incinta propusă pentru reglementare prevede această stradă (continuarea străzii Rosmarin) având o lungime de 54,70 m de la strada Rosmarin până la incinta propusă și o lățime carosabilă de 8 m. Prelungirea străzii continuă și în interiorul incintei încă 124,82 m, rezultând o lungime totală a străzii propuse de 54,70m+124,82m=179,52m.

Prospectul stradal al străzii secundare, propus ca un inel de circulație în incintă va avea următoarele caracteristici: carosabil cu un singur sens de mers având lățime pe un sens de mers de 4 m, spațiu verde de aliniament și delimitare pietonal de 0,80 m și trotuar-pietonal de-alungul carosabilului de 1,20 m. Spațiile verzi de aliniament și trotuarele pietonale vor fi prevăzute de-o parte și de alta a carosabilului. Deci rezultă un prospect stradal de 8 m.

In interiorul incintei terenului prevăzut pentru locuințe colective se va amenaja o platformă destinată pentru acces, ciculații în interiorul incintei și parcări autovehicule. Platforma din incintă va fi utilizată atât auto cât și pietonal și va fi prevăzută cu o intrare și o ieșire în conformitate cu sensul de mers propus.

Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666

C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

 • 3.5. Zonificare funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indicatori urbanistici

Investiția pe care beneficiarul intenționează să o dezvolte are în vedere realizarea în principal al unei zone rezidențiale situată în prelungirea străzii Rozmarin, cuprinzând locuințe individuale și semiindividuale precum și locuințe colective.

Pentru realizarea investiției din tema program sunt stabilite obiective-funcțiuni și prin reglementări urbanistice relații optime între acestea. Acestea sunt următoarele:

locuinte individuale și semiindividuale

locuinte colective

spații verzi de aliniament, de protectie si amenajate

spatiu verde distinct cu loc de recreatie ce va deservi intreg ansamblul

strada nou propusa

prelungire strada Rozmarin

pietonale, parcaje, accese

rețele tehnico-edilitare

Astfel se analizează și următoarele aspecte:

 • Posibilitatea accesului pe teren din strada Rosmarin (cu amenajare si prelungire a strazii), respectiv crearea spatiilor verzi ale prospectului stradal

 • Asigurarea de spatii verzi de aliniament stradal, amenajate in incinta, si de protectie.

 • Echiparea tehnico-edilitară prin crearea retelelor de apa, de electricitate cu iluminat public si de telefonie, gaz, apa, bransamentele fiind lasate in seama proprietarului;

 • Modul de utilizare al terenului si relația cu vecinătățile

 • 3.5.1 ZONIFICARE

Terenul pe care urmeaza a se realiza lucrarea este proprietate privata conform CF-uri anexate si este in suprafața de 23.078 mp.

Terenul are o forma neregulata. Acesta se invecineaza cu:

 • - La Nord - teren domeniu public - strada

 • - Est - teren proprietate privata, C.F. nr. 325416

 • - La Sud - Canalul Muresel

 • - La Vest - proprietate privata si este teren viran in intravilan, conform extras CF nr. 335237 Arad.

Suprafață totală a terenului urmează să fie organizată astfel :

 • - Parcelele de teren notate cu indicativi de la P1 la P17 sunt propuse pentru locuințe individuale și semiindividuale. Acestea corespund parcelelor cu urmatoarele numere cadastrale și ariii aferente:

 • - parcela P1 - nr. cad. 325398 - în suprafată de 474 mp

 • - parcela P2 - nr. cad. 325397 - în suprafată de 445 mp

 • - parcela P3 - nr. cad. 325396 - în suprafată de 417

 • - parcela P4 - nr. cad. 325395 - în suprafată de 389

 • - parcela P5 - nr. cad. 325399 - în suprafată de 400

 • - parcela P6 - nr. cad. 325400 - în suprafată de 400

 • - parcela P7 - nr. cad. 325401 - în suprafată de 400

 • - parcela P8 - nr. cad. 325402 - în suprafată de 397

 • - parcela P9 - nr. cad. 325406 - în suprafată de 400

 • - parcela P10 - nr. cad. 325405 - în suprafată de 400 mp

 • - parcela P11 - nr. cad. 325404 - în suprafată de 400 mp

 • - parcela P12 - nr. cad. 325403 - în suprafată de 397 mp

 • - parcela P13 - nr. cad. 325407 - în suprafată de 400 mp

 • - parcela P14 - nr. cad. 325408 - în suprafată de 403 mp

 • - parcela P15 - nr. cad. 325409 - în suprafată de 406 mp

Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666 C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

 • - parcela P16 - nr. cad. 325410 - în suprafață de 403 mp

 • - parcela P17 - nr. cad. 325411 - în suprafață de 602 mp

 • - Parcelele de teren notate cu indicativi P18 și P19 sunt propuse pentru locuințe colective. Acestea corespund parcelelor cu urmațoarele numere cadasțrale:

 • - parcela P18 - nr. cad. 325412 - în suprafață de 1378 mp

 • - parcela P19 - nr. cad. 325397 - în suprafață de 1319 mp

 • - Parcela de țeren cu nr. cad. 325414 esțe propusă ca spațiu verde amenajaț de incință cu acces public de țip scuar urban.

 • - Parcela de țeren cu nr. cad. 325413 esțe propusă ca plațformă de incință pențru acces, circulație și parcare aferență locuințelor colecțive

 • - Parcela de țeren cu nr. cad. 325415 esțe propusă ca inel de circulație și acces piețonal și auțo cu un singur sens de mers.

 • - Parcela de țeren cu nr. cad. 3252416 esțe propusă pențru acces piețonal și auțo cu dublu sens de mers în prelungirea sțrăzii Rozmarin exisțență la amplasamenț.

 • - In ințeriorul parcelei cu nr. cad. 306406 esțe propusă prelungirea sțrăzii Rozmarin și unificarea cu accesul principal de pe parcela cu nr. cad. 325416 rezulțând o singură sțradă. Resțul parcelei cu nr. cad. 306406 va rămâne zonă cu ințerdicție de consțruire până la inițierea unui PUZ .ațunci când beneficiarul va iniția o țema de proiecțare.

 • - Toațe parcelele de țerenurile cu funcțiunea de circulație auțo și piețonală vor fi prevăzuțe cu carosabil de circulație auțo, țroțuar pențru piețonal și spațiu verde de aliniamenț și delimițare piețonal.

 • 3.5.2 REGLEMENTĂRI

  REGLEMENTĂRI IN LIMITA DE PROPRIETATE A PARCELELOR STUDIATE

  TEREN AFERENT

  |             INDICI                         |

  VALORI

  Loturi pentru locuințe unifamiliale

  Regim de înalțime max. admis

  Parcelele de la P1 la P12 = P+1E Parcelele de la P13 la P17 = D+P Sunt admise spații de locuit în podul clădirilor cu condiția să nu se depășească înălțimea maximă admisă a construcției pe parcela respectivă.

  Inalțime max construcții

  Parcela P1 = 11,97 m de la cota CTN Parcela P2 = 11,73 m de la cota CTN Parcela P3 = 11,54 m de la cota CTN Parcela P4 = 11,20 m de la cota CTN Parcela P5 = 11,24 m de la cota CTN

  Parcela P6 = 11,26 m de la cota CTN Parcela P7 = 10,94 m de la cota CTN Parcela P8 = 10,65 m de la cota CTN Parcela P9 = 5,35 m de la cota CTN Parcela P10 = 5,28 m de la cota CTN Parcela P11 = 4,94 m de la cota CTN Parcela P12 = 5,71 m de la cota CTN Parcela P13 = 4,44 m de la cota CTN Parcela P14 = 4,64 m de la cota CTN Parcela P15 = 4,44 m de la cota CTN Parcela P16 = 4,83 m de la cota CTN Parcela P17 = 4,42 m de la cota CTN Sunt admise sistematizări ale terenului (CTS) în vederea respectării înălțimii maxime admisăe ale construcțiilor pe parcela respectivă față de cota CTN.

  POT max.

  40%

  CUT max

  Parcelele de la P1 la P12 - CUT = 1,2

  Parcelele de la P13 la P17 - CUT = 0,8

  Front la strada

  15,50 m

  Retrageri la stradă min.

  2 m

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA ARH. MARINEL ALEXANDRU GRIGORE Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666

C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

Retrageri laterale min.

0 m

Se vor respecta prevederile din Codul Civil cu privire la goluri de ferestre pentru vedere, ventilare și lumină.

Retrageri spate min.

6 m.

Parcaj auto obligatoriu

Minim 1 loc / lot

înălțime gard perimetral max.

2,50 m

Zona verde min.

20% din suprafața totală a lotului

Zona de locuințe colective

Regim de înalțime max. admis

Parcela P18 - P+1E

Parcela P19 - D+P+2E

Inalțime max construcții

Parcela P18 = 5,47 m de la cota CTN Parcela P19 = 10,49 m de la cota CTN Sunt admise sistematizări ale terenului (CTS) în vederea respectării înălțimii maxime admisă a construcțiilor pe parcela respectivă față de cota CTN.

POT max.

60%

CUT max

Parcela P18 - CUT=1,20

Parcela P19 - CUT= 2,4

Front la strada

55,00 m

Retrageri la stradă min.

0 m

Retrageri laterale min.

6 m

Retrageri spate min.

6 m

Parcaj auto obligatoriu

1 loc / apartament

înălțime gard perimetral max.

2,50 m

Zona verde min.

20% din suprafața totală a lotului

Nr. apartamente max.

10 / nivel

NOTĂ:

 • I n sensul prezentului PUZ precizarea înălțimii maxime admise se impune distinct pentru fiecare parcelă (lot) în parte, regulă impusă prin corespondența cu numărul obstacolului din avizul nr. 1713/133/02.03.2020 a A.A.C.R.

 • In sensul prezentul PUZ se întelege prin "înălțimea maxim admisă" = înalțimea maximă a construcțiilor de la cota CTN a terenului până la elementul de construcție cel mai înalt, astfel încât se admite și se recomandă sistematizarea pe verticală a terenului natural pentru obținerea unui regim de înalțime uniform și coerent al zonei rezidențiale propuse.

 • 3.5.3 BILANȚ TERITORIAL

  BILANȚ TERITORIAL TERENURI SITUATE IN LIMITA P.U.Z.

  TEREN AFERENT

  EXISTENT

  PROPUS

  mp

  %

  mp

  %

  Zona de locuințe unifamiliale

  0,00

  0,00

  7.133,64

  20,37

  Zona de locuințe colective

  0,00

  0,00

  2.696,52

  7,70

  Zona terenuri virane private neconstruite / neamenajate

  29.918,84

  85,45

  6.085,33

  17,38

  Zonă spații verzi amenajate de aliniament

  0,00

  0,00

  451,11

  1,29

  Zonă spații verzi amenajate

  0,00

  0,00

  1.060,24

  3,03

  Zonă luciu apă / canal

  3.671,52

  10,48

  3.671,52

  10,49

  Căi de comunicare rutiere

  1.421,74

  4,06

  3.586,48

  10,24

  Zonă platforme - parcaje - trotuare

  0,00

  0,00

  2.563,10

  7,32

  Zona cu interdicție de construire până la întocmire P.U.Z.

  0,00

  0,00

  7.764,14

  22,18

  TOTAL ZONA STUDIATĂ

  35.012,09

  100,00

  35.012,09

  100,00

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA ARH. MARINEL ALEXANDRU GRIGORE Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666 C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

BILANȚ TERITORIAL IN LIMITA DE PROPRIETATE A PARCELELOR STUDIATE

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

%

1

Zona de locuințe unifamiliale

0,00

0,00

7.133,64

30,91

2

Zona de locuințe colective

0,00

0,00

2.696,52

11,68

3

Zona terenuri virane private neconstruite / neamenajate

23.078,00

100,00

0,00

0,00

4

Zonă spații verzi amenajate de aliniament

0,00

0,00

373,34

1,62

5

Zonă spații verzi amenajate

0,00

0,00

1.060,24

4,59

6

Căi de comunicare rutiere

0,00

0,00

1.487,51

6,45

7

Zonă platforme - parcaje - trotuare

0,00

0,00

2.563,10

11,11

8

Zona cu interdicție de construire până la întocmire P.U.Z.

0,00

0,00

7.764,14

33,64

TOTAL ZONA STUDIATĂ

23.078,00

100,00

23.078,00

100,000

 • 3.5.4 INDICI URBANISTICI

 • 1) Parcele (loturi) detinate pentru construcții de locuințe individuale și semiindividuale:

Parcela P1 - nr. cad. 325398 - în suprafată de 474 mp - numărul obstacol aviz AACR = 16

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,97 m

Parcela P2 - nr. cad. 325397 - în suprafată de 445 mp - numărul obstacol aviz AACR = 17

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,73 m

Parcela P3 - nr. cad. 325396 - în suprafată de 417 mp - numărul obstacol aviz AACR = 18

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,54 m

Parcela P4 - nr. cad. 325395 - în suprafată de 389 mp - numărul obstacol aviz AACR = 19

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,20 m

Parcela P5 - nr. cad. 325399 - în suprafată de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 15

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,24 m

Parcela P6 - nr. cad. 325400 - în suprafată de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 14

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666

C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,26 m

Parcela P7 - nr. cad. 325401 - în suprafată de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 13

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 10,94 m

Parcela P8 - nr. cad. 325402 - în suprafată de 397 mp - numărul obstacol aviz AACR = 12

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 10,65 m

Parcela P9 - nr. cad. 325406 - în suprafată de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 8

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 5,35 m

Parcela P10 - nr. cad. 325405 - în suprafată de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 9

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 5,28 m

Parcela P11 - nr. cad. 325404 - în suprafată de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 10

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,94 m

Parcela P12 - nr. cad. 325403 - în suprafată de 397 mp - numărul obstacol aviz AACR = 11

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 5,71 m

Parcela P13 - nr. cad. 325407 - în suprafată de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 1

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,44 m

Parcela P14 - nr. cad. 325408 - în suprafată de 403 mp - numărul obstacol aviz AACR = 2

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,64 m

Parcela P15 - nr. cad. 325409 - în suprafată de 406 mp - numărul obstacol aviz AACR = 3

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666

C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

 • - C.U.T. max. propus =   0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,44 m

Parcela P16 - nr. cad. 325410 - în suprafată de 403 mp - numărul obstacol aviz AACR = 4

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,83 m

Parcela P17 - nr. cad. 325411 - în suprafată de 602 mp - numărul obstacol aviz AACR = 5

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,42 m

 • 2) Parcele (loturi) destinate pentru construcții de locuințe colective:

Parcela P18 - nr. cad. 325412 - în suprafată de 1378 mp - numărul obstacol aviz AACR = 6

 • - P.O.T. max. propus = 60 %

 • - C.U.T. max. propus =   1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 5,47 m

-

Parcela P19 - nr. cad. 325394 - în suprafată de 1319 mp - numărul obstacol aviz AACR = 7

 • - P.O.T. max. propus = 60 %

 • - C.U.T. max. propus =   2,4

 • - Regim de înălțime maxim = D+P+2E

 • - Înălțimea maximă admisă = 10,49 m

NOTĂ:

 • I n sensul prezentului regulament (RLU) precizarea înălțimii maxime admise se impune distinct pentru fiecare parcelă (lot) în parte, regulă impusă prin corespondența cu numărul obstacolului din avizul nr. 1713/133/02.03.2020 a A.A.C.R.

 • In sensul prezentul regulament (RLU) se întelege prin "înălțimea maxim admisă" = înalțimea maximă a construcțiilor de la cota CTN a terenului până la elementul de construcție cel mai înalt, astfel încât se admite și se recomandă sistematizarea pe verticală a terenului natural pentru obținerea unui regim de înalțime uniform și coerent al zonei rezidențiale propuse.

 • 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

 • 3.6.1- Realizarea de rețele edilitare

Investitorul sau beneficiarul va fi obligat, să execute toate lucrările edilitare de echipare necesare, de apă, canalizare menajeră, electricitate, gaze, pentru amenajarea străzilor nou înființate, lucrări ce vor prelungi rețelele publice existente sau lucrări de rețele noi în cazul canalizării pluviale.

Soluțiile de echipare edilitară se vor realiza în sistem individual pentru fiecare lot în parte sub formă de branșamente amplasate la limitele de proprietate stradale ale parcelelor construibile. Pentru fiecare lot construibil se vor amplasa la limitele lor de proprietatebranșamente cu contoare de: apă, electricitate, gaze naturale.

Rețelele edilitare amplasate subteran în zonele publice, după recepționarea acestora, vor rămâne în administrația deținătorilor publici de rețele edilitare.

Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666

C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

Lucrările de echipare a clădirilor (apa, canal, alimentare cu energie electrica) se vor proiecta si organiza evitand traseele aparente, fiind, de regula, îngropate. Se admit in cazuri bine justificate si in mod excepțional, pozarea supraterana a retelelor de echipare a cladirilor.

În vederea păstrării caracterului specific al spațiului urban din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, a automatelor pentru semnalizare rutieră și altele de această natură.

Montarea echipamentelor tehnice se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în nișele construcțiilor.

Se interzice amplasarea rețelelor edilitare pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură.

Montarea rețelelor edilitare se execută în varianta de amplasare subterană, fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane.

Pe traseele rețelelor edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativă a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea.

Lucrările de construcții pentru realizarea/extinderea rețelelor edilitare se execută, de regulă, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare/ extindere/ modernizare /reabilitare a rețelei stradale, în conformitate cu programele anuale/multianuale ale autorităților administrației publice, aprobate în condițiile legii.

Propunerile de racorduri, branșamente, extinderi de rețele edilitare, din documentația PUZ, vor fi definitivate în următoarele faze de proiectare în conformitate cu tema proiectului de execuție și cu condițiile impuse de studiile de soluție și avizele tehnice ale deținătorilor de rețele.

 • 3.6.2. Alimentarea cu apă

Solutia tehnica de alimentare cu apa a obiectivului consta in realizarea unei extinderi a retelei de apa potabila existenta pe str. Rosmarinului pana la amplasamentul obiectivului propus. Pe toate strazile propuse se va amplasa o retea de apa proiectata astfel incat pentru fiecare cladire propusa (locuinta individuala sau locuinta colectiva) sa se poata realiza un bransament individual de apa. La capatul bransamentului proiectat se va realiza caminul de apometru cu amplasare la limita de proprietate a viitorului consumator.

S-a avut in vedere asigurarea necesarului de apa pentru toate folosintele stabilite in cadrul cladirilor cu destinatia locuinte individuale si colective si anume: pentru nevoi menajere (grupuri sanitare, bai, bucatarii), spalat pardoseli, instalatii de prevenire si combatere a incendiului cu hidranti exteriori, etc. Pentru asigurarea necesarului de apa pentru incendiu se vor prevedea hidranti supraterani Dn80, la distanta de 100m, racordati direct in conducta de serviciu din care se vor alimenta utilajele pentru combaterea incendiilor.

Bransamentele de apa sunt compuse din: conducta de racordare din PEHD cu diametrul d=32, 50mm, robinet de concesie cu tija de manevra si capac de protectie, caminul de apometru.

Caminele de apometru se vor amplasa la limita de proprietate a incintei, in exteriorul acesteia astfel incat operatorul de distributie a apei sa poata asigura exploatarea si intretinerea acestor instalatii in conditii optime si in modul cel mai operativ.

Apa calda menajera se va produce local, cu microcentrala termica, amplasata in fiecare locuinta/apartament.

 • 3.6.3. Canalizare menajeră si pluviala

Pentru rezolvarea problemelor legate de evacuarea apelor menajere se va adopta solutia executarii unor lucrari de extindere a canalizarii menajere publice din zona studiata pana in cartierul Cadaș - Arad unde sistemul public de canalizare menajera este executat.

Instalatiile sanitare din locuintele propuse se vor racorda la canalizarea menajera publica prin intermediul racordurilor de canalizare menajera propuse. Aceste racorduri sunt compuse din: conducta de racord din PVC KG cu diametrul d=200mm si caminul de racord realizat din beton, acoperit cu placa din beton armat prevazuta cu capac de fonta pentru vizitare.

Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666

C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

Caminul de racord menajer se va amplasa la limita de proprietate a incintei, in exteriorul acesteia astfel incat operatorul de distributie a apei sa poata asigura exploatarea si intretinerea acestor instalatii in conditii optime si in modul cel mai operativ.

Pentru apele pluviale colectate de pe suprafata cailor de acces auto si a parcajelor se face propunerea ca acestea sa fie descarcate prin intermediul canalelor de suprafata deschise, realizate la bordura drumurilor din incinta obiectivului. In aceste conditii proiectantul de specialitate drumuri va tine cont de acest aspect astfel incat sa se realizeze pantele de scurgere corespunzatoare.

Apele pluviale colectate atat de pe suprafata acoperisului cat si de pe caile de acces auto si pietonal vor fi colectate printr-o canalizare pluvială, trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi, stocate într-un bazin de retenție, care va fi evacuat controlat prin intermediul unei guri de vărsare în Canalul Mureșul Mort.

 • 3.6.4. Alimentare cu energie electrica

Pentru realizarea alimentarii cu energie electrica a zonei proiectate se propun urmatoarele lucrari:

 • realizarea unui racord electric aerian de 20KV din L.E.A. 20KV existenta;

 • realizarea unui post electric de transformare P.T.A. 20/0,4KV, P=160KVA;

 • realizarea racordului electric de 0,4KV de la P.T.A. 20KV pana la punctu de masurare a energiei electrice;

 • realizarea instalatiei interioare de energie electrica, de 0,4KV.

Lucrările se vor executa cu respectarea prevederilor normativelor, îndrumarelor și a fișelor tehnologice în vigoare.

Se vor respecta distanțele de apropiere și intersecție prevăzute de prescripții față de construcțiile și instalațiile existente sau proiectate de ceilalți deținători de utilități din zonă conform avizelor obținute.

Punctul de delimitare intre consumator si furnizor va fi blocul de masura si protectie trifazat prevazut in incinta obiectivului.

Pentru stabilirea solutiei definitive de alimentare cu energie electrica, intocmirea proiectului tehnic si pentru executia racordului de 20KV si PTA 20/0,4KV beneficiarul se va adresa catre S.C. ENEL ELECTRICA BANAT S.A.-sucursala Arad.

 • 3.6.5. Alimentare cu energie termica

Asigurarea cu energie termica pentru incalzirea spatiilor din cadrul obiectivului se va realiza din resurse proprii, in zona neexistand un sistem de furnizare centralizata a energiei termice, si anume: pentru fiecare locuinta/apartament se va prevedea montarea unei centrale termice pe gaze naturale individuale care va produce si apa calda necesara utilizarilor menajere.

 • 3.6.6. Alimentarea cu gaze naturale

Asigurarea cu gaze naturale pentru producerea energiei termice in vederea incalzirii locuintelor propuse se va realiza prin executarea urmatoarelor lucrari:

 • 1. Executarea unei extinderi a retelei de gaze naturale presiune redusa din conducta existenta pe str. Podului astfel incat sa se asigure posibilitatea de racordare in aceasta a fiecarei locuinte individuale si colective. Reteaua de gaze naturale proiectata se va amplasa pe drumul propus cu precadere in zona verde sau trotuar.

 • 2. Executarea bransamentelor de gaze naturale presiune redusa din conducta proiectata si a posturilor de reglare-masurare care se vor amplasa la limita de proprietate a fiecarei locuinte.

 • 3. Executarea instalatiilor de utilizare gaze naturale-presiune joasa, de la P.M. la consumatorii de gaze naturale solicitati, pentru fiecare locuinta/apartament.

Pentru realizarea efectiva a acestor lucrari investitorul se va adresa direct sau prin intermediul proiectantului de specialitate catre Operatorul de distributie a gazelor naturale S.C. E-ON GAZ S.A.Arad pentru a obtine aprobarile necesare si pentru avizarea proiectelor in vederea executiei.

Proiectarea și executarea lucrărilor de mai sus se va face în conformitate cu prevederile HG 1043/2004 si a Normelor Tehnice NT-DPE - 01/2008.

Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666

C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

 • 3.6.7. Asigurarea cu servicii de telecomunicații

Pentru asigurarea corespunzătoare a posibilităților de racordare la telefonie și servicii internet, se va apela la distribuitorii de servicii telefonice atestati care detin retelele existente in zona (TELEKOM, RDS, etc.).

 • 3.6.8. BREVIARE DE CALCUL

  • 3.6.8.1. BREVIAR DE CALCUL APA POTABILA

Necesarul de apa s-a determinat pt. un numar de 195 persoane care vor locui permanent locuintele proiectate.

Apa pentru nevoi igienico-sanitare:

Necesarul de apa se va determina conform STAS 1478-90 “Alimentare cu apa la constructii civile și industriale - Instalatii sanitare”, tabel 4 si SREN 1343-2006.

195 persoane x 120 l/omxzi = 23400 l/zi

N = 23400 l/zi = 23,40 mc/zi

debit zilnic mediu

Q1 zi med. = N = 23,40 mc / zi

debit zilnic maxim

Q1 zi max = Kzi x Qzi med. = 1,3 x 23,40 = 30,42 mc/zi

debit orar maxim

Q1 orar max. = 1/24 x Ko x Q zi max. = 1/24 x 3 x 30,42 = 3,80 mc/h

Rezulta debitele totale de apa :

Q zi med.    = 23,40 mc/zi = 0,27 l / s

Q zi max     = 30,42 mc/zi = 0,35 l / s

Q orar max.   = 3,80 mc/h = 1,05 l / s

Cerinta de apa functie de nevoile tehnologice si pierderile din sistem :

Qszimed = Ks x Kp x Qzimed = 1,15 x 1,005 x 23,40 = 27,05 mc/zi = 0,31 l/s

Qzimax = Ks x Kp x Qzimax = 1,15 x 1,005 x 30,42 = 35,16 mc/zi = 0,41 l/s

Qorarmax = Ks x Kp x Qorarmax = 1,15 x 1,005 x 3,80 = 4,60 mc/h = 1,28 l/s

Sursa de apă:

 • 1. Sursa de apa (bransamentul) trebuie sa asigure debitul necesar pentru consumul menajer al fiecarei locuinte/apartament.

 • 2. Sursa de apa (extinderea de retea) trebuie sa asigure debitul necesar pentru consumul menajer aferent ansamblului de locuinte, plus debitul de unui incendiu exterior (Qie = 5,0 l/s).

Q retea = Qorar max. + Qie = 1,28+5,0 l/s = 6,28 l/s

 • 3.6.8.2. BREVIAR DE CALCUL CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA

 • 1. Debitul de canalizare menajeră se determină conform STAS 1846/90

QU zi mediu = Q zi med = 27,05 mc/zi = 0,31 l/s

QU zi max    = Q zi max = 35,16 mc/zi = 0,41 l/s

QU orar max = Q orar max = 4,60 mc/h = 1,28 l/s

Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel. 0744.491.666

C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

Apele uzate menajere de la instalatiile sanitare interioare ale fiecarei locuinte propuse se vor colecta si apoi deversa in canalizarea menajera stradala, propusa, prin intermediul unor racorduri de canalizare individuale, din PVC D=160mm.

 • 2. Debitul de apa pentru canalizare pluviala se determină conform STAS 1846/90

Qc= m x S x $ x i l/s in care: m = 0,8;

S = suprafata de calcul:

S1= supraf. construita = 3100 mp =0,31 ha;

S2= drumuri si platforme = 5308 mp =0,5308 ha,

S3= spatii verzi = 6580 mp = 0,658 ha,

$ = coeficient de scurgere: $1= 0.95; $2= 0.70; $3= 0.15;

I=intensitatea ploii de calcul, stabilita in functie de frecventa normata a ploii de calcul, care este 2/1. si durata teoretica a ploii de calcul t.

Qc= 0,8 x (0,31 x 0,95 + 0,5308 x 0,70+ 0,25 x 0,658) x 120 = 79,74 l/s

Apele pluviale colectate de pe platformele carosabile se vor deversa in canalul Muresel dupa ce vor trece printr-un separator de hidrocarburi.

Cantitatea de ape pluviale deversate anual in canalele de desecare ANIF se determina astfel :

Qan = S2 x 98l/mp = 520184l/an = 520,184mc/an

Qzi = Qan/ 60 zile-ploaie/an = 8,7 mc/zi

 • 3.6.8.3. BREVIAR DE CALCUL ENERGIE ELECTRICA

Evaluare putere electrica totala necesara:

Ptot.loc.indiv. = 17 x 6 KW/locuinta = 102 kW

Ptot.loc.colect. = 48 x 4 KW/apart. = 192 kW

Ptot.ansamblu = 294 KW

Ptot.ilum.ext.=0,25KW x 17 corpuri ilum.=4,25 KW

Ptot.inst. = 298,25 KW

 • 3.6.8.4. BREVIAR DE CALCUL GAZE NATURALE

Date de calcul:

Formula de calcul a debitului de gaze naturale necesar încălzirii spațiilor este:

Qînc. = V • qsp : 0 : Hi , în care:

 • V - volumul spațiilor de încălzit;

 • qsp - necesarul de căldură specific; qsp = 45 kcal/h-mc

Necesarul de căldură specific a fost calculat ținând cont de structura materialelor de construcție, de suprafața ușilor , geamurilor , expunerea la vânt și orientarea clădirii.

0 = 0,88 - randamentul instalației;

Hi = 8500 kcal/Nmc - puterea calorifică a gazului natural

 • 1) . pentru locuinte individuale:

 • - incalzire :

V locuinta = 430 mc

Qînc = 430 mc • 50 kcal/h-mc : 0,9 : 8500 kcal/Nmc =2,8 Nmc/h

 • - preparare hrana :

Qprep. = 0,67 Nmc/h

Pagina | 19

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA ARH. MARINEL ALEXANDRU GRIGORE Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666

C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

Qtot./locuinta = 3,47 Nmc/h

Qtot/locuinte ind. = 17 x 3,47 Nmc/h = 58,99 Nmc/h

 • 2) . pentru locuințe colective

 • - incalzire :

 • V locuinta = 300 mc

Qînc = 300 mc • 40 kcal/h^mc : 0,9 : 8500 kcal/Nmc =1,6 Nmc/

Qinst. = 2,8 Nmc/h

 • - preparare hrana :

Qprep. = 0,67 Nmc/h

Qtot./locuinta = 3,47 Nmc/h

Qtot/locuinte ind. = 48 x 3,47 Nmc/h = 166,56 Nmc/h

Debitul total instalat pentru încălzire+preparare ACM si preparare hrana pentru intreh ansamblul de locuinte este:

Qinst.tot. =225,55 Nmc/h

 • 3.7. Protecția mediului

Criteri pentru determinarea efectelor semificative potentiale asupra mediului:

Problemele de protectia mediului sunt analizate in cap. 3.7 pe subcapitole in concordanta cu cadrul continut PUZ GM 010/2000 coroborat cu MG1213/2006- M.O.-802/25.09.2006, ANEXA 1,2 si 3-criterii selectie in stabilirea necesitatii evaluarii asupra mediului, CAP 1,2,3 si ordin aplicare L50(91- nr1430)2005 din M.O. 525 BIS din 13.09.2005-Anexa1 si Anexa 3-lista A.B.

Pe baza acestor elemente, analizand prevederile HG 1076/2004-Anexa 1: Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului, apreciem urmatoarele, privind:

 • 1.Caracteristicile planului:

a.)Gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitai viitoare fie in ce privește amplasamentul, natura, marimea si condițiile de funcționare, fie privința alocarii resurselor.

Planul PUZ creeaza in totalitate cadrul pentru activitățile viitoare preconizate- locuințe individuale P+1 si colective P+2, sa fie in concordanta cu prevederile legale privind amplasamentul, natura si amploarea investitiei, conditiile concrete de functionare si sa nu prezinte nici un efect semnificativ, potential negativ asupra mediului.

Sursele financiare pentru asigurarea corespunzatoare cu utilitati respectiv construirea zonei rezidentialesunt asigurate in totalitate din fonduri particulare deci realizarea lor nu grefeaza negativ bugetul local.

b.)Gradul in care planul sau programul influenteaza alte planuri si programe inclusiv pe cele cera se integreaza sau care deriva din ele

Planul de utilizare a ternului de 23.078 mp este in concordanta cu:

 • > PAT-Judetul Arad

PUG Municipiul Arad si Regulamentul de Urbanism aferent UTR nr. 13-14 Situatia de fapt a incintei cu propuneri in care nu exista cladiri construite.

Ca atare, realizarea lui nu influenteaza alte planuri si programe in zona dar poate fi si trebuie coordonat cu eventualele documentatii de urbanism ce se vor elabora pentru terenurile adiacente sau limitrofe zonei de locuinte.

c.) Relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu mai ales din perspectiva promovarii durabile

PUZ -Zona rezidentiala este aliniat si in concordanta cu principiile dezvoltarii durabile asigurand din prima faza pana la atingerea capacitatii finale respectarea normelor si consideratiilor de mediu, asigurand pe durata normala de exploatare toate utilitatile necesare bunei functionari si eliminarii riscului de poluare. Sunt asigurate toate conditiile pentru integrarea aspectelor privind consideratiile de mediu aflate in curs de derulare in perspectiva integrarii in UE; prin destinatia de baza,locuire, se elimina riscul poluarii zonei sau afectarii persoanelor din zona.

d.)Relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu( de ex. Planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau gospodarirea apelor)

Nu genereaza sau cuprinde probleme relevante de mediu, activitatea preconizata fiind nepoluanta, iar zona are asigurate toate utilitatile urbane necesare functionarii.

Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666

C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

Ca principale acte normative privind protectia mediului ce trebuiesc respectate precizam:

 • - Se vor respecta conditiile de calitate a aerului, conform STAS 12574/87;

 • - Deseurile rezultate vor fi ridicate de catre o unitate de salubrizare autorizata; cele reciclabile-hartie,sticla,carton etc.. -vor fi colectate separat, pe tipuri si vor fi pradate unitatilor specializate pentru valorificare, conform O.U. 16/2001, privind gestiunea deseurilor reciclabile , precum si cele al O.U. 78/2000, privind regimul deseurilor;

 • - Se vor respecta prevederile O. 756/97 cu privire la factorul de mediu sol;

 • - Nivelul de zgomot exterior se va mentine in limitele STAS 10.009/88(max 50 dB) si STAS 0130/1986;

 • - Emisiile de poluanti in aer nu vor depasi valorile impuse de O.462/93 si O. MAPM 1103/2003;

 • - Apele uzate vor respecta conditiile de colectare din NTPA 002/2002;

 • - Se vor respecta prevederile HG856/2002, privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei privind deseurile; HG 349/2002 privind gestiunea ambalajeor pentru asigurarea conditiilor impuse de Legea 426/2001;

 • - Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autoritatile administratiei publice locale sau judetene.

e.)Relevanta planului sau programului pentru implementarea legislației naționale si comunitare de mediu( de ex. Planurile si programele legate de gospodărirea deșeurilor sau de gospodărirea apelor)

Nu este relevant pentru programele nationale sau comunitare de mediu, (nefiind o unitate activa care produce sau gestioneaza deseuri toxice, substante periculoase, ape sau lichide cu continut mare de substante poluante) .

 • 2. Caracteristicile efectelor sau zonei posibil a fi afectate:

a.)Probabilitatea,durata, frecventa si reversibilitatea efectelor

Probabilitatea de a afecta mediul este nula - ca durata si frecventa - ca atare nu se pune problema reversibilitatii efectelor, tocmai datorita destinatiilor de baza a cladirilor - locuirea;

b.)Natura cumulativa a efectelor

Nu se pune problema cumularii efectelor, toate materialele utilizate in constructia si utilizarea cladirilor, sunt neutre, netoxice, in general create si agrementate special pentru medii in care stau sau locuiesc oamenii.

c.)Natura transfontaliera a efectelor

Efectul transfrontalier este exclus , amplasamentul este la o distanta aproximativa de 60 km de frontiera.

d.)Riscul pentru sanatea umana sau pentru mediu

Nu exista nici in conditii accidentale, nici in conditii normale, natura actiitatii nu afecteaza sanatatea oamenilor sau starea mediului inconjurator, in vecinatati nu sunt surse de noxe.

e.)Marimea si spatialiatea efectelor(zona geografica si marimea populatiei potential afectate)

Efectele- ca areal de suprafata cat si ca numar de populatie posibil afectate- consideram ca sunt practic nule, neafectand practic locuitorii din zona rezidentiala propusa. Subliniem faptul toate spatiile sunt incalzite, ventilate si ilumiinate natural si artificial, se respecta toate normele PSI conform P118/1999 privind corelarea sintre categoria de risc de incendiu, gradul de rezistenta la foc si suprafata construita totala.

Se asigura dotare PSI prin hidranti exteriori supraterani si extinctoare portabile in cladiri; accesul masinilor de interventie (pompieri,salvare,aparare civila) prin minimum o latură a clădirii.

f.)Valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat

Valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil de afectat, este foarte mica, eventual o incapere din locuintele propuse in incinta, si nu se pune problema de alt areal si nici de valoare acestuia(cap 3,7,8)

 • I .Caracteristicile naturale speciale sau patrimonuil cultural

Nu sunt elemente ale patrimoniului cultural(national,regional sau local) in zona; Nu exista caracteristici naturale speciale;

 • II .Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului

Nu este posibila depasirea standardelor sau valorilor limita de calitate a mediului, in incinta nefiind activate generatoare de noxe , risc poluare, accident, iar functiunea de locuire nu este cu risc de poluare.

 • III .Folosirea terenului in mod intensiv

Este exclusa folosirea terenului in mod intensiv, procesul maxim de ocupare al terenului studiat cu constructii, POT=20.68%.

g.)Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut in plan national, comunitar sau international

Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666

C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

In zona nu exista zone sau peisaje cu statut de protejare national, comunitar sau international. Amplasamentul conform PUG si O.2314/04 al MCC, face parte din ansamblul urban Arad, dar in zona nu sunt constructii de valoare deosebita.

3.Concluzii

Din aceste considerente generale si specifice legislatiei de mediu, cunoscand in detaliu caracterul activitatii din zona- locuire , luand in considerare situatiile cu investii similare apreciem ca investitia nu prezinta nici un risc privind protectia mediului si sanatatea oamenilor.

Aceasta incadrare e sustinuta de faptul ca la toate investiitle similare realizate in tara si un UE au fost autorizate de organele competente in protectia mediului fara probleme, locuirea fiind o activitate nepoluanta.

Proiectantul considera ca prezenta documentatie PUZ se incadreaza in prevederile HG 1076/2004, cap2, Art 5(3) care precizeaza:

 • -se impun evaluari de mediu numai daca pot avea efecte semnificative asupra mediului, iar in HG1213/06 cap3- ce se incadreaza in criteriile de selectie.

 • 3.8. Obiective de utilitate publică

  OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

  Denumire obiectiv

  Categoria de interes

  Suprafata sau lungimea

  1

  Gospodarire comunală - branșament rețea apă potabilă

  local

  400 ml

  2

  Gospodarire comunală - branșament rețea electrică

  local

  400 ml

  3

  Gospodarire comunală - branșament rețea gaze naturale

  local

  400 ml

  4

  Gospodarire comunală - branșament rețea canalizare menajeră

  local

  400 ml

  5

  Gospodarire comunală - branșament rețea canalizare pluvială

  local

  510 ml

  6

  Căi de comunicație terestră auto și pietonale.

  local

  5.178,95 mp

  7

  Parcuri și/sau scuar urban

  local

  1.060,24 mp

 • 4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

Prin analiza făcută la punctele anterioare ale acestei documentații s-a demonstrat posibilitatea realizării investițiilor din punct de vedere tehnic, (amplasamentul propus de beneficiar întrunind condițiile necesare unei bune funcționări (acces auto favorabil, poziționare bună în raport cu căile de comunicație rutieră, compatibilitatea funcțională a vecinătăților și în cadrul reglementărilor din P.U.G.). De asemenea, s-au analizat aspectele referitoare la siguranța viitoarelor obiective raportată la factorii de risc natural (concluzia fiind că în zona studiată nu există acești factori de risc) , precum și eventualul impact negativ asupra factorilor de mediu (exclus prin respectarea normelor de proiectare și execuție în toate etapele).

Realizarea investiției va avea un efect pozitiv asupra zonei, după cum urmează :

 • 4.1 Înscrierea în dezvoltarea urbanistică zonei

 • - Situarea amplasamentului într-o zonă care trece printr-un proces de restructurare face ca investiția să contribuie la accelerarea acestui proces.

 • 4.2 Categorii principale de intervenție / Priorități

 • - Nu este prezumată alocarea unor fonduri din surse publice pentru plata costurilor privind realizarea investiției.

 • - Toate cheltuielile pentru realizarea intervențiilor enunțate în continuare vor fi achitate de către beneficiarul investiției.

Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666

C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

 • 4.3 Priorități

 • - După aprobarea Planului Urbanistic Zonal este necesară emiterea unui certificat de urbanism și întocmirea unei documentații tehnice în vederea autorizării construcției și amenajărilor din incintă și a lucrărilor de echipare edilitară.

 • - Realizarea operațiilor legate de modernizarea porțiunii din drumul de unde se va efectua accesul la incintă menționat anterior.

 • 4.4 Aprecierile elaboratorului față de propunerile avansate

Inițiativa antreprenorială propusă de beneficiar este oportună prin fructificarea unei investiții deja făcute prin achiziționarea terenului și prin participarea la dezvoltarea teritoriului în concordanță cu reglementările din P.U.G., UTR 13-14 apropiat.

Cele mai importante argumente care susțin aportul pe care investiția îl aduce la dezvoltarea zonei sunt legate de interesul administrației publice locale pentru lărgirea bazei de impozitare prin extinderea ei cu bunuri valorificate superior din punct de vedere imobiliar.

 • 5. ANEXE

 • Planșa încadrare în zonă.

 • Planșa situația existentă.

 • Planșa reglementări urbanistice.

 • Planșa reglementări edilitare.

 • Planșa circulația terenurilor.

 • Planșa propunere mobilare urbanistică.

 • Planșa ilustrare urbanistică.

Intocmit:

Urbanism, mediu, organizarea teritoriului:

Arh.Urb. MARINEL ALEXANDRU

Retele sanitare:

S.C. Instal 5F Construct S.R.L. Ing. Rasadea Victor

Retele electrice:

S.C. Instal 5F Construct S.R.L. Ing. Rasadea Victor

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA ARH. MARINEL ALEXANDRU GRIGORE Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666 C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

VOLUMUL 2

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM - P.U.Z.

Cuprins :

 • I. Dispozitii generale

 • 1. Rolul R.L.U.

 • 2. Baza legala a elaborarii

 • 3. Domeniul de aplicare

 • II. Reguli de baza privind modul de ocupare al terenurilor

 • 4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

 • 5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public

 • 6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

 • 7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

 • 8. Reguli cu privire la echiparea edilitara

 • 9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor și ale construcțiilor

 • 10. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri

 • III. Zonificarea functionala

 • 11. Unitati si subunitati functionale

 • IV. Prevederi la nivelul unitatilor si subunitatilor functionale

 • V. Unitati teritoriale de referinta

Întocmit:

arh.urb. MARINEL ALEXANDRU

Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel. 0744.491.666 C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

VOLUMUL 2

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

fazaP.U.Z.

Beneficiari :

CONSTANTINESCU ATTILA

CONSTANTINESCU EMIL

ANTOCHI CIPRIAN

ANTOCHI CECILIA ANCA

BOAR ALINA

GRAD SIMONA ALINA

GRAD GHEORGHE

MOLDOVAN GEORGETA RODICA

ASTALOȘ HORIA RADU

ASTALOȘ IOANA MIORIȚA

Denumire lucrare : P.U.Z. - ZONĂ REZIDENȚIALĂ

Amplasament : RO, Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Rosmarin, FN

Proiectant general : B.I.A. - Marinel Alexandru Grigore

Numar proiect : 178 /2019

Faza de proiectare : P.U.Z

 • I. DISPOZIȚII GENERALE

01. Rolul regulamentului local de urbanism

Regulamentul aferent Planului urbanistic zonal este o documentație de urbanism cu caracter de reglementare care cuprinde prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor pe întreg teritoriul zonei studiate.

Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic zonal, explicitează și detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale PUG al municipiului Arad.

Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administrației publice locale.

Modificarea Regulamentului local de urbanism aprobat se va face numai în spiritul prevederilor Regulamentului general de urbanism, aprobarea unor modificări ale Planului urbanistic general și implicit, ale Regulamentului local de urbanism, se poate face numai cu respectarea filierei de avizare aprobate pe care a urmat-o și documentația inițială sau prin refacerea în totalitate a acestei documentații, lucrare în curs de elaborare.

02. BAZA LEGALĂ

Baza legislativă a documentației PUZ :

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • - Legea nr. 50/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare.

 • - Legea Fondului Funciar nr.18/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare.

 • - Ordonanța 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări ulterioare.

 • - Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare.

 • - Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 • - Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.

 • - Legea nr. 413/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului Nr. 79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.

Pagina | 2

Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666

C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

VOLUMUL 2

 • - Legea apelor nr. 107/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare.

 • - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică republicată cu modificările și completările ulterioare.

 • - Legea nr. 224/2016 pentru modificarea și completarea legii nr. 213/1998.

 • - HGR 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism republicată în 2002 și modificată prin HGR 273/2011 și HGR 490/2011.

 • - Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 • - Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impacvtului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

 • - Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 • - Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, indicativ GM-010-2000.

 • - Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • - Alte acte de autoritate publică națională sau locală, precum și alte acte normative specifice sau complementare domeniului.

 • - In aplicarea prezentului PUZ se va ține cont de cele mai noi acte legislative și normative în vigoare.

03. DOMENIUL DE APLICARE

 • 1.3.1. Planul urbanistic zonal împreună cu Regulamentul local de urbanism aferent, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor pe terenul reglementat.

 • 1.3.2. După aprobare, zona figurată în planșa de REGLEMENTĂRI a Planului Urbanistic Zonal, va fi marcată pe teren prin borne, potrivit Legii Cadastrului și Publicității Imobiliare nr.7/1996.

 • 1.3.3. Zonificarea funcțională a incintei a fost evidențiată în planșa de REGLEMENTĂRI a Planului Urbanistic Zonal. Pe baza acestei zonificări se stabilesc condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor ce se vor respecta în cadrul fiecărei zone funcționale. Această zonificare este în concordanță cu prevederile din P.U.G. - Arad aprobat prin H.C.L. Arad nr. 502 din 1991, UTR 13-14 adiacent.

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

04. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

Art.1 - Terenuri pășuni din extravilan

Nu este cazul.

Art.2 - Terenuri pășuni din intravilan

Nu este cazul.

Art.3 - Terenuri agricole din extravilan

Nu este cazul.

Art.4 - Terenuri agricole din intravilan

Nu este cazul

Art.5 - Suprafete impadurite

Nu este cazul.

Art.6 - Resursele subsolului

Nu este cazul.

Art.7 - Resurse de apa și platforme meteorologice

Nu este cazul.

Art.8 - Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate

Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, funcțiune, volumetrie și aspect arhitectural - conformare plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică etc. - depreciază valoarea peisajului, este interzisă.

Art.9 - Zone construite protejate

Nu este cazul.

05. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

Art.10 - Expunerea la riscuri naturale Nu este cazul.

Pagina | 2

Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666

C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

VOLUMUL 2

Art.11 - Expunerea la riscuri tehnologice

Nu este cazul.

Art.12 - Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice

Functiunea propusă nu este generatoare de riscuri tehnologice și nu se vor autoriza alt gen de constructii decât cele precizate în tema-program.

Autorizarea executării construcțiilor care, prin natura și destinația lor, pot genera riscuri tehnologice, se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat și aprobat conform prevederilor legale.

Art.13 - Asigurarea echipării edilitare

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul realizării racordării la rețelele edilitare (canalizare menajeră, canalizare pluvială, alimentare cu apă potabilă, energie electrică).

Art.14 - Asigurarea compatibilității funcțiunilor

Autorizarea executării constructiilor se face cu conditia asigurării compatibilității dintre destinatia constructiei si functiunea dominantă a zonei, stabilită prin Planul Urbanistic Zonal, și anume zonă rezidențială cu locuințe individuale, semiindividuale și colective.

Art.15 - Procentul de ocupare a terenului

In cazul regulamentului general de urbanism se prevede un POT maxim de 40% pentru locuințele individuale și semiindividuale și un POT maxim de 60% pentru locuințele colective.

Art.16 - Lucrări de utilitate publică

1) Autorizarea executării altor construcții pe terenuri care au fost rezervate în prezentul Plan Urbanistic Zonal pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.

2) Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism aprobate conform legii.

06. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII SI VALORI MAXIME PENTRU POT SI CUT

Art.17 - Orientarea fată de punctele cardinale

Autorizarea executării constructiilor se face cu respectarea conditiilor si a recomandărilor de orientare a spatiilor

de locuit fată de punctele cardinale, conform anexei 3 din Regulamentul General de Urbanism - RGU: art. 3.10. Pentru toate categoriile de construcții de locuințe se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor.

Art.18 - Amplasarea față de drumuri publice

 • 1) Terenurile reglementate se situează la o distanță de 54,70 m față de drumurile publice din intravilanul Municipiului Arad, respectiv față de strada Rosmarin și strada Lungă. Reglementările urbanistice din PUZ prevăd o prelungire a străzii Rozmarin până la parcelele cu construcții de locuințe și un inel de circulație cu sens unic în interiorul zonei reglementate. Aceste căi de comunicații propuse vor deveni, având din punct de vedere juridic servitute de trecere înscrisă în cartea funciară, drumuri publice de interes local al zonei rezidențiale propuse.

 • 2) În interiorul acestor drumuri de acces și circulație publice propuse se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice conductele de alimentare cu apă, de canalizare menajeră și pluvială, de gaze naturale și rețelelele de electricitate și telecomunicații necesare racordului la utilități și infrastructuri ori alte instalații de acest gen.

 • 2) Autorizarea executării construcțiilor pe parcelele destinate pentru locuințe individuale și semiindividuale se va face cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor propuse, delimitate conform legii și a prezentului regulament - 2,00 m retragere a construcțiilor față de aliniament (respectiv limita de proprietate stradală), cu exepția construcțiilor anexă de mici dimensiuni (de tip garaj, carport) care se pot amplasa la limita de proprietate dinspre domeniul public.

 • 3) Parcelele destinate pentru locuințele colective sunt poziționate astefel încât să beneficieze de zone cu parcare și acces privat în nsistem semipublic. Față de aceste zone autorizarea executării construcțiilor pe parcelele destinate pentru locuințe colective se va face prin repectarea următoarelor retrageri: 0 m retragere la aliniament și 6 m retragere în lateral.

 • 3) Execuția străzilor și a lucrărilor de sistematizare se va face, după caz, în etape de investiție, pe baza unui program corelat cu programul de construcții și instalații, respectându-se prevederile tehnice de execuție din normative și standarde.

 • 4) Orice construcție, teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public (privat), având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărarea contra incendiilor și protecția civilă (sau servitute de trecere).

 • 5) Rampele de acces auto nu trebuie să aducă modificări la nivelul trotuarelor, se vor respecta, în cazul locuințelor colective, prevederile N0512001, privind accesul persoanelor cu handicap.

Art.19 - Amplasarea față de aliniament

Clădirile destinate pentru locuințele individuale și semiindividuale vor fi retrase față de aliniamentul stradal, conform

Pagina | 3

Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666

C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

VOLUMUL 2

Reglementărilor urbanistice prevăzute de PUZ, minim 2,00 m de de aliniament (respectiv limita de proprietate stradală), cu exepția construcțiilor anexă de mici dimensiuni (de tip garaj, carport) care se pot amplasa la limita de proprietate dinspre domeniul public.

Clădirile destinate pentru locuințele colective vor fi retrase față de aliniamentul stradal, conform Reglementărilor urbanistice prevăzute de PUZ, minim 0,00 m de de aliniament (respectiv limita de proprietate stradală).

NOTĂ:

Construcțiile trebuie să fie amplasatela aliniamentul indicat în documentul grafic sau retras față de acesta.

Extinderile, supraetajările, acoperirile cu șarpanta ale unor construcții existente, pot fi autorizate numai cu următoarele condiții:

 • • să nu prejudicieze aspectul arhitectural și urbanistic al zonei înconjurătoare

 • • să nu depășească retragerile de aliniament stabilite

Art.20 - Amplasarea în interiorul parcelei

Amplasarea constructiilor în interiorul parcelor detinate pentru construcții de locuințe se va face respectând conditiile următoare:

 • - Distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, conform Codului Civil. In regim cuplat sau izolat, distanta minima admisa de Codul Civil intre fatadele cu ferestre si balcoane si limita proprietatii ingradita este de 2.00m. In cazul cladirilor cuplate, distanta minima impusa dintre fatada laterala si limita proprietatii este de 3 m pentru accesul carosabil, conform Codului Civil.

 • - Retragerile laterale minime pentru parcelele P1, P4, P5, P8, P9, P12, P13, P17 acolo unde vecinatatea limitei laterale ale parcelei respecitve este domeniul public, retragerea față de aliniamentul stradal min. 2 m.

 • - Retragerile minime obligatorii, ale clădirilor utilizate ca locuințe individuale și semiindividuale, față de limitele laterale pentru celelalte cazuri unde nu exista exepții de la regula se vor respecta prevederile Codului Civil.

 • - Retragerile minime obligatorii, ale clădirilor utilizate ca locuințe individuale, față de limitele din spatele lotului sunt de minim 6 m.

 • - Retragerile minime obligatorii, ale clădirilor utilizate ca locuințe individuale, față de limitele din fața lotului - frontul stradal

 • - sunt de minim 2 m.

 • - Retragerile minime obligatorii, ale clădirilor utilizate ca locuințe colective, față de limitele din spatele și lateralele lotului sunt de minim 6 m.

 • - Retragerile minime obligatorii, ale clădirilor utilizate ca locuințe colective, față de limitele din fața lotului - frontul stradal -sunt de minim 0 m.

 • - Distanța minimă, de la construcție până la cel mai apropiat punct al limitei de proprietate laterală, este conform prevederilor codului civil (minim 0,60 m, cu excepția situațiilor când exista acceptul legalizat al proprietarului).

Art.21 - Valori maxime ai principalilor indicatori urbanistici

 • 1) Parcele (loturi) detinate pentru construcții de locuințe individuale și semiindividuale:

Parcela P1 - nr. cad. 325398 - în suprafată de 474 mp - numărul obstacol aviz AACR = 16

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,97 m

Parcela P2 - nr. cad. 325397 - în suprafată de 445 mp - numărul obstacol aviz AACR = 17

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,73 m

Parcela P3 - nr. cad. 325396 - în suprafată de 417 mp - numărul obstacol aviz AACR = 18

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,54 m

Pagina | 4

Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666

C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

Parcela P4 - nr. cad. 325395 - în suprafată de 389 mp - numărul obstacol aviz AACR = 19

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,20 m

Parcela P5 - nr. cad. 325399 - în suprafată de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 15

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,24 m

Parcela P6 - nr. cad. 325400 - în suprafată de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 14

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,26 m

Parcela P7 - nr. cad. 325401 - în suprafată de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 13

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 10,94 m

Parcela P8 - nr. cad. 325402 - în suprafată de 397 mp - numărul obstacol aviz AACR = 12

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 10,65 m

Parcela P9 - nr. cad. 325406 - în suprafată de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 8

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 5,35 m

Parcela P10 - nr. cad. 325405 - în suprafată de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 9

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 5,28 m

Parcela P11 - nr. cad. 325404 - în suprafată de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 10

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,94 m

Parcela P12 - nr. cad. 325403 - în suprafată de 397 mp - numărul obstacol aviz AACR = 11

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 5,71 m

Pagina | 5

Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666

C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

Parcela P13 - nr. cad. 325407 - în suprafată de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 1

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,44 m

Parcela P14 - nr. cad. 325408 - în suprafată de 403 mp - numărul obstacol aviz AACR = 2

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,64 m

Parcela P15 - nr. cad. 325409 - în suprafată de 406 mp - numărul obstacol aviz AACR = 3

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,44 m

Parcela P16 - nr. cad. 325410 - în suprafată de 403 mp - numărul obstacol aviz AACR = 4

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,83 m

Parcela P17 - nr. cad. 325411 - în suprafată de 602 mp - numărul obstacol aviz AACR = 5

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,42 m

 • 2) Parcele (loturi) destinate pentru construcții de locuințe colective:

Parcela P18 - nr. cad. 325412 - în suprafată de 1378 mp - numărul obstacol aviz AACR = 6

 • - P.O.T. max. propus = 60 %

 • - C.U.T. max. propus =   1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 5,47 m

Parcela P19 - nr. cad. 325394 - în suprafată de 1319 mp - numărul obstacol aviz AACR = 7

 • - P.O.T. max. propus = 60 %

 • - C.U.T. max. propus =   2,4

 • - Regim de înălțime maxim = D+P+2E

 • - Înălțimea maximă admisă = 10,49 m

NOTĂ:

 • I n sensul prezentului regulament (RLU) precizarea înălțimii maxime admise se impune distinct pentru fiecare parcelă (lot) în parte, regulă impusă prin corespondența cu numărul obstacolului din avizul nr. 1713/133/02.03.2020 a A.A.C.R.

 • In sensul prezentul regulament (RLU) se întelege prin "înălțimea maxim admisă" = înalțimea maximă a construcțiilor de la cota CTN a terenului până la elementul de construcție cel mai înalt, astfel încât se admite și se recomandă sistematizarea pe verticală a terenului natural pentru obținerea unui regim de înalțime uniform și coerent al zonei rezidențiale propuse.

Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666

C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

07. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII, (auto, pietonale) A PARCARILOR

Modernizarea acceselor

Art.22 - Accese carosabile

 • 1. Numărul și configurația acceselor se determină în cadrul zonei studiate în funcție de destinația clădirilor, conform anexei 4 la RGU, art. 4.11 Construcții de locuințe, după cum urmează:

 • aliniatul 4.11.1 Pentru locuințe unifamiliale cu acces și lot propriu se vor asigura accese carosabile pentru locatari, acces carosabil pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor. In sensul prezentului regulament (RLU) se impune minim un loc de parcare/garare autoturism / lot.

 • aliniatul 4.11.2 Pentru locuințe semicolective cu acces propriu și lot folosit în comun se vor asigura accese carosabile pentru locatari, accese de serviciu carosabil pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor. In sensul prezentului regulament (RLU) se impune minim un loc de parcare/garare autoturism / unitate locativă (apartament).

 • aliniatul 4.11.3 Pentru locuințe colective cu acces și lot folosit în comun se vor asigura accese carosabile pentru locatari, accese de serviciu carosabil pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, accese la parcaje și garaje. In sensul prezentului regulament (RLU) se impune minim un loc de parcare/garare autoturism / unitate locativă (apartament).

 • 2. Autorizarea execuției construcțiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităților de acces la drum public, sau privat, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărare contra incendiilor și protecției civile. Parcelele stabilite cu funcțiunea de acces și circulație se înscriu obligatoriu în cartea funciară cu servitute de trecere în favoarea parcelelor destinate construcțiilor de locuit și parcaje.

Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului si autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

 • 3. Soluția de acces la incinta propusă pentru reglementare prevede un drum în continuarea străzii Rosmarin având o lungime de 54,70 m de la strada Rosmarin până la incinta propusă și o lățime carosabilă de 8 m. Prelungirea străzii continuă și în interiorul incintei încă 124,82 m, rezultând o lungime totală a străzii propuse de 54,70m+124,82m=179,52m.

Art.23 - Accese pietonale

Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale potrivit importanței și destinației construcției.

Accesele pietonale se definesc drept căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, sau orice cale de acces public pe terenuri de proprietate publică sau proprietate privată, gravate de servitutea de trecere publica, potrivit legii.

Reglementările urbanistice din PUZ prevăd căi pietonale de circulație și acces pietonal sub formă de trotuare incluse în prospectul stradal al tuturor căilor de circulație propuse, având 1,2 m latime. Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap, care folosesc mijloace specifice de deplasare.

Rampele de acces auto nu trebuie să aducă modificări la nivelul trotuarelor, se vor respecta, în toate situațiile, prevederile N05V2001, privind accesul persoanelor cu handicap.

Modernizarea circulației

Art.24 - Circulația rutieră

În prezent accesul la teren se face direct din strada Rosmarin. Nu există reglementări ale municipalității de modificare / modernizare ale prospectului drumului. Pentru prezentul PUZ configurația actuală se va lua ca atare. Drumul existent (strada Rosmarin) nu se va lărgi, prezenta documentație nu prevede reglementări în afara limieti PUZ. Nu sunt necesare lărgiri ale drumului existent.

Terenul aferent zonei studiate se va amenaja astfel încât să permită sistematizarea terenului, construirea clădirilor, construcția de carosabile, parcaje, platforme, trotuare, spații verzi, perdele de protecție.

Configurația circulației se determină în cadrul zonei studiate în funcție de destinația clădirilor, conform anexei 4 la RGU, art.

 • 4. 11 Construcții de locuințe, după cum urmează:

 • aliniatul 4.11.1, 4.11.2. și 4.11.3 Pentru locuințe unifamiliale, semicolective și colective se vor asigura căi de circulație auto carosabile pentru locatari, având minim o singură bandă de 3,5 m lățime și pentru lungimi de circulații mai mari de 100 m minim două benzi (total 7 m) cu trotuar cel puțin o bandă. In sensul prezentului regulament (RLU), ținând cont de prevederile normativului P118 cu privire la prevenirea și stingerea incendiilor care prevede că pentru accesul

Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666

C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

VOLUMUL 2

autospecialelor este necesar o lățime de acces pentru intervenții de 3,8 m, lățimea carosabilului pentru o singură bandă va fi de 4 m lățime și pentru cea de două benzi 8 m.

În funcție de amplasamentul din incintă și destinație, se va stabili cota CTS, lucrările în toate cazurile vor cuprinde în cazul construcțiilor:

 • - îndepărtarea stratului vegetal și înlocuirea cu pământ stabilizat;

 • - umpluturi în zonele destinate clădirilor și dotărilor.

Subliniem faptul că în zonele adiacente canalelor, aceste lucrări se doresc a fi minime, pentru a se menține atât contextul natural existent cât și spațiul necesar trecerii apelor în caz de precipitații.

Se propune o categorie de drum de circulație și acces cu sens dublu de 8 m lățime în total, prelungire a străzii Rozmarin pornind de la drumul asfaltat, existent.

In continuare se propune o a doua categorie de drum de circulație și acces cu sens unic de 4 m lățime sub formă de inel în interiorul zonei reglementate.

Ambele categorii de circulație propuse sunt constituite cu prospecte stradale ce cuprind carosabil, spațiu verde de aliniament și delimitare (0,8 m lățime) și trotuar pietonal (1,2 m lățime).

Sistemul rutier pentru noul carosabil este:

 • - beton asfaltic 3 cm

 • - binder criblură 4 cm

 • - piatră spartă compactată 25 cm

 • - balast compactat 15cm.

Desigur, tipul și grosimea sistemului rutier este dependent de tipul de trafic.

Accesul, platformele și parcajele, ca și intersecțiile - din incintă sau exterior - sunt iluminate și marcate corespunzător.

Art.25 - Trotuare, platforme, parcaje.

Trotuarele aparținând prospectelor stradale menționate în Art.24 vor fi utilizate cu rol de circulație pedestru, realizate din dale de beton sau îmbrăcăminte asfaltică. și vor avea 1,2 m lățime.

Platformele aferente locuințelor colective deservesc clădirile din incintă și sunt utilizate ca accese, circulații auro și pietonale și parcaje autoturisme.

Accesul carosabil și traversările vor coborî până la cota drumului, conform N 051/2001.

Pentru locuințele colective se asigură 65 parcaje pentru autoturism , obligatoriu minim un loc de parcare /apartament.

Pentru locuințele individuale și semiindividuale, obligatoriu minim un loc de parcare /lot.

In sensul prezentului regulament (RLU) se respectă anexa 5 la Regulamentul de Urbanism cu privire la asigurarea numărului de locuri de parcare pentru locuinț e colective, unifamiliale și semicolective.

Art.26 - Transportul în comun

In interiorul cartierului Cadaș situat în proximitatea zonbei studiate, UTR 13-14 din PUG Municipiul Arad nu există mijloace de trasnport în comun. Cea mai apropiată linie de trasnport în comun (line de tramvai) este situată la aprox. 1 Km față de amplasamentul studiat.

Art.27 - Circulația pietonală, piste cicliști

Conform celor precizate, circulația pietonală se efectuează trotuare pietonale și platforme de incintă semiprivate. Detalierea lor este precizată in Art.25.

Nu se propun piste separate pentru cicliști. Traficul spre loturile cu propuneri se va derula dinspre cartierul Cadaș, care nu are prevăzut piste separate pentru cicliști.

08. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

Lucrările de echipare cu rețele tehnico-edilitare în zonele cu condiționare a construcțiilor se vor face cu avizul deținătorilor de rețele ce eliberează DTAC pentru zonă, în concordanță cu termenele de punere în funcțiune a obiectivului, clădirii propuse.

Art.28 - Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

1. Autorizarea execuției construcțiilor se va face doar în cazul existenței posibilității de racordare la rețelele de apă, canalizare și energie electrică.

2. Lipsa echipării cu rețele de apă și canalizare, conduce la obligativitatea adoptării unor soluții locale (puțuri pentru alimentarea cu apă, fose septice pentru preluarea apelor uzate, prister, etc.), cu caracter temporar până la realizarea rețelelor edilitare generale, finanțate de beneficiar.

În zona studiată, situația din punctul de vedere al echipării edilitare se prezintă astfel:

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA ARH. MARINEL ALEXANDRU GRIGORE Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666

C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

VOLUMUL 2

Alimentarea cu apă:

Obiectivul propus se va racorda la reteua stradala existenta pe strada Rozmarin prin prelungirea acesteia.

Alimentare cu energie electrica:

Obiectivul propus se va racorda la reteua stradala existenta pe strada Rozmarin prin prelungirea acesteia.

Alimentarea cu gaze naturale:

Obiectivul propus se va racorda la reteua stradala existenta pe strada Podului prin prelungirea acesteia.

Asigurarea cu servicii de telecomunicații:

Obiectivul propus se va racorda la reteua stradala existenta pe strada Rozmarin prin prelungirea acesteia.

Art.29 - Realizarea de rețele edilitare

Investitorul sau beneficiarul va fi obligat, să execute toate lucrările edilitare de echipare necesare, de apă, canalizare menajeră, electricitate, gaze, pentru amenajarea străzilor nou înființate, lucrări ce vor prelungi rețelele publice existente sau lucrări de rețele noi în cazul canalizării pluviale.

Soluțiile de echipare edilitară se vor realiza în sistem individual pentru fiecare lot în parte sub formă de branșamente amplasate la limitele de proprietate stradale ale parcelelor construibile. Pentru fiecare lot construibil se vor amplasa la limitele lor de proprietatebranșamente cu contoare de: apă, electricitate, gaze naturale.

Rețelele edilitare amplasate subteran în zonele publice, după recepționarea acestora, vor rămâne în administrația deținătorilor publici de rețele edilitare.

Lucrările de echipare a clădirilor (apa, canal, alimentare cu energie electrica) se vor proiecta si organiza evitand traseele aparente, fiind, de regula, îngropate. Se admit in cazuri bine justificate si in mod excepțional, pozarea supraterana a retelelor de echipare a cladirilor.

În vederea păstrării caracterului specific al spațiului urban din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, a automatelor pentru semnalizare rutieră și altele de această natură.

Montarea echipamentelor tehnice se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în nișele construcțiilor.

Se interzice amplasarea rețelelor edilitare pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură.

Montarea rețelelor edilitare se execută în varianta de amplasare subterană, fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane.

Pe traseele rețelelor edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativă a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea.

Lucrările de construcții pentru realizarea/extinderea rețelelor edilitare se execută, de regulă, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare/ extindere/ modernizare /reabilitare a rețelei stradale, în conformitate cu programele anuale/multianuale ale autorităților administrației publice, aprobate în condițiile legii.

Propunerile de racorduri, branșamente, extinderi de rețele edilitare, din documentația PUZ, vor fi definitivate în următoarele faze de proiectare în conformitate cu tema proiectului de execuție și cu condițiile impuse de studiile de soluție și avizele tehnice ale deținătorilor de rețele.

Art.29.1. Alimentarea cu apă

Solutia tehnica de alimentare cu apa a obiectivului consta in realizarea unei extinderi a retelei de apa potabila existenta pe str. Rosmarin pana la amplasamentul obiectivului propus. Pe toate strazile propuse se va amplasa o retea de apa proiectata astfel incat pentru fiecare cladire propusa (locuinta individuala sau locuinta colectiva) sa se poata realiza un bransament individual de apa. La capatul bransamentului proiectat se va realiza caminul de apometru cu amplasare la limita de proprietate a viitorului consumator.

S-a avut in vedere asigurarea necesarului de apa pentru toate folosintele stabilite in cadrul cladirilor cu destinatia locuinte individuale si colective si anume: pentru nevoi menajere (grupuri sanitare, bai, bucatarii), spalat pardoseli, instalatii de prevenire si combatere a incendiului cu hidranti exteriori, etc. Pentru asigurarea necesarului de apa pentru incendiu se vor prevedea hidranti supraterani Dn80, la distanta de 100m, racordati direct in conducta de serviciu din care se vor alimenta utilajele pentru combaterea incendiilor.

Bransamentele de apa sunt compuse din: conducta de racordare din PEHD cu diametrul d=32, 50mm, robinet de concesie cu tija de manevra si capac de protectie, caminul de apometru.

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA ARH. MARINEL ALEXANDRU GRIGORE Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666 C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6 VOLUMUL 2

Căminele de apometru se vor amplasa la limita de proprietate a fiecărui lot individual, in exteriorul acesteia astfel incat operatorul de distributie a apei sa poata asigura exploatarea si intretinerea acestor instalatii in conditii optime si in modul cel mai operativ.

Apa calda menajera se va produce local, cu microcentrala termica, amplasata in fiecare locuinta/apartament.

Art.29.2. Canalizare menajeră si pluviala

Pentru rezolvarea problemelor legate de evacuarea apelor menajere se va adopta solutia executarii unor lucrari de extindere a canalizarii menajere publice din zona studiata pana in cartierul Cadaș- Arad unde sistemul public de canalizare menajera este executat.

Instalatiile sanitare din locuintele propuse se vor racorda la canalizarea menajera publica prin intermediul racordurilor de canalizare menajera propuse. Aceste racorduri sunt compuse din: conducta de racord din PVC KG cu diametrul d=200mm si caminul de racord realizat din beton, acoperit cu placa din beton armat prevazuta cu capac de fonta pentru vizitare.

Caminul de racord menajer se va amplasa la limita de proprietate a incintei, in exteriorul acesteia astfel incat operatorul de distributie a apei sa poata asigura exploatarea si intretinerea acestor instalatii in conditii optime si in modul cel mai operativ. Pentru apele pluviale colectate de pe suprafata cailor de acces auto si a parcajelor se face propunerea ca acestea sa fie descarcate prin intermediul canalelor de suprafata deschise, realizate la bordura drumurilor din incinta obiectivului. In aceste conditii proiectantul de specialitate drumuri va tine cont de acest aspect astfel incat sa se realizeze pantele de scurgere corespunzatoare.

Apele pluviale colectate atat de pe suprafata acoperisului cat si de pe caile de acces auto si pietonal vor fi colectate printr-o canalizare pluvială, trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi, stocate într-un bazin de retenție, care va fi evacuat controlat prin intermediul unei guri de vărsare în Canalul Mureșul Mort.

Art.29.3. Alimentare cu energie electrica

Pentru realizarea alimentarii cu energie electrica a zonei proiectate se propun urmatoarele lucrari:

 • realizarea unui racord electric aerian de 20KV din L.E.A. 20KV existenta;

 • realizarea unui post electric de transformare P.T.A. 20/0,4KV, P=160KVA;

 • realizarea racordului electric de 0,4KV de la P.T.A. 20KV pana la punctu de masurare a energiei electrice;

 • realizarea instalatiei interioare de energie electrica, de 0,4KV.

Lucrările se vor executa cu respectarea prevederilor normativelor, îndrumarelor și a fișelor tehnologice în vigoare.

Se vor respecta distanțele de apropiere și intersecție prevăzute de prescripții față de construcțiile și instalațiile existente sau proiectate de ceilalți deținători de utilități din zonă conform avizelor obținute.

Punctul de delimitare intre consumator si furnizor va fi blocul de masura si protectie trifazat prevazut in incinta obiectivului. Pentru stabilirea solutiei definitive de alimentare cu energie electrica, intocmirea proiectului tehnic si pentru executia racordului de 20KV si PTA 20/0,4KV beneficiarul se va adresa catre S.C. ENEL ELECTRICA BANAT S.A.- sucursala Arad. La capatul bransamentului proiectat se va amplasa cate un tablou la limita de proprietate a fiecarui lot individual al viitorului consumator.

Art.29.4. Alimentare cu energie termica

Asigurarea cu energie termica pentru incalzirea spatiilor din cadrul obiectivului se va realiza din resurse proprii, in zona neexistand un sistem de furnizare centralizata a energiei termice, si anume: pentru fiecare locuinta/apartament se va prevedea montarea unei centrale termice pe gaze naturale individuale care va produce si apa calda necesara utilizarilor menajere. Incinta studiata nu prevede bransament la reteaua termica a orasului.

Art.29.5. Alimentarea cu gaze naturale

Asigurarea cu gaze naturale pentru producerea energiei termice in vederea incalzirii locuintelor propuse se va realiza prin executarea urmatoarelor lucrari:

 • 1. Executarea unei extinderi a retelei de gaze naturale presiune redusa din conducta existenta pe str. Podului astfel incat sa se asigure posibilitatea de racordare in aceasta a fiecarei locuinte individuale si colective. Reteaua de gaze naturale proiectata se va amplasa pe drumul propus cu precadere in zona verde sau trotuar.

 • 2. Executarea bransamentelor de gaze naturale presiune redusa din conducta proiectata si a posturilor de reglare-masurare care se vor amplasa la limita de proprietate a fiecarei locuinte/lot individual.

 • 3. Executarea instalatiilor de utilizare gaze naturale-presiune joasa, de la P.M. la consumatorii de gaze naturale solicitati, pentru fiecare locuinta/apartament.

Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666

C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

VOLUMUL 2

Pentru realizarea efectiva a acestor lucrări investitorul se va adresa direct sau prin intermediul proiectantului de specialitate catre Operatorul de distributie a gazelor naturale S.C. E-ON GAZ S.A.Arad pentru a obtine aprobarile necesare si pentru avizarea proiectelor in vederea executiei.

Proiectarea și executarea lucrărilor de mai sus se va face în conformitate cu prevederile HG 1043/2004 si a Normelor Tehnice NT-DPE - 01/2008.

Art.29.6. Asigurarea cu servicii de telecomunicații

Pentru asigurarea corespunzătoare a posibilităților de racordare la telefonie și servicii internet, se va apela la distribuitorii de servicii telefonice atestati care detin retelele existente in zona (TELEKOM, RDS, etc.).

Art.30 - Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

Retelele de apă, de canalizare, de pe drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul public sunt proprietate publica a comunei, orasului sau județului, daca legea nu dispune altfel. Retelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietate publica a statului, daca legea nu dispune altfel.

Lucrarile prevazute la art.29a indiferent de modul de finanțare, intra in proprietatea publica a deținătorilor de rețele edilitare.

09. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENISIUNILE TERENURILOR ȘI ALE CONSTRUCȚIILOR

Art.31 - Condiții de ocupare a terenurilor

În baza prezentului regulament sunt considerate construibile numai loturile care se încadrează în prevederile Art.32.

Pentru a fi construibile, terenurile parcelate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • - asigurarea accesului la drumul public (direct sau prin servitute);

 • - asigurarea echiparii tehnico-edilitare necesare;

 • - forme si dimensiuni adecvate

Art.32 - Parcelarea

Autorizarea executării parcelarilor, în baza Regulamentului General de Urbanism, Anexa 4, Art. 30, este permisă numai daca pentru fiecare lot in parte se respecta cumulativ urmatoarele conditii:

 • - front stradal de minim 8 m pentru clădiri însiruite si de minim 12 m pentru cladirile izolate sau cuplate pe lot;

 • - suprafata minima a parcelei de 150 mp pentru clădiri inșiruite și, respectiv, de minimum 200 mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;

 • - adâncimea mai mare sau cel putin egală cu lățimea parcelei;

Reguli pentru lotizările propuse pentru construcții de locuințe individuale și semiindividuale:

 • In baza prezentului PUZ, pentru locuințele individuale și semiindividuale sunt propuse, în planșa de Reglementări Urbanistice, loturi pentru locuințe izolate sau cuplate pe lot având dimensiunile la frontul stradal 15,50 m, adâncime lot mai mare decât lățimea lotului și suprafață minimă parcelă în jurul a 400 mp.

 • In baza prezentului regulament RLU, sunt permise alipiri, lotizări, altele decât cele propuse în planșa de Reglementări Urbanistice în vederea construirii și autorizării de locuințe înșiruite. Astfel o parcelă având dimensiunile la frontul stradal 15,50 m se poate reparcela în două parcele identice având dimensiunile la frontul stradal 7,75 m, adâncime mai mare decât lățimea lotului și suprafață minimă parcelă în jurul a 200 mp.

 • In baza prezentului regulament, sunt permise și amplasarea a unei locuințe de tip semiindividual cu 2 apartamente de locuit pe un singur lot având dimensiunile la frontul stradal 15,50 m, fără obigativitatea de a reparcela lotul respectiv. In acest caz acestea vor fi considerate locuințe semiindividuale pe lot.

 • In baza prezentului regulament, sunt permise unificări de lot pentru amplasarea de locuințe semiindividuale sau semicolective dezvoltate pe orizontală cu condiția să se respecte numărul de locuri de parcare precizat în Art.37 , adică minim un loc de parcare / apartament de locuit, regimul de înalțime al loturilor unificate, POT și CUT permise pe loturile respective.

Art.33 - Înălțimea construcțiilor

In sensul Regulamentului General de Urbanism, Art. 31, autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, fără ca diferența de înălțime să depășească cu mai mult de doua niveluri

Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666

C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

VOLUMUL 2

clădirile imediat învecinate. Clădiri imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeași parte a străzii. Fac excepție de la prevederile menționate construcțiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic zonal, aprobat conform legii.

In baza prezentului regulament (RLU) precizarea înalțimii maxime admise se impune distinct pentru fiecare parcelă (lot) în parte, regulă impusă prin corespondența cu numărul obstacolului din avizul nr. 1713/133/02.03.2020 a A.A.C.R.

In sensul prezentul regulament (RLU) se întelege prin "înălțimea maxim admisă" = înalțimea maximă a construcțiilor de la cota CTN a terenului până la elementul de construcție cel mai înalt, astfel încât se admite și se recomandă sistematizarea pe verticală a terenului natural pentru obținerea unui regim de înalțime uniform și coerent al zonei rezidențiale propuse.

 • 1) Parcele (loturi) detinate pentru construcții de locuințe individuale și semiindividuale:

Parcela P1 - nr. cad. 325398 - în suprafată de 474 mp - numărul obstacol aviz AACR = 16

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,97 m

Parcela P2 - nr. cad. 325397 - în suprafată de 445 mp - numărul obstacol aviz AACR = 17

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,73 m

Parcela P3 - nr. cad. 325396 - în suprafată de 417 mp - numărul obstacol aviz AACR = 18

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,54 m

Parcela P4 - nr. cad. 325395 - în suprafată de 389 mp - numărul obstacol aviz AACR = 19

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,20 m

Parcela P5 - nr. cad. 325399 - în suprafată de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 15

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,24 m

Parcela P6 - nr. cad. 325400 - în suprafată de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 14

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 11,26 m

Parcela P7 - nr. cad. 325401 - în suprafată de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 13

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 10,94 m

Parcela P8 - nr. cad. 325402 - în suprafată de 397 mp - numărul obstacol aviz AACR = 12

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

Pagina | 12

Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666

C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6 VOLUMUL 2

 • - C.U.T. max. propus =   1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 10,65 m

Parcela P9 - nr. cad. 325406 - în suprafată de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 8

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 5,35 m

Parcela P10 - nr. cad. 325405 - în suprafată de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 9

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 5,28 m

Parcela P11 - nr. cad. 325404 - în suprafată de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 10

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,94 m

Parcela P12 - nr. cad. 325403 - în suprafată de 397 mp - numărul obstacol aviz AACR = 11

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 5,71 m

Parcela P13 - nr. cad. 325407 - în suprafată de 400 mp - numărul obstacol aviz AACR = 1

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,44 m

Parcela P14 - nr. cad. 325408 - în suprafată de 403 mp - numărul obstacol aviz AACR = 2

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,64 m

Parcela P15 - nr. cad. 325409 - în suprafată de 406 mp - numărul obstacol aviz AACR = 3

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,44 m

Parcela P16 - nr. cad. 325410 - în suprafată de 403 mp - numărul obstacol aviz AACR = 4

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

 • - C.U.T. max. propus =   0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,83 m

Parcela P17 - nr. cad. 325411 - în suprafată de 602 mp - numărul obstacol aviz AACR = 5

 • - P.O.T. max. propus = 40 %

Pagina | 13

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA ARH. MARINEL ALEXANDRU GRIGORE Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666

C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

VOLUMUL 2

 • - C.U.T. max. propus =   0,8

 • - Regim de înălțime maxim = D+P

 • - Înălțimea maximă admisă = 4,42 m

 • 2) Parcele (loturi) destinate pentru construcții de locuințe colective:

Parcela P18 - nr. cad. 325412 - în suprafată de 1378 mp - numărul obstacol aviz AACR = 6

 • - P.O.T. max. propus = 60 %

 • - C.U.T. max. propus =   1,2

 • - Regim de înălțime maxim = P+1E

 • - Înălțimea maximă admisă = 5,47 m

Parcela P19 - nr. cad. 325394 - în suprafată de 1319 mp - numărul obstacol aviz AACR = 7

 • - P.O.T. max. propus = 60 %

 • - C.U.T. max. propus =   2,4

 • - Regim de înălțime maxim = D+P+2E

 • - Înălțimea maximă admisă = 10,49 m

NOTĂ:

 • I n sensul prezentului regulament (RLU) precizarea înălțimii maxime admise se impune distinct pentru fiecare parcelă (lot) în parte, regulă impusă prin corespondența cu numărul obstacolului din avizul nr. 1713/133/02.03.2020 a A.A.C.R.

 • In sensul prezentul regulament (RLU) se întelege prin "înălțimea maxim admisă" = înalțimea maximă a construcțiilor de la cota CTN a terenului până la elementul de construcție cel mai înalt, astfel încât se admite și se recomandă sistematizarea pe verticală a terenului natural pentru obținerea unui regim de înalțime uniform și coerent al zonei rezidențiale propuse.

Art.34 - Aspectul exterior al construcțiilor

D Autorizarea executării construcțiilor si a amenajărilor care prin aspect arhitectural, conformare si amplasarea golurilor, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică, volumetrie si aspect exterior depreciază valoarea peisajului, este interzisă.

D Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor, trebuie tratate la același nivel calitativ, ca și cele principale și în armonie cu acestea;

D Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, omologate cu certificat de conformitate de la propucător, cu rezistență mare în timp și specifice cadrului arhitectural al zonei. Este interzisă utilizarea lor improprie. Materialele de construcție destinate a fi acoperite nu pot fi lăsate, aparent, în exteriorul clădirii sau pe împrejurimi;

D Mobilierul urban, reclamele, semnalele, se vor executa din materiale adecvate folosinței propuse și în concordanță stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Volumul și poziția acestora nu va stânjeni traficul auto sau pietonal.

Art.35 - Etape de construcție

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se asigură posibilitatea de branșament la principalele rețele edilitare.

Astfel sunt impuse două etape principale:

Prima etapă prevede trasarea și execuția elementelor aparținând zonei publice: accese, circulații auto și pietonale, spații verzi publice, rețele edilitare, din locurile de unde se vor prelungii până la punctele de branșament pentru fiecare lot. A doua etapă prevede execuția clădirilor având funcțiunea de locuință. Nu sunt alte restricții în cadrul etapei 2.

Art.36 - Recomandări pentru materialele de construcție

 • 1. Se recomandă pentru:

 • a) structura de rezistență:

 • - cadre beton armat sau structura metalica;

 • b) planșee: beton armat monolit sau metal;

 • c) șarpantă: lemn sau metal;

 • d) învelitoare: metalica tip tablă fălțuită, țiglă metalică, ceramică, compozit.

Se va avea în vedere realizarea confortului termic prin micșorarea pierderilor de căldură interior - exterior, folosind materiale izolatoare de calitate și în cantitate corespunzătoare.

Pagina | 14

Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel. 0744.491.666

C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

VOLUMUL 2

 • 2. Se recomandă pentru accesul auto pe parcelă (ne referim la suprafața aflată pe parcelă, de la aliniament spre interiorul acesteia):

 • - pavaj prefabricat beton

 • - pavaj cărămidă, cu rosturi nisip, cu posibilitate creșteri vegetale în rosturi

 • 10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

Art.37 - Parcaje

 • a. Autorizarea executării construcțiilor în incintă se emite doar daca există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

 • b. Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația si de capacitatea construcției, conform anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism RGU, în funcție de funcțiunea care se desfășoară pe lot.

 • c. In sensul prezentului regulament (RLU) se respectă anexa 5 la Regulamentul de Urbanism cu privire la asigurarea numărului de locuri de parcare pentru locuinț e colective, unifamiliale și semicolective, după cum urmează:

 • Platformele aferente locuințelor colective deservesc clădirile din incintă și sunt utilizate ca accese, circulații auto și pietonale și parcaje autoturisme.

 • Pentru locuințele colective se asigură 65 parcaje pentru autoturism , obligatoriu minim un loc de parcare /apartament.

 • Pentru locuințele individuale obligatoriu minim un loc de parcare /lot și semiindividuale, obligatoriu minim un loc de parcare /apartament

 • d. Este interzisă transformarea spațiilor verzi de aliniament în spații pentru parcaje; de regulă, acestea se vor asigura în afara domeniului public (sau garaje destinate exclusiv dotărilor de interes public).

 • e. Suprafețele de staționare necesare pe spațiile publice vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 252/1999 și a normativelor în vigoare, inclusiv noul COD RUTIER.

Art.38 - Spatii verzi si plantate

D Autorizația de construire va conține obligatia mentinerii sau creării de spatii vezi si plantate, în functie de destinatia si capacitatea constructiei, conform anexei 6 din Regulamentul General de Urbanism RGU.

Pentru zonele rezidențiale vor fi prevazute spatii verzi si plantate pe o suprafață de minim 2 mp / locuitor din suprafața totală a terenului.

D In cazul loturilor construibile, orice proiect de construire atrage după sine obligația de a trata terenul neconstruit și neamenajat, cu spații verzi amenajate si de a planta minimum un arbore, la fiecare 30 mp de teren neconstruit. Se vor trata ca spațiu verde amenajat, spațiile prevăzute în planșa Reglementări Urbanistice ca spații verzi amenajate.

D Se vor amenaja plantații de protecție, umbrire și aspect perisagistic în special de-a lungul căilor publice, acestea fiind dimensionate în funcție de spațiile prevăzute în planșa Reglementări Urbanistice.

D Plantarea de arbori inalti este permisa, numai la distante mai mari de 2.0 m fata de linia despărțitoare a două proprietăți conform Codului Civil.

D Este obligatorie amenajarea si plantarea spatiilor verzi aferente circulațiilor carosabile.

Art.39 - Împrejmuiri

D Înălțimea admisă a împrejmuirilor la drumurile publice va fi de maximum 2,50 m de la nivelul (terenului sistematizat) trotuarului, iar stâlpii împrejmuirii nu vor depăși 2,50 m. Înălțimea maximă a soclului unei împrejmuiri va fi de 50cm de la nivelul trotuarului (terenului), iar partea superioară a împrejmuirii va fi obligatoriu transparentă sau semitransparenta. (Din suprafata unui tronson-panou de gard minim 25% din suprafata sa va fi trasnparent).

D Împrejmuirile vor trebui să participe la ameliorarea aspectului exterior, atât prin alegerea materialelor și esențelor vegetale de aliniament și protecție, cât și prin calitatea execuției. Se admite ca acestea să fie opace, transparente și semitrasnparente.

Pentru împrejmurile ce nu se află la drumurile publice înălțimea admisă va fi de maximum 2,50 m de la nivelul (terenului sistematizat) trotuarului, iar stâlpii împrejmuirii nu vor depăși 2,50 m.

În condițiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:

 • a) împrejmuiri opace, necesare pentru protecția împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcționale,asigurarea protecției vizuale;

 • b) împrejmuiri transparente și semitransparente, decorative sau gard viu;

Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune acelorași exigențe ca și în cazul aspectului exterior al construcției.

Pagina | 15

Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666

C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

VOLUMUL 2

In baza prezentului regulament RLU, nu sunt obligatorii împrejmuiri ale parcelelor.

III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ

 • 11. UNITĂȚI ȘI SUBUNITĂȚI FUNCȚIONALE

Art.40 - Unități funcționale

Conform celor precizate anterior, zona studiată are 35.012,09 mp, iar incinta cu propuneri 23.078 mp. Zonificarea incintei cu propuneri se face plecând de la relația cu terenurile înconjurătoare și cuprinde o unitate funcțională = incinta cu propuneri, de 23.078 mp, delimitată astfel:

 • La Nord - teren domeniu public - strada

 • La Est - teren proprietate privata, nr. cad. 325416 Arad

 • La Sud - Canalul Muresel, domeniu public administrat de A.N.I.F., nr. cad. 335527 Arad

 • La Vest - proprietate privata, teren viran in intravilan, nr. cad. 335237 Arad.

La nivelul unității funcționale = incinta cu propuneri, de 23.078 mp, s-a delimitat următoarea zonă funcțională - zonă rezidențială.

Art.41 - Subunități funcționale

L1 - subunitate funcțională - zonă construibilă cu funcțiunea de locuințe individuale și semindividuale. Aceasta are o suprafață de 7.133,64 mp și reprezintă 30,91 % din aria totală a incintei cu propuneri.

L2 - subunitate funcțională - zonă construibilă cu funcțiunea de locuințe colective. Aceasta are o suprafață de 2.696,52 mp și reprezintă11,68 % din aria totală a incintei cu propuneri.

SP1 - subunitate funcțională - spații verzi amenajate de aliniament publice. Aceasta are o suprafață de 373,40 mp și reprezintă1,62 % din aria totală a incintei cu propuneri.

SP2 - subunitate funcțională - spații verzi amenajate publice. Aceasta are o suprafață de 1.060,24 mp și reprezintă 4,59 % din aria totală a incintei cu propuneri.

CCr1 - subunitate funcțională - căi de comunicație rutieră în incintă și acces. Aceasta are o suprafață de 1.487,51 mp și reprezintă 6,45 % din aria totală a incintei cu propuneri.

CCr2 - subunitate funcțională - platforme-parcaje-trotuare. Aceasta are o suprafață de 2.563,10 mp și reprezintă 11,11 % din aria totală a incintei cu propuneri.

ZI - subunitate funcțională - zonă cu interdicție de construire până la întocmire PUZ. Aceasta are o suprafață de 7.764,14 mp și reprezintă 33,64 % din aria totală a incintei cu propuneri.

Art.42 - Bilanț teritorial

BILANȚ TERITORIAL TERENURI SITUATE IN LIMITA P.U.Z.

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

%

Zona de locuințe unifamiliale

0,00

0,00

7.133,64

20,37

Zona de locuințe colective

0,00

0,00

2.696,52

7,70

Zona terenuri virane private neconstruite / neamenajate

29.918,84

85,45

6.085,33

17,38

Zonă spații verzi amenajate de aliniament

0,00

0,00

451,11

1,29

Zonă spații verzi amenajate

0,00

0,00

1.060,24

3,03

Zonă luciu apă / canal

3.671,52

10,48

3.671,52

10,49

Căi de comunicare rutiere

1.421,74

4,06

3.586,48

10,24

Zonă platforme - parcaje - trotuare

0,00

0,00

2.563,10

7,32

Zona cu interdicție de construire până la întocmire P.U.Z.

0,00

0,00

7.764,14

22,18

TOTAL ZONA STUDIATĂ

35.012,09

100,00

35.012,09

100,00

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA ARH. MARINEL ALEXANDRU GRIGORE Arad 310250, Gutuilor Nr. 14, tel, 0744.491.666

C.I.F. 21329465, T.N.A. 4861, RUR DEG6

BILANȚ TERITORIAL IN LIMITA DE PROPRIETATE A PARCELELOR STUDIATE

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

%

L1

Zona de locuințe unifamiliale

0,00

0,00

7.133,64

30,91

L2

Zona de locuințe colective

0,00

0,00

2.696,52

11,68

Zona terenuri virane private neconstruite / neamenajate

23.078,00

100,00

0,00

0,00

SP1

Zonă spații verzi amenajate de aliniament

0,00

0,00

373,34

1,62

SP2

Zonă spații verzi amenajate

0,00

0,00

1.060,24

4,59

CCr1

Căi de comunicare rutiere

0,00

0,00

1.487,51

6,45

CCr2

Zonă platforme - parcaje - trotuare

0,00

0,00

2.563,10

11,11

ZI

Zona cu interdicție de construire până la întocmire P.U.Z.

0,00

0,00

7.764,14

33,64

TOTAL ZONA STUDIATĂ

23.078,00

100,00

23.078,00

100,000

VOLUMUL 2


IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

Art. 43. - Generalitati

Functiunea dominant a zonei functionale: zonă rezidențială.

Art. 44. - Utilizari permise

Se permite amplasarea următoarelor funcțiuni pentru - zonă rezidențială:

-constructii de locuințe individuale și semiindividuale în regim izolat, cuplat, înșiruit

-construcții de locuințe colective

-construcții cu funcțiuni complementare zonelor rezidențiale: mici magazine alimentare de cartier, sedii de birouri administrative, de proiectare, notariale, avocați, etc, activități ce se desfășoară exclusiv în interiorul birourilor.

-schimbarea destinației a spatiilor din cadrul constructiilor construite doar pentru functiunea propusa prin prezentul P.U.Z.

Art. 45. Interdictii temporare

Terenul prevăzut în planșa Reglementări Urbanistice ca zonă cu interdicție de construire până la Intocmire PUZ este supus interdicției temporare de construire până la întocmirea și aprobarea de reglementări urbanistice.

Art. 46. Utilizari interzise

Se interzice amplasarea următoarelor funcțiuni pentru - zona rezidențială:

 • - amplasarea altor funcțiuni decât cele prevăzute în articolul 44.

 • - activități de depozitare de orice fel

 • - activități productive și industriale de orice fel

 • - activități de servicii (exemplu: domeniul ateliere reparații, ateliere producție de orice fel, service auto, spalatorie auto) altele decât cele permise în articolul 44.

 • - lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice si construcțiile invecinate.

 • - construcții sau anexe gospodărești pentru creșterea animalelor.

 • V . UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

Art. 47. Unități teritoriale de referință

Pentru întreaga unitate funcțională = incinta cu propuneri, de 23.078 mp, se propune o singură unitate de referință UTR. In interiorul UTR se vor respecta prevederile urbanistice din prezentul regulament precizate in capitolele de mai sus.

Intocmit Urbanism si amenajarea teritoriului:

Arh.Urb. Marinel Alexandru Grigore

PLAN DE INCADRARE IN ZONA SCARA 1:10.000

N

LEGENDA

strada Rosmarin din Mun. Arad canal Muresel (Mureselul Mort) limita proprietate parcela studiata

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

Beneficiar

SUCIU RADU GHEORGHE

RO, Jud. Arad, Mun. Arad, Cartier Micalaca, Bl. 325, Ap. 6

Seria.proiect

MAG

ARH. MARINEL ALEXANDRU GRIGORE PROIECTARE CONSULTANTA MANAGEMENT DE PROIECT

Nr.proiect

178

arad, str.gutuilor, nr.14, 310250 aut OAR 35/2007 cif 21329465 tna 4861 rur deg6 tel. (+407) 444 91 666

Titlu Proiect

P.U.Z. - ZONA REZIDENTIALA

Faza.proiect

PUZ

Data.proiect

03/12/18

sef proiect

arh. MARINEL ALEXANDRU

Amplasament Investitie

RO, Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Rosmarin, Nr. FN

Format.plansa

A3 Roll

Scara.plansa 1:1000

proiectat

arh. MARINEL ALEXANDRU

Titlu Plansa

INCADRARE IN ZONA

Nr. Plansa

U.1

desenat

arh. MARINEL ALEXANDRU 100