Hotărârea nr. 327/2020

Hotărârea Nr.327 din 21-08-2020 privind aprobarea documentatiei de urbanism Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): "Construire locuintă unifamilială P+1E, copertină auto si împrejmuire", municipiul Arad, str. Măciesului, nr. 20, pe parcela identificată prin C.F. nr. 350172 - Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 327 din 21 august 2020 privind aprobarea documentației de urbanism Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): "Construire locuință unifamilială P+1E, copertină auto și împrejmuire", municipiul Arad, str. Măcieșului, nr. 20, pe parcela identificată prin C.F. nr. 350172 - Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr.31833/13.05.2020,

Analizând raportul informării și consultării publicului nr. 31777/A5/13.05.2020, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 31804/A5/13.05.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal,

Văzând avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 08/13.05.2020,

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Cu respectarea art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Conform art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Cu aplicarea Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, indicativ GM-010-2000,

Respectând procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

Având în vedere adoptarea hotărârii 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 3 abțineri (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului de investiție: "Construire locuință unifamilială P+1E, copertină auto și împrejmuire", municipiul Arad, str. Măcieșului, nr. 20, pe parcela identificată prin C.F. nr. 350172 - Arad, conform documentației anexate, care face parte din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize și cu următoarele date generale:

 • 1. Beneficiar: Bărnuțiu Octavian Ion și Bărnuțiu Mihaela;

 • 2. Elaborator: proiectant SC TARA PLAN SRL, specialist cu drept de semnătură RUR, arh. Doriana Gabriela P Balogh, pr.nr. 132/2019;

 • 3. Parcela care face obiectul prezentului P.U.Z., este identificată prin CF nr. 350172 - Arad, are categoria de folosință de curți construcții în intravilan, în suprafață de 1.210mp.

Art. 2. Se aprobă următoarele condiții de construire:

 • 2.1. Funcțiuni propuse prin PUZ

Locuință unifamilială

 • 2.2. Indicatori maximi propuși în incintă

POT max= 40%, CUT max= 1

 • 2.3. Regimul de înălțime maxim propus

Înălțimea maximă a clădirilor P+1E, Hmax=11m

 • 2.4. Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate:

Zona de construibilitate este mai mare decât amprenta construcției propuse cu următoarele retrageri față de limitele de proprietate:

 • a) -retragerea minimă față de aliniament (est) = 0m;

 • b) -retrageri minime față de limitele laterale

 • - la nord - min. 0,00 m posibilitatea construirii pe mezuină, - la sud - min. 0,00 m, cu posibilitatea construirii pe mezuină, și minim 12,30 m pe zona dinspre latura vestică a terenului, conform planșei Reglementări Urbanistice;

 • c) -retrageri minime față de limitele posterioare (vest) = min. 0,00m, cu posibilitatea construirii pe mezuină, și 20 m pe zona dinspre latura sudică a terenului, conform planșei Reglementări Urbanistice.

 • 2.5. Spații verzi:

Suprafața minimă de spațiu verde amenajat va fi de 245 mp, reprezentând 20,25% din suprafața totală a terenului.

 • 2.6. Parcări:

Numărul locurilor de parcare va fi de minim 2 locuri de parcare pe proprietate.

 • 2.7. Circulații și accese :

Accesul auto și pietonal la incintă se va realiza din strada Măcieșului, aflată în partea de est a amplasamentului.

Strada Măcieșului face legătura între strada Lucernei și strada Arhitect Milan Tabacovici, iar conform extrasului C.F. nr. 351479 - Arad, are o suprafață de 2.376 mp și încadrarea de ,,teritoriu de stradă”. Actualmente această stradă nu este sistematizată, nefiind reglementat un profil stradal.

Lățimea accesului la incintă va fi de maxim 6,00 m, cu posibilitatea de racordare din orice punct al limitei estice a terenului reglementat.

Lucrările proiectate vor respecta prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuielile legate de realizarea accesului la parcelă revin în exclusivitate beneficiarilor documentației.

 • 2.8. Utilități: Se va asigura racordarea la rețelele de utilități existente în zonă.

Acestea se vor executa în varianta de amplasare subterană în conformitate cu condițiile din avizele/acordurile deținătorilor de utilități, pe cheltuiala investitorilor.

Art. 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal este valabil 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către beneficiari Bărnuțiu Octavian Ion și Bărnuțiu Mihaela și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 21.08.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL


Nr. 180/ 14.05 .2020


Avizat:

S ECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


H O T Ă R Â R E A nr.

din___________________2020

privind aprobarea documentației de urbanism

Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): "Construire locuință unifamilială P+1E, copertină auto și împrejmuire", municipiul Arad, str. Măcieșului, nr. 20, pe parcela identificată prin C.F. nr. 350172 - Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr.31833/13.05.2020,

Analizând raportul informării și consultării publicului nr. 31777/A5/13.05.2020, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 31804/A5/13.05.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal,

Văzând avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 08/13.05.2020,

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Cu respectarea art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Conform art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Cu aplicarea Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, indicativ GM-010-2000,

Respectând procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului de investiție: "Construire locuință unifamilială P+1E, copertină auto și împrejmuire", municipiul Arad, str. Măcieșului, nr. 20, pe parcela identificată prin C.F. nr. 350172 - Arad, conform documentației anexate, care face parte din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize și cu următoarele date generale:

 • 1. Beneficiar: Bărnuțiu Octavian Ion și Bărnuțiu Mihaela;

 • 2. Elaborator: proiectant SC TARA PLAN SRL, specialist cu drept de semnătură RUR, arh. Doriana Gabriela P Balogh, pr.nr. 132/2019

 • 3. Parcela care face obiectul prezentului P.U.Z. este identificată prin CF nr. 350172 - Arad, are categoria de folosință de curți construcții în intravilan, în suprafață de 1.210mp.

Art. 2. Se aprobă următoarele condiții de construire:

 • 2.1. Funcțiuni propuse prin PUZ

Locuință unifamilială

 • 2.2. Indicatori maximi propuși în incintă

POT max= 40%, CUT max= 1

 • 2.3. Regimul de înălțime maxim propus

Înălțimea maximă a clădirilor P+1E, Hmax=11m

 • 2.4. Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate:

Zona de construibilitate este mai mare decât amprenta construcției propuse cu următoarele retrageri față de limitele de proprietate:

 • c) -retragerea minimă față de aliniament (est) = 0m;

 • d) -retrageri minime față de limitele laterale

 • - la nord - min. 0,00 m posibilitatea construirii pe mezuină,

 • - la sud - min. 0,00 m, cu posibilitatea construirii pe mezuină, și minim 12,30 m pe zona dinspre latura vestică a terenului, conform planșei Reglementări Urbanistice;

c) -retrageri minime față de limitele posterioare (vest) = min. 0,00m, cu posibilitatea construirii pe mezuină, și 20 m pe zona dinspre latura sudică a terenului, conform planșei Reglementări Urbanistice.

 • 2.5. Spații verzi:

Suprafața minimă de spațiu verde amenajat va fi de 245 mp, reprezentând 20,25% din suprafața totală a terenului.

 • 2.6. Parcări:

Numărul locurilor de parcare va fi de minim 2 locuri de parcare pe proprietate.

 • 2.7. Circulații și accese :

Accesul auto si pietonal la incintă se va realiza din strada Măcieșului, aflată în partea de est a amplasamentului.

Strada Măcieșului face legătura între strada Lucernei și strada Arhitect Milan Tabacovici, iar conform extrasului C.F. nr. 351479 - Arad, are o suprafață de 2.376 mp și încadrarea de ,,teritoriu de stradă”. Actualmente această stradă nu este sistematizată, nefiind reglementat un profil stradal.

Lățimea accesului la incintă va fi de maxim 6,00 m, cu posibilitatea de racordare din orice punct al limitei estice a terenului reglementat.

Lucrările proiectate vor respecta prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuielile legate de realizarea accesului la parcelă revin în exclusivitate beneficiarilor documentației.

 • 2.8. Utilități: Se va asigura racordarea la rețelele de utilități existente în zonă.

Acestea se vor executa în varianta de amplasare subterană în conformitate cu condițiile din avizele/acordurile deținătorilor de utilități, pe cheltuiala investitorilor.

Art. 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal este valabil 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către beneficiari Bărnuțiu Octavian Ion și Bărnuțiu Mihaela și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ            SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI

ARAD

Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente red./dact. HS/DS

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

PRIMAR

Nr. 31833/13.05.2020

REFERAT DE APROBARE

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): "Construire locuință unifamilială P+1E, copertina auto și împrejmuire" , municipiul Arad, str. Măcieșului, nr. 20, pe parcela identificată prin C.F. nr. 350172 - Arad

 • - beneficiar: Bărnuțiu Octavian Ion și Bărnuțiu Mihaela

-elaborator: proiectant SC TARA PLAN SRL, specialist cu drept de semnătură RUR, arh. Doriana Gabriela P Balogh , pr.nr. 132/2019

Parcela care face obiectul prezentului P.U.Z. este identificată prin CF nr. 350172 - Arad, are categoria de folosință de curți construcții în intravilan, în suprafață de 1.210mp.

Având în vedere:

 • - solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 26171 din 13.04.2020 de către Bărnuțiu Octavian Ion și Bărnuțiu Mihaela

 • - raportul de specialitate nr.........../A5/.....................             întocmit de către Serviciul Dezvoltare

Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal;

 • - raportul informării și consultării publicului nr............../A5/........................, conform Ord.

MDRT nr. 2701/2010, întocmit de către Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef;

 • - avizul tehnic nr.........../ .......................2020 al Arhitectului-Șef;

Documentația de urbanism fiind întocmită conform legislației în vigoare și având îndeplinite condițiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 118/28.01.2019, se înaintează spre analiză Consiliului Local al Municipiului Arad.

Consider oportună adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe Planul Urbanistic Zonal, cu următoarele reglementări urbanistice:

 • - schimbarea destinației parcelei identificate prin CF nr. 350172 - Arad în zonă de locuințe

Funcțiuni propuse prin PUZ :

Locuință unifamilială

Indicatori maximi propuși în incintă

POT max= 40%, CUT max= 1

Regimul de înălțime maxim propus

Înălțimea maximă a clădirilor P+1E, Hmax=11m

Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate:

Zona de construibilitate este mai mare decât amprenta construcției propuse cu următoarele retrageri față de limitele de proprietate:

-retragerea minimă față de aliniament (est) = 0m;

-retrageri minime față de limitele laterale

 • - la nord - min. 0,00 m posibilitatea construirii pe mezuină,

 • - la sud - min. 0,00 m, cu posibilitatea construirii pe mezuină, și minim 12,30 m pe zona dinspre latura vestică a terenului, conform planșei Reglementări Urbanistice;

-retrageri minime față de limitele posterioare (vest) = min. 0,00m, cu posibilitatea construirii pe mezuină, și 20 m pe zona dinspre latura sudică a terenului, conform planșei Reglementări Urbanistice

Spații verzi:

Suprafața minimă de spațiu verde amenajat va fi de 245 mp, reprezentând 20,25% din suprafața totală a terenului.

Parcări :

Numărul locurilor de parcare va fi de minim 2 locuri de parcare pe proprietate.

Circulații și accese :

Accesul auto și pietonal la incintă se va realiza din strada Măcieșului, aflată în partea de est a amplasamentului.

Strada Măcieșului face legătura între strada Lucernei și strada Arhitect Milan Tabacovici, iar conform extrasului C.F. nr. 351479 - Arad, are o suprafață de 2.376 mp și încadrarea de ,,teritoriu de stradă”. Actualmente această stradă nu este sistematizată, nefiind reglementat un profil stradal .

Lățimea accesului la incintă va fi de maxim 6,00 m, cu posibilitatea de racordare din orice punct al limitei estice a terenului reglementat.

Lucrările proiectate vor respecta, prevederile conținute în O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în M.O. nr. 237/29.04.1998.

Cheltuielile legate de realizarea accesului la parcelă vor fi în grija beneficiarilor documentației.

Utilități: Se va face racordarea la rețelele de utilități existente în zonă.

Acestea se vor executa în varianta de amplasare subterană în conformitate cu condițiile din avizele/acordurile deținătorilor de utilități ,pe cheltuiala investitorilor.

P R I M A R Calin Bibarț

Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente red./dact. HS/DS

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

ARHITECT-ȘEF

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI PROTEJARE MONUMENTE

Nr. 31804/A5/13.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U.

"Construire locuință unifamilială P+1E, copertină auto și împrejmuire", municipiul Arad, str. Măcieșului, nr. 20, pe parcela identificată prin C.F. nr. 350172 - Arad

 • - beneficiar: Bărnuțiu Octavian Ion și Bărnuțiu Mihaela

 • - elaborator: proiectant SC TARA PLAN SRL, specialist cu drept de semnătură RUR, arh. Doriana Gabriela P Balogh, pr. nr. 132/2019

Încadrarea în localitate

Parcela care face obiectul prezentei documentații este amplasată în intravilan, în partea de sud a municipiului Arad, în cartierul Aradul Nou, la capătul străzii Milan Tabacovici, pe vechiul amplasament (parțial) al fostei pepiniere a municipiului Arad.

Conform PUG și RLU aprobat prin HCLM Arad nr. 502/2018, parcela face parte din UTR. nr. 32: zona gospodărie comunală.

Situația juridică a terenului

Beneficiarii terenului înscris în C.F. nr. 350172 Arad sunt Bărnuțiu Mihaela și Bărnuțiu Octavian Ion.

Situația existentă

Parcela care face obiectul prezentului P.U.Z. este identificată prin CF nr. 350172 - Arad, are categoria de folosință de curți construcții în intravilan și suprafață de 1.210mp.

Vecinătățile incintei propuse spre reglementare :

 • - la nord: terenuri libere de construcții, care au în curs de elaborare PUZ cu destinație rezidențială

 • - locuințe unifamiliale, proprietate privată a persoanelor fizice Mang Petru și Mang Elena.

 • - la est: strada Măcieșului

 • - la vest și sud: teren liber de construcții, proprietate privată din patrimoniul Municipiul Arad -fosta pepinieră a municipiului Arad.

Descrierea soluției propuse

Funcțiuni propuse prin PUZ: locuință unifamilială

Indicatori maximi propuși în incintă

POT max= 40%, CUT max= 1

Regimul de înălțime maxim propus

Înălțimea maximă a clădirilor P+1E, Hmax=11m

Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate:

 • - retragerea minimă față de aliniament (est) = 0m;

 • - retrageri minime față de limitele laterale

 • - la nord - min. 0,00 m posibilitatea construirii pe mezuină,

 • - la sud - min. 0,00 m, cu posibilitatea construirii pe mezuină, și minim 12,30 m pe zona dinspre latura vestică a terenului, conform planșei Reglementări Urbanistice;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare (vest) = min. 0,00m, cu posibilitatea construirii pe mezuină, și 20 m pe zona dinspre latura sudică a terenului, conform planșei Reglementări Urbanistice

Spații verzi:

Suprafața minimă de spațiu verde amenajat va fi de 245 mp, reprezentând 20,25% din suprafața totală a terenului.

Parcări :

Numărul locurilor de parcare va fi de minim 2 locuri de parcare pe proprietate.

Circulații și accese :

Accesul auto și pietonal la incintă se va realiza din strada Măcieșului, aflată în partea de est a amplasamentului.

Strada Măcieșului face legătura între strada Lucernei și strada Arhitect Milan Tabacovici, iar conform extrasului C.F. nr. 351479 - Arad, are o suprafață de 2.376 mp și încadrarea de ,,teritoriu de stradă”. Actualmente această stradă nu este sistematizată, nefiind reglementat un profil stradal .

Lățimea accesului la incintă va fi de maxim 6,00 m, cu posibilitatea de racordare din orice punct al limitei estice a terenului reglementat.

Lucrările proiectate vor respecta, prevederile conținute în O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în M.O. nr. 237/29.04.1998.

Cheltuielile legate de realizarea accesului la parcelă vor fi în grija beneficiarilor documentației.

Utilități:

Se va face racordarea la rețelele de utilități existente în zonă.

Acestea se vor executa în varianta de amplasare subterană în conformitate cu condițiile din avizele/acordurile deținătorilor de utilități, pe cheltuiala investitorilor.

Prezenta documentație este întocmită în baza Certificatul de Urbanism nr. 118 din 28.01.2019, Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM 010-2000, al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare si actualizare a documentațiilor de urbanism și conține următoarele avize:

Nr.

crt.

Organisme centrale/teritoriale interesate

Nr. și data aviz

Valabilitate aviz

1

S.C. E-Distribuție Banat S.A.- Sucursala Arad

302640930/12.03.2020

28.01.2021

2

Compania de Apă Arad SA

25263/25.11.2019

-

3

Delgaz Grid SA

543/28.11.2019

28.11.2020

4

Agenția pentru Protecția Mediului Arad

21073/25.11.2019

-

5

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al Județului Arad -P.S.I.

1126409/19.12.2019

-

6

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al Județului Arad - P.C.

1126410/19.12.2019

-

7

MAI, Inspectoratul de Poliție Județean Arad, Serviciul Rutier

203893/05.12.2019

-

8

PMA, Direcția Edilitară, Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre

87190/Z1/25.11.2019

-

10

PMA, Direcția Edilitară, Biroul Spații Verzi, Mediu

87192/Z3/16.12.2019

16.06.2020

12

O.C.P.I. Arad

PV recepție 1033/2019

-

13

Autoritatea Aeronautică Civilă Română

33180/18800/31.12.2019

31.12.2020

În urma analizării documentației de urbanism în cadrul ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 28.04.2020, s-a emis Avizul Tehnic nr.

............./...............................

Având în vedere cele de mai sus, susținem aprobarea P.U.Z.

Arhitect Șef arh. Radu Drăgan

Șef Serviciu

Consilier, ing. Hoblea Simona


arh. Dinulescu Sandra

VIZA JURIDICĂ

ROMÂNIA

Județul Arad

Primăria Municipiului Arad

Arhitect-Șef

Ca urmare a cererii adresate de Bărnuțiu Octavian Ion și Bărnuțiu Mihaela cu domiciliul în județul Arad, municipiul Arad, strada Aleea Răsăritului, nr.1, bloc 20, ap1 ,înregistrată cu nr.26171 din 13.04.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 08 din 13.05.2020 pentru Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent: "Construire locuință unifamilială P+1E, copertină auto și împrejmuire" , municipiul Arad, str. Măcieșului, nr. 20, pe parcela identificată prin C.F. nr. 350172 - Arad

Inițiator: Bărnuțiu Octavian Ion și Bărnuțiu Mihaela

Proiectant: SC TARA PLAN SRL

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Doriana Gabriela P Balogh, pr. nr. 132/2019

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.:

-la nord: terenuri libere de construcții, care au în curs de elaborare PUZ cu destinație rezidențială

-locuințe unifamiliale, proprietate privată a persoanelor fizice Mang Petru și Mang Elena.

 • -la est: strada Măcieșului

 • -la vest și sud: teren liber de construcții, proprietate privată din patrimoniul Municipiul Arad -fosta pepinieră a municipiului Arad.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior

 • - UTR nr. 32, subzona GC - subzonă de gospodărie comunală-pepinieră

 • - regim de construire:

 • - funcțiuni predominante:

 • - H max =

 • - POT max =

 • - CUT max =

 • - retragerea minimă față de aliniament = ...........

  ;

  ..........;


 • - retrageri minime față de limitele laterale = .....

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

 • - UTR nr. 32;

 • - regim de construire:

 • - funcțiuni predominante: zona locuințe;

 • - H max = Înălțimea maximă a clădirilor P+1E, Hmax=11m

 • - POT max = 40%;

 • - CUT max = 1;

 • - retragerea minimă față de aliniament (est) = 0m;

 • - retrageri minime față de limitele laterale

 • - la nord - min. 0,00 m posibilitatea construirii pe mezuină,

 • - la sud - min. 0,00 m, cu posibilitatea construirii pe mezuină, și minim 12,30 m pe zona dinspre latura vestică a terenului, conform planșei Reglementări Urbanistice;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare (vest) = min. 0,00m, cu posibilitatea construirii pe mezuină, și 20 m pe zona dinspre latura sudică a terenului, conform planșei Reglementări Urbanistice

 • - circulații și accese:

Accesul auto si pietonal la incintă se va realiza din strada Măcieșului, aflată în partea de est a amplasamentului.

Strada Măcieșului face legătura între strada Lucernei și strada Arhitect Milan Tabacovici, iar conform extrasului C.F. nr. 351479 -Arad, are o suprafață de 2.376 mp și încadrarea de ,,teritoriu de stradă”. Actualmente aceasta stradă nu este sistematizată, nefiind reglementat un profil stradal.

Lățimea accesului la incintă va fi de maxim 6,00 m, cu posibilitatea de racordare din orice punct al limitei estice a terenului reglementat.

Lucrările proiectate vor respecta, prevederile conținute în O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în M.O. nr. 237/29.04.1998.

Cheltuielile legate de realizarea accesului la parcelă vor fi în grija beneficiarilor documentației.

Utilități: Se va face racordarea la rețelele de utilități existente în zonă.

Acestea se vor executa în varianta de amplasare subterană în conformitate cu condițiile din avizele/acordurile deținătorilor de utilități, pe cheltuiala investitorilor.

În urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 28.04.2020 se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr.118 din 28.01.2019, emis de Primarul municipiului Arad

Arhitect-Șef

Arh. Radu Drăgan

red/dact/2ex/HS/DS

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECTIA ARHITECT SEF

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI PROTEJARE MONUMENTE NR. 31777/A5/13.05.2020

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, s-a întocmit prezentul raport privind documentația:

Plan Urbanistic Zonal - Construire locuință unifamilială P+E, copertină auto și împrejmuire proprietate

Inițiatorul documentației - Bărnuțiu Mihaela și Bărnuțiu Octavian Ion

Amplasament - municipiul Arad, str. Măcieșului, nr.20

Proiectant - SC TARA PLAN SRL, proiect nr.132/2019

Responsabilitatea privind informarea și consultarea publicului: Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate pentru a informa și consulta publicul

 • 1.Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

La etapa 1 - intenția de elaborare a documentației P.U.Z

 • Prin adresa nr. 33748/24.04.2019, beneficiarul solicită demararea procedurii de informare și consultare a publicului aferent etapei I - pregătitoare - anunțarea intenției de elaborare PUZ și RLU aferent, conform Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010.

 • Printr-un anunț afișat pe site-ul www.primariaarad.ro, cetățenii au fost invitați să consulte și să transmită observații în perioada 14.05.2019 - 23.05.2019, referitor la documentația Studiu de Oportunitate disponibilă la sediul Primăriei Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, camera 49.

 • S-a întocmit anunțul conform anexa 1 la Ord. 2701/2010 și s-a transmis beneficiarului în vederea amplasării acestuia în loc vizibil pe parcela care a generat PUZ.

 • Inițiatorul P.U.Z-ului a afișat anunțul pe un panou rezistent la intemperii cu caracteristicile stabilite în anexa 1 la Ord. 2701/2010, pe parcela care a generat Planul Urbanistic Zonal, în data de 14.05.2019 menținându-l pe toată perioada stabilită pentru transmiterea observațiilor și propunerilor.

 • Beneficiarul a depus fotografii care demonstrează amplasarea panoului în locația stabilită.

 • Studiul de oportunitate a fost analizat în cadrul ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, organizată în data de 09.05.2019.

Documentația disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente nu a fost consultată de nici o persoană. Nu au fost depuse sesizări în scris.

Având în vedere că s-a parcurs procedura stabilită pentru această etapă de informare, a fost emis Avizul de Oportunitate în vederea elaborării documentației PUZ.

La etapa 2 - de elaborare a propunerilor PUZ aferent

În vederea informării și consultării publicului s-au efectuat următoarele activități la etapa 2 -etapa de elaborare a propunerilor PUZ :

 • urmare cererii depuse de către beneficiar, s-a întocmit anunțul privind posibilitatea de consultare asupra propunerilor preliminare PUZ și s-a afișat pe pagina de internet și la sediul instituției în data de 29.07.2019.

Publicul a fost invitat să transmită comentarii și observații privind propunerile PUZ în perioada 29.07-12.08.2019.

 • beneficiarul documentației a amplasat panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, la dosar fiind depuse fotografii care demonstrează acest lucru.

 • au fost notificați vecinii direct afectați de propunerile PUZ, proprietarii parcelelor învecinate, identificate cu CF nr. 331781, CF nr. 350171, CF nr. 352545 Arad și Direcția Patrimoniu.

Documentația disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente nu a fost consultată de nici o persoană. Nu au fost înregistrate sesizări cu privire la documentația de urbanism depusă.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile corespunzătoare etapei de elaborare a propunerilor PUZ, s-a putut începe circuitul legal de avizare.

 • 2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale

Au fost identificate părțile potențial interesate, care pot fi afectate de prevederile documentației de urbanism.

Au fost trimise 3 scrisori de notificare către aceștia, privind posibilitatea consultării documentației PUZ la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, pentru a putea sesiza probleme legate de propunerea din plan.

 • 3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise

Au fost notificați vecinii direct afectați de propunerile PUZ, proprietarii parcelelor învecinate, identificate cu CF nr.331781, CF 350171, CF 352545 - Arad și Direcția Patrimoniu.

 • 4. Numărul persoanelor care au participat la acest proces

Documentația disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente nu a fost consultată de nici o persoană. Nu au fost depuse sesizări in scris.

Procesul de informare și consultare a populației s-a desfășurat în conformitate cu etapele și procedurile prevăzute de Ordinul MDRT 2701/2010.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuire planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobat prin HCLM Arad nr. 95/28.04.2011.

ARHITECT ȘEF

Arh. Drăgan Radu

Funcția

Nume prenume

Semnătura

Data

Verificat

Șef serviciu

arh. Sandra Dinulescu

Elaborat

Consilier

Georgeta Șimăndan

PROIECTANT GENERAL:

Pr. nr.

132/2019

A R

A

SC TARA PLAN SRL

Arad, str. T. Vladimirescu nr. 15/A, 310010,

Faza:

P.U.Z.

L A

Reg.Com. J02/1251/2006, CUI RO18832512 tel. 0749-111572, fax. 0357-402363

URA:

S.C. ARHITECTONIC S.R.L.

Arad, Str. Oituz nr. 119a

C.U.I. RO23713160, I.R.C. J02/682/2008

Tel. 0726 375 327

Den. pr.:

Beneficiari:

„CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA P+1E, COPERTINA AUTO SI IMPREJMUIRE PROPRIETATE"

Arad, str. Maciesului, nr. 20

BARNUTIU MIHAELA BARNUTIU OCTAVIAN ION

PROIECTANT ARHITECT

MEMORIU DE PREZENTARE

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. Date de recunoaștere a investiției:

 • Denumirea proiectului: “CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA P+1E, COPERTINA AUTO SI IMPREJMUIRE PROPRIETATE”

 • Amplasament:           jud. Arad, mun. Arad, str. Maciesului, nr. 20

 • Beneficiari:            BARNUTIU MIHAELA si BARNUTIU OCTAVIAN ION

 • Faza de proiectare: PLAN URBANISTIC ZONAL

 • Proiectant:              S.C. TARA PLAN S.R.L.

 • Numar proiect:          132/2019

 • 1.2. Obiectul studiului:

Prezenta documentație de urbanism s-a întocmit la comanda beneficiarilor BARNUTIU MIHAELA si BARNUTIU OCTAVIAN ION.

Documentația are la bază Certificatul de Urbanism nr. 118/28.01.2019, eliberat de Primăria Mun. Arad, pentru terenul situat în intravilan, in partea de sud a municipiului Arad, in cartier Aradul Nou, la capatul strazii Milan Tabacovici, pe vechiul amplasament ( partial ) al fostei pepiniere a municipiului Arad.

Amplasamentul studiat are o suprafata de 1.210 mp, identificat prin C.F. nr. 350172 Arad, nr. CAD 350172.

Terenul studiat se afla in proprietatea privata a BARNUTIU MIHAELA si BARNUTIU OCTAVIAN ION, avand destinatia de curti-constructii.

Categoriile de lucrări necesare investiției vor fi:

 • a) Constructii noi: imobil locuinta unifamiliala P+1E, copertina auto, imprejmuire proprietate;

 • b) Dotari tehnico-edilitare;

 • c) Sistematizare verticala a terenului;

 • d) Amenajare zone verzi;

 • e) Acces carosabil si pietonal in incinta.

Zona studiata are urmatoarele vecinatati:

Nord -proprietate privata, proprietari MANG PETRU si MANG ELENA;

Est -strada Maciesului;

Sud -proprietate privata in patrimoniul MUNICIPIULUI ARAD

Vest -proprietate privata in patrimoniul MUNICIPIULUI ARAD

 • 1.3. Surse de documentare - REFERIRI LA STUDII ANTERIOARE:

Terenul studiat este situat in intravilan, in partea de sud a municipiului Arad, in cartierul Aradul Nou, la capatul strazii Milan Tabacovici, pe vechiul amplasament ( partial ) al fostei pepiniere a municipiului Arad.

Accesul auto si pietonal pe amplasament se realizeaza din strada Maciesului, aflata la est de amplasament. Strada Maciesului este, conform extras C.F. nr. 351479 Arad, in suprafata de 2.376 mp, incadrata drept ,,teritoriu de strada”. Aceasta strada face legatura intre strada Lucernei si strada Arhitect Milan Tabacovici. Din aceasta strada se realizeaza accesul pentru parcele, cu categoria de folosinta curti-constructii, din care o mare parte momentan terenuri virane, la limita vestica, respectiv terenuri virane, la limita estica. Actualmente, strada nu este sistematizata, nefiind reglementat un profil stradal, pe intreaga suprafata de 2 376 mp, conform C.F. nr. 351479 Arad.

Conform P.U.G. si R.L.U. aprobat prin HCLM Arad nr. 502/2018, terenul este amplasat in U.T.R. nr. 32, functiunea existenta a zonei - zona gospodarire comunala.

Folosinta actuala a terenului este curti-constructii, cu destinatia de pepiniera.

Documentația se întocmește in conformitate cu prevederile legii 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu H.G. 525/1996 republicata, privind Regulamentul General de Urbanism.

De asemenea s-a avut in vedere REGLEMENTAREA TEHNICA - GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE SI CONȚINUTUL CADRU AL PLANULUI URBANITIC ZONAL -indicativ GM-010-2000 aprobat cu ordinul MLPAT nr. 176/N/16 august 2000.

Prezenta lucrare are la baza documentații si acte anterioare acestui studiu, privind informații referitoare la dezvoltarea zonei în cauză. Se menționează:

 • - Plan Urbanistic General al Municipiului Arad, proiect nr. 25.000/1995 intocmit de catre ,,PROIECT ARAD” S.A. Arad, precum si Regulamentul aferent acestuia, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 89/1997 si 98/1998 si Hotararea nr. 05/2013, privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a P.U.G. si al Regulamentului aferent acestuia;

 • - Aviz de oportunitate nr. 22/24.05.2019 eliberat de Primaria Mun. Arad;

 • - Certificat de urbanism nr. 118/28.01.2019, eliberat de catre Primaria Mun. Arad;

In zona studiata exista o documentatie de urbanism in curs de elaborare, pentru terenurile identificate prin C.F. nr. 331778 Arad, C.F. nr 331779 Arad, C.F. nr. 331780 Arad, C.F. nr. 331781 Arad, cu destinatia propusa de zona rezidentiala.

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

  • 2.1 Evoluția zonei:

 • Conform P.U.G. Arad, terenul se afla in intravilanul Municipiului Arad, U.T.R. nr. 32, functiunea existenta fiind zona gospodarire comunala.

Investitia privata propusa se integrează în zonă fără să afecteze negativ aria studiată, ținând cont că terenul se afla intr-o zona preponderent rezidentiala, cu constructii de locuinte unifamiliale ( P, P+1, P+2, P+2+M ), aflate in imediata vecinatate a amplasamentului. Aceasta investitie continua si dezvolta o zona deja existenta de locuire unifamiliala si functiuni complementare.

Constructia nou propusa nu va depasi regimul maxim de inaltime existent in zona, si anume S+P+2E+M, aceasta integrandu-se in ansamblul urban.

Pe parcelele invecinate, pe latura nordica a amplasamentului, se afla terenuri libere de constructii, cu P.U.Z. in curs de elaborare, cu destinatie propusa de zona rezidentiala.

Pe latura sudica si vestica, amplasamentul studiat se invecineaza cu un teren liber de constructii, care se afla in proprietatea privata a Municipiului Arad. Acest teren este parte din fosta pepiniera o Municipiului Arad.

Pe latura estica amplasamentul studiat se invecineaza cu strada Maciesului, actualmente, strada nesistematizata, nefiind reglementat un profil stradal, pe intreaga suprafata de 2 376 mp, conform C.F. nr. 351479 Arad.

La est de proprietate, s-a dezvoltat o zona rezidentiala, cu o suprafata de 37 579 mp, funcțiunea principala - locuințe individuale, P.O.T. maxim/lot 40,00% , C.U.T. maxim/lot 1,2, regim maxim de inaltime S+P+2E ( H max. la cornisa: 11,00 m ), a carei documentatie de urbanism, Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism aferent, a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 10/14.01.2015.

 • 2.2 încadrarea in localitate:

Amplasamentul studiat este situat in intravilan, in partea de sud a municipiului Arad,in cartier Aradul Nou, la capatul strazii Milan Tabacovici, pe vechiul amplasament ( partial ) al fostei pepiniere a municipiului Arad.

Accesul auto si pietonal pe amplasament se va realiza din strada Maciesului.

Zona studiata are urmatoarele vecinatati:

Nord  -proprietate privata, proprietari MANG PETRU si MANG ELENA;

Est     -strada Maciesului;

Sud    -proprietate privata in patrimoniul MUNICIPIULUI ARAD

Vest   -proprietate privata in patrimoniul MUNICIPIULUI ARAD

 • 2.3 Elemente ale cadrului natural:

Folosinta actuala a terenului este de curti-constructii. În prezent, terenul este liber de constructii, avand destinatia de pepiniera.

Nivelmentul terenului natural se desfășoară în jurul cotei 107,35 NMN, terenul fiind relativ plan.

Terenul nu prezintă particularități din punct de vedere al reliefului, rețele hidrografice, condiții geotehnice, riscuri naturale. Din punct de vedere peisagistic, terenul este plat.

Accesul auto si pietonal pe amplasament se realizeaza din strada Maciesului, aflata la est de amplasament.

Zona studiată nu face parte dintr-o arie naturală protejată declarată.

 • 2.4 Circulatia:

Accesul auto si pietonal pe amplasament se realizeaza din strada Maciesului, aflata la est de amplasament. Strada Maciesului este, conform extras C.F. nr. 351479 Arad, in suprafata de 2.376 mp, incadrata drept ,,teritoriu de strada”. Aceasta strada face legatura intre strada Lucernei si strada Arhitect Milan Tabacovici. Din aceasta strada se realizeaza accesul pentru parcele, cu categoria de folosinta curti-constructii, din care o mare parte momentan terenuri virane, la limita vestica, respectiv terenuri virane, la limita estica. Actualmente, strada nu este sistematizata, nefiind reglementat un profil stradal, pe intreaga suprafata de 2 376 mp, conform C.F. nr. 351479 Arad.

 • 2.5. Ocuparea terenurilor:

In zona studiata, terenurile au folosinta curti constructii, cu destinatia de pepiniera,respectiv strazile arh. Milan Tabacovici si Maciesului.

Pe parcelele invecinate, pe latura nordica a amplasamentului, se afla terenuri libere de constructii, cu P.U.Z. in curs de elaborare, cu destinatie propusa de zona rezidentiala.

Pe latura sudica si vestica, amplasamentul studiat se invecineaza de asemenea cu un teren liber de constructii, care se afla in proprietatea privata a Municipiului Arad. Acest teren este parte din fosta pepiniera a Municipiului Arad.

Pe latura estica amplasamentul studiat se invecineaza cu strada Maciesului.

În zonă - pe strada Tabacovici, există rețele de transport energie electrică aeriene, alimentare cu apă potabilă, canalizare menajeră și alimentare cu gaze naturale, urmand ca pentru echiparea edilitara a terenului reglementat prin P.U.Z., aceste retele sa se extinda din strada Tabacovici.

Zona nu este expusă riscurilor naturale, terenul are stabilitatea asigurată.

Zona nu este inundabilă.

Conform C.F. nr. 350172 Arad, terenul este liber de constructii. Terenul se afla in proprietatea BARNUTIU MIHAELA si BARNUTIU OCTAVIAN ION.

 • 2.6. Concluziile studiilor de fundamentare privind disfunctionalitatile rezultate in analiza critica a situației existente:

Disfuncționalitățile observate în zonă sunt:

 • Terenul are momentan destinația de pepiniera, urmand ca prin prezentul P.U.Z. sa se modifice in zona rezidentiala - locuire unifamiliala.

 • Tinand cont de propunerea urbanistica, accesarea proprietatii se va putea realiza printr-o singura latura: de pe latura estica a proprietatii, conform plansa 02 Reglementari Urbanistice. Acest racord la incinta studiata se va amenaja corespunzator functionarii parcelei, ca si locuinta rezidentiala, si anume acces auto si pietonal. Actualmente, strada nu este sistematizata, nefiind reglementat un profil stradal, pe intreaga suprafata de 2 376 mp, conform C.F. nr. 351479 Arad.

 • Terenul studiat nu este racordat sau bransat la retele edilitare de apa potabila, canalizare menajera, energie electrica sau gaze naturale. Aceste utilitati se afla in prezent pe strada Tabacovici, urmand ca pentru echiparea edilitara a terenului reglementat prin P.U.Z., aceste retele sa se extinda din strada Tabacovici .

 • 2.7. Echiparea edilitara:

  • 2.7.1. Alimentarea cu apă

Necesarul de apă pentru uz menajer va fi asigurat de la reteaua publica, prin extinderea retelei stradale existente pe strada arh. Milan Tabacovici, functie de punctul de vedere si solutia tehnica a Companiei Apa Arad.

 • 2.7.2. Canalizare menajeră

Incinta se va racorda la sistemul de canalizare al municipiului Arad, prin extinderea retelei aflate pe strada arh. Milan Tabacovici, functie de punctul de vedere si solutia tehnica a Companiei Apa Arad.

 • 2.7.3. Canalizare pluvială

Apele pluviale vor fi colectate si deversate in reteaua existenta stradala, de pe strada arh. Milan Tabacovici. Se va realiza extinderea retelei de canalizare pluviale pana la cea existenta in zona invecinata, functie de punctul de vedere si solutia tehnica a Companiei Apa Arad.

 • 2.7.4. Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale a imobilului se va face printr-un bransament la reteaua de distributie a gazelor naturale existenta in zona, pe strada arh. Milan Tabacovici, aceasta urmand a fi extinsa pana la incinta, functie de punctul de vedere si solutia tehnica a DelGaz.

Energia termica necesara functionarii locuintei propuse, se va face cu ajutorul unei centrale termice individuale, alimentata cu gaz natural.

 • 2.7.5. Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va face printr-un racord la reteaua stradala existenta in zona, pe strada arh. Milan Tabacovici, prin cabluri electrice montate subteran pana la firida de bransament, amplasata pe limita de proprietate.

Se propune ca intreaga distributie a energiei electrice in zona studiata sa se faca prin linii electrice subterane de joasa tensiune, atat pentru cladire, cat si pentru iluminatul incintei.

Racordarea proprietatii la energie electrica se va face functie de punctul de vedere si solutia tehnica a Enel Distributie.

 • 2.7.6. Gospodarire comunala

Deseurile menajere produse in imobil vor fi depozitate in europubele amplasate in incinta, de unde vor fi preluate pe baza unui contract de prestari servicii de catre firma de salubritate a municipiului Arad.

 • 2.8. Probleme de mediu:

În zonă nu există fond construit care să afecteze cadrul natural (acesta nu prezintă o valoare semnificativă în zona studiată).

Zona nu este expusă riscurilor naturale, nu se află în perimetrul inundabil al râului Mureș. Stabilitatea terenului este asigurată conform studiului geotehnic preliminar întocmit pentru terenul propriu-zis.

Terenul dispune de posibilitatea racordării la rețelele publice de apă potabilă, canalizare menajeră, energie electrică și gaze naturale, de pe strada arh. Milan Tabacovici. Apele pluviale vor fi dirijate către rețeaua publică de canalizare pluvială.

În zonă nu există valori de patrimoniu ce necesită protecție și nici potențial balnear sau turistic.

 • 2.9. Opțiuni ale populației:

Populatia din municipiu nu este afectata de realizarea in zona a imobilului propus cu destinatia de locuire unifamiliala. Din punct de vedere al administrației locale, investiția propusă se încadrează în planul de dezvoltare a zonei.

 • Conform P.U.G. Arad, terenul se afla in intravilanul Municipiului Arad, U.T.R. nr. 32, functiunea existenta fiind zona gospodarire comunala.

S-a parcurs etapa I si etapa II din procedura de informare a populației conform Ord. 2701/2010, iar documentatia disponibila la Serviciul de Dezvoltare Urbana si Protejare Monumente nu a fost consultata de nicio persoana. Nu au fost inregistrate sesizari cu privire la documentatia de urbanism depusa.

Solicitările beneficiarului - conform Temei de proiectare - au fost introduse în prezentul P.U.Z. și adaptate la condițiile de zonă.

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

  • 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare:

Nu au fost finalizate si aprobate alte documentații de urbanism pentru acest amplasament, anterior sau concomitent cu prezentul P.U.Z.

Ridicarea topografica: În scopul realizării investiției propuse pe terenul studiat, a fost realizata ridicarea topografică. Aceasta a ajutat la determinarea corectă a amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor, poziționarea față de parcelele vecine, poziționarea față de drumurile de acces. De asemenea, sunt indicate echipările edilitare existente pe parcelă si in zona studiata. Suportul grafic pentru partea desenată a prezentei documentații are la bază ridicarea topografică realizată.

Elemente de tema: Tema de proiectare solicita amenajarea unei incinte cu destinatia de locuire rezidentiala, unifamiliala, care sa cuprinda imobilul propriu-zis, zone verzi, platforma de parcare descoperita/acoperita, carport, garaj, dotari tehnico-edilitare, imprejmuire.

Functiunea propusa este cea de locuire rezidentiala, unifamiliala , functiune predominanta in zona.

 • 3.2. Prevederi ale P.U.G. Arad:

Terenul studiat este situat in intravilan, in partea de sud a municipiului Arad,in cartierul Aradul Nou, la capatul strazii Milan Tabacovici, pe vechiul amplasament ( partial ) al fostei pepiniere a municipiului Arad.

 • Conform P.U.G. Arad, terenul se afla in intravilanul Municipiului Arad, U.T.R. nr. 32, functiunea existenta fiind zona gospodarire comunala.

In zona studiata exista o documentatie de urbanism in curs de elaborare, pentru terenurile identificate prin C.F. nr. 331778 Arad, C.F. nr 331779 Arad, C.F. nr. 331780 Arad, C.F. nr. 331781 Arad, cu destinatia propusa de zona rezidentiala.

 • 3.3. Valorificarea cadrului natural:

Zona studiată beneficiază de un cadru natural de campie. Terenul este relativ plan. La momentul de fata, amplasamentul este un teren viran, liber de constructii. Terenul va fi sistematizat pentru egalizarea cotei lui naturale și pentru racordul carosabil la strada Maciesului.

Se propune un regim maxim de inaltime de P+1E, inaltime maxima la coama 11,00 m. Cota terenului sistematizat va fi maxim 107,95 NMN. Inaltimea maxima la coama a constructiei propuse va fi de 118,95 NMN.

Zona de construibilitate este mai mare decat amprenta constructiei propuse cu urmatoarele retrageri fata de limitele de proprietate:

 • Nord: min. 0,00 m posibilitatea construirii pe mezuina

 • Sud: min. 0,00 m, cu posibilitatea construirii pe mezuina, si minim 12,30 m pe zona dinspre latura vestica a terenului, conform plansa Reglementari Urbansitice.

 • Est: min. 0,00 m aliniament la frontul stradal

 • Vest: min 0,00 m, cu posibilitatea construirii pe mezuina, si 20 m pe zona dinspre latura sudica a terenului, conform plansa Reglementari Urbansitice.

Pe parcelele invecinate nu exista constructii.

In cazul construirii mai multor corpuri de cladiri independente pe parcela reglementata, distanta dintre acestea va fi cel putin jumatate din inaltimea celei mai inalte cladiri.

Prin reglementările urbanistice, zona studiată nu va schimba caracterul reliefului natural.

 • 3.4. Modernizarea circulației:

In Nomenclatorul strazilor din mun. Arad, strada MACIESULUI apare evidentiata la pozitia nr. 681 si este localizata in cartierul Muresel.

Accesul auto si pietonal pe amplasament se realizeaza din strada Maciesului, aflata la est de amplasament. Strada Maciesului este, conform extras C.F. nr. 351479 Arad, in suprafata de 2.376 mp, incadrata drept ,,teritoriu de strada”. Aceasta strada face legatura intre strada Lucernei si strada Arhitect Milan Tabacovici. Din aceasta strada se realizeaza accesul pentru parcele, cu categoria de folosinta curti-constructii, din care o mare parte momentan terenuri virane, la limita vestica, respectiv terenuri virane, la limita estica. Actualmente, strada nu este sistematizata, nefiind reglementat un profil stradal, pe intreaga suprafata de 2 376 mp, conform C.F. nr. 351479 Arad.

Prin prezenta documentatie s-a facut o propunere preliminara privind profilul stradal al strazii Maciesului, conform plansei 02 A - Reglementari Urbanistice, putand ca acesta sa fie actualizat in functie de alte solutii urbanistice in curs de elaborare, concomitent cu prezentul P.U.Z.

Prin prezenta documentatie se propune realizarea unui acces auto si pietonal pe proprietate din strada Maciesului, avand latimea de maxim 6,00 m, care se poate racorda in orice punct al limitei estice a terenului reglementat.

Lucrările proiectate respectă, prevederile conținute în O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în M.O. nr. 237/29.04.1998.

Locurile de parcare necesare functiunii propuse vor fi amenajate pe proprietate.

Vor fi amenajate minim 2 locuri de parcare pe proprietate, prin intermediul unui carport, platforma descoperita/acoperita, sau garaj, care vor fi accesate direct de pe latura estica, de pe strada Maciesului.

Execuția lucrărilor:

Pentru perioada execuției lucrărilor în zona drumului public, beneficiarul și executantul vor fi obligați să respecte normele de protecția muncii și siguranța circulației, astfel încât să se evite producerea de accidente de circulație.

Costul tuturor lucrărilor aferente amenajării accesului carosabil si pietonal din strada Maciesului la incinta va fi suportat de către beneficiar.

Amenajarea spațiilor verzi se va realiza prin așternerea și mobilizarea pământului vegetal, după care se face însămânțarea cu gazon și plantarea de arbori ornamentali.

 • 3.5. Zonificare funcționala - reglementari, bilanț teritorial, indici urbanistici:

Intervențiile urbanistice pe amplasament se referă la realizarea unei clădiri P+1E, destinata locuirii rezidentiale, unifamiliale, cu amenajarile aferente, conform plansei Reglementari Urbanistice.

Categoriile de lucrari necesare investitiei vor fi:

 • a) Constructii noi: imobil locuinta unifamiliala P+1E, copertina auto, imprejmuire proprietate, prin schimbare de destinatie

 • b) Extindere retele tehnico edilitare pana la incinta

 • c) Sistematizare verticala a terenului si amenajare zone verzi

 • d) Racord la strada Maciesului privind realizarea accesului auto si pietonal in incinta

Zona studiată are suprafața de 13.300 mp, intervențiile urbanistice în zonă se referă la amenajarea accesului carosabil si pietonal din strada Maciesului, în incinta reglementată, prin realizarea unui racord auto corespunzator functionarii si anume intrare si iesire de pe proprietate.

Totodata se doreste extinderea retelelor de utilitati existente pe strada arh. Milan Tabacovici pana la amplasamentul studiat.

Zona propusă spre reglementare are suprafața de 1.210 mp si reprezinta terenul in proprietate privata a BARNUTIU MIHAELA si BARNUTIU OCTAVIAN ION. Intervențiile urbanistice pe amplasament se referă la schimbarea de destinatie a terenului si realizarea unei cladiri in regim de inaltime P+1E destinata locuirii unifamiliale. Prezentul P.U.Z. propune reglementarea procentului de ocupare a terenului si a coeficientului de utilizare a terenului, retrageri minime obligatorii a constructiilor noi propuse pe amplasament, cat si stabilirea solutiilor privind asigurarea utilitatilor necesare investitiei, asigurarea accesului la teren, realizarea imprejmuirii proprietatii.

Nu sunt propuse zonificari ale terenului, acesta fiind destinat unei singure functiuni, cea de locuire rezidentiala, unifamiliala, cu amenajarile aferente: carport, platforme acoperite/descoperite, garaj, echipare tehnico - edilitara, spatii verzi amenajate, împrejmuire proprietate.

Constructii propuse:

 • A. Imobil locuinta rezidentiala, unifamiliala P+1E

Sc = aprox. 484,00 mp

Sd = aprox. 968,0 mp

Cladirea propusa va avea destinatia locuire rezidentiala, unifamiliala.

Se propune un regim de inaltime a imobilului propus de P+1E, inaltime maxima la coama 11,00 m.

Amplasarea noii constructii propuse in cadrul zonei de construibilitate va fi caracterizata de un paralelism cu strada Maciesului, aflata in partea estica a parcelei studiate, precum si fata de celelalte laturi ale proprietatii ( proprietatea avand o forma dreptunghiulara, cu laturile de aprox. 24 x 50 m ).

Constructia propusa va avea un regim de inaltime P+1E, fiind organizata astfel:

 • Parter - spatii locuire, carport, imprejmuire;

 • Etaj I - spatii locuire.

Noua constructie va contine exclusiv spatii de locuire unifamiliala.

Constructia va avea structura de rezistență realizată din zidarie portanta cu stalpisori beton armat, cu inchideri exterioare din zidarie BCA sau caramida cu goluri verticale. Aceasta va avea gradul de rezistenta la foc I-II.

 • B. Parcari

Locurile de parcare necesare functiunii propuse vor fi amenajate pe proprietate.

Vot fi asigurate minim 2 locuri de parcare pe proprietate, prin intermediul unui carport, platforma descoperita/acoperita sau garaj, care vor fi accesate direct de pe latura estica, de pe strada Maciesului.

 • C. Platforma carosabila

Accesul auto si pietonal in incinta se propune a se realiza din strada Maciesului, de pe latura estica a amplasamentului. Accesul pana la amplasament, respectiv pana la obiectivul propus, a autospecialelor de interventie in caz de incendiu se poate realiza din strada Maciesului, pe latura estica a amplasamentului studiat.

 • D. Platforma menajera

Deseurile menajere produse in imobil vor fi depozitate in europubele amplasate pe o platforma gospodareasca imprejmuita, in incintă, de unde vor fi preluate de catre firma de salubritate a municipiului Arad.

Se va tine cont de respectarea articolului 4 din Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populației.

 • E. Spatii verzi

Se va asigura necesarul de zona verde amenajata pentru functiunea propusa pe amplasament si anume:

 • Pentru imobilul propus se estimeaza ca si utilizatori un numar de 5 persoane;

 • Spatiul verde propus este de 245, mp, adica un procent de 20,25% din suprafata terenului.

BILANȚ TERITORIAL ZONĂ STUDIATA 13.300 mp

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

MP

%

MP

%

1

TEREN VIRAN

6233,00

46,87

5023,00

37,77

2

LOCUINȚE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

3958,00

29,75

4442,00

33,39

3

TEREN TERITORIU DE STRADA

2376,00

17,87

2376,00

17,87

4

CAI DE COMUNICATII RUTIERE-CAROSABILE

640,00

4,82

640,00

4,82

5

ZONE PIETONALE - TROTUARE

93,00

0,69

93,00

0,69

6

ZONE VERZI AMENAJATE - propus

-

0,00

245,00

1,84

7

PLATFORME CAROSABILE,PIETONALE SI PARCAJE - propus

-

0,00

481,00

3,62

TOTAL GENERAL

13.300,00

100

13.300,00

100

BILANȚ TERITORIAL ZONĂ REGLEMENTATĂ 1.210 mp

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

MP

%

MP

%

1

TEREN VIRAN

1.210

100

-

-

2

ZONA LOCUINTA UNIFAMILIALA

-

-

484

40,00

3

PLATFORME CAROSABILE, PIETONALE SI PARCAJE

-

-

481

39,75

4

ZONE VERZI AMENAJATE

-

-

245

20,25

TOTAL GENERAL

1.210

100

1.210

100

INDICATORI URBANISTICI -REGIMUL DE CONSTRUIRE ÎN ZONA REGLEMENTATĂ

EXISTENT

PROPUS

01.

Procentul maxim de ocupare a terenului (P.O.T.)

0,00 %

40,00 %

02.

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (C.U.T.)

0,00

1,00

REGIMUL JURIDIC AL TERENULUI STUDIAT

EXISTENT

PROPUS

01.

Amplasare

Intravilanul Mun. Arad

Intravilanul Mun. Arad

02.

Proprietate

Teren proprietate privată, BARNUTIU MIHAELA si BARNUTIU OCTAVIAN ION - CF nr. 350172 Arad, S = 1.210,00 mp

 • 3.5.1. Sistematizare verticala:

Nivelmentul terenului natural se desfășoară în jurul cotei 107,35 NMN, terenul fiind relativ plan.Cota ± 0,00 este prevăzută la +108,40 NMN, iar CTS la +107.95 NMN.

Locurile de parcare necesare functiunii propuse vor fi amenajate pe proprietate.

Vor fi amenajate minim 2 locuri de parcare pe proprietate, prin intermediul unui carport, platforma descoperita/acoperita sau garaj, care vor fi accesate direct de pe latura estica, de pe strada Maciesului.

 • 3.5.2. Criterii compoziționale si funcționale:

Se propune realizarea unei constructii cu regim de inaltime P+1E si o inaltime maxima la coama de 11,00 m. In zona studiata, in imediata vecinatate a amplasamentului, se afla constructii cu un regim de inaltime maxim S+P+2E. Constructia propusa se încadreaza într-un perimetru construibil conform plansei Reglementari Urbanistice. Amplasarea noii constructii propuse in cadrul zonei de construibilitate va fi caracterizata de un paralelism cu strada Maciesului, pe latura estica, precum si fata de toate celelalte laturi ale proprietatii. Se propune realizarea unei zone verzi amenajate pe latura sud-vestica a amplasamentului.

Orientarea principalelor spatii functionale din imobilul propus este spre est, sud și vest.

Fatadele laterale si posterioare ale constructiei propuse vor fi tratate la acelasi nivel calitativ ca si fatada principala. Materialele si finisajul exterior va fi de buna calitate.

 • 3.5.3. Regimul de aliniere:

Zona de construibilitate propusă va fi amplasată fata de limitele terenului la:

 • Nord: min. 0,00 m cu posibilitatea construirii pe mezuina

 • Sud: min. 0,00 m cu posibilitatea construirii pe mezuina, si la minim 12,30 m in zona dinspre latura vestica, conform plansa Reglementari Urbanistice.

 • Est: aliniament la strada Maciesului

 • Vest: min. 0,00 m fata de limita posterioara a proprietatii, si minim 20 m in zona dinspre latura sudica a proprietatii, conform plansa Reglementari Urbanistice.

 • 3.5.4. Regimul de inaltime:

Regimul de înălțime maxim propus pentru construcția propusa este P+1E, cu înălțimea maximă la coama de 11,00 m față de cota ± 0,00.

Cota terenului sistematizat si a parterului va fi maxim 108,40 NMN. Inaltimea maxima la coama a constructiei propuse in cote NMN va fi 118,95 NMN.

 • 3.5.5. Modul de utilizare al terenului:

Au fost stabilite valori maxime pentru procentul de ocupare al terenului și de utilizare a terenului:

 • P.O.T. maxim 40,00 %

 • C.U.T. maxim 1,00

Prin solutia de arhitectura prefigurată inca de la faza P.U.Z., se estimeaza si recomanda incadrarea constructiei intr-un P.O.T. de maxim 40,00%.

 • 3.5.6. Plantații:

Se va asigura necesarul de zona verde amenajata pentru functiunile propuse pe amplasament, conform HG 525/1996, si anume:

 • Pentru imobilul propus se estimează ca si utilizatori un numar de 5 persoane;

 • Spatiul verde propus este de 245,00 mp, adica un procent de 20,25% din suprafata terenului.

Zona verde amenajata propusa prin prezentul proiect este de 245 mp, adica 20,25% din suprafata totala a terenului, suprafata ce acopera necesarul de spatiu verde aferent destinatiei de locuire rezidentiala, unifamiliala.

 • 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare:

  • 3.6.1. Alimentarea cu apa potabila:

Apă potabilă necesară pentru obiectivul studiat va fi folosită in special pentru asigurarea nevoilor de apă pentru consum menajer.

Necesarul de apă pentru uz menajer va fi asigurat de la reteaua publica, prin extinderea retelei stradale existente pe strada arh. Milan Tabacovici, functie de punctul de vedere si solutia tehnica a Companiei Apa Arad.

Astfel pentru obiectivul studiat se propune o conductă din polietilenă DN 63mm care va prelua necesarul de apă din aducțiunea de pe strada arh. Milan Tabacovici.

Rețeaua de distribuție a apei potabile către consumatori din incinta zonei studiate se va realiza printr-o conductă de distribuție din polietilenă PE-ID DN 63mm montată subteran pe marginea drumului de acces către parcele, în zona frontului stradal, în zona carosabila.

Conducta de distribuție va fi dimensionată corespunzător din punct de vedere hidraulic și al încărcărilor statice la care va fi supusă.

Se vor respecta conditiile impuse prin Aviz nr. 25263/25.11.2019 - Compania de Apa Arad S.A.

 • 3.6.2. . Canalizare menajeră

Canalizarea menajera se va racorda la sistemul de canalizare al municipiului Arad, prin extinderea retelei aflate pe strada arh. Milan Tabacovici, functie de punctul de vedere si solutia tehnica a Companiei Apa Arad.

Pentru racordul la canalizarea stradala se propune montarea unei conducte din PVC-KG D.200.

Apele uzate menajere rezultate se vor încadra din punct de vedere a încărcării cu poluanți în limitele stabilite conform NTPA 002/2005.

Colectarea și evacuarea apei uzate de la obiectele sanitare din imobil se va face la interior prin tuburi din polietilenă pentru scurgere cu mufă și garnitură de cauciuc, dirijate spre căminele menajere propuse a se realiza la exterior.

Conductele de canalizare menajeră de la exterior vor fi din tuburi din PVC SN 4 pentru scurgere, cu mufă și garnitură de cauciuc pentru etanșare, montate îngropat în pământ sub adâncimea de îngheț, pe un strat de nisip de 10 cm grosime, după care se vor acoperi cu un strat de nisip de 10 cm grosime. Pământul de acoperire se va compacta cu maiul de mână în straturi succesive.

În limita de proprietate a imobilului, se vor monta cămine pentru inspecție și curățire, din polietilenă sau PVC, cu capace și ramă din fontă necarosabile si/sau carosabile, in functie de zona de amplasare. Panta cu care se vor monta conductele de la exterior va fi în funcție de dimensiunile acestora.

 • 3.6.3. Canalizare pluvială

Apele pluviale sunt cele rezultate din precipitații colectate de pe platformele carosabile cât si de pe clădire, considerata apa pluviala conventional curata.

Apele pluviale vor fi tratate astfel:

-apa pluviala curata de pe invelitoarea cladirii va fi colectata si transportata printr-o retea separata pana la caminul de racord propus

Apele pluviale vor fi deversate in reteaua existenta stradala, de pe strada arh. Milan Tabacovici. Se va realiza extinderea retelei de canalizare pluviale pana la cea existenta in zona invecinata, functie de punctul de vedere si solutia tehnica a Companiei Apa Arad.

 • 3.6.4. Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale a imobilului se va face printr-un branșament la rețeaua de distributie a gazelor naturale existenta in zona, pe strada arh. Milan Tabacovici, aceasta urmand a fi extinsa pana la incinta, functie de punctul de vedere si solutia tehnica a DelGaz.

Se vor respecta conditiile impuse prin Aviz nr. 543/28.11.2019 - DelGaz Grid S.A.

 • 3.6.5. Alimentarea cu energie electrică

In apropierea zonei studiate exista linie electrica de tensiune medie.

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se propune a se face de la rețeaua de distribuție de energie electrică aeriană de joasa tensiune.

Alimentarea casei cu energie electrică, se va face cu cabluri tip CYAbY pozat îngropat în șanț și în tuburi de protecție din PVC tip greu la subtraversări de căi de acces.

Cablurilor vor fi pozate in profil „m” în zona spațiilor verzi sau „t” la traversarea aleilor carosabile, după caz.

Toate lucrarile se vor realiza conform avizelor de racordare emise de Enel Distributie SA, de catre entitati atestate ANRE care au implementat un sistem de asigurare a calității.

Pentru realizarea efectivă a acestor lucrări, atât în ceea ce privește soluția de alimentare cu energie electrică, cât și gestionarea instalațiilor electrice propuse, investitorul se va adresa direct, sau prin intermediul proiectantului de specialitate, către operatorul local de distribuție a energiei electrice (SC Enel Distribuție SA, UTR Arad) pentru a obține aprobările și avizele necesare.

Proiectarea și executarea lucrărilor de mai sus se va face în conformitate cu prevederile Codului Tehnic al Rețelelor Electrice de Distribuție aprobat cu decizie ANRE nr. 101/06.06.2000, de către societăți care dețin competențe în acest sens, fiind autorizate de către Autoritatea Națională de Reglementare a Energiei Electrice București.

Se vor respecta conditiile impuse prin Avizul nr. 302640930/12.03.2020. - E-nel Distributie Banat.

 • 3.6.6. Gospodărie comunala:

Deseurile menajere produse in imobil vor fi depozitate in europubele in incintă, de unde vor fi preluate de catre firma de salubritate a municipiului Arad.

Se va tine cont de respectarea articolului 4 din Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

 • 3.6.7. Transport in comun, parcaje:

Conform HG 525/1996, se vor amenaja minim 2 locuri de parcare.

In zona exista transport in comun,pe Calea Timisorii.

 • 3.7. Protecția mediului:

Functiunea propusa prin PUZ - locuire rezidentiala, unifamiliala- nu este poluanta.

Singurele elemente poluante pot proveni in timpul executiei lucrarilor, de la modul de depozitare a deseurilor din constructii si de la eventualele scurgeri de uleiuri sau produse petroliere de la utilajele din incinta, pe perioada executiei.

Pentru prevenirea acestor poluari accidentale se vor lua masurile corespunzatoare si anume:

 • - Deseurile din constructii vor fi depozitate in europubele amplasate in incinta, de unde vor fi preluate pe baza unui contract de prestari servicii de catre firma de salubritate a municipiului Arad;

 • - conform Agentia pentru Protectia Mediului Arad, Adresa nr. 21073/25.11.2019, planul " PUZ si RLU - Construire locuinta unifamiliala P+1E, copertina auto si imprejmuire proprietate" nu este necesara obtinerea avizului de mediu. -

Modul de integrare a investiției in zona:

Funcțiunea propusa se integrează în zonă fără să afecteze negativ aria studiată, ținând cont că terenul se afla intr-o zona preponderent rezidentiala, cu constructii de locuinte individuale ( locuinte individuale cu regim de inaltime maxim S+P+2E ). Aceasta investitie continua si dezvolta o zona deja existenta de locuire rezidentiala, unifamiliala.

Un avantaj in reprezinta infrastructura rutiera existenta in zona. Amplasamentul studiat se afla in intravilanul municipiului Arad, intr-o zona cu drumuri carosabile asfaltate - strada arh. Milan Tabacovici. Totodata, in imediata apropiere a amplasamentului reglementat exista si celelalte dotari tehnico edilitare, de tipul retele de gaz natural, apa potabila si canalizare, telecomunicatii.

 • 3.8. Soluții propuse pentru eliminarea sau diminuarea disfuncționalităților:

In ceea ce priveste realizarea accesului pe terenul reglementat,se propune racordarea acestuia la strada Maciesului, pe latura estica a proprietatii.

Totodata, accesul pana la amplasament, respectiv pana la obiectivul propus, a autospecialelor de interventie in caz de incendiu se poate realiza din strada Maciesului, pe latura estica a amplasamentului studiat.

In ceea ce priveste asigurarea utilitatilor, acestea vor fi extinse din strada arh. Milan Tabacovici, pana la amplasamentul reglementat.

 • 3.9. Obiective de utilitate publica:

In cadrul prezentului Plan Urbanistic Zonal nu sunt propuse noi obiective de utilitate publica.

 • 3.9.1. Tipuri de proprietate teren:

In zona studiata exista urmatoarele categorii de proprietate asupra terenurilor:

 • - terenuri proprietate publica de interes local aflate in proprietatea Municipiului Arad, respectiv a Statului Roman - drumuri, alei, spatii verzi, trotuare;

 • - terenuri proprietate privata de interes local - teren viran ( parte din fosta pepiniera a Municipiului Arad ), identificat prin C.F. nr. 350171 Arad;

 • - terenuri proprietate privata aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice - parcele private de teren cu constructii- case individuale, anexe si garaje.

 • 3.9.2. Circulatia terenurilor:_________________________________________________

Pentru realizarea obiectivului propus în cadrul Planului Urbanistic Zonal nu sunt propuse schimburi de teren.

 • 4. CONCLUZII - MASURI IN CONTINUARE

 • 4.1. Înscrierea în prevederile PUG

Din cele prezentate în capitolele 3.2; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8 rezultă fără echivoc că propunerile pentru acest P.U.Z. se încadrează în prevederile generale ale PUG Arad.

Conform P.U.G. si R.L.U. aprobat prin HCLM Arad nr. 502/2018, terenul este amplasat in U.T.R. nr. 32, functiunea existenta a zonei - zona gospodarire comunala.


Prevederile actualului PUZ propun schimbarea destinației terenului in funcțiunea dominantă de locuire rezidențiala, unifamiliala.

 • 4.2. Principalele categorii de intervenție care să susțină și să permită materializarea propunerilor sunt:

 • - Realizarea unei locuinte unifamiliale corelata cu vecinatatile, cu amenajarile aferente, prin schimbare de destinatie;

 • - Reglementarea procentului de ocupare si a coeficientului de utilizare a terenului;

 • - Reglementarea regimului de inaltime;

 • - Reglementarea retragerilor minime obligatorii;

 • - Realizarea accesului pe amplasament;

 • - Realizarea echiparii cu utilitati a incintei si anume: alimentare cu apa, alimentare cu energie electrica, racord la reteaua de canalizare menajera si pluviala, alimentare cu gaze naturale, prin extinderea retelelor existente pe strada arh. Milan Tabacovici pana pe amplasament.

 • 4.3. Aprecieri ale elaboratorului PUZ

Ca elaborator al documentației, considerăm că ea reflectă potențialul și cerințele zonei, respectiv municipiului, asigurând o continuitate a dezvoltării economice într-o zonă ce oferă bune premize în acest sens.

Realizarea investiției propuse va avea următoarele consecințe social-economice și urbanistice:

 • se propun amenajări care au în vedere valorificarea pe termen lung a unor suprafețe de teren viran si sistematizarea si reglementarea accesului la zona studiata.

 • se propune sistematizarea terenului din punct de vedere al utilitatilor, ceea ce creste calitatea terenurilor invecinate si a zonei.

Restricțiile posibile - funcționale, de destinație, calitate, indici ocupare teren, etc. sunt cele din capitolele de propuneri și detaliate în regulamentul aferent PUZ-ului.

Pentru etapele următoarele, în vederea creării condițiilor de finalizare a prevederilor PUZ considerăm necesare următoarele operații și acțiuni pentru etapele următoare:

 • - aprobarea PUZ prin H.C.L.M.;

 • - asigurarea de fonduri private pentru realizarea branșamentelor la rețele tehnico-edilitare.

Intocmit, arh. Andreea TUTU

Urbanism: arh. Doriana BALOGH


PROIECTANT GENERAL:

A R A SC TARA PLAN SRL

Arad, str. T.Vladimirescu nr. 15/A, 310010,

Reg.Com. J02/1251/2006, CUI RO18832512

tel. 0749-111572, fax. 0357-414060

PROIECTANT ARHITECTURA:

S.C. ARHITECTONIC S.R.L. Arad, Str. Oituz nr. 119a

C.U.I. RO23713160, I.R.C. J02/682/2008

Tel. 0726 375 327

Pr. nr.

Faza:

Den. pr.:

Beneficiari:

132/2019

P.U.Z.

„CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+1E, COPERTINA AUTO SI IMPREJMUIRE PROPRIETATE,, Arad, str. Maciesului, nr. 20 BARNUTIU MIHAELA si BARNUTIU OCTAVIAN ION

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT PUZ "CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+1E, COPERTINA AUTO SI IMPREJMUIRE PROPRIETATE"

jud. Arad, mun. Arad, str. Maciesului, nr. 20

Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent PUZ este o piesa de baza in aplicarea PUZ, el intarind si detaliind reglementarile din PUZ.

Prescriptii cuprinse in RLU (permisiuni si restrictii) sunt obligatorii pe intreg teritoriul ce face obiectul PUZ - 1.210 mp conform Extras CF.

I. DISPOZIȚII GENERALE

 • 1. ROLUL RLU

Regulamentul local de urbanism cuprinde si detaliaza prevederile Planului Urbanistic Zonal referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum si de amplasare, dimensionare si realizare a volumelor construite, amenajarilor si plantatiilor.

Planurile urbanistice și regulamentele locale de urbanism cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor.

Regulamentul aferent Planului Urbanistic Zonal este o documentatie de urbanism cu caracter de reglementare care cuprinde prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pe intreaga proprietate studiată.

Regulamentul local de urbanism se constituie in ACT DE AUTORITATE al administratiei publice locale si cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor pe terenul care face obiectul PUZ.

Dacă prin prevederile unor documentatii de urbanism- Planuri urbanistice de detaliu- pentru parti componente ale proprietății studiate se schimbă concepția generala care stă la baza Planului Urbanistic Zonal aprobat, este necesara modificarea Planului Urbanistic Zonal conform legii.

Modificarea Regulamentului local de urbanism aprobat se va face numai in spiritul prevederilor Regulamentului general de urbanism. Aprobarea unor modificări ale Planului urbanistic zonal si implicit ale Regulamentului local de urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare - aprobate pe care a urmat-o si documentatia initiala.

Prezentul Regulament de urbanism se referă la modul de funcționalizare al investiției “CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+1E, COPERTINA AUTO SI IMPREJMUIRE PROPRIETATE” mun. Arad, str. Maciesului, nr. 20, amplasata pe parcela identificata cadastral:

CF nr. 350172 Arad, nr. topografic 350172, S = 1.210 mp

 • 2. BAZA LEGALA A ELABORARII

La baza elaborării Regulamentului local de urbanism stau in principal:

 • - legi si acte normative care cuprind reguli privind modul de ocupare a terenurilor si de realizare a constructiilor;

 • - norme si standarde tehnice care fundamenteaza amplasarea si conformarea constructiilor in acord cu exigentele de realizare a stabilitatii, securitatii si sigurantei in exploatare ale acestora;

 • - reguli proprii domeniului urbanismului si amenajarii teritoriului privind ocuparea cu constructii a terenului in acord cu principiile dezvoltarii durabile - configuratia parcelelor, natura proprietatii, amplasarea si conformarea constructiilor, etc.

Baza legala a elaborarii RLU:

 • > Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • > Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

 • > Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legea nr. 213/1998 privind privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Hotărârea Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului

general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

 • > Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, indicativ GM-010-2000;

 • > Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • > Legea nr.219/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2011 privind trecerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerul Administrației și internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și turismului , precum și pentru modificarea unor acte normative

Planul Urbanistic Zonal are caracter de reglementare specifica a dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate si cuprinde prevederi coordonate, necesare atingerii obietivelor sale.

Prin P.U.Z. se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementările de urbanism -permisiuni si restrictii - necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor din zona studiata.

 • 3. DOMENIUL DE APLICARE AL REGLAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Regulamentul local de urbanism stabileste conditiile de autorizare a executarii lucrarilor de constructii pana la aprobarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor aferente acestora.

Prezentul Regulament instituie reguli referitoare la proiectarea si realizarea tuturor constructiilor si amenajarilor amplasate pe terenul ce face obiectul PUZ.

Teritoriul asupra căruia se aplică prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism este format din:

 • Zona studiată are suprafața de 13.300 mp, intervențiile urbanistice în zonă se referă la

 • > amenajarea accesului carosabil si pietonal din strada Maciesului, în incinta reglementată, prin realizarea unui racord auto intre platforma existenta, proprietate a municipiului Arad, si incinta proprietate privata a BARNUTIU MIHAELA si BARNUTIU OCTAVIAN ION

 • > Totodata se doreste extinderea retelelor de utilitati existente pe strada arh. Milan Tabacovici, pana la amplasamentul studiat.

 • Zona propusă spre reglementare are suprafața de 1.210 mp si reprezinta terenul in proprietate privata a BARNUTIU MIHAELA si BARNUTIU OCTAVIAN ION. Intervențiile urbanistice pe amplasament se referă la schimbarea de destinatie a terenului si realizarea unei cladiri in regim de inaltime P+1E destinata locuirii unifamiliale. Prezentul P.U.Z. propune reglementarea procentului de ocupare a terenului si a coeficientului de utilizare a terenului, retrageri minime obligatorii a constructiilor noi propuse pe amplasament, rezolvarea circulatiilor in incinta, stabilirea de reglementari privind parcarile, spatiile verzi aferente functiunii propuse, cat si stabilirea solutiilor privind asigurarea utilitatilor necesare investitiei. Nu sunt propuse zonificari ale terenului, acesta fiind destinat unei singure functiuni, cea de locuire unifamiliala, cu amenajarile aferente: carport, platforme acoperite/descoperite, echipare tehnico - edilitara, spatii verzi amenajate,imprejmuire proprietate.

Planul urbanistic zonal (P.U.Z.) impreuna cu Regulamentul local de urbanism aferent (R.L.U.) cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor in incinta.

Zonificarea functionala a incintei studiate a fost evidentiata in plansa de REGLEMENTARI a Planului urbanistic zonal.

Impartirea teritoriului în unități funcționale a fost evidentiata in plansa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE care cuprinde zonificarea cu delimitarile unităților și subunităților funcționale, precum și notațiile aferente acestora.

Unitatea funcțională cuprinde o suprafață a teritoriului zonei studiate cu o funcțiune predominanta sau cu caracteristici morfologice unitare. Intr-o unitate funcțională există, de regula, subunități funcționale - terenuri identificate prin functiuni urbanistice diferite -compatibile compozitional si ca functionalitate la unitățile din care fac parte, dar și în ansamblu.

Regulamentul local de urbanism se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local, pe baza avizelor și acordurilor prevăzute de lege și devine act de autoritate al administrației publice locale.

Planul urbanistic zonal “CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+1E, COPERTINA AUTO SI IMPREJMUIRE PROPRIETATE”, jud. Arad, mun. Arad, str. Maciesului, nr. 20, impreuna cu RLU aferent cuprind normele obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor pe terenul situat in intravilanul municipiului Arad, parcela identificata prin C.F. nr. 350172 Arad.

În continuare prezentul RLU va face referiri la articolele corespondente ale RGU, conform specificului investiției și a condițiilor funcționale și de amplasare.

ÎL  REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A

TERENURILOR

4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

Nu este cazul.

 • 5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

ART. 2 Expunerea la riscuri naturale

 • (1) Autorizarea executarii constructiilor sau amenajarilor in zonele expuse la riscuri naturale, cu exceptia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisa.

 • (2) In sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se intelege: alunecari de teren, nisipuri miscatoare, terenuri mlastinoase, scurgeri de torenti, eroziuni, avalanse de zapada, dislocari de stanci, zone inundabile si altele asemenea delimitate pe fiecare judet prin hotarare a Consiliului Judetean cu avizul organelor de specialitate ale administratiei publice.

Expunerea la riscuri naturale este redusa prin:

 • Existenta digului de-a lungul cursului Raului Mures in municipiul Arad

 • Riscul seismic este acoperit prin calculul seismic al constructiilor, adaptat la zonarea seismica a Romaniei

 • Nu exista alunecari de teren, eroziuni ale solului sau alte riscuri naturale in zona.

Avand in vedere lipsa riscurilor naturale sau acoperirea lor prin masuri de proiectare specifice se permite autorizarea executarii constructiilor in incinta.

ART. 3 Expunerea la riscuri tehnologice

 • (1) Autorizarea executarii constructiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice, precum si in zonele de servitute si de protectie ale sistemelor de alimentare cu apa, canalizare, cailor

de comunicatie si altor asemenea lucrari de infrastructura este interzisa.

 • (2) Fac exceptie constructiile si amenajarile care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora.

 • (3) Categoriile de riscuri tehnologice, in sensul prezentului regulament, o constituie:

 • zonele de servitute, de siguranța si de protecție ale instalațiilor tehnico-edilitare si cailor de comunicatii (rutiere, aeriene, feroviare) conform avizelor emise de catre autoritatile competente in autorizarea executarii constructiilor si emiterea avizelor.

 • Se vor respecta conditiile impuse prin avizele de amplasament.

ART. 4 Asigurarea echiparii edilitare

 • (1) Sunt permise construcții și amenajări care se pot racorda la infrastructura edilitară existentă cu capacitatea corespunzătoare, sau pentru a cărei extindere sau realizare există surse de finanțare asigurate de investitorii interesați sau care beneficiază de surse de finanțare atrase potrivit legii.

 • (2) Sunt interzise orice construcții care, prin dimensiuni, destinație sau amplasare față de zonele cu echipare tehnico-edilitară asigurată (acoperire sub aspect teritorial și capacitate) presupun cheltuieli ce nu pot fi acoperite de nici unul din factorii interesați.

 • (3) Asigurarea echiparii edilitare, in sensul prezentului regulament, o constituie extinderea retelelor edilitare si a acceselor auto si pietonale pe terenul reglementat prin PUZ, extindere realizata pe terenuri proprietate publica.

 • (4) Amenajarea accesului auto si pietonal pe teren din strada Maciesului pana la amplasament, respectiv extinderea retelelor edilitare din strada arh. Milan Tabacovici pana la amplasament, se va realiza din fonduri private ale beneficiarului PUZ.

ART. 5 Asigurarea compatibilitatii functiunilor

 • Con form P.U.G. Arad, terenul se afla in intravilanul Municipiului Arad, U.T.R. nr. 32, functiunea existenta fiind zona gospodarire comunala.

Prin prezentul P.U.Z. se schimba functiunea existenta a terenului din zona gospodarire comunala in zona rezidentiala, locuire unifamiliala.

Obiectivul care face obiectul PUZ-ului este constituit dintr-o singura unitate funcționala:

L - UNITATE FUNCȚIONALA - LOCUINȚA UNIFAMILIALA

ART. 6 Procentul de ocupare al terenului

 • (1) Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia ca procentul de ocupare al terenului si coeficientul de utilizare al terenului sa nu depaseasca limita superioara stabilita prin prezenta documentatie.

 • (2) Pentru L - UNITATE FUNCȚIONALA - LOCUINȚA UNIFAMILIALA s-au stabilit urmatorii indici urbanistici:

P.O.T. = S.C./S.teren x 100 = maxim 40,00%

C.U.T. = S.C.D./S. Teren = maxim 1,00

 • (3) Regim de inaltime propus:

P+1E, H maxim coama = 11,00 m ( maxim +118,95 NMN)

ART. 7 Lucrari de utilitate publica

In cadrul prezentului Plan Urbanistic Zonal nu sunt propuse noi obiective de utilitate publica.

 • III. CONDIȚII DE AMPLASARE SI CONFORMARE ALE

  CONSTRUCȚIILOR

  6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERILE MINIME OBLIGATORII

ART. 8 Orientarea fata de punctele cardinale

Orientarea construcțiilor față de punctele cardinale se face, în conformitate cu prevederile normelor sanitare și tehnice, in vederea îndeplinirii următoarelor cerințe:

 • asigurarea însoririi ( inclusiv aport termic );

 • asigurarea iluminatului natural;

 • asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spațiile inchise (confort psihologic).

Conform RGU anexa 3 pct. 3.9. pentru constructiile de locuinte se va evita orientarea spre nord a dormitoarelor.

ART. 9 Amplasarea fata de drumuri publice

Terenul reglementat prin PUZ nu este amplasat in zona de protectie si de siguranta a drumului public. Strada Maciesului se afla la est de terenul studiat.

ART. 10 Amplasarea fata de aeroporturi

Amplasamentul este situat in zona II de servitute aeronautica civila.

Autorizarea executarii constructiilor se va face cu respectarea conditiilor cuprinse in avizul nr. 33180/18800/31.12.2019, emis de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana.

Nivelmentul terenului natural se desfășoară în jurul cotei 107,35 NMN, terenul fiind relativ plan.

Inaltimea maxima absoluta a constructiilor propuse pe amplasamentul reglementat prin PUZ va fi de +118,95 NMN.

ART. 11 Amplasarea fata de aliniament

Regimul de aliniere a construcției fata de domeniul public - strada Maciesului - este de minim 0,00 m. Constructia va fi retrasa fata de frontul stradal (latura estica a amplasamentului) cu minim 0,00 m.

ART. 12 Amplasarea in interiorul parcelei

Autorizarea executarii constructiilor este permisa cu respectarea aliniamentelor minime obligatorii ale perimetrului construibil, conform plansa Reglementari Urbanistice 02A:

 • a) distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform Codului Civil, - servitutea de vedere - obligația de a păstra o distanță de minimum 2,00 metri între fațadele cu ferestre sau balcoane ale clădirilor și limita proprietății învecinate, conform art. 612 din Codul Civil.

 • b) distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

 • c) Distanta minima fata de limita posterioara de proprietate ( latura vestica ) va fi de minim 0,00 m inspre limita nordica si de minim 20 m inspre latura sudica a terenului.

 • d) Distanta minima fata de limita de proprietate sudica va fi de minim 0,00 m, cu posibilitatea construirii pe mezuina si de minim 12,30 m inspre latura vestica a terenului.

 • e) Distanta minima fata de limita de proprietate estica va fi minim 0,00 m, cu posibilitatea construirii la frontul stradal.

 • f) Distanta minima fata de limita de proprietate nordica va fi minim 0,00 m, cu posibilitatea construirii pe mezuina.

 • g) In cazul construirii mai multor corpuri de cladiri independente pe parcela reglementata, distanta dintre acestea va fi cel putin jumatate din inaltimea celei mai inalte cladiri

 • 7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

ART. 13 Accese carosabile

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției.

Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

Accesul auto si pietonal pe amplasament se va realiza din strada Maciesului, de pe latura estica a amplasamentului.

Realizarea accesului auto pe proprietate din strada Maciesului va avea latimea de maxim 6,00 m, cu posibilitatea de racordare in orice punct al limitei estice a terenului reglementat.

Lucrările proiectate vor respecta, prevederile conținute în O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în M.O. nr. 237/29.04.1998.

La amenajarea accesului, se vor respecta conditiile din

Aviz nr. 203893/05.12.2019 - Inspectoratul de Politie Judetean Arad, Serviciul Rutier

Avizul nr. 87190/Z1/25.11.2019 - Directia Edilitara - Serviciul Intretinere si Reparatii Cai de Comunicatii Terestre - Primaria Municipiului Arad

Costul tuturor lucrărilor aferente amenajării accesului carosabil din strada Maciesului la incinta, va fi suportat de către beneficiarul P.U.Z.-ului.

ART. 14 Accese pietonale

Se va asigura acces pietonal pe proprietate din strada Maciesului, aflata la est de terenul studiat.

Accesul va fi conformat astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

Costul tuturor lucrărilor aferente amenajării accesului pietonal din strada Maciesului la incinta, va fi suportat de către beneficiarul P.U.Z.-ului.

 • 8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO - EDILITARA

ART. 15 Racordarea la rețelele publice de echipare edilitara existente

 • (1) Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordarii de noi consumatori la retelele existente de apa, la instalatiile de canalizare si de energie electrica.

 • (2) Daca nu exista posibilitatea racordarii conform aliniatului de mai sus, autorizarea executarii constructiilor poate fi permisa in cazul in care beneficiarul se obliga sa prelungeasca reteaua existenta, cand aceasta are capacitatea necesara sau se obliga fie sa mareasca capacitatea retelelor publice existente fie sa construiasca retele noi.

 • (3) Cheltuielile pentru lucrările de racordare și branșare a terenului, care se realizează pe terenurile proprietate publica locala, sunt suportate în întregime de beneficiarul P.U.Z.-ului interesat.

 • (4) Se vor respecta conditiile impuse prin Aviz nr. 25263/25.11.2019 - Compania de Apa Arad S.A.

 • (5) Se vor respecta conditiile impuse prin Aviz nr. 543/28.11.2019 - DelGaz Grid S.A.

 • (6) Se vor respecta conditiile impuse prin Avizul nr. 302640930/12.03.2020. - E-nel Distributie Banat.

ART. 16 Realizarea de retele edilitare

(1) Extinderea de retele edilitare se realizeaza de catre investitor, partial sau in intregime dupa caz, in conditiile contractelor incheiate.

(2) Lucrarile de racordare si de bransare a terenului la reteaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau de beneficiar.

ART. 17 Proprietatea publica asupra retelelor edilitare

 • (1) Retelele de apa, canalizare, drumurile publice si alte utilitati aflate in serviciul public sunt proprietate publica daca legea nu dispune altfel.

 • (2) Retelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica si telecomunicatii sunt proprietate publica a statului, daca legea nu dispune altfel.

 • (3) Retelele, indiferent de modul de finantare pentru executarea lor, intra in proprietatea publica.

 • 9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI ALE CONSTRUCTIILOR

ART. 18 Inaltimea construcțiilor

 • (1) Regimul maxim de inaltime stabilit pentru unitatea de locuire unifamiliala va fi P+1E.

 • (2) Inaltimea maxima la coama a constructiei va fi de 11,00 m (+118,95 NMN)

ART. 19 Aspectul exterior al constructiilor

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei.

 • (2) Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii este interzisă.

 • (3) Fatadele laterale si posterioare ale cladirii vor fi tratate la acelasi nivel calitativ ca si fatada principala. Materialele pentru finisajul exterior vor fi de buna calitate.

 • 10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI, AGREMENT SI IMPREJMUIRI

ART. 20 Parcaje

 • (1) Autorizarea executarii constructiei se permite doar daca exista posibilitatea amenajarii parcarilor necesare in afara domeniului public.

 • (2) Pe parcela reglementată se vor prevedea platforme acoperite/descoperite pentru parcări autoturisme,carport sau garaj, destinate locatarilor casei unifamiliale.

 • (3) Numarul locurilor de parcare va fi de minim 2 locuri de parcare pe proprietate.

ART. 21 Spatii verzi si plantate

 • a) Autorizarea executarii constructiei va contine obligatia crearii de spatii verzi si plantate in functie de destinatia si capacitatea constructiei.

 • b) Se va aloca o suprafata pentru zone verzi de minim 2 mp pentru fiecare locatar. Pentru imobilul propus se estimeaza ca si utilizatori un numar de 5 persoane.

 • c) Suprafata minima de spatiu verde amenajat va fi de 245 mp, reprezentand 20,25% din suprafata totala a terenului.

ART. 22 Imprejmuiri

În condițiile prezentului regulament, este permisă autorizarea de împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice.

Aspectul imprejmuirilor se va supune acelorași exigențe ca și în cazul aspectului exterior al construcției.

Inaltimea maxima va fi mai de 2,0 m.

Imprejmuirile vor fi executate din materiale rezistente si bine ancorate si pot fi prevazute cu dispozitive de semnalizare si protectie a circulatiei auto si pietonale, sau cu panouri de reclama comerciala, in conditiile legii.

 • IV. ZONIFICARE FUNCȚIONALA

  11. UNITĂȚI ȘI SUBUNITĂȚI FUNCȚIONALE

  Unitățile și subunitățile au fost reprezentate în PLANȘA nr. 02A-REGLEMENTĂRI URBANISTICE, din documentația P.U.Z. “CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+1E, COPERTINA AUTO SI IMPREJMUIRE PROPRIETATE ” amplasata in intravilanul municipiului Arad, str. Maciesului, nr. 20, CF nr. 350172 Arad.

A fost delimitată o zonă funcțională principală (locuire). În unitatea funcțională a cărei folosință este stabilită s-au punctat și subzone funcționale cu specificații pentru fiecare.

ZONA FUNCTIONALĂ dominantă la nivelul TERENULUI REGLEMENTAT - din teritoriul administrativ al municipiului Arad este:

L-UNITATE LOCUIRE:

rezervat ă pentru imobilul de locuire unifamiliala - funcț iune unitar ă ș i de sine-stătătoare, ce cuprinde subunități funcționale necesare din punct de vedere urbanistic activitatii desfasurate și protecției mediului.

SUBUNITATILE FUNCTIONALE stabilite sunt:

 • - SP1 - subunitate funcționala - SPATII VERZI AMENAJATE

  - Cc1 - subunitate funcționala - ACCES AUTO SI PIETONAL IN INCINTA

  12. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR

  FUNCTIONALE

  Unitati functionale:

L - UNITATE FUNCTIONALA PRINCIPALĂ - LOCUIRE UNIFAMILIALA

-POT maxim: 40,00 %, CUT maxim : 1,0

Functiune dominanta: locuinte unifamiliala

Funcțiuni   complementare: platforme carosabile acoperite/descoperite,

carport,garaj, accese auto și pietonale, zone verzi, rețele tehnico-edilitare.

Utilizari interzise:

 • - Se interzic activitati industriale si de depozitare de orice fel

 • - Se interzic activitati care nu se inscriu in profilul zonei sau care pot incomoda functionarea acestora

Regim de inaltime:

 • - Se vor autoriza constructii cu un regim de inaltime de maxim P+1E

 • - Inaltimea maxima a constructiilor la coama nu va depasi 11,00 m fata de cota ±0,00

Regim de aliniere:

Zona maxima de construibilitate, va avea dimensiunile maxime de 49,82 m lungime si 24,29 m latime, va fi amplasat la cu urmatoarele retrageri fata de limitele de proprietate:

 • - Nord: min. 0,00 m, cu posibilitatea construirii pe mezuina

 • - Sud: min. 0,00 m, cu posibilitatea construirii pe mezuina, si minim 12,30 m in zona dinspre limita vestica a terenului

 • - Est: min. 0,00 m, aliniament la frontul stradal

 • - Vest: min. 0,00 m si minim 20 m in zona dinspre limita sudica a terenului.

Parcarea autovehiculelor:

 • - nu se vor autoriza decât acele construcții care vor avea asigurate locurile de parcare în interiorul zonei reglementate. Parcarea autovehiculelor pe spațiile verzi este interzisă.

 • - se vor prevedea minim 2 locuri de parcare pe proprietate, prin intermediul unui carport, platforma acoperita/descoperita sau garaj, care vor fi accesate direct de pe latura estica, de pe strada Maciesului.

Spatii verzi si plantate, spatii agrement

23_________I

 • Suprafața minima de spatiu verde amenajat va fi de 245 mp, respectiv 20,25% din suprafata totala a incintei.

Subunități funcționale:

Cc1-CAI DE COMUNICAȚIE, acces carosabil si pietonal intre strada Maciesului si proprietate

 • Realizarea accesului carosabil si pietonal pe terenul reglementat se va realiza din strada Maciesului, aflata la est de amplasament. Latimea accesului auto si pietonal va fi maxim 6,00 m, care se poate racorda in orice punct al limitei estice a terenului reglementat.

 • Lucrările proiectate respectă, prevederile conținute în O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în M.O. nr. 237/29.04.1998.

 • Cota noului acces se va corela cu cea a strazii Maciesului, care se va corela cu cota strazii arh. Milan Tabacovici.

 • Costul tuturor lucrărilor aferente amenajării accesului pietonal si auto din strada Maciesului la incinta, va fi suportat de către beneficiarul P.U.Z.-ului.

SP- SPATII VERZI

 • Se vor amenaja spatii verzi decorative si de protectie - cu plante și arbuști de talie mică / medie si gazon.

 • Pentru imobilul propus se estimeaza ca si utilizatori un numar de 5 persoane.

 • Se vor amenaja spatii verzi amenajate de minim 245 mp, respectiv 20,25% din suprafata totala a incintei.

V CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

Soluția urbanistică adoptată reglementează din punct de vedere urbanistic zona studiată în prezenta documentație.

Certificatul de Urbanism care se va elibera pentru faza Autorizație de Construire va cuprinde elemente obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism.

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma aprobării Planului Urbanistic Zonal și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și menținerii la zi a situației din zonă.

PROIECTANT GENERAL:

s , s s SC TARA PLAN SRL TARA

jlp——— Arad, str. T. Vladimirescu 15/A, 310010, Reg^0^J2 P L A N Reg.Com. J02/1251/2006, CUI

RO18832512

tel. 0749-111572, fax. 0357-402363

PROIECTANT ARHITECTURA:

S.C. ARHITECTONIC S.R.L.

Arad, Str. Oituz nr. 119a

C.U.I. RO23713160, I.R.C. J02/682/2008

Tel. 0726 375 327

Pr. nr.

Faza:

Den. pr.:

Beneficiari:

132/2019 P.U.Z.

„CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+1E, COPERTINA AUTO SI împrejmuire PROPRIETATE,, Arad, str. Maciesului, nr. 20 BARNUTIU MIHAELA si BARNUTIU OCTAVIAN ION

PLAN DE ACȚIUNE

IMPLEMENTARE INVESTIȚII PROPUSE PRIN PUZ

1. Date de recunoaștere a documentației

Denumirea proiectului:

“CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+1E, COPERTINA AUTO SI IMPREJMUIRE PROPRIETATE

Amplasament:

jud. Arad, mun. Arad, str. Maciesului, nr. 20

Beneficiari:

BARNUTIU MIHAELA si BARNUTIU OCTAVIAN ION

Faza de proiectare:

PLAN URBANISTIC ZONAL

Proiectant:

S.C. TARA PLAN S.R.L.

Numar proiect:

132/2019

2. Categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitori privati:

Categoriile de costuri ce vor fi suportate de catre investitorii privati:

Accesele organizate pe terenuri aflate in proprietatea privata a initiatorului PUZ-ului se vor executa prin grija si cheltuiala acestuia.

Categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitori publici:

Nu este cazul.

3. Etapizare investiții propuse prin P.U.Z.

 • a. După aprobarea în Consiliul Local al municipiului Arad a prezentului P.U.Z., se vor obține Certificat de Urbanism pentru categoriile de lucrări necesare investiției.

Categoriile de lucrări necesare investiției vor fi:

 • I. construire Imobil locuinta individuala P+1E cu amenajarile aferente

 • II. racorduri la rețelele tehnico - edilitare și rețele de incintă

 • III. sistematizarea verticală a terenului, acces pe proprietate

 • IV. amenajare zone verzi

 • b. Obținere Autorizație de Construcție pentru construcție imobil locuinta individuala P+1E, cu amenajarile aferente

 • c. Începere lucrări construcții conform Autorizație de Construcție

 • d. Încheiere lucrări construcții conform Autorizație de Construcție

 • e. Recepție lucrări necesare investiției și întabulare în Cartea Funciară

  LUCRARE

  PERIOADA ESTIMATA EXECUȚIE

  INVESTITOR/FINANTATOR

  Construcție imobil locuința individuala P+1E, copertina auto si împrejmuire proprietate

  Obținere Certificat de Urbanism

  Iunie 2020

  BARNUTIU OCTAVIAN ION si

  BARNUTIU MIHAELA

  Obținere Autorizație de Construire

  Septembrie 2020

  BARNUTIU OCTAVIAN ION si

  BARNUTIU MIHAELA

  Începere lucrări conform Autorizațiilor de Construcție pentru categoriile de lucrări necesare investiției

  Septembrie 2020

  BARNUTIU OCTAVIAN ION si

  BARNUTIU MIHAELA

  Încheiere lucrări conform Autorizațiilor de Construcție pentru categoriile de lucrări necesare investiției

  August 2022

  BARNUTIU OCTAVIAN ION si

  BARNUTIU MIHAELA

  Recepție lucrări construire și întabulare în Cartea Funciară

  Septembrie 2022

  BARNUTIU OCTAVIAN ION si

  BARNUTIU MIHAELA

Însușit:

BARNUTIU OCTAVIAN ION

BARNUTIU MIHAELAPLAN URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA P+1E, COPERTINA AUTO

SI ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE loc. Arad, str. Maciesului nr. 20, jud. Arad “Ol ÎNCADRARE IN ZONA


LIMITE

------------ LIMITA INCINTA REGLEMENTATA

S conf. C.F. 350172 Arad = 1.210 mp

Teren proprietate privata BARNUTIU OCTAVIAN ION si BARNUTIU MIHAELA

LIMITA ZONA STUDIATA S = 13.300 mp

PROIECTANT GENERAL

ARA TARA PLAN S.r.l.

= A _                      Ora 03,310017, Nr. Rq. ton. X2/1251/2006, CUI NO 18832511

PLAN BRD8rad-RD14.BRM.020S.VlB5.555D.0200.teL0749111572,fw.0357/4140W

BENEFICIAR:

BARNUTIU OCTAVIAN ION si BARNUTIU MIHAELA

S.C ARHITECTONIC S.R.L.

Sediu: Arad, Str. Oituz nr. 119a

C.U.I. RO23713160 O.R.C. JO2/682/2008

DENUMIRE PROIECT:

CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA P+1E, COPERTINA AUTO SI ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE

adresa: loc. Arad, str. Maciesului nr. 20, jud. Arad

PR. NR.:

132/2019

Sef proiect:

arh. Doriana BALOGH

SCARA:

OBIECT:

FAZA:

P.U.Z.

Proiectat:

arh. Andreea TUTU

DENUMIRE PLANȘA:

ÎNCADRARE IN ZONA

NR. PLANȘA:

00 A

Desenat:

arh. Andreea TUTU

noi. 2019