Hotărârea nr. 326/2020

Hotărârea Nr.326 din 21-08-2020 pentru rectificarea anexei 2 la Hotărârea nr. 277/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Construire locuinte individuale si functiuni complementare Zona Sanevit, municipiul Arad, judetul Arad, proiect nr. 70/2018, elaborat de SC Pro Urban SRL

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 326 din 21 august 2020 pentru rectificarea anexei 2 la Hotărârea nr. 277/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU):

Construire locuințe individuale și funcțiuni complementare - Zona Sanevit, municipiul Arad, județul Arad, proiect nr. 70/2018, elaborat de SC Pro Urban SRL

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare nr. 57064/13.08.2020,

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 57063/13.08.2020 al Serviciului Administrație Publică Locală, prin care se propune îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei 2 la Hotărârea nr. 277/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Construire locuințe individuale și funcțiuni complementare - Zona Sanevit, municipiul Arad, județul Arad, proiect nr. 70/2018, elaborat de SC Pro Urban SRL,

Analizând cererea nr. 54597/05.08.2020 a doamnei Ioja Camelia,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, indicativ GM-010-2000,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 340266 Arad, cu privire la imobilul în suprafață de 1105 mp,

Având în vedere adoptarea hotărârii 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 3 abțineri (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. I. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 277/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent pentru obiectivul de investiție: Construire locuințe individuale și funcțiuni complementare - Zona

Sanevit, municipiul Arad, județul Arad, proiect nr. 70/2018, elaborat de SC Pro Urban SRL, Anexa 2, punctul 50, se modifică în sensul îndreptării erorii materiale privind suprafața terenului (în loc de 1.10 mp se va scrie 1.105 mp) și va avea următorul conținut:

50. C.F. nr. 340266 - Arad, arabil în intravilan, proprietar loja Camelia, suprafața terenului este de 1.105 mp.

Art. II. Celelalte prevederi rămân nemodificate.

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 21.08.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA                           Proiect                        Avizat:

JUDEȚUL ARAD               Nr. 296/14.08.2020            SECRETAR GENERAL

MUNICIPIUL ARAD                                            Lilioara Stepanescu

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. ______

din___________________2020

pentru rectificarea anexei 2 la Hotărârea nr. 277/2020

a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU):

Construire locuințe individuale și funcțiuni complementare - Zona Sanevit, municipiul Arad, județul Arad, proiect nr. 70/2018, elaborat de SC Pro Urban SRL

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare nr. 57064/13.08.2020,

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 57063/13.08.2020 al Serviciului Administrație Publică Locală, prin care se propune îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei 2 la Hotărârea nr. 277/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Construire locuințe individuale și funcțiuni complementare - Zona Sanevit, municipiul Arad, județul Arad, proiect nr. 70/2018, elaborat de SC Pro Urban SRL,

Analizând cererea nr. 54597/05.08.2020 a doamnei Ioja Camelia,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, indicativ GM-010-2000,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 340266 Arad, cu privire la imobilul în suprafață de 1105 mp;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. I. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 277/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent pentru obiectivul de investiție: Construire locuințe individuale și funcțiuni complementare - Zona Sanevit, municipiul Arad, județul Arad, proiect nr. 70/2018, elaborat de SC Pro Urban SRL, Anexa 2, punctul 50, se modifică în sensul îndreptării erorii materiale privind suprafața terenului (în loc de 1.10 mp se va scrie 1.105 mp) și va avea următorul conținut:

50. C.F. nr. 340266 - Arad, arabil în intravilan, proprietar loja Camelia, suprafața terenului este de 1.105 mp.

Art. II. Celelalte prevederi rămân nemodificate.

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Red./dact. SML/SML

Serviciul Administrație Publică Locală

Cod PMA -S4-01


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

PRIMAR

Nr. 57064/13.08.2020

REFERAT DE APROBARE

pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei 2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 277/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de

Urbanism (RLU): Construire locuințe individuale și funcțiuni complementare - Zona Sanevit, municipiul Arad, județul Arad, proiect nr. 70/2018, elaborat de SC Pro Urban SRL

- Beneficiari: TOMESCU ADRIAN DORU, TABUIA MARIUS, TABUIA STELIANA-LUMINIȚA, S.C. AD MAIORA S.R.L., TABUIA PETRUTA-DANIELA, ROSUT FLORIN, TABUIA ADIAN OCTAVIAN, UAT ARAD (MUNICIPIUL ARAD), MURESAN RUSALIM, ROSMARIN FLORIN, SIBIESCU SANDU ALIN, ASMARANDEI MIOARA, SPATARU ADRIANA, BATEA COSMIN RAZVAN, BATEA FLORENTINA ADINA, NEGOITA TEODOR, BOTEZAT ANCA RAMONA, ROSU ADINA, SIMBOAN VASILE, SIMBOAN GILDA, SIMBOAN IOAN IOSIF, SIMBOAN LILIANA, MACIULSCHI PUIU, MACIULSCHI FLOARE, ACHIM ZENO CATALIN, BRIA LIVIA-ANCUTA, BRIA CALIN FLORIN, SOAVA IONEL SILVIU, SOAVA CRISTINA, REDAC IOAN, REDAC CLAUDIA-LAURA, VOIMERESTEAN DOCHITA, VOIMERESTEAN GHEORGHE, LUNGU VICTOR-CALIN, LUNGU (BALOG) IOANA, PAGUBA GHEORGHE, NICOLIN DIANA-ELVIRA, HORHAT FLORIN-GEORGE, TATUCU GHEORGHE-ALEXANDRU, TATUCA MARIA-ANDREEA, SOFICA DORIN-GELU, SOFICA MARIA, TICA IOAN-TIBERIU, LUNGU ALEXANDRU-CONSTANTIN, IOJA CAMELIA, GORGAN MARGOT-CRISTINA, GORGAN BETTINA-ANDREIA, TICA IOAN-TIBERIU, FEKETE ISTVAN, FEKETE RAMONA VIORELA,

  • - elaborator: SC Pro Urban SRL, specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Șerban Elvira, proiect an 2018;

Având în vedere:

  • - Hotărârea nr. 277/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Construire locuințe individuale și funcțiuni complementare - Zona Sanevit, municipiul Arad, județul Arad, proiect nr. 70/2018, elaborat de SC Pro Urban SRL, pe parcela identificată prin CF nr. 340266 - Arad;

  • - Raportul de specialitate nr. 57063/13.08.2020 întocmit de către Serviciul Administrație Publică Locală din subordinea Secretarului General al Municipiului Arad, prin care se propune îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 277/2020;

  • - din eroare, la redactarea anexei 2 a proiectului de hotărâre și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 277/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Construire locuințe individuale și funcțiuni complementare - Zona Sanevit, municipiul Arad, județul Arad, proiect nr. 70/2018, elaborat de SC Pro Urban SRL, pe parcela identificată prin CF nr. 340266 - Arad, de la pct. 50, a fost redactată greșit suprafața terenului, adică o suprafață de 1.10 mp.

Consider oportună adoptarea unei hotărâri prin care să se îndrepte eroarea materială din cuprinsul Hotărârii nr. 277/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Construire locuințe individuale și funcțiuni complementare - Zona Sanevit, municipiul Arad, județul Arad, proiect nr. 70/2018, elaborat de SC Pro Urban SRL, la parcela identificată prin CF nr. 340266 - Arad, în sensul completării suprafeței terenului de la pct. 50 din anexa 2, după cum urmează:

50. C.F. nr. 340266 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Ioja Camelia, suprafața terenului este de 1.105 mp.

Celelalte prevederi rămân neschimbate.

P R I M A R

Bibarț Călin

Serviciul Administrație Publică Locală Red./Dact. SML/SML

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 57063/13.08.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei 2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 277/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de

Urbanism (RLU): Construire locuințe individuale și funcțiuni complementare - Zona Sanevit, municipiul Arad, județul Arad, proiect nr. 70/2018, elaborat de SC Pro Urban SRL

- beneficiar: - Beneficiari: TOMESCU ADRIAN DORU, TABUIA MARIUS, TABUIA STELIANA-LUMINIȚA, S.C. AD MAIORA S.R.L., TABUIA PETRUTA-DANIELA, ROSUT FLORIN, TABUIA ADIAN OCTAVIAN, UAT ARAD (MUNICIPIUL ARAD), MURESAN RUSALIM, ROSMARIN FLORIN, SIBIESCU SANDU ALIN, ASMARANDEI MIOARA, SPATARU ADRIANA, BATEA COSMIN RAZVAN, BATEA FLORENTINA ADINA, NEGOITA TEODOR, BOTEZAT ANCA RAMONA, ROSU ADINA, SIMBOAN VASILE, SIMBOAN GILDA, SIMBOAN IOAN IOSIF, SIMBOAN LILIANA, MACIULSCHI PUIU, MACIULSCHI FLOARE, ACHIM ZENO CATALIN, BRIA LIVIA-ANCUTA, BRIA CALIN FLORIN, SOAVA IONEL SILVIU, SOAVA CRISTINA, REDAC IOAN, REDAC CLAUDIA-LAURA, VOIMERESTEAN DOCHITA, VOIMERESTEAN GHEORGHE, LUNGU VICTOR-CALIN, LUNGU (BALOG) IOANA, PAGUBA GHEORGHE, NICOLIN DIANA-ELVIRA, HORHAT FLORIN-GEORGE, TATUCU GHEORGHE-ALEXANDRU, TATUCA MARIA-ANDREEA, SOFICA DORIN-GELU, SOFICA MARIA, TICA IOAN-TIBERIU, LUNGU ALEXANDRU-CONSTANTIN, IOJA CAMELIA, GORGAN MARGOT-CRISTINA, GORGAN BETTINA-ANDREIA, TICA IOAN-TIBERIU, FEKETE ISTVAN, FEKETE RAMONA VIORELA,

  • - elaborator: SC Pro Urban SRL, specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Șerban Elvira, proiect an 2018;

Având în vedere:

  • - Hotărârea nr. 277/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Construire locuințe individuale și funcțiuni complementare - Zona Sanevit, municipiul Arad, județul Arad, proiect nr. 70/2018, elaborat de SC Pro Urban SRL, la parcela identificată prin CF nr. 340266 - Arad;

  • - din eroare, la redactarea anexei 2 a proiectului de hotărâre și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 277/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Construire locuințe individuale și funcțiuni complementare - Zona Sanevit, municipiul Arad, județul Arad, proiect nr. 70/2018, elaborat de SC Pro Urban SRL, la parcela identificată prin CF nr. 340266 - Arad, la pct. 50, a fost redactată greșit suprafața terenului, adică o suprafață de 1.10mp.

PROPUNEM

Adoptarea unei hotărâri prin care să se îndrepte eroarea materială din cuprinsul anexei 2 a Hotărârii nr. 277/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Construire locuințe individuale și funcțiuni complementare - Zona Sanevit, municipiul Arad, județul Arad, proiect nr. 70/2018, elaborat de SC Pro Urban SRL, la parcela identificată prin CF nr. 340266 - Arad, în sensul completării suprafeței terenului de la pct. 50 din anexa 2, după cum urmează:

  • 50. C.F. nr. 340266 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Ioja Camelia, suprafața terenului este de 1.105 mp.

Celelalte prevederi rămân neschimbate.

Funcția

Nume și prenume

Semnătura

Data

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

ȘEF SERVICIU

CZIBRIK Monica

Consilier juridic

SONYI Mirela

Red./Dact. SML/SML

Serviciul Administrație Publică Locală