Hotărârea nr. 324/2020

Hotărârea Nr.324 din 21-08-2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona soseaua de Centură a Municipiului Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 324 din 21 august 2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Șoseaua de Centură a Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 56862/13.08.2020,

Analizând raportul Biroului Cadastru Extravilan, Fond Funciar, înregistrat cu nr. 56865/13.08.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Văzând Procesul-verbal nr. 6263/27.07.2020, realizat în urma convocării nr.5740/07.07.2020, de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, situația comparativă a cadastrului general și a măsurătorilor din teren, precum și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 32/2020,

Luând în considerare prevederile art. 113 din Regulamentul de recepție, avizare și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 3 abțineri (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1 În vederea actualizării datelor unor imobile situate în zona Șoseaua de Centură a Municipiului Arad, se aprobă următoarele măsuri:

 • 1. Pentru imobilul din CF nr. 338770 Arad, nr. cadastral 338770, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, se majorează suprafața de la 1318 mp la 1619 mp, în procent de + 22,83 %, se actualizează datele, se aduc în concordanță cu realitatea din teren, se repoziționează și se translatează în planul cadastral.

 • 2. Pentru imobilul din CF nr. 338774 Arad, nr. cadastral 338774, proprietar Municipiul Arad, se majorează suprafața de la 3061 mp la 3133 mp, în procent de + 2,35%, se actualizează datele, se aduc în concordanță cu realitatea din teren, se repoziționează și se translatează în planul cadastral.

 • 3. Pentru imobilul din CF nr. 338773 Arad, nr. cadastral 338773, proprietar Municipiul Arad, se diminuează suprafața de la 138 mp la 113 mp, în procent de - 18,11%, se actualizează datele, se aduc în concordanță cu realitatea din teren, se repoziționează și se translatează în planul cadastral.

 • 4. Pentru imobilul din CF nr. 338772, nr. cadastral 338772, proprietar Municipiul Arad, se diminuează suprafața de la 4002 mp la 4001 mp, în procent de -0,024 % , se actualizează datele, se aduc în concordanță cu realitatea din teren, se repoziționează și se translatează în plan cadastral.

Art. 2 Inventarul proprietății private a Municipiului Arad se modifică în mod corespunzător conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar din cadrul Direcției Secretar și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Biroul Cadstru Extravilan, Fond Funciar

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 21.08.2020

ROMÂNIA

P R O I E C T Nr. 291 din 13.08.2020


Avizat:

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. _____

din __________________2020

privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Șoseaua de Centură a Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 56862/13.08.2020,

Analizând raportul Biroului Cadastru Extravilan, Fond Funciar, înregistrat cu nr. 56865/13.08.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Văzând Procesul-verbal nr. 6263/27.07.2020, realizat în urma convocării nr.5740/07.07.2020, de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, situația comparativă a cadastrului general și a măsurătorilor din teren, precum și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 32/2020,

Luând în considerare prevederile art. 113 din Regulamentul de recepție, avizare și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1 În vederea actualizării datelor unor imobile situate în zona Șoseaua de Centură a Municipiului Arad, se aprobă următoarele măsuri:

 • 5. Pentru imobilul din CF nr. 338770 Arad, nr. cadastral 338770, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, se majorează suprafața de la 1318 mp la 1619 mp, în procent de + 22,83 %, se actualizează datele, se aduc în concordanță cu realitatea din teren, se repoziționează și se translatează în planul cadastral.

 • 6. Pentru imobilul din CF nr. 338774 Arad, nr. cadastral 338774, proprietar Municipiul Arad, se majorează suprafața de la 3061 mp la 3133 mp, în procent de + 2,35%, se actualizează datele, se aduc în concordanță cu realitatea din teren, se repoziționează și se translatează în planul cadastral.

 • 7. Pentru imobilul din CF nr. 338773 Arad, nr. cadastral 338773, proprietar Municipiul Arad, se diminuează suprafața de la 138 mp la 113 mp, în procent de - 18,11%, se actualizează datele, se aduc în concordanță cu realitatea din teren, se repoziționează și se translatează în planul cadastral.

 • 8. Pentru imobilul din CF nr. 338772, nr. cadastral 338772, proprietar Municipiul Arad, se diminuează suprafața de la 4002 mp la 4001 mp, în procent de -0,024 % , se actualizează datele, se aduc în concordanță cu realtatea din teren, se repoziționează și se translatează în plan cadastral,

Art. 2 Inventarul proprietății private a Municipiului Arad se modifică în mod corespunzător conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar din cadrul Direcției Secretar și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar Red./Dact. D.R./D.R.

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr.        /

REFERAT DE APROBARE

În vederea actualizării datelor unor imobile situate în Zona Șoseaua de Centură a Municipiului Arad, constând în modificarea suprafețelor, aducerea lor în concordanță cu realitatea din teren prin repoziționarea și translatarea lor în plan cadastral, propun aprobarea următoarele măsuri:

 • 1. Pentru imobilul din CF nr.338770 Arad, nr. cadastral 338770, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, se majorează suprafața de la 1318 mp la 1619 mp, în procent de + 22, 83%, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral.

 • 2. Pentru imobilul din CF nr.338774 Arad, proprietar Municipiul Arad, se majorează suprafața de la 3061 mp la 3133 mp, în procent de + 2,35 %, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral.

 • 3. Pentru imobilul din CF nr.338773 Arad, nr. cadastral 338773, proprietar Municipiul Arad, se diminuează suprafața de la 138 mp la 113 mp, în procent de - 18,11% , se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral.

 • 4. Pentru imobilul din CF nr.338772 Arad, nr. cadastral 338772, proprietar Municipiul Arad, se diminuează suprafața de la 4002 mp la 4001 mp, în procent de - 0,024 %, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în plan cadastral.

P R I M A R

Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Secretar General

Biroul Cadastru Extravilan, Fond funciar

Nr.       /

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului Municipiului Arad nr.din , prin care se propune aprobarea măsurilor necesare și operațiunilor cadastrale care se impun în vederea actualizării datelor unor imobile situate în extravilanul Municipiului Arad, Zona Șoseaua de Centură a Municipiului Arad constând în repoziționarea prin translatarea lor în planul cadastral, precum și modificarea unor suprafețe

Imobilele enumerate în Procesul - verbal nr. 6263/2020, încheiat la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, realizat în urma convocării nr. 5740/2020, aflate în proprietatea Municipiului Arad, respectiv a UAT Arad, urmează a suferi modificări în ceea ce privește suprafața și geometria, din cauza unor neconcordanțe dintre cadastrul sistematic și realitatea din teren, evidențiate de către măsurătorile realizate de către OCPI Arad. Ca urmare

PROPUNEM

 • 1. Pentru imobilul din CF nr. 338770 Arad, nr. cadastral 338770, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, se majorează suprafața de la 1318 mp la 1619 mp, în procent de + 22,83%, se actualizează datele, se aduc în concordanță cu realitatea din teren, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 2. Pentru imobilul din CF nr.338774 Arad, nr. cadastral 338774, proprietar Municipiul Arad, se majorează suprafața de la 3061 mp la 3133 mp, în procent de + 2,35%, se actualizează datele, se aduc în concordanță cu realitatea din teren, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 3. Pentru imobilul din CF nr. 338773 Arad, nr. cadastral 338773, proprietar Municipiul Arad, se diminuează suprafața de la 138 mp la 113 mp, în procent de - 18,11 %, se actualizează datele, seaduc în concordanță cu realitatea din teren, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 4. Pentru imobilul din CF nr. 338772 Arad, nr. cadastral 338772, proprietar Municipiul Arad, se diminuează suprafața de la 4002 mp la 4001 mp, în procent de - 0,024 %, se actualizeză datele, se aduc în concordanță cu realitatea din teren, se repoziționează și se tratranslatează în planul cadastral.

  CONSILIER JURIDIC


  CONSILIER


  Oana VESA


  Ing. Cadastru Laurențiu MIRON


  ȘEF BIROU CADASTRU EXTRAVILAN, FOND FUNCIAR Rodica DRĂGAN