Hotărârea nr. 323/2020

Hotărârea Nr.323 din 21-08-2020 privind aprobarea vânzării terenului situat în Arad, str. Ogorului nr. 29 către S.C. Euro Pet Spam S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 323 din 21 august 2020 privind aprobarea vânzării terenului situat în Arad, str. Ogorului nr. 29 către S.C. Euro Pet Spam S.R.L.

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 46.623/13.08.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 57.003/M1/13.08.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 72.564/2018, privind cumpărarea terenului,

Văzând Sentința Civilă nr. 289/11.06.2020, pronunțată de Tribunalul Arad în Dosarul nr. 2270/55/2019*,

Ținând cont de adresa nr. ad. 46.623/2020, transmisă Direcției Venituri privind aplicarea cotei de TVA, la vânzarea terenului înscris în C.F. nr. 312760 Arad,

Având în vedere extrasul de carte funciară nr. 312760 Arad, nr. top. 1911-1912/a.101/1, privind terenul în suprafață de 411 mp, proprietatea privată a municipiului Arad,

Ținând seama de Certificatele de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local nr. 340047 din data de 11.08.2020, Luând în considerare Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 83/2018, nr. 16/2019 și nr. 158/2020,

Ținând cont de prevederile art. 37 alin. (2) din Legea nr. 7/1996 privind Legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată și art. 901 din Legea 287/2009, privind Codul Civil, republicată și Cap. VIII pct. 36, din Hotărârea Guvernului României nr. 1/2016 Partea I pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificăriel și completările ulterioare,

Cu respectarea art. 622 alin. (1) din Codul de procedură civilă, aprobat prin Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 3 abțineri (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 108 lit. e), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 136, art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 364 alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se ia act de raportul de evaluare nr. 155/01.10.2018 întocmit de evaluator ing. Slavin loan, membru A.N.E.V.A.R. - "Teren intravilan curți construcții în suprafață de 411 mp Arad, str. Ogorului 29, înscris în C.F. nr. 312760 Arad”, privind evaluarea terenului proprietatea privată a Municipiului Arad, conform căruia s-a determinat o valoare de piață de 12.900 euro, teren cuprins în lista L2 din inventarul bunurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Arad, cu nr. inventar 3600644, în suprafață de 411 mp, situat în Arad, str. Ogorului nr. 29, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se însușește raportul ”Verificarea raportului de evaluare bunuri imobile nr. 100/01.10.2018 - Teren intravilan curți construcții în suprafață de 411 mp Arad, str. Ogorului, nr. 29., jud. Arad, C.F. 312760 Arad, nr. top. 1911-1912/a.101/1”, întocmit la data de 20.12.2019, de S.C. Value Management Consult S.R.L, membru corporativ A.N.E.V.A.R., raport de verificare cu obiectiv extins, ce atestă valoarea de piață de 17.300 euro determinată în raportul de evaluare, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă vânzarea suprafeței de teren descrisă la art. 1 din prezenta hotărâre, conform Sentinței Civile nr. 289/11.06.2020, rămasă definitivă prin neapelare, pronunțată în Dosarul nr. 2270/55/2019*, teren proprietatea privată a municipiului Arad, către S.C. Euro Pet Spam S.R.L., societate înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J2/720/01.07.2014, C.U.I. 33338670, proprietară asupra construcției edificată pe acest lot.

Art. 4. Se aprobă prețul de 17.300 euro, TVA inclus, preț care va fi achitat integral, anterior semnării contractului de vânzare-cumpărare, în lei, la cursul comunicat de Banca Națională a României, din data facturării. Termenul de plată este de 3 (trei) luni de la data adoptării prezentei hotărâri. Costurile privind întocmirea actelor autentice și a publicității imobiliare sunt în sarcina cumpărătorului.

Art. 5. Se mandatează Primarul Municipiului Arad să semneze contractul de vânzare -cumpărare cu S.C. Euro Pet Spam S.R.L;

Art. 6. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Evidență și Administrare Domeniu Privat și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 21.08.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

P R O I E C T Nr. 295/13.08.2020


Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.___ din ________________2020

privind aprobarea vânzării terenului situat în Arad, str. Ogorului nr. 29 către S.C. Euro Pet Spam S.R.L.

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 46.623/13.08.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 57.003/M1/13.08.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 72.564/2018, privind cumpărarea terenului,

Văzând Sentința Civilă nr. 289/11.06.2020, pronunțată de Tribunalul Arad în Dosarul nr. 2270/55/2019*,

Ținând cont de adresa nr. ad. 46.623/2020, transmisă Direcției Venituri privind aplicarea cotei de TVA, la vânzarea terenului înscris în C.F. nr. 312760 Arad,

Având în vedere extrasul de carte funciară nr. 312760 Arad, nr. top. 1911-1912/a.101/1, privind terenul în suprafață de 411 mp, proprietatea privată a municipiului Arad,

Ținând seama de Certificatele de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local nr. 340047 din data de 11.08.2020, Luând în considerare Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 83/2018, nr. 16/2019 și nr. 158/2020,

Ținând cont de prevederile art. 37 alin. (2) din Legea nr. 7/1996 privind Legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată și art. 901 din Legea 287/2009, privind Codul Civil, republicată și Cap. VIII pct. 36, din Hotărârea Guvernului României nr. 1/2016 Partea I pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificăriel și completările ulterioare,

Cu respectarea art. 622 alin. (1) din Codul de procedură civilă, aprobat prin Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 108 lit. e), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 136, art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 364 alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se ia act de raportul de evaluare nr. 155/01.10.2018 întocmit de evaluator ing. Slavin loan, membru A.N.E.V.A.R. - "Teren intravilan curți construcții în suprafață de 411 mp Arad, str. Ogorului 29, înscris în C.F. nr. 312760 Arad”, privind evaluarea terenului proprietatea privată a Municipiului Arad, conform căruia s-a determinat o valoare de piață de 12.900 euro, teren cuprins în lista L2 din inventarul bunurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Arad, cu nr. inventar 3600644, în suprafață de 411 mp, situat în Arad, str. Ogorului nr. 29, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se însușește raportul ”Verificarea raportului de evaluare bunuri imobile nr. 100/01.10.2018 - Teren intravilan curți construcții în suprafață de 411 mp Arad, str. Ogorului, nr. 29., jud. Arad, C.F. 312760 Arad, nr. top. 1911-1912/a.101/1”, întocmit la data de 20.12.2019, de S.C. Value Management Consult S.R.L, membru corporativ A.N.E.V.A.R., raport de verificare cu obiectiv extins, ce atestă valoarea de piață de 17.300 euro determinată în raportul de evaluare, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă vânzarea suprafeței de teren descrisă la art. 1 din prezenta hotărâre, conform Sentinței Civile nr. 289/11.06.2020, rămasă definitivă prin neapelare, pronunțată în Dosarul nr. 2270/55/2019*, teren proprietatea privată a municipiului Arad, către S.C. Euro Pet Spam S.R.L., societate înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J2/720/01.07.2014, C.U.I. 33338670, proprietară asupra construcției edificată pe acest lot.

Art. 4. Se aprobă prețul de 17.300 euro, TVA inclus, preț care va fi achitat integral, anterior semnării contractului de vânzare-cumpărare, în lei, la cursul comunicat de Banca Națională a României, din data facturării. Termenul de plată este de 3 (trei) luni de la data adoptării prezentei hotărâri. Costurile privind întocmirea actelor autentice și a publicității imobiliare sunt în sarcina cumpărătorului.

Art. 5. Se mandatează Primarul Municipiului Arad să semneze contractul de vânzare -cumpărare cu S.C. Euro Pet Spam S.R.L;

Art. 6. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Evidență și Administrare Domeniu Privat și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat Red./Dact O.L.


Cod:PMA-S4-01


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD


Nr. 46.623/ .2020

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren situat în Arad, str. Ogorului nr. 29, către S.C. Euro Pet Spam S.R.L., în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere solicitarea S.C. Euro Pet Spam S.R.L. nr. 72.564/2018 și Sentința Civilă nr. nr. 289/2020, pronunțată în Dosarul nr. 2270/55/2019*, privind aprobarea cumpărării terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Arad, în suprafață de 411 mp, înscris în C.F. nr. 312760 Arad, nr. top. 1911-1912/a.101/1, provenit din C.F. vechi nr. 4496 - Aradul Nou, teren aferent construcției proprietatea S.C. Euro Pet Spam S.R.L., conform Certificatului de Atestare Fiscală nr. 340.047/11.08.202, consider oportun adoptarea unui proiect de hotărâre privind vânzarea terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Arad.

P R I M A R,

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat

Nr. _______/M1/ ______.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 46.623/________.2020, a domnului Călin

Bibarț Primarul Municipiului Arad, prin care se propune vânzarea unui teren situat în Arad, str. Ogorului nr. 29, către S.C. Euro Pet Spam S.R.L

Considerente generale:

•  adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 72..564//2018, prin care

S.C. Euro Pet Spam S.R.L a solicitat cumpărarea terenului în suprafață de 411 mp, teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Arad, înscris în C.F. nr. . 312760 Arad, nr. top. 1911-1912/a.101/1, provenit din C.F. vechi nr. 4496 - Aradul Nou, prezentând un Raport de Evaluare subevaluat, (la valoarea de 60.118 lei), tinând cont de valoarea de inventar, (60.800 lei);

 • Urmarea răspunsului emis de Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat S.C. Euro Pet Spam S.R.L s-a adresat instanței, conform Dosarului nr. 2.270/55/2019* și a Sentinței Civile nr. 289/11.06.2020, rămasă definitivă prin neapelare;

 • raportul de evaluare bunuri imobile nr. 155/01.10.2018 - ”Teren intravilan curți construcții în suprafață de 411 mp Arad, str. Ogorului 29, înscris în C.F. nr. 312760 Arad”, întocmit de evaluator ing. Slavin Ioan, membru A.N.E.V.A.R., conform căruia s-a determinat o valoare de 60.118 lei echivalent 12.900 euro;

 • Acordul Cadru nr. 87.940/2019 referitor la verificarea raportului de evaluare încheiat cu S.C. Value Management Consult S.R.L., membru corporativ A.N.E.V.A.R., a fost întocmit raportul ”Verificarea raportului de evaluare bunuri imobile nr. 155/01.10.2018 ”Teren intravilan curți construcții în suprafață de 411 mp Arad, str. Ogorului 29, înscris în C.F. nr. 312760 Arad”, raport de verificare întocmit la data de 20.12.2019, raport de verificare ce atestă valoare de piață de 17.300 euro, aceeași valoare fiind însușită și prin Sentința Civile nr. 289/11.06.2020;

 • Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 83/27.02.2018, nr. 16/29.01.2019 și nr. 158/30.03.2020, pronunțată în Dosarul nr. 2.270/55/2019*;

Facem precizarea că acest teren nu face obiectul legilor proprietății și este cuprins în lista L2 din inventarul bunurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Arad, nr. inventar 3600644, cu o valoare de 61.955,20 lei, (valoare la 31.12.2019).

Considerente juridice:
 • prevederile art. 108, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6), lit. b), art. 136, art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 364 alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare

 • prevederile art. 37, alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată privind Legea cadastrului și a publicității imobiliare,

 • prevederile art. 901 din Legea 287/2009, republicată privind Codul Civil;

 • prevederile cap. VIII, pct.36, H.G.R. nr.1/2016 Partea I pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

PROPUNEM

Aprobarea vânzării suprafeței de teren de 411 mp înscris în C.F. nr. 312760 Arad nr. cad. 311363 provenit din C.F. vechi nr. top. 1911-1912/a.101/1, provenit din C.F. vechi nr. 4496 - Aradul Nou, proprietatea privată a Municipiului Arad, conform Sentinței Civile nr. 289/11.06.2020, rămasă definitivă prin neapelare, pronunțată în Dosarul nr. 2270/55/2019*, către către S.C. Euro Pet Spam S.R.L., având CUI 33338670, reprezentată legal prin d-na Petri Rodica Mihaela, la prețul de 17.300 euro, TVA inclus, la cursul comunicat de Banca Națională a României, din data facturării.

DIRECTOR EXECUTIV,

ȘEF SERVICIU, Ec. Linda Ocenic


Cj. Ștefan Szuchanszki

Avizat

Cj. Lăcrimioara Mihale

PFSLAVIN IOAN-evaluator ' "

CIF: 20184951

Legitimație ANEVAR 16148 - valabila 2018

-Arad, str. Voinicilor nr.39, bloc 510, ap.21 Țel: 0257/259973; 0728.27.27.01

Nr. 155/01.10.2018

RAPORT DE EVALUARE BUNURI IMOBILE Teren intravilan curți construcții in suprafața de 411 mp Arad, str. Ogorului, nr.29, jud.Arad >.          CF nr.312760 Arad

CLIENT: .SC. EURO PET SPAM SRL, CIF: 33338670

PROPRIETAR TEREN: .MUNICIPIUL ARAD


Evaluator: ing. Slavin loan

-Oct. 2018-

CUPRINS:

Cap4. INTRODUCERE ■

1.1. Certificarea valorii

1.2. Rezumatul caracteristicilor principale si al concluziilor importante Cap.l.î. Premisele evaluării                                                .

IT.1. Ipoteze si condiții limitative                                          '

 • II.2. Scopul si utilizarea evaluării

 • II.3. Definiția valorii sEdata estimării valorii

 • 1I.4. Precizarea modului in care este exprimata valoarea estimata

 • II.5. Drepturile de proprietate evaluate

 • II.6. Sfera evaluării ■

Cap .III. Prezentarea datelor

 • 111.1. Identificarea proprietății. Descrierea juridica

 • III.2. Identificarea,oricăror proprietăți mobile sau altor elemente care nu reprezintă proprietăți imobiliare

 • III.3. Date despre zona, localitate, vecinătăți si amplasare

 • III.4. Informații despre amplasament

 • III.5. Descrierea amenajărilor si a construcțiilor

IIÎ.6. Zonarea

 • III.7. Date privind impozitele si taxele

 • III.8. Istoric, incluzând vânzările anterioare si ofertele sau cotatiile curente

 • III.9. Definirea pieței

Cap.IV. Analiza datelor si concluziile

 • IV. 1. Cea mai buna utilizare a terenului considerat ca fiind neocupat

 • IV.2. Cea mai buna utilizare a proprietății considerata cum este construita

 • IV.3. Valoarea terenului

 • IV.3.1. Abordarea prin comparație relativa

 • IV.3.2. Abordarea prin comparație directa

 • IV.3.3. Metoda extracției

 • V.3.4. Analiză rezultatelor aplicării celor 3 metode de .evaluare

IV.4.Evaluarea imobilelor

IV.4.1. Evaluare prin metoda costului               ’

IV.4.2. Evaluare prin metoda comparației directe

IV.4.3. Evaluare pe baza veniturilor potențiale din chirii

IV.5.Reconcilierea valorilor diferite calculate intr-o valoare finala

IV.6. Concluzii

IV.7.Calificările evaluatorului

Anexe

Anexa nr.1 - Fotografii

Anexa nr.2 - Extras CF , Copie CI

Anexa nr.3 - Oferte si cotatii curente

Anexa nr.4 - Evaluare teren - Abordarea prin comparația vanzariloRR

Anexa nr.5 - Evaluare teren - metoda valorii reziduale •.          v-

Anexa nr.6 - Oferte utilizate

Cap.L Introducere                  —

 • L1. Certificarea valorii

 • • Proprietatea evaluata:, teren intravilan curți construcții (M‘11 mp) ■'?' •.Arad^str Ogoffflui, nr.29, jud. Arad.

 • • Condițiii deosebite: pe terenul evaluăLfeste edificata o construcție tip spațiu comercial proprietatea SC EURO PET SPAM SRL

 • • Client: SC EURO PET SPAM SRL CIF: 33338670

 • • Proprietar teren: MUNICIPIUL ARAD

 • • Drept de concesiune a terenului in favoarea:

 • • Scopul raportului de evaluare: estimareayalorii de piața

 • • Utilizarea raportului de evaluare: vanzare / cumpărare

 • • Data de referința a evaluării: 25.09.2018

 • • Evaluatorul a luat in considerare toti factorii care influențează valoarea

 • • Evaluatorul nu a avut, nu are si nu va avea interese personale legate de propriețateaevaluata

 • • După cunoștințele evaluatorului, informațiile raportate sunt adevarate si-bazate pe fapte reale si au fost verificateln limită posibilităților

 • • Raportul a fost realizat in conformitate cu Codul de Etica si cu. Standardele de Practica Profesionale.

 • • Raportul este supus doar acelor ipoteze si condiții limitative prezentate in raport s^ raportul identifica toate condițiile

' ■ limitative impuse de-termenii proiectului.

 • • Nici-realizareaevaluati si nici remunerarea nudepind d.e suma ' (valoarea) raportata ~

Valoarea de piața estimata a terenului evaluat din Arad, str. Ogorului, nr: 2‘9‘, jQd. Arad, înscris in CF nr. 312760 Arad, este de 60.118 lei echivalent 12.900 Euro.

Valoarea teren conform grilei Notarilor Publici: zona D - 28 Euro / mp = 11.508 mp

Prezentul raport de evaluare a fost intocmit de ing. Slavin loan, membru titular ANEVAR, posesor al Legitimației de membru nr.16148 cu specializări in evaluări imobiliare, bunuri mobile si in evaluarea întreprinderilor.

Arad, 01.10.2018                Evaluator, Ing. Șlavin Joan™--^

 • 1.2. Rezumatul caracteristicilor principale si al concluziilor importante

 • • Proprietatea evaluata: teren intravilan curți construcții ( 411 mp) situat in Arad, str. Ogorului, nr.29, jud. Arad.

 • • Condiții deosebite: pe terenul evaluat este edificata o construcție tip spațiu comercial proprietatea SC EURO PET SPAM SRL

 • • Client: SC EURO PET SPAM SRL

o GIF: 33338670

 • • Proprietar teren: MUNICIPIUL ARAD

 • • Drept de concesiune a terenului in favoarea:

o Scopul raportului de evaluare: estimarea valorii de piața

o Utilizarea raportului’de evaluare: vanzare/ cumpărare

 • • Identificare juridica:

o Extras CF nr.312760 Arad (nr.CF vechi: 4496- Aradul-

. - Nou)

 • ■ Adresa: Arad, str.Ogorului, nr.29

NnGad: C1: nr.Top: 1911 -1912/a. 101/1

 • ■ Suprafața teren: 411 mp

 • ■ Observatii/Referinte: spațiu cu alta destinație dacat cea de locuința

 • ■ Proprietar construcții? SC EURO PET SPAM SRL, cumpărare, act notarial nr. 911 din 01.08.2017, inch.nr. 75676 din 01.08.2017

Proprietar .teren; MUNICIPIUL AF^AD, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1, act Administrativ nr.83+anexa din 27.02.2018 emis de Municipiul Arad, inch.nr. 37381 din 30.03.2018

r Sarcini: drept de servitute de trecere in favoarea parcelei cu rir.tdp-1911-1-942/a. 10/2 din'CF 6233    -

Ipoteca in favoarea Banca de Import Export A României EXIMBANKSA

 • ■ Nr.Cerere: 37381 din 30.03.2018

Zona de amplasare: imobilul este amplasat in Mun. Arad, zona

Aradul Nou, strada Armoniei, zona de impozitare B

o Caracteristicile care influențează valoare^^

 • ■ Strada Ogorului este ultima stra^^FF^tier spre ieșirea spre Timișoara ( slavin \ r                            ioan /

r -      ........■ ...,Ește*lao..distănta.medie fata dejimita-cartierului si

Calea Țimișorii./ . -

■ Amplasamentul in cadrul străzii: spre Calea Timisbrii străzii

• Descrierea terenului (Vezi fotografii in Anexa nrJ)

o Suprafata:-411 mp                • ?

o Regim juridic: intravilan

o Categoria de folosința: curți construcții

o Front stradal: ... mp

o Forma:

o Teren plan in zona de câmpie

:: • Data efectiva si data inspecției

- o Raportul de evaluare este valabil la data de 25.09.2018

o Data inspecției: 25.09.2018

o- Data raportului: 01.10.2018

 • • Ipoteze speciale si concluziile

o Ipoteze speciale: conform cap.II.

’ o Concluzii: valoarea estimata este valoarea de piața

 • • Estimarea valorii terenului ( 411 mp)

o Abordarea prin piața: 60.118 Lei echivalent 12.900 Euro (» 31,4 Euro/mp)

o Metoda valorii reziduale: 61.516 Lei echivalent 13.200 Euro (~ 32 Euro/mp)

Valoarea de piața estimata a terenului evaluat din Arad, str. Ogorului, nr. 29Jud. Arad, înscris in CF nr.'-âl2760 Arad,„este4§u..6Q.118J#j;

echivalent 12.900 Euro?^ *   ' ""              '

Valoarea teren conform grilei Notarilor Publici: zona D - 28 Euro / mp = 11.508 mp*

Cursul mediu BNR la data ealuarii: 1 Euro = 4,6603 Lei

Prezentul raport de evaluare a fost întocmit de ing. Slavin loan, membru titular ANEVAR, posesor al Legitimației de membru nr.16148 cu specializări in evaluări imobiliare, bunuri mobile si in evaluarea întreprinderilor.

Arad, 01.10.2018                     Evaluator, Ing. Slaw4pam.

EVALUATOR

Cap.il. Premisele evaluării
 • 11.1. Ipoteze si condiții limitative

 • 1. Prezentul raport este întbcmifla cererea clientului .și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoană fără obținerea, în prealabil., a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează la punctul 8 de mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nici o altă persoană în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate' îh urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport.

 • 2. Raportul de evaluare își păstrează valabilitatea numai în situația în care condițiile de piață, reprezentate de factorii economici, sociali și politici, rămân nemodificate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare.

 • 3. Evaluatorul, nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia și care nu sunt cunoscute de către evaluator. în acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune'că titlul de proprietate este valabil și se poate tranzacționa, că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată și aceasta nu este ipotecată sau închiriată. în cazul în care există o asemenea situație și este cunoscută, aceasta este menționată în raport. Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil) și responsabilă.

 • 4. Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerințe, valoarea de piață va fi afectată.

 • 5. Proprietatea nu a fost expertizața detaliat. Orice schiță din raportul de evaluare prezintă dimensiunile aproximative ale proprietății și este realizată pentru, a ajuta cititorul raportului să vizualizeze proprietatea. în cazul în care există documente relevante (măsurători de cadastru,.expertize) acestea vor avea prioritate.

 • 6. Dacă nu se arată altfel în raport, se înțelege că evaluatorul nu are cunoștință asupra stării ascunse său" invizibile a proprietății (Inclusiv, dar fără a se Urnita doar la acestea, starea și structura solului, structura fizică, sistemele mecanice și alte sisteme de funcționare, fundația, etc.), sau asupra condițiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezența; substanțelor periculoase, substanțelor fonice etc.), care pof majora sau „..".ișTHCSpra valoarea-proprietății. Se presupune că nțbexlstă astfel de condiții dacă ele nu au fost observate, la data inspecției, sau nu au devenit vizibile în perioada efectuării analizei obișnuite, necesară pentru întocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un caport detaliat al stării proprietății, astfel de informații depășind sfera acestui raport și/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanții explicite sau implicite în privința stării în care se află proprietatea și nu este responsabil pentru existența unor astfel de situații și a eventualelor lor consecințe și nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor.

 • 7. Evaluatorul obține informații, estimări și opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse pe care le consideră a fi credibile și evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate și corecte. Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea în privința acurateței informațiilor furnizate de terțe părți.

 • 8. Conținutul acestui raport este confidențial pentru client și deșția^csi autorul nu îl va dezvălui unei terțe persoane, cu excepția situațiilor pre^^ute^^^^standardele

[SLAVIN 1

\ 10AN /

\-/z            „y/

- _

Internaționale de Evaluare și/sau atunci când proprietatea a intrat în atenția unui corp judiciar calificat.

 • 9. Evaluatorul a fost de acord să-și asume realizarea misiunii încredințate de către clientul pornit în raport, în scopul "utilizării precizate de către client și în scopul precizat în rațb'rt. -~

 • 10. Consimțământul scris al evaluatorului și al evaluatorului verificator (dacă al acestuia din urmă este necesar), trebuie obținut înainte ca oricare parte a raportului de . evaluare să poată fi utilizată, în orice scop, de ,către orice persoană, cu excepția clientului.și a creditorului, sau a altor destinatari ai evaluării care au fost precizați în raport. Consimțământul scris și aprobarea trebuie obținute înainte ca raportul de evaluare (sau oricare parte a sa) să poată fi modificat sau transmis unei terțe părți, inclusiv altor creditori ipotecari, alții decât clientul sau altor categorii de public, prin prospecte, memorii, publicitate, relații publice, informații, vânzare sau alte mijloace. Raportul, de evaluare nu este destinat asigurătorului proprietății evaluate, iar valoarea prezentată în raportul de evaluare nu are legătură cu valoarea de asigurare.

')     IL 2.-DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Ca elaborator declar că raportul de evaluare, pe care îl semnez, a fost realizat în concordanță cu reglementările Standardelor Internaționale de Evaluare și cu ipotezele și condițiile limitative cuprinse în prezentul raport. Declar că nu am nici o relație particulară cu clientul și nici un interes actual sau viitor față de proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori, _ solicitare venită din partea clientului .-sau a altor persoane care au interese legate de ' ’’ client sau de produsul bancar garantat, iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări. în aceste condiții, subsemnatul, în calitate de elaborator, îmi asum responsabilitatea pentru datele .și concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare.

11.3. CERTIFICARE

Subsemnatul certific-în cunoștință de cauză și cu bună credință că:

1. Afirmațiile declarate de cătreînine și cuprinse în. prezentul raport sunt adevărate și corecte. Estimările și concluziile se bazează pe informații și date considerate dejcătre evaluator ca fiind.adevărate și corecte, precum și pe concluziile inspecției asupra proprietățiir pe' care am efectuat-o ia data: 25.09.2018.

,2.. Analizele,/opiniile ^i concluziile mele-sunt limitate doar de ipotezele și concluziile limitative menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile mele profesionale personale, imparțiale și nepărtinitoare.               -           *

3? Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare în privința proprietății imobiliare^ care ■ face obiectul prezentului raport de evaluare și nu am nici un interes personal privind părțile implicate în prezenta misiune, excepție făcând rolul menționat aici.

 • 4. Implicarea mea în această misiune nu este ■* condiționată de. formularea sau prezentarea unui rezultat prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de destinatarul evaluării și legat de producerea unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcție de opinia mea.

 • 5. Analizele, opiniile și concluziile mele au fost formulate, la fel ca și întocmirea acestui raport, în concordanță cu Standardele Internaționale de Evaluare.

 • 6. Posed cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii în mod competent. Cu excepția persoanelor menționate în raportul de evaluare, nici .^fl^țj^șoană nu mi-a acordat asistență profesională în vederea îndeplinirii acestei rffefcmî âb'evaluare.

: SLAVIN

t IOAN j

EVALUATOR W

----

 • II.2. Scopul si utilizarea evaluării

 • •. Proprietatea evaluata: teren intravilan curți construcții ( 411 mp) situat in Arad, str. Ogorului, nr.29, jud. Arad.

o


O O

O

O O. O O


Condiții deosebite: pe terenul--evaluat este edificata o construcție tip spațiu comercial proprietatea SC EURO PETSPAMSRL

Client: SC EURO PET SPAM SRL CIF: 33338670

Proprietar teren: MUNICIPIUL ARAD

Drept de concesiune a terenului in favoarea:

Scopul raportului de evaluare: estimarea valorii de piața Utilizarea raportului de evaluare: vanzare / cumpărare Identificare juridica:

Extras CF nr.312760 Arad (nr.CF vechi: 4496- Aradul

Nou)

IL3. Standarde de evaluare.

Standarde de evaluare a bunurilor - ediția 2018

 • • SEV 100 - cadrul gerieral

 • • SEV 101 - Termenii de referința ar Evaluării

 • • SEV 102 - Implementare

 • • SEV 103 - Raportare

 • • SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare

 • • SEV 310 - Evaluări ale drepturilor asupra proprietății imobiliare pentnTgarantarea împrumuturilor

 • • SEV 400 - Verificarea evaluărilor

 • • GEV 520 - Evaluarea pentru garantarea împrumuturilor

 • • GEV 630 - Evajuareabununlor-imobile

 • • Altele - după caz

 • - II.4. Precizarea modului in-care este exprimata valoarea estimata: A Valoarea de piața este exprimata cash, in moneda naționala (lei). Cursul mediu B.NR la data de 25.09.2018 era de 4,6603 lei/Euro.

 • II.5. Drepturile de proprietate evaluate:

Dreptul evaluat este dreptul de proprietate asupra^ terenului daca nu se specifica altfel.                slavin

IL6. Sfera evaluării                                  ' .-9£!L


LV'                                          '

Informațiile utilizate in prezentul raport.de evaluare au fost-colectate" pe parcursul a 3 zile, evaluatorul avand la dispoziție si injbrmatii mai’ vechi.

Raportul de evaluare este valabil la data specificata.

Previziunile, proiecțiile sau estimările conținute se bazeaza pe condițiile curente de pe piața, pe factorii cererii si a ofertei anticipate pe termen scurt si pe o economie stabila in timp.

Aceste previziuni sunt deci supuse schimbărilor condițiilor viitoare.

Cap.lll. Prezentarea datelor

 • 111.1. Identificarea proprietății. Descrierea juridica.

Documente juridice puse la dispoziția evaluatorului:

o Extras CF nr.31’2760 Arad (nr.C^ vechi: •4496-? Aradul Nou)

 • ■ Adresa: Arad, str-.Ogorului, nr.29

 • ■ ' Nr.Cad: Ci* nr.Top: 1911 -1912/a. 101/1

 • ■ Suprafața teren: 411 mp

 • ■ Observatii/Referinte: spațiu cu alta destinație dacat cea de locuința

 • ■ Proprietar construcții: SC EURO PET ȘPAM SRL, cumpărare, act notarial nr. 911 din 01.08.20.17, inch.nr. 75676 din 01.08.2017

 • ■ Proprietar teren: MUNICIPIUL ARAD, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1, act Administrativ nr.83+anexa din 27702.2018 emis de Municipiul Arad, inch.nr. 37381 din 30.03.2018

 • - ■ ..„Sarcini:■ drept-de.servitute^de trecere in favoarea .

 • - ^parcelei cu nr.top 19‘1’1-’I’9'T2/ă7l0/2 din CF.6233 Ipoteca in favoarea Banca de Import Export A României EXIMBANK SA

 • ■ Nr.Cerere: 37381 din-30.03.2018

o Plan de situație si încadrare in zona: nu

 • III.2. Identificarea oricăror proprietăți mobile sau altor elemente care nu reprezintă proprietăți imobiliare.

Nu este cazul.

 • III.3. Date despre zona, localitate, vecinătăți si amplasare.

 • 3.1. Date despre zona: construcția este amplasata in Municipiul Arad, zona cu preturi comparabile este zona Aradul Nou

 • 3.2. Consideratii privind piața locala:

Se constata o stabilizare a preturilor in general in jud. Aradsuw^’^^

\ iOAN /

EVALUATOR .V/ - --

- ' X'Y <?/

 • 3.3. Specificul pieței locale

Piața imobiliara locala se caracterizează prin modernizări ale construcțiilor vechi dar si prin realizarea de construcții noi. Pe piața sunt acceptate construcții similare celor evaluate.

 • III.4. Informații despre amplasament

Aspect general al zonei. Tendințe de dezvoltare:

 • • Zona de incadrare a imobilului evaluat este o zona rezidențiala, zona B

 • ■ Strada Ogorului este ultima strada din cartier spre ieșirea spre Timișoara

 • ■ Este la o distanta medie fata de limita cartierului si

.....- Caleâ Timisorii

 • ■ Amplasamentul in cadrul străzii: spre Calea Timisorii străzii

• Descrierea terenului (Vezi fotografii in Anexa nr. 1)

o Suprafața: 411 mp

o Regim juridic: intravilan

o Categoria de folosința: curți construcții

o Front stradal:

• ? o Forma:

o Teren plan inzona de câmpie

Calitatea drumurilor de acces: asfaltate, cu 2 benzi pe sens sau una benzi pe sens.

Alte caracteristici:

 • • Rețea de transport imeomun: da.

 • • Unitati comerciale: jn apropiere, magazine suficiente, bine aprovizionate cu mărfuri de calitate, piatâ' agrdâlimentara in '■"‘apropiere - -                         ț ■ .

 • • -UnitatLde invatamant: da                    \"7 EVALUATOR vV-/

 • • Unitati medicale: da                   ^*2^

 • • Instituții de .cult: da

 • • Sedii de barîci: da

 • • Instituții guvernamentale: da

 • • Muzee: da

 • • Parcuri: da

 • • Lacuri: da

 • • Cursuri de apa: râul Mureș

 • • Altele: nu

Rețele edilitare:

 • • Rețea urbana de energie electrica: existenta

 • • Rețea urbana de apa: existenta

 • • Rețea urbana de termoficare: existenta

 • • Rețea urbana de gaze: existenta

 • • Rețea urbana de canalizare: existenta

 • • Rețea urbana de telefonie: existenta' ' -

 • • Altele: cablu TV

Gradul de poluare: poluare fonica rezultata numai din traficul auto. Idem cu noxe rezultate din traficul auto.

Ambient: rezidențial, trafic auto intens, ieșirea spre Zadareni Concluzii privind zona de amplasare: zona de referința periferica, amplasare favorabila. Dotări si rețele edilitare complete. Ambient civilizat.

 • 111.5. Descrierea amenajărilor si a construcțiilor _

Nu este cazul. Construcțiile si emanajarile de pe amplasament nu fac obiectul evaluării.

 • 111.7. Date privind impozitele si taxele:                         c —

Impozite si taxe pe construcții si teren sunt reglementate de HCLM cu completările ulterioare

 • III.8. -Istoric, incluzând vânzările anterioaresr'-ofertele sau cotatiile curente.

Tn Anexamr.3 sunt prezentate'principatele oferte si cotatii curente ale •tereritfrilor^dundestinatie similara identificate.

Sursa de informare: Internet.

 • - ill.9-.D ‘efi-nirea’pietei r -    -------

.O piața imobiliara este un grup de persoane său firme care sunt in contact unii cu altii in scopul de a efectua tranzacții imobiliare.

* Pbntru a defini ptăta imobiliara specifica, au fost examinați următorii factori:                      • ;

Tipul proprietății:

 • • proprietatea evaluata:teren intravilan curți construcții

 • • Caracteristicile proprietății: dimensiuni mici

 • • Volumul construcțiilor noi: in zona analizata sunt construcții noi

 • • Disponibilitatea creditelor pentru construcții si finanțări: accesibile

 • • Echilibrul pieței: Din analiza evoluției preturilor de vanzare, care sunt in staționare, rezulta ca piața este in ușor echilibru, volumul ofertei de imobile similare este comparabil cu cererea,

CapJV. Analiza datelor si concluziile

In Anexa nr.3 sunt prezentate principalele oferte si cotatii curente identificate pentru imobile si terenuri cu destinație similara. * Se constata următoarele:

Piața recunoaște imobile similare

Caracteristicile principale carp influențează valoarea sunt:

 • • Amplasarea fata de zona centrala

 • • Suprafața terenului.

 • • Vecinătăți

 • • Restricții de construcție

Preturi in zona pentru terenuri:

 • • Minim: 25 Euro/mp

 • • Maxim: 90 Euro/mp

 • IV. 1. Cea mai buna utilizare a terenului considerat ca fiind neocupat In analiza acestui tip de utilizare optima terenul este considerat liber.

 • • Din analiza zonei de încadrare, expertul considera ca utilizarea optima este de construcție rezidențiala

 • IV.3.2. Abordarea prin piața

Pe bâza ofertelor si cotatiilor prezentate in Anexa nr.3, evaluatorul a întocmit grila de comparație din Anexa nr.4.                      ' ~ ‘

Corecțiile necesare sunt:

 • • . Corecție a prețului de oferta cu -10% datorat negocierii. Comparabilele selectate sunt oferte de preț negociabile.

 • • Corecție a prețului de oferta datorat locației comparabilelor utilizate, calculat intre comparabilele A si C.

 • • Corecție a prețului de oferta datorat dimensiunii terenurilor^ calculat intre comparabilele A si B.                      \

~                                                   Va EVALUATOR

Valoarea de piața estimata a terenului evaluat, rezultat din aplicarea acestei metode este de 60,118 Lei echivalent 12.900 Euro (« 31,4 Euro/mp)

IV.3.3.- Metoda calorii reziduale: '           '

Pe baza ofertelor si cotatiilor prezentate ih Anexa nr’3, evaluatorul a întocmit grila din Anexa nr.5.

Prin aceasta metoda de evaluare, valoarea terenului rezulta ca diferența intre valoarea ansamblului teren+constructii din care se scade valoarea construcției."'

Au rezultat următoarele valori;

Costul de înlocuire net: Aplicarea metodei este prezentata in Anexa nr.5.1 si are la baza catalogul IROVAL.

Uzurile au fost apreciate pe baza Ghiduluii P135/1999 cuprinzând

_ coeficienții de uzura fizica "normala la mijloacele fixe gr. 1.Construcții

- publicati in Buletinul documentar “EXPERTIZA TEHNICA”

NR.63/2000        •

A fost utilizata o oferta de vanzare imobil nou {din 2018), P+M, cu suprafața desfășurata de 143 mp si suprafața teren 369 mp, oferta fiind de 89.990 Euro.

Costul de înlocuire net estimat al construcției evaluate rezultat din

aplicarea acestei metode este de 76.300 Euro

Alte construcții pe teren: împrejmuire 2.100 Euro

Total construcții: 78.400 Euro

Valoarea terenului rezulta ca diferența intre valoarea de piața a ansamblului imobil+teren si costul construcției Și este: 89.990 Euro -78.400 Euro = 11.590 Euro (echivalent ® 31,4 Euro/mp)

Valoarea de piața estimata a terenului-evaluat este'de 60.118 Lei"' ' " echivalent 12.900 Euro ( « 39,4 Euro/mp)

V.3.4.Analiza rezultatelor aplicării metodelor de evaluare:

In urma aplicării metodelor de evaluare au rezultat următoarele valori de piața.ale terenului evaluat:

 • • Abordarea prin piața: 60.118 Lei echivalent («31,4 Euro/mp)

 • • Metoda valorii reziduale: 61.516 Lei (== 32,12 Euro/mp)

r slăvim^

Evaluatorul apreciaza ca valoarea rezultata din abordarea prin\piațâANi are rezultate mai bune, avand la baza aplicării metodei informai^’ superioare calitativ celor care stau la baza aplicării metodei valorii......

reziduale

 • 1V.6. Concluzii.

Valoarea de plata estimata a terenului evaluat dih’Arad, stn Ogorului,. nr. 29, jud. Arad, înscris in CF nr. 312760 Arad, este de 60.118 lei echivalent 12.900 Euro.                      -

Valoarea teren conform grilei Notarilor Publici: zona£) - 28 Euro / mp ='11.508 mp

 • • Condiții deosebite: pe terenul evaluat este edificata o construcție tip spațiu comercial proprietatea SC EURO PET

* - SPAM SRL

 • • Client: SC EURO PET SPAM SRL CIF: 33338670

 • • Proprietar teren: MUNICIPIUL ARAD

 • ♦ Drept de concesiune a terenului in favoarea:

o Scopul raportului ele evaluare: estimarea valorii de piața o Utilizarea raportului de evaluare: vanzare / cumpărare -• identificare juridica:

. ■ o Extras CF nr.312?60 Arad (nr.CF vechi:- 4496-Aradul

Nou)


IV.7.Calificările evaluatorului

Prezentul raport de evaluare a fost întocmit de ing. Slavin loan, membru titular ANEVAR, posesor al Legitimației de membru nr.16148 c.u specializări in evaluări imobiliare, .bunuri mobile si in evaluarea întreprinderilor.

Arad, 05.02.2018                 Evaluator, Ing. Slavin loan

SLAVuXl ioan ’

Anexe

Anexa nr.1 - Fotografii

Anexa nr.2 - Extras CF , copie CI

Anexa nr.3 - Oferte si cotatii curente

Anexa nr.4 - Evaluare teren - Abordarea prin comparația vânzărilor

Anexa nr.5 - Evaluare teren - metoda valorii reziduale

Anexa nr.6 - Oferte utilizate

AradA ștr. Ogorului,, nr. 2.9, jud.Arad


25 septembrie 2018 13:25:04

25 septembrie 2018 13:25:0625 septembrie 2018 13:25:50

25 septembrie 2018 13:25:58

_             ’cfeciîl de .Câd^stf» șs Fdâhctlale îmobifovâ ARAQ


^7'^'-' HiJ'oiJ de Cadastru și Publicitare înobiHarâ A’ad l ?:■■•’

' ABIGS              EXTRAS DE CARTE FUKCIARĂ

777777

Carte Fvndarâ A/r. 3127&C Arad

Faît@s L OescdfeTes im&bssi&haf

TSRSN Intravilan


Nr €r vechi :4496-Aradul Nc

Adresa; toc, Arad, str Ogorului, Fir. 29>fo& Arad

Cri

«r, cadastral fin topcgratîc

Suprafața* (mp)

Cfoserv&țH / Referințe

Ax

L™

Y6tz i&iî--isi?A».WVi

411

Construcții

Cri

Mr c^sdasfe-sl

p—... ..............

Adresa

Observație / S^eH&țe

Af.l

cad: ci - j ic<>: 1911-

. 1912^.1 OV1_

i.ocr Aradi,- Sir-Ogoriâut- Î'îr. 2$, jucf. ‘ Arad

spațiu v.i afta desTînabe ăec-.t cea de insulta

SL Fartea Proprietari și sste - -     ~ .

msesd^d ^rivstoare Sa $re$ms! ?WprMăfs și sfc r-cafe

I —țț                  —»— ——i™.™—™— ——    .. --: ———V. ——

75S76 / 01/W2Q17


■Referind ................

:Aci Mctariaî nr.J&ll, din 01/08/2037 erfls de Sctease Costiș;

c_ "HhiâSuîare, drept de PROPRIErArEcu^âiraîe/^^sndTprai c6sîvenUeT“'”' '      ‘~Ă!?i......

; B7


■■ b/ j cota argate 1/1                                             ____ I

_____lfS£®VRGfȘ?A^Sâl../     7"’ , 77..____-. Act lMctă??âî or. 912. dîn bl/O&sOl? era& cfâ Scintee Costin;

" Al'l


‘ ’ ÎSe niteaza’irhterdictsa de înstrăinare. grevare» demola re J 88               închiriere în favoarea BAKtAPE export-'?,; port Zv

.......—............... 37381/ 30m^pX8 -_____• '______ , _____________________ 7 ,___

,'Act ÂdmSMsțrațiv. nn 83 +~ANe^.djrh27/p^0^ emis de MUNÎCÎRULARAD;

» ș7q pfitahulare, drept de PROPRIETATE, âoBan&tȘWLege, cete actusfep* ”

.....M ■"'


; 1) r^Wâ^rARAb. Cir?35Î9925, dom^Vg^~7~^-   ' ~" . ^ .

C. ^ea ni. SARCW, ’   7'   ' ’ .....

___‘„r~,.„               rL?'.'3rA.?^ ' „-,..7^^.:. , ..-.

î înscrieri privind desEnembrămsnâeîe dreptul^ da ^â'^dstaWf                   %*

\                 drepturi re<Blo de ©aranțU șl- sarcini                 l -

533% ,i xem/aooa______2_~” TT___'    __________________’T'LZ......................1..7Z.,,Z...,Z

;Arr t3e pesmem&rarejParcelaFe $«\ 9^4/2v&3t                      ..

ț r,“lîrîiâ6is!arer3ra5r8e sERVRUTEo'e treceseIșfsavgSrea parcelei cv’h7 ...... ' "ai’aTT "" ''"'■

i L1 itop. 1911-1912/a. 16/2 din OF ________ . J ......    ..... t _ț„ ..

;     ■    O£S£R VA Tfi: fprbVeh’fef   ccr^&îia C? "4496"-^JeUf

[75S76 / oyg8/ioîr777. "~7 "-'".......----—— —-

■ Act MoUrUÎ nn 912, dj.n 0Î/C8/2<117 emîs de Scintefe Costinj                       ____

r ~ Țin tabulare,*3rept ’âeTF^TEcX" valoare: 195 i)0G lEisi căeîaTta o dhgath p'" 7    , " ‘ AT ■*

l „                                                                       ’7- "...7_____

r'aa/aa i em 2-'


car- c^îi^? itete <u t..V«<cer ceiT.’ii?tQ !ff? 7h*' 5

Wrî LgWe'Ș                '-;. .' "■'      <

Tgtg&t

|' cadastral -

Suprafața (mp}*

.,. QbsaruațOZRefennțe

trop* i9ti-X^i2/â.

L... .^VT...,

’ ’4ii

. 1                   1.. ..L....L. IJ JJIIIJ ...... II        —1-   • _

.... - -

*• Suprafață este d

ăterrainată in pfonu» de proiecție Srareo 70.

,                _     PnVAăi’WAA5 iMA0ic    ................

îsiv      ® TTv

Oats referitoare tere^

i &

M

Categorie înta fcTTpT: iwi£art

• Suprafața (mpî

Iada | ' Pa raci ă

tapa

Observații t ^efebnțe      '

h î .

dzonstructiî ? _ ...

Sil

isVsA^m.

£>ste? referitoare

construcții

j Crt/

, Mu.mâf

bastîhsțid eonstaMițța

Supraf. Imp)

Situație juridică

-- -- -•

Observați? / Referința

j Al.l

CAD: CI i Top; 1911-

. 1912/a.lOVl .

construcții de locuințe

------

Cu acta ™

spațiu cu alta destinație decit cea de iccujnta : w*-                 ■ '

Certific că prezentat extras corespunde cu pozate m vigoare din cartea funciară originală, păstrată de ace?' brOL.

Prezentuî extras de carte funciara este valabilă autentificarea de către notarul public a actelor Juridice pnr care se sting dreptarâ’e reale precum și pentru trazbateraa succesiunilor, iar InforrnațiHs prezentate sun susceptibile fie ortce mc-ddîcare, m condițiile- tegii.

S a ach^at tariful de- 60 POM, -C’fctanU mUrua nr <" “ publicitate imobiîTră cu codul o;', 2.31,

C-ata s6;sț£&năr;i;

12-04-2018

Oats eîiberâriî.


Asi‘SK;.X aufucMel


44^0-5G/30-C3-2O1.8 in suma de 60, pentru serviciul df

4 M •■ :: < . ■ ;$s


șSO/5Zii ȘM&t?CfVrr;‘=iîr ,, £iii-          efete- CU csr^Ci'L? ț;&'Lr<:J, r tV..t7tc dj **?uVS<ied’e ’-v^F •'«n- y/7?25?î

Pop.uîJ 2 d'Erâ‘- ■


l.’.

românia •

MINISTERUL JUSTIȚIEI.OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ...Arad.....’...................

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firmă: EURO PET SPAM SRL •

Sediu social; Municipiul Arad,'Strada lacob Mureșan, Nr. 20, Județ Arad i <                                  1 ■-

i1 d

Activitatea principală: 4711 - Cbmerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

Cod Unic de înregistrare: 33338070

) *

1

din data de:

01.07.2014

Nr. de ordine în registrul comerțului: J2/720/0?..07.2014

Data eliberării:       \

DIRECTOR, Aurelia Simonă ÂVRAMUTi

A '

Seria ® Nr. 2 9 29 03 1

- y


□ÂHTM ......   -

o'iMHTrn L «m* AR wi 427661 cnp 2790626020022 NurWJtoaVlMt naroe

IDEUTiTY CAROf» p*ric>8/Hem* ». • • . Lpc           d* «•>*

V*iabi!i»«t«.VaWit8 WMfy

11,05,09-26.062019

mOUP£TRΫR(>&n A <MIHAELA<<<<<<<<<<

AR42766K1R0U7906260F190626820200222 ,

Terenuri

Nr.

cri.

Loc.

Zona

încadrare in zona

Regim juridic

Utilizare

Suprafața

(mp) ,

Front stradal (m)

Acces ' la drum asfaltat

Utilitati

Construcții de demolat

Obs.

Preț oferta (EUR)

Preț unitar (EUR/mp)

1

Arad

Aradul Nou

str. dr.Gh.Serban •

intravilan

rezidențial

500.00

20.00

da

de zona

nu

parcele

12,500

25.00

2

Arad

Aradul Nou

str. dr.Gh.Serban

intravilan

’ rezidențial

700.00

20.00

da

de zona

nu

parcele

17,500

25.00

3

Arad

Aradul Nou

str. dr.Gh.Serban

intravilan

j rezidențial

1,000.00

20.00

da

de zona

nu

parcele

25,000

25.00

4

Arad

Aradul Nou

str. M.M arcuș

intravilan

, rezidențial

700.00

20.00

da

de zona

nu

parcele

24,500

35.00

5

Arad

Aradul Nou

str. Arinului

intravilan

rezidențial

1,332.00

15.00

da

de zona

nu

nu

58,900

44.22

6

Arad

Aradul Nou

str. Campia Turzii

intravilan

rezidențial

1,097.00

16.00

' da

de zona

nu

nu

49,000

44.67

7

Arad

Aradul Nou

zona C.Timisorii

intravilan

rezidențial

1,440.00

15.00

da

de zona

nu

nu

50,400

35.00

8

Arad

Aradul Nou

str. Constituției

intravilan

rezidențial

510.00

neprec.

da

de zona

nu

nu

24,900

48.82

9

Arad

Aradul Nou

median

intravilan

rezidențial

1,600.00

20.00

da

de zona

nu

nu

52,000

32.50

10

Arad

Aradul Nou

Dacia Service (

intravilan

: rezidențial

800.00

neprec.

da

de zona

nu

nu

28,000

35.00

Case

Nr. crt.

Loc.

Zona

încadrare in zona

: Tip. imobil

' Regim J de ■

■ ipaltîme

Vechime imobil

Supraf. desfasurata . (mp)

Suprafața teren (mp)

Finisaje

Mobileir, etc.

Obs.

Pret oferta (EUR)

‘Pret unitar (EUR/mp)

________

L________________L_______________-...................................................... ... ..

1 | Arad i Aradul N^r

j ^e/feedian

Casa.

P+M

2,018

143.00

369.00 | finalizate

nu

nu

89,990

629.30

EVALUARE TEREN

ANEXA Nr4


ABCfRDAREA PRIN PIAȚA

Nr. crt.

Elemente de comparație

De evaluat

A

B

C

(o -

'O"

0

1

2

3

4

5

' ►                              rli

1

Preț oferta (Euro)

28,000

52,000

12,500

2

Suprafața (mp)

411,00

800.00

1,600.00

500.00

3

Preț unitar (Euro/mp)

35.00

32.50

25.00

4

Data ofertei

actuala

actuala

actuala

5

Ajustare (%)

0.00%

0.00%

0.00%

6

Ajustare (Euro)

-

-

*

7

Preț ajustat (Euro)

35.00

32,50

25.00

8

Condiții ale pieței

oferta

oferta

oferta

9

Ajustare (%)

-10.00%

-10.00%

-10,00%

10

Ajustare (Euro)

(3.50)

(3.25)

(2.50)

11

Preț ajustat (Euro)         ’

31,50

29.25

22.50

12

Drept de proprietate transmis

libera

libera

libera

libera

13

Ajustare (Euro)

0

0

0

14

Preț ajustat (Euro)

31.50

29.25

22.50

15

Tip oferta

la piața

la piața

la piața

16

Ajustare (Euro)

-

-

-

J7

Preț ajustat (Euro)

31.50

29.25

22,50

18

Localitate

Arad

Arad

Arad

Arad

19

Ajustare (%)        ~

0.00%

0,00%

0.00%

20

Ajustare (Euro)

-

-

-

21

Preț ajustat (Euro)

31.50

29.25

22.50

22

Zona ‘

Aradul Nou

Aradul Nou

Aradul Nou

Aradul Nou

23

Ajustare (%)

0.00%

0.00%

0,00%

24

Ajustare (Euro)

-

-

-

25

Preț ajustat (Euro)

31.50

29.25

22.50

26

încadrare in zona

str. Ogorului

similar

similar.

inferior

27

Ajustare (Euro)

-

.. -

9.00

28

Preț ajustat (Euro)

31.50

29,25

31.50

29

Categoria de folosința

construcții       "

construcții

construcții

bonstructii

30

Ajustare (%)

Ai*

0.00%

0.00%

ofoo%

31

Ajustare (Euro)

-

-

32

Preț ajustat (Euro)

31.50

29 25

31.50

33

Drum de acces

asfaltat

asfaltat

asfaltat

asfaltat

34

Ajustare (Euro)

-

-

-

35

Preț ajustat (Euro)

31.50

29.25

31.50

36

Front stradal (m)

15,03

neprec.

16

21

37

Ajustare (Euro)

-

-

38

Pre't ajustat (Euro)             r^.

. ... 31.50

"j 29.25

31,50

39

Utilitati

da

da

da

40

Ajustare (Euro)'

A

-

41

Preț ajustat (Euro)

,,.31.50

29.25

31,50

42

Dimensiuni

411.00

800.00

’ 1,600.00

500.00

43

Ajustare (Euro)

2.25

- ■

44

Preț ajustat (Euro)

31.50

31.50

31.50

45

Construcții pe teren

nu

nu

da

da

46

Ajustare (Euro)

-

-

-

47

Preț ajustat (Euro)

31,50

31.50

31.50

31.50

48

Ajustare totala neta

-

2.25

9.00

49

Ajustare totala neta(% preț vanzare)

-

6.92

36.00

50

Ajustare totala bruta

-

2.25

9.00

51

Ajustare totala bruta (% preț vanzare)

V .

- 6,92

36.00

52

Număr ajustări

-■ -

\1

1

I SLAVZN \

Valoare de piața estimata, in Euro/mp

31.50

\ IOAN /

Suprafața teren evaluat                             411,00

v EVALUATOR Ar/

Valoarea totala, rotunjit in Euro

12,900.00

Valoarea totala rotunjit, in lei

60,118.00

EVALUARE TEREN

ANEXA Nr.5.A


METODA VALORI! REZIDUALE


| Curs BNR, Lei/1 EuTo

4 6603 |

T

Obieațutevaluarii . ,                       *

Imobil '

... 2

Suprafața desfasurata construcții, mp. ■

■’ ' 143.00

3

Suprafața teren, mp

.369.00

4

Cost construcții (Euro/mp)

548.25

5

Cost construcții, total, in Euro

78,400

6

Valoare de piața,- teren + construcții (Euro/mp)

89,990


Alocarea valorii

A

Construcții

78,400

B

Teren,'in Euro

11,590

Valoare unitara teren (Euro/mp)

31.41 .

Valoare unitara teren (Lei/mp)

146.38

Suprafața teren evaluat (mp)__________■__________________411.00

Valoarea totala - Euro

12J09.19

Valoarea totala - lei

60,160.71

Rotunjit

Valoarea tqtala - Euro

/ \ ■

\     12,900.00

Valoarea totala - lei

| SLAViN

j- .60,118.00.

v EVALUATOR kCZX             _XS /

EVAl UARE TEREN METODA VAI ORII REZIDUALEANEXA Nr 5 B >L


CURS BNR 4 6603


SLAVIN 10AN


Casa

Suprafața parter (mp) ‘ t

89.00

Suprafața Mansarda (mp)

54.00

Suprafața desfasurata (nip)

143.00

Suprafața utila (mp) :

Inaltimea(m)

2.70

Data PIF

2,018.00


Denumirea

Pag

Simbol 1

Suprafața (nip)

Cosi unitar (Lei/mp)

Indice actualizare

Ajustare manopera

Ajustare distanta

Cost total (Lei)

Infrastructura

11

FCBS

89.00

359.30

1.0354

1.003

1!,000

33,209.04

Structura parter cu scara

20

7ZPOROT24PS

89.00

643.00

0.9091

1,003

,1)000

52,181.14

Structura mansarda

33

7ZPOROT24M

54.00

294.80

1.0311

1.003

1.000

16,463.53

Invelitoare țigla

.35

INVITIG

106.80

353.40

1 1951

1.003

1.000

45.242.12

Finisaj interior

*     35

FOBFS

89.00

918.10

1.0241

1.003

1.000

83,931.17

Finisaj mansarda

35

FOMANS

54.00

608.30

0.8725

1.003

LOGO

28,746.03

Scara

35

SCAGRES

1.00

3,662.20

0.9747

■ 1.003

1.000

3,580.25

Finisaj exterior

'           36

XFPOLIST10

67.50

251,60

1.0067

1.003

1,000

17,148.08

Instalații electrice

t      37

ELINGR

143.00

82.40

1.1268

:'     1.003

1.000

13,317.14

Instalații de incalzire

37

INCELFS

•. 143.00

172.50

0.8344

1.003

1.000

20,644.31

Obiecte sanitare

37

CHINOX

1,00

1.705.50

1.0278

1.003

1.000

1,758.17

Obiecte sanitare

37

DUSLAWC

t.oo

2,561.80

1.0299

1.003

1.000

2,646.31

Obiecte sanitare

38

CALAWC

1.00

3,642.00

1.1770

f 1.003

1.000

4.299,49

Total (Euro)

__________.__________ ' '                            323,166.80

Profit antreprenor

4.2. Valoarea de reconstrucție (tei)

10%

Euro      76,279 10

Lei      355,483 48

Cost de nou.'fara TVA

Euro

76,279.10

Cost de nou, fara TVA

Lei ,

355,483.48


Uzura Stare tehnica ;                  huna

Vechime, in ani

Varsta efectiva-Uzura fizica a Clădirii                  O 00%

Penalitate                                  -

Valoare proprietate ‘    '.76,279,10

Neadecvare funcționala          J 0


Valoare proprietate in urma aplicării procentului de neadecvare funcționala

Valoare proprietate estimată

■.*. __ _

euro

76,279.10

iei

355,483.48

ȘA Valoare proprietate estinjată

euro

76,300.00

□           ■ -rotunjită

lei

355,500.00

^tțKWstraclii

Jpttfal construcții

Chioșc împrejmuire

4

Euro Euro

2,100.00

78,400.00

4

Denumirea

'pag.

Simbol

Lungimea (mp) ‘

Cost unitar (Lei/mpl

Indice actualizare

Ajustare manopera

Ajustare J, distanta

Cost total (Lei)

200 IIMPLBA

8^76 | 131.10 |     0,9018 | ' 1.003 |       1,000 | 10,050.90 |

depreciere          0%


| împrejmuire Total, Lei > Total, Euro


10,050.90


2,117.76
CaracteristiciBeta

Bienala de a/hitecîură.

28^^28

I Z’tti 1’^: iSIIc: . iJCiiife

Specificații

d^Startl (Ș- ;J < IJ} 0                     c.' MyCcrnputGr Local Disk(C.) ’     ” S||        © [«£    21 li'

FromDocToP^ x MylmageCan_ x 0 FromDocToP.. x PConverter x ( MyWay


f ittps Jila j uniate. ro,xl if 130 q&■!= t a i i-Jilrăx ii an-in- ars duF n o ir 1 €-60


Lajumate.ro


Create Con! Ajutor
Aradul Nou


Teren construcțiiIntravilan


1600


20


Da


UilitiTUL


Preț negociabil


TEREN PENTRU CONSTRUCȚIE

DE LOCUINȚEAVAND FRONT

STRADAL MARE SE POATE


ÎMPART! IN 3 SAU 4 LOTURIJOATE UTILITĂȚILE SUNT LA POARTA.

ESTE APROAPE DE MIJLOACE DE TRANSPORT IN COMUN .SCOLI ele.

MERITA VĂZUT MAI MULTE INFORMAȚII LA NR. DE 1 El FFOM 0731832468 SAU 0722299870.


Waițng for rna!ch.acsr\r.org_FromDocToP- x *. Mylmag<1Coa. X El FromDocToP, x PComrerte! x ( MyWay


ht^sjțlajunrale.rorteren BC'C'-mp aradji iiou£5-13573 bani-sk ’ *- a®


lajumate.ro


Autentificare


Create Cant AjutatTeren 800 mp Aradul-Nou

9 Arad, Arad


28.000 EUR


Paul
SALVEAZĂ anunțul


Găsește rapid noua ta casai


♦ DESCARCĂ APLICAȚIA


Salvează anunțul


T.Start| '(ȘV /cj <            ■/                  ■ 4]’ My &&PU&F


Pentru noua mea

>r< , i? casa aleg ce e

7 &>rLr,,        - mai bun

Caracteristici


Cu t ■ i ai Internet prin fibră + TV de la 10 £/iună

Vezi oferta

4.'Start| L;j £ jjF             cJ E |     ||< V. MyComputer A^LocotDtsktc.)


• '^r i «   -1 20 54


RAPORT DE VERIFICARE A VALORII DE PIAȚĂ

7

Obiectiv extins

Verificare RAPORTUL DE EVALUARE BUNURI IMOBILE nr. 155/01.10.2018 Teren intravilan curți construcții în suprafață de 411 mp Arad, str. Ogorului, nr. 29, CF312760 Arad

V \    KAWE MANAGEMENT CONSULT Ui.

LLf' C.I.F.RO *586710

/L^<^ ARAD-ROMÂNIA

Autor Raport evaluare verificat PF Slavin loan

prin Evaluator VE EPI / legitimație Slavin loan / leg. 16148 Clientul raportului verificat Societatea EURO PET SPAM SRL

Utilizator desemnat al evaluării. . . . A .

..   .....          . Municipiul Arad

(implicit / presupus)

Clientul verificării Municipiul Arad

Direcția patrimoniu Municipiul Arad

Utilizator desemnat al verificării Serviciul Evidență și Administrare Domeniu Privat

Data evaluării 25.09.2018

Data raportului de evaluare verificat 01.10.2018

Verificator VALUE MANAGEMENT CONSULT S.R.L.

prin Evaluator VE EPI / legitimație MANAȚE DANIEL /13.804

Data raportului de verificare __ obiectiv extins

Termenii de referința ai verificării cu obiectiv extins

Identificarea evaluatorului verificator

Denumire         VALUE MANAGEMENT CONSULT S.R.L.

* Adresa

Arad, str. Ștefan Cicio Pop, nr. 20

*

CUI              RO9586710

prin evaluator verificator autorizat / Legitimație ANEVAR

* Autorizație membru corporativ / Legitimație ANEVAR

0115

*

MANAȚE DANIEL / 13.804

Identificarea evaluatorului autor al raportului de evaluare verificat

Denumire            PF Slavin loan

* Adresa

Arad, str. Voinicilor, nr. 39, bloc 510, ap. 21,

CIF               20184951

prin evaluator autorizat / Legitimație ANEVAR

* Autorizație membru corporativ

-

*

Slavin loan / leg. 16148

*

Raportul de evaluare supus verificării

Dreptul de proprietate evaluat

RAPORTUL DE EVALUARE BUNURI IMOBILE nr. 155/01.10.2018 Teren intravilan curți construcții în suprafață de 411 mp Arad, str. Ogorului, nr. 29, CF312760 Arad

Dreptul de proprietate asupra terenului

Clientul raportului verificat

Client             Societatea EURO PET SPAM SRL

CIF                33338670

* Tip

* Calitatea

Persoana Juridica

Proprietar spațiu comercial edificat pe terenul subiect al evaluării                               *

Utilizator desemnat al evaluării (implicit / presupus) Municipiul Arad, Direcția patrimoniu Serviciul Evidență și Administrare Domeniu Privat

Adresa

Arad, Bd. Revoluției nr. 75

Județ

Arad

*

Clientul verificării Cod fiscal Municipiul Arad 3519925

Adresa

Arad, Bd. Revoluției nr. 75

*

Județ

Arad

*

Utilizator desemnat al verificării

Direcția patrimoniu Municipiul Arad Serviciul Evidență și Administrare Domeniu Privat

Adresa

Arad

*

Județ

Arad

*

Scopul verificării

Prezentul raport de verificare cu obiective extins este întocmit la cererea utilizatorului desemnat al evaluării in scopul prezentării de către verificator a propriei opinii asupra valorii de piață a bunului evaluat în raportul de evaluare supus verificării. Opinia verificatorului asupra valorii de piață va fi la data verificării cu obiectiv extins și NU la data evaluării inițiale. Este interzisa utilizarea raportului de verificare, integral sau in parte, pentru orice alt scop. In consecința, in mod expres, este interzisa utilizarea valorii de piață rezultate in urma verificării în scopul impozitării, garantării împrumutului sau oricărui alt scop cu excepția vânzării bunului de către Autoritatea Locală.

Obiectivul verificării: Bunul evaluat în raportul verificat

Date relevante ale bunului evaluat în raportul verificat, preluate din raport:

Adresă

Denumire

Localitate

Suprafața (mp)

Localizare

Front stradal (ml)

Valoare de piață

Elemente cheie din Raportul de evaluare verificat / Neconformități minore

str. Ogorului, nr. 29

Teren

Arad

411

Periferică

12,900 €        60,118 lei

Data evaluării: 25.09.2018, Suprafața = 411 mp, Construit

Certificarea raportului de verificare

•Afirmațiile susținute în prezentul raport sunt reale și corecte.

•Analizele, opiniile și concluziile sunt limitate numai la ipotezele și ipotezele specifice prezentate în raport și reprezintă opinia mea imparțială, opinie care nu a fost influențată de terțe părți și nu este în niciun mod supusă vreunei cerințe de a ajunge la concluzii predeterminate.

•Nu am niciun interes referitor la bunul care face obiectul evaluării supuse verificării și nu am niciun interes personal față de vreuna din părțile implicate.

•Nu sunt influențat de nicio constrângere legată de bunul evaluat în raportul supus verificării sau de părțile implicate în această activitate de verificare.

•Implicarea mea în această activitate de verificare nu se bazează pe solicitarea din partea nimănui, de obținere a unor rezultate predeterminate.

•Onorariul plătit de către client nu are nicio legătură cu obținerea unor rezultate predeterminate sau cu vreo acțiune sau eveniment, rezultate în urma utilizării analizelor, !                         opiniilor și concluziilor prezentului raport.

1                      «Analizele, opiniile și concluziile au fost exprimate în conformitate cu prevederile standardelor de evaluare și cu respectarea Codului de etică al profesiei de evaluator

autorizat.

•Pentru realizarea raportului nu am primit asistență din partea altor persoane nesemnatare ale certificării.

Cuprins

Coperta

Termenii de referința ai verificării

Rezultatele verificării

Anexe (Extrase relevante din Raportul de evaluare verificat, Prezentarea și argumentarea verificării cu obiectiv extins, Verificare cu Obiectiv Extins)

Alte date: în Dosarul de lucru al evaluatorului verificator

Rezultatele verificării

MI\N&TEDAN'El- i

Te.ei     ME-EPl""

Valabil2019<


Verificare cu Obiectiv Extins (VOE)

Clientul verificării a solicitat VOE, valoarea de piață estimată în Raportul verificat fiind inferioară Valorii de inventar în concluzie, se realizează Verificarea cu Obiectiv Extins

Denumire Imobil evaluat         Suprafață Localitate          Adresa

Valoare de piață estimată în urma VOE

Teren                                         411     Arad      str. Ogorului, nr. 29

17,300 €

Semnătură

Stampila

MANA1E DANIEL

Legitimația Nn 13804   *

jj. Valabil 2019

AN =

Anexa Extrase relevante din Raportul verificat

PF SLAVIN IOAN - evaluator

GIF: 20184951

Legitimație ANEVAR 16148 - valabila 2018

Arad, str. Voinicilor nr.39, bloc 510, ap.21

Tel: 0257/259973; 0728.27.27.01

Nr. 155/01.10.2018

RAPORT DE EVALUARE BUNURI IMOBILE Teren intravilan curți construcții in suprafața de 411 mp Arad, str. Ogorului, nr.29, jud.Arad CF nr.312760 Arad

CLIENT: SC EURO PET SPAM SRL, GIF: 33338670 PROPRIETAR TEREN: MUNICIPIUL ARAD

Evaluator: ing. Slavin ioan

-Oct. 2018-

Cap.L Introducere

 • 1.1. Certificarea valorii

 • ♦ Proprietatea evaluata: teren intravilan curți construcții ( 411 mp) situat in Arad, str. Ogorului, nr.29, jud. Arad.

 • • Condiții deosebite: pe terenul evaluat este edificata o construcție tip spațiu comercial proprietatea SC EURO PET SPAM SRL

 • ♦ Client SC EURO PET SPAM SRL CIF: 33338670

 • ♦ Proprietar teren: MUNICIPIUL ARAD

 • * Drept de concesiune a terenului in favoarea:

 • • Scopul raportului de evaluare: estimarea valorii de piața

 • • Utilizarea raportului de evaluare: vanzare / cumpărare

 • • Data de referința a evaluării: 25.09.2018

 • • Evaluatorul a luat in considerare toti factorii care influențează valoarea

 • • Evaluatorul nu a avut, nu are si nu va avea interese personale legate de proprietatea evaluata

 • « După cunoștințele evaluatorului, informațiile raportate sunt adevarate si bazate pe fapte reale si au fost verificate in limita posibilităților

 • » Raportul a fost realizat in conformitate cu Codul de Etica si cu Standardele de Practica Profesionale.

 • * Raportul este supus doar acelor ipoteze si condiții limitative prezentate in raport si raportul identifica toate condițiile limitative impuse de termenii proiectului.

 • • Nici realizarea evaluării si nici remunerarea nu depind de suma (valoarea) raportata

Valoarea de piața estimata a terenului evaluat din Arad, str. Ogorului, nr. 29, jud. Arad, înscris in CF nr. 312760 Arad, este de 60.118 lei echivalent 12.900 Euro.

Valoarea teren conform grilei Notarilor Publici: zona D - 28 Euro / mp = 11.508 mp

Prezentul raport de evaluare a fost întocmit de ing. Slavin loan, membru titular ANEVAR, posesor al Legitimației de membru nr.16148 cu specializări in evaluări imobiliare, bunuri mobile si in evaluarea întreprinderilor.

Arad. 01.10.2018


SUWNKM ț

Ih$. Sbfifin han -evnhtafar

 • 1.2. Rezumatul caracteristicilor principale si al concluziilor importante

 • • Proprietatea evaluata: teren intravilan curți construcții (411 mp) situat in Arad, str. Ogorului, nr.29, jud. Arad.

 • • Condiții deosebite: pe terenul evaluat este edificata o construcție tip spațiu comercial proprietatea SC EURO PET SPAM SRL

 • • Client: SC EURO PET SPAM SRL o CIF: 33338670

 • • Proprietar teren: MUNICIPIUL ARAD

,        • Drept de concesiune a terenului in favoarea:

o Scopul raportului de evaluare: estimarea valorii de plata

v                o Utilizarea raportului de evaluare: vanzare / cumpărare

(2)        • Identificare juridica:

o Extras CF nr.312760 Arad (nr.CF vechi: 4496- Aradul Nou)

 • * Adresa: Arad, str.Ogorului, nr.29

 • - Nr.Cad: C1: nr.Top: 1911-1912/a.101/1

 • ■ Suprafața teren: 411 mp

 • ■ Observatii/Referinte: spațiu cu alta destinație dacat cea de locuința

 • • Proprietar construcții: SC EURO PET SPAM SRL, cumpărare, act notarial nr. 911 din 01.08.2017, inch.nr. 75676 din 01.08.2017

/-s                  ■ Proprietar teren: MUNICIPIUL ARAD, dobândit prin

... )                        Lege, cota actuala 1/1, act Administrativ

L .                      nr.83+anexa din 27.02.2018 emis de Municipiul

g)                     Arad, inch.nr. 37381 din 30.03.2018

 • ■ Sarcini: drept de servitute de trecere in favoarea parcelei cu nr.top 1911-1912/a.10/2 din CF 6233 Ipoteca in favoarea Banca de import Export A României EXIMBANK SA

 • ■ Nr.Cerere: 37381 din 30,03.2018

♦ Zona de amplasare: imobilul este amplasat in Mun. Arad, zona Aradul Nou, strada Armoniei, zona de impozitare B

o Caracteristicile care influențează valoarea: ț

R Strada Ogorului este ultima strada.diîTcărtier spre ieșirea spre Timișoara


« Este la o distanta medie fata de limita cartierului si Caiea Timisorii

■ Amplasamentul in cadrul străzii: spre Caiea Timisorii străzii

 • • Descrierea terenului (Vezi fotografii in Anexa nr. 1) o Suprafața: 411 mp o Regim juridic: intravilan

o Categoria de folosința: curți construcții

o Front stradal:... mp

o Forma:

o Teren plan in zona de câmpie

 • * Data efectiva si data inspecției

o Raportul de evaluare este valabil la data de 25.09.2018

o Data inspecției: 25.09.2018

o Data raportului: 01.10.2018

o Ipoteze speciale si concluziile

o Ipoteze speciale: conform cap.ll.

o Concluzii: valoarea estimata este valoarea de piața

® Estimarea valorii terenului ( 411 mp)

o Abordarea prin piața: 60.118 Lei echivalent 12.900 Euro (« 31,4 Euro/mp)

o Metoda valorii reziduale: 61.516 Lei echivalent 13.200 Euro (« 32 Euro/mp)

Valoarea de piața estimata a terenului evaluat din Arad, str. Ogorului, nr. 29, Jud. Arad, înscris in CF nr. 312760 Arad, este de 60.118 lei echivalent 12.900 Euro.

Valoarea teren conform grilei Notarilor Publici: zona D - 28 Euro / mp = 11.508 mp

Cursul mediu BNR la data ealuarii: 1 Euro = 4,6603 Lei

Prezentul raport de evaluare a fost întocmit de ing. Slavin loan, membru titular ANEVAR, posesor al Legitimației de membru nr.16148 cu specializări in evaluări imobiliare, bunuri mobile si in evaluarea întreprinderilor.

Arad, 01.10.2018


Evaluator, Ing. SlâVinloan

iOAN v EVALUATCH ■

X.Q - r?r>v\x


fi)

Informațiile utilizate in prezentul raport de evaluare au fost colectate pe parcursul a 3 zile, evaluatorul avand la dispoziție si informatii mai vechi.

Raportul de evaluare este valabil la data specificata.

Previziunile, proiecțiile sau estimările conținute se bazeaza pe condițiile curente de pe piața, pe factorii cererii si a ofertei anticipate pe termen scurt si pe o economie stabila in timp.

Aceste previziuni sunt deci supuse schimbărilor condițiilor viitoare.

Cap.lll. Prezentarea datelor

 • 111.1. Identificarea proprietății. Descrierea juridica.

Documente juridice puse ia dispoziția evaluatorului:

o Extras CF nr.312760 Arad (nr.CF vechi: 4496- Aradul Nou)

 • • Adresa: Arad, str.Ogorului, nr.29

» Nr.Cad: C1: nr.Top: 1911-1912/a. 101/1

 • ■ Suprafața teren: 411 mp

 • ■ Observatii/Referinte: spațiu cu alta destinație dacat cea de locuința

 • » Proprietar construcții: SC EURO PET SPAM SRL, cumpărare, act notarial nr. 911 din 01.08.2017, inch.nr. 75676 din 01.08.2017

 • ■ Proprietar teren: MUNICIPIUL ARAD, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1, act Administrativ nr.83+anexa din 27.02.2018 emis de Municipiul Arad, inch.nr. 37381 din 30.03.2018

 • ■ Sarcini: drept de servitute de trecere in favoarea parcelei cu nr.top 1911-1912/a.10/2 din CF 6233 Ipoteca in favoarea Banca de Import Export A României EXIMBANK SA

 • • Nr.Cerere: 37381 din 30.03.2018

o Plan de situație si încadrare in zona: nu

 • III.2. Identificarea oricăror proprietăți mobile sau altor elemente care nu reprezintă proprietăți imobiliare.

Nu este cazul.

 • III.3. Date despre zona, localitate, vecinătăți sl amplasare.

 • 3.1. Date despre zona: construcția este amplasata in Municipiul-Arad, zona cu preturi comparabile este zona Aradul Nou / AWBrA

 • 3.2. Consideratii privind piața locala:                      i Sioan )

Se constata o stabilizare a preturilor in general in jud. Ar^^AUW^'

 • 3.3. Specificul pieței focale

Piața imobiliara locala se caracterizează prin modernizări ale construcțiilor vechi dar si prin realizarea de construcții noi. Pe piața sunt acceptate construcții similare celor evaluate.

 • 1114 . Informații despre amplasament

Aspect genera! al zonei. Tendințe de dezvoltare;

 • * Zona de încadrare a imobilului evaluat este o zona rezidențiala, zona B

 • 8 Strada Ogorului este ultima strada din cartier spre ieșirea spre Timișoara

 • ■ Este la o distanta medie fata de limita cartierului si Calea Timisorii

« Amplasamentul in cadrul străzii; spre Calea Timisorii străzii

« Descrierea terenului (Vezi fotografii in Anexa nr.1)

o Suprafața; 411 mp

o Regim juridic; intravilan

o Categoria de folosința: curți construcții

o Front stradal:

o Forma:

o Teren plan in zona de câmpie

Calitatea drumurilor de acces: asfaltate, cu 2 benzi pe sens sau una benzi pe sens.

Alte caracteristici:

 • ♦ Rețea de transport in comun: da.

 • • Unitati comerciale: in aprop aprovizionate cu mărfuri de apropiere

  re, magazjț calitate, pj  ficiente, bine limentara in


 • * Unitati de invatamant: da

« Unitati medicale: da

 • • Instituții de cult: da

 • « Sedii de banei: da

 • • Instituții guvernamentale: da

 • • Muzee: da

 • « Parcuri: da

 • • Lacuri: da

 • ■ Cursuri de apa: râul Mureș

 • * Altele: nu

Rețele edilitare:

 • • Rețea urbana de energie electrica: existenta

 • • Rețea urbana de apa: existenta

 • • Rețea urbana de termoficare: existenta

 • • Rețea urbana de gaze: existenta

 • » Rețea urbana de canalizare: existenta

o Rețea urbana de telefonie: existenta

 • • Altele: cablu TV

Gradul de poluare: poluare fonica rezultata numai din traficul auto. Idem cu noxe rezultate din traficul auto.

Ambient: rezidențial, trafic auto intens, ieșirea spre Zadareni Concluzii privind zona de amplasare: zona de referința periferica, amplasare favorabila. Dotări si rețele edilitare complete. Ambient civilizat.

 • III.5. Descrierea amenajărilor sl a construcțiilor

Nu este cazul. Construcțiile sl emanajarile de pe amplasament nu fac obiectul evaluării.

 • 111.7. Date privind impozitele si taxele:

Impozite si taxe pe construcții si teren sunt reglementate de HCLM cu completările ulterioare

 • 111.8. Istoric, incluzând vânzările anterioare si ofertele sau cotatiile curente.

In Anexa nr.3 sunt prezentate principalele oferte si cotatii curente ale terenurilor cu destinație similara identificate.

Sursa de informare: Internet

 • lll.9. Definirea pieței

O piața imobiliara este un grup de persoane sau firme care sunt in contact unii cu altii In scopul de a efectua tranzacții imobiliare.

Pentru a defini piața imobiliara specifica, au fost examinati următorii factori:

Tipul proprietății:

 • • proprietatea evaluata:teren intravilan curți construcții

 • • Caracteristicile proprietății: dimensiuni mici

 • • Volumul construcțiilor noi: in zona analizata sunUjojistructii noi

 • • Disponibilitatea creditelor pentru construcții sj^pâm|& accesibile                                   l slavin ]

l ioan J

® Echilibrul pieței: Din analiza evoluției preturilor de vanzare, care sunt in staționare, rezulta ca piața este in ușor echilibru, volumul ofertei de imobile similare este comparabil cu cererea.

CapIV. Analiza datelor si concluziile

In Anexa nr,3 sunt prezentate principalele oferte si cotatii curente identificate pentru imobile si terenuri cu destinație simiiara.

Se constata următoarele:

Piața recunoaște imobile similare

Caracteristicile principale care influențează valoarea sunt:

 • * Amplasarea fata de zona centrala

 • * Suprafața terenului

o Vecinătăți

 • • Restricții de construcție

Preturi in zona pentru terenuri:

« Minim: 25 Euro/mp

 • ♦ Maxim: 90 Euro/mp

 • IV, 1. Cea mai buna utilizare a terenului considerat ca fiind neocupat In analiza acestui tip de utilizare optima terenul este considerat liber.

« Din analiza zonei de încadrare, expertul considera ca utilizarea optima este de construcție rezidențiala

 • IV.3.2. Abordarea prin piața

Pe baza ofertelor si cotatiilor prezentate in Anexa nr.3, evaluatorul a întocmit grila de comparație din Anexa nr.4.

Corecțiile necesare sunt:

« Corecție a prețului de oferta cu -10% datorat negocierii. Comparabilele selectate sunt oferte de preț negociabile.

« Corecție a prețului de oferta datorat locației comparabilelor utilizate, calculat intre comparabilele A si C.

* Corecție a prețului de oferta datorat dimensiunii terenurifârsiAVN ' \ calculat intre comparabilele A si B.                     L JSftîUs/

Valoarea de piața estimata a terenului evaluat, rezultat din aplicarea acestei metode este de 60.118 Lei echivalent 12.900 Euro 31,4 Euro/mp)

Anexa Verificare cu Obiectiv Extins

în cazul obiectivului extins se solicită exprimarea concluziei verificatorului privind valoarea bunului evaluat în raportul supus verificării. Clientul verificării, prin reprezentantul destinatarului verificării (Serviciul Evidență și Administrare Domeniu Privat), a solicitat o verificare cu obiectiv extins, având în vedere că valoarea de piață estimată în raport este mai mică decât valoarea de inventar a terenului subiect al evaluării.

Conform cerințelor SEV 400 Verificarea evaluării, litera e., punctul 11 Concluzia verificării cu obiectiv extins o reprezintă opinia verificatorului privind valoarea bunului evaluat în raportul verificat și nu constă în aprecieri privind existența în raport a unor neconformități care ar fi putut influența rezultatul evaluării

în concluzie, se realizează Verificarea cu obiectiv extins.

Potrivit GEV 630 Verificarea evaluării, pct. 11, litera g, părțile din raportul supus verificării, pe care verificatorul le consideră concludente, pot fi preluate de către verificator în procesul propriu de estimare a valorii. Verificatorul va prezenta în cadrul ipotezelor specifice, informațiile care au fost preluate din raportul supus verificării.

în procesul de emitere a propriei concluzii privind valoarea de piață, am respectat cerințele standardelor de evaluare, precizate în termenii de referință ai verificării, respectiv SEV 2018 ANEVAR.

Ipoteze specifice

V în procesul de evaluare am preluat integral toate informațiile prezentate în raportul de evaluare supus verificării, respectiv Capitolul III,

V Drepturile de proprietate evaluate sunt cele aferente proprietății asupra terenului intravilan curți construcții în suprafață de 411 mp, situat în Arad, str. Ogorului, nr. 29, înscris în CF312760 Arad.

o dreptul de proprietate asupra terenului, dobândit prin Lege - cotă 1/1, este deținut de Municipiul Arad;


o dreptul de proprietate asupra construcției spațiu cu altă destinație, dobândit prin Convenție - cotă 1/1, este deținut de Societatea Euro Pet Spam SRL.

v' în plus, evaluatorul verificator a efectuat și propria inspecție a terenului subiect împreună cu reprezentanții Serviciului Evidență și Administrare Domeniu Privat:


Documentația necesară pentru efectuarea evaluării

J Descrierea terenului: amplasament, utilități, caracteristici fizice (ex. FS, adâncime, planeitate etc.);.

J Extrasul de carte funciară a imobilului etc.

Natura și sursele informațiilor utilizate pe care se bazează verificarea

J Raportul de evaluare verificat și anexele sale;

J Portale web ce conțin și informații imobiliare: www.publi24.ro , www.olx.ro , www.storia.ro ;

J Agenții imobiliare: Vlad Company;

J Concluziile inspecției terenului subiect.

Comparabile terenuri identificate

1. Comparabila 1 identificată pe portalul www.olx.ro la adresa https://www.olx.ro/oferta/vand-parcele-de-600-mp-in-aradul-nou-cea-mai-noua-zona-de-case-IDbkUrz.html#64891ecd36;promoted

o*-x21 000 €


UJCA ADRIANVând parcele de 600 mp in ARADUL NOU - cea mai noua zona de case

Arad, județ Arad Adaugat La 14:26. 21 decembrie 2019, Număr anunț: 167523229


Agenție


Intravilan

Vând parcele de 600 mp pentru construcția de case unifamîlîale sau duplexuri, pe strada dr Mihail Marcus îanga vilele Axa. Toate utilitățile sunt in fata parcelei si sunt incluse in preț.

Verificarea cu obiectiv extins

2. Comparabila 2 identificată pe portalul www.olx.ro la adresa https://www.olx.ro/oferta/vand-parcele-de-600-iTip-in-aradul-nou-cea-mai-noua-zona-de-case-IDbkUrz.html#64891ecd36;promoted și pe portalul www.storia.ro la adresa https://www.storia.ro/oferta/vand-8dQ-mp-aradul-nou-

IDGPe.html, ofertată de agenția Vlad Company.

storia

o«-x


o, Contul meu


4 ADAUGAANUNTNOU ■


Urmaioru! anunț28 000 €


ra Contact prin 5toda.ro


0741971588
Agent

Fa site din rep 2012


I Anunțurile utilizatorului" ’    |


Agenție


800 m’


Intravilan


j-Jj Arad, județ Arad ‘V Veri ac harta


Vând teren intravilan in Aradul Nou aproape de calea ferata in spate la Calea Timiș orii cu suprafață de 800 mp, front strada! de 15 m. apă, curent electric fn fața terenului la prețui de numai 28.000 Euro negociabil. Telefon 741 - arata telefon •

Anunțuri publicate de: Vlad Company

Anunțul Vând 800 mp Aradul Nou este adaugat de pe 5toria.ro.


« Mnpcil la c*u[*r< » Ttfvndt Vinur* > Arad Qudțtul) ■                Nou


Vând 800 mp Aradul NouAgtrt 0741971 5SS
Vlad Company

0 2S7 274 024


Remania, Strada Corneliu Coposu, Arad (strada)

toate ofertei


3, Comparabila 3 identificată pe portalul www.publi24.ro la adresa https://www.publi24.ro/anunturi/imobiliare/de-vanzare/terenuri/teren-ptr-casa/anunt/vanzare-teren-intravilan/7b0f6477796c6051.html ofertată de agenția Vlad Company

publi24.ro


Van zare teren intravilan

9 Arad. Arad AxMae Vezi


rt Atfauga fiw

Fteltrale acreptala sunt: }pg, Jpwj, png. gff cu o m«rirTi« maxim» 4a 1QMb

Fa oferta


T Wfuafeâri 2312

A Rjportejzs

Sebaitlan

L Telefon <a?ca!

VtzilUPle tm/njurit

Urmaf*M0


Specificatii

Suprafața terenului

Descriere Imobiliare

teren intravilan de vanzare. cu destinație rezidențiala în suprafața de 1500 mp front stradal 13.5m, lungime 112m.

toate utilitățile la strada,

canalizare, apa si curent trifazic trase in curte; strada nou asfaltata

zona liniștita la 5 minute de centrul orașului sau autostrada preț: 85 000 negociabil

teisuprafala tataia: 1500. Front stradal: 13,5

Vezi detalii pe www.fomimo ro

Criterii și elemente de comparație

Teren de evaluat

Terenuri de comparație

Comparabila 1

Comparabila 2

Comparabila 3

Preț vânzare / ofertare - total

21,000 e

28,000 €

70,000 €

Prețul de vânzare/ ofertare unitar

35.00 €/mp

35.00 €/mp

46.67 €/mp

Tipul comparabilei

ofertă

ofertă

ofertă

Caracteristici fizice

Suprafața totală teren

411 m.p.

600 mp /cons regulată /<

regulată ruibil

800 mp / regulată ș 1500 mp / regulată /construibil        j         /construibil

Forma

regulată /construibil

:onstruibil

regulată /construibil

regulată /construibil

Front stradal (mp) / raport front adâncime

i

15.0    |      9/16

?

?

- 15 ml |     5/16

- 14 ml 1      3/16

Topografie:

plan

plan

plan

plan

Utilitari

en. el. /apa / canalizare/ gaz

similar

similar

similar

Utilizare

rezidențiala

rezidențiala

rezidențiala

rezidențiala

Elementul de COMPARAȚIE

Proprietatea subiect

Comparabila 1

Comparabila 2

Comparabila 3 .•

Identificare

Cartier Aradul Nou, periferică pe str. Ogorului, în apropiere de AI

Cartier Aradul Nou, str. Mihai Marcus (perpendiculară pe Ogorului)

Cartier Aradul Nou, aproape de Calea Ferată,în spate la Calea Timișorii

Cartier Aradul Nou, str. Câmpia Turzii, în zonă rezidențială mai bine cotată

Data

prezent

prezent

prezent

prezent

Suprafața

411 m.p.

600 m.p.

800 m.p.

1,500 m.p.

Preț vânzare / ofertare - total

21,000 €

28,000 €

70,000 e

Prețul de vânzare / ofertare unitar

... ........... ........

35.0 6/mp

35.0 €/mp

46.7 €/mp

Tip comparabilă

ofertă

ofertă

ofertă

Negociere / interviu

-2,100 €

-2,800 €

-7,000 €

Marja negociere (%) / euro

-10%

-3.5 e

....................!

-10%   | -3.5 €

. i

-10% |    -4.7 e

Preț de vânzare ajustat

31.5 €

31.5 €

42.0 €

Drepturi de proprietate transmise

considerate depline

similar

similar

similar

Ajustare (%) / euro

■     0% J 0.0 €

0% i 0.0 €

0% ) o.o e

Preț ajustat

31.5 €/mp

31.5 €/mp

42.0 €/mp

Restricții legale -coefîci.erițiy urbanistici

fără

similar

similar

similar

Ajustare (%) / euro

0%

0.0 €

0% | o.o e

0% I 0.0 €

Preț ajustat

31.5_

num

€/mp

31.50 €/mp      î       42.00 €/mp

Condiții de finanțare

considerat cash

erar

numerar

numerar

Ajustare (%) / euro

0%

0.0 €

0% i 0.0 €

0% I 0.0 €

Preț ajustat

31.5 e/mp

31.5 €/mp

42.0 €/mp

Condiții de vânzare

tranzacții nepărtinitoare

* *1 similar

similar

similar

Ajustare (%) / euro

! o%

0.0 €

0% I 0.0 €

0% | o.o e

Preț ajustat

31.5

€/mp

31.5 6/mp - ---------------

data evaluării

42.0 €/mp

Condiții ale pieței

(timpul)

data evaluării

data evaluării

data evaluării

Ajustare (%) / euro

0%

o.o e

0% ■: o.o €

0% 1 o.o e

Preț ajustat

31.5 €/mp

31.5 €/mp

42.0 €/mp

।                      | Cartier Aradul Nou, J

1 ’i                    ' 1       periferică pe str. i

Localizare           s                            . |

1                      1 Ogorului, in apropiere de j

.... J             A.              |

mai slabă

i

mai slabă

î           similară           |

‘Ajustare (%) / euro î                            j

33% j 10.5 € 1

33% j 10.5 €

•    0% \      0.0 € I

| Preț ajustat           j                                 j

42.0 €/mp

42.0 €/mp

42.0 €/mp        |

Caracteristici fizice

a

(dimensiune) și formă r V ’"

{   600 mp / regulată Ș 800 mp / regulată       1500 mp / regulată

rn’^'          I       /construibil       |       /construibil       \        /construibil

Ajustare (%) / euro

j 0% i 0.0 € i 0%     ! 0.0 € :    0% j 0.0 €

:                                                                           1                                                                •                                                                                                                                                                                                      '                                                           i

raport front -adâncime_____________

Ajustare (%) / euro

-15.00 ml;     9/16 f               ?     *   -15 mlj 5/16      -17 mlj     3/16

j 0%    : 0.6 € '■    6% î 0.0 € ’    0% ]     0.0 €

bToboprâfie

plan           1           plan          j          plan                       plan

Ajustare (%) / euro

j _o% \ o.o e ! o% j o.o e ; o% _ *___ o.oe

j       42.0 €/mp       |       42.0 €/mp       :        42.0 €/mp

en. el./apa / canalizare/ 1          ...           I          ...                        ...

similar                  similar                   similar

________________g«Z _               _      _____________;

total              i             € 0             '            € 0.0                           € 0.0

;    0%        0.0 € :    0% j 0.0 e        0% ;     0.0 €

i                                                                 j                                                                 .                                                                 1                                                                 1

Preț ajustat      __

Utilitati

Cheltuieli introducere utilitati

Ajustare unitară (%) / euro

Preț ajustat         i                           |       42.0 €/mp       ;       42.0 €/mp                42.0 E/mp

Utilizare            |        rezidențiala        !       rezidențiala              rezidențiala               rezidențiala

Ajustare (%)/ euro                           ’    0%        0.0 €        0%    1   0.0 €       0%   ;     0.0 €

Preț ajustat        i                         ;       42.0 €/mp              42.0 €/mp                42.0 €/mp

jPreț ajustat, rotund ;                                 42 €/mp               42 €/mp                 42 €/mp

Ajustare netă       :                               33%       10.5 € ‘    33%       16.5 €       0% î 0.0 E

Ajustare totala     ■                                  €10.50                 E 10.50                   €0.00

.brută__    ____________[......................... ~ _ ____________i___________________________,________________;................................_____...................L............. ....        ..

'         Ajustare brută procentuală         ’         30%                   30%                    0%     ___

Număr ajustări negative                                     0            \           0                         0

.Număr ajustări pozitive                            j             1             1             1                            0

Total număr ajustări                 11           0

Suprafața

411 m.p.

Opinie unitara

42 €/mp

Valoare estimată, rotund

17,300 €

echivalent a

82,600 lei

Curs valutar folosit 1 euro =

4.7736 lei

la data dc

20.12.2019

RAPORT DE VERIFICARE A VALORII DE PIAȚĂ

Obiectiv simplu

Verificare RAPORTUL DE EVALUARE BUNURI IMOBILE nr.

155/01.10.2018 Teren intravilan curți construcții în suprafață de 411 mp Arad, str. Ogorului, nr. 29, CF312760 Arad

VA1UE MANAGEMEHT CONSULT Sil-j c l F RO 95867 io i

Autor Raport evaluare verificat PF Slavin loan

prin Evaluator VE EPI / legitimație Slavin loan / leg. 16148

Clientul raportului verificat Societatea EURO PET SPÂNI SRL

Utilizator desemnat al evaluării __ .... *   .

.. .. .x ,           , Municipiul Arad

(implicit/presupus)

Clientul verificării Municipiul Arad

Direcția patrimoniu Municipiul Arad

Utilizator desemnat al verificării Serviciul Evidentă si Administrare Domeniu Privat

Data evaluării 25.09.2018

Data raportului de evaluare verificat 01.10.2018

Verificator VALUE MANAGEMENT CONSULT S.R.L.

prin Evaluator VE EPI / legitimație MANAȚE DANIEL / 13.804

Data raportului de verificare 17.12.2019

ITermenii de referința ai verificării

Identificarea evaluatorului verificator

Denumire         VALUE MANAGEMENT CONSULT S.R.L.

CUI               RO9586710

prin evaluator verificator autorizat / Legitimație ANEVAR

MANAȚE DANIEL /13.804

* Adresa

* Autorizație membru corporativ / Legitimație ANEVAR

Arad, str. Ștefan Cicio Pop, nr. 20 0115

4

*

*

Identificarea evaluatorului autor al raportului de evaluare verificat

Denumire            PF Slavin loan

CIF                20184951

prin evaluator autorizat / Legitimație ANEVAR

Slavin loan/leg. 16148

* Adresa

* Autorizație membru corporativ

Arad, str. Voinicilor, nr. 39, bloc 510, ap. 21,

*

Raportul de evaluare supus verificării

Dreptul de proprietate evaluat

RAPORTUL DE EVALUARE BUNURI IMOBILE nr. 155/01.10.2018 Teren intravilan curți construcții în suprafață de 411 mp Arad, str. Ogorului, nr. 29, CF312760 Arad

Dreptul de proprietate asupra terenului

Clientul raportului verificat

Client              Societatea EURO PET SPAM SRL

CIF               33338670

* Tip

* Calitatea

Persoana Juridica

Proprietar spațiu comercial edificat pe terenul subiect al evaluării                               *

Utilizator desemnat al evaluării (implicit / presupus) Municipiul Arad, Direcția patrimoniu Serviciul Evidență și Administrare Domeniu Privat

Adresa

Arad, Bd. Revoluției nr. 75

*

Județ

Arad

*

Clientul verificării    Cod fiscal

Municipiul Arad   3519925

Adresa

Arad, Bd. Revoluției nr. 75

*

Județ

Arad

*

Utilizator desemnat al verificării

Direcția patrimoniu Municipiul Arad Serviciul Evidență și Administrare Domeniu Privat

Adresa

Arad

Județ

Arad

*

Scopul verificării

Prezentul raport de verificare este întocmit la cererea utilizatorului desemnat ai evaluării, in scopul stabilirii dacă raportul de evaluare verificat este conform sau neconform cu Standardele de Evaluare a Bunurilor valabile la data evaluării. în caz de neconformitate, verificatorul va prezenta propria opinie asupra valorii de piață a bunului evaluat. Este interzisa utilizarea raportului de verificare, integral sau in parte, pentru orice alt scop. In consecința, in mod expres, este interzisa utilizarea valorii de piață rezultate in urma verificării în scopul impozitării, garantării împrumutului sau oricărui alt scop cu excepția vânzării bunului de catre Autoritatea Locală.

Obiectivul verificării: Bunul evaluat în raportul verificat

Date relevante ale bunului evaluat în raportul verificat, preluate din raport:

Adresă

Denumire

Localitate

Suprafața (mp)

Localizare

Front stradal (ml)

Valoare de piață

Elemente cheie din Raportul de evaluare verificat / Neconformități minore

str. Ogorului, nr. 29

Teren

Arad

411

Periferică

12,900 €        60,118 lei

Data evaluării: 25.09.2018, Suprafața = 411 mp, Construit

Data evaluării în raportul verificat

Abordări / Reconciliere

Utilizare

Tip teren / Categorie

Scop evaluare

Vecinătăți

Valoare de piață unitară (Preț/mp)

parțial cu Spațiu comercial, Vecinătăți = Rezidențiale, Comerciale, A1

25.09.2018

Piață, Venit (Metoda valorii reziduale) / Piață (Comparație)

Rezidențială

Intravilan / CC

Estimarea valorii de piață pentru Vânzare-Cumpărare

Rezidențiale (case), Comerciale (case transformate) A1

31.39 €

146.27 lei

Deși în raport este denumită Metoda valorii reziduale în realitate metoda aplicată este Extracția de pe piață; reconcilierea s-a făcut prin Piață (Comparație)

Tipul valorii estimate

“Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(â) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere." si reprezintă rezultatul evaluării în baza prevederilor Standardelor de evaluare a bunurilor relevante pentru evaluare.

Valoarea de piață nu reprezintă valoarea impozabilă, valoarea sinergiei, valoarea de investiție sau orice alt tip de valoare definit in Standardele de evaluare a bunurilor, standardele contabile naționale sau alte referențiale profesionale.

Documentația necesara pentru efectuarea evaluării

Descrierea terenului: amplasament, utilități, caracteristici fizice (ex. FS, adâncime, planeitate etc.) Extrasul de carte funciară a imobilului

Orice ale elemente relevante în evaluare, după caz

Natura și sursele informațiilor utilizate pe care se bazează verificarea

Raportul de evaluare verificat cu anexele aferente

Date și informații publice privind piața imobiliară specifică (ex. providers: CBRE, Colliers, Analize imobiliare, MyArgus, JLLS, ANEVAR prin Revista Valoarea oriunde este ea etc.)

Metodologia de evaluare a proprietăților imobiliare - ANEVAR, Manual EPI ANEVAR 2019, Seminar de pregătire continuă D 43 - Evaluarea terenurilor. Comparația directă și tehnici alternative. Teorie și studii de caz, editura IROVAL București

Data de referința la care se raportează rezultatul         Curs de schimb RON/ EUR Data raportului de         „

......              ,       .,. .         Data raportului de verificare

verificam                                                la data evaluam             evaluare verificat

25.09.2018            4.6603                     01.10.2018                  17.12.2019 VOS

Curs de schimb RON/ EUR la data verificării

4.7769

Restricții de utilizare, difuzare sau publicare

Este interzisă distribuția și reproducerea raportului de verificare, iar utilizarea raportului de verificare este restricționată la părțile care dețin din punct de vedere legal acest drept.

Declararea conformității cu SEV

Tip verificare

pentru Raportul de evaluare verificat pentru Raportul de verificare

Standardele de evaluare a bunurilor SEV 2018

Standardele de evaluare a bunurilor SEV 2018

Cu inspecție

Verificarea raportului de evaluare

Verificarea evaluării poate fi realizata in conformitate cu prevederile SEV 400 "Verificarea evaluării”, numai de către un evaluator autorizat avand ca specializare Verificarea Evaluării ("VE"), dovedita cu parafa de verificator cu specializarea EPI și care la data evaluării desfășura activitate de evaluare.

Certificarea raportului de verificare

•Afirmațiile susținute în prezentul raport sunt reale și corecte.

•Analizele, opiniile și concluziile sunt limitate numai la ipotezele și ipotezele specifice prezentate în raport și reprezintă opinia mea imparțială, opinie care nu a fost influențată de terțe părți și nu este în niciun mod supusă vreunei cerințe de a ajunge la concluzii predeterminate.

 • •Nu am niciun interes referitor la bunul care face obiectul evaluării supuse verificării și nu am niciun interes personal față de vreuna din părțile implicate.

 • •Nu sunt influențat de nicio constrângere legată de bunul evaluat în raportul supus verificării sau de părțile implicate în această activitate de verificare.

•Implicarea mea în această activitate de verificare nu se bazează pe solicitarea din partea nimănui, de obținere a unor rezultate predeterminate.

•Onorariul plătit de către client nu are nicio legătură cu obținerea unor rezultate predeterminate sau cu vreo acțiune sau eveniment, rezultate în urma utilizării analizelor, opiniilor și concluziilor prezentului raport.

•Analizele, opiniile și concluziile au fost exprimate în conformitate cu prevederile standardelor de evaluare și cu respectarea Codului de etică al profesiei de evaluator autorizat.

•Pentru realizarea raportului nu am primit asistență din partea altor persoane nesemnatare ale certificării.

Cuprins

Coperta

Termenii de referința ai verificării

Rezultatele verificării

Anexe (Extrase relevante din Raportul de evaluare verificat, Prezentarea și argumentarea verificării cu obiectiv extins, Verificare cu Obiectiv Extins) Alte date: în Dosarul de lucru al evaluatorului verificator

Semnătură      l\

Stampila        \ \

(             nianatedaniel \

MANATE DANIEL

Legiumatfa Nr. 13804 §11

Valabil 2019     £//

„A N-VAjț^g^
Rezultatele verificării

Verificare cu Obiectiv Simplu (VOS)                           _ .

Clientul verificării a solicitat VOE, valoarea de piață estimată în Raportul verificat fiind inferioară Valorii de inventar

în concluzie, se realizează Verificarea cu Obiectiv Extins

MANATE DANIEI

- Legitimația Nr. 13804

\ Valabll2019

'S^Z'^ea: Eb*^