Hotărârea nr. 322/2020

Hotărârea Nr.322 din 21-08-2020 cu privire la repartizarea unei locuinţe, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Municipiul Arad, str. Voinicilor, bl. 1B, ap. 19

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 322 din 21 august 2020 cu privire la repartizarea unei locuințe, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Municipiul Arad, str. Voinicilor, bl. 1B, ap. 19

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr. 56445/10.07.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Fond Locativ din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 56448/10.07.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare prevederile art. 8 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 15 alin. (1), alin. (5), alin. (6), alin. (7), alin. (9), alin. (10) din Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 1777, art. 1778 alin. (1), art. 1779, art. 1780, art. 1781 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 65/2020 cu privire la aprobarea Listei de priorități a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la data de 31.12.2019,

Având în vedere Procesul verbal nr. 54951/06.08.2020, întocmit în urma întrunirii Comisiei de analiză a solicitărilor pentru repartizarea locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, Comisie numită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 254/2016,

Luând în considerare adoptarea hotărârii 16 voturi pentru și 3 abțineri (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. q), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă repartizarea locuinței construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Municipiul Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad prin serviciile de specialitate, și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Fond Locativ

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 21.08.2020

Anexă la Hotărârea nr. 322/21.08.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Mod de repartizare locuință construită prin Agenția Națională pentru Locuințe

Nr. crt.

Adresă

Nr. camere

Nume solicitant

1.

Str. Voinicilor, bl. 1B, ap. 19

1

Stremciuc Elena

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

ROMÂNIA

PROIECT


AVIZAT:

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

Nr. 290/12.08.2020

H O T Ă R Â R E A nr.____

Din_________________2020

cu privire la repartizarea unei locuințe, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Municipiul Arad, str. Voinicilor, bl. 1B, ap. 19

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr. 56445/10.07.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Fond Locativ din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 56448/10.07.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare prevederile art. 8 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 15 alin. (1), alin. (5), alin. (6), alin. (7), alin. (9), alin. (10) din Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 1777, art. 1778 alin. (1), art. 1779, art. 1780, art. 1781 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 65/2020 cu privire la aprobarea Listei de priorități a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la data de 31.12.2019,

Având în vedere Procesul verbal nr. 54951/06.08.2020, întocmit în urma întrunirii Comisiei de analiză a solicitărilor pentru repartizarea locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, Comisie numită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 254/2016,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. q), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă repartizarea locuinței construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Municipiul Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad prin serviciile de specialitate, și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Serviciul Fond Locativ

Raluca Staniș/2 ex./Raluca Staniș


SECRETAR GENERAL,


Anexă la Hotărârea nr.___________/____________

Consiliului Local al Municipiului Arad

Mod de repartizare locuință construită prin Agenția Națională pentru Locuințe

Nr. crt.

Adresă

Nr. camere

Nume solicitant

1.

Str. Voinicilor, bl. 1B, ap. 19

1

Stremciuc Elena

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

REFERAT DE APROBARE

Nr. 56445/10.07.2020

Având în vedere faptul că:

În Municipiul Arad este o locuință liberă cu o cameră construită prin Agenția Națională pentru Locuințe;

Există listă de priorități a persoanelor care au acces la locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 65/19.02.2020;

S-a făcut corespondență cu primii trei sute doi solicitanți de locuințe construite prin A.N.L, aflați pe lista de prioritate, însă o parte dintre ei nu mai îndeplinesc criteriile prevăzute de lege referitoare la vârstă, sau au dobândit în proprietate locuință, ori nu au prezentat actele solicitate prin adrese (declarație notarială cu privire la nedeținerea în proprietate a unei locuințe după 01.01.1990; adeverință de la locul de muncă; acte doveditoare în cazul în care s-au produs modificări în situația locativă și/sau familială, care vor folosi la evaluarea corectă a situației actuale, nemodificând punctajul),

Consider oportună adoptarea unei hotărâri privind aprobarea repartizării acestei locuințe.

PRIMAR, Călin Bibarț

Primăria Municipiului Arad

Direcția Patrimoniu

Serviciul Fond Locativ

Nr. 56448/10.07.2020

R A P O R T

al Serviciului Fond Locativ

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 56445/10.07.2020, al Primarului Municipiului Arad,

Obiect: propunerea de aprobare a repartizării locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, liberă la această dată, situată în municipiul Arad.

Considerații de ordin general:

La această dată, în urma renunțării chiriașilor la beneficiul contractului de închiriere, s-a eliberat o locuință cu o cameră construită prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Prin Hotărârea nr. 65/19.02.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad, s-a aprobat lista și ordinea de priorități a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, listă rezultată în urma analizării cererilor înregistrate până la data de 31.12.2019.

Potrivit prevederilor art. 15 alin.(6) din Hotărârea nr. 962/27.09.2001 și ale Legii 114/1996 republicată, repartizarea locuințelor se face prin preluarea solicitanților înscriși în lista de prioritate, urmărindu-se asigurarea spațiului locativ la care au dreptul aceștia și evitându-se repartizarea unor spații excedentare.

În ședința Comisiei de analiză a dosarelor și repartizare a locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, din data de 06.08.2020, s-a propus repartizarea locuinței libere. S-a făcut corespondență cu trei sute doi solicitanți de locuințe construite prin A.N.L, aflați pe lista de prioritate aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 65/19.02.2020, însă o parte dintre ei nu mai îndeplinesc criteriile prevăzute de lege referitoare la vârstă, sau au dobândit în proprietate locuință, ori nu au prezentat actele solicitate prin adrese (declarație notarială cu privire la nedeținerea în proprietate a unei locuințe după 01.01.1990; adeverință de la locul de muncă; acte doveditoare în cazul în care s-au produs modificări în situația locativă și/sau familială, care vor folosi la evaluarea corectă a situației actuale, nemodificând punctajul). Pentru acest motiv s-a trecut la analizarea situației doamnei Stremciuc Elena (fostă Momir), înscrisă pe lista de priorități.

Având în vedere aceste aspecte,

PROPUNEM:

Repartizarea locuinței construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, liberă la această dată, după cum urmează:

Nr. crt.

Adresă

Nr. camere

Nume solicitant

1.

Str. Voinicilor, bl. 1B, ap. 19

1

Stremciuc (fostă Momir) Elena

Director Executiv,                               Șef Serviciu,

C. j. Ștefan Szuchanszki                           C.j. Raluca Staniș

Consilier,

Monica Gârzi

Serviciul Fond Locativ

Raluca Staniș/2 ex./Raluca Staniș