Hotărârea nr. 321/2020

Hotărârea Nr.321 din 21-08-2020 privind prima înscriere si alipirea a trei parcele de teren situate în Municipiul Arad, strada Fulgerului, nr. 24

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 321 din 21 august 2020 privind prima înscriere și alipirea a trei parcele de teren situate în Municipiul Arad, strada Fulgerului, nr. 24

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare cu nr. 36110/03.08.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu înregistrat cu nr. 53938/M1/04.08.2020,

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de adresa S.C. Digital Mapping S.R.L., înregistrată cu nr. 36110/2020, formulată la solicitarea doamnei Țițirigă - Gale Anca - Celia,

Luând în considerare de extrasele de carte funciară nr. 313086 Arad, nr. 316026 Arad și nr. 316775 Arad, contractul de concesiune nr. 35/25.06.1997 și actul adițional nr. 3/05.02.2018 la contractul de concesiune nr. 35/25.06.1997,

Ținând cont de certificatul de urbanism nr. 1118/30.07.2020 și certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice, privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local nr. 326355/20.07.2020,

Cu aplicarea art. 25 alin. (1) și alin. (2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 - republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Conform art. 23 lit. b), lit. h), art. 132 alin. (1), art. 135 alin. (1) lit. b) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 878 alin. (3) și art. 879 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 3 abțineri (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019- privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă prima înscriere a parcelelor de teren, situate în municipiul Arad, str. Fulgerului, nr. 24, înscrise în C.F. nr. 313086 Arad, C.F. nr. 316026 Arad și C.F. nr. 316775 Arad, conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Digital Mapping S.R.L., conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă documentația cadastrală de alipire a imobilelor situate în Municipiul Arad, strada Fulgerului nr. 24, după cum urmează:

 • - parcela de teren în suprafață de 157 mp, înscrisă în C.F. nr. 313086 Arad, cu nr. top: 3924/31/1, proprietar asupra terenului și asupra construcției, Țițirigă - Gale Anca -Celia.

 • - parcela de teren în suprafață de 340 mp, înscrisă în C.F. nr. 316026 Arad cu nr. top. 3924/31/2, proprietate privată a Municipiului Arad, cu drept de concesiune în favoarea doamnei Țițirigă - Gale Anca - Celia și drept de proprietate asupra construcției.

 • - parcela de teren în suprafață de 240 mp, înscrisă în C.F. nr. 316775 Arad, cu nr. top: 3924/34/2/2, proprietate privată a Municipiului Arad, cu drept de concesiune în favoarea doamnei Țițirigă - Gale Anca - Celia și drept de proprietate asupra construcției.

Art. 3. Ca urmare a alipirii rezultă parcela de teren în suprafață totală de 737 mp, din care cota teren de 157/737, cu drept de proprietate Țițirigă - Gale Anca - Celia, iar cota de teren de 580/737, cu drept de proprietate Municipiul Arad și cu drept de concesiune Țițirigă -Gale Anca - Celia, care este proprietar asupra construcțiilor.

Art. 4. Se însușește documentația cadastrală de alipire întocmită de S.C. Digital Mapping S.R.L., conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat

 • 1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 21.08.2020

ROMANIA

PROIECT Nr. 286/05.08.2020


Avizat: SECRETAR GENERAL, Lilioara Stepanescu


JUDETUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. ___ _

Din_________________2020

privind prima înscriere și alipirea a trei parcele de teren situate în Municipiul Arad, strada Fulgerului, nr. 24

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare cu nr. 36110/03.08.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu înregistrat cu nr. 53938/M1/04.08.2020,

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de adresa S.C. Digital Mapping S.R.L., înregistrată cu nr. 36110/2020, formulată la solicitarea doamnei Țițirigă - Gale Anca - Celia,

Luând în considerare de extrasele de carte funciară nr. 313086 Arad, nr. 316026 Arad și nr. 316775 Arad, contractul de concesiune nr. 35/25.06.1997 și actul adițional nr. 3/05.02.2018 la contractul de concesiune nr. 35/25.06.1997,

Ținând cont de certificatul de urbanism nr. 1118/30.07.2020 și certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice, privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local nr. 326355/20.07.2020,

Cu aplicarea art. 25 alin. (1) și alin. (2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 - republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Conform art. 23 lit. b), lit. h), art. 132 alin. (1), art. 135 alin. (1) lit. b) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 878 alin. (3) și art. 879 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019- privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1 Se aprobă prima înscriere a parcelelor de teren, situate în municipiul Arad, str. Fulgerului, nr. 24, înscrise în C.F. nr. 313086 Arad, C.F. nr. 316026 Arad și C.F. nr. 316775 Arad, conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Digital Mapping S.R.L., conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă documentația cadastrală de alipire a imobilelor situate în Municipiul Arad, strada Fulgerului nr. 24, după cum urmează:

 • - parcela de teren în suprafață de 157 mp, înscrisă în C.F. nr. 313086 Arad, cu nr. top: 3924/31/1, proprietar asupra terenului și asupra construcției, Țițirigă - Gale Anca -Celia.

 • - parcela de teren în suprafață de 340 mp, înscrisă în C.F. nr. 316026 Arad cu nr. top. 3924/31/2, proprietate privată a Municipiului Arad, cu drept de concesiune în favoarea doamnei Țițirigă - Gale Anca - Celia și drept de proprietate asupra construcției.

 • - parcela de teren în suprafață de 240 mp, înscrisă în C.F. nr. 316775 Arad, cu nr. top: 3924/34/2/2, proprietate privată a Municipiului Arad, cu drept de concesiune în favoarea doamnei Țițirigă - Gale Anca - Celia și drept de proprietate asupra construcției.

Art. 3 Ca urmare a alipirii rezultă parcela de teren în suprafață totală de 737 mp, din care cota teren de 157/737, cu drept de proprietate Țițirigă - Gale Anca - Celia, iar cota de teren de 580/737, cu drept de proprietate Municipiul Arad și cu drept de concesiune Țițirigă -Gale Anca - Celia, care este proprietar asupra construcțiilor.

Art. 4 Se însușește documentația cadastrală de alipire întocmită de S.C. Digital Mapping S.R.L., conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


S.E.A.D..P.

Red./Dact. S.D.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 36110/03.08.2020

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (8) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre privind prima înscriere și alipirea a trei parcele de teren, situate în municipiul Arad, strada Fulgerului, nr. 24.

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere adresa S.C. DIGITAL MAPPING S.R.L., formulată la solicitarea unei persoane fizice, este necesară actualizarea extraselor de carte funciară a trei parcele de teren, situate în municipiului Arad, strada Fulgerului, nr. 24, urmată de alipirea acestora.

Aceaste operațiuni cadastrale, sunt necesare pentru notarea construcțiilor.

Față de cele arătate consider oportun adoptarea unui proiect de hotărâre, privind prima înscriere și alipirea a trei parcele de teren, situate în municipiul Arad, strada Fulgerului nr. 24.

PRIMAR, Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL EVIDENȚĂ și ADMINISTRARE DOMENIUL PRIVAT

Nr. 53938/M1/04.08.2020

R A P O R T privind prima înscriere și alipirea a trei parcele de teren, situate în municipiul Arad, strada Fulgerului, nr. 24

Referitor la: referatul de aprobare a Primarului Municipiului Arad, domnul Călin Bibarț, prin care se propune efectuarea operațiunilor cadastrale de primă înscriere și alipirea a trei parcele de teren, situate în municipiul Arad, strada Fulgerului, nr. 24.

Considerente generale:

Adresa S.C. ”DIGITAL MAPPING” S.R.L. înregistrată la Primăria Municipiului Arad, cu nr. 36110/2020 formulată la solicitarea doamnei Țițirigă - Gale Anca - Celia, care dorește actualizarea cărților funciare nr. 313086 Arad, nr.316026 Arad și nr. 316775 Arad ale imobilelor situate în Arad, strada Fulgerului, nr. 24.

În acest caz se întocmește o documentație de primă înscriere în urma căreia se vor actualiza cele trei extrase de carte funciară și se vor alipi rezultând un singur extras de carte funciară.

Doamna Țițirigă - Gale Anca - Celia, este proprietar al imobilului înscris în C.F. nr. 313086 Arad, iar imobilele înscrise în C.F. nr. 316026 Arad și C.F. nr. 316775 Arad sunt proprietatea privată a Municipiului Arad, cu drept de concesiune în favoarea doamnei.

Construcțiile sunt proprietate privată și sunt edificate pe două CF-uri și anume C.F. nr. 313086 Arad, cu nr. top: 3924/31/1 și C.F. nr. 316026 Arad cu nr. top: 3924/31/2.

În vederea notării construcțiilor este necesar după actualizarea datelor cadastrale alipirea parcelelor în suprafață de 157 mp, 340 mp și 240 mp, rezultând o singură parcelă de teren în suprafață de 737 mp, din care cota teren de 157/737, drept de proprietate Țițirigă - Gale Anca -Celia, iar cota de teren de 580/737, drept de proprietate Municipiul Arad, cu drept de concesiune Țițirigă - Gale Anca - Celia, proprietarul construcțiilor.

Menționăm că cele trei parcele de teren, nu sunt notificate în baza Legii nr. 10/2001 -republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Considerente juridice:

 • > prevederile art. 25 alin. (1) și alin. (2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 - republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • > prevederile art. 23 lit. b), lit. h), art. 132 alin. (1), art. 135 alin. (1) lit. b) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare

 • > prevederile art. 878 alin. (3) și art. 879 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • > Certificatul de urbanism nr. 1118/30.07.2020.

 • > Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice, privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, nr. 326355/2020.

PROPUNEM

Aprobarea lucrării cadastrale de primă înscriere și alipire a parcelelor de teren, situate în municipiul Arad, str. Fulgerului, nr. 24, înscrise în C.F. nr. 313086 Arad, C.F. nr.316026 Arad și C.F. nr. 316775 Arad, conform documentației cadastrale întocmite de S.C. DIGITAL MAPPING S.R.L.

DIRECTOR EXECUTIV, C.j. Ștefan Szuchanszki

ȘEF SERVICIU, Ec. Linda Ocenic


Avizat Juridic

PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A IMOBILULUI scara 1:500

Anexa 1.35


Număr cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

737 mp

str. Fulgerului, nr. 24, loc. Arad, jud. Arad

Carte funciară nr.

UAT

ARAD


MUNICIPIUL ARAD cotă teren 580/737                                 /

ȚIȚIRIGĂ-GALE ANCA CELIA cotă teren 157/737

Drept de concesiune pe 580/737 în favoarea ȚIȚIRIGĂ-GALE ANCA CELIA

Drept de proprietate asupra construcțiilor în favoarea ȚIȚIRIGĂ-GALE ANCA CELIA

A.Date referitoare Ia teren

Număr parcelă

Categoria de folosință

528450

•rsi

528450 r

tiu p rata

ța (m)

Mențiuni

1

Cc

73

7

teren împrejmuit cu gard de zidărie, construcții

TOTAL

737B.Date referitoare la construcții

Cod

Destinație

Suprafața construită la sol (m)

Mențiuni

C1

CL

185

Casă (S+P+1E+M); Anul construcției: 1990; Scd = 670 mp

C2

CL

106

Casă (P+1E); Anul construcției: 1990; Scd = 212 mp

C3

CA

33

Platformă betonată (P); Anul construcției: 2000; Scd = 33 mp

TOTAL

324

Suprafața totală măsurată a imobilului = 737 mp

Suprafața din act = 737 mp

digital mapping

SC DIGITAL MAPPING SRL măsurători topografice + cadastru + GIS ARAD , Spl. Gen. Gheorghe Magheru, nr. 17, ap. 3; Mobil 0736 039 849; ofrice@digitalmapping.ro

Confirm executarea măsurătorilor la te ren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren HI»        Digitally signed by ILLE

I L L t       ROBERT-BOGDAN

Reason: l am the author of this

ROBERT-B Locâtfon: DIGITALMAPPING-

1               1 x 1        clasa III- RO-B-J 1152 ; ILLE

।    ROBERT BOGDAN - cat. B -

OG DAN  RO-AR-F 0137

oan»i<niE)ates=2(J0O“t^-24 09:24:21

INSPECTOR

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

sămnătură electronică

* în situația în care există nr. cadastrale pentru imobilele vecine, în locul numelui vecinului se va trece nr. cadastral iar în lipsa nr. cadastral, numărul topografic sau nr. administrativ. Suprafețele se rotunjesc la metru pătrat

PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A IMOBILULUI

CU PROPUNEREA DE ALIPIRE scara 1:500                                  Anexa 1.36

Număr cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

737 mp

str. Fulgerului, nr. 24, ioc. Arad, jud. Arad

Cartea Funciară

313086, 316026,316775

UAT

ARAD

528450 <m                                                                 528450 cj

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ PENTRU ALIPIRE IMOBIL

Situația actuală înainte de alipire)

Situația viitoare (după alipire)

Număr CF

Suprafața (mp)

Categoria de folosință

descrierea imobilului

Număr cadastral

LOT

Suprafața (mp)

Categoria de folosință

descrierea imobilului

313086

157

Cc

intravilan cu casă parțial împrejmuit

LOT1

737

Cc

intravilan cu două case și platformă betonată teren împrejmuit

316026

340

Cc

intravilan cu casă parțial împrejmuit

316775

240

Cc

intravilan cu plat, betonată parțial împrejmuit

TOTAL

737

TOTAL

737

■ digital maPping+ corectitudinea întocmirii documentației . ...             .              cadastrale și corespondența acesteia

SC DIGITAL MAPPING SRL                      cu realitatea din teren

măsurători topografice + cadastru + GIS

ARAD , SpL Gen. Gheorghe Magheru, nr. 17, ap. 3;

Mobil 0736 039 849; office@digitalmapping.ro

11 1 |3              Digitally signed by ILLE

ILLE.        ROBERT-BOGDAN

Reasbn: 1 am the author of this

DCiDCDT     document

IxI/DLIA 1 “DL/ Location: DIGITAL MAPPING - clasa

III - RO-B-J 1152 ; ILLE ROBERT rn A M      BOGDAN - cat. B - RO-AR-F 0137

O             ^1,^0-07-24 09:23:21

INSPECTOR

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

sămnătură electronică