Hotărârea nr. 320/2020

Hotărârea Nr.320 din 21-08-2020 privind atestarea dreptului de proprietate a Municipiului Arad si însuşirea documentaţiei cadastrale pentru terenurile înscrise în CF nr. 353194 Arad, CF nr. 353195 Arad, CF nr. 353197 Arad si CF nr. 354745 Arad, situate în Zona Bujac

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 320 din 21 august 2020 privind atestarea dreptului de proprietate a Municipiului Arad și însușirea documentației cadastrale pentru terenurile înscrise în CF nr. 353194 Arad, CF nr. 353195 Arad, CF nr. 353197 Arad și CF nr. 354745 Arad, situate în Zona Bujac

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrată cu nr. 54484/05.08.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 54486/M4/05.08.2020 și de adresa Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public înregistrată cu nr. ad. 75036/22.10.2019,

Luând în considerare adresa Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat înregistrată cu nr. ad. 75036/29.10.2019,

Analizând extrasele de carte funciară nr. 353194 Arad, nr. 353195 Arad, nr. 353197 Arad și nr. 354745 Arad,

Ținând cont de lucrarea cadastrală de dezlipire realizată la nivelul anului 1985 și documentația cadastrală întocmită de firma autorizată S.C. Datcad S.R.L.,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Conform art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 - Legea fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 3 abțineri (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1 Se atestă apartenența la proprietatea privată a Municipiului Arad a terenurilor situate în zona Bujac, înscrise în CF nr. 353194 Arad, CF nr. 353195 Arad, CF nr. 353197 Arad și CF nr. 354745 Arad, ca efect al art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 - Legea Fondului Funciar, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Arad, a terenurilor situate în zona Bujac, înscrise în CF nr. 353194 Arad, CF nr. 353195 Arad, CF nr. 353197 Arad și CF nr. 354745 Arad și se actualizează inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad cu imobilele terenuri la care se face referire la art.1.

Art. 3 Se însușește documentația cadastrală de actualizare a informațiilor tehnice pentru imobilele situate în zona Bujac, înscrise în CF nr. 353194 Arad, CF nr. 353195 Arad, CF nr.

353197 Arad și CF nr. 354745 Arad, conform anexelor 1, 2, 3 și 4, întocmite de S.C. Datcad S.R.L.

Art. 4 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară, Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat și Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public din cadrul Direcției Patrimoniu și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 21.08.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

PROIECT


Avizat:

SECRETAR GENERAL, Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

Nr. 285/05.08.2020

H O T Ă R Â R E A Nr._____

din __________________2020

privind atestarea dreptului de proprietate a Municipiului Arad și însușirea documentației cadastrale pentru terenurile înscrise în CF nr. 353194 Arad, CF nr. 353195 Arad, CF nr. 353197

Arad și CF nr. 354745 Arad, situate în Zona Bujac

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrată cu nr. 54484/05.08.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 54486/M4/05.08.2020 și de adresa Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public înregistrată cu nr. ad. 75036/22.10.2019,

Luând în considerare adresa Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat înregistrată cu nr. ad. 75036/29.10.2019,

Analizând extrasele de carte funciară nr. 353194 Arad, nr. 353195 Arad, nr. 353197 Arad și nr. 354745 Arad,

Ținând cont de lucrarea cadastrală de dezlipire realizată la nivelul anului 1985 și documentația cadastrală întocmită de firma autorizată S.C. Datcad S.R.L.,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Conform art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 - Legea fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1 Se atestă apartenența la proprietatea privată a Municipiului Arad a terenurilor situate în zona Bujac, înscrise în CF nr. 353194 Arad, CF nr. 353195 Arad, CF nr. 353197 Arad și CF nr. 354745 Arad, ca efect al art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 - Legea Fondului Funciar, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Arad, a terenurilor situate în zona Bujac, înscrise în CF nr. 353194 Arad, CF nr. 353195 Arad, CF nr. 353197 Arad și CF nr. 354745 Arad și se actualizează inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad cu imobilele terenuri la care se face referire la art.1.

Art. 3 Se însușește documentația cadastrală de actualizare a informațiilor tehnice pentru imobilele situate în zona Bujac, înscrise în CF nr. 353194 Arad, CF nr. 353195 Arad, CF nr. 353197 Arad și CF nr. 354745 Arad, conform anexelor 1, 2, 3 și 4, întocmite de S.C. DATCAD S.R.L.

Art. 4 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară, Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat și Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public din cadrul Direcției Patrimoniu și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ             SECRETAR GENERAL

Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară

Red./Dact. A.T./A.T.                                                                               Cod:PMA-S4-01

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 54484/05.08.2020

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere faptul că zona Vlaicu - Bujac se confruntă cu un deficit de locuri de joacă/zone verzi este necesară clarificarea situației cadastrale și juridice a unor imobile situate în zona respectivă, terenuri aferente blocurilor de locuințe (alei, zone verzi, parcări) situate în Municipiul Arad - str. Măgurei, aflate în proprietatea Statului Român/Statul Republica Populară Română.

Menționăm faptul că aceste imobile provin din exproprierea numerelor administrative 241, 243 și 245 aferente Căii Aurel Vlaicu, asupra cărora în momentul de față există amenajată o zonă verde și edificate construcții provizorii - garaje.

Mai mult în vederea posibilității realizării unor proiecte de investiție este necesară clarificarea situației juridice prin atestarea la apartenența proprietății private și ulterior publice a Municipiului Arad.

Pentru cele mai sus menționate propunem adoptarea proiectului de hotărâre în acest sens.

PRIMAR,

Călin Bibarț

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL CADASTRU INTRAVILAN ȘI CARTE FUNCIARĂ

SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE

DOMENIUL PRIVAT

SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE

DOMENIUL PUBLIC Nr. 54486 /05.08.2020

RAPORT

privind atestatarea la apartenența proprietății Municipiului Arad și însușirea documentației cadastrale a unor terenuri înscrise în

CF nr. 353194 Arad, CF nr. 353195 Arad, CF nr. 353197 Arad și CF nr. 354745 Arad, situate în Zona Bujac

Având în vedere faptul că zona Vlaicu - Bujac se confruntă cu un deficit de locuri de joacă/zone verzi este necesară clarificarea situației cadastrale și juridice a unor imobile situate în zona respectivă, terenuri aferente blocurilor de locuințe (alei, zone verzi, parcări) situate în Municipiul Arad - str. Măgurei, aflate în proprietatea Statului Român/Statul Republica Populară Română.

Menționăm faptul că aceste imobile provin din exproprierea numerelor administrative 241, 243 și 245 aferente Căii Aurel Vlaicu, asupra cărora în momentul de față există amenajată o zonă verde și edificate construcții provizorii - garaje.

Mai mult în vederea posibilității realizării unor proiecte de investiție este necesară clarificarea situației juridice prin atestarea la apartenența proprietății private și ulterior publice a Municipiului Arad, în momentul de față nefiind evidențiate în inventare, conform adresei Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public cu nr. ad. 75036/22.10.2019 și adresei Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat cu nr. 75036/M1/29.10.2019.

Precizăm faptul că în momentul realizării documentației cadastrale de identificare în vederea actualizării informațiilor tehnice, întocmite de către firma autorizată S.C. DATCAD S.R.L. s-a ținut cont de planul de dezmembrare sc:1:1440. Acest plat a fost realizat în vederea exproprierii de la nivelul anului 1985 pentru blocurile de locuințe din zona respectivă.

De asemenea trebuie menționat faptul că prin această lucrare cadastrală de actualizare a informațiilor tehnice nu se modifică suprafața de teren a imobilelor -ea fiind neschimbată încă de la momentul dezlipirii pentru lucrarea de expropriere, după cum urmează:

  • - CF nr. 353194 Arad, cu nr. top. 1/c.1.a.1.1.4/4 - Bujac în suprafață de 690 mp - anexa 1 la prezenta hotărâre;

  • - CF nr. 353195 Arad, cu nr. top. 1/c.1.a.1.1.3/4 - Bujac în suprafață de 689 mp- anexa 2 la prezenta hotărâre;

  • - CF nr. 353197 Arad, cu nr. top. 1/c.1.a.1.1.2/4/1 - Bujac în suprafață de 666 mp- anexa 3 la prezenta hotărâre;

  • - CF nr. 354745 Arad, cu nr. top. 1/c.1.a.1.1.1/5 - Bujac în suprafață de 190 mp- anexa 4 la prezenta hotărâre;

DIRECTOR EXECUTIV,

Ștefan Szuchanszki

ȘEF SERVICIU,      ȘEF SERVICIU,         ȘEF BIROU,

Mihaela Balaș         Ocenic Linda         Alina Daniela Toma

Avizat juridic,