Hotărârea nr. 32/2020

Hotarirea Nr.32 din 31-01-2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Grădiste- Sanevit

H O T Ă R Â R E A Nr. 32 din 31 ianuarie 2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Grădiște- Sanevit

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 5178/27.01.2020,

Analizând raportul Serviciului Agricol și al Biroului Cadastru Extravilan, Fond Funciar, înregistrat cu nr. 5171/27.01.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Văzând Procesul-verbal nr. 1087/09.02.2019, realizat în urma convocării nr. 1087/28.01.2019, de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad,

Luând în considerare prevederile art. 113 din Regulamentul de recepție, avizare și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (20 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. În vederea actualizării datelor unor imobile situate în zona Grădiște- Sanevit , se aprobă următoarele măsuri:

 • 1. Pentru imobilul din C.F. nr. 340048 Arad, nr. cadastral 340048, proprietar Municipiul Arad, se diminuează suprafața de la 1255 mp la 1086 mp, în procent de -13,46%, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 2. Pentru imobilul din C.F. nr. 340081 Arad, nr. cadastral 340081, proprietar Municipiul Arad, se majorează suprafața de la 887 mp la 913 mp, în procent de +2,93 %, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 3. Pentru imobilul din C.F. nr.340107 Arad, nr. cadastral 340107, proprietar Municipiul Arad, se diminuează suprafața de la 1161 mp la 893 mp, în procent de -23,08%, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 4. Pentru imobilul din C.F. nr. 340007 Arad, nr. cadastral 340007, proprietar Municipiul Arad,

se diminuează suprafața de la 659 mp la 615 mp, în procent de - 6,67%, se actualizează

datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 5. Pentru imobilul din C.F. nr. 340183 Arad, nr. cadastral 340183, proprietar Municipiul Arad,

se diminuează suprafața de la 3900 mp la 3759 mp, în procent de - 3,61%, se actualizează

datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 6.  Pentru imobilul din C.F. nr. 339665 Arad, nr. cadastral 339665, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, suprafața rămâne neschimbată, respectiv 11723 mp, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 7.  Pentru imobilul din C.F. nr. 339899 Arad, nr. cadastral 339899, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, se diminuează suprafața de la 1470 mp la 1446 mp, în procent de - 1,63 %, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 8.  Pentru imobilul din C.F. nr. 339973 Arad, nr.cadastral 339973, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, se diminuează suprafața de la 461 mp la 214 mp, în procent de - 53, 57%, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 9.  Pentru imobilul din C.F. nr. 340001 Arad, nr. cadastral 340001, întabulat cu proprietar neidentificat pe razar UAT Arad, se majorează suprafața de la 190 mp la 220 mp, în procent de + 15,78, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 10. Pentru imobilul din C.F. nr. 340052 Arad, nr. cadastral 340052, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, suprafața rămâne neschimbată, respectiv 1500 mp, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 11. Pentru imobilul din C.F. nr. 340054 Arad, nr. cadastral 340054, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, suprafața rămâne neschimbată, respectiv 1490 mp, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 12. Pentru imobilul din C.F. nr. 340061 Arad, nr. cadastral 340061, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, suprafața rămâne neschimbată, respectiv 1490 mp, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 13. Pentru imobilul din C.F. nr. 340082 Arad, nr. cadastral 340082, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, se diminuează suprafața de la 1823 mp la 1820 mp, în procent de - 0,16%, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 14. Pentru imobilul din C.F. nr. 340092 Arad, nr. cadastral 340092, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, suprafața rămâne neschimbată, respectiv, 22474 mp, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 15. Pentru imobilul din C.F. nr. 340099 Arad, nr. cadastral 340099, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, se majorează suprafața de la 29986 mp la 30142 mp, în procent de + 0,52%, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 16. Pentru imobilul din C.F. nr. 340101 Arad, nr. cadastral 340101, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, suprafața rămâne neschimbată, respectiv 1490 mp, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

Art. 2. Inventarul proprietății private a Municipiului Arad se modifică în mod corespunzător conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Agricol și Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar din cadrul Direcției Secretar și se va comunica celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M.

1 ex. Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 31.01.2020

Cod PMA-S4-02


ROMÂNIA                   PROIECT               Avizat

JUDEȚUL ARAD             Nr. 40/27.01.2020   SECRETAR GENERAL

MUNICIPIUL ARAD                                  Lilioara Stepanescu

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.___

din 2020

privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Grădiște- Sanevit

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 5178 / 27 .01.2020,

Analizând raportul Serviciului Agricol și al Biroului Cadastru Extravilan, Fond Funciar, înregistrat cu nr. 5171 / 27 .01.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Văzând Procesul - verbal nr.1087/09.02.2019, realizat în urma convocării nr. 1087/28.01.2019, de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad,

Luând în considerare prevederile art. 113 din Regulamentul de recepție, avizare și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), , art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. În vederea actualizării datelor unor imobile situate în zona Grădiște- Sanevit , se aprobă următoarele măsuri:

 • 17. Pentru imobilul din C.F. nr. 340048 Arad, nr. cadastral 340048, proprietar Municipiul Arad, se diminuează suprafața de la 1255 mp la 1086 mp, în procent de -13,46%, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 18. Pentru imobilul din C.F. nr. 340081 Arad, nr. cadastral 340081, proprietar Municipiul Arad, se majorează suprafața de la 887 mp la 913 mp, în procent de +2,93 %, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 19. Pentru imobilul din C.F. nr.340107 Arad, nr. cadastral 340107, proprietar Municipiul Arad, se diminuează suprafața de la 1161 mp la 893 mp, în procent de -23,08%, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 20. Pentru imobilul din C.F. nr. 340007 Arad,  nr. cadastral 340007, proprietar Municipiul

Arad, se diminuează suprafața de la 659 mp la 615 mp, în procent de - 6,67%, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 21. Pentru imobilul din C.F. nr. 340183 Arad, nr. cadastral 340183, proprietar Municipiul Arad, se diminuează suprafața de la 3900 mp la 3759 mp, în procent de - 3,61%, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 22. Pentru imobilul din C.F. nr. 339665 Arad, nr. cadastral 339665, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, suprafața rămâne neschimbată, respectiv 11723 mp, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 23. Pentru imobilul din C.F. nr. 339899 Arad, nr. cadastral 339899, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, se diminuează suprafața de la 1470 mp la 1446 mp, în procent de - 1,63 %, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 24. Pentru imobilul din C.F. nr. 339973 Arad, nr.cadastral 339973, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, se diminuează suprafața de la 461 mp la 214 mp, în procent de - 53, 57%, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 25. Pentru imobilul din C.F. nr. 340001 Arad, nr. cadastral 340001, întabulat cu proprietar neidentificat pe razar UAT Arad, se majorează suprafața de la 190 mp la 220 mp, în procent de + 15,78, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 26. Pentru imobilul din C.F. nr. 340052 Arad, nr. cadastral 340052, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, suprafața rămâne neschimbată, respectiv 1500 mp, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 27. Pentru imobilul din C.F. nr. 340054 Arad, nr. cadastral 340054, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, suprafața rămâne neschimbată, respectiv 1490 mp, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 28. Pentru imobilul din C.F. nr. 340061 Arad, nr. cadastral 340061, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, suprafața rămâne neschimbată, respectiv 1490 mp, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 29. Pentru imobilul din C.F. nr. 340082 Arad, nr. cadastral 340082, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, se diminuează suprafața de la 1823 mp la 1820 mp, în procent de - 0,16%, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 30. Pentru imobilul din C.F. nr. 340092 Arad, nr. cadastral 340092, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, suprafața rămâne neschimbată, respectiv, 22474 mp, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 31. Pentru imobilul din C.F. nr. 340099 Arad, nr. cadastral 340099, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, se majorează suprafața de la 29986 mp la 30142 mp, în procent de + 0,52%, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 32. Pentru imobilul din C.F. nr. 340101 Arad, nr. cadastral 340101, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, suprafața rămâne neschimbată, respectiv 1490 mp, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

Art. 2. Inventarul proprietății private a Municipiului Arad se modifică în mod corespunzător conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Agricol și Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar din cadrul Direcției Secretar și se va comunica celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ            SECRETAR GENERAL

) ) >

Red./Dact. OV./OV Verif. RD

1 ex. Dosar ședință CLMA 31.01.2020

Cod PMA -S4-02

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr.          /    .01.2020

REFERAT DE APROBARE

În vederea actualizării datelor unor imobile situate în zona Grădiște- Sanevit, constând în modificarea suprafețelor, repoziționarea prin translatarea lor în planul cadastral, propun aprobarea următoarele măsuri:

 • 1. Pentru imobilul din C.F. nr. 340048 Arad, nr. cadastral 340048, proprietar Municipiul Arad, se diminuează suprafața de la 1255 mp la 1086 mp, în procent de - 13,46 %, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 2. Pentru imobilul din C.F. nr. 340081 Arad, nr. cadastral 340081, proprietar Municipiul Arad, se majorează suprafața de la 887 mp la 913 mp, în procent de + 2,93 %, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 3. Pentru imobilul din C.F. nr. 340107 Arad, nr. cadastral 340107, proprietar Municipiul Arad, se diminuează suprafața de la 1161 mp la 893 mp, în procent de - 23,08 %, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 4. Pentru imobilul din C.F. nr. 340007 Arad, nr. cadastral 340007, proprietar Municipiul Arad, se diminuează suprafața de la 659 mp la 615 mp, în procent de - 6,67 5, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 5. Pentru imobilul din C.F. nr. 340183 Arad, nr. cadastral 340183, proprietar Municipiul Arad, se diminuează suprafața de la 3900 mp la 3759 mp, în procent de - 3,61 %, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 6. Pentru imobilul din C.F. nr. 339665 Arad, nr. cadastral 339665, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, suprafața rămâne neschimbată, respectiv 11723 mp, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 7. Pentru imobilul din C.F. nr. 339899 Arad, nr. cadastral 339889, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, se diminuează suprafața de la 1470 mp la 1446 mp, în procent de - 1,63 %, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 8. Pentru imobilul din C.F. nr. 339973 Arad, nr. cadastral 339973, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, se diminuează suprafața de la 461 mp la 214 mp, în procent de - 53,57 %, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 9. Pentru imobilul din C.F. nr. 340001 Arad, nr. cadastral 340001, întabulat cu proprietar neidentificat pr raza UAT Arad, se majorează suprafața de la 190 mp la 220 mp, în procent de + 15,78 %, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 10. Pentru imobilul din C.F. nr. 340052 Arad, nr. cadastral 3400052, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, suprafața rămâne neschimbată, respectiv 1500 mp, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 11. Pentru imobilul din C.F. nr. 340054 Arad, nr. cadastral 340054, Intabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, suprafața rămâne neschimbată, respectiv 1490 mp, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 12. Pentru imobilul din C.F. nr. 340061 Arad, nr. cadastral 340061, întabulat cu proprietar neidentificat pe razaUAT Arad, suprafața rămâne neschimbată, respectiv 1490 mp, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 13. Pentru imobilul din C.F. nr. 340082 Arad, nr. cadastral 340082, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, se diminuează suprafața de la 1823 mp la 1820 mp, în procent de - 0,16 %, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 14. Pentru imobilul din C.F. nr. 340092 Arad, nr. cadastral 340092, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, suprafața rămâne neschimbată, respectiv, 22474 mp, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 15. Pentru imobilul din C.F. nr. 340099 Arad, nr. cadastral 340099, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, se majorează suprafața de la 29986 mp la 30142 mp, în procent de + 0,52 %, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 16. Pentru imobilul din C.F. nr. 340101 Arad, nr. cadastral 340101, întabulat cu proprietar neidentificat pe rza UAT Arad, suprafața rămâne neschimbată, respectiv 1490 mp, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral.

P R I M A R Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Serviciul Agricol

Biroul Cadastru Extravilan, Fond funciar

Nr.         /    .01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului Municipiului Arad nr.

din        .01.2020, prin care se propune aprobarea măsurilor necesare și operațiunilor

cadastrale care se impun în vederea actualizării datelor unor imobile situate în intravilanul Municipiului Arad, zona Grădiște -Sanevit,constând în repoziționarea și translatarea lor în planul cadastral, precum și modificarea unor suprafețe.

Imobilele enumerate în Procesul - verbal nr.1087/2019, încheiat la sediul Oficiului de Cadastru și Publiciate Imobiliară Arad, aflate în proprietatea Municipiului Arad, repectiv a UAT Arad, urmează a suferi modificări în ceea ce privește suprafața și geometria, din cauza unor neconcordanțe dintre cadastrul sistematic și realitatea din teren, evidențiate de către măsurătorile realizate de către OCPI Arad.

Ca urmare

P R O P U N E M

 • 1. Pentru imobilul din C.F. nr. 340048 Arad, nr. cadastral 340048, proprietar Municipiul Arad, se diminuează suprafața de la 1255 mp la 1086 mp, în procent de - 13,46 %, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 2. Pentru imobilul din C.F. nr. 340081 Arad, nr. cadastral 340081, proprietar Municipiul Arad, se majorează suprafața de la 887 mp la 913 mp, în procent de + 2,93 %, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 3.  Pentru imobilul din C.F. nr. 340107 Arad, nr. cadastral 340107 Arad, proprietar Municipiul Arad, se diminuează suprafața de la 1161 mp la 893 mp, în procent de - 23,08 %, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 4. Pentru imobilul din C.F. nr. 340007 Arad, nr. cadastral 340007, proprietar Municipiul Arad, se diminuează suprafața de la 659 mp la 615 mp, în procent de - 6,67 %, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 5. Pentru imobilul din C.F. nr. 340183 Arad, nr. cadastral 340183, proprietar Municipiul Arad, se diminuează suprafața de la 3900 mp la 3759 mp, în procent de - 3,61 %, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 6. Pentru imobilul din C.F. nr. 339665 Arad, nr. cadastral 339665, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, suprafața rămâne neschimbată, respectiv 11723 mp, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 7. Pentru imobilul din C.F. nr. 339899 Arad, nr. cadastral 339899, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, se diminuează suprafața de la 1470 mp la 1446 mp, în procent de -1,63 %, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 8. Pentru imobilul din C.F. nr. 339973 Arad, nr. cadastral 339973, întabulat cu proprietar neidentificat pe razaUAT Arad, se diminuează suprafața de la 461 mp la 214 mp, în procent de - 53,57 %, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 9. Pentru imobilul din C.F. nr. 340001 Arad, nr. cadastral 340001, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, se majorează suprafața de la 190 mp la 220 mp, în procent de + 15,78 %, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 10. Pentru imobilul din C.F. nr. 340052 Arad, nr. cadastral 340052, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, suprafața rămâne neschimbată, respectiv 1500 mp, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 11. Pentru imobilul din C.F. nr. 340054 Arad, nr. cadastral 340054, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, suprafața rămâne neschimbată, respectiv 1490 mp, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 12. Pentru imobilul din C.F. nr. 340061 Arad,  nr. cadastral 340061, întabulat cu proprietar

neidentificat pe raza UAT Arad, suprafața rămâne neschimbată, respectiv 1490 mp, se

actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 13. Pentru imobilul din C.F. nr. 340082 Arad, nr. cadastral 340082, întabulat cu proprietar

neidentificat pe raza UAT Arad, se diminuează suprafața de la 1823 mp la 1820 mp, în

procent de - 0,16 %, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 14. Pentru imobilul din C.F. nr. 340092 Arad, nr. cadastral 340092, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, suprafața rămâne neschimbată, respectiv, 22474 mp, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 15. Pentru imobilul din C.F. nr. 340099 Arad, nr. cadastral 340099, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, se majorează suprafața de la 29986 mp la 30142 mp, în procent de + 0,52 %, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral,

 • 16. Pentru imobilul din C.F. nr. 340101 Arad, nr. cadastral 340101, întabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, suprafața rămâne neschimbată, respectiv 1490 mp, se actualizează datele, se repoziționează și se translatează în planul cadastral.

ȘEF BIROU            CONSILIER         CONSILIER JURIDIC

Rodica Livia DRĂGAN Ing.Cad       Laurențiu     Oana Daniela VESA

MIRON