Hotărârea nr. 319/2020

Hotărârea Nr.319 din 21-08-2020 pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 11/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea retelei scolare a unitătilor de învătământ de stat si particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul scolar 2020-2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 319 din 21 august 2020 pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 11/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2020-2021

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr.52155/28.07.2020,

Analizând raportul de specialitate nr.52156/28.07.2020 al Serviciului Învățământ, Sănătate din cadrul Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare adresa nr. 1315/22.07.2020 a Inspectoratului Școlar Județean Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 50990/23.07.2020, ca urmare a solicitării Grădiniței Creștin - Ortodoxe "Efremia" Arad să fie cuprinsă ca unitate de învățământ cu personalitate juridică în Rețeaua Școlară a Municipiului Arad începând cu anul școlar 2020-2021,

În baza prevederilor art. 61 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 5090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020 - 2021 și ale Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6564/13.12.2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 3 abțineri (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. I. Se modifică poziția nr. 13 din Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 11/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ

preuniversitar particular acreditate/autorizate pentru anul școlar 2020-2021, și va avea următorul conținut:

Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-

Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Observații

13

Grădinița Creștin Ortodoxă "Efremia" Arad, /PRE

Str. Inului, nr. 2, tel: 0736/050530

Art. II. Celelate prevederi ale Hotărârii nr. 11/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad rămân nemodificate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Învățământ, Sănătate

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 21.08.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA                        P R O I E C T                     Avizat

JUDEȚUL ARAD                                      SECRETAR GENERAL

MICIPIUL ARAD                                                    Lilioara Stepanescu

CONSILIUL LOCAL

Nr. 276/29.07.2020

H O T Ă R Â R E A nr.______

din  2020 pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 11/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2020-2021

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr.52155/28.07.2020,

Analizând raportul de specialitate nr.52156/28.07.2020 al Serviciului Învățământ, Sănătate din cadrul Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare adresa nr. 1315/22.07.2020 a Inspectoratului Școlar Județean Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 50990/23.07.2020, ca urmare a solicitării Grădiniței Creștin - Ortodoxe "Efremia" Arad să fie cuprinsă ca unitate de învățământ cu personalitate juridică în Rețeaua Școlară a Municipiului Arad începând cu anul școlar 2020-2021,

În baza prevederilor art. 61 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 5090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020 - 2021 și ale Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6564/13.12.2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


S E C R E T A R G E N E R AL


Art. I. Se modifică poziția nr. 13 din Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 11/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar particular acreditate/autorizate pentru anul școlar 2020-2021, și va avea următorul conținut:

Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Observații

13

Grădinița Creștin Ortodoxă "Efremia"

Arad, /PRE

Str. Inului, nr. 2, tel: 0736/050530

Art. II. Celelate prevederi ale Hotărârii nr. 11/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad rămân nemodificate.

Serviciul Învățământ, Sănătate Red./Dact. Ioan Bătrîn

Cod.PMA-S4-01


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 52155 din. 28.07.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanță de urgență, nr. 57/2019 privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, ale art. 37 din Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad aprobat prin HCLM 216/2016 îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:

Modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 11/16.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2020-2021, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

Luând în considerare adresa nr. 1315/22.07.2020 a Inspectoratului Școlar Județean Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 50990/23.07.2020, ca urmare a solicitării Grădiniței Creștin - Ortodoxe "Efremia" Arad să fie cuprinsă ca unitate de învățământ cu personalitate juridică în Rețeaua Școlară a Municipiului Arad începând cu anul școlar 2020-2021.

În baza prevederilor art. 61 alin. 2 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 5090/30.08.2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020 - 2021.

Cuprinderea Grădiniței Creștin - Ortodoxe , "Efremia" Arad, Str. Inului, nr. 2, în Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar particular acreditate/autorizate pentru anul școlar 20202021, ca unitate de învățământ cu personalitate juridică.

PRIMAR

Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA AUTORIZARE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Serviciul Învățământ, Sănătate

Nr.52156/28.07.2020

R A P O R T

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr.52155/28.07.2020 a domnului Călin Bibarț Primarul

Municipiului Arad, prin care se propune

Obiect: Modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 11/16.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului

Arad

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din

Municipiul Arad pentru anul școlar 2020-2021

Considerații juridice:

  • - Prevederile art. 61 alin. 2 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile Ordinului nr. 5090/19.08.2019 al Ministrului Educației Naționale, pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021;

Considerente tehnice și generale:

Adresa nr. 1315/22.07.2020 a Inspectoratului Școlar Județean Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 50990/23.07.2020, ca urmare a solicitării Grădiniței Creștin - Ortodoxe , "Efremia" Arad să fie cuprinsă ca unitate de învățământ cu personalitate juridică în Rețeaua Școlară a Municipiului Arad începând cu anul școlar 2020-2021.

P R O P U N E M

Modificarea poziției nr. 13 din Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 11/16.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2020-2021, care va avea următorul conținut:

Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Observații

1

Grădinița Creștin Ortodoxă "Efremia"

Arad, /PRE

Str. Inului, nr. 2, tel: 0736/050530

Director Executiv, Eliza Barbura

Șef Serviciu Ioan Bătrîn


Viza Serviciului Juridic, contencios

Nume și prenume ______________

Semnătura ________________