Hotărârea nr. 318/2020

Hotărârea Nr.318 din 21-08-2020 privind conferirea distincţiei DIPLOMA DE AUR cu prilejul Zilelor Aradului, ediţia 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T A R Â R E A nr. 318 din 21 august 2020 privind conferirea distincției DIPLOMA DE AUR cu prilejul „Zilelor Aradului”, ediția 2020

Având în vedere inițiativa domnilor consilieri locali: Ionel Bulbuc, Mariana Cismașiu, Laura Andreș, Gheorghe-Otto Furău și Antoanela-Luciana Naaji, exprimată prin Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 56387/10.08.2020,

Luând în considerare raportul serviciului de specialitate din partea Centrului Municipal de Cultură Arad, nr. 2808 /10.08.2020,

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 220/03.08.2006, privind regulamentul pentru conferirea titlului de „Cetățean de onoare” și a altor titluri și distincții personalităților cu merite deosebite, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 3 abțineri (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. d), (7) lit. a), b), d), alin. (13), art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se conferă distincția DIPLOMA DE AUR familiilor arădene care în anul 2020 împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Centrul Municipal de Cultură Arad și serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și va fi comunicată tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Centrul Municipal de Cultură Arad

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 21.08.2020

ROMÂNIA

PROIECT


Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

Nr. 288/10.08.2020

H O T A R Â R E A nr.......

Din_________________2020

privind conferirea distincției DIPLOMA DE AUR cu prilejul „Zilelor Aradului”, ediția 2020

Având în vedere inițiativa domnilor consilieri locali: Ionel Bulbuc, Mariana Cismașiu, Laura Andreș, Gheorghe-Otto Furău și Antoanela-Luciana Naaji, exprimată prin Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 56387/10.08.2020,

Luând în considerare raportul serviciului de specialitate din partea Centrului Municipal de Cultură Arad, nr. 2808 / 10.08.2020,

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 220/03.08.2006, privind regulamentul pentru conferirea titlului de „Cetățean de onoare” și a altor titluri și distincții personalităților cu merite deosebite, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. d), (7) lit. a), b), d), alin. (13), art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se conferă distincția DIPLOMA DE AUR familiilor arădene care în anul 2020 împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Centrul Municipal de Cultură Arad și serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și va fi comunicată tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ          S E C R E T A R G E N E R A L

Ionel Bulbuc, Mariana Cismașiu, Laura Andreș, Gheorghe-Otto Furău,

Antoanela-Luciana Naaji, Adina-Liana Dumitrean, consilieri locali

Nr. 56387/10.08.2020

Ținând seama de intenția de omagiere a familiilor din municipiul Arad care împlinesc în anul 2020, 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, în cadrul întâlnirii festive a Consiliului Local al Municipiului Arad ce va avea loc cu prilejul „Zilelor Aradului”, ediția 2020.

În temeiul prevederilor art.129 alin.(13) și ale art. 139 alin.(1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ, precum și a Regulamentului pentru conferirea titlului de „Cetățean de onoare” și a altor titluri și distincții personalităților cu merite deosebite, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 220/2006, cu completările și modificările ulterioare, ne exprimăm inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: conferirea distincției DIPLOMA DE AUR familiilor arădene, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, în susținerea căreia formulăm următoarea .

REFERAT DE APROBARE

Începând din anul 2006 administrația publică locală a decis ca în fiecare an, cu prilejul sărbătoririi “Zilelor Aradului” ediția 2020, să fie omagiate în cadru festiv toate cuplurile din municipiul Arad, care împlinesc în dercursul anului curent, 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Acțiunea trebuie înțeleasă ca un semn de prețuire și respect a celor care conduc destinele orașului nostru, pentru toate aceste familii.

Ionel Bulbuc

Mariana Cismașiu

Laura Andres

Gheorghe-Otto Furău

Antoanela-Luciana Naaji

Adina-Liana Dumitrean

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPAIULUI ARAD

CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD

Nr. 2808 / 10.08.2020

RAPORT

al serviciului de specialitate

Referitor la: acordarea unor diplome cu prilejul “Zilelor Aradului”, ediția 2020

Obiect: propunerea de acordare a Diplomei de Aur, cu prilejul “Zilelor Aradului”, ediția 2020

Avand in vedere :

  • - inițiativa domnilor consilieri locali: Ionel Bulbuc, Mariana Cismașiu, Laura Andreș, Gheorghe-Otto Furău, Antoanela-Luciana Naaji, Adina-Liana Dumitrean, Anca-Patricia Stoenescu exprimată prin Referatul de Aprobare înregistrat cu nr._________/______2020,

  • - cererile adresate de către cuplurile care au împlinit în anul 2020, 50 de ani de căsnicie neîntreruptă și care locuiesc în municipiul Arad;

Propunem acordarea distincției DIPLOMA DE AUR familiilor arădene care în anul 2020 împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Director executiv                             Șef Serviciu

Daniela Pădurean-Andreica                         Daniel Cană

Consilier juridic

Staniș Flavius