Hotărârea nr. 317/2020

Hotărârea Nr.317 din 21-08-2020 privind conferirea unor titluri si distinctii cu prilejul Zilelor Aradului, editia 2020

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 317 din 21 august 2020 privind conferirea unor titluri și distincții cu prilejul „Zilelor Aradului”, ediția 2020

Având în vedere inițiativa consilierilor locali: Ionel Bulbuc, Mariana Cismașiu, Laura Andreș, Gheorghe Otto Furău, Antoanela Luciana Naaji și Adina-Liana Dumitrean, exprimată prin Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 52.326/29.07.2020,

Analizând Raportul serviciului de specialitate din partea Centrului Municipal de Cultură Arad, înregistrat cu nr.2667/29.07.2020,

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 220/2006 privind regulamentul pentru conferirea titlului de „Cetățean de onoare” și a altor titluri și distincții personalităților cu merite deosebite, cu modificările și completările ulterioare, Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Având în vedere adoptarea hotărârii cu majoritatea celor prezenți (vot secret - 19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), c), d), f), alin. (13), art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se conferă TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI ARAD domnului dr. Gheorghe DOMȘA, director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Arad, în semn de recunoaștere și prețuire pentru realizările prefesionale deosebite prin care a contribuit la ridicarea prestigiului Municipiului Arad, precum și pentru dedicarea cu care s-a implicat în prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Art. 2. Se conferă TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI ARAD domnului prof. Gheorghe SCHWARTZ - scriitor, pentru merite profesionale remarcabile, precum și pentru importanta sa contribuție la fondul cultural arădean.

Art. 3. Se conferă TITLUL PRO URBE, doamnei Anamaria EFFLER - fizician de prestigiu, pentru contribuția adusă la dezvoltarea fizicii moderne, precum și pentru promovarea valorii învățământului preuniversitar arădean.

Art. 4. Se conferă TITLUL DE EXCELENȚĂ pentru merite profesionale remarcabile, precum și pentru interesul consecvent de promovare a Municipiului Arad, următoarelor personalități:

 • În domeniul ARTEI DRAMATICE: Doamnei Adina DOBA - actor păpușar.

 • În domeniul ÎNVĂȚĂMÂNT: Doamnei Emilia SORIȚEU - inspector școlar, doamnei Monica BĂLTĂREȚU - profesoară, director al Colegiului Economic Arad din municipiul Arad, doamnei Livia MARINESCU - profesoară, fost director al Colegiului Național ”Elena Ghiba Birta” din municipiul Arad.

 • În domeniul ARTELOR VIZUALE:

 • Doamnei MORE SAGHI Anamaria - artist plastic

 • Doamnei Maria FURNEA - artist plastic

 • Doamnei Elena BOȚAN - artist plastic

Domnului Adrian SANDU - artist plastic;

Domnului Nelu SCRIPCIUC - artist fotograf

 • În domeniul SPORTLUI: Domnului LIPTAK Martin - antrenor natație;

Domnului Ioan IGNA      - arbitru de fotbal;

Domnului Marcel CORAȘ - fotbalist

 • ALTE DOMENII: Domnului FEKETE Carol - pentru promovarea valorilor culturale ale municipiului Arad.

Art. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Centrul Municipal de Cultură Arad și serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Centrul Municipal de Cultură Arad

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 21.08.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

PROIECT Nr . 278/29.07.2020


Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioar a S tepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. _______

din ____________________2020

privind conferirea unor titluri și distincții cu prilejul „Zilelor Aradului”, ediția 2020

Având în vedere inițiativa consilierilor locali: Ionel Bulbuc, Mariana Cismașiu, Laura Andreș, Gheorghe Otto Furău, Antoanela Luciana Naaji și Adina-Liana Dumitrean, exprimată prin Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 52.326/29.07.2020,

Analizând Raportul serviciului de specialitate din partea Centrului Municipal de Cultură Arad, înregistrat cu nr.2667/29.07.2020,

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 220/2006 privind regulamentul pentru conferirea titlului de „Cetățean de onoare” și a altor titluri și distincții personalităților cu merite deosebite, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), c), d), f), alin. (13), art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se conferă TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI ARAD domnului dr. Gheorghe DOMȘA, director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Arad, în semn de recunoaștere și prețuire pentru realizările prefesionale deosebite prin care a contribuit la ridicarea prestigiului Municipiului Arad, precum și pentru dedicarea cu care s-a implicat în prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Art. 2. Se conferă TITLUL PRO URBE, doamnei Anamaria EFFLER - fizician de prestigiu, pentru contribuția adusă la dezvoltarea fizicii moderne, precum și pentru promovarea valorii învățământului preuniversitar arădean.

Art. 3. Se conferă TITLUL DE EXCELENȚĂ pentru merite profesionale remarcabile, precum și pentru interesul consecvent de promovare a Municipiului Arad, următoarelor personalități:

 • În domeniul LITERATURII: Domnului prof. Gheorghe SCHWARTZ - scriitor.

 • În domeniul ARTEI DRAMATICE: Doamnei Adina DOBA - actor păpușar.

 • În domeniul ÎNVĂȚĂMÂNT: Doamnei Emilia SORIȚEU - inspector școlar, doamnei Monica BĂLTĂREȚU - profesoară, director al Colegiului Economic Arad din municipiul Arad, doamnei Livia MARINESCU - profesoară, fost director al Colegiului Național ”Elena Ghiba Birta” din municipiul Arad.

 • În domeniul ARTELOR VIZUALE:

 • Doamnei MORE SAGHI Anamaria - artist plastic

 • Doamnei Maria FURNEA - artist plastic

Domnului Adrian SANDU - artist plastic;

Domnului Nelu SCRIPCIUC - artist fotograf

 • În domeniul SPORTLUI: Domnului LIPTAK Martin - antrenor natație;

Domnului Ioan IGNA      - arbitru de fotbal;

Domnului Marcel CORAȘ - fotbalist

 • ALTE DOMENII: Domnului FEKETE Carol - pentru promovarea valorilor culturale ale municipiului Arad.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Centrul Municipal de Cultură Arad și serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL


Cod:PMA-S4-01

Ionel Bulbuc, Mariana Cismașiu, Laura Andreș, Gheorghe Otto- Furău, Antoanela-Luciana Naaji și Adina- Liana Dumitrean, consilieri locali

Nr. 52.326/29.07.2020

Ținând seama de intenția de omagiere a unor personalități cu merite deosebite din municipiul Arad, în cadrul întâlnirii festive a Consiliului Local al Municipiului Arad ce va avea loc cu prilejul „ Zilelor Aradului” ediția 2020 pentru contribuția deosebită la dezvoltarea economică a Municipiului Arad.

În temeiul prevederilor art.129 alin. (13) conform căruia: ”Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetățean de onoare al comunei, orașului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc și condițiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului unității administrativ-teritoriale.”, art. 129 alin. (1), alin. (14) și ale art. 139 alin.(1) din OUG 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ, precum și a Regulamentului pentru conferirea titlului de „ Cetățean de onoare” și a altor titluri și distincții personalităților cu merite deosebite aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 220/2006, republicată, ne exprimăm inițiativa de promovare a unui Proiect de Hotărâre cu următorul obiect: conferirea titlurilor:

REFERAT DE APROBARE

 • I. CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI ARAD - Domnului dr.

Gheorghe Domșa director general al Casei Județeane de Asigurări de Sănătate Arad.

S-a născut la data de 22.02.1958, din 19.05.2020 până în prezent este Director General al Casei de Asigurări de Sănătate din municipiul Arad.

Din anul 1985 este licențiat al Institutul de Medicină și Farmacie Cluj, a urmat cursuri la Open University Business School London , doctor în științe medicale.

Este participant activ în grupurile de lucru de pe lângă Ministerul Sănătății și finanțate de Banca Mondială pentru elaborarea contractului cadru și a contractelor de furnizare servicii medicale în sistemul asigurărilor de sănătate. De asemenea este participant activ în grupurile de instruire în domeniul asigurărilor sociale de sănătate organizate de asociații de specialitate din Germania, Banca Mondială, PHARE și Ministerul Sănătății. Trainer al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind instruirea și dezvoltarea performanțelor profesionale ale angajaților Casei Naționale de Sănătate.

Șef de lucrări - catedra Sănătate publică și management sanitar, Facultatea de Medicină din cadrul Universității „Vasile Goldiș”Arad nale de Asigurări de Sănătate și a caselor județene de asigurări de sănătate

 • II. TITLUL PRO URBE - Doamnei Anamaria Effler cercetător în domeniul

fizicii.

Anamaria Effler are 33 de ani și s-a născut la Arad, unde a termiant Colegiul Național “Moise Nicoară”, în anul 2003 fiind parte a unei generații de elită.

Aceasta a primit imediat după termianrea liceului burse la mai multe universități din străinătate, optând pentru CalTech (California Institute of Technology), un institut asemănător cu celebrul MIT (Massachusetts Institute of Technology). CalTech este un institut de elită, axat exclusiv pe domeniul științelor.

Acum, doamna Anamaria Effler face parte din proiectul LIGO, care a reușit observarea undelor gravitaționale. Acest proiect este unul de colaborare și a implicat peste 1.000 de cercetători din mai mult de 20 de țări. Pionierii în acest domeniu sunt Rainer Weiss și Kip S. Thorne, împreună cu Barry C. Barish.

Comitetul Nobel de la Stockholm a premiat în anul 2017 în domeniul fizicii, echipa care conduce Institutul, formată din trei profesori emeriti, care au primit acest premiu, în numele celor peste 900 de specialiști care lucrează în centru.

De 10 ani, doamna Anamaria Effler lucrează în cadrul acestui proiect. De doi ani, de când a terminat doctoratul este angajată la LIGO.

 • III. TITLURI DE EXCELENȚĂ

În domeniul LITERATURII: domnului prof. Gheorghe Schwartz - scriitor

Școala primară, gimnaziul și liceul le-a urmat la Lugoj (1952 - 1963), iar apoi a urmat Facultatea de Istorie-Filozofie, secția Limba și literatura română, specialitatea defectologie, în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, pe care a absolvit-o în anul 1968.

Din anul 1968, după absolvirea facultății, se stabilește la Arad unde devine profesor, iar mai apoi director al Școlii Speciale, până în anul 2002. Din anul 2002 devine profesor universitar la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad în psihologie și filosofie, iar din anul 2003 ocupă funcția de decan al Facultății de Științe Umaniste și Sociale, din cadrul aceleași universități.

Printre altele, a mai fost în perioada 1990 - 1992, redactor șef adjunct al revistei literare „Arca”, consilier la Ambasada României din Germania, la Bonn în perioada 1992 - 1993, consilier șef la Inspectoratul pentru cultură al județului Arad, în perioada 1990 - 1994.

Debutul editorial a avut loc în revista literară „Familia” din Oradea cu două proze scurte în anul 1969, apoi, în anul 1972 publică volumul de debut Martorul, roman, la editura Facla din Timișoara.

În domeniul ARTĂ DRAMATICĂ - Doamnei ADINA TEODORA DOBA actor-păpușar

S-a născut în data de 08.05.1969 iar în perioada 1992- 2011 a activat ca actor păpușar în cadrul Teatrului de Marionete Arad, din 2011 activează în Teatru Clasic ”Ioan Slavici” din Arad. A interpretat peste 36 de roluri, a fost premiată de numeroase ori pentru cel mai bun spectacol sau cea mai bună interpretare și este și asistent regie la unele spectacole, ca de exemplu ” O întâlnire de poveste ” acesta fiind un spectacol după un scenariu original cu premieră absolută în România, co-regizat cu Lăcrimioara Szlanco.

În domeniul ÎNVĂȚĂMÂNT - Doamna prof. EMILIA SIMONA CRISTINA SORIȚEU este inspector școlar în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Arad.

Posedă numeroase diplome de participare, coordonare, de organizare și coordonare workshop-uri, toate aceste constituind etape de aprofundare și dezvoltare care indică faptul ca doamna prof. Emilia Sorițeu este o perfecționistă în profesia sa.

Doamna prof. Emilia Sorițeu coordonează activitățile metodice, avizare programe școlare, coordonare Consiliul Consultativ al ariei curriculare. Pentru educație timpurie, evaluare metodiști, activități în cadrul comisiei de evaluare a gradației de merit, comisiei de mobilitate a cadrelor didactice și altor comisii, activități de formare continuă.

Este purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Arad

Doamnei MONICA BĂLTĂREȚU profesoară din anul 2006 este director al Colegiului Economic Arad. Posedă numeroase diplome si certificate de competență care atestă efortul depus de doamna Monica Băltărețu în vederea perfecționării didactice și personale. Are la activ numeroase proiecte realizate dar și articole și studii în publicații de specialitate.

Doamnei LIDIA MARINESCU - fostă profesoară de limba engleză și elemente de cultură și civilizație anglo-americană și director al Colegiului Național ”Elena Ghiba Birta” din municipiul Arad.

Licențiată a Universității de Vest din Timișoara, cercetător al Institutului de Științe al Educației București, a predar limba engleză și limba franceză la Tracy High School,7 East Eaton Avenue, Califonia, din USA este posesoare a numeroase diplome și atestate în domeniul educației.

Doamna Lidia Marinescu este cunoscută pentru profesionalismul și dedicarea dovedită pe parcursul întregi sale cariere.

În domeniul ARTE VIZUALE - Doamnei MORE ANAMARIA ȘAGHI;

S-a născut la data de 18 februarie 1948 în municipiul Arad.

În 1972 a absolvit Institutul de Arte Plastice și Decorative „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca, în clasa profesorului Bene Jâzsef. Compoziția a studiat-o cu Ileana Balotă iar tehnica de țesut cu profesoara Szentimrei Judit.

1972-1999 este creator de imprimeuri la cele două fabrici de textile din Arad.

2002-2007 execută proiecte de costume și decor pentru Teatrul de Cameră din Arad.

Pentru Editura Irodalmi Jelen Konyvek execută ilustrații și proiecte de coperți. Este membră Uniunii Artiștilor Plastici din România și participă cu regularitate la expozițiile, bienale organizate de aceasta. Are peste 19 expoziții personale între anii 1979-2019, a participat la 5 expoziții interne și internaționale, are peste 19 participări la expoziții de grup.

Lucrările doamnei More Anamaria Șaghi se găsesc în colecții particulare din țară și din Belgia, Canada, Ungaria, Germania, Elveția, SUA

Doamnei MARIA FURNEA - artist plastic

Licențiată a Facultății de Design Arad, secția Design Grafic

Din anul 2000-2014 -Președintele Asociației Culturale “Ion Andreescu” Arad

Membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania, Filiala Arad. Are peste 19 expoziții personale în țară și peste hotare, 32 de Expozitii colective si de grup în țară și peste hotare, nenumărate Tabere de creatie dar și premii:

2018 - Premiul Filialei din Arad a UAPR pentru pictură la expoziția România 100;

2019 - Premiul Filialei din Arad a UAPR pentru pictură la Bienala Internațională de Arta Meeting Point Arad.

Are numeroase lucrări în colecții private din: România, Germania, Ungaria, Italia, Statele Unite ale Americii, Canada, Republica Moldova. Noua Zeelandă

Domnului ADRIAN SANDU;

Este artist vizual si curator in cadrul Muzeului de Arta Arad (n. 1968 Arad, Romania)/ traieste si lucreaza in Arad, Romania / lucreaza in principal gravura si desen / expune in cadrul unor evenimente internationale - expozitii de grup, bienale si trienale.

Inca de la primele expozitii, personale ori de grup, din anii ’90, Adrian Sandu a reusit sa imprime recognoscibilitate propriilor lucrari, prin linia ludic-infantila a desenului si prin modul original in care a relationat diferitele personaje intre ele, folosind ca liant ori granita inclusiv culoarea, nu doar tangentele sau spatiile albe. Linia lui e una ce are viteza, ce-si poate schimba brusc directia, ca apoi sa accelereze neasteptat si sa continue surprinzator conturarea subiectelor si a povestii lor. Petele colorate au si valoare de accent, mai ales cand nuanta uneia sau alteia pare pusa in raspar. De fapt si aceste “accente” fac parte din atributele originalitatii compozitiilor.

Artist narativ, pentru care povestea e intriga a imaginii si totodata, ii da importanta si sens, Adrian si-a extins, in timp, aria de exprimare si de cercetare vizuala, facand colaje, pictura si mixand diverse tehnici. Adevarat, nu si-a pierdut atasamentul pentru gravura, iar explorarile sale in teritoriile amintite anterior si-au gasit ecouri in gravurile din ultimii ani. Mai mult, acestea il prezinta ca pe un artist interest de social si politic, de actualitatea imediata , dar si de istoria contemporana, devenind reactive la ceea ce a insemnat si inseamna violenta, razboi, extremism, dictatura, coruptie. Gravurile sale sunt secvente dintr-o lume ce se autodevora, ce se autodistruge, ce nu a invatat nimic din tragediile prin care a trecut si a carei constiinta e profund mutilata

Domnul NELU SCRIPCIUC - fotograf.

Membru fondator și președinte al Foto Club Arad (2001-2008), din 2008 președinte și fondator al FotoClubPro Arad. Pasionat de fotografie încă din tinerețe, Nelu Scripciuc participă la mai multe expoziții de grup însă în anul 2000 are prima expoziție personală, urmând mai apoi o serie de participări la saloane naționale și internaționale. Din 2001 până în 2014 a organizat zece expoziții internaționale și peste 150 de expoziții de club. A coordonat realizarea mai multor albume și saloane naționale și internaționale, fiind și colaborator la elaborarea Strategiei Culturale a Municipiului Arad 2009-2013. În 2012-2013 Nelu Scripciuc este coordonatorul principal al taberei internaționale de fotografie „Art-Image” Arad, eveniment unic în domeniu, la nivel de județ Arad.

Artistul-fotograf s-a remarcat și în ceea ce privește fotografia jurnalistică, pentru publicații precum Observator Arădean, Jurnalul Național, Adevărul, Ziua, Gazeta Sporturilor... În 2011 Nelu Scripciuc este recompensat de către Asociația Artiștilor Fotografi din România cu titlul de E.AAFR iar în 2012 primește titlul de A.FIAP din partea Federației Internaționale de Fotografie,în anul 2013 primește titlul onorific Hon MPC din partea MPC Photographic Club of Hong Kong.

În domeniul SPORTLUI - Domnului LIPTAK MARTIN antrenor natație

Fost sportiv de performanță cu rezultate de campion național și recordman la ramura de sport înot. În anul 1974 a fost medaliat la prima participare la Campionatul Național. Este multiplu campion național, recordul său național la categoria 13 ani, proba de 200 m bras în bazin record până astăzi neegalat.

Din anul 1989 este absolvent al Școlii de antrenori din București cu specializarea natație, a devenit un antrenor de polo pe apă, cu numeroase titluri de campion naționalșa copii și juniori. Este licențiat al Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad specializare Educație fizică și Sport și are master în management și impresariat sportiv în cadrul aceleași Universități arădene.

Antrenor la CSM Arad unde a pregătit, selectat și promovat sportivi pe plan național și internațional iar de peste 10 ani colaborează cu Fundația INTEGRA pregătind sportivi cu dizabilități cu care a paricipat la diferite concursuri naționale și internaționale.

Domnului IOAN IGNA arbitru fotbal

La 12 ani începe fotbalul la echipa de pitici a UTA-ei, în anul 1958 câștigă titlul național de juniori cu echipa arădeană antrenată de Nicolae Dumitrescu. A jucat în echipa UTA Arad în finala Cupei României din anul 1966. În anul 1972 devine arbitru de fotbal unde devine rapid un redutabil arbitru în anul 1976 arbitrează finala Cupei României dintre Universitatea Craiova și Steaua București. A arbitrat și diferite meciuri internaționale de fotbal: Campionatul European de Juniori din 1980, Campionatul Mondial de Tinerety din 1981, finala Cupei Campionilor Europeni din 1983, a participat ca arbitru la Campionatul Mondial de Fotbal din Mexic 1986, finala Cupei UEFA 1987 și semifinala Campionatului European de fotbal din 1988.

După încheierea carierei de arbitru a devenit observator și a condus Comisia Centrală de Arbitri.

Domnului MARCEL CORAȘ - fotbalist

Născut pe 14 mai 1959, Marcel Coraș este fotbalist exponențial al Aradului. Atacant de rasă, s-a remarcat în echipa-fanion a orașului, UTA, iar în echipa națională a României s-a numărat printre cei mai importanți fotbaliști ai anilor ’80.

În total, a strâns 26 de meciuri în Cupele Europene și a marcat 5 goluri.

După Revoluția din decembrie 1989, s-a întors la Sportul Studențesc, unde a jucat încă un an și jumătate, după care a jucat în Grecia (pentru Panionios) și Franța (la echipa Aurillac).

Întors în țară, a evoluat un an (1993) la Universitatea Cluj, apoi s-a întors la UTA, unde a fost liderul generației care învingea Steaua, Dinamo sau Rapid, în meciuri de neuitat disputate între 1993 și 1995.

Și-a încheiat cariera la Motorul Arad, după care a devenit antrenor. La UTA a activat în mai multe rânduri, ocupând ulterior funcții de conducere. Alte borne ale carierei sunt FC Bihor, FC Baia Mare și AC Universitatea Arad, pe care a promovat-o din Liga a IV-a până în Liga a II-a. Ultima perioadă și-a petrecut-o la Gloria Arad și a mai activat ca observator federal.

Capitolul echipei naționale a României este unul deosebit pentru Marcel Coraș. Cu 36 de selecții, este al doilea fotbalist arădean în topul selecțiilor, după Gheorghe Albu, fotbalist reprezentativ în perioada înterbelică (42 de selecții).

Marcel Coraș a marcat 6 goluri sub ”tricolor”, cel mai reprezentativ fiind cel înscris în poarta Republicii Federale Germania la Campionatul European din Franța 1984.

În total, a jucat 409 meciuri în Divizia A și a marcat 151 de goluri.

ALTE DOMENII - Domnului FEKETE CAROL - pentru promovarea valorilor culturale ale Municipiului Arad

Domnul Fekete Carol s-a născut în Arad în anul 1952, este de profesie economist, este profund atașat de orașul natal sentiment reflectat în toată atitudinea sa pe parcursul anilor.

Este membru fondator al Asociației Kolcsey din 2011 este vicepreședintele Asociației. Prin activitatea sa benevolă, comunitară și civică a fost și este un susținător permanent al promovării valorilor culturale ale municipiului Arad, precum și al patrimoniului cultural al municipiului Arad. Prin organizarea expozițiilor periodice a reușit să readucă în atenția publicului arădean operele mai multor artiști plastici arădeni dar și a unor ”clasici” arădeni. În calitatea sa de vicepreședinte al Asociației Kolcsey colaborează activ cu instituțiile de cultură arădene, organizând cu acestea numeroase acțiuni culturale comune.

S-a dedicat mențineri unei legături strânse cu comunitățiile etnice și confesionale locale arădene contribuind la dezvoltarea dialogului cultural, în vederea unei bune coabitări și a cunoașterii reciproce a valorilor.

Ionel Bulbuc _______________

Mariana Cismașiu_____________

Laura Andreș__________________

Gheorghe Otto- Furău____________

Antoanela-Luciana Naaji_____________

Adina- Liana Dumitrean_______________

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD Nr. 2667/29.07.2020

RAPORT al serviciului de specialitate

Referitor la: acordarea unor titluri și distincții cu prilejul „ Zilelor Aradului”, ediția 2019

Obiect: propunerea de acordare a unor titluri și distincții - TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI ARAD, TITLUL PRO URBE și TITLUL DE EXCELENȚĂ cu prilejul „ Zilelor Aradului”, ediția 2020 după cum urmează:

Având în vedere:

 • - inițiativa domnilor consilieri locali: Ionel Bulbuc, Mariana Cismașiu, Laura Andreș, Gheorghe Otto Furău, Antoanela Luciana Naaji, Adina-Liana Dumitrean, Anca-Patricia Stoenescu exprimată prin Referatul de Aprobare înregistrat cu nr. 52.326/29.07.2020,

-remarcabilele succese obținute de către diverse personalități arădene, implicarea și responsabilitatea cu care și-au desfășurat activitatea, identificarea lor cu idealurile comune ale orașului în decursul atâtor ani în care și-au demonstrat competența profesională,

 • - selecția făcută în urma analizării propunerilor cuprinzând persoane cu merite deosebite, înaintate de către diverse instituții din municipiul Arad, în urma căreia

PR O P U N E M:

 • IV. Acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI ARAD

domnului dr. Gheorghe Domșa, director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Arad în semn de recunoaștere și prețuire pentru realizările prefesionale deosebite prin care a contribuit la ridicarea prestigiul municipiului Arad precum și pentru dedicarea cu care s-a implicat în prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

 • V. Acordarea TITLULUI PRO URBE - Doamnei dr. Anamaria Effler - fizician

de renume mondial, pentru contribuția adusă la dezvoltarea fizicii moderne precum și pentru ridicarea prestigiului învățământului preuniversitar arădean.

 • VI. Acordarea TITLULUI DE EXCELENȚĂ - pentru merite profesionale

remarcabile, precum și pentru interesul consecvent de promovare a Municipiului Arad, următoarelor personalități:

 • În domeniul LITERATURII:      Domnului prof. Gheorghe Schwartz - scriitor

 • În domeniul ARTEI DRAMATICE: Doamnei Adina Teodora Doba - actor păpușar.

 • În domeniul ARTELOR VIZUALE: Doamnei More Anamaria Șaghi - artist plastic;

Doamnei Maria Furnea - artist plastic; Domnului Adrian Sandu - artist plastic

Domnului Nelu Scripciuc - artist fotograf.

În domeniul ÎNVĂȚĂMÂNT:

Doamnei Emilia Sorițeu - inspector școlar, Doamnei Monica Băltărețu - profesoară director

al Colegiului Economic din municipiul Arad,

Doamnei Livia Marinescu - profesoară.

În domeniul SPORTULUI:

Domnului Liptak Martin- antrenor natație;

Domnului Ioan Igna - arbitru fotbal;

Domnului Marcel Coraș - fotbalist.

Alte Domenii:

Domnului Fekete Carol - economist.

DIRECTOR EXECUTIV

ȘEF SERVICIU Daniel Cană


Daniela Pădurean-Andreica

Consilier Juridic

Staniș Flavius