Hotărârea nr. 316/2020

Hotărârea Nr.316 din 21-08-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 21 august 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 316 din 21 august 2020 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 21 august 2020

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Arad nr. 1612 din 14.08.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad în ședință publică ordinară, în ziua de vineri, 21 august 2020, ora 14,00,

Luând în considerare prevederile art. 26 alin. (6) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 14 voturi pentru și 5 abțineri (19 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 135 alin. (7), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 21 august 2020, la propunerea Primarului Municipiului Arad, care, în condițiile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a cerut întrunirea consiliului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


O R D I N E D E Z I

 • 1. Proiect de hotărâre nr. 278/2020 privind conferirea unor titluri și distincții cu prilejul „Zilelor Aradului”, ediția 2020 - inițiativa consilierilor locali.

 • 2. Proiect de hotărâre nr. 288/2020 privind conferirea distincției DIPLOMA DE AUR cu prilejul „Zilelor Aradului”, ediția 2020 - inițiativa consilierilor locali.

 • 3. Proiect de hotărâre nr. 276/2020 pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 11/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2020-2021- inițiativa primarului.

 • 4. Proiect de hotărâre nr. 282/2020 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Arad, a imobilului înscris în CF.nr. 326423 Arad, situat în strada Fulgerului, nr. 2-4, aferent Școlii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” - inițiativa primarului. Retras de pe ordinea de zi

 • 5. Proiect de hotărâre nr. 285/2020 privind atestarea dreptului de proprietate a Municipiului Arad și însușirea documentației cadastrale pentru terenurile înscrise în CF nr. 353194 Arad, CF nr. 353195 Arad, CF nr. 353197 Arad și CF nr. 354745 Arad, situate în Zona Bujac - inițiativa primarului.

 • 6. Proiect de hotărâre nr. 286/2020 privind prima înscriere și alipirea a trei parcele de teren, situate în municipiul Arad, strada Fulgerului nr. 24 - inițiativa primarului.

 • 7. Proiect de hotărâre nr. 290/2020 cu privire la repartizarea unei locuințe, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Municipiul Arad - inițiativa primarului.

 • 8. Proiect de hotărâre nr. 295/2020 privind aprobarea vânzării terenului situat în Arad, str. Ogorului nr. 29, către S.C. Euro Pet Spam S.R.L. - inițiativa primarului.

 • 9. Proiect de hotărâre nr. 291/2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Șoseaua de Centură a Municipiului Arad - inițiativa primarului

 • 10. Proiect de hotărâre nr. 279/2020 privind aprobarea documentației și a măsurilor în vederea închirierii unor spații pentru depozitare bunuri aflate în gestiune - inițiativa primarului.

 • 11. Proiect de hotărâre nr. 296/2020 privind rectificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 277/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent pentru obiectivul de investiție: Construire locuințe individuale și funcțiuni complementare-Zona Sanevit, Municipiul Arad, Județul Arad, proiect nr. 70/2018, elaborat de SC Pro Urban SRL - inițiativa primarului.

 • 12. Proiect de hotărâre nr. 180/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): „Construire locuință unifamilială P+1E, copertină auto și împrejmuire", municipiul Arad, str. Măcieșului, nr. 20, pe parcela identificată prin C.F. nr. 350172 - Arad - inițiativa primarului.

 • 13. Proiect de hotărâre nr. 248/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Zonă Rezidențială, Municipiul Arad, Județul Arad, Str. Rosmarin, F.N., beneficiari: Astalos Horia Radu, Astalos Ioana Miorița, Constantinescu Attila, Constantinescu Emil, Plavea Remus, Plavea Daniela Alexandra, Boar Alina, Grad Gheorghe, Grad Simona Alina, Moldovan Georgeta Rodica, Antochi Ciprian, Antochi Cecilia Anca- inițiativa primarului

 • 14. Proiect de hotărâre nr. 254/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Parcelare pentru locuințe individuale, Municipiul Arad, Strada Ialomiței, Nr. 14-16, beneficiar: S.C. K&K S.R.L.- inițiativa primarului

 • 15. Proiect de  hotărâre nr. 283/2020 privind  acordarea unui mandat special

reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea tarifelor pentru serviciile conexe prestate de către societate - inițiativa primarului.

 • 16. Proiect de hotărâre nr. 294/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în A.G.A. de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea contractării de la CEC Bank SA, Sucursala Arad, a unui credit pentru Capital de Lucru în valoare de 5.000.000 lei, în cadrul programului IMM Invest- inițiativa primarului.

 • 17. Proiect de hotărâre nr. 289/2020 privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 15/2020- inițiativa primarului.

 • 18. Proiect de hotărâre nr. 190/2020 privind validarea mandatului de consilier local pentru doamna AUR Csilla - inițiativa primarului.

 • 19. Proiect de hotărâre nr. 191/2020 privind actualizarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016-2020 -inițiativa primarului.

 • 20. Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna august 2020 și principalele activități programate pentru luna septembrie 2020.

 • 21. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale.

 • 22. Interpelări, întrebări, petiții, declarații politice și alte probleme supuse atenției Consiliului Local al Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU