Hotărârea nr. 315/2020

Hotărârea Nr.315 din 28-07-2020 privind aprobarea unui schimb de imobile din Municipiul Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 315 din 28 iulie 2020 privind aprobarea unui schimb de imobile din Municipiul Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 51.400/24.07.2020,

Analizând raportul nr. 51.401/24.07.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

Văzând adresele domnului Luca Petru Adrian înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu nr. 45349/03.07.2020 și nr. 48677/15.07.2020,

Cu respectarea art. 1763 - 1765 din Codul civil, aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de Raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat Lungu Cătălin Daniel precum și de Raportul de verificare a valorii de piață cu obiectiv extins întocmit de evaluator verificator Manațe Daniel,

Ținând cont de extrasele de CF nr. 354669 Arad, nr. 354666 Arad, nr. 354668 Arad și nr. 354742 Arad,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 15 voturi pentru și 5 abțineri (20 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și lit. c), art. 139 alin. (1), alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) și art. 296 alin. (2) și (3) și art. 355 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se solicită_O.C.P.I Arad înscrierea dreptului de proprietate privată a Municipiului Arad asupra următoarelor imobile, cu destinația drum (foste drumuri de exploatare):

 • 1. -terenul liber de construcții, în suprafață de 626 mp, cu nr. cad. 354669, CF nr. 354669 Arad, arabil în intravilan.

 • 2. - terenul liber de construcții, în suprafață de 1.352 mp, cu nr. cad. 354666, CF nr. 354666 Arad, arabil în intravilan.

 • 3. - terenul liber de construcții, în suprafață de 720 mp, cu nr. cad. 354668, CF nr. 354668 Arad, arabil în intravilan.

Art. 2. Se actualizează inventarul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad cu terenurile la care se face referire la art. 1, cu echivalentul în lei a sumei de 80940 euro (18.740 euro pentru CF 354669, 40560 euro pentru CF 354666 și 21600 euro pentru CF 354668), calculată la data aducerii la cunoștință a prezentei hotărâri.

Art. 3. Se însușește raportul de verificare a evaluării cu obiectiv extins elaborat de SC Value Management Consult SRL, prin evaluator ANEVAR VE EPI Manațe Daniel, din 20.07.2020, înregistrat cu nr. ad. 48.677/22.07.2020 și raportul de evaluare din 10.07.2020, înregistrat cu nr. 48677/15.07.2020, elaborat de SC Romprice SRL, prin evaluator VE EPI ANEVAR Lungu Cătălin Daniel, având ca obiect stabilirea valorii de piață a imobilelor la care se face referire la art. 1 și a imobilului teren fără construcții în suprafață de 2800 mp, identificat prin CF nr. 354742 Arad, nr. cad 354742, arabil în intravilan, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă schimbul de imobile în următoarele condiții:

 • a) terenurile proprietate privată a Municipiului Arad, descrise conform art. 1, evaluate la valoarea de piață de 80.940 euro, valoare fără TVA, în suprafață totală de 2.698 mp, se transferă, fără sultă, prin schimb, în proprietatea domnului Luca Petru Adrian, identificat cu C.I. seria TZ, nr. 542990, emis de S.P.C.L.E.P. Dumbrăvița, județul Timiș.

 • b) terenul proprietatea copermutantului, domnul Luca Petru Adrian, teren fără construcții, în suprafață de 2800 mp, identificat prin CF nr. 354742 Arad, nr. cad 354742, arabil în intravilan, evaluate la valoarea de piață 83.600 euro, valoare fără TVA, în suprafață totală de 2.800 mp, se transferă, fără sultă, prin schimb, în proprietatea Municipiului Arad.

 • c) Domnul Luca Petru Adrian renunță prin donație în favoarea Municipiului Arad, la diferența de valoare de 2.660 euro fără TVA, dintre imobilele care fac obiectul schimbului, în vederea realizării de investiții publice.

 • d) Municipiul Arad acceptă donația sumei de 2.660 euro fără TVA.

Art. 5 Cheltuielile privind autentificarea contractului de schimb și a contractului de donație, precum și cele privind publicitatea imobiliară, revin în exclusivitate domnului Luca Petru Adrian.

Art. 6. Se atestă apartenența la proprietatea publică a Municipiului Arad a terenului dobândit prin schimb, situat în Municipiul Arad, identificat prin CF nr 354742 Arad, nr. cad. 354742, în suprafață de 2800 mp, arabil în intravilan, cu destinația de teren pentru amplasare totem cu denumirea municipiului Arad și alte investiții publice.

Art. 7. Se actualizează inventarul bunurilor din proprietatea publică a Municipiului Arad cu imobilul teren menționat la art. 5, la valoarea în lei a echivalentului în euro de 83.600 euro, stabilit la data efectuării schimbului.

Art. 8. (1) Se împuternicește domnul Bibarț Laurențiu - Călin, Primarul Municipiului Arad, să semneze contractele de schimb și donație în formă autentică.

(2) În lipsa Primarului Municipiului Arad, se împuternicește viceprimarul care va asigura înlocuirea de drept în ziua semnării contractelor, desemnat prin dispoziție a Primarului Municipiului Arad.

Art. 9. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția Patrimoniu și celelalte direcții de specialitate din aparatul de specialitate și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

 • 1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

 • 1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.07.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

P R O I E C T

Nr. 274/24.07.2020


MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr._______

din ___________________2020

privind aprobarea unui schimb de imobile din Municipiul Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 51.400/24.07.2020,

Analizând raportul nr. 51.401/24.07.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

Văzând adresele domnului Luca Petru Adrian înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu nr. 45349/03.07.2020 și nr. 48677/15.07.2020,

Cu respectarea art. 1763 - 1765 din Codul civil, aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de Raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat Lungu Cătălin Daniel precum și de Raportul de verificare a valorii de piață cu obiectiv extins întocmit de evaluator verificator Manațe Daniel,

Ținând cont de extrasele de CF nr. 354669 Arad, nr. 354666 Arad, nr. 354668 Arad și nr. 354742 Arad,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și lit. c), art. 139 alin. (1), alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) și art. 296 alin. (2) și (3) și art. 355 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se solicită_O.C.P.I Arad înscrierea dreptului de proprietate privată a Municipiului Arad asupra următoarelor imobile, cu destinația drum (foste drumuri de exploatare):

 • 1. -terenul liber de construcții, în suprafață de 626 mp, cu nr. cad. 354669, CF nr. 354669 Arad, arabil în intravilan.

 • 2. - terenul liber de construcții, în suprafață de 1.352 mp, cu nr. cad. 354666, CF nr. 354666 Arad, arabil în intravilan.

 • 3. - terenul liber de construcții, în suprafață de 720 mp, cu nr. cad. 354668, CF nr.

354668 Arad, arabil în intravilan.

Art. 2. Se actualizează inventarul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad cu terenurile la care se face referire la art. 1, cu echivalentul în lei a sumei de 80940 euro (18.740 euro pentru CF 354669, 40560 euro pentru CF 354666 și 21600 euro pentru CF 354668), calculată la data aducerii la cunoștință a prezentei hotărâri.

Art. 3. Se însușește raportul de verificare a evaluării cu obiectiv extins elaborat de SC Value Management Consult SRL, prin evaluator ANEVAR VE EPI Manațe Daniel, din 20.07.2020, înregistrat cu nr. ad. 48.677/22.07.2020 și raportul de evaluare din 10.07.2020, înregistrat cu nr. 48677/15.07.2020, elaborat de SC Romprice SRL, prin evaluator VE EPI ANEVAR Lungu Cătălin Daniel, având ca obiect stabilirea valorii de piață a imobilelor la care se face referire la art. 1 și a imobilului teren fără construcții în suprafață de 2800 mp, identificat prin CF nr. 354742 Arad, nr. cad 354742, arabil în intravilan, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă schimbul de imobile în următoarele condiții:

 • a) terenurile proprietate privată a Municipiului Arad, descrise conform art. 1, evaluate la valoarea de piață de 80.940 euro, valoare fără TVA, în suprafață totală de 2.698 mp, se transferă, fără sultă, prin schimb, în proprietatea domnului Luca Petru Adrian, identificat cu C.I. seria TZ, nr. 542990, emis de S.P.C.L.E.P. Dumbrăvița, județul Timiș.

 • b) terenul proprietatea copermutantului, domnul Luca Petru Adrian, teren fără construcții, în suprafață de 2800 mp, identificat prin CF nr. 354742 Arad, nr. cad 354742, arabil în intravilan, evaluate la valoarea de piață 83.600 euro, valoare fără TVA, în suprafață totală de 2.800 mp, se transferă, fără sultă, prin schimb, în proprietatea Municipiului Arad.

 • c) Domnul Luca Petru Adrian renunță prin donație în favoarea Municipiului Arad, la diferența de valoare de 2.660 euro fără TVA, dintre imobilele care fac obiectul schimbului, în vederea realizării de investiții publice.

 • d) Municipiul Arad acceptă donația sumei de 2.660 euro fără TVA.

Art. 5 Cheltuielile privind autentificarea contractului de schimb și a contractului de donație, precum și cele privind publicitatea imobiliară, revin în exclusivitate domnului Luca Petru Adrian.

Art. 6. Se atestă apartenența la proprietatea publică a Municipiului Arad a terenului dobândit prin schimb, situat în Municipiul Arad, identificat prin CF nr 354742 Arad, nr. cad. 354742, în suprafață de 2800 mp, arabil în intravilan, cu destinația de teren pentru amplasare totem cu denumirea municipiului Arad și alte investiții publice.

Art. 7. Se actualizează inventarul bunurilor din proprietatea publică a Municipiului Arad cu imobilul teren menționat la art. 5, la valoarea în lei a echivalentului în euro de 83.600 euro, stabilit la data efectuării schimbului.

Art. 8. (1) Se împuternicește domnul Bibarț Laurențiu - Călin, Primarul Municipiului Arad, să semneze contractele de schimb și donație în formă autentică.

(2) În lipsa Primarului Municipiului Arad, se împuternicește viceprimarul care va asigura înlocuirea de drept în ziua semnării contractelor, desemnat prin dispoziție a Primarului Municipiului Arad.

Art. 9. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția Patrimoniu și celelalte direcții de specialitate din aparatul de specialitate și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                      SECRETAR GENERAL

COD PMA S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 51.400 din 24.07. 2020

Primarul Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (8) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și cu aplicarea art. 137 din Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare si funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: „aprobarea schimbului unor imobile din municipiul Arad”, proiect în susținerea căruia formulez următorul

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere faptul că, pe o suprafață de teren semnificativă, aparținând domnului Luca Petru Adrian, pe care se vor edifica investiții în domeniul industriei nepoluante, conform documentațiilor de urbanism aprobate de Consiliul Local al Municipiului Arad, există trei parcele de teren, în suprafață totală de 2698 mp, proprietate privată a Municipiului Arad, provenind din foste drumuri agricole de exploatare, care nu au făcut obiectul aplicării legilor fondului funciar și că aceste fâșii de teren nu pot fi valorificate eficient de către Municipiul Arad, fiind în incinta proprietăților private, dl. Luca Petru Adrian a propus Consiliului Local efectuarea unui schimb cu un teren din proprietatea sa, de valoare aproximativ egală, care poate fi utilizat în scop public de către Municipiul Arad,

P R O P U N aprobarea proiectului de hotărâre în forma promovată.

P R I M A R

Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC

Nr. 51.401 din 24.07.2020

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 51.400 din 24.07. 2020 a domnului

Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad, ce are ca obiect aprobarea schimbului unor imobile din municipiul Arad,

Având în vedere:

 • - extrasele de carte funciară nr. 354669 Arad, nr. 354666 Arad, nr. 354668 Arad și nr. 354742 Arad

 • - adresele domnului Luca Petru Adrian, înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu nr. 45349/03.07.2020 și nr. 48677/15.07.2020, privind renunțarea la dreptul său de proprietate asupra a 3 loturi de teren situate în intravilanul unității administrativ-teritoriale Arad și solicitarea de preluare a acestora în favoarea Municipiului Arad, în temeiul art. 889 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 211 din Ordinul A.N.C.P.I. nr.700/2014

Analizând cererea de schimb având ca obiect cele trei terenuri și un teren intravilan din proprietatea domnului Luca, din aceeași zonă,

Ținând cont de Raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat Lungu Cătălin Daniel precum și de Raportul de verificare a valorii de piață cu obiectiv extins întocmit de evaluator verificator Manațe Daniel,

Constatând că schimbul propus avantajează Municipiul Arad, deoarece terenul ofertat la schimb este și mai valoros și este situat în afara incintei private, în apropierea viitoarei centuri ocolitoare, face parte din intravilan și că poate fi destinat unui scop public, urmărit de Municipiul Arad, și anume, cel de realizare a unui totem cu denumirea municipiului și a unor investiții publice aferente,

Aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV


Ștefan Szuchanszki


Ș EF SERVICIU

Mihaela Balaș

ȘEF SERVICIU Linda Ocenic

VIZAT JURIDIC

R0MPRICE

Timișoara - 300002

Str. Lucian Blaga, nr. 2, ap. 6

Tel.+ 40 769 68 89 98

Fax:+40 356 20 18 01

e-mail: office@romprice.ro www .romprice.ro

CUPRINS

Sinteza evaluării

Obiectul evaluării

Beneficiarul raportului

Scopul evaluării

Bazele evaluării. Tipul valorii estimate

Data evaluării

Opinie evaluator

Termenii de referință ai evaluării

Identificarea și competența evaluatorului

Identificarea clientului și a oricăror alți utilizatori desemnați

Scopul și utilizarea evaluării

Identificarea activului sau a pasivului supus evaluării

Tipul valorii estimate

Data evaluării

Documentarea necesară pentru efectuarea evaluării

Natura și sursa informațiilor pe care se va baza evaluarea

Ipoteze și ipoteze speciale

Restricții de utilizare, difuzare sau publicare

Conformitatea evaluării cu SEV

Descrierea raportului

Moneda în care este exprimată valoarea

Modalități de plată

Riscul evaluării

V alabilitatea raportului

Prezentarea datelor 1 ]

Identificarea proprietății

Identificarea eventualelor bunuri mobile evaluate

Date zonă, vecinătăți și amplasare

Descrierea terenului

Date privind impozitele și taxele

Istoric

Probleme de mediu

Analiza pieței imobiliare

Analiza celei mai bune utilizări

Evaluarea proprietății

Evaluarea terenului

Analiza rezultatelor si concluzia asupra valorii

Anexe

Anexa 1 - Metoda comparației directe - CF 350485

Anexa 2 - Metoda comparației directe - CF nr. 354666, 354668, 354669 27

Anexa 3 - Metoda capitalizării rentei funciare

Anexa 4 - Extrase de Carte Funciară

Anexa 5 - Harta zonei/plan de încadrare în zonâ/plan parcelar

Anexa 6 — Fotografii

Anexa 7 - Extrase privind prețurile pe segmentul de piață al proprietății 50

R0MPRICE

Nr. 978/10.07.2020

RE - Raport de evaluare

Teren intravilan - CF nr. 350485 (suprafața de 2.800 mp din 9.212 mp), Arad, jud. Arad

Teren intravilan - CF nr. 354666, 354668, 354669, Arad, jud. Arad

Stimate Domn,

în urma instrucțiuiiilor dumneavoastră, am elaborat raportul de evaluare al proprietății mai sus menționate, raport care constituie baza pe care s-a stabilit opinia evaluatorului.

Pentru întocmirea prezentului raport am avut ca bază atât informațiile furnizate de reprezentanții proprietarului, date furnizate de piața imobiliară, cât și cele din baza de date proprie. în cazul în care orice informație din cele ce urmează, se dovedește a fi incorectă sau incompletă, acuratețea prezentei evaluări poate fi afectată și în consecință, ne rezervăm dreptul de a rectifica raportul.

Scopul acestui raport de evaluare este estimarea valorii de piață a proprietății în vederea transferului de proprietate prin schimb. Pentru orice alt scop decât cel declarat mai sus, proprietatea imobiliară poate avea o valoare diferită. Raportul va fi valabil numai atunci când este prezentat în totalitatea sa și numai în scopul prezentat anterior. Acesta este întocmit în conformitate cu Standardele de Evaluare ANEVAR.

Având în vedere rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor, respectiv scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, în opinia evaluatorului valoarea de piața estimată pentru proprietatea în discuție a fost obținută prin aplicarea abordării prin piața.

în urma aplicării metodologiei de evaluare, opinia evaluatorului referitoare la valoarea de piață a proprietății imobiliare analizate, ținând seama exclusiv de prevederile prezentului raport, este:

CF nr,350485, suprafața de 2.800 mp din 0.212 mp:

84.600 EUR, echivalent 406.711 RON (30 euro/mp)

CF nr. 354666, 354668, 354660 (626+1352+720: total: 2.608 mp):

80.940 EUR, echivalent 391.895 RON (30 euro/mp)

Valorile se supun atât termenilor și condițiilor noastre, cât și oricăror ipoteze expuse. De asemenea, această valoare este validă la data întocmirii prezentului raport, nu este afectată de cota tva și poate fi reconsiderată la o data ulterioară. Subliniem faptul că această evaluare este furnizată exclusiv destinatarului prezentei scrisori și nu se acceptă nicio responsabilitate dacă este transmisă unei terțe părți.

Cătălin Lungu

evaluator autorizat - EPI, EBM

membru titular ANEVAR expert tehnic judiciar

Romprice

Str. Lucian Blaga, nr. 2, ap. 6,

Timișoara - 300002

Tel. ’ + 40 769 68 §9 98

Fax: +40 356 20 18 01

ROMPRICE 4 EVALUĂRI

Certificare

Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm că afirmațiile prezentate și susținute în acest raport sunt adevărate și corecte. De asemenea, certificăm că analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele considerate și condițiile limitative specifice și sunt analizele, opiniile și concluziile personale, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional.

în plus, certificăm faptul că nu există niciun interes prezent sau de perspectivă cu privire la imobilul care face obiectul prezentului raport și niciun interes sau influență legată de părțile implicate. In elaborarea lucrării au fost luați în considerare toți factorii care au influență asupra valorii, nefiind omisă în mod deliberat nicio informație.

Suma ce revine drept plată pentru realizarea prezentului raport nu are nicio legătură cu declararea în raport a unei anumite valori sau interval de valori (din evaluare) care să favorizeze clientul și nu este influențată de apariția unui eveniment ulterior.

Evaluatorii au respectat Codul Deontologic al ANEVAR. La elaborarea prezentului raport a participat doar personal specializat, membrii ANEVAR sau absolvenți de mașter sau cursuri specializate in domeniul evaluării de proprietăți imobiliare.

La data elaborării acestui raport, evaluatorii care semnează mai jos sunt membrii ANEVAR, au îndeplinit cerințele programului de pregătire profesională continuă al ANEVAR și au competența necesară întocmirii acestui raport.

Cătălin Lungu

evaluator autorizat - EPI, EBM membru titular ANEVAR expert tehnic judiciar

Sinteza evaluării

Obiectul evaluării

Obiectul evaluării îl constituie 4 parcele de teren, situat în intravilanul municipiului Arad, având categoria de folosință arabii, în imediata,.apropiere a autostrăzii Al, înscris în CF nr. 350485, nr. cad. 350485 (suprafața de 2.800 tnpidin totalul de 9,212 mp), Arad, jud. Arad, aflat în proprietatea dlui. Luca Petru Adrian, cu drept de proprietate integral, conform actelor de proprietate furnizate și CF nr. 354666, nr. cad. 354666, cu suprafața de 1.352 mp, 354668, nr. cad. 354668, cu suprafața de 720 mp, 354669, nr. cad. 354669, cu suprafața de 626 mp, Arad, jud. Arad, aflat în proprietatea Municipiului Arad.

Beneficiarul raportului

Această lucrare se adresează dlui. Luca Petru Adrian și Primăriei Municipiului Arad, în calitate de client și destinatar.

Scopul evaluării

Scop final al raportului este estimarea valorii de piață a proprietății imobiliare în vederea transferului de proprietate prin schimb. Pentru orice alt scop, proprietatea imobiliară poate avea o altă valoare.

Bazele evaluării. Tipul valorii estimate

în prezentul raport s-a urmărit estimarea valorii de piață a imobilului analizat, așa cum este definită în Standardele de Evaluare - SEV 100 - Cadru general (IVS -Cadrul general), pct.29: „Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.”

Data evaluării

Evaluarea proprietății s-a făcut la data de 10.07.2020. Inspecția s-a realizat pe baza documentației pusă la dispoziție de beneficiarul lucrării în data de 10.07.2020, raportul de evaluare fiind întocmit la aceeași dată.

Opinie evaluator

Având în vedere condițiile actuale de pe piața bunurilor imobile din zona analizată, disponibilitatea și relevanța informațiile de piață care au stat la baza aplicării metodelor de evaluare, respectiv scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare, a fost estimată următoarea valoare:

CF nr.350485, suprafața de 2.8(>() mp din 9.212 mp:

84.600 EUR, echivalent 406.711 RON (30 euro/mp)

CF nr. 354666. .354668. .354669 (626+1352+720: totul: 2.698 mp):

80.940 EUR, echivalent 391.895 RON (30 euro/mp)

Valoarea nu este afectată de cota t.v.a

ROMPRICE 6 EVALUĂRI

Termenii de referință ai

?

evaluării

Identificarea și competența evaluatorului

Raportul de evaluare este realizat de evaluator autorizat EPI, EBM - Cătălin Lungu, membru titular ANE VAR, legitimația nr. 13721.

Evaluatorul certifică faptul că nu există niciun interes prezent sau de perspectivă cu privire la bunurile care fac obiectul prezentului raport și niciun interes sau influență legată de părțile implicate, putând oferii o evaluare obiectivă și imparțială.

La data elaborării acestui raport, evaluatorul care semnează raportul este membru ANEVAR, are îndeplinite cerințele programului de pregătire profesională continuă al ANEVAR și are competența necesară întocmirii acestui raport. Nici o persoană, cu excepția celor specificate în raport, nu a acordat asistență profesională în elaborarea raportului

Identificarea clientului si a oricăror alti utilizatori desemnati

Această lucrare se adresează dlui. Luca Petru Adrian și Primăriei Municipiului Arad în calitate de client și destinatar. Lucrarea s-a realizat în baza contractului încheiat cu clientul.

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport sunt destinate doar persoanelor menționate anterior doar cu scopul menționat, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al autorului.

Scopul și utilizarea evaluării

Raportul urmărește o analiză cât mai complexă a proprietății imobiliare evaluate, având ca scop estimarea valorii de piață a proprietății imobiliare în vederea transferului de proprietate prin schimb. Pentru orice alt scop proprietatea poate avea o altă valoare. Valoarea este valabilă la data întocmirii raportului. Evaluarea a fost realizată în conformitate cu legislația în vigoare și cu Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare la data raportului. Estimarea valorii de piață s-a făcut prin reconcilierea rezultatelor obținute în urma aplicării metodelor de evaluare. Valoarea de piață se referă la proprietatea considerată în întregime și nu la valori obținute pentru elementele constitutive ale bunului, acestea neputând fi utilizate în alte evaluări.

Identificarea activului sau a pasivului supus evaluării

La data evaluării, imobilul supus evaluării situat în localitatea Arad, jud. Arad, se află în proprietatea Municipiului Arad, dreptul de proprietate fiind integral, conform extraselor CE prezentate. Asupra imobilului nu există drept de ipotecă. Toate aceste informații au fost considerate credibile și corecte, neverificând autenticitatea actelor juridice deținute.

Tipul valorii estimate

în concordanță cu scopul lucrării, în raportul de evaluare a fost estimată valoarea de piață a proprietății, așa cum este definită în Standardele de Evaluare - SEV 100 -Cadru general (IVS - Cadrul general): „Valoarea de piață este suma estimată pentru

ROMPRICE


_______________________________________________________________________________________________. 7 care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și Iară constrângere.”

Conform SEV 100 - Cadru general: ” Valoarea de piață este prețul estimat de tranzacționare a unui activ, fără a include costurile vânzătorului generate de vânzare sau costurile cumpărătorului generate de cumpărare și tară a se face o ajustare pentru orice taxe plătîbile de oricare parte, ca efect direct al tranzacției”.

Data evaluării

La baza evaluării au stat informațiile privind piața imobiliară pentru luna în curs, dată la care se consideră valabile ipotezele considerate și valoarea estimate de evaluator. Evaluarea proprietății s-a făcut la data de 10.07.2020. La momentul efectuării inspecției imobilului evaluat, s-a efectuat și o analiză a zonei. Limitele imobilului au fost identificate în baza planurilor și informațiilor furnizate de beneficiar. Evaluarea se bazează pe prezumția că această identificare este corectă, și dacă această prezumție se dovedește incorectă, evaluarea trebuie revizuită.

Documentarea necesară pentru efectuarea evaluării

SEV 103 (g) Documentarea necesară pentru efectuarea evaluării: "Inspecția proprietății a fost realizată la dată menționată mai sus. Au fost preluate informații referitoare la proprietatea evaluată, au fost analizate: caracteristicile fizice ale acesteia și s-au realizat fotografii. Fotografiile atașate reprezintă situația de la data inspecției. Inspecția s-a efectuat pe baza extrasului CF primit de la solicitant și a celorlalte documente avute la dispoziție. Nu s-au realizat investigații privind eventualele contaminări/infestări ale terenului sau amplasamentelor învecinate și nu au fost inspectate acele părți acoperite, neexpuse sau inaccesibile. In vederea documentării și colectării datelor despre vecinătate și zonă, precum și a celor despre localitate, evaluatorul a avut acces la toate informațiile relevante.

Natura și sursa informațiilor pe care se va baza evaluarea

Pentru realizarea prezentului raport de evaluare au fost consultate informațiile primite de la client, precum și o serie de documente despre proprietate:

 • ■ Extrase de carte funciară;

 • ■ Planurile de situație;

 • ■ Constatări efectuate în teren;

 • ■ Inspecția proprietăților în scopul evaluării - Comeliu Șchiopu, ANEVAR;

 • ■ Ziare de mic publicitate;

 • ■ Informații furnizate de agențiile imobiliare, publicațiile de profil, privind prețuri de tranzacționare, chirii, tendințe consemnate recent pe piața imobiliară locală;

Ipoteze și ipoteze speciale

Opinia evaluatorului este exprimată în concordanță cu o serie de ipoteze și ipoteze speciale, precum și cu celelalte aprecieri din acest raport. Principalele ipoteze de care s-a ținut seama în elaborarea lucrării sunt următoarele:

 • ■ Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informațiile și documentele furnizate de către proprietar și au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigații suplimentare. Dreptul de proprietate este considerat valabil și marketabil;

 • ■ Proprietatea este evaluată ca fiind liberă de orice sarcini, dacă nu se specifică altfel;

 • H Se presupune o stăpânire responsabilă și o administrare competentă a proprietății;

ROM PRICE 8 EVALUĂRI

 • ■ Toate documentațiile tehnice se presupun a fi corecte. Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea asupra corectitudinii suprafețelor. Aceste suprafețe au fost preluate din documentația pusă la dispoziția evaluatorului de către client;

 • ■ Planurile și materialul grafic din acest raport sunt incluse numai pentru a ajuta cititorul să-și facă o imagine referitoare la proprietate;

 • ■ In elaborarea lucrări i au fost luați în considerare toți factorii care au influență asupra valorii, nefiind omisă în mod deliberat nicio informație;

 • ■ Situația actuală și scopul prezentei evaluări au stat la baza selectării metodei de evaluare utilizate și a modalităților de aplicare a acesteia, pentru ca valorile rezultate să conducă la estimarea cea mai probabilă a valorii bunurilor în condițiile tipului valorii selectate;

 • ■ Proprietarul este răspunzător de corelarea/corespondența datelor de identificare juridică cu cele contabile și faptice din teren cu privire la bunurile subiect prezentate evaluatorului;

 • ■ Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodologiei de evaluare au fost rezonabile în lumina faptelor ce sunt disponibile Ia data evaluării;

 • ■ Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informațiile pe care le-a avut la dispoziție, existând posibilitatea existenței și a altor informații de care evaluatorul nu avea cunoștință;

 • ■ Orice valori estimate în raport se aplică întregii proprietăți și orice divizare sau distribuire a valorii pe interese fracționate va invalida valoarea estimată;

 • ■ Evaluatorul nu are niciun interes prezent sau de viitor privind bunurile evaluate. Prezentul raport a fost realizat pe baza documentelor și informațiilor furnizate de client, precizia lor fiind responsabilitatea acestuia;

 • ■ Raportul de evaluare este confidențial și poate fi utilizat numai de către beneficiarul și utilizatorul desemnat al lucrării, în scopul precizat;

 • ■ Evaluatorul nu este obligat să acorde consultanță ulterioară sau să depună mărturie în instanță;

 • ■ Raportul de evaluare sau orice altă referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus într-un document destinat publicității fără acordul scris prealabil al evaluatorului.

 • ■ Evaluatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru opiniile exprimate în prezentul raport de evaluare.

Restricții de utilizare, difuzare sau publicare

Valorile estimate de către evaluator sunt valabile la data prezentată în raport și încă un interval de timp limitat după această dată, interval în care condițiile specifice nu suferă modificări semnificative, care pot afecta opiniile estimate.

Opinia evaluatorului trebuie analizată în contextul economic general, când are loc operațiunea de evaluare, stadiul de dezvoltare al pieței specifice, precum și scopul prezentului raport. Dacă acestea se modifică semnificativ în viitor, evaluatorul nu este responsabil decât în limita informațiilor valabile și cunoscute de acesta la data evaluării. Acest raport de evaluare este confidențial, destinat numai scopului precizat și numai pentru uzul clientului. înainte ca acest raport de evaluare, sau orice parte din acesta, să fie reprodus, menționat în orice alt document, sau conținutul acestuia dezvăluit unei terțe persoane, se va obține mai întâi aprobarea scrisă a evaluatorului cu privire la forma și contextul publicării sau dezvăluirii respective.

Conformitatea evaluării cu SEV

Valoarea imobilului a fost determinată în conformitate cu standardele aplicabile acestui tip de valoare, ținându se cont de scopul pentru care s-a solicitat evaluarea, respectiv:

 • ■ Standardele de evaluare ANEVAR-SEV 2018:

ROMPRICE 9 EVALUĂRI

 • ■ SEV 100 - Cadru general (IVS - Cadru General)

 • ■ SEV 101 - Termeni de referință ai evaluării (IVS 101)

 • ■ SEV 102 - Implementare (IVS 102)

 • ■ SEV 103 - Raportare (IVS 3)

9 GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile

Descrierea raportului

Nu au fost specificate cerințe speciale cu privire la forma raportului de evaluare ce trebuie întocmit în cadrul procedurii.

Nu există excluderi de la cerințele standardului SEV 103 - Raportare convenite în prealabil cu solicitantul. In aceste context Raportul de evaluare este unul narativ, detaliat, întocmit în conformitate cu SEV 103 și cuprinde descrierea tuturor datelor, faptelor, analizelor, calculelor și judecăților relevante pe care s-a bazat opinia privitoare la indicația asupra valorii raportate, nefiind necesară nicio excludere sau abatere de la respectivul Standard.

Moneda în care este exprimată valoarea

Conform solicitării clientului, opinia evaluării va fi prezentată atât în EUR cât și în LEI, la data de 10.07.2020, cursul de schimb fiind 1 EUR = 4,8418 lei. Valoarea exprimată ca opinie reprezintă sumă ce urmează a fi plătită cash și integral la data tranzacției, fără a lua în calcul alte condiții de plată sau finanțări (rate, leasing, etc.).

Modalități de plată

Valoarea exprimata ca opinie in prezentul raport reprezintă suma care urmează a fi plătită integral în ipoteza unei tranzacții fără a lua în calcul alte condiții de plată.

Riscul evaluării

La elaborarea lucrării au fost luațî în considerare toți factorii care influențează valoarea de piață a imobilelor. Se constata o piață relativ activă, oferta zonală este medie, cererea este momentan moderată, dar cu potențial de creștere ulterior.

Valabilitatea raportului

în conformitate cu uzanțele din Romania, valorile estimate de către evaluator sunt valabile la data prezentată în raport și încă un interval de timp limitat după această dată, în care condițiile specifice nu suferă modificări semnificative care pot afecta opiniile estimate. Ca urmare, opinia evaluatorului trebuie analizată exclusiv în contextul economic general când are loc operațiunea de evaluare, stadiu de dezvoltare al pieței specifice și scopul prezentului raport. Daca acestea se modifică semnificativ în viitor evaluatorul nu este responsabil decât în limita informațiilor valabile și cunoscute de acesta la data evaluării.

Astfel, raportul de evaluare este valabil atâta timp cât pe piața imobiliară nu vor fi schimbări esențiale, după această data fiind necesara o reevaluare. în cazul în care evoluțiile pieței financiare prezintă un salt important, sau pe piața specifică imobiliară apar modificări semnificative ale elementelor (noi sau vechi) cu ponderi relevante se impune, de asemenea, o reevaluare.

Totodată valoarea exprimată este valabilă numai în ipotezele și condițiile restrictive exprimate, orice element ce conduce la neîncadrarea în aceasta din urmă, impunând actualizarea lucrării.

Prezentarea datelor

Identificarea proprietății

i Obiectul evaluării îl constituie 4 parcele de teren, situat în intravilanul municipiului Arad, având categoria de folosință arabil, în imediata apropiere a autostrăzii Al, înscris în CF nr. 350485, nr. cad. 350485 (suprafața de 2.800 mp din totalul de 9.212 mp), Arad, jud. Arad, aflat în proprietatea dlui. Luca Petru Adrian, cu drept de \ proprietate integral, conform actelor de proprietate furnizate și CF nr. 354666, nr. cad. 354666, cu suprafața de 1.352 mp, 354668, nr. cad. 354668, cu suprafața de 720 mp, 354669, nr. cad. 354669, cu suprafața de 626 mp, Arad, jud. Arad, aflat în proprietatea Municipiului Arad.

\ Identificarea eventualelor bunuri mobile evaluate

Nu au fost identificate bunuri mobile.

Date zonă, vecinătăți și amplasare

Parcelele de teren care fac obiectul raportului de evaluare sunt situate ui prezent în intravilanul municipiului Arad, în zona de sud, Ia o distanță de cca. 5 km de centrul orașului (Primăria Municipiului Arad).

Zona este preponderent agricolă având un potențial cert de dezvoltare comercială, logistică și industrială, fiind demarate mai multe proiecte de acest tip, după ridicarea restricțiilor impuse de construirea tronsonului de autostradă. De asemenea, accesul la principalele căi rutiere de acces în oraș îi conferă acestuia o atractivitate sporită pentru potențiali investitori.

Astfel în imediata apropiere, în zona industrială dinspre Zădăreni s-au finalizat deja mai multe proiecte logistice sau spații de producție cum ar fi Cefin Logistic Park, Zentyss, Radan Impex, SMC Romania, Raben Logistics, Gefco, precum și stația de comercializare carburanți Gazprom și OMV Petrom.

Descrierea terenului

Terenul este liber de construcții, în acest moment fiind utilizat ca teren agricol. Căile de circulație sunt reprezentate doar cele destinate transporturilor rutier. Acestea sunt materializate prin Centura Arad Est și trama stradală propusă, ce conține diferențiat toate cele trei tipuri de circulații.

Utilitățile de care dispune zona analizată sunt: rețea de alimentare cu gaz metan de 2 țoii, rețea de alimentare cu apă potabilă pe o conductă de 150 mm.

Amplasamentul studiat este străbătut la ora actuală de câteva rețele electrice de medie tensiune (20 kv), paralele cu DN, una în N, Ia DN, ce conține și un post de transformare ce alimentează ferma de Ia N, precum și stația de carburanți Gazprom, una diagonală, la NE, ce trece calea ferată din care se ramifică ultima, mediană față de adâncimea terenului și paralelă cu DN, care traversează întreg terenul studiat spre SSV. Rețelele de telecomunicații sunt prezente pe DN 69.

Date privind impozitele și taxele

Normale

ROMPRICE 11 EVALUĂRI

Istoric

Nu se cunosc tranzacții anterioare.

Probleme de mediu

în urma discuțiilor cu clientul, evaluatorului nu i s-a cerut să investigheze potențialul de contaminare a proprietății; prin urmare, presupunem că, dacă s-ar face investigații, nu s-ar descoperi nimic care să afecteze valoarea acesteia. Evaluatorul nu a efectuat nicio investigație relativ la folosirea anterioară a proprietății, pentru a stabili dacă aceasta prezintă potențial de contaminare și, presupunem deci, că nu există asemenea potențial. Altfel, valoarea proprietății poate fi afectată în sensul diminuării cu o valoare nespecificată.

Analiza pieței imobiliare

Dependența pieței imobiliare de evoluțiile în plan micro și macroeconomic pot crea un context dificil care pot duce la destabilizarea acestei zone în perioade de crize economice, instabilitatea piețelor acționând practic ca un factor inhibator al procesului investițional în ceea ce privește activele imobiliare. Piața imobiliară din România a traversat o astfel de perioadă începând cu anul 2009. Situației economice dificile î s-a adăugat limitarea creditării ipotecare, situație generată de dificultățile din sistemul financiar bancar și creșterea gradului de risc asociat acestor tipuri de active. în acest context, scăderea prețurilor ca urmare a lipsei cererii a survenit întârziat, abia după o perioadă în care dezvoltatorii au renunțat la speranța unei reveniri spectaculoase. Numărul foarte redus de tranzacții s-a reflectat și la nivelul proprietăților de tip industrial, în această perioadă investitorii manifestând o puternică aversiune față de risc pe fondul capacității scăzute a proprietăților de a genera veniturile necesare recuperării investițiilor demarate.

Cu toate că procesul de creștere economică s-a reluat după câțiva ani pe plan internațional, evoluțiile la nivelul economiilor a arătat o discrepanță semnificativă, accentuată de incertitudinea privind tendințele viitoare. Creșterea economică a zonei euro a fost susținută de contribuția dinamicii favorabile a exporturilor, în acest context, un rol important având avansul economiilor emergente. Pe fondul propagării măsurilor de politică monetară și a celor destinate restabilirii funcționării normale a piețelor financiare adoptate în trecut, o contribuție pozitivă a avut și trendul pozitiv al cererii interne.

în ultimii ani, România a recuperat o mare parte din decalaj, evoluția favorabilă a partenerilor comerciali externi exercitând un rol important în această direcție, îmbunătățirea contextului economic regional a transmis semne importante de revenire a pieței imobiliare. Curând s-a putut observa o diminuare a reticenței investitorilor prin reluarea lucrărilor de construcții, consolidarea portofoliilor de proprietăți ale investitorilor străini, inițierea unor proiecte imobiliare de anvergură și îmbunătățirea echilibrului dintre cerere și ofertă, toate reflectate în stabilitatea prețurilor.

Sectorul rezidențial a înregistrat evoluții semnificative în ceea ce privește nivelul cererii pentru locuințe. Impulsul acestor modificări a fost generat de programul Prima Casă, cele mai multe tranzacții nedepășind plafonul de finanțare instituit prin program. Oferta de locuințe a fost și este momentan susținută și de instituțiile de credit.

Piața imobiliară rezidențială a anului 2020 a traversat mai multe perioade, alternând de la stagnare la o creștere de câteva procente, în cazul orașelor mari, a prețului pe metrul pătrat, atât pentru apartamentele vechi, cât și pentru cele noi. Reducerea costurilor de construcție și a celor cu forța de muncă au permis dezvoltatorilor să încerce o adaptare a ofertei la segmentul majoritar de piață, al cumpărătorilor.

Analiza evoluției prețurilor medii pe metru pătrat al apartamentelor, în ultimii 10 ani, evidențiază faptul că localitățile din jumătatea de vest a țării au recuperat cel mai mult din scăderile de preț determinate de criza economică. Comparativ cu primul trimestru din 2008, Cluj Napoca este singurul oraș din România care nu numai că a recuperat scăderea de preț, ba chiar a ajuns Ia un preț mediu pe metru pătrat mai

ROMPRICE


----------------------.____________________________________________________________________________ 13

mare decât în urmă cu 12 anî. Capitala Transilvaniei este urmată de Oradea, cu o scădere curenta de 0,7%, Timișoara și Arad, cu -6,5%, Alba lulia, cu -9,3%, și Satu Mare, cu -10,5%. Capitala se numără printre orașele cu cea mai mare scădere, mai având de recuperat mult din nivelul prețului mediu din 2008.

Dintre toate sectoarele imobiliare, piața terenurilor a înregistrat cea mai mare depreciere în perioada 2009-2012, manifestată printr-o scădere de prețuri cu până la 50% față de 2008. Trebuie remarcat însă, faptul că scăderea prețurilor s-a produs cu mari diferențe, în funcție de zonă sau oraș. în perioada post-criză, prețul terenurilor a înregistrat o dinamică diferită în funcție de utilizarea acestora. Terenurile destinate agriculturii, menținute la un nivel de preț cu mult sub media europeană, se bucură de un interes foarte mare din partea investitorilor, suprafețele mari disponibile, calitatea solului constituind elemente de atractîvîtate pentru acest segment de piață. Prețurile pentru terenurile agricole se situează între 5.000-10.000 euro pe hectar, în zona de vest a țării, prețul urcând și peste aceste valori datorită interesului manifestat de investitorii străini. Acest trend crescător este de așteptat să continue și în perioada următoare, având în vedere că nivelul cererii va rămâne ridicat.

O componentă semnificativă a cererii pentru terenurilor agricole s-a datorat în mare măsură investitorilor străini care au achiziționat un milion de hectare de teren agricol în mai puțin de doi ani și jumătate de la liberalizarea pieței pentru cetățenii din Uniunea Europeană. Potrivit unei analize a Transnațional Institut, primele 100 de companii cu profil agricol care operează în România au acționariat străin, interesul crescut al nerezidenților antrenând o creștere progresivă a prețurilor la nivelul mai multor regiuni din țară, cu precădere la nivelul județelor din vest și din sud. Un rol determinant în cadrul prețurilor la terenurile agricole revine gradului de comasare al terenurilor, situației cadastrale a acestora, existenței logisticii necesare pentru o agricultură performantă și, nu în ultimul rând, calității solului.

Sectorul proprietăților de tip comercial a înregistrat de asemenea importante tendințe de revenire în ultima perioadă, dar numai în ceea ce privește interesul retailerilor pentru suprafețe mari, adecvate planurilor de dezvoltare ale unora dintre companiile mari ce activează în domeniul comercial sau logistic. Mulți retaileri și-au reluat planurile de expansiune atât în capitală, Timișoara, Constanța, Cluj, cât și în orașele cu populație sub 100.000 de locuitori.

în prezent, analiștii poziționează România într-o poziție favorabilă din punct de vedere economic, iar acest lucru înseamnă de asemenea stabilizarea prețurilor pe termen mediu și creșterea interesului și în sfera proprietăților de tip comercial sau industrial. Modificările intervenite la nivel economic (nivelul salariilor, al veniturilor în general etc.) influențează mult puterea de cumpărare în domeniul imobiliar, piața fiind foarte sensibilă la aceste modificări. Astfel, activitățile din domeniul imobiliar sunt direct legate de desfășurarea vieții economico-sociale și de cele mai multe ori reflectă schimbările apărute în nivelul de trai al populației. în prezent încă observăm o discrepanță importantă la nivelul cererii și ofertei, neputându-se vorbi despre un echilibru între aceste două forțe. Punctul de echilibru este greu de atins, în condițiile în care dinamica pieței imobiliare depinde printre alți factori de nivelul veniturilor populației și de condițiile de finanțare pentru achizițiile de imobile. Cererea și oferta se vor echilibra, pe măsură ce forța cererii va crește și va absorbi oferta, deziderat greu de îndeplinit în special la nivelul localităților mici, în aceste condiții, piața este a cumpărătorilor, iar tranzacțiile se vor încheia doar la prețuri competitive.

Conform ultimului studiu realizat de Colliers Remania anul 201S a reprezentat un an record pentru piața de spații industriale și de logistică din România, cu peste 0,7 milioane de metri pătrați de noi spații de depozitare moderne estimate a fi finalizate,

ROM PRICE 14 EVALUĂRI

adăugându se la un stoc de 4,2 milioane de metri pătrați la nivel național. în creștere în creștere față de anul 2017,care a avut livrări înjur 0,5 milioane de metri pătrați, Bucureștiul reprezentând puțin peste jumătate din creșterea totală în 2018.

Astfel se remarcă în continuare tendința dezvoltatorilor de a se concentra pe București sau pe regiuni hub-uri, situate mai ales în Transilvania sau în orașe cu conectivitate bună la transport. Tendință determinată în principal de neconcretizarea proiectelor mari de infrastructură.

Pentru 2018, cererea totală raportată, a fost comparabilă cu nivelul anului 2017 de circa 0,5 milioane de metri pătrați înehiriați pentru spații modeme de depozitare. Având în vedere faptul că livrările de spații noi au fost cu aproximativ 40% mai mari decât în anul precedent, este probabil că o parte mai mare din piața a fost compusă din tranzacții directe (și nedeclarate).

Segmentul de retail a reprezentat jumătate din total, doar două tranzacții încheiate de principalii comercianți cu amănuntul din țară (Metro Cash & Carry și Auchan), în nordul Bucureștiului, reprezentând peste un sfert din piața totală în 2018.

Privind cererea pe orașe, observăm că Bucureștiul revenit în prim-planul activității, cu peste 60% din tranzacții raportate total, urmat de hotspoturi din Transilvania precum Timișoara, Deva și Cluj-Napoca, Arad.

Atât în municipiul Arad, cât și în celelalte orașe observăm că dezvoltarea unor astfel de proiecte s-a realizat pe amplasamente situate de regulă în imediata apropiere a localității, la cca. 1 -3 km distanță de zonele rezidențiale locuite și care sunt accesate de artere principale de circulație (drumuri naționale sau europene) care asigura accesul din și spre oraș.

Analiza zonei

Proprietatea supusă evaluării se situează în zona de sud a municipiului Arad, zonă care în ultimii ani înregistrează un număr mediu de tranzacții și de regulă acestea au ca obiect proprietățile de tip industrial și comercial.

Astfel, în zona vest există numeroase spații de producție și logistică precum CTPark Arad, International Alexander, Polach Logistics &Transport, Gebruder Weiss, Gefco, Quehenberger Logistics, Gala Vestrade, Wexa International, Duvenbec Logistic, SMC Romania, Raben Logistics etc.

La data evaluării, ofertele de vânzare pentru proprietăți similare situate în zona din care face parte proprietatea subiect se diferențiază în funcție de suprafață, acces, utilități.

Cererea

Se remarcă o creștere a cererii pentru terenuri industriale. Potențialii cumpărători fiind persoane juridice, care doresc dezvoltarea de centre comerciale sau spații de logistică sau producție. Astfel, pe fondul cererii în creștere, rata de neocupare a spațiilor industriale a scăzut, la nivel național, spre nivelul de 4%, în timp ce în Capitală gradul de neocupare este de 3%, ținând cont că dezvoltatorii nu mai au spații mari disponibile spre închiriere. In prima jumătate a anului trecut, cererea a venit în special din sectoarele de retail și comerț electronic (35%), respectiv logistică și distribuție (33%). Chiriile solicitate au urcat ușor și variază între 3,5 și 4,5 euro/mp/limă. Taxa cu serviciile administrative (service charge), care acoperă impozitul pe proprietate, polița de asigurare, paza, mentenanța tehnică și peisagistica spațiilor exterioare, variază între 0,5 și 1 euro/mp/lună.

Partea de vest a țării reprezintă în continuare zona cea mai atractivă din punct de vedere a dezvoltărilor industriale, după București, datorită căilor de comunicație rutiere dezvoltate și a apropierii de graniță.

Oferta competitivă

Oferta de terenuri se manifestă în special din partea persoanelor fizice sau societăți comerciale private care au ca obiect de activitate investiții imobiliare. Oferta existentă pe piață în prezent se situează în intervalul 10-50 euro/mp în funcție de

ROMPRICE EVALUĂRI


___________________________________________________________________________ 15 suprafață, acces, utilități. Zonele cu cea mai importantă ofertă sunt: zona industrială vest, cu prețuri pentru parcele de până în 10 ha cuprinse între 15 și 40 euro/mp sau care depășesc 60 euro/mp pentru suprafețe mai mici sau situate în zonele deja dezvoltate; zona industrială sud, cu prețuri cuprinse între 15 și 40 euro/mp.

în zonă oferta cuprinde foarte multe oferte speculative cu prețuri ce depășesc 30-40 euro/mp, dar cu proprietăți care sunt pe piață de mai mult de 5-6 ani, valorile tranzacțiilor efective nedepășind 20-30 euro/mp.

Echilibrul pieței imobiliare

Piața locală a terenurilor industriale din Arad a cunoscut în anii 2009-2014 un regres în ceea ce privește dinamica. Ultimii 3 ani au adus însă o revitalizare a cererii pentru aceste proprietăți. Cu toate acestea, piața înregistrează încă fluctuații ale prețurilor în sensul alternării perioadelor de creștere cu cele de revenire la nivelurile anterioare. Pe termen scurt, oferta imobiliară este relativ fixă și răspunde la prețul cererii. Putem afirma că momentan piața terenurilor industriale înregistrează un dezechilibru, caracterizându-se ca o piață a vânzătorilor.

ROMPRICE.... 16 EVALUĂRI

Analiza celei mai bune utilizări

Conform Standardelor de Evaluare (ediția 2018) valoarea de piață a unui activ va reflecta cea mai bună utilizare a acestuia. Cea mai bună utilizare este utilizarea unui activ care îi maximizează productivitatea și care este posibilă fizic, permisă legal și fezabilă financiar. Aceasta este un concept fundamental pe piața imobiliară, fiind conturat de forțele competitive de pe piață. Forțele de piață au rol determinant în formarea valorii de piață, analiza acestora fiind esențială pentru procesul de evaluare, în momentul în care scopul efectuării unei evaluări este de a formula o opinie asupra valorii de piață, analiza celei mai bune utilizări identifică utilizarea cea mai profitabilă și cea mai competitivă a unei proprietăți imobiliare.

Prin definiție, cea mai bună utilizare reprezintă utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și care determină o valoare maximă.

Cea mai bună utilizare a unei parcele de teren nu este determinată printr-o analiză subiectivă a deținătorului proprietății imobiliare, a constructorului sau evaluatorului; aceasta este determinată de forțele competitive de pe piața în care este localizată proprietatea. De aceea, analiza și implementarea celei mai bune utilizări este un studiu economic și o analiză financiară concentrată asupra proprietății imobiliare în cauză. Aceasta poate fi continuarea utilizării existente a activului sau o utilizare alternativă.

In cazul prezentei evaluări, utilizarea de teren arabil, nu reprezintă cea mai bună utilizare a acestuia, iar aceasta analiză are rolul de a determina utilizarea Ia care să poată fi estimată valoarea de piață conform cu Standardele de Evaluare (ediția 2018) adoptate de Conferința Națională a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, standardele de evaluare obligatorii pentru membrii asociației, experți evaluatori autorizați.

în toate procesele de evaluare, opiniile asupra valorii se bazează pe utilizare. Cea mai bună utilizare a unei proprietăți supuse evaluării oferă baza unei investigații amănunțite a poziției competitive a proprietății imobiliare, așa cum se reflectă Tn raționamentul participanților de pe piață. în consecință, cea mai bună utilizare poate fi descrisă ca baza fundamentării valorii de piață.

Cea mai bună utilizare a unui activ, evaluat ca fiind de sine stătător, poate fi diferită de cea mai bună utilizare a acestuia când activul este o parte a unui grup, caz în care trebuie luată în considerare contribuția sa Ia valoarea totală a grupului. Caracteristicile esențiale ale amplasamentului rămân neschimbate chiar dacă pe teren se află sau nu un imobil (destinația imobilului poate fi schimbată). Prin urmare, valoarea terenului este elementul conducător, iarvaloarea proprietății imobiliare este în funcție de venitul adus de acest teren. Cea mai bună utilizare a terenului sau amplasamentului ca fiind liber poate fi utilizarea prezentă, construcția subîmpărțirea sau unirea; în mod alternativ, terenul poate fi păstrat ca investiție.

ROMPRICE 17 EVALUĂRI

Determinarea celei mai bune utilizări presupune luarea în considerare a următoarelor aspecte:

 • (a) să se stabilească dacă o utilizare este posibilă, prin prisma a ceea ce ar fi considerat rezonabil de către participanții pe piață,

 • (b) să reflecte cerința de a fi permisă legal, fiind necesar să se ia în considerare orice restricții în utilizarea activului, de exemplu, specificațiile din planul urbanistic, (c) utilizarea să fie fezabilă financiar, având în vedere dacă o utilizare alternativă, posibilă fizic și permisă legal, va genera profit suficient pentru un participant tipic pe piață (după ce au fost luate în calcul costurile conversiei la acea utilizare) peste profitul generat de utilizarea existentă.

Stabilirea utilizărilor posibile.

în ultimii ani a continuat dezvoltarea centrelor comerciale de tip big box, importate pentru prima dată în România de Metro Cash & Carry. în acest moment, întâlnim exemple de parc comercial bazat pe modelul "big box retail" în aproape toate orașele reședință de județ, majoritatea acestora fiind construite în ultimii 10 — 15 ani. Avantajele unui parc comercial, atât pentru consumatorul final, cât și pentru comercianți, derivă din concentrarea unei oferte complementare, suprafețele mari ale magazinelor permițând comercializarea unei game largi de produse. Comercianții au posibilitatea fructificării avantajelor de imagine prin dezvoltarea unui magazin independent, posibilitatea exploatării traficului suplimentar generat de ceilalți retaileri din parc și reducerea nivelului investiției necesare prin construcția pe un singur nivel a unei structuri ușoare și existența unei zone comune, la dezvoltarea căreia participă toți comercianții din parc.

Atât în municipiul Arad, cât și în celelalte orașe observăm că dezvoltarea unor astfel de proiecte s-a realizat pe amplasamente situate de regulă în imediata apropiere a localității, la cca. 1-3 km distanță de zonele rezidențiale locuite și care sunt accesate de artere principale de circulație (drumuri naționale sau europene) care asigura accesul din și spre oraș.

La mai puțin de 50 km distanță de Arad, în municipiul Timișoara există astfel de centre comerciale adiacente tuturor drumurilor de ieșire din oraș. Astfel în zona de nord există complexul format din Hypermarket-ul Real, Selgros, Hombach și Decathlon accesat de drumul național DN69 (spre Arad), parcul industrial și tehnologic Timișoara, precum și Hipermarketul Metro 2 situate la cca 3,5 km, respectiv 2,5 km distanță de zona rezidențială. în zona de est pe drumul european E70 în direcția Lugoj s-au dezvoltat numeroase spații comerciale, în special reprezentanțe auto și spații de logistică până la cca. 3,5-4 km de la limita de localitate. Zona de sud a orașului reprezintă cea mai dezvoltată zonă din punct de vedere comercial și logistic. La cca. un kilometru de zona rezidențială este amplasat depozitul Arabesque, Hypermarket-ul Auchan împreună cu magazinele de bricolaj Praktiker și Leroy Merlin (la cca. 2 km), Hypermarket-ul Metro 1 și platforma industrială Incontro la aproximativ 3 km. De asemenea, în zonă s-au dezvoltat numeroase spații de servicii, reprezentanțe auto și depozite comerciale.

Un model similar de dezvoltare pe trenuri adiacente arterelor principale care asigura accesul în și dinspre oraș îl întâlnim în toate orașele cu un număr mai mare de o sută mii de locuitori, precum Oradea, Cluj Napoca, Baia Mare, Târgu Mureș, Craiova, Sibiu, Brașov, Ploiești, Pitești, etc. dar și în orașe cu un număr mai mic de locuitori precum Deva, Drobeta Tumu Severin, s.a.m.d. în majoritatea acestora proiectele s-au dezvoltat în afara localității, pe trenuri arabile scoase ulterior din circuitul agricol și trecute în intravilan cu sprijinul autorităților locale.

Municipiul Arad, cu un număr de aproape 150.000 de locuitori, nu face excepție de Ia această regulă, toate ieșirile din oraș fiind dezvoltate din punct de vedere

comercial și logistic, mai puțin una singură, cea spre Timișoara, blocată de construcția autostrăzii. Astfel la cca. 2 km distanță de zona rezidențială Gai, în zona de nord-vest a municipiului, există centrul comercial Armonia compus din Hypermarket-ul Carrefour, magazinul de bricolaj Bricostore și galeria comercială Armonia. De asemenea, în zonă mai sunt amplasate spații de logistică, magazinul de bricolaj Dedeman, Expo Arad, etc. în partea de nord-est, la cca 1,5 km distanță de cartierul Grădiște, pe drumul 79 Arad-Oradea este amplasat centrul comercial compus din magazinul Praktiker și Hypermarket-ul Metro, existând și o dezvoltare rezidențială la cca. 3 km de acestea - cartierul Verde. Pe drumul național Arad-Deva, la cca. 1 km de Arad, este amplasat un centru comercial compus din Hypermarket-ul Real și magazinul de bricolaj OBI, în zonă aflându-se și Hypermarket-ul Selgros și Jumbo. în zona industrială dinspre Zădăreni s-au finalizat deja câteva proiecte logistice sau spații de producție cum ar fi Cefîn Logistic Park, Zentyss, Radan Impex. Exista însă și multe proiecte pentru terenurile din zonă, printre acestea cele ale Gebruder Weiss, Imotrust, SMC și multe altele.

Date fiind cele prezentate mai sus, tendință generală de dezvoltare a terenurilor amplasate în apropierea orașelor și adiacente căilor rutiere importante, considerăm cea mai bună utilizare a terenului ca fiind dezvoltarea îndustrială/logistică.

Considerații privind variantele selectate:

 • • trafic auto intens;

 • • amplasare în apropiere de graniță, la 51 de km. de Timișoara și în vecinătatea autostrăzii Viena-Budapesta-București;

 • • 10 minute depărtare de centrul Aradului;

 • • acces facil la arterele de circulație importante;

Premisele legale

Din informațiile deținute nu există limitări din punct de vedere legal sau urbanistic.

Fezabilitatea proiectului

Tehnica reziduală este bazată pe principiul echilibrului și al conceptului de contribuție se folosește când valoarea clădirilor este cunoscută sau poate fi estimată cu o precizie bună și se pot extrage de pe piață date credibile pentru calculul ratelor de capitalizare sau actualizare.

Metoda ia in considerare venitul pe care l-ar putea aduce terenul dacă ar fi construit și valorificat ca o proprietate “la cheie”. Diferența dintre valoarea proiectului și costul de construcție reprezintă valoarea terenului liber.

Pentru a aplica această metoda este necesar a determina care construcție actuală sau ipotetică reprezintă cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber. Apoi venitul net din exploatare al proprietății este estimate pe baza chiriilor și a cheltuielilor de exploatare de la data evaluării.

Rezultatul acestei analize este valoarea maximă pe care un dezvoltator prudent ar putea să o plătească pentru achiziționarea unui teren neamenajat, deci o valoare calculată ca mărime reziduală între prețurile de vânzare estimate ale amplasamentelor/loturilor amenajate sau ale proprietăților construite și costurile totale estimate de parcelare, amenajare și construire.

Prin utilizarea metodelor de randament pentru utilizări propuse, rezultă că CEA MAI BUNĂ UTILIZARE a proprietății imobiliare în cauză, este cea de teren pentru o dezvoltare dezvoltarea industrială/logistică.

ROMPRICE 19 EVALUĂRI

Evaluarea proprietății

în vederea estimării valorii de piață a imobilului au fost parcurse următoarele etape:

 • ■ Identificarea și inspecția terenurilor;

 • ■ Identificarea drepturilor de evaluat;

 • ■ Stabilirea ipotezelor și a ipotezelor speciale;

 • ■ Analiza pieței imobiliare specifice;

 • ■ Aplicarea metodelor de evaluare în vederea determinării valorii de piață a proprietății.

Toate aceste etape au fost parcurse analizând cu atenție toate informațiile culese și interpretându-le din punctul de vedere al evaluării. Având în vedere condițiile actuale de pe piața proprietăților de tip agricol, caracterizată printr-un număr suficient de tranzacții și oferte, evaluarea imobilului s-a realizat prin metoda comparației directe.

Evaluarea terenului

Terenul are valoare pentru că oferă utilitate potențială ca amplasament pentru o structură, facilitate de recreere, exploatare agricolă sau drept de trecere pentru căi de transport. Pe lângă utilitatea de bază a terenului, există mai multe principii și mulți factori care trebuie luați în considerare la evaluarea terenului.

Anticiparea, schimbarea, oferta și cererea, substituția și echilibru sunt principii ale evaluării care influențează valoarea terenului.

De asemenea, caracteristicile fizice ale terenului, utilitățile disponibile și amenajările terenului afectează utilizarea și valoarea acestuia. Caracteristicile fizice ale lotului de teren pe care un evaluator trebuie să le ia în considerare sunt mărimea, forma, deschiderea, topografia, localizarea, vederea și caracteristicile topografice precum perimetru, înclinația și drenajul.

Valoarea terenului trebuie considerată în termeni de cea mai bună utilizare. Chiar dacă terenul prezintă amenajări și construcții, valoarea terenului este bazată pe cea mai bună utilizare ca fiind liber și disponibil pentru dezvoltări la cea mai bună utilizare economică.

Evaluarea terenului se concentrează atât asupra evaluării părții fizice cât și asupra drepturilor de proprietate aferente.

Metodele de evaluare a terenului liber simt următoarele: comparația directă, extracția, alocarea, metoda reziduală, capitalizarea rentei funciare, analiza parcelării și dezvoltării.

Comparația directă este cea mai utilizată metodă pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată atunci când există informații disponibile despre tranzacții șî/sau oferte comparabile. Atunci când nu există suficiente vânzări de terenuri similare pentru a se aplica comparația directă, se pot utiliza metode alternative, precum: extracția de pe piață, alocarea (proporția) și metode de capitalizare a venitului.

Metodele de capitalizare a venitului, aplicate în evaluarea terenului, sunt împărțite la rândul lor în: metodele capitalizării directe - metoda reziduală și capitalizarea rentei funciare și metoda actualizării - analiza fluxului de numerar/analiza parcelării și dezvoltării.

Extracția de pe piață este o metodă prin care valoarea terenului este extrasă din prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii contribuției construcțiilor, estimată prin metoda costului de înlocuire net.

ROMPRICE EVALUĂRI


 • ____________________________________________________________________ 20

Metoda alocării, cunoscută și ca metoda proporției, se bazează pe principiul echilibrului și pe principiul contribuției, care afirmă că există un raport tipic sau normal între valoarea terenului și valoarea proprietății imobiliare, pentru anumite categorii de proprietăți imobiliare, din anumite localizări.

Metoda reziduală poate fi utilizată în estimarea valorii terenului atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: a) valoarea construcției existente sau ipotetice, reprezentând CMBU a terenului ca fiind liber, este cunoscută sau poate fi estimată cu precizie; b) venitul anual net din exploatare generat de proprietatea imobiliară este stabilizat și este cunoscut sau poate fi estimat; c) pot fi identificate pe piață ratele de capitalizare atât pentru teren, cât și pentru construcție; d) dacă există autorizație de construire.

Metoda capitalizării rentei funciare reprezintă o metodă prin care renta funciară este capitalizată cu o rată de capitalizare adecvată extrasă de pe piață pentru a estima valoarea de piață a dreptului de proprietate asupra terenului arendat''încliiriat. adică a dreptului de proprietate afectat de locațiune.

Dacă renta contractuală corespunde rentei de piață, valoarea estimată prin aplicarea ratei de capitalizare (adecvate) de pe piață va fi echivalentă cu valoarea de piață a dreptului de proprietate.

Analiza parcelării și dezvoltării este o metodă foarte specializată, utilă numai în anumite cazuri de evaluare a terenurilor care sunt suficient de mari pentru a fi divizate în parcele mai mici și vândute cumpărătorilor sau utilizatorilor finali.

Metoda este utilizată pentru evaluarea unui teren liber, având potențial de parcelare și (re)dezvoltare, prin analiza fluxului de numerar actualizat (analiza DCF).

ROMPRICE 21 EVALUĂRI

Analiza rezultatelor si

5

concluzia asupra valorii

în vederea reconcilierii rezultatelor s-a procedat la revederea întregii evaluări pentru a avea siguranța că datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul și logica aplicată au condus la judecăți consistente. Datele utilizate sunt autentice, pertinente șî suficiente, fiind obținute din surse considerate de încredere.

Criteriile care au stat la baza estimării finale a valorii, fundamentată ți semnificativă, sunt: adecvarea, precizia și cantitatea de informații.

 • ■ Adecvarea: prin acest criteriu, evaluatorul judecă cât de pertinentă este fiecare metodă, scopului și utilizării evaluării.

 • ■ Precizia: precizia unei evaluări este măsurată de încrederea evaluatorului în corectitudinea datelor și a calculelor efectuate.

 • ■ Cantitatea informațiilor.

în aceste condiții, ținând cont pe de o parte de rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare considerate adecvate, de relevanta și informațiile de piață care au stat la baza aplicării acestora, și pe de altă parte de scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare, în opinia evaluatorului, valoarea de piață estimată la data raportului pentru terenul evaluat este de :

CF nr.35O485, suprafața de 2.800 mp din 9.212 mp:

84.600 EUR, echivalent 406.711 RON (30 euro/iup)

CF ni. 354666, 354668, 354669 (.6261 1352i-72(); total: 2.698 mp):

80.940 EUR, echivalent 391.895 RON (30 euro/mp)

valoarea iui este afectată de cota t.v.a.

Raportul a fost întocmit în conformitate și pe baza standardelor, recomandărilor și metodologiei de lucru recomandate de către ANEVAR.

Cătălin Lungii

evaluator autorizat - EPI, EBM

membru titular ANEVAR

expert tehnic judiciar

Romprice

Str. Lucian Blaga, nr, 2, ap. 6,

Timișoara - 300002

Tel. + 40 769 68 89 98

Fax: +40 356 20 18 01

Anexe

Anexa 1 - Metoda comparației directe - CF 350485

Elemente comparație

Comparabila

Comparabila

II

Cumpai-abiia

HI

Comparabil IV

Identificare proprietate                  DN69

DN69

Z, ind. Sud

Z. ind. Sud

Z. ind. Sud

Preț vânzare (euro/mp)

35,0

35,0

32,0

40,0

Suprafață (mp)                        2800

200000

22300

15000

70000

1..'...". J-'Ă: -'ufl’'

Ajustare procentuală

-15%

-15%

-15%

-15%

Ajustare unitară

-5,25

-5,25

-4,8

-6

Valoare ajustată

30

30

27

34

Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară

0

0

0

0

Valoare ajustată

30

30

27

34

Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară

0

0

0

0

Valoare ajustată

30

30

27

34

Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară

0

0

0

0

Valoare ajustată

30

30

27

34

:;':E

Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară

0

0

0

0

Valoare ajustată

30

30

27

34

Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară

0

0,00

0,00

0

Valoare ajustată

30

30

27

34

Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară

0

0

0,00

0

Valoare ajustată

30

30

27

34

Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară

0

0

0,00

0

| Valoare ajustată

30

30

27

34

’■', <y!'jrJ      t     'i.' >£'             '.

’ ’• •; r; i’ \ ■ ■:. -: <■' ■ v-r--*-'\! •-,■ c •

« <- ;*r!i .•■?'î-’£'’'5* r,:?

-■                   ■J,?v i

Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară

0

0

0

0

Valoare ajustată

30

30

27

34

p                            .pj''ț-'.-:'--ț.*-r-7T--r-----.—t.— —-n p.—5—*.•-■’■                         ..’l                        . 'r^-<r^r>-T            «T'-F'V —H              rr-rr^-yrn


Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară

0

0

0,00

0

Valoare ajustată

30

30

27

34

sS

Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară

0,00

0

0

0,00

Valoare ajustată

30

30

27

34Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară

0

0,00

0,00

O

Valoare ajustată

30

30

27

34

S s           fe’: gA;-t

Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară

0,00

0,00

0,00

0,00

Valoare ajustată

30

30

27

34

Ajustări

Tip comparabilă

Ajustare de -15% pentru toate cele 4 comparabile specifică negocierii pentru terenuri în zona de amplasare;

Drept de prop. transferat

Nu sunt necesare ajustări, dreptul de proprietate fiind integral pentru toate cele 4 comparabile;

Condiții de finanțare

Nu sunt necesare ajustări, toate proprietățile comparabile beneficiind de acelea$i condiții de finanțare;

Condiții de vânzare

Nu sunt necesare ajustări, toate proprietățile comparabile beneficiind de aceleași condiții de vânzare;

ROMPRICE 25 EVALUĂRI

Condiții de piața

Nu sunt necesare ajustări, toate proprietățile comparabile beneficiind de aceleași condiții de piață;

Localizare

Drum de acces

Nu sunt necesare ajustări, toate proprietățile comparabile sunt situate în aceeași zonă sau în zone similare ca nivel al pieței;,_______

Nu sunt necesare ajustări, toate proprietățile comparabile dispun de acces similar;

Utilități

Nu sunt necesare ajustări, toate proprietățile comparabile dispun de aceleași utilități;

Caracteristici fizice

Nu sunt necesare ajustări, dat fiind scopul evaluării;

Suprafață (mp}

Nu sunt necesare ajustări, dat fiind scopul evaluării, schimbul de teren în vederea compactării unor suprafețe mai mari;

Front strada!

Nu sunt necesare ajustări, dat fiind scopul evaluării;

Cea mai bună utilizare

Nu sunt necesare ajustări, toate proprietățile comparabile au aceeași cea mai bună utilizare, având în vedere scopul evaluării;

Categorie folosință

Nu sunt necesare ajustări, toate proprietățile comparabile au aceeași categorie de folosință;

Altele

Nu sunt necesare ajustări.

Criterii

eh*

A             B

comparabil

C             D

Preț [ euro)

7.000.000 €

780.500 €

480.000 €

2.800.000 €

Tipul comparabilei

Ofertă

Ofertă

Oferta

Ofertă

Drept de prop. transmis:

Integral

Integral

Integral

Integral

Integral

Condiții de finanțare

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Condiții de vânzare

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Cheltuieli imediat după cumpărare

fără

fără

fără

fără

fără

Condițiile pieței;

Prezent

Prezent

Prezent

Prezent

Adresa

0

0

0

0

Localizare:

DN69

DN69

Z. ind. Sud

Z. ind. Sud

Z. ind. Sud

Caracteristici fizice

-

-

-

-

Suprafața (mp}:

2800

200000

22300

15000

70000

Forma, raport front/adâncime:

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Front stradal - aprox.:

-

-

-

-

-

Topografie:

Plană

Plană

Plană

Plană

Plană

Utilități

Toate

da

da

da

da

Coeficienți urbanistici

similar

similar

similar

similar

Cea mai bună utilizare:

industrial

industrial

industrial

industrial

industrial

Construcții pe teren

liber

similar

similar

similar

similar

Tip drum

Drum public

Drum public

Drum public

Drum public

Drum public

Drum asfaltat/neasfaltat

pământ

pământ

pământ

pământ

pământ

Preț/mp (EURO}

35

35

32

40

curs euro:

4,8418

Anexa 2 - Metoda comparației directe - CF nr. 354666,354668,354669

Elemente comparație

Subiect

Comparabila

1

Comparabila

II

Comparabila

111

Comparabila

IV

Identificare proprietate

DN69

DN69

Z. ind. Sud

Z. ind. Sud

Z. ind. Sud

Preț vânzare (euro/mp)

35,0

35,0

32,0

40,0

Suprafață (mp)

2800

200000

22300

15000

70000

। j; •Â'iri^r                  - kL tn

Ajustare procentuală

-15%

-15%

-15%

-15%

Ajustare unitară

-5,25

-5,25

-4,8

-6

Valoare ajustată

30

30

27

34

ifijcyî

Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară

0

0

0

0

Valoare ajustată

30

30

27

34

iOitit

SiSBBtl

iSWBBB

lOMil

Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară

0

0

0

0

Valoare ajustată

30

30

27

34

SȘRSSfi

Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară

0

0

0

0

Valoare ajustată

MW

30

Bi

30 HHiS

27

!■■■■

34

«Wr**":ii f>•>• Ei'Ffjț'Sylj Iii

Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară

0

0

0

0

Valoare ajustată

30

30

27

34

iMii

Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară

0

0,00

0,00

0

Valoare ajustată

30

30

27

34

\ 7”is '7r <Ț7r -V, d

S/z -:?j®

Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară

0

0

0,00

0

Valoare ajustată

30

30

27

34

HHMMM

lifM

SMWS

Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară

0

0

0,00

0

ROMPRICE 27 EVALUĂRI

Valoare ajustată

Ajustare procentuală

30

0%

30

0%

27

0%

34

0%

Ajustare unitară

0

0

0

0

Valoare ajustată

30

30

27

34

•.           ~;r'Tc'rr’-pV•?::i.'jt.• i

1                             : I1 -i Ă "-t! I’

Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară

0

0

0,00

0

Valoare ajustată

30

30

27

34

Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară

0,00

0

0

0,00

Valoare ajustată

30

30

27

34

Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară

0

0,00

0,00

0

Valoare ajustată

30

30

27

34

Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară

0,00

0,00

0,00

0,00

Valoare ajustată

30

30

27

34

?,.■ t:                        Z? I           '■ ■ x                                         '■        ■ . J ■■            ;

-f- L --.A.

:        " ' • 'st *1S--1-                    S •.

■V,                       ■

■ \       H -

J...S _              .s..               i r- • •.       -1: • 1

;■ f S ;■

/■

j ■' "r;'' •' ' V’ '! v!’ i'1''       '■ •" * 'i: ' ’ -

.                 ,  .-.h       "

Ajustări

Tip comparabilă


Drept de prop. transferat


Condiții de finanțare


Condiții de vânzare


Ajustare de -15% pentru toate cele 4 comparabile specifică negocierii pentru terenuri în zona de amplasare; _           __

Nu sunt necesare ajustări, dreptul de proprietate fiind integral pentru toate cele 4 comparabile;

Nu sunt necesare ajustări, toate proprietățile comparabile beneficiind de

aceleași condiții de finanțare;

Nu sunt necesare ajustări, toate proprietățile comparabile beneficiind de aceleași condiții de vânzare;                                  _     __


ROM PRICE 28 EVALUĂRI

Condiții de piață

Nu sunt necesare ajustări, toate proprietățile comparabile beneficiind de aceleași condiții de piață;

Localizare

Nu sunt necesare ajustări, toate proprietățile comparabile sunt situate în aceeași zonă sau în zone similare ca nivel al pieței;,

Drum de acces

Nu sunt necesare ajustări, toate proprietățile comparabile dispun de acces similar;

Utilități

Nu sunt necesare ajustări, toate proprietățile comparabile dispun de aceleași utilități;

Caracteristici fizice

Nu sunt necesare ajustări, dat fiind scopul evaluării;

Suprafață (mp)

Nu sunt necesare ajustări, dat fiind scopul evaluării, schimbul de teren în vederea compactării unor suprafețe mai mari;

Front stradal

Nu sunt necesare ajustări, dat fiind scopul evaluării;

Cea mai bună utilizare

Nu sunt necesare ajustări, toate proprietățile comparabile au aceeași cea mai bună utilizare, având în vedere scopul evaluării;

Categorie folosință

Nu sunt necesare ajustări, toate proprietățile comparabile au aceeași categorie de folosință;

Altele

Nu sunt necesare ajustări.

Criterii

Proprietatea de evaluat:

A

Proprietăți

B

comparabile c

D

Preț (euro)

7.000.000 €

780.500 €

480.000 €

2.800.000 €

Tipul comparabilei

Ofertă

Ofertă

Ofertă

Oferta

Drept de prop. transmis:

Integral

Integral

Integral

Integral

Integral

Condiții de finanțare

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Condiții de vânzare

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Cheltuieli imediat după cumpărare

fără

fără

fără

fără

fără

Condițiile pieței:

Prezent

Prezent

Prezent

Prezent

Adresa

0

0

0

0

Localizare:

DN69

DN69

Z. ind. Sud

Z. ind. Sud

Z. ind. Sud

Caracteristici fizice

-

-

-

-

Suprafața {mp}:

2800

200000

22300

15000

70000

Forma, raport front / adâncime:

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Front stradal - aprox.:

-

-

-

-

-

Topografie:

Plană

Plană

Plană

Plană

Plană

Utilități

Toate

da

da

da

da

Coeficienți urbanistici

similar

similar

similar

similar

Cea mai bună utilizare:

industrial

industrial

industrial

industrial

industrial

Construcții pe teren

liber

similar

similar

similar

similar

Tip drum

Drum public

Drum public

Drum public

Drum public

Drum public

Drum asfaltat/neasfaltat

pământ

pământ

pământ

pământ

pământ

Preț/mp (EURO)

35

35

32

40

curs euro;

4,8418

ROMPRICE 29 EVALUĂRI

Nu se aplică

Anexa 4 - Extrase de Carte Funciară

ORdul de Cadastru ți Publicitate Im□ biliari ARAD Biroul de Cadastru ți Publicitate Imobiliari Arad

Nr. cerere

64412

Ziua

11

Luna

07

Anul

2020

CsJ vînReirx


■iiiill


ANCEI             EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru informare

Carte Fundară Nr. 3S04B5 Arati

 • A. Partea 1. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa; Loc. Arad. Jud. Arad, trup izolat de intravilan

Nr. Crt

Nr» cadastral Nn topografic

Suprafața* tmp)

Observații f Referințe

Al

350485

9.212

Teren ne împrejmuit"

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  83687 f 02/08/2018

  Act Notarial nr. 2200, din 02/09/2013 emis de 9ARDAS SILVlLf-DAM;

  Bl

  Se înființează cartea funciara 350435 a imobilului cu numărul cadastral 350435/Arad, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 350308 înscris in cartea funciara 350308;

  Al

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 742/2005;

  B3

  Intabula re, drept de PROPRiETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 2380782233

  Al

  1) LOCA PETRU ADRIAN. -NECĂSĂTORIT

  O5££fl VATtl: păziți* transcrise din CF 350300/Arad, insenso prin inchejerea nr. 7J123 din             poziție

  trvnscrrâa din CF 350057/Ared, înscrisa prin încheierea nr. 54533 din 18/05/2028; pozîâe transcrisa din CF 305054/Arad. înscrisa prin încheierea nr. 11109 din 03/05/2005; (provenita din comersîe CF 66896)

  34

  Intabulate, drept de PROPRiETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 3000/82233

  Al

  1) LUCA PETRU ADRIAN. -NECĂSĂTORIT

  (JBSHiVATW; poziție transcrisa din CF 35030B/Arad, înscrise prin încheierea nr. 73123 din 10/07/2018; poziție transcrisa din CF 350053/Arad, înscrisa prin încheierea nr. 54683 din 18/05/2018; poziție transcrisa din CF 309034/Arad. înscrisa prin încheierea nr. 11205 dîn 03705/2005; (provenita din conversia CF 66896)

  B5

  intabula re, drept de PROPRiETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 4837/82233

  Al

  1) LUCA PETRU ADRIAN,-NECĂSĂTORIT

  O9SERIAA77f." pontic transcrisa din CF 350303/Arad. snsensa prm încheierea nr. 73133 din 10/07/2018; poziție transcrisa din CF 350053/Arad, înscrisa prin încheierea nr. 54633 dîn 18/05/201S; poziție transcrisa din CF 305054/Arad, înscrisa prin încheierea nr. 11105 din 03/05/2005; (provenita din conversie CF 66836)

  Intabulate, drept de PROPRiETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 10074/32233

  Al

  1) LUCA PETRU ADRIAN.-NECĂSĂTORIT

  OSSFfl74711.* poziție transcrisa din CF 350308/Arad, in-scnsa prin încheierea nr. 73123 din 10/07/201B; poziție transcrisa din CF 350060/Ărad. înscrisa prin încheierea nr. 54633 din 18/05/2018; poziție transcrisa dîn CF 309054/Arad, înscrisa prin încheierea nr. 11105 din 03/05/2005; (provenita dîn conversia CF 66836)

  B7

  intabulata, drept de PROPRiETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 55942/82233

  Al

  1) LUCA PETRU ADRIAN.-NECĂSĂTORIT

  □55£RVATit; poziție transcrise din CF_3SQ30S/Arad, înscrisa prin încheierea nr. 73125 dîn 10/07/2018; poziție transcrisa drn CF 350062/Arad. înscrisa prin încheierea nr. 54683 dîn 1S/O5/2O1B; poziție transcrisa din CF 305034/Arad. înscrisa pnn încheierea nr. 11103 din 03/05/2005; (provenita drn conversia CF 66S96)

Borumentcsre conține date cu csracter personat, protejate de prevederile Legii Kr. 677/2001,

Pagina 1 din 4


ForTHuilT          1,1


:*nth i^Tțrr.nri on-li-.B t* ndtta «*By.Bncgii-ro

ROMPRICE 31 EVALUĂRI

Carte Funerară Nr. 350J-8S Coniuna.'Oras/Afu’mi.ipîu'. .-.râd C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembra minte Ie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție ți sarcini

Referințe

NU SUNT

DDCîrnîenc c;>re wrtf.Vie g’itt cu csrsclsir p^rwr’ti’. prote/ais rfe prer-deĂ-'« Legii k?, 577..^ 5 Bl.

ț«^raz<        i?i?Qr~ »"• n’fl -4 •        •p«T-BrfcEpî.r-&

•ar'.jU»           2. 2


ROMPRICE EVALUĂRI

_______________Carte Fundară Nn 350485 Conuinaj'Draș/Mtmidplti: Arad

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp]1

Observații f Referințe

3S048S

9.212

* Suprafața este d

eterminată in plănui de proiecție Stereo 70

Date referitoare la teren

Kr Crt

Categorie folosința

rmtra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații 7 Referințe

1

arabil

DA

9.212

-

-

LOT SJmobtl neîmprejmuLt, Limiete materializate cu tarust de lemn pe colturile parcelei

Lungime Segmente

1} Valorile lungimilor segmentelor sunt abținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (m)

1

2

10.127

2

3

55.721

3

4

21.518

4

5

70.033

5

â

52.944

8

7

44.428

Docirjnent care coniân e etate ci" caracter persana f, proteste <fe prevedej&e Lwâ’w. 677/2001.

Pagina 3 din 4


•nfflt/liTrtzunw 1.1


pinfcnj îrrfnrriw sn-Jir* i> «drtst «ț>BJ

ROMPRICE 33 EVALUĂRI

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment i= (ml

7

S

20.83

8

0

13.126

0

10

106.307

10

1

111.236


** Lungimile segmentelor sunt determinate in plenul de proiecție Stereo 70 ți sunt rotunjite la 1 milimetru. +** Distante dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea. 1 milimetru.

Extrasul de carte funciara generat prin sistem uî informatic integrat al ANCP1 conține informațiile din cartea funciara active la data generării. Acesta este valabil ih condițiile prevăzute de ârt. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu arț. 3 din O.U.G. nr. 41/2016. exclusiv in mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face ia adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare ordine disponibil în antet. Codul de verificare este vafabt! 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

11/07/2020, 12:45

SoeixVTsefiE lsa? canine cti                            ife onsă'tds^ Lej.? Mr. S77./2DM.

Oficiul de Cedastru și Publicitate Imobiliarii AR4D Biroul de Cadastru și Publicitate tmobiliară Arad

^AJSCJîL              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Fundare Nr. 354666 Arad


A. Partea I. Descrierea imobilului


Nr. cerere

61440

Ziua

03

Lui»

07

Anul

2020


■lilliiiiiii


TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Arad.

ud. Arad

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (tnp)

Observații f Referințe

Al

354SGG

1.352

Teren neimprejmuît; truc izolat de intravilan


B. Partea IL Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate ți alte drepturi reale

Referințe

00904 / 02/07/2020

Act Notarial nr. 1197. din 02/07/2020 emis de NP 8ARDAS SILVIU-DAN;

BL

Se înființează cartea funciara 354666 a imobilului cu numărul cadastral 354GG5/Arad, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 306362 înscris in canea funciara 306362;

AL

Act h BCPI

ormativ nr. 700, din 09/07/2014 emis de ANCPI. Act Administrativ nr. 306362, din 27/01/2020 emis de Arad:

B3

se no tea za repozitionarea imobilului

Al

OBSERVAT!!: poziția transcrisa din CF JOSSCS/Arad, mecrrsB prm încheierea nr. 17458 drn 13f02f2020;

Act Notarial nr. 1198. din 02/07/2020 emis de NP EARDAS SILVIU-DAN;

B6

se noteaza renunțarea la dreptul de proprietate a numitului Luca Petru-Adrîan, conform prevederilor art.211 din Regulamentul de avizare, recepție si înscriere în evidentele de cadastru si cartea funerară, aprobat prin Ordin 700/09.07.2014 el directorului general al A.N.C.P.I.

AL


C. Partea III. SARCINI.


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șt sarcini

Referințe

NU SUNT


ronf/Afi date cir awEer^erwflsf. .pra ferate rfc &reveffe^7e     JM C77/2Q01.


Pa^ir» Z rfn jS


Xetr*r* pentru InFsrr-jfci-*        • fedt'ecr «par^ritpiJB


?0rT>utir vArvunuB x.l


ROMPRICE. 35 EVALUĂRI


_________________Os.’țg Funciară Nr. jȘ4fe66 Cafti una/Oraș/M urc i'ofMQ.' -.rad Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața inip]:*

Observații f Referințe

3546’56

1.352

îrup izolet de intravilan

1 Suprafața este cetern-irsa ta in planul de protecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

J’a^ina 2 din S’


Nr

Crt

Categorie folosința

intra vllan

Suprafața împl

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații l Referințe

1

arabil

DA

1.352

13594

-

LCT î, trvp izolat de intravilan- t«r«.n □entru drum

Lungime Segmente

1} Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (a(m)

î

2

4.361

2

3

16.34

3

4

60.252

4

5

103.835

6

5

150.157

6

7

18.868

3£>c!^ei7t care             -R £sr3cî*r£?erWf>J»C          se pr-psds/rte LejiV Nr 57?/2OS1’,

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (mJ

7

â

4.304

8

1

357.039


*♦ Lungimile segmentelor sunt determinate în pianul de proiecție Stereo 70 ?î sunt rotunjele (a 1 milimetru. *** Distanțe dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciara generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 4SS/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă șt în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii șt realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www~ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

03/07/2020, 12:12

dane ctf«rattsrpef50iwf, pTBtț/are prevede/fte Leir/Mr,

Srțti;« dintru infsrrrțkri onJr-.Bia sdr«£* «pay-Mn£*H.ro

Formular v«*Z:Qfiaa 1.1


ROMPRICE 37 EVALUĂRI

O pitici de Cadastru și Publicitate Imobiliari AEAD

W .>        Siroul de Csdtastru si Publicitate imobiliari Arad

' angpi              extras de carte funciară

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 3Sâ66S Arad

I Nr. serere।*

:__ Ziua

I.........Lunii________l

| Anal~ f 2tf2G

C<sd vsnFstn

iiiiiiiiiliiiMiiim


A. Partea 1. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Arad.

ud. Arad

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* fmpl

Observații / Referințe

Al

354E68

720

Teren rieînnprejrnLiit;

trup izoî&t de intravilan

8. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

60904 / 02/07/2020

Act Notarial nr. 1197. din 02/07/2020 emis de NP B.ARDAS S1LVIU-DAN;

Bl

Se înființează cartea funciara 354668 a imobilului cu numărul cadastral 3 54668/Arad, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 306362 înscris in cartea funciara 306362;

a.l

Act Normativ nr. 700. din 09/07/2014 emis de ANCP1; Act Administrativ nr. 906362, din 27/01/2020 emis de BCPI Arad:

B3

se noteaza repezi ti o narea imobilului

Al

025£ftVA70; pczitr-s trenjcrisa din CF 3&53 F2fArad, rnacdsa prin inebsrecea nr. 17J 38 din 23/02/25'20;

Act Notarial nr. 1198, din 02/07/2020 emis de NP BARD AS S1LVIU-DAN;

B6

se nottaza renunțarea la dreptul de proprietate a numitului Luca Petru-Adrian, conform prevederilor arc.211 din Regulamentul de avizare, recepție si înscriere in evidentele de cadastru si cartea funciară, aprobat prin Ordin 700/09.07.2&14 al directorului general a!

A.N.C.P.f,

A.l

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembra minte Ie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție ți sarcini

Referințe

NU SUNT

eoftțtae date su c-rattecpersansi,          de prsrsds/r’* Leffii Wa 677j20PJ.

!rtrs;* ;«ntry irirai—a-a s“j.r.' i a *d’B ;i «pa*|f.af*EpL*tt

Anexa Nr. 1 La Partea 1

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații f Referințe

3S4668

720

trup îzol&t de Intnawlefl.

* Suprafața este determinata în planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Hr Qt

Categorie folosință

Intra Vllifl

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații f Referințe

1

arabii

DA

720

-

13594

-

LOT 2, trup izolat tte intravilan-TEREN PENTRU DRUM

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (m)

1

2

4.12

2

3

216.0

3

4

2.089

4

5

107.08

5

1

107.881


 • • * Lungimile segmentelor sunt determinate in plenul de protecție Stereo 70 șt sunt rotunjite In 1 milimetru.

 • * •* Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mei mici decât valon ren 1 milimetru.

Document care conține date cir caracter persons?, protțfst? tfe prsvaferflc Legii Hr. 677/2601.

Pegir» 2 An 3


p«Mru iriFpm*** sn-lr.* ’■ trirtsa jhejiLm

ROMPRICE 39 EVALUĂRI

____________________________________________________Carte Funciară 'Jr. 3Sd£6£ Comiins/Oraș/Muriiaipftf: Arad Extrasul de carte funciară generat prin sistemui informatic integrat al ANCPi conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu ari. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv in mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii șî realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpî.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data șî ora generării, C3/O7/2D2O. 12:22

DocuTMrct ci«r« CTiSîMifr ctr fsr^ctar pwmmi', protejate de            i«jâ5 ftz.

4 *e ■ «t-teza «pay.fetkept-ro

Oficiul de Cadastru p Publicitate Imobiliarii ARAD1 Biroul de Cadastru p Publicitate Imobiliari Arad

ANUJH              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

î'i K1; î    fi*                             PENTRU IN FORMARE

f țLirv 'i /.iTfii. J»',


Carte Funerară Nr, 35A669 Arad


A. Partea I. Descrierea imobilului


Nr. cerere

61441

Ziua

03

Luna

07

Anul

2020

Ggd VBraKGina


lllllll■■■


TEREN Intravilan

Adresa; Loc. Arad,

ud. Arad

Nr. Crt

Nr. cadastral Hr. topografie

Suprafața* Impl

Observații / Referințe

Al

354GG3

626

Teren neîmprejmuit;


B. Partea ÎL Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate ți alte drepturi rea ie

Referințe

60900 ! 02/07/2020

Act Notarial nr. 1195, din 02/G7/2020 emis de BARD AS SILVIU-DAN;

BL

Se înființează cartea funciara 354659 a imobilului cu numărul cadastral 354669/Arad, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 350556 înscris in cartea funciara 350556;

Al

Act Administrativ nr. 350S56, din 27/01/2020 emis de BCPI ARAD;

BA

se no tea za repozitionarea imobilului

Al

OBSBfWATH: poziție transcrisa din CF 350556/Ara<i rnsenso prin încheierea nr. 17417 din 13/02/2020;

Act Notarial nr. 1196, din 02/07/2020 emis de 0 ARDAS SILVIU-DAN;

B7

se noteaza renunțarea la dreptul de proprietate al numitului Luca Petru Adrian conform prav, art, 211 din ODG 700/2014 al ANCPI

Al


C. Partea III. SARCINI.


înscrieri privind dezmembrămîntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție ți sarcini

Referințe

NU SUNT


Document care cantine date cir caracter penonai', crcta’ate de prevedere Legii tir. 677J2001.


Pagina 1 din 3


pentru rrrFomaja nnJi-’VB {« ■dnfll*


Fcrmuli r tfe^ufui 1.1


__________ Carte Funciară Nr. ISA&ft Coffiwna.C?ray<MtrrTÎdpi;u, ’.rsd

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nrcadasîra

Suprafața ImpI*

Observații f Referințe

3S45S9

626

* Suprafața este d

atermtr.ată in planul de proiecție Stereo 7G.

Date referitoare la teren

Lungime Segmente

li Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (mî

1

2

4.832

2

3

106.429

3

4

34.593

4

5

4.382

5

1

141.372


 • * • Lungimile segmentelor sunt determinate în plenul de proiecție Stereo 70 ți sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanțe dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mat mici decât valoarea 1 milimetru.


Hr Crt

Categorie folosință

Intra vll.n

Suprafața fmpf

Tarla

Parcelă

Mr. ropo

Observații? Referințe

1

arabil

DA

526

372

28167273

-

LOT 1- teren pentru drum

OtfC’Lh'TEîAC CAT4 COcL/ie j’PÎfl Eli Wf                       de              L-ÎJ-.’;     S77/Z0S2.

Pagina 2 fim 2


:<țcn;^ z-antr^       t ■* a& ac’aîi *£BY.MflEJlF

_________________________________________________Carte Frmriara fir. 3546S9 ComunajDraș/Muniap/t/: Arad Extrasul de carte funciarăgenerat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active ia data generării. Acesta este valahi! în condițiile prevăzute de art 7 din Legea nr. 455/2001. coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016. exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografa, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității inform ații Io r conținute de document se poate face !a adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 03/07/2020, 12:12

Document c?.’? «elite date ar caracter perwnaf, piratwate ie amtaderHe Lega tfr- 67772 OftI.

Pagina 3 din 3


Formula; haosuri*» 1,3


ROMPRICE 46 EVALUĂRI
ROMPRICE 49 EVALUĂRI


Anexa 7 - Extrase privind prețurile pe segmentul de piață al proprietății


Poziție strategica - Investiție excelenta


7.000.0G0 EURDeliii


Careicttfrsst.!';:


Snecihc-ațtt


https: //w w w, i mob i I ia re. r o/va n za r e-tere n u ri- co nst r u cti i/a ra d/exte rior- su d /t eren- co n stru ctii-d e-va n za re-X02 K1316U ? I is ta=2 3 50061& ha rta=1


Teren industrial in vecinătatea aeroportului

ArâS 2--; r.a 3 Inzu'e •

780.500 EUR
0753.934.085

Alte telefoane.


ref-jC                 -tt^l Tts d-o ■

xsnl3CJa.ee .te <-țp:vep.-SCîr 33 pri-nes; rr-.at rnijl;-.

Hfcnr.atts despre prosrâtataă tu

ID-U-XSF'âOCA gSî'.iă pe

Itppdriare.r-c

ADetalii

\P rnesiv spre s''dî n cerșea ds tere"’ ,n           da ’3ÎC< r-'“ cij Z. ‘r■: r r.d<' ttrad.jiț dc

care orii'de 12? rr lșd><,*■■*.J ș.'lr tr^'il Jia cC rn de r-:^: j n.țret-t d* •;ctpr ; i,r;3T^ p-

£; J L7 * Sfi'.î •

'. ;.• r3?î r.ț s-er'L,.petedș :i.TSA Jo-.fr ape ;£..

‘Z\ Idat-’S CPr' ■.Pt râ‘ =ip

Caracteristici

Specificații

utilități

ti tt os: //ww w. im a bltla re. ro/va n za re-tere n uri-a ericole/a rad/3-i ri s ii I e/te ren-agricol-d e-va nza re-X51113 00 A?l stB-2898713&h arta -1

ROMPRICE 51 EVALUĂRI

publi ,ro

Teren 15500mp zoiia industriala sud-zadarem vizibil de pe antostradaal strada asfaltata utilitatn

32 EUR
Pel&a DorinDistribuie an U n1 ui jre

-J*J...

oeoo


Frânt straiul


Descriere smobtiiafe

-rp^i ui-*         aere*:»


'3 *CL3tr 3 ? 2- Z3- ct


;c-r J          rîti' :W itrt Zăca'fi’l SSIlî’îii; rGit® G'.* 1 < Z G- J 3i P9 - - !5if i G i 4 1 X-Jt* Ut tSÎ » Svr1 •-

vizir 5,r»i'Tjrjțț; •■".•Jtir 3 i tr-=t .j;       -*r              22-t£E hi'e trie

htt ps://w w w. p u b I i24. ro/ a n ti ntu r i /i m □ bi I i a re/ de-va n za re/t ere n u ri/te r en- i ntravil a n/a n u n t /t e re n -15500m n-zona -i rid ustria la -sud - îada re n i-v izibi I- d e-pe-autostradaal-strada-asfaltata-utilitatii/2e 9dd9r58e7b7hh2ehh3hddfhgEifa44.html

ROM PRICE 52 EVALUĂRI

Teren industria!, zona industriala sud

Ar«d zsc.h Ex'WfiO' S<id - Vez, horts

2.800.000 EUR

•O SLR „■ >T)p0724.249.298


■-!'.! XCCM’IOtB              5='i!
Detalii

 • - :e’e' irdy"r,s3       I1- .’îrâird'J!;:<:*’3 Jud cjdercr !?:«?% ia

 • - P'.Z aprae-K

 • - ir.c.'-a’.i:~! s-ga -t6’er.

 • - t-sapdcer^p^eeâc"::^-^:

-1:£ 11.tsAe p*. ca.-Țxțve'? :=rs'%

■            ! nr•:*-_•.! =r h

Caracteristici

httos: //www. i mob iii a re. ro/va nza re-te re n uri-con structl i/a rad/ext eri o r-sud /tere n-co r>St rut ti i-d e-van z a re-XOC M13 00 9?lista-2350061

ROMPRICE 53 EVALUĂRI

TEREN DE VANZARE DEOEMAN (LAS VECASi


241.500 EURb tt p s:// w w w. i m o b i I ia re. ro /va nza re- te re n u ri-co n st ru cti i/a ra d/exter ior-^es t/tere rț-co n stru c ti i ■ d e-va n z a re-X CQC03001 ?l is t a-2 3 50061Descriere

rm fUt/r^a.ia


Vând teren rniona InCustnale Aracul Noj-Zadarert. FS=U4m ta tosearua Aracul Ncu-Zadareni. 2 front un stradale laterale pe drum asfaltat de cea 90 tn. Cispine ce toate uattoale sl certUica: de crtatijffi. cupu: aprobe: pentru zona industrala. depozitare Utilizări permise; construi» rele comerț, terotic cu regm de maltme de P*2E.

preț 45ejro.'mp

comipcnul ejerPsi enede 3

’J rp T                   ce cs a ■<

https://www.o Ix. ro/o ferta /va n d-teren -indu stria I -id- 7116v-1 Dd M MXd, htm [#2d7cb095b0

678 000 €
0720108808Vând teren intravilan Zona Industriala Sud Zadareni

A?^ Ar,j't £f •'•••.•.•■. •>'••■ ;•• ' t . ; i. ; : /.’ 1 ; :                      - ■■■■;■■.

F1* j<HiuniÎKU te ♦Kk'vn la ti : îvt^ RteKofn ț.s,. 5 i’^<O ț^C'cH

https://www.olx.ro/oferta/vaftd deren-iotravilao-gonB-indusviaîa-sud'ZadarenHDcSYKe.htiYMdfSfdgcS lo

ROM PRICE EVALUĂRI

Teren in suprafața de 11.134 mp in zona industriala Zadareni

- V-Kti harta

Proprietate reprezentată excîuav de agenta PE7MAX DYNAM1C

578.968 EUR

£2 EU& /o trama cti* recenta

0371783,207

F-zt-Vw                                    J-

r.JU•■, XA3VI3C0ft

Ae ^cria rr.si rnuîțs Hfjrjraî’î ttespre pioșn țtâtea zu ID-u X^J^300£casita^


Detaîri

"E-? ÎA\ 0V\i4î^! *          **■•< -jpf-?•.'.$”i<:.■■?■*?■ [«'s-g ir<5Î1134rn;> i-': ,r^t in Zer51’1

•L3{£■?"■. 3lsi‘ie1' L i ZU ■ j±:1 ~ JL-Ztci^                     £s-jr”?.Tt "Sf v-Zi’.

:r,îL-:-r roterp :□                                     3^rți< ■-:         ±-4? zc

Ccnihi’.î<u                        rru'/z Jt:?1/-.1

Caracteristici

■. ..■■:■        ■                           lli>- P ■ '    ...                                   -c='i:-r,'r;:i

ROMPRICE 57 EVALUĂRI

h tt os ://www. imobiliare, ro/va n za re-te ren u ri ■ con stru ai i/a rad /su d /tere n-con stru cti i- d e-v a n za re - XAJ VI3 0 0 R ?l i s ta=2 3 50061


Teren agricol de vânzare


14,085300 EUR 'https://www.imobiliare.ro/vanzare-tereriurbaRricole/3rad/exterior-suti/tereri-agricol-de-vanza re-XOCM13 0A8?lista=66603584


publi .ro

* rr 9 :T4 ft' lt»: «•


CcrXJ! .716j O 33j«


Favorite jw Lrr^ar-a Gratuita


+ AdHQa «tiwr#Teren de vanzare in arad, dn 69, ta tea 9 îmtscrii $ A?a: AraiA:*?jfMsj P penata


27 EUR


0726197915


V L'eS3;


VSL3&»^ 27*A Rîpîflâsa


FGG tmmobi fiert SRL

L. Ti V-'i vrra 'AjitMrt iJ-tf-Xwift


&■ LfrrrwieiiP


Distribuie anumul pe

ooo


a vioSpeciEcatit

Suprafața terefwM            2'3,455 nr

Lrtme drum acea*            S2J


Fceat stradst


Număr fronturi


1100


Deacnere Imobiliare

Twan And 25,3* ha

E'uSîfiArM F#CJ\ifl&(ArM-TÎ'TTi«cir3} fafrî.^acfinAj'adp-apjrttat/aa^j

este situat tWO ,ri tefanfa fata de serjuS țiraxor.-j da 5rtrirfr k Al - M>j « c - Arad - Tms;ara   - p a:s f-rzi <

7«&T’ trcravifan. clo ocnsiuaii

Az£»s4f fa rnpfasarort cu sefat: dedrepifa *1 KKga DN 61 a fosta.’iacjj:

£c$fa precis fatacț ;«ntu akrantjiw w «pa țiwpodi-aade apa. ura ^*e merajera s< c uV33

ețfcryț posta S vsndut ^tî-gral su anjm't^ stipnfatedjn Wa. in utw dezmenSyarf'crîe teran

Svprgfata i«r>r . 2'2 4>5it©

Pr=l de wnzara 27 EUR .'mp

h ttps://www. o u b I i 24.ro/an ti n t u ri 7imo b i I ia re/d e-va nzare/te ren u rl/teren - in t ravi la n /a n u nt/tere n -d e-va n za re- i n-a ra d-d n- 69-ca lea -timisoril/aiifS4474e5i7889d826dgi3sl703hle.html

ROMPRICE 59 EVALUĂRI


Teren de vanzare în Zona Industrială Sud ARAD c?

22 €

PROMOVEAZĂ AWjHTL't


ACÎllALIÎf


‘VzSt AgfcMB- |j ;     < ’i'F. ;••• intu^sn


Descriere

r»r“. z-i:3" rJ i.rob- iar £J_D                               s

â$iîo:r;-e .arz^t pțrcete c.                    iii ;>' r,±"er

£-ârc*'5:     iH;3T m Zc-^e r.^zvi^â -r^ iu srie: i^wic: sp'e

■ Dk;rvl juo-rttsr 6 Ei icZ'i-Z-lCiifirs

-             A' se Sf:3 te c C'-«rv5 se J 5 in iv -,.^t :cre -.-ane                5EI nș ■*•.<

-lOkr.i

- A;ceiU;C6rje ’ r^-cris.jprc*: ?S riV           ter?‘>r gîd.;i,Jue! spre* 5- kmî ;>? ’ace pe s_t? c^:-âi ,\&

PjZ îrdu^nf cu*cete 3ți!*

Prețui

h ț ț pș ://www. o Ix. r o/ofe rt a/terg n -d e-va n za r e-rn- zon a - i n d u st r j a I a- s u d -a ra d -1 Dd e k 6$. ht m l#bd d274ff 4 8; p r o moted


Teren pentru parcare TIR pe Autostrada Al Q <

3 300 000 €

3                  C >cnj«ntAz* wiwmn

| O**J‘<le Agenție j [ Sug-rtt» X » 120 OOP nU j

Descriere

Tancasa propune spre varzare un teren in suprafața de tZO.COO mp pe autostrada Al la 2203 metri de știrea da pe aaMwada in dana induîtrata vest, avard uie ce acces aprobate de irsatutiSe abiKate cu banda accelerare ti dec eterate.

PUZ-uț pentru aceasta proprietare este aprobat o cuprinde

 • • parcaretir cu 300 ce locuri peastestraoa Al

 • - proiect Hotel P+EE plus restaurant

 • • fenanaiiecti 9 pompe sincere 6 pentru Tfi si 5 pentru autoturisme

In acest moment proprietarul are depus decarul pentru obținerea de finanțare europeana in vederea demarerâ lucrărilor de conaruite a parcării pentru Tifl-uri

Aceasta proprietate seafia intr-un punct de mare interes fiind <r apropierea graniței de Vest a României. ia 50 de Im de Aeroportul Irtematicnal Tmtoara. la cateua minute cecernut municipi Jui Arad la cate<a nw.utâ de aeroportul Arad si a centurii ccttiware a municipiului.

Orașul Arad rinde ia devină un important nod rtAier. feroviar si aer.an intre Vestul Europei. Sedii Europei d

Onert. Terenul fiind petit cnut m i medi ara vecinătate a zonelor induttrtKe ale Wurfcpruiui Si a Autostrăzii intens circ Jata. otera pcterWălor investnon un atu pentru a sa bucura in mod rapidele profit.

Reprezentam Exclusiv Tercasa

Prez îțao.OOO Euro

https://ww w. olx. ro/ofe rta/tere n-pen tru-pa rea re -ti r-oe-a utostrada-a 1-IDd H3Rc. htm IPeăce bf5d b7


ROMPRICE 61 EVALUĂRI

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ARAD

Nr. cerere '   61466

Ziua J 03'

Luna        07

.. Anul" ' 2020

Cod verificare

iiiiiiiiihii


Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară Arad

^ANCPI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

JiVl’rV                        PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 354668 Arad

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Arad, Jud. Arad

Nr. Cri

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

354668

720

Teren neimprejmuit; trup Izolat de intravilan

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

60904 / 02/07/2020

Act Notarial nr. 1197, din 02/07/2020 emis de NP BARDAS SILVIU-DAN;

Bl

Se infiinteaza cartea funciara 354668 a imobilului cu numărul cadastral 354668/Arad, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 306362 înscris in cartea funciara 306362;

Al

Act h BCPI

ormativ nr. 700, din 09/07/2014 emis de ANCPI; Act Administrativ nr. 306362, din 27/01/2020 emis de Arad;

B3

se noteaza repozitionarea imobilului

Al

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 306362/Arad, înscrisa prin încheierea nr, 17498 din 13/02/2020;

Act Notarial nr, 1198, din 02/07/2020 emis de NP BARDAS SILVIU-DAN;

B6

se noteaza renunțarea la dreptul de proprietate a numitului Luca Petru-Adrian, conform prevederilor art.211 din Regulamentul de avizare, recepție si înscriere in evidentele de cadastru si cartea funciară, aprobat prin Ordin 700/09.07.2014 al directorului general al A.N.C.P.I.

Al

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

354668

720

trup izolat de intravilan

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vitan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

DA

720

-

13594

-

LOT 3, trup izolat de intravilan- TEREN PENTRU DRUM

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment r» (m)

1

2

4.12

2

3

216.8

3

4

2.689

4

5

107.68

5

1

107.681


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Pagina 2 din 3

________________________________________________Carte Funciară Nr. 354668 Comuna/Oraș/Municipiu: Arad Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă șl în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al Instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data șl ora generării, 03/07/2020, 12:22

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ARAD

Nr. cerere **1440

Ziua

Luna

Anii '

Cod verificare

■riiUta


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad

XANCPT              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE ti tițri

Carte Fundară Nr. 354666 Arad

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Arad, lud. Arad

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

354666

1.352

Teren neimprejmuit; trup izolat de intravilan

B, Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șt alte drepturi reale

Referințe

60904 / 02/07/2020

Act Notarial nr. 1197, din 02/07/2020 emis de NP BARDAS SILVIU-DAN;

Bl

Se înființează cartea funciara 354666 a imobilului cu numărul cadastral 354666/Arad, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 306362 înscris in cartea funciara 306362;

Al

Act b BCPI

ormativ nr. 700, din 09/07/2014 emis de ANCPI; Act Administrativ nr. 306362, din 27/01/2020 emis de Arad;

B3

se noteaza repozitionarea imobilului

Al

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 306362/Arad, inscrisa prin încheierea nr. 17498 din 13/02/2020;

Act Notarial nr. 1198. din 02/07/2020 emis de NP BARDAS SILVIU-DAN;

B6

se noteaza renunțarea la dreptul de proprietate a numitului Luca Petru-Adrian, conform prevederilor art,211 din Regulamentul de avizare, recepție si înscriere in evidentele de cadastru sl cartea funciară, aprobat prin Ordin 700/09.07.2014 al directorului general al A.N.C.P.I.

Al

C. Partea III. SARCINI.

înscrieri privind dezmembrâmintete dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

354666

1.352

trup Izolat de intravilan

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vil an

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

DA

1.352

-

13594

-

LOT 1, trup izolat de Intravilan- teren nentru drum

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment [" (m)

1

2

4.361

2

3

16.34

3

4

60.252

4

5

106.835

5

6

159.157

6

7

18.868

Pagina 2 din 3

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment {" (m)

7

8

4.304

8

1

357.989


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de ta momentul generării documentului.

Data și ora generării, 03/07/2020, 12:12

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ARAD Biroul de Cadastru șr Publicitate Imobiliară Arad

Nncerere

Ziua

Luna

Anul


Cod verificare lllMllii


AA\'CPI               extras de carte funciară

PENTRU INFORMARE

rl >IM 1TMI rM MIL î »r i

Carte Funciară Nr. 354669 Arad

A, Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Arad, lud. Arad

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

354669

626

Teren ne împrejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alt» drepturi reale

Referințe

60900 / 02/07/2020

Act Notarial nr. 1195, din 02/07/2020 emis de BARDAS SI LV IU-DAN;

Bl

Se înființează cartea funciara 354669 a imobilului cu numărul cadastral 354669/Arad, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 350556 inscris in cartea funciara 350556;

Al

Act Administrativ nr. 350556, din 27/01/2020 emis de BCPI ARAD;

B4

se noteaza repozitionarea imobilului

Al

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CP 350556/Arad, înscrisa prin încheierea nr. 17417 din 13/02/2020;

Act Notarial nr. 1196. din 02/07/2020 emis de BARDAS SILVIU-DAN;

B7

se noteaza renunțarea la dreptul de proprietate al numitului Luca Petru Adrian conform prev. art. 211 din ODG 700/2014 al ANCPI

Al

c. Partea III. SARCINI.

înscrieri privind dezmembrămlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

354669

626

* Suprafața este determinata in pianul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vi lan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

DA

626

372

2816/2/3

-

LOT 1- teren pentru drum

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (- (m)

1

2

4.632

2

3

105.429

3

4

34.593

4

5

4.362

5

1

141.072


** Lungimi e segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 șl sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Pagina 2 din 3

______________________________________________Carte Fundară Nr. 354669 Comuna/Oraș/Munidpiu: Arad Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active fa data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 03/07/2020, 12:12


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ARAD

l Nr. cerere

68766  1

| Ziua

22

Luna

07      i

| Anul

2020

Cod verificareBiroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 354742 Arad

A, Partea I. Descrierea imobilului

TEREN intravilan

Adresa: Loc. Arad, Jud. Arad, trup izolat dejntravilan

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

354742

2.800

Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte

Docttfnent care conține date cu caracter personaj, prote/ate de prevederi/© Legi/ JVr» 677/2001.


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

68766 / 22/07/2020

Act Notarial nr. 803, din 21/07/2020 emis de ALBU ADRIAN CAIUS;

Bl

Se înființează cartea funciara 354742 a imobilului cu numărul cadastral 354742/Arad, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 350485 înscris in cartea funciara 350485;

Al

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 742/2005;

B3

Intabulate, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 2380/82233

Al

1) LUCA PETRU ADRIAN, -NECĂSĂTORIT

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 350485/Arad, înscrisa prin încheierea nr. 83597 din 02/08/2018; poziție transcrisa din CF 350308/Arad, înscrisa prin încheierea nr. 73129 din 10/07/2018; poziție transcrisa din CF 350057/Arad, înscrisa prin încheierea nr. 54583 din 18/05/2018; poziție transcrisa din CF 309094/Arad, înscrisa prin încheierea nr. 11109 din 03/05/2005; (provenita din conversia CF 66896)

B4

Intabulate, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 8000/82233

Al

1) LUCA PETRU ADRIAN, -NECĂSĂTORIT

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 350485/Arad, Înscrisa prin încheierea nr. 83697 din 02/08/2018; poziție transcrisa din CF 350308/Arad, înscrisa prin încheierea nr. 73129 din 10/07/2018; poziție transcrisa din CF 350058/Arad, înscrisa prin încheierea nr. 54683 din 18/05/2018; poziție transcrisa din CF 309094/Arad, înscrisa prin încheierea nr. 11109 din 03/05/2005; (prevenita din conversia CF 66896)

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 4837/82233                    _________________

Al

1) LUCA PETRU ADRIAN, -NECĂSĂTORIT

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 350485/Arad, înscrisa prin încheierea nr. 83697 din 02/08/2018; poziție transcrisa din CF 350308/Arad, Înscrisa prin încheierea nr. 73129 din 10/07/2018; poziție transcrisa din CF 350059/Arad, înscrisa prin incheierea nr. 54683 din 18/05/2018; poziție transcrisa din CF 309094/Arad, înscrisa prin incheierea nr. 11109 din 03/05/2005; (provenita din conversia CF 66896)

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 10074/82233

Al

1) LUCA PETRU ADRIAN, -NECĂSĂTORIT

OBSERVAȚIE poziție transcrisa din CF 350485/Arad, înscrisa prin incheierea nr. 83697 din 02/08/2018; poziție transcrisa din CF 350308/Arad, înscrisa prin incheierea nr. 73129 din 10/07/2018; poziție transcrisa din CF 350060/Arad, înscrisa prin incheierea nr. 54683 din 18/05/2018; poziție transcrisa din CF 309094/Arad, înscrisa prin incheierea nr. 11109 din 03/05/2005; (provenita din conversia CF 66896)

B7

Intabulate, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 56942/82233

Al

1) LUCA PETRU ADRIAN, -NECĂSĂTORIT

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 350485/Arad, înscrisa prin incheierea nr. 83697 din 02/03/2018; poziție transcrisa din CF 350308/Arad, inscrisa prin incheierea nr. 73129 din 10/07/2018; poziție transcrisa din CF 350061/Arad, inscrisa prin incheierea nr. 54683 din 18/05/2018; poziție transcrisa din CF 309094/Arad, inscrisa prin incheierea nr. 11109 din 03/05/2005; (provenita din conversia CF 66896)

Pagina 1 din 4

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrâmintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr, S77/20Q1.

Pagina 2 din 4


Anexa Nr, 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

354742

2.800

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

DA

2.800

-

-

-

LOT 2

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment («(m)

1

2

42.566

2

3

27.099

3

4

44.426

4

5

20.93

5

6

13.126

6

1

98.792

 • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 șl sunt rotunjite la 1 milimetru.

 • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 600 RON, -Chitanța externa nr.547360/21-07-2020 in suma de 600, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222.

Data soluționării, 22-07-2020

Data eliberării,

! i


Asistent Registrator,

ANIEL-CRISTIAN FAUR

Iii ibi

J|                                m     f»u tnMFmM Of UM1W1 UI

Ame-Cristian Faur

K!I.1 s,b tbu jiu iNJCfu iT-iytr

(parafa și semnătura)


Referent,


(parafa și semnătura)


Primăria Municipiului Arad

Direcția Patrimoniu

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat

Nr. ad. 48677 ZM1/ 22.07.2020

Către, Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de verificare întocmit de S.C. Value Management Consult S.R.L. prin care se opinează asupra Raportului de evaluare Luca Petru Adrian și Municipiul Arad, având nr.978/ 10.07.2020, întocmit cu scopul de a estima valoarea de piață a terenurilor intravilane înscrise în C.F. 350485 Arad, proprietar Luca Petru Adrian și C.F. 354666, 354668, 354669 Arad - proprietar Municipiul Arad, situate în Arad, în vederea transferului de proprietate prin schimb.

Funcția

Nume/Prenume

Semnătura

Data

Șef Serviciu

Linda Ocenic

22.07.2020

Consilier Juridic

Lăcrimioara Mihale

22.07.2020

RAPORT DE VERIFICARE A VALORII DE PIAȚĂ

r

Obiectiv extins

Verificare Raport de evaluare Luca Petru Adrian și Municipiul Arad având data de 10.07.2020 întocmit cu scopul de a estima Valoarea de piață a Terenurilor intravilane înscrise în CF350485 Arad - proprietar Luca Petru Adrian și CF354666, 354668, 354669 Arad - proprietar Municipiul Arad, situate în Arad, în vederea transferului de proprietate prin schimb.

I C.I.F.R09SM710 I

Autor Raport evaluare verificat Societatea ROMPR1CE S.R.L.

prin EvaluatorVE EPI/legitimație LUNGU CĂTĂLIN DANIEL /13721

Clientul raportulii verificat dl. Luca Petru Adrian și Municipiul Arad

Clientul verificării Municipiul Arad

Direcția patrimoniu Municipiul Arad Utilizator desemnat Serviciul Evidență și Administrare

Domeniu Privat

Data evaluării 16.07.2020

Data raportului de evaluare verificat 10.072020

Verificator VALUE MANAGEMENT CONSULT S.R.L.

prin Evaluator VE EPI / legitimație MANAȚE DANIEL /13.804

Data raportului de verificare 20.07.2020

Termenii de referința al verificării

Identificarea evaluatorului verificator

Denumre          VALUE MANAGEMENT CONSULT S.R,L        •     Adresa                                               Arad, str Ștefan Cicid Pop, nr 20

CUI               RO95&5710                                 r     Autorizeie membru corporativ ANEVAR                     *f)115

pt>n evaluator verificator autorizat i Legii mate ANEVAR

MANATE PANEL/13.804

Identificarea evaluatorului autor al raportului de evaluare verificat Denumire            Societatea ROMPHCE S.R.L.                     '      Adresa                                                         Tirtașoara, str Siliștea 23. jud: Timiș

CF                3î035050                                  T     Autorizare membru corporativ ANEVAR

prtf) evaluator autorizai l Legitimate ANEVAR LUMGU CĂTĂLIN CANEL/13721

Raportul de evaluare supus verificării

Raport de eva/uare Lt/ca Petru Aerian și Mwttcipwl Arse având data de 10.07.2020 întocmii cu scopul de a estima Valoarea de piață a Terenurilor intra vSane înscrise în 05350485 Arad - proprietar Loca Fetru Adrian și CF354666. 354668.354669 Arad - proprietar Municipali Arad, situate in Arad, în vederea transferului de proprietate prm senimb.

Dreptul de proprietate evaluat

Dreptul de proprietate asupra terenului

Clientut raportului verificat Ctent              ’Kăunicipful Arad

Cod fiscal          *3519925

Tip

’       Calitatea

Persoana Juridica

Ipotetic cumpărător al terenurilor evaluate

Utilizatori desemnați ai evaluăm

Proprietarii terenurilor destinate transferului de

proprietate prin schimb

Proprietar terenuri CF35466G, 354653, 354663:

Municipiul Arad

Proprietar teren CF350485:

dl, Lues Petru Adrian

Clientul verificării Ccd fiscal

Adrese

Municipiul Arad 3519925

Bd. Revoluției nr. T5

1                Jusset             Arad

Utilizator desemnat al verificării

Adresa

Direcția patrimoniu Municipiul Arad Serviciul

Arad

*               Județ            Arad

Evidentă si Administrare Domeniu Privat

Scopul verificării

Prezentul raport de verificare este intecrnit h cererea utAzatarului desemnat at evaluării, m scopul prezentării de către verificator a propriei opinii asupra valorii de piață a bunului evaluat Este interzisa utSIzarea raportului de verificare, integrat sau in parte, pentru orice alt scop. h consecința, in mod expres, este interzisa clSZarea va far a de priță rezultate in urma verificării in scopul impozitări, garantării împrumuturi sau oricărui alt scop cu excepția transferului de proprietate prin schrnb.

Date relevante ale bunului evaluat în raportul verificat, preluate din raport:

A dresă

Denumire

Localitate

Suprafața (mp)

Localizare

Front stradal (ml)

Valoare de piață

Bemente cheie din Raportul de evaluare verificat

Aradul Nou - DN69, CF. 350485 Arad

Teren, C.F. 350485 Arad (o parcelă de 2.800 mp din totalul de 9,212 mp)

Arad

2800

Periferică

-

84,000 €

406,711 lei

Data evaluării: 10.07,2020, Suprafața = 2800 mp dintr-tin total de 9.212 mp, fără front stradal, fără branșamente ia utHitățfe zonei, fără acces pietonal și mijloace de transport direct Vecinătăți', terenuri arabile, culturi agricole, stații combusttoili. Amplasat n Aradul Nou - DN69, ieșirea spre Timișoara, îi proximitatea A1, și vecinătatea stației de combustibili ONW.

Data evaluării în raportul verificat

Abordări / Reconciliere

lAîifzare actuală / în perspectivă/ permisă

Tip teren / Categorie

Scop evaluare

Vecinătăți

Valoare de piață unitară (Preț/mp)

16.07.2020

Rață - Metoda comparației directe /

Rață

htravlan arabi I btravilan construcții/

Intravilan / arabil

Estimarea valori de piață pentru Transfer de proprietate prin schimb

Terenuri arabile, culturi, stații combustibili

30.00 €

145.25 lei

Inspecția a fast realizată in prezența doamne Linsa Ccenic, Șef Service Evidență si Administrare Dome nul Privat și a d-Lii Ștefan Szucnansztx director execuți'.- - Dvecția Patrimoniu.

Fctpgrafs realizate te inspecție'

Bate relevante ale bunului evaluat în raportul verificat, preluate din ra

peru

Adresă

Denumire

Localitate

Suprafața (mp)

Localizare

Front stradal (mi)

Valoare de piață

Elemente cheie din Raportul de evaluare verificat

Cartier Aradul Wou. C.F. 354669 Arad

Teren, C.F, 354669 Arad

Arad

626

Periferică

-

18,7806

90,029 lei

Data evaluării: 10.07.2020, Suprafața = 626 mp, trup izolat, teren pentru drum, fără front stradal, fără branșamente la utitățile zonei, fără acces pietonal și mjnace de transport direct Vecinătăți: terenuri arebâe, culturi agricole, stații combustM. Anțjlasat în Aradul Nou - DN69, ieșirea spre TMțcara, In proximitatea A1, și vecinătatea stepei de combusdbS O MV,

Data evaluării în raportul verificat

Abordări / Reconciliere

UlitaareactuBfă/ în perspectivă / permisă

Tip teren i Catepsrie

Scop evaluare

Vecinătăți

Valoare de pișă unitară (Preț/mp)

16.07.2020

Piață - Metoda comparației directe/

Piață

Intravilan arabil t kitravien construcȘ/

htrevian i arabi

Estimarea valoră de piață pentru Transfer de proprietate prin schimb

Teranun arabile, culturi, stații combustii^

30.006

145.25 lei

inspecția in teren a fost reeBzstă h prezența doamnei Lin da Dean ic. Șef Serviciu Evidență și Administrare Domenii Privat și a d-tui Ștefan Szuchanszkt director executiv -Drecța Patrimoniu fiu s-a putut identifica m teren cu precizie poziția terenului subwct. Acesta a fost eJentificat prin Geo portal - ANCPt


Fotografii realizate la inspecție:
Identificare localizare

Geoportal - ANCP1


Date relevante ale bunului evaluat în raportul verificat, preluate din rai

port

Adrese

Denumire

Localitate

Suprafața (mp)

Localizare

Front stradal (ml)

Valoare de piață

Elemente cheie din Raportat de evaluare verificat

Cartier Aradul Nou, C.F. 35*668 Arad

Teren, C.F. 354668 Arad

Arad

720

Periferică

-

21,6001

104,583 lei

Data evaluări 10.07.2020, Suprafața ■ 720 mp, trup Calat, teren pentru drum, tara front

Data evakwrfi in raportul verificat

Abordări f Reconciliere

Utilizare actuală / in perspectivă / permisa

Tip teren/ Categorie

Scopewrfirare

i/eernifăț/

Valoare de piață unitară (Prețrmp)

stradal, fără branșamente ia utfitățite zonet fără acces pietonal și mijloace de transport

16.07.2020

Pistă - Metoda comparației directe l Piață

Intravian arabil t Intravilan construcȘ/

Intravilan/ arabi

Estimarea valori de piață pentru Transfer de proprietate prin schimb

Terenuri a rable, culuii, stafii combustibili

30,00 <

145,25 fei

artei vcCiiHiBțE terenuri madsb, culturi agricole, stații combustibil Amplasat h Aradul Nou - DH69, ieșirea spre Timișoara, h proximitatea Al. șl vecinătatea stației de combusfibHi QMV,

Tip verificare                                                                         Cu inspecție

Inspecția âs teren a fost realizată in prezența do a rației Linsa Ocenic, Șef Serviciu Evidență și Admirat rare Domeniul Pwat și a d-îui Ștefan Szsictianszki, director eKecutrr - Direcția Patrimoniu Nu s-a putut identifica in teren cu pracrzie pozîia terenului subiect Acesta fl fost idantificat pnn Geoportas- AHCPI.

Fotografii realizate le inspecția'Identificare focatizare

Ge o portal - ANCPÎ


Date relevante ale bunului evaluat în raportul verificat, preluate din raport:

Adresă

Denumire

Localitate

Suprafața (mp)

Localizare

Front straGai (ml}

Valoare <fe piață

Elemente cheie din Raportul de evaluare verificat

Cartier Aradul Nou, C.F. 354666 Arad

Teren, C.F. 354666 Arad

Arad

1352

Periferică

-

40.560 €

196,383 lei

□sta evaluări 10.07.2020, Suprafața * 1352 mp, trup izolat, teren pentru drum, fără front

Data evaluării m raportul verificat

Abordări f Reconciliere

Utilizare actuală / in perspectivă / permisă

77p teren/ Categorie

Scop evaluare

Vecinătăți

Valoare de piață unitară țpreț/mp)

stradal, fără branșamente la uWățBe zonei, fără acces plafonai și mijloace de transport

16.07,2020

Piață - Metoda comparatei drecte/ Piață

Intravilan araba/ (ntrevăan curat ru că/

bitravten/ arabi

Estimarea valon de piață pentru Transfer de proprietate prin schimb

Terenuri arabfe, culturi, stafi combustbili

30.00 <

l«S.2Slei

wrțcv vecctBiațic terenuri aifiom?, culturi agricole, stații combustibil Amplasat in Aradul Nou - DH69, ieșirea spreTamșoara, in praximăalea A1, și vecinătatea . stației de combusttHi OHV.

Inspecția si teren 3 fost realizata in prezența doamnei Linda Ocenic, Sef Serviciu Evidență Si Administrare Comensji Privat si a d-fcn ștefan

Szucțianszl director executiv - CfrecȘa Patrimoniu. «11 s-s putut identifica in teren cu precizie pozita terenuVi subiect. Aceste e fost identificat prn GeoponaJ - ANCPt

Fotografa realizate la sispecțte.
Identificare localizare

f '.ASIJ’I

Geo penat -AHCP1Natura șt sursate informațiilor utilizate pe ea re se bazează verificarea

Raportul de evabare verificat

Pate ți iiformnțî pubfce pățind piața mobiliari specifică (ex. Cberi Information Syștem. Argus Properbes Resources de.}

MdotofcgB de evaluare a proprietăți» mobilare . ANEVAR. Manual EA ANEVAR2019, Samaiarde pregătire continuă D 43 - Evalinren terenurfcr, Convoreți» cfrectă șl tehnici Btemathre. Teorie ți studii de caz, ediura ROVAL București

Data de referință la care se raportează rezultatul

Curs de schimb ROMI EUR la

Oaia raportului de evaluare

Data raportului de variHeara

Cura de schimb RONf EtIRU

verificării

data evaluării

verificat

data verificării

t6.07.2S20

4.8418

lo.tzjaizo

20.07.2320 *

484»

RestrrctS de utilizare, difuzare uaa publicare

Este interzisă rfistribuție și reproducerea re portului de verificare. iarutfizaraa raportului de verificară asta restricționată la pârțfe care dețin din punct de vedere legal acest drept

Declararea conformhatlicu SEV                                                                              Tip verificare

pentru fia portul da evateane verificai Standa rdele de ava tiare a bun urilor SEV 13                    Cu Inspedle Inspecția a foat realizată tn prezența dna unei

tilda Ocenfc, Șef Serviciu Evidență și Arirteistrere pentru Raportul de verificare              Standardele de evaluare a bunurilor SEV 2018                                    Domeniul Privat șl a d-lui ștefan Srucftanszid,

drectw execută-Direcția Patrenonlu

Verificarea raportului de evaluare

Verificarea evaluam poate nreaăzata ât canfiumtata cu prevederea SEV 400 ’Verinearsa evaXiarlT, nunul de către un evaluator autorizat avnnd ca speriate»» Verificarea Evataara r*V£-). dovedita cu parafa de verificator cu spedatzarea EFI al care la data evaluărB desfășura adrvtote de evaiiire.

Certificarea raportului de verificare

■AfiraialUe susținute in prezentul raport tunt reala șt corade

■Anaâzeie, oplnde și conctizile sunt taUtato numai la ipotezei» și ipotezele speeifiea prezentate tn raport șl reprezintă opinii mas Imparțială, opinie care nu a fost iifuențaiâ de terțe părți șl nu este hmclun mod supusă vreonet cerințe dea ațun jele con duză predeterminate.

■Nuamnlcfun Interes refertor la bunul care face obiectul evaluării supuse verificăm și nu am nlciun interes personal față de vreuna din părțile implicate.

‘Nu sunt nftiențatdenido constrăagere legată de bunul avaliatn raportul supus verificări sau de pdrțfeirspfcateii această activiste de verificare.

•Implcarea mea în această activiste de verificare au se bazează pe sofctarea din partea nmănui, de obținere a unor rezultate predeterminate.

■Onorariul pKttt de către cientnu ere nkw legătură cu senare* unor rezulste predate rafinate sau cu vreo ecțime sau eveniment, rezutnte m urma utfcărt ana fotelor, opnbor și conciizSor prezentului raport.

‘AoaSzele, opinie și concluzie au fost exprimate In conformiste cu prevedem stendirdatar de evaluare ți Cu respectarea Codului de etică al profesiei de evaluator autorizat •Pentru reaizarea reportului nu am prtail asistență du perina alor persoane nene meștere ale certificării.

Cuprins

Coperta

Temere de referința al verificări

Rezultatele verificării

Anexe (Raportul de evaliare verificat}

Ale date; h Coseni I de Iu cm at evaluatorului verificator

Semnătura

Stampila

Rezultatele verificării


Verificare cu Obiectiv Extins (VOE) Q

Clientul verificării a solicitat realizarea unei Verificări cu Obiectiv extins

Calcului independent al valorii de piață a condus la următoarea concluzie:

Denumire Imobil evaluat

Suprafață (mp)

Localitate

Adresa

Valoare de piață

F..................................................... " .......

Teren, C.F. 350485 Arad {o parcelă de

2800

Arad

Aradul Nou - DNS9, C.F.

83,600 €

2.800 mp din totalul de 8.212 mp)

350485 Arad

Denumire Imobil evaluat

Suprafață {mp)

Localitate

Adresa

Valoare de piață

Terenuri CF354666, CF354668, CF354669

1352 mp+ 720 mp + 626 mp = 2.698 mp

Arad

Aradul Nou * DN69, CF354666, CF35466B. CF3546S9

80,940 €

Semnătură

Stampila

Potrivit GEV 630 Verificarea evaluării, pct. 11, litera g, părțile din raportul supus verificării, pe care verificatorul le consideră concludente, pot fi preluate de către verificator în procesul propriu de estimare a valorii. Verificatorul va prezenta în cadrul Ipotezelor specifice, Informațiile care au fost preluate din raportul supus verificării.

în procesul de emitere a propriei concluzii privind valoarea de piață, am respectat cerințele standardelor de evaluare, precizate în termenii de referință ai verificării, respectiv SEV 2018 ANEVAR.

Ipoteze specifice

v' în procesul de culegere a datelor pentru verificare am preluat integral toate Informațiile prezentate în raportul de evaluare supus verificării la punctul Termenii de referință ai evaluării (pag. 7-10), precum și pe cele de la punctul Prezentarea datelor (pag. 11-12),

J Tn procesul de analiză a datelor pentru verificare am preluat integrai toate informațiile prezentate in raportul de evaluare supus verificării la punctul Analiza pieței Imobiliare (pag. 13-16), precum și pe cele de la punctul Analize celei mai bune utilizări (pag. 17-19).

în procesul de verificare cu obiectiv extins am preluat informațiile prezentate în raportul de evaluare supus verificării la punctul Eva/uarea proprietății (pag. 20-21). Parțial, am preluat comparabilele prezentate în Anexa 7 Extrase privind prețurile pe segmentul de piață al proprietății, cu excepția Comparabilei 1, care prezintă diferențe mult prea mari de mărime față de terenurile subiect Am completat identificarea comparabilelor cu terenuri ofertate spre vânzare în zonă furnizate de provlderii Ci beri Information System și Argus Properties Resources. A Abordarea prin piață - Metoda Comparației directe, prezentată în Anexele 1 și

2 este cea mai adecvată în situația analizată. Comparația directă este cea mai utilizată metodă pentru evaluarea terenului și cea mal adecvată atunci când există Informații disponibile despre tranzacții și/sau oferte comparabile.

v Deoarece există suficiente oferte sau vânzări de terenuri similare pentru a se aplica comparația directă, metodele alternative, precum: extracția de pe piață, alocarea (proporția) și metodele de capitalizare a venitului (metoda reziduală, capitalizarea rentei funciare, analiza parcelării și dezvoltării) nu s-au aplicat.

Ipoteze speciale

s Nu s-au identificat ipoteze speciale.

Documentația necesară pentru efectuarea evaluării

 • / Raportul de evaluare verificat și anexele sale;

 • ✓ Descrierea proprietății evaluate: amplasament, caracteristici fizice etc.;

/ Extrasele de carte funciară etc.

Natura și sursele informațiilor utilizate pe care se bazează verificarea

Sursele primare de informații care stau la baza întocmirii raportului de verificare cu obiectiv sunt evaluatorii autorizați autori al raportului supus verificării prin Raportul de evaluare verificat și clientul verificării, care a pus la dispoziție, în copie, Raportul de evaluare verificat șl anexele sale.

Alte surse de informații consultate:

 • V Provide ri p rofesio n aii de înfo rmați i i m ob lila re2;

J Portele web ce conțin și informații imobiliare: ex. www.imobiliare.ro, www.olx.ro, www.rornimo.ro , www.storia.ro etc.;

 • > Vo I um u I Despre evaluare și verificarea e valuării, A, Vascu. Ed. Ham an g i u si Ed. IROVAL, 2015;

 • > Metodologia de evaluare a proprietarilor imobiliare - ANEVAR, inclusiv Metodologia de verificare a rapoartelor de evaluare prezentata în cadrul cursului ANEVAR de Verificarea evaluării și cuprinsă în suportul de curs și seminarul de pregătire continuă aferent.

 • > Alte publicații privind piața imobiliară, ziare, reviste etc.

Toate informațiile și analizele care au condus la stabilirea concluziei verificării cu obiectiv extins sunt prezentate ca parte a raportului de verificare.

Comunicarea cu evaluatorul

Evaluatorul verificator a comunicat prin poșta electronică cu evaluatorul autorizat care a semnat raportul de evaluare verificat (dl. Lungu Cătălin), utilizând datele de contact de pe pagina ANEVAR.

Restricții de utilizare, difuzare sau publicare

 • > Intrarea în posesia unei copii a raportului de verificare nu implică dreptul de publicare a acestuia.

 • > Verificatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanță sau să depună mărturie în instanță relativ la raportul de evaluare supus verificării, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de înțelegeri în prealabil.

 • > Nici raportul de verificare realizat, nici părți ale sale (în special concluzii referitor la obiectivul extins sau identitatea verificatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul prealabil al verificatorului.

 • > Raportul de verificare sau oricare altă referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus într-un document destinat publicității fără acordul scris și prealabil al verificatorului cu specificarea formei șl contextului în care urmează să apară. Publicarea, parțială sau integrală, precum și utilizarea lui de către alte persoane decât cele precizate mai sus, atrage după sine încetarea obligațiilor contractuale.

 • > Raportul de verificare este destinat numai scopului, clientului și destinatarului precizați mai sus.

 • > Raportul de verificare este confidențial atât pentru evaluator, cât și pentru client / destinatar, denumite în continuare "părțile’', cât și pentru orice alt terț care intră, accidental sau intențional, în posesia prezentului raport;

o Părțile colectează și prelucrează datele cu caracter personal înscrise în prezentul raport în conformitate cu legislația în vigoare, în modalități care asigură confidențialitatea și securitatea adecvată a acestor date, în vederea asigurării protecției împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

o în procesul de prelucrarea a datelor cu caracter personal, părțile aplică prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor) și ale legislației naționale.

o Datele cu caracter personal colectate șl prelucrate în vederea executării misiunii de evaluare sunt următoarele; (de ex.: nume și prenume, adresă, serie și număr carte de Identitate, cod numeric personal, număr de telefon/fax, adresă de poștă electronică, cont bancar).

o Datele personale, comunicate în cadrul prezentului raport, pot fi comunicate Instituțiilor publice, în conformitate cu prevederile legale in vigoare.

o In situația în care este necesară prelucrarea datelor personale în alte scopuri decât cele prevăzute in prezentul raport, partea care realizează prelucrarea va informa cealaltă parte șl îi va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

 • > Verificatorul nu acceptă nici o responsabilitate față de o terță persoană decât clientul în nici o circumstanță.

Declararea conformității cu SEV

Raportul de verificare solicitat de client ia în considerare Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2018 ANEVAR (SEV 2018 ANEVAR), Codul de etică al profesiei da evaluator autorizat, precum și prevederile legale aflate în vigoare la data verificării.

Având în vedere că se realizează verificarea cu obiectiv extins, exprimarea concluziei verificatorului privind valoarea de piață a apartamentului evaluat în raportul supus verificării are în vedere:

Standarde generale

SEV 100 - Cadrul general (IVS Cadrul general)

=> SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării (IVS 101)

SEV 102- Implementare (IVS 102)

=> SEV 103 - Raportare (IVS 103)

Standarde pentru active

=> SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare (IVS 230)

=> GEV 630 - Evaluarea bunurilor Imobile

Standarde pentru active

=> SEV400-Verificareaevaluării

Formatul raportului

Formatul raportului de verificare este cel prezent, conținând aspectele relevante cerute de standardele de evaluare a bunurilor.

Alte informații relevante în verificare sunt disponibile în dosarul verificării.

Abordările în evaluare

 • □ abordare în evaluare este una din cele trei modalități principale de estimară a valorii recunoscute de standardele de evaluare:

J prin piață,

 • ■ S prin venit,

 • ■ / prin cost.

Fiecare abordare în evaluare include diferite metode care pot fi utilizate pentru a aplica principiile abordării la tipuri de active sau situații specifice. Metoda de evaluare este o tehnică specifică sau un model specific utilizat pentru a estima valoarea. Toate metodele de evaluare se includ în cadrul unei abordări in evaluare.

Metodele de evaluare a terenului liber sunt următoarele: comparația directă, extracția, alocarea, metoda reziduală, capitalizarea rentei funciare, analiza parcelării și dezvoltării (ultimele 3 se includ în abordarea prin venit).

Comparația directă este cea mai utilizată metodă pentru evaluarea terenului șl cea mai adecvată atunci când există informații disponibile despre tranzacții și/sau oferte comparabile. Deoarece există suficiente oferte sau vânzări de terenuri similare pentru a se aplica comparația directă, metodele alternative, precum: extracția de pe piață, atacarea (proporția) și metodele de capitalizare a venitului (metoda reziduală, capitalizarea rentei funciare, analiza parcelării și dezvoltării} nu s-au aplicat.

Comparația directă se utilizează pentru evaluarea terenurilor libere sau care sunt considerate a fi libere pentru scopul evaluării. Valoarea de piață a terenului se obține din dovezile de piață ale prețurilor de tranzacționare ale unor terenuri similare, adică valoarea de piață poate fi obținută în urma analizei prețurilor de piață ale terenurilor libere comparabile, din aceeași arie de piață, care au fost tranzacționale la o dată apropiată de data evaluării.

Când nu există tranzacții efective suficiente cu terenuri libere comparabile sau când datele obținute din tranzacțiile efectuate nu sunt credibile și/sau nu pot fi verificate, pentru evaluare se pot folosi și prețurile cerute prin ofertele de vânzare sau prețurile oferite prin cererile de cumpărare de terenuri comparabile.

Asemănările și deosebirile dintre terenurile similare sunt analizate în funcție de elementele de comparație. Elementele de comparație includ: drepturile de proprietate transmise, condițiile de finanțare, condițiile de vânzare, cheltuielile efectuate imediat după cumpărare, condițiile de piață, localizarea, caracteristicile fizice, utilitățile disponibile și zonarea. Potrivit prevederilor GEV 630, comparabilele au fost selectate dintre cele care au aceeași CMBU, diferențele identificate fiind legate de optimizarea utilizării și nu de natura / tipul acesteia.

Pentru proprietățile rezidențiale de tip teren construcții, criteriul tipic de comparație este prețul pe mp. Pentru prezentul raport a fost selectat ca și criteriu de comparație prețui pe mp.

Referitor la grila de evaluare din Anexa 1, care vizează o parcelă de 2800 mp dintr-un teren cu suprafața totală de 9.212 mp, au fost luate în considerare și cheltuieli suplimentare de parcelare3, care nu sunt necesare în Grilele din Anexa 2.

Amplasamentul terenurilor evaluate pentru schimb este prezentat în continuare.
ROM PRICE „   ,16

EVALUĂRI

4 “ EMrasrt <ta Carte Funcmrfi

a?"

Cancei


-0:*t^. 1..-I Jc Ctwiaztru ,i i’ubiseitfltE jnutihsra Afciiî} Sire li? de Cid&SÎJtr ;< Pul» u-latz rncfe&Si’A Ar&îi


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PzHTAU INFORMARECarre ?«no«râ //r ^>0dfiL5 Ar$JA, Partea L Descrierea imobilului TE RE» !fttrav"»n

OfiîCftVJlîTf- perine țsMrrsr/isa d.n CP 5505 jGuI rad ÎNirjird prjii wfftSevrefl nr Z3a2J efr1               fldJrt’e

<!.n CP        7i:j/rt? irr=cn±j prffț rrțcJ/e.'e*f* tv 5J65? Art 2fjî5/20JÂ JMJrt'ff rfBtîJCTI'-Sn -Jijt Cp

J(fcWîS-VJrEn> .■n:K7re;ra prt-i .Tirlrfse.'z'.1 n.- I12G9 Jm O □.-•□5.-2CD5 fproi/riîiM d'Q Ccnve'Tra <?“ 6F0Î6/


!ntahuj«r«, drBjitde PRQPfl!ETÂTEcyfnpârare,’dobBĂo<rprn ConverxN2,i’             Ăl

cțp actuala j8009ia3 2,31___________________________j___________

aj LVCA P^TOU AORIAN.-MECASATORfF___

CflîElfțKAW' pagjirHî îzpjT^CJTirn d;n CP jJS02Î0i3.Mnair4 i.t^cnra ^r’n i^^cArirftrn nr 73125 ^'-n -lC„-97/2'ÎJ fi" jtaxifie


adresai Loc Arad. Jud Arad. trup <£Ql47 de, tfi:_rgjLilan

Wr.

Crt

Hr, cadodtm! Kr. tiljin-grafit

Suprafața* Cmpl

Observații f RtfefHiți?

Al

35Q4B5

5 212

Teren r.eiiTTprEjmvfl,

S, Part&a îl Proprietan și acte

însuierr privitoare h dreptuE dc proprietate țț    drepturi rnale j

_______________________ ..            ........... .. ..                               ......_. ..J____

fteFertnțt?

33697 f 02/03/201$

JktWctaiial nr 2200. ar. 02/08,2018 4r.s dî iîAHOAS SILVIU-DAN:

&1

Se kif’iirttmia cartea Funejara 3Sț)fl£S a .tiwfc:-ul'jj eu »Tjmani‘1 cadastral ^SOdflîWad. rezolut din dezmecnhT^ricâ uneb^uju; cui nurnaruf cadastral 55030B înscris m cBrteft <ur.dara 3S0SQS. !

Al

Ccnlract Ce Vân2Bre*CLHmparare nr 742/2035..

83

tn&feuhr^. drept c!e PP.OPFiiETAT±cumpârftre ccisartfit pr,r> Convent*.!

țota actmrn 2300182213    __,__                   , _. _ „—.1 .. .

Ai

li LUCfi PETRU ADRIAN NECĂSĂTORIT

iran.zei-ida de» CP JSCDSSZflftn/, iiricnîa prm rtc^en?*TdJ tV- JMffES                  ^aztt;e            (fin CP

SC&I.’jS r»J, .«rcn'ij jfiifl tBrfwrejta nr 1Ă2G? «?•;■» U3Z4’3j'2C'0S. /frrowcnjta Art «ri'ffua CP

Tnabuiara," drept «ie ’ftOPRIETA'JGrurnpărTi'rț^ cw»nfl?tĂ^''CoĂ've-i"ejux""Ju"         A:

। * ce ta actja^ 4B37/a2233__.... ...... ... __________--L-_________. _;.

î 1) IU CA PETRU AOHtAJJ, NECASATORET ______________________

•            OflfftMVĂTĂ.- jsojjhe             J.’u C? ?5030^.'4ihjdl          pr?n             nr                           'p’ffJtrDa

j      [     crans-rir’fl dt'B CP 3,5C05î,'JJrtTc/. wrzidnur jrrts atefrererte nr 54e>Ju 4m J£/35I'2£UG ^cziîjp fnjnffirvSfi Ar» Cj^

E     ■    JWGSJ/Jnjo1, jn«nfffl pnn CflC^flrt.u rv 1I5C5 d.n 03,'£5.’j!C,£5, (‘prnvrnjrj tf--o ccmn-sra CP GMJGf

fT^ in’îan-ui^ir^e. drept"d^îR;Wri"i‘Aikc«RipHrBre.’’E!oĂ&rcît jii,?h"*on>:firit-iJ’" 'J ,,J’ ai

î             ecțj.tajs LQ[>7ttffi22 33_________________ _________[_____________ ___________

! i] luca petru apaiAN^^ECĂSAȚonrr,_________

?            DS5EÂV£7fr* jjffiifrt? trîinsCrifțr r^?ti CP ijWJîffMrarf, Mtjrnîi» ^nft :rtC^-eierfffl fir- ?3*25     X'J ■JZ/MiJ pcji'b»

sc=hwf3s ațin €F 35GttâC/Af*d. AtetlfO fot jn<Ae.-ejra nr. T'CAî ^'.n             fiCfisif rrautcuL-B Cfi

maCăJÎArvtt. jnrsn## (in;» rrtclir-*fM nr         J-j» 0J.*!J5ijzrai/is/iiîo din

•LRttWM-e. drept fi’TROPRlETÂifecumpây&r^’/cjoaand:!: pr-G'Converti.

actuala 565^82233   „ ___________ .            1    _ ....    ^ __..______________

li IU CA PETRU AP HLĂfl. ■jJEC^ȘAȚQRrr_________? _____

C95IRW57t'' pasive trajiaenrB tfm CF             <trs£n:t pw ifiESe'dnw fir >3*23 tM IWJ7/20-A pCJ>»e

tnfnjțnjtx cf^n CF              'ftsciw f-ne Ticne «rea nr J4G£d d'-i îO^3fZ4‘6        țr=nscrud Jm Cf

-3fl^t5347.4njrf. /nscnSa pnn incFfM.HM «rr             tJJ -?5rîiJs!î5 f^nwcn^r-a H’n tcnvr/zn? CP

Jiicw.tteritirti «ir:™     Cm fifaewjci^jnil tf.-dfl» srs slepre-» ?d,rri's '.r

Carte Fufîdâfâ flr 3S04S5 CnJBunfl/Draf'i*taJiTrjp,‘ty. Arad c. Partea IH. SARCINI?

înscrieri privind dezniEinbrămuttiile dreptului de proprietare, drepturi reale de garanție șl «arcîni

Referințe

NU SUNT

norwfflsnf cxtiaei-nc e*sts ci5tiratțrrp=ft-jfJiHf77X'3fT rf-S prE«dcr'e l*#f> hr *?7^OC1

? u*r» £ fu1 xn £K*

RQMPRTCE

EVALUĂRI

Co-'t*           Nr .35OJ&5 Cnnwna/Pr'â*/?'; L/rrȘTfJ!^. ^“df

Anexa^r.1 La Partea!

Teren

■ Hrc^dgETral   ^prafaț3~!tr:pj4 _ ____________________■'

r” 3S0435  izzi^nzzxii^________

u p r ăFița.naS’’in’p:a nu" J & p roi a cțm Starea 7 U


Date referitoare ia teren


Suprafața împ?

S 212Oâțarvațjp f 3*fermțc

' 3. rr-dbJ rti^prejctiuft irr.ieîe rnaterxJ-iBtz cu tarUT de feraf pn cj^țur.-fe jT*c<lei. __________


Lungime Segmtnte

3J Valorile tungirtiHtir sfcgm&nîettrf obținute din protecție în plan.

Ptirct început

Pwnct

«farffî

Lungime segment Cm)

n

ÎQ.127

n

3

35.721

Z

4

21 513

4

5

7O.Q33

5

fi

52 944

6

7

44.42<3

SsEui^-îtecnt CJRt 'tf c'art tu rjrMrerj-jnsr^ crjfr,jte da prrrtdrr^ etf fjr

Punct frtceput

Punct s^rțEt

Lungime segment Iml

T

e

20ft3

â

g

13.12A

0

10

100.307

10

1

111.230


Lungiffitlc segmentelor sunt determinat* in'pÎBnurde proiecție St«re* 7Qțî a Unt tatuate In 1 fnî&itefj-u, * Otstwțn dintre puncta extn formală din swpnantc wfnwtate ce cuntftiaî nuci deott «doarrn 1 fnJEmHrU»

Extrasul de carte funebră generat prin aistEThu! informatic iniâgratai ANCPicadiLne mfarm^țate din cartea fone'arâ active te data generării Acatia «le vahbd in condițiile prevăzute de an. 7 An Legea nr. <355^2 OG 1, coffitont cu vt ă din O.U.G nr, 41f JG15, exclusiv in mediul e&ectrurlc, pentru activități iți procese administrative prevăzute de legltlsțla în vigoare. ValsbilEtalfa pjjare fi extinsa m, forma teică a d Doini witu'ui, fără semnătură olografa, cu acceptul expres sau procedurala! instituției publice onenttStii ca re a so Isâ&t prezentarea a fertu i extra s verificare» corectitudinii țîrearitatii inform efilcrconțifurur da document se poate face la adresa iram.ancpi.ro/veriHcare, folosind codul de verificare onfrni* dispanibid în antet Codul de verificări* este valabil sodezîe calendaristice de Ja *n«nemul generam documenrufo:.

Data șî ore generării, 11/07/2030. 12 45

jgg,T*nr&yecjirtiie ^a cvdw*ftfrxcjaan*L jwfitfiie de prckerfzr'e irpi’ Rfr bt^tcoi.

-I </Id 4


țiV"* Viitor* >pfcr-H v»

OftC-- ui d e C mJc jir w Put I i c .tute IrTi c fe >1 c ffi ASA 3 Birțu- :e vroaTțJu t* PubLctaCe rnot:! >r£ Aiza<


EXTRAS DE CARTE FUHCIĂM

PENTRU INFORMARE


N? Cctrfe

ZJU-3

uira

£rjt       Mirt


Cartfl                         Arac/


A. Partea î. Descrierea îmobiiulus


TE BEM t’.-j-a, ta-?

Adresa: Cpc. *rad. „ud arad

Wr.

Crt

Nr« cadn^tro!

Nr. tapețjreiFic

Suprafața* ImpJ !

Ohj^ruiații Ftefotreițt?

Al

35dG€£

- -jcj         It-er-en neirnpmjrn’jrt.

11n-n iztilpt c£e ;stricidne


B. Partea li. Proprietari și acte

înscrieri privitorn? ia dreptul de proprietare si ake drepturi reale

Referințe

60904 / 02/67/2030

Act 'toținai nț, 1137, din 02:07(Z0W tnt de M? 3WCAS 5 V.'IU-DAM.

31

Se ir.f itttaaza catze.’i mneara 3S45SS □ ima&u.>lu; cu hunta^i cadzsTiă! 3546EE/At3[J, rezultac din dezmembrarea «robitul^ numărul cjdnszrai 3G63&2 r^stris ir Gartss funciara 305362:

Al

«set Ntrenaiiv nr. 7013, difl GWÎ7201.J anus se        Aci A<i*mri-ilratjv nr 30SH52. Cir 27<G 1^2020 «nws de

SCPI

33

se rateaza ra poziție marea t^ob iu iu:

GftS£fttr1/Ti’t ppjicyț irs^ffcn'rff o'n CP jJGjfi’/AriJ, rrttr-îE pm '«ei+e eres rt’ 2zJ-9i? irf^o 3j/02Zs£â*C

lAjr 'tetaRBi nr 1153. d.n 02/07/2020 tor, ,3 tf" NPBARDA5 5!t‘/IUWN.

! 3&

se r;<>teiE3 renunțarea la dfcptul de prupTicLa^G a ndmitjiui Lut:a Ftmi'AdriDn. conform pjievataflfor an.211 din Regulamentul de avizare, recepî)e S; >nrcri&re m «viJer.cel<i d& cadartnj si tra-rre-a fonciarâ, aprobai pnn Crd n 7QQ/Oy.07.2014 al directorului general A.Fi.C ?l.

£-1


C. Partea iii. SARCINI -

IpKCfiert privrnd deznaembrânrtritek» dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție sarcini

Referințe

.'iUSUMT


D<X kJTWnt EJ.tc       - rfa tr k; eâMtTf,ser±a n si, era.1* 3i*r «rț t •**« L£tr f. f £ "r?X? < 11


Psy'ff-J Ă ^•■n .J


ROMPR’'

EV A LII


Ca/rc Fuanarâ Air       C?m                  Ac^d

Anexa Wr. 1 la Partea I       ~~              “

Teren


Ar cadastral

Suprafața {mpl*

Obser^ațji / Rțfartaț*

SSâtift

1.3 52

trup i»laE dc Intravilan

’ Suprafața este determinare m plănui de proiecție Stereo 10

Date referitoare la teren

hr

Cft

Categoria fointința

intra

■utfa n

Suprafața Cmpf

Tarla

Parcelă

Nr, top»

Cbser/ațd ? FUfcrințe

1

arabil

DA

1.352

1353 3

LOT 1, trup izclsț «> intravilan- Tsr«n &fcritiU drum

lungime Segment*

11 VaIqnI* lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție m pl*n.

Punct început

Punct sfârșit

Lungim* segmont

*- (rt>)

1

2

43B1

2

3

15J34

3

4

00 252

4

5

icasas

160 157

6

7

ÎB.BQB

JanfiU anr Clfr       Ata CvfWtt? «rr*«< A!3%^ce tf:W£rwJt?țfe ^tg'-' fr.-. 6r?j2CP2

Ppj'rifl


36


ROM PRICE. evaluări


ROMPR’


*     Ofrtrd rft Cadastru țt PufetotaTc tnc£il ari ARAD

flf țcierx..,.

;... Jua______j. J".

, LÎ1TA           OJ1

BmI «MTAra

iniflKIMi


^flLQ c ^nr^'^țrtJ Pajb-k îmb Șiroi Uiarii Amd

Camxl             extras de carte funciară

. ’. *' j r;;                               pg nt ru im fo r mare

Ca AS FiMffAra jVr 354660 4 rad

A. Partea l. Descrierea imobilului

TEREN InvavHan

Adrc

tE» Loc. Arad,

ud. Arad

Nr. CfT

Nr> emÎBstrat Nr. topograrfic.

Suprafața" Imp)

Observații f Referința                    !

Al

3546GB

720

Teren rteimpjtpTHj itî truomfrlJe Întrețin r> ______________ 1

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate $î alte drepturi reale

Referințe

60S04102107/2020

AetMotarial nr. I1S7. din 02/07/2020 emis de NP SAHD/țS SILVIU-DAN[

El

Se înființează cartea tjîwara 354663 a im o bitul ui cu rrjmarjî cadastral ZSiSE&ffiraiî, rezultat din dezmembrarea imobilditi cu numărul cadastral 305362 înscris In canea funciara 306352;

Al

Act N SCPJ

ormativ nr. 70D, tiirt 09/07/2014 emis de &NCPI; Ace Administrare cr. 3C63E2, dm 37/91/2^20 emis de Arad:

B3

se noteaza repoxîtfonarea imobilului

aj.

poaiivecrenmcrim din CFSCGlGJ/Jtrud.            Ănțiicieres nr 27434 rfm J2/02/!MP;

Act Notariat nr. 1Î9B. din «2/97/2(120 ems-deNP SASDAS SILVIU-DAW.

B6

«e netean renunțarea la dreptul de proprietate b numTruIji buca Petru-Adrian. conform ptevederifor artâll dm Regulamentul de avfrara, mceptie si itzKrîere in evidentele de cad astm si cartea funciară, aprobat ptvn Ordin 700/03 0? 2014 al directorului general a! AJJX.PJ.

C. Partea I». SARCINI.

înscrieri privind dezmembrâmirnele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție sarcini

Referințe

NUSUNT

gjcmcBiTtcjja gjcyne rfare tt. Krarttf^rjjnuti. prafte£te tfe prewdfitfe U;,-' tfr 477/2001

J l/mJ


titrN • țwi irj iafor^ir^ #•» lr^ i« ■ frezr ■ W7j*i?Lra

__Cs .'*41 <1 a /9rag7K l r? rc/g. y. /î rarf Anexa Nj\ 1 La Partea i

Terwî

i   hțr gad așira! |ș upr j? ața ! rep E" î Qb«rygții ■' Referințe

'      3545£fi             7-20 ‘t^p isaletdtiri’trsvJBR

** Suprafața este rfcterminai (rtpfftTrij 'tf'e pi4r&cț7& 5rer«Q ÎÎT


Date referitoare la teren


Lungirnt; Șeg mente

3.) tfatortie lungimilor scgmi>nLcJnr sunt obținute din pfoîecție în plan-

Punct face put

Punct sfârsfc

Lttngimn «;egnicnț

1

2

4 12

2

3

2IM

3

4

2 93Q

<5

5

-.07 t?&

c

107 881


'Lunțfrffliîc sieigffltsntțlcr "iiiril determ'nnte tn plenul 4c proiecție iîtereo /Q țî iiinî rotunjite te 1

* OistrsMțiK dîntre puncte ecic fprnmhq rfin zerț-mente turmilnle ee m&î mt<U ficații vatoijrea 1 fniîitnistjTJ-,


KOMH'____

evaU

___                               C&rteFancwriAy                           Arad Extrasul de tarte firnciară generat prinststerriiJ'îijiTuiTnetjctritegracaiT'frCFIccnîînein/ermatiikidtn cartea^ Funciară active la data ganerarti Acesta esn* vatiibtf în Enndtffa prevăzute da art 7 din Legea nr, 4SS/2OO1, cpfaburat cu fin. 3 din 0 U C5 nr 41/2016, excfusv în rcediul clectrorJc. pentru BtthrttBij și procese admtâstntâ're prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extins» ți în forma Caicâ a documentului, fără semnătură olografă, eu acceptul expres seu procedural al mstkuțlet pubfîce ori enttâtil care a softcrwtprezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii realității fofwmatiUar conținute de document se poate face b adresa www-ancpî.ro/verifîcare, fafnrrid codul de verificare unlin«d'spnnibdîr< antet Cod^ldc verificare este vafah ti 3 0 de sil a calendaristice de la mum e n«id ge fierării do cum Mitufa'r

Data șî ora gena rării,

03/07/2020, 12 22

aorun::ntrirț r^fLic rfatr n CT.-jrtwfgrsjffat jjan^gte tfg            i^stf r/r. 577,700.

Pajirtii 3cJin J


DftztuS de Cndfisțr- ți PHtsiic.tsfc Smcfc ,f; = rft ARmD Rij-aii! de C±dfiirrij ț Pu^:^:Ltite moL^i^rA An*:;


fir terțițf ^ua


EXTRAS DE CARTE E UNGARA

PEHTRU JNFORH*mE


4il4<l

D7


Carr? r «Mioară \r 35465£> Aratf

A. Psrtea I. Descrierea Imobilului

TEREN Iniee«/ilsn


Adrcgjiy Loc Arad, jud Krad

Nr, Crt

Mr* cnrfcsttoț Hf. topografia

Suprafața* (mp)

Observații ? Referințe

Al

Tsr«n tizimprejm-Jtt;

B. Partea îl Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de propff&tate ți afce drepturi reate


Referințe


80900 / 02/07/2020


Act M ora ra l nr_ 11SS, din 02/07^2020 emis 8A3y3_Â^SjL2^O^f<___________ __________

ISe ' ifcEmteiza carts a fjn tfiji ra 354 si# ’gTm^Lkui j ' "c ii ' nJ rr» a rJȚ                 ii

cadastral 35366S/Artd, neuitat dh                   l.«rsah11 jiu; ru|

.ȚLifȚ’.af^j cad&siral 35035^ in sens in cartea funșașa 35055E, ]___________________________

sct/.dmmcserati-< nr 3S055G, diFi_27;qLr202p Cjpig dg 3CN AAAD.           '        "_________

B4 jse notcaza repezrtio n a rea irnotrlulu'                                     j                A1

| Cgjîf'f1ti,l'j57îi''.'          srpn-gc,nai j/-n                       irurfijs jPr jM Ticre'aicjjir 27427 s'i-t

Act Starul nr J1S$. dm O2/CT/2O2O emes de SARD^.S SLWO.-N;


Ise’ ii»tee^E! renunță rea ia dreptul Ce preș ne Câte »: 7-Lrm;ty:i*i Uicaț |Pfetru conform prew art 21Î djrț.ODG 700/2014 ai ANC^t ■


C. Partea hk SARCîfJî.


! înscrieri privind dexmembrânunteîe dreptului de proprietate, I_____________ drepturi refl Te de garanție1 ți yarefot

i 'iUSUMT            I


Referințe


j ji'ii 3


ROMPR-

evâ'lâ;.


ț?arttfjN:r<7Cja ra flfr.. 354663 Co                         And

Anexa fJf. 1 La Partea t

Teren


Nt cadastral

Suprafața (mpj*

Observati / Referințe

«25

eres tiMcrm nata .o

Date referitoare la teren

Hx Crt

C^egetie foioîirrti

uit» viten

Suprafața

Tarla

Parcela

NrL topo

Observații / Referințe

1

arabil

DA

«25

572

2BJSW3

-

'■QT1- teren pentru drum

Lungime Segmente lf Valorile tungimifor segmentelor sunt obținute din proiecție în plen*

Punct începot

Funct sfârțtc

Lungime segment M

t

2

4632

2

3

î05e42Q

3

4

34.E03

4

5

4M2

5

1

141072


 • • • Lungimii* ngmentNor sunt determinete~ fi» pianul   proiecție St«r«0 70 fi sunt rotunjite fa 1 milimetru.

 • * ** Dirinnțc dintre puncte este fnrmeUdîn Scfltfnntr eumuWen: «untmai mici decit vUMIren 1 WiîTîmet™.

5i>: H-Txm cat» ca     dare tft CfMItrjMffj fttc          A: &rtrrtftj7lc îxs? frr

Fcpi'rut 2 dm 3


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H OTĂRÂRE Anr. 315 din 28 iulie 2020 privind aprobarea unui schimb de imobile din Municipiul Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 51.400/24.07.2020,

Analizând raportul nr. 51.401/24,07.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

Văzând adresele domnului Luca Petru Adrian înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu nr. 45349/03.1)7.2020 și nr. 48677/15.07.2020,

Cu respectarea art. 1763 - 1765 din Codul civil,-aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de Raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat Lungu Cătălin Daniel precum și de Raportul de verificare a valorii de piața cu obiectiv extins întocmit de evaluator verificator Manațe Daniel,

Ținând cont de extrasele de CF nr. 354669 Araci, nr. 354666 Arad,, nr. 354668 Arad și nr. 354742 Arad,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Având în vedere adoptarea hotărârii cu 15 voturi pentru și 5 abțineri (20 consilieri prezenți din totalul de 22),

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și lit. c), art. 139 alin. (1), alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) și art. 296 alin. (2) și (3) și art. 355 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta HOTĂRÂRE

Art. 1. Se soIicităJD.C.P.I Arad înscrierea dreptului de proprietate privată a Municipiului Arad asupra următoarelor imobile, cu destinația drum (foste drumuri de exploatare):

 • 1. -terenul liber de construcții, în suprafață de 626.mp, cu nr. cad. 354669, CF nr. 354669 Arad, arabil în intravilan.

 • 2. - terenul liber de construcții, în suprafață de 1.352 mp, cu nr. cad. 354666, CF nr. 354666 Arad, arabil în intravilan.

 • 3. - terenul liber de construcții, în suprafață de 720 mp, cu nr. cad. 354668, CF nr. 354668 Arad, arabil în intravilan.

Art. 2. Se actualizează inventarul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad cu terenurile la care se face referire la art. 1, cu echivalentul în lei a sumei de 80940 euro (18,740 euro pentru CF 354669,40560 euro pentru CF 354666 și 21600 euro pentru CF 354668), calculată la data aducerii Ia cunoștință a prezentei hotărâri.

Art. 3. Se însușește raportul de verificare a evaluării cu obiectiv extins elaborat de SC Value Management Consult SRL, prin evaluator ANEVAR VE EPI Manațe Daniel, din 20.07.2020, înregistrat cu nr. ad. 48.677/22.07.2020 și raportul de evaluare din 10.07.2020, înregistrat cu nr. 48677/15.07.2020, elaborat de SC Romprice SRL, prin evaluator VE EPIANEVAR Lungu Cătălin Daniel, având ca obiect stabilirea valorii de piață a imobilelor la care se face referire la art. 1 și a imobilului teren fără construcții în suprafață de 2800 mp, identificat prin CE nr. 354742 Arad, nr. cad 354742, arabil în intravilan, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă schimbul de imobile în următoarele condiții:

 • a) terenurile proprietate privată a Municipiului Arad, descrise conform art. 1, evaluate la valoarea de piață de 80.940 euro, valoare Iară TVA, în suprafață totală de 2.698 mp, se transferă, fără sultă, prin schimb, în proprietatea domnului Luca Petru Adrian, identificat cu C.I. seria TZ, nr. 542990, emis de S.P.C.L.E.P. Dumbrăvița, județul Timiș.

 • b) terenul proprietatea copermutantului, domnul Luca Petru Adrian, teren Iară construcții, în suprafață de 2800 mp, identificat prin CF nr. 354742 Arad, nr. cad 354742, arabil în intravilan, evaluate la valoarea de piață 83.600 euro, valoare fără TVA, în suprafață totală de 2.800 mp; se transferă, fără sultă, prin schimb, în proprietatea Municipiului Arad.

 • c) Domnul.Luca Petru Adrian renunța prin donație în favoarea Municipiului Arad, la diferența de valoare de 2.660 euro fără TVA, dintre imobilele care fac obiectul schimbului, în vederea realizării de investiții publice.

 • d) Municipiul'Arad acceptă donația sumei de 2.660 euro fără TVA.

Art. 5 Cheltuielile privind autentificarea contractului de schimb și a contractului de donație, precum și cele privind publicitatea imobiliară, revin în exclusivitate domnului Luca Petru Adrian.

Art. 6. Se atestă apartenența la proprietatea publică a Municipiului Arad a terenului dobândit prin schimb, situat în Municipiul Arad, identificat prin CF nr 354742 Arad, nr. cad. 354742, în suprafață de 2800 mp, arabil în intravilan, cu destinația de teren pentru amplasare totem cu denumirea municipiului Arad și alte investiții publice.

Art. 7. Se. actualizează inventarul bunurilor din proprietatea publică a Municipiului Arad cu imobilul teren menționat la art. 5, la valoarea în lei a echivalentului în euro de 83.600 euro, stabilit la data efectuării schimbului.,

Art. 8. (1) Se împuternicește domnul Bibarț Laurențiu - Călin, Primarul Municipiului Arad, să semneze contractele de schimb și donație în forma autentică.

(2) în lipsa Primarului Municipiului Arad, se împuternicește viceprimarul care va asigura înlocuirea de drept în ziua semnării contractelor, desemnat prin dispoziție a Primarului Municipiului Arad.

Art. 9. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția Patrimoniu și celelalte direcții de specialitate din aparatul de specialitate și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru -legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședința CLMA 28.07.2020

Cod PMA -S4-02


RAPORT DE VERIFICARE A VALORII DE PIAȚĂ

Obiectiv extins

Verificare Raport de evaluare Luca Petru Adrian și Municipiul Arad având data de 10.07.2020 întocmit cu scopul de a estima Valoarea de piață a Terenurilor intravilane înscrise în CF350485 Arad - proprietar Luca Petru Adrian și CF354666, 354668, 354669 Arad - proprietar Municipiul Arad, situate în Arad, în vederea transferului de proprietate prin schimb.

I MUIE MANAGEMENT COKSUtT ML I QI.F.RO95067IO . | arad-komânia £

Autor Raport evaluare verificat Societatea ROMPRICE S.R.L, prin EvaluatorVE EPI/legitimație LUNGU CĂTĂLIN DANIEL/13721

Clientul raportului verificat dl. Luca Petru Adrian și Municipiul Arad

Utilizatori desemnați ai verificării


Proprietarii terenurilor destinate transferului de proprietate prin schimb

Clientul verificării Municipiul Arad

Direcția patrimoniu Municipiul Arad


Utilizator desemnat Serviciul Evidență și Administrare

Domeniu Privat

Data evaluării 16.07.2020

Data raportului de evaluare verificat 10.07.2020

Verificator VALUE MANAGEMENT CONSULT S.R.L.

prin Evaluator VE EPI/legitimație MANAȚE DANIEL/13.804

Data raportului de verificare 20.07.2020

Termenii de referința ai verificării

Identificarea evaluatorului verificator

Denumire          VALUE MANAGEMENTCONSULTȘ R.L.        ’     Adresa                                                 Arad, str Ștefan C»cio Pop, nr 20          *

CUI               R0958o719                                *     Autorizate membru corporativ ANEVAR                     *5115

pnn evaluator verificator autorizat / Legitimat» ANEVAR

MANATE DAN EL f 13.804

Identificarea evaluatorului autor al raportului de evaluare verificat

Denumre            Societatea ROM PRICE S R.L.                     *      Adresa                                                        Timișoara, str Silistra 23. jud. Timiș          *

Cr                3'1035950                                   t      Autorizare membru corporativ ANEVAR                      -                                       ’

pnn evaluator autorizat Z Legitimat» ANEVAR

LUNGU CĂTĂLIN DANEL/13721

Raportul de evaluare supus verificării

Dreptul de proprietate evaluat

Raport de eveteare Lttca Peiru Aerian și Municipiul Arac având data de 10.07.2020 întocmit cu scopul de a estima Valoarea de piață a Terenurilor intravilane înscrise în Cr350485 Arad - proprietar Luca Petru Adrian și CF354666. 3E-A-68.354669 Arad - proprietar Municipiul Arad, situate în Arad, m vederea transferului de proprietate pr« schimb.

Dreptul de proprietate asupra terenuri

Clientul raportului verificat Cîent             'Municipiul Arad

Cod fiscal           '55’19925

f       Tip

’       Ca Plate a

Persoana Juridica

Ipotetic cumpărător al terenurilor evaluate

Utilizatori desemnați ai evaluării

Proprietarii terenurilor destinate transferului de proprietate prin schimb

Proprietar terenuri CF3S4666, 354063, 354669:

Proprietar teren CF350485:

Municipiul Arad dl Luca Petru Adrian

Clientul verificării Cod fiscal Municipiul Arad 3519925

Adresa

Bd. Revoluției nr. 75

*                Județ

Arad

Utilizator desemnat al verificării

Direcția patrimoniu Municipiul Arad Serviciul Evidentă si Administrare Domeniu Privat

Adresa

Arad

'                 Județ

Arad

Scopul venficârîi

Prezentul raport de verificare este intoCTiit la cererea urătorului desemnat ai evafaârii, m scopul prezentării de către verificator a propriei opinii asupra valorii de piață a bunului evaluat Este interzisa utilizarea raporturi de verificare, integral sau in parte, pentru orice alt scop. consecința, in mod expres, este interzisa utilizarea valora de piață rezultate in urma verificării în scopul impozitării, garantară împrumutului sau oricărui alt scop cu excepția transferului de proprietate prin schimb.

Obiectivul verificării: Bunul evaluat în raportul verificat

Date relevante ale bunului evaluat în raportul verificat, preluate din raj

jort:

Adresă

Denumire

Localitate

Suprafața (mp)

Localizare

Front stradal (ml)

Valoare de piață

□emente cheie din Raportul de evaluare verificat

Aradul Nou - DN69, C.F. 350485 Arad

Teren, C.F. 350485 Arad (o parcelă de 2.800 mp din totalul de 9.212 mp)

Arad

2800

Periferică

-

84,000 €

406,711 lei

Data evaluării: 10.07.2020, Suprafața = 2800 mp dintr-un total de 9.212 mp, fără front stradal, fără branșamente la utilitățile zonei, fără acces pietonal și mijloace de transport direct. Vecinătăți: terenuri arabile, culturi agricole, stații combustibili. Amplasat în Aradul Nou - DN69, ieșirea spre Timișoara, în proximitatea A1, și vecinătatea stației de combustibili OMV.

Data evaluării în raportul verificat

Ab ordări / Reconciliere

Utilizare actuală / în perspectivă / permisă

Tip teren / Categorie

Scop evaluare

Vecinătăți

Valoare de piață unitară (Preț/mp)

16.07.2020

Rață - Metoda comparației directe / Rață

Intravilan arabil / htravilan construcții /

Intravilan / arabil

Estimarea valorii de piață pentru Transfer de proprietate prin schimb

Terenuri arabile, culturi, stații combustibili

30.00 €

145.25 tei

Inspecția a fost regizată în prezenta doamnei Linda Ocentc, Sef Serviciu Evidență si Administrare Domenii Prr/s-t și a tMui Ștefan Szuchanszki director executiv - ft-rectia Patrimoniu.

Fotograf» realizate la inspecție:

Date relevante ale bunului evaluat în raportul verificat, preluate din ra

port:

Adresa

Denumire

Localitate

Suprafața (mp)

Localizare

Front stradal (ml)

Valoare de piață

Elemente cheie din Raportul de evaluare verificat

cartier Aradul Nou. C.F, 354669 Arad

Teren. C.F. 354669 Arad

Arad

626

Periferică

-

18,780 «

90,929 lei

Gata evaluării: 10.07,2020, Suprafața = 626 mp, trup izolat teren pentru drum, fără front stradal, fără branșamente la ubbtățile zonei, fără acces pieton al și mpoace de transport direct, Vecinătăți: terenuri arabăe, culturi agricole, stații combusfibft. Amplasat în Aradul Nou - DN69, ieșirea spre Timișoara, în proximitatea Al, și vecinătatea stației de combustib# O MV.

Data evaluării în raportul verificat

Abordări / Reconciliere

Utilizare actuală / în perspectivă / permisă

Tip teren/ Categorie

Scop evaluare

Vecinătăți

Valoare de piață unitară (Pret/mp)

16.07.2020

Piață - Metoda comparației directe /

Piață

Intravilan arabil f Intravfan construcții/

intravilan/ arabi

Estimarea valorii de piață pentru Transfer de proprietate prin schimb

Terenuri arabile, culturi, stații combustii?#

30.00 €

145.25 iei

inspecția h teren a fost realizata tn prezența doamnei Lin da Ocenic, Șef Seryscw Evidență și Administrare Domeniu J Privat și a d-lui Ștefan Szuchanszki. director executiv - Direcția Ratnmcniu Nu s-a putui identifica h teren cu precizie poziția terenului sutowct. Acesta a fost identificat pnn Geoportal - ANCPl.

Fotograf» realizate la inspecțieIdentificare localizare

Geoportal - ANCPI


Date relevante ale bunului evaluat în raportul verificat, preluate din raport

Adresă

Denumire

Localitate

Suprafața (mp)

Localizare

Front stradal (ml)

Valoare de piață

Elemente cheie din Raportul de evaluare verificat

Cartier Aradul Nou, CF 35466$ Arad

Teren, C.F. 354666 Arad

Arad

720

Periferică

-

21,600 €

104,583 lei

Data evaluări: 10.07.2020, Suprafața - 720 mp, trup izolat, teren pentru dram, fără front stradal, fără branșamente la utWtățte zonei, fără acces pietonal șî mijloace de transport direct Vecinătăți: terenuri arabile, culturi agricole, statii combustibil Amplasat h Aradul Nou - DN69, ieșirea spre Timișoara, in proximitatea Al, și vecinătatea stației de combustibili OMV,

Date evaluării în raportul verificat

Abordări / Reconciliere

Utilizare actuală / perspectivă f permisă

Tip teren/ Categorie

Scop evaluare

Vecinătăți

iXa/wre de piață unitară (Preț/mp)

1607.2020

Piață - Metoda comparației directe / Piață

Intravilan arabil 1 Intravilan construcții/

Intravilan / arabi

Estimarea valori de piață pentru Transfer de proprietate prin schimb

Terenuri arabile, culturi, stării combustibili

30.00 <

145.25 lei

Inspecția «t teren a fost realizată in prezența doamnei Linca Ocenic, Șef Serviciu Evidență Administrare Domeniul Pr.vat și a d-lui Ștefan Szuchanszki. director executiv - Direcția Patrimoniu Nu s-a putut identifica in teren cu precizie poziția terenului subiect Acesta a fost identificat prin Geoportat- ANCPI.

Fotografii realizate la inspecție’

identificare localizare

Geoponal - ANCP1Date relevante ale bunului evaluat în raportul verificat, preluate din raport:

/Wresă

Denumire

Localitate

Suprafața (mp)

Localizare

Front stradal (ml)

Valoare de piață

Elemente cheie din Raportul de evaluare verificat

Cartier Aradul Nou. C.F. 354666 Arad

Teren, C.F. 354666 Arad

Arad

1352

Periferică

-

40,560 €

196,363 lei

Data evaluări 10.07.2020, Suprafața * 13S2 mp, trup izolat, teren pentru drum, fără front stradal, fără branșamente la uffîățUe zonei, fără acces pietonal și mijloace de transport direct. Vecinătăți: terenuri arabile, culturi agricole, stații combustii. Amplasat h Aradul Nou - 0H69, ieșirea spre Timișoara, ir» proximitatea Al. și vecinătatea . stației de combustiei OMV,

Data evaluării în raportul verificat

Abordări/Reconciliere

Utilizare actuală/ în perspectivă / permisă

Tip teren/ Categorie

Scop evaluare

Vecinătăți

Valoare de piață unitară {Preț/mp)

16.07.2020

Piață - Metoda comparației directe / Piață

kitravfen arabil / Intravilan construcții/

Intravilan / arabă

Estimarea valorii de piață pentru Transfer de proprietate prin schimb

Terenuri arabile, culturi, stați combustibili

30.00 €

145.25 lei

brgpecția în teren a fost realizata in prezenta doamnei Lrada Ocenic, Sef Serviciu Evidenta si Administrare Dementul Pnvat si a d-lui Ștefan Szuchanszîs. director executiv - Direcția Patrimoniu. Mu s-a putut identifica în teren cu precizie pczfca terenuri subiect. Acesta a fost identificat prn Geoponal - ANCPl.

Fotoșrafa realizate la inspecție
Identificare localizare

Geoponal -ANCP1


Natura șt sursele informațiilor utilizate pe care se bazează verificarea

Raportul de evaluare verificat

Dale și informați pubtce privind piața imobiliară specifică (ex. Ctoeri Information System, Argus Properties Resources etc.)

Metodologia de evaluare a proprietăților imobiliare - ANEVAR, Manual EPIAtiEVAR 2019, Seminar de pregătire continua D 43 - Evaluarea terenurior. Comparația directa și tehnici alemative. Teorie și studii de caz, edtura IROVAL București

Data de referință la care se raportează rezultatul verificării

16.07.2020

Curs de schimb ROM/ EUR la Data raportului de evaluare

data evaluării                  verificat                           raportu,lli de «rificaro

4.8418                        10.07.2020                     20.072020 *

Curs de schimb RON/ EUR ta data verificării

4.8429

Restricții de utilizare, difuzare sau publicare

Este interzisa distribuția și reproducerea raportului de verificare, iar utilizarea raportului de verificare este restricționată la părțile care dețin din punct de vedere legal acest dropt.

Decis rarea conformității cu SEV                                                                                Tip ve rifîca re

pentru Rs port ui de evaki are verificat       Stsnda rde le de evab are a bu n urito r SEV 201S                     Cu ins pecție     Ins pe cția a fo st rea lizată în prezența doamnei

Unda Ocenic, Șef Serviciu Evidență și Administrare

pentru Raportul de verificare              Standardele de evaluare a bunurilor SEV 2018                                    Domeniul Privat și a d-lui Ștefan Szudianszki,

director executiv - Direcția Patrimoniu

Verificarea raportului de evaluare

Verificarea evab arii poate fi reaizata in conformiste oi provederie SEV 400 'Verificarea evaluării", numai de către un evaluator autorizat a vând ca speclatzare Verificarea Evaluării CVE), dovedita cu parafa de verificator cu specializarea EPi si care ta data evaluării desfășura aciivtatt de evatiare.

Certificarea raportului de verificare

•Afirmațiile susținute n prezentul raport sunt reale și corecte.

•Analizele, oplnto șl conckizto sunt Hmltale numai la Ipotezele și ipotezele specifice prezentate In raport și reprezintă opina mea imparțială, opinie care nu a fost influențată de terțe părți și nu este in niciun mod supusă vreunei cerințe de a ajunge ia concluzii predeterminate.

 • ■ Nu am niciun interes refertor la bunul care face obiectul evaluării supuse verificări și nu am niciun interes personal față de vreuna din părțile implicate.

 • ■ Nu sunt influențat de nido constrângere legată de bunul evaluat h raportul supus verificări sau de părțile implicate n această activitate de verificare.

 • ■ împăcarea mea n această activiste de verificare nu se bazează pe sofcitarea din partea nimănui, de obținere a unor rezultate predeterminate.

■Onorariul plătit de către cient nu are nic» legătură cu obținerea unorrezulate predeterminate sau cu vreo acțîine sau eveniment, rezulate m urma utSizâri analizelor, opritor și concfcrztor prezentului raport.

■Analzele, opinie și concluzie au foit exprimate ih confonritate cu prevederi» standardelor de evaluare și cu respectarea Codului de etică al profesiei de evaluator autorizat ■Pentru realizarea raportului nu am primit asistență din partea alor persoane nesemnatare ale certificării.

Cuprins

Coperta

Termeni de referința ai verificării

Rezultatele verificării

Anexe (Raportul de evaluare verificat)

           Ale date: in Dosarul de lucru al evaluatorului verificator

Rezultatele verificării

Verificare cu Obiectiv Extins (VOE) Q

Clientul verificării a solicitat realizarea unei Verificări cu Obiectiv extins

Calculul independent al valorii de piață a condus la următoarea concluzie:

Denumire Imobil evaluat

Suprafață (mp)

Localitate

Adresa

Valoare de piață

Teren, C.F. 350485 Arad (o parcelă de 2.800 mp din totalul de 9.212 mp)

r

2800

Arad

Aradul Nou - DN69, CF 350485 Arad

83,600 €

Denumire Imobil evaluat

Suprafață (mp)

Localitate

Adresa

Valoare de piață

Terenuri CF354666, CF354668, CF354669

1352 mp + 720 mp + 626 mp = 2.698 mp

Arad

Aradul Nou - DN69, CF354666, CF354668. CF354669

80,940 €

Semnătură

Stampila

Potrivit GEV 630 Verificarea evaluării, pct. 11, litera g, părțile din raportul supus verificării, pe care verificatorul le consideră concludente, pot fi preluate de către verificator în procesul propriu de estimare a valorii. Verificatorul va prezenta în cadrul ipotezelor specifice, informațiile care au fost preluate din raportul supus verificării.

în procesul de emitere a propriei concluzii privind valoarea de piață, am respectat cerințele standardelor de evaluare, precizate în termenii de referință ai verificării, respectiv SEV 2018 ANEVAR.

Ipoteze specifice

J în procesul de culegere a datelor pentru verificare am preluat integral toate informațiile prezentate în raportul de evaluare supus verificării la punctul Termenii de referință ai evaluării (pag. 7-10), precum și pe cele de la punctul Prezentarea datelor (pag. 11-12).

J în procesul de analiză a datelor pentru verificare am preluat integral toate informațiile prezentate în raportul de evaluare supus verificării la punctul Analiza pieței imobiliare (pag. 13-16), precum și pe cele de la punctul Analiza celei mai bune utilizări (pag. 17-19).

V în procesul de verificare cu obiectiv extins am preluat informațiile prezentate în raportul de evaluare supus verificării la punctul Evaluarea proprietății (pag. 20-21). Parțial, am preluat comparabilele prezentate în Anexa 7 Extrase privind prețurile pe segmentul de piață al proprietății, cu excepția Comparabilei 1, care prezintă diferențe mult prea mari de mărime față de terenurile subiect. Am completat identificarea comparabilelor cu terenuri ofertate spre vânzare în zonă furnizate de providerii Ciberi Information System și Argus Properties Resources.

J Abordarea prin piață - Metoda Comparației directe, prezentată în Anexele 1 și 2 este cea mai adecvată în situația analizată. Comparația directă este cea mai utilizată metodă pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată atunci când există informații disponibile despre tranzacții și/sau oferte comparabile.

 • •7 Deoarece există suficiente oferte sau vânzări de terenuri similare pentru a se aplica comparația directă, metodele alternative, precum: extracția de pe piață, alocarea (proporția) și metodele de capitalizare a venitului (metoda reziduală, capitalizarea rentei funciare, analiza parcelării și dezvoltării) nu s-au aplicat.

Ipoteze speciale

 • ✓ Nu s-au identificat ipoteze speciale.

Documentația necesară pentru efectuarea evaluării

s Raportul de evaluare verificat și anexele sale;

V Descrierea proprietății evaluate: amplasament, caracteristici fizice etc.;

s Extrasele de carte funciară etc.

Natura și sursele informațiilor utilizate pe care se bazează verificarea

Sursele primare de informații care stau la baza întocmirii raportului de verificare cu obiectiv sunt: evaluatorii autorizați autori al raportului supus verificării prin Raportul de evaluare verificat și clientul verificării, care a pus la dispoziție, în copie, Raportul de evaluare verificat și anexele sale.

Alte surse de informații consultate:

S Provideri profesionali de informații imobiliare4;

 • V Portale web ce conțin și informații imobiliare: ex. www.imobiliare.ro, www.oix.ro, www.romimo.ro , www.storia.ro etc.;

 • > Volumul Despre evaluare si verificarea evaluării, A, Vascu, Ed. Hamangiu si Ed. IROVAL, 2015;

 • > Metodologia de evaluare a proprietarilor imobiliare - ANEVAR, inclusiv Metodologia de verificare a rapoartelor de evaluare prezentată în cadrul cursului ANEVAR de Verificarea evaluării și cuprinsă în suportul de curs și seminarul de pregătire continuă aferent.

 • > Alte publicații privind piața imobiliară, ziare, reviste etc.

Toate informațiile și analizele care au condus la stabilirea concluziei verificării cu obiectiv extins sunt prezentate ca parte a raportului de verificare.

Comunicarea cu evaluatorul

Evaluatorul verificator a comunicat prin poștă electronică cu evaluatorul autorizat care a semnat raportul de evaluare verificat (dl. Lungu Cătălin), utilizând datele de contact de pe pagina ANEVAR.

Restricții de utilizare, difuzare sau publicare

 • > Intrarea în posesia unei copii a raportului de verificare nu implică dreptul de publicare a acestuia.

 • > Verificatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanță sau să depună mărturie în instanță relativ la raportul de evaluare supus verificării, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de înțelegeri în prealabil.

 • > Nici raportul de verificare realizat, nici părți ale sale (în special concluzii referitor la obiectivul extins sau identitatea verificatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul prealabil al verificatorului.

 • > Raportul de verificare sau oricare altă referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus într-un document destinat publicității fără acordul scris și prealabil al verificatorului cu specificarea formei și contextului în care urmează să apară. Publicarea, parțială sau integrală, precum și utilizarea lui de către alte persoane decât cele precizate mai sus, atrage după sine încetarea obligațiilor contractuale.

 • > Raportul de verificare este destinat numai scopului, clientului și destinatarului precizați mai sus.

 • > Raportul de verificare este confidențial atât pentru evaluator, cât și pentru client / destinatar, denumite în continuare “părțile", cât și pentru orice alt terț care intră, accidental sau intențional, în posesia prezentului raport:

o Părțile colectează și prelucrează datele cu caracter personal înscrise în prezentul raport în conformitate cu legislația în vigoare, în modalități care asigură confidențialitatea și securitatea adecvată a acestor date, în vederea asigurării protecției împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

o în procesul de prelucrarea a datelor cu caracter personal, părțile aplică prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor) și ale legislației naționale.

o Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în vederea executării misiunii de evaluare sunt următoarele: (de ex.: nume și prenume, adresă, serie și număr carte de identitate, cod numeric personal, număr de telefon/fax, adresă de poștă electronică, cont bancar).

o Datele personale, comunicate în cadrul prezentului raport, pot fi comunicate instituțiilor publice, în conformitate cu prevederile legale in vigoare.

o în situația în care este necesară prelucrarea datelor personale în alte scopuri decât cele prevăzute in prezentul raport, partea care realizează prelucrarea va informa cealaltă parte și îi va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

> Verificatorul nu acceptă nici o responsabilitate față de o terță persoană decât clientul în nici o circumstanță.

Declararea conformității cu SEV

Raportul de verificare solicitat de client ia în considerare Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2018 ANEVAR (SEV 2018 ANEVAR), Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat, precum și prevederile legale aflate în vigoare la data verificării.

Având în vedere că se realizează verificarea cu obiectiv extins, exprimarea concluziei verificatorului privind valoarea de piață a apartamentului evaluat în raportul supus verificării are în vedere:

Standarde generale

=> SEV 100 - Cadrul general (IVS Cadrul general)

=> SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării (IVS 101)

=> SEV 102 - Implementare (IVS 102)

=> SEV 103 - Raportare (IVS 103)


Standarde pentru active

=> SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare (IVS 230)

=> GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile

Standarde pentru active

=> SEV 400 - Verificarea evaluării

Formatul raportului

Formatul raportului de verificare este cel prezent, conținând aspectele relevante cerute de standardele de evaluare a bunurilor.

Alte informații relevante în verificare sunt disponibile în dosarul verificării.

Abordările în evaluare

O abordare în evaluare este una din cele trei modalități principale de estimare a valorii recunoscute de standardele de evaluare:

J prin piață,

V prin venit,

J prin cost

Fiecare abordare în evaluare include diferite metode care pot fi utilizate pentru a aplica principiile abordării la tipuri de active sau situații specifice. Metoda de evaluare este o tehnică specifică sau un model specific utilizat pentru a estima valoarea. Toate metodele de evaluare se includ în cadrul unei abordări în evaluare.

Metodele de evaluare a terenului liber sunt următoarele: comparația directă, extracția, alocarea, metoda reziduală, capitalizarea rentei funciare, analiza parcelării și dezvoltării (ultimele 3 se includ în abordarea prin venit).

Comparația directă este cea mai utilizată metodă pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată atunci când există informații disponibile despre tranzacții și/sau oferte comparabile. Deoarece există suficiente oferte sau vânzări de terenuri similare pentru a se aplica comparația directă, metodele alternative, precum: extracția de pe piață, alocarea (proporția) și metodele de capitalizare a venitului (metoda reziduală, capitalizarea rentei funciare, analiza parcelării și dezvoltării) nu s-au aplicat.

Comparația directă se utilizează pentru evaluarea terenurilor libere sau care sunt considerate a fi libere pentru scopul evaluării. Valoarea de piață a terenului se obține din dovezile de piață ale prețurilor de tranzacționare ale unor terenuri similare, adică valoarea de piață poate fi obținută în urma analizei prețurilor de piață ale terenurilor libere comparabile, din aceeași arie de piață, care au fost tranzacționate la o dată apropiată de data evaluării.

Când nu există tranzacții efective suficiente cu terenuri libere comparabile sau când datele obținute din tranzacțiile efectuate nu sunt credibile și/sau nu pot fi verificate, pentru evaluare se pot folosi și prețurile cerute prin ofertele de vânzare sau prețurile oferite prin cererile de cumpărare de terenuri comparabile.

Asemănările și deosebirile dintre terenurile similare sunt analizate în funcție de elementele de comparație. Elementele de comparație includ: drepturile de proprietate transmise, condițiile de finanțare, condițiile de vânzare, cheltuielile efectuate imediat după cumpărare, condițiile de piață, localizarea, caracteristicile fizice, utilitățile disponibile și zonarea. Potrivit prevederilor GEV 630, comparabilele au fost selectate dintre cele care au aceeași CMBU, diferențele identificate fiind legate de optimizarea utilizării și nu de natura / tipul acesteia.

Pentru proprietățile rezidențiale de tip teren construcții, criteriul tipic de comparație este prețul pe mp. Pentru prezentul raport a fost selectat ca și criteriu de comparație prețul pe mp.

Referitor la grila de evaluare din Anexa 1, care vizează o parcelă de 2800 mp dintr-un teren cu suprafața totală de 9.212 mp, au fost luate în considerare și cheltuieli suplimentare de parcelare5, care nu sunt necesare în Grilele din Anexa 2.

Amplasamentul terenurilor evaluate pentru schimb este prezentat în continuare.


ROMPRICE______ _____

EVALUĂRI


Anexa 4 - Extrase de Carte Funciară

Ohc.ul Jc Codazțru ți Pubijcstatt .mei:i!îar6 A.RAD 8»rea’ de Cadastru ji PciEficitace rnafeitari irnd


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU WFORHARE


Nr. cerere

7JIj3

XhU


W441J XI 07 2070


Carre- fc^cr^ră JVr          «rar:

A. Partea L Descrierea imobilului

TEREN In-j-Bv !hd

Adresa: Lnc Arsd. iud Arad, trup izolat de intravilan

fir. Crt

Hr. cccicLstriai

Nr. topografic

Suprafața1 tmpl

Observații / Referințe

xil

3SC1485

.5.212...............

Teren r.eimprejnwiȚ,

B. Partea II. Proprietari ș» acte

>nscrieri privitoare Iu dreptul de proprietate și site drepturi reale ;          Referințe

.....             .......................... ..........................U......................

S36R7 /G2/O8/2OX8

ActWctanal nr 2200. dm 02/08/2018 emis aș 8AH.DAS ȘILVIU-DAN;

Se Sflnteaza cârtea lunctara 3SO4E5 a itnoSi-dsji cu nuraarji

Bl cadastral 3S0X85/firad. rezultat din dezmembrarea >mobduiu> cu numărul cadastral 350308 înscris in cartea fur.trara 550308,


Contract Ce Vânzare.Cumpărare nr 742/2005.

Intabulam drept iie PROPRIETAT^urnparBreooFannrtpir, Convenrie,!             ai

cota actuala 233O.Ț12233_______ _ j_________ „

3) LUCfl PETRU ADRIAN -NECĂSĂTORIT                                __

oSSEtWATt? pârtie trsirwcnss d'.VCF jra53ăî3raS”uîse/trB pr.-r> înr.l-ricnrn iir~^3T23 s'm 14/S.’Z2524 pa z:iin L-soccccrn d.'n CF 3500^7:'Amd inscnrs prin ir.tdir'riva n.’ 5JS43 d<T le,.9î/2i)14 pezii-ir tn:p;crr’;n din CF 30SD5djArati. rmenîs pnn ircfrerersu nr 1J2G9 Jm CĂ05.-2C55; fpresiMiri» din zcnwe>rie CF GSS^S)

Intauulare7'diriept Se PROFRItTĂ lEcumpârare. nobar.tfit pr n Ctmventre.Ț ccta actuala 8000182233                   î

13 LUCA PETRU ADRIAN, .NECĂSĂTORIT


C8SFHW7W- pazit-c t-snrrrra d;n CF țSdâOa/Ansci, i.nccnrn pr ii incSeicres nr 73Î29     ’'J/07/2/’J4- pontic

Cnsnccrixa drn CF J5C05R/4mJ. mccncn prrn meheremn rrr. 34853 8in 14/45/2443 pcnt.-e tmnccrirn din CF jC3C94-4md. nrcn'zs pnn mrirc-e.'tic nr 3xxG9 3i U3/P5.Ai.A5. i’pro^emtn d. n rmr-nn CF S8S95X

betabuiă re.Srept de -’AOr'P.IETA.TEcurr.pa rane. Sosâncit   nlCo n ,ze'--ce?|                Al

keta actual 4837/82233                  ___ I               ......

j 1) LUCA PETRU fiOHIAf'J. .MECĂ5 AfbȘ[T~~ _____________

l"- OâSFRUiljiT’ipJi'țre transei*-;a d'n CF         /5Tri;tns’a prm m“7^1'23 tfVrt' 10A)7f2$jjî pcrr-beT

dirț CP 25C05S/Atvti:          pnr? dnc/jcfc-’-Ea nr 5-1653     J£Ț*Z5/2£J<lî pcxrtjc rran^erj-o «/in CF

3d503«f/4r0(£ «i:cns« inî^cr*rz:£ nr JX2C5 A-r Oa/CSxGMS. fpnsi/r/îirs tf;n «autnim CF 6623GZ

Intabtîiare, drept de

cc<3 actTjah 10074(82233_____________ _____________________l __________________________ __________________.

1) UJCA PETRU ADR^L_;NEC^SATORrr                    ___________

........1 'flSjFfiV/ity'/Hpeiirt^e toTs»s"«tjrci"'^n Cr 35t?j"^5Z4rc< iTT^crT'is p?j"n7nc^e»en*9 rrr 73*25 C'n li? J7.2-523 pcnie tr±ri;;crur.3 tfrn CP 35'0Qff0/*Arcc?. rr;crtsn 4r?^J7^.rrcs nr. 54GZî,3 <£/r Jj?.^5/2i92G poziție tr^trtscrrzB ^i.n CP jflSGS-ÎMra/f,          pn-ri /rehe-^rc^ nr 2X255 d-.i 0J.--05 2C55,             «’w rca’ivei'ZJa £F

»rttâ t ii ■ a re â re pt de P R OP R JET ÂT rc u rnp â rs      sarîSîr pr nTă iwa ntp^r;                a ;

eexa actvaFa 569^2792233 _______________... _______________________L_______________ _______________

Ij LUCA PETRU ADRIAN, -NECAGATGRrT ___________________

CPSFRV^TK' poz&ff îrsrî^cnzB efrr CP 35G^Q^fÂrt>fi urscnztf ptra mc^e^nta />r Z3J25    IUtC7/2D*psiitis

tran«*-ja CF               mscrvw frfn e-ere-e nr 5466J dst 15/^5/252 S partVc tra^crw» -u? CF

; JQ5Q2J’.4ra£i/T irrscnra prrn              nr I2Zi75 .‘i n u3. £5/2555 (f/nvffftira c/rr? ccn/^rzn? €F €$£??!?•

kOMl’B

EVALU


Carte Funciară tir. 3S048S ComunaiOraș'Muntc>p:u. Arad

C. Partea IH. SARCINI, I înscrieri privind dezmembrâmîntele dreptului de proprietate,             Referințe

|                 drepturi reale de garanție ți sarcini                                   ’

j nusunt                          ........ .....


Jonr/fîinrtX'S’^Jtri'/ir daacu «carter pers jc*,'. protejate rfe prevede^Tc Lsfj tu- 477/2001

2 (Jir» -I


Z Vara ?witrv i ii»4-3 ine C* k4^ue

Carte Fur?c;«?ra .Vr 350«fSg

Anexa NîTTuFPărtea !  .............. ............
cj?c <:;jr.ț- ic tfart cl. ci^jctEz^eturt^           >?e pr*vr^cz,tc -CC *<r cS^Z/îCiîi


RpMPf

EVALL


Ca.te Funciară tir 350483 ComuaafOraș/Municipiu .Arad

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment] u> (ml]

7

a

2003

a

0

13.1281

0

10

108.387

10

1

111.238]


Lungimile segmentelor sânt determinate: in pionul de proiecție Stereo 70 fi sunt rotunjite I» 1 milimetru, * distanța dintre puncte este formata drn segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrata! AtiCEI conține informațiile din cartea funciară active la data generări: Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001. coroborat cu an. 3 din O.U.G nr 41/2016. exclusiv in mediul electronic, pentru artivităti si procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și ăl forma fizică a documentului, fără semnătura olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice <m entității care a solicitat prezentarea acestui extras

Verificarea corectitudinii și realității informărilor contir.uto de document se poate face la adresa wwCT.ancpi.ro/verrficare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

11/07/2020. 12 45

3ocv*îîe.Tt cir» «irjirte (kt? cv czrwîerjjeraassZ, jensttj'jre                      !/r ff77>'2CDl.

ji/Mt J dîn 4


titr*z* 7>*rttne


dc CnCortru ți Put Simtă te imd*'I ts ră Afi-AS Birou: se «JedetTtrj tr> Fub'c-tarte mob-i ari Amî


ANO!i.


EXTRAS DE CARTE FUMOARA

PENTRU INFQHMuaIIE

Cartg Funștară FJr 3546S& AradTEREN !■nrav:îâ’>


A. Partea L Descrierea imobilului


«r. Crt

Hr< endo^tnd Nr. topGțjrcjFc

Suprafața’ (mp) |

Observații / Referințe                      ;

Al

354€f;c

» -,C£         îr«reri rieirnpn*’mu-.t;

kr kJ □ izsi 1 d C     i r Cfz v tl r» n

i

i


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare Ea dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

60904 / 02/07/2020

Act Notarial nr. 1197. din D2/07/202G sn-5 de MP 3ARDAS SILVIU-DAM.

21

Se in^inteaza cartea renciara 354‘jGS a imobi'uiui cu numa'ul cadastral 3S466£/Ared. rezultat din dezmembrarea irnobiltdcr -u numărul cadastral 306352 :r.scris ia cartea funciara 305352:

Al

Act Normativ nr. 70G. din 0&i07/2014 emis ce AriCPI. Act Ar!min:Sfrătr/ nr 31)5362, din 27iQl/2f!2€t emis de SCPI Arad;

B3

se r.uteata repozinonarea irnob.lulu;

A A

CP*7£flt/>SzVî pcrjnfri tra/WASff u’!ri CP JSCJGZ/jSracf. /rserze pr n -nene ere* a- Z7J5£Î

-cr ?

crar-aJ mi 1193. d.n 02/07/7020 em.s de NP 3ARGa5 GK.7IU-DAN.

26

se r.oteaza renunțarea la dreptul de proprietate a numitului Luca Petru-Adrian. conform prevederi lor art.211 dir. Regulamentul de avizare, recepție s. .nseriere in evidentele de cadastru si cartea funciară, aprobat pnn Ordr> 700/09.07.2013 al directorului yeneral sl A.fl.C P t.


C. Partea SIL SARCINI .


(riscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate:, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

’/USUST


5c£L'rt*nr csrc «rtf.ne        www.* aerian jl rirrt* □s-e prevetfs*^ -£C* ■'<5 ’ZA?:** ’


Anexa Nr. 1 La Partea t

Teren

Nrcadastrai |SupraFața ImpP_________________________Observații! Referințe

35<i6£j6     |     1.3S2 trup bulstde întmvilnn

* suprafața este determinată ;n plănui de proiecție Stereo 70


Date referitoare la teren

Kr

Categorie folosință

Intru

Suprafața Fmp)

Tarla

Parcelă

>'Jr. topo

Observații f Referințe

1

arabil

DA

1.352

-

13S3.1

-

LOT 1„ trup izoEftt; c>c intravilan* teren pentru drum

Lungime Segmente

11 Valorile lungimilor segmentelor punt abținute din proiecție în pian.

Punct]

Punct

Lungime segment

început)

sfârșit

t» (m)

ii         2

4 3S1

2l

3

1&.34

3

4

S0 252

4

5

1G6.S35

S

e

159 157

6|

7

țe.eas

c-zrt rfat? cu csrjutr/peftartS?,           tfs prcvrdtr'e icjZJ fcr

2 eito 3


Carte rmc.ara ’-‘r 354666 Comun a/Oraș.'Wnmcip.'tr. Arac

Punct început

Punct! rfârțrit!

Lungime wgrnfint (m)

7

Si

4.304

8

tj                    357 080


*-J Lungim^U' ^9mnnEcî<rr vijri’t’iJeterr(»'Tmte m plsnufde proiecție Stereo 70 ș.i sunt rotunjite Io u milimetru.


" " Divin ntn dintre puncte este for mc tâ drn segmente cumulate ce sunt moi miei drsrt văicărea X milimetru.

Extrasul de carte funerară generat prin sistemul informauc integrat al Af«CP! conține informațiile din cartea funciară active la data generări: Acesta este valabil în când tiile prevăzute de art 7 din Legea nr A55/20Q1

Coroborat cu art. 3 din O.V G nr 41/2016. exclus v îti mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislaț a in vigoare. Valabil tatea poate fi extinsă si în forma fizică 0


documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al nstitutiei publice ori er.ntăti care a solicitat prezentarea acestui extras

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conțirute de document se poate face la adresa rrvsrtv.ancpi.ro/verrficare, tc'rsrir.d codul de verificare coline rf.sponibil în antet Codul de verificare este /afabil 30 de zile calendaristice de ia momentul generării documentulu .

Data si ora generării, 03107/2020 12 12

SarsllMW U-t rurtrr Cu.v u r-rserr.'         rruu- ;*r r!r urr.-trtrrt Urc ' 7- Cr rrtCCl

Q$ctul de             fufe ti citare ‘.mtEiliarf ARAI>

Dtr<Jj1 €e Cedn^trv șt Pub-îcitsEE /moSLfirtS Arad

CâNCEL.              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

.'. * ;;; ;;                             pentru informare

Carta Fundata Nr 3SA££3 Arad


1 xr ictere _6Î4C6

■____Ziua J '     03...’ .

__ tura        07   _ i zrj . ’: " "2020. ' .

■■■■


TEREN Intrav.lan


A. Partea 1. Descrierea imobilului


Adresat Loc, ftrad, {ud. Arad

Nr. Crt

Nr- cadastral Nr. topografic

Suprafața" (mp!

Observații l Referințe

■......... 1

Al

35acea

720

Teren neimprejmuit; îfva îtc^at de intravilan


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ta dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

60904 1 02/07/2020

Act Notarial nr. 1197. din 02/07/2020 emis de NP BARDAS SILVIU-DAN;

Bl

Se inbînreaza cartea funciara 3S466S a im oh tiu lui cu num a ral cadastral 35466B/Arad, rezultat din dezmembrarea imobil ului cu numărul cadastral 306362 înscris in cartea funciara 305362:

Al

Act Normativ nr. 700, din 09/07/2014 emis de ANCP1; Act Administrativ nr. 306362, din 27/01/2020 emis de BCPi Arad:

S3

se r. o te a za repozitionarea imobilului

AX

C£j£fll/i477r pe^îcve erajucnra W>n CF30£JG2/4rad> rnacrrss prJnjnefieienea nr 27J55 rfin

Act Notarial nr 1198, din 02/07/2020 emis de NP BARD AS SILVIU-DAN;

B6

se ncteaza renunțarea la dreptul de proprietate a numitului Lues Petru-Adrian. conform prevederilor anăll din Regulamentul de avizare, recepție si înscriere in evidentele de cadastru si cartea funciară, aprobat prin Ordin 700/09 07 2014 a! directorului general al R.N.C.F.t.

AX


C. Partea III. SARCINI.

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Jtocii-msfltta/a csrsvie rfate a. cz.-ycrcrjarrsanst prp!t/ate tfe prevederJe iatf: W/ 677/200X


J drrt J


_______           Carte F>in<.iirs tir. o54g60 CQ-r^u<ia/Orăț>'MtJ<itt>p:u.

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

| Mrcadastra' jS^prafap impPj_______ Observati!_ Rafennțc

3S4658     |      720 iteup reolet de ierravifnn

■’Tup'rTra’a estsTieterrnînăQlnrpîariȚr de pro;ecț:e 3 rereo 76.Lungime Segmente

li Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție m plan.

Puneri Punct rnceput| sfârâit

Lungime segment

<<n)

11          2

4 12

2         3

2to a

3(          4

2 B89

4|         5

■ D7 6S

_____________L

1G7 081


‘‘ Lungimile segmentelor srint determinate rn planul de proiecție Stereo 7 ti ți sunt rotunjite ta 1 msLmetru.

*** Distanțe dintre puncte este formata din segmente cumulnte ce sunt md mici decât vuloureo 1 rn'imtini.

ROMEI'

EV A LI

______ __________________ Cart^Fhncisră >Vr 35J663 Camuna/Draș^Muntapitj. Arad Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art 7 din Legea nr. 45S/2001. coroborat cu art. 3 din 0 U G nr 41/2016. exclusiv in mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma taică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii șî realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verifica re. folosind codul de verificare online disponibil în antet Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de fa momentul generării documentului.

Data șî ora generării,

03/07/2020, 12 22

flocvnîrnf care «rf/ne dat? cv caracter         ^necvate                  «r.

OîtrîLi? de CndaxTr-^ ți Pu-faiicitate tmob;b&rA ARAÎ> Rîrcu^ de Cadastru ț Pufai ic stare reobitari âwl

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE

Carte Funebra \r 35^669 .4ratf

A. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc Arad.

ud Arad

Nr, I Hr* cnrfostraî

Cî*t | Hr< topografic

Suprafața* (rnp)

--------                                                                                (                     .                                                                      1

Observați* / Referințe

Al j 3S4GGS

G25

T sr^ri r,ci re p rtj m y it,s

B. Partea II. Proprietari șâacte

—■” ‘ ........................................................

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și afe drepturi reale

Referințe

60900 / 02/07/2020

Act Nota ral n? 11S5. din 02/07/2020 em.s da 3ARDA5 SIlVIU-DAN.

Se ir.f.mteaza cartea funciara 354569 a înrobi.ulu, cu ’wmarjl

Al

El cadastral 354669/Arad. rezultat din dezrrernbrarea irrobrlu'ui cu

inimarel cadastral 350556 înscris in cartea funerara 350555.

Act Administrativ r.r. 350556. din 27/01/2020 emis de 5CPÎ ARAD.

EA se noteaza re poziționa rea imobilului

Al

CJBSEfl !ZA77i? pcit-rc Lranirnrfi d.71 CF JS0556/4rt3«L          p;•.■/>

Act'/orar.al nr 1196. cin 02/07/2029 ema de SARDA5 SlLVÎlf-DAK;

Ise notează renunțarea la areptui de proprietate a: r.umitu ui Xircaț              ii

jPetru Adrian conform prev art 211 din ODG 70D/2tiI*l al ANCP1

_________________________.,J

C Partea liL SARCINI.

înscrieri privind dezmembrăniintele dreptufui de proprietate, drepturi reafe de garanție fi sarcini

Referințe

ti!J SUNT


__________ Caras Funciară Nr. 3S6G69 Comuna/Orâf/Maniapfit Arad

Anexa rir. 1 La Partea 1

Teren

Observații t Referințe


j Nr cadastral {Suprafața lmpJ‘__________________i

j 35d669 j 626

* Suprafața este determinată ,n pianul de proiecție Stereo 70,

OCTALII LI&tAflEIMOBILDate referitoare la teren

Nr

Ot

Categorie folosință

LnlM

Suprafața lir.pi

Tarla

Parcea

Nr. topo

Observații f Referințe

1

arabii

DA

626

*72

3816/2/3

-

-OT !• teren pentru drum

Lungime Segmente

li Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (mî

1

4 032

2

3

105 420

3

4

34.£03

<4

5

4 382

5

1

141 072

*• Lungimile segmentelor sunt determinate in planul ■ ••• Distanțe dintre puncte cete formată dîn segmente


îs proiecție Stereo 70 ți sunt rotunjite Io 1 milimetru, cum uleie re «unt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


e.ir care coct’rctfare cv ccmretrperssos?. promrre             las'1 *<r 677/ZQD1

Pagina 2 drrt7


j<r.tru tnFcr^-o** an -Tr ua nira»


Raport de evaluare

Luca Petru Adrian și Primăria Municipiului Arad(

Teren intravilan - CF nr. 350485 și

Teren intravilan - CF nr. 354666, 354668, 354669, Arad, jud. Arad

R^MPRICE

Timișoara - 300002

Str. Lucian Blaga, nr. 2, ap. 6

Tel.+ 40 769 68 89 98

Fax:+ 40 356 20 18 01

e-mail: office@romprice.ro

www.romprice.ro

CUPRINS

Sinteza evaluării 6

Obiectul evaluării

Beneficiarul raportului

Scopul evaluării

Bazele evaluării. Tipul valorii estimate

Data evaluării

Opinie evaluator

Termenii de referință ai evaluării 7

Identificarea și competența evaluatorului

Identificarea clientului și a oricăror alți utilizatori desemnați

Scopul și utilizarea evaluării

Identificarea activului sau a pasivului supus evaluării

Tipul valorii estimate

Data evaluării

Documentarea necesară pentru efectuarea evaluării

Natura și sursa informațiilor pe care se va baza evaluarea

Ipoteze și ipoteze speciale

Restricții de utilizare, difuzare sau publicare

Conformitatea evaluării cu SEV

Descrierea raportului

Moneda în care este exprimată valoarea

Modalități de plată

Riscul evaluării

Valabilitatea raportului

Prezentarea datelor 11.

Identificarea proprietății

Identificarea eventualelor bunuri mobile evaluate

Date zonă, vecinătăți și amplasare

Descrierea terenului

Date privind impozitele și taxele

Istoric

Probleme de mediu

Analiza pieței imobiliare

Analiza celei mai bune utilizări

Evaluarea proprietății 20

Evaluarea terenului

Analiza rezultatelor si concluzia asupra valorii

Anexe 23

Anexa 1 - Metoda comparației directe — CF 350485

Anexa 2 - Metoda comparației directe — CF nr. 354666, 354668, 354669 27

Anexa 3 - Metoda capitalizării rentei funciare

Anexa 4 - Extrase de Carte Funciară

Anexa 5 - Harta zonei/plan de încadrare în zonă/plan parcelar

Anexa 6 - Fotografii

Anexa 7 — Extrase privind prețurile pe segmențul^d^piațătal proprietății 50

romprice

Nr. 978/10.07.2020

RE — Raport de evaluare

Teren intravilan - CF nr. 350485 (suprafața de 2.800 mp din 9.212 mp), Arad, jud. Arad

Teren intravilan — CF nr. 354666, 354668, 354669, Arad, jud. Arad

Stimate Domn,

în urma instrucțiunilor dumneavoastră, am elaborat raportul de evaluare al proprietății mai sus menționate, raport care constituie baza pe care s-a stabilit opinia evaluatorului.

Pentru întocmirea prezentului raport am avut ca bază atât informațiile furnizate de reprezentanții proprietarului, date furnizate de piața imobiliară, cât și cele din baza de date proprie. în cazul în care orice informație din cele ce urmează, se dovedește a fi incorectă sau incompletă, acuratețea prezentei evaluări poate fi afectată și în consecință, ne rezervăm dreptul de a rectifica raportul.

Scopul acestui raport de evaluare este estimarea valorii de piață a proprietății în vederea transferului de proprietate prin schimb. Pentru orice alt scop decât cel declarat mai sus, proprietatea imobiliară poate avea o valoare diferită. Raportul va fi valabil numai atunci când este prezentat în totalitatea sa și numai în scopul prezentat anterior. Acesta este întocmit în conformitate cu Standardele de Evaluare ANEVAR.

Având în vedere rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor, respectiv scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, în opinia evaluatorului valoarea de piața estimată pentru proprietatea în discuție a fost obținută prin aplicarea abordării prin piață.

în urma aplicării metodologiei de evaluare, opinia evaluatorului referitoare la valoarea de piață a proprietății imobiliare analizate, ținând seama exclusiv de prevederile prezentului raport, este:

CF nr.350485, suprafața de 2.800 mp din 9.212 mp:

84.600 EUR, echivalent 406.711 RON (30 euro/mp)

CF nr. 354666, 354668, 354669 (626+1352+720; total; 2.698 mp):

80.940 EUR, echivalent 391.895 RON (30 euro/mp)

Valorile se supun atât termenilor și condițiilor noastre, cât și oricăror ipoteze expuse. De asemenea, această valoare este validă la data întocmirii prezentului raport, nu este afectată de cota tva și poate fi reconsiderată la o data ulterioară. Subliniem faptul ca această evaluare este furnizată exclusiv destinatarului prezentei scrisori și nu se acceptă nicio responsabilitate dacă este transmisă unei terțe părți.

Cătălin Lungu

evaluator autorizat — EPI, EBM

membru titular ANEVAR

expert tehnic judiciar

Romprice

Str. Lucian Blaga, nr. 2, ap. 6, Timișoara - 300002 Tel. ’ + 40 769 68 89 98

Fax: +40 356 20 18 01

ROMPRICE 4 EVALUĂRI

Certificare

Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm că afirmațiile prezentate și susținute în acest raport sunt adevărate și corecte. De asemenea, certificăm că analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate numai de ipotezele considerate și condițiile limitative specifice și sunt analizele, opiniile și concluziile personale, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional.

în plus, certificăm faptul că nu există niciun interes prezent sau de perspectivă cu privire la imobilul care face obiectul prezentului raport și niciun interes sau influență legată de părțile implicate. în elaborarea lucrării au fost luați în considerare toți factorii care au influență asupra valorii, nefiind omisă în mod deliberat nicio informație.

Suma ce revine drept plată pentru realizarea prezentului raport nu are nicio legătură cu declararea în raport a unei anumite valori sau interval de valori (din evaluare) care să favorizeze clientul și nu este influențată de apariția unui eveniment ulterior.

Evaluatorii au respectat Codul Deontologic al ANEVAR. La elaborarea prezentului raport a participat doar personal specializat, membrii ANEVAR sau absolvenți de mașter sau cursuri specializate in domeniul evaluării de proprietăți imobiliare.

La data elaborării acestui raport, evaluatorii care semnează mai jos sunt membrii ANEVAR, au îndeplinit cerințele programului de pregătire profesională continuă al ANEVAR și au competența necesară întocmirii acestui raport.

Cătălin Lungu

evaluator autorizat - EPI, EBM membru titular ANEVAR expert tehnic judiciar

ROMPRICE EVALUĂRI

Sinteza evaluării

Obiectul evaluării

Obiectul evaluării îl constituie 4 parcele de teren, situat în intravilanul municipiului Arad, având categoria de folosință arabil, în imediata^prQpiere a autostrăzii AI, înscris în CF nr. 350485, nr. cad. 350485 (suprafața de^2.800 mp/din totalul de 9.212 mp), Arad, jud. Arad, aflat în proprietatea dlui. Luca PetnTAdrian, cu drept de proprietate integral, conform actelor de proprietate furnizate și CF nr. 354666, nr. cad. 354666, cu suprafața de 1.352 mp, 354668, nr. cad. 354668, cu suprafața de 720 mp, 354669, nr. cad. 354669, cu suprafața de 626 mp, Arad, jud. Arad, aflat în proprietatea Municipiului Arad.

Beneficiarul raportului

Această lucrare se adresează dlui. Luca Petru Adrian și Primăriei Municipiului Arad, în calitate de client și destinatar.

Scopul evaluării

Scop final al raportului este estimarea valorii de piață a proprietății imobiliare în vederea transferului de proprietate prin schimb. Pentru orice alt scop, proprietatea imobiliară poate avea o altă valoare.

Bazele evaluării. Tipul valorii estimate

In prezentul raport s-a urmărit estimarea valorii de piață a imobilului analizat, așa cum este definită în Standardele de Evaluare - SEV 100 - Cadru general (IVS -Cadrul general), pct.29: „Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.”

Data evaluării

Evaluarea proprietății s-a făcut la data de 10.07.2020. Inspecția s-a realizat pe baza documentației pusă la dispoziție de beneficiarul lucrării în data de 10.07.2020, raportul de evaluare fiind întocmit la aceeași dată.

Opinie evaluator

Având în vedere condițiile actuale de pe piața bunurilor imobile din zona analizată, disponibilitatea și relevanța informațiile de piață care au stat la baza aplicării metodelor de evaluare, respectiv scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare, a fost estimată următoarea valoare:

CF nr.350485, suprafața de 2.800 mp din 9.212 mp:

84.600 EUR, echivalent 406.711 RON (30 euro/mp)

CF nr. 354666. 354668, 354669 (626+1352) 720; loial: 2.698 mp):

80.940 EUR, echivalent 391,895 RON (30 euro/mp)

Valoarea nu este afectată de cota t.v.a

ROMPRICE 6 EVALUĂRI

Termenii de referință ai evaluării

Identificarea și competența evaluatorului

Raportul de evaluare este realizat de evaluator autorizat EPI, EBM - Cătălin Lungu, membru titular ANEVAR, legitimația nr. 13721.

Evaluatorul certifică faptul că nu există niciun interes prezent sau de perspectivă cu privire la bunurile care fac obiectul prezentului raport și niciun interes sau influență legată de părțile implicate, putând oferii o evaluare obiectivă și imparțială.

La data elaborării acestui raport, evaluatorul care semnează raportul este membru ANE VAR, are îndeplinite cerințele programului de pregătire profesională continuă al ANEVAR și are competența necesară întocmirii acestui raport. Nici o persoană, cu excepția celor specificate în raport, nu a acordat asistență profesională în elaborarea raportului

Identificarea clientului si a oricăror alti utilizatori desemnati 9                                         9                                                            *

Această lucrare se adresează dlui. Luca Petru Adrian și Primăriei Municipiului Arad în calitate de client și destinatar. Lucrarea s-a realizat în baza contractului încheiat cu clientul.

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport sunt destinate doar persoanelor menționate anterior doar cu scopul menționat, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al autorului.

Scopul și utilizarea evaluării

Raportul urmărește o analiză cât mai complexă a proprietății imobiliare evaluate, având ca scop estimarea valorii de piață a proprietății imobiliare în vederea transferului de proprietate prin schimb. Pentru orice alt scop proprietatea poate avea o altă valoare. Valoarea este valabilă la data întocmirii raportului. Evaluarea a fost realizată în conformitate cu legislația în vigoare și cu Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare la data raportului. Estimarea valorii de piață s-a făcut prin reconcilierea rezultatelor obținute în urma aplicării metodelor de evaluare. Valoarea de piață se referă la proprietatea considerată în întregime și nu la valori obținute pentru elementele constitutive ale bunului, acestea neputând fi utilizate în alte evaluări.

Identificarea activului sau a pasivului supus evaluării


La data evaluării, imobilul supus evaluării situat în localitatea Arad, jud. Arad, se află în proprietatea Municipiului Arad, dreptul de proprietate fiind integral, conform extraselor CF prezentate. Asupra imobilului nu există drept de ipotecă. Toate aceste informații au fost considerate credibile și corecte, neverificând autenticitatea actelor juridice deținute.

Tipul valorii estimate

In concordanță cu scopul lucrării, în raportul de evaluare a fost estimată valoarea de piață a proprietății, așa cum este definită în Standardele de Evaluare - SEV 100 — Cadru general (IVS - Cadrul general): „Valoarea de piață este suma estimată pentru

ROMPRICE 7 EVALUĂRI

care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.”

Conform SEV 100 - Cadru general: ” Valoarea de piață este prețul estimat de tranzacționare a unui activ, fără a include costurile vânzătorului generate de vânzare sau costurile cumpărătorului generate de cumpărare și fără a se face o ajustare pentru orice taxe plătibile de oricare parte, ca efect direct al tranzacției”.

Data evaluării

La baza evaluării au stat informațiile privind piața imobiliară pentru luna în curs, dată la care se consideră valabile ipotezele considerate și valoarea estimate de evaluator. Evaluarea proprietății s-a făcut la data de 10.07.2020. La momentul efectuării inspecției imobilului evaluat, s-a efectuat și o analiză a zonei. Limitele imobilului au fost identificate în baza planurilor și informațiilor furnizate de beneficiar. Evaluarea se bazează pe prezumția că această identificare este corectă, și dacă această prezumție se dovedește incorectă, evaluarea trebuie revizuită.

Documentarea necesară pentru efectuarea evaluării

SEV 103 (g) Documentarea necesară pentru efectuarea evaluării: "Inspecția proprietății a fost realizată la dată menționată mai sus. Au fost preluate informații referitoare la proprietatea evaluată, au fost analizate: caracteristicile fizice ale acesteia și s-au realizat fotografii. Fotografiile atașate reprezintă situația de la data inspecției. Inspecția s-a efectuat pe baza extrasului CF primit de la solicitant și a celorlalte documente avute la dispoziție. Nu s-au realizat investigații privind eventualele contaminări/infestări ale terenului sau amplasamentelor învecinate și nu au fost inspectate acele părți acoperite, neexpuse sau inaccesibile. In vederea documentării și colectării datelor despre vecinătate și zonă, precum și a celor despre localitate, evaluatorul a avut acces la toate informațiile relevante.

Natura și sursa informațiilor pe care se va baza evaluarea

Pentru realizarea prezentului raport de evaluare au fost consultate informațiile primite de la client, precum și o serie de documente despre proprietate:

 • ■ Extrase de carte funciară;

 • ■ Planurile de situație;

 • ■ Constatări efectuate în teren;

 • ■ Inspecția proprietăților în scopul evaluării - Corneliu Șchiopu, ANEVAR;

 • ■ Ziare de mic publicitate;

 • ■ Informații furnizate de agențiile imobiliare, publicațiile de profil, privind prețuri de tranzacționare, chirii, tendințe consemnate recent pe piața imobiliară locală;

Ipoteze și ipoteze speciale

Opinia evaluatorului este exprimată în concordanță cu o serie de ipoteze și ipoteze speciale, precum și cu celelalte aprecieri din acest raport. Principalele ipoteze de care s-a ținut seama în elaborarea lucrării sunt următoarele:

 • ■ Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informațiile și documentele furnizate de către proprietar și au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigații suplimentare. Dreptul de proprietate este considerat valabil și marketabil;

 • ■ Proprietatea este evaluată ca fiind liberă de orice sarcini, dacă nu se specifică altfel;

 • ■ Se presupune o stăpânire responsabilă și o administrare competentă a proprietății;

  RQMPRICE EVALUĂRI


____________________________________ .. ___ 8

 • ■ Toate documentațiile tehnice se presupun a fi corecte. Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea asupra corectitudinii suprafețelor. Aceste suprafețe au fost preluate din documentația pusă la dispoziția evaluatorului de către client;

 • ■ Planurile și materialul grafic din acest raport sunt incluse numai pentru a ajuta cititorul să-și facă o imagine referitoare la proprietate;

 • ■ în elaborarea lucrării au fost luați în considerare toți factorii care au influență asupra valorii, nefiind omisă în mod deliberat nicio informație;

 • ■ Situația actuală și scopul prezentei evaluări au stat la baza selectării metodei de evaluare utilizate și a modalităților de aplicare a acesteia, pentru ca valorile rezultate să conducă la estimarea cea mai probabilă a valorii bunurilor în condițiile tipului valorii selectate;

 • ■ Proprietarul este răspunzător de corelarea/corespondența datelor de identificare juridică cu cele contabile și faptice din teren cu privire la bunurile subiect prezentate evaluatorului;

 • ■ Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodologiei de evaluare au fost rezonabile în lumina faptelor ce sunt disponibile la data evaluării;

 • ■ Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informațiile pe care le-a avut la dispoziție, existând posibilitatea existenței și a altor informații de care evaluatorul nu avea cunoștință;

 • ■ Orice valori estimate în raport se aplică întregii proprietăți și orice divizare sau distribuire a valorii pe interese fracționate va invalida valoarea estimată;

 • ■ Evaluatorul nu are niciun interes prezent sau de viitor privind bunurile evaluate. Prezentul raport a fost realizat pe baza documentelor și informațiilor furnizate de client, precizia lor fiind responsabilitatea acestuia;

 • ■ Raportul de evaluare este confidențial și poate fi utilizat numai de către beneficiarul și utilizatorul desemnat al lucrării, în scopul precizat;

 • ■ Evaluatorul nu este obligat să acorde consultanță ulterioară sau să depună mărturie în instanță;

 • ■ Raportul de evaluare sau orice altă referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus într-un document destinat publicității fără acordul scris prealabil al evaluatorului.

 • ■ Evaluatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru opiniile exprimate în prezentul raport de evaluare.

Restricții de utilizare, difuzare sau publicare

Valorile estimate de către evaluator sunt valabile la data prezentată în raport și încă un interval de timp limitat după această dată, interval în care condițiile specifice nu suferă modificări semnificative, care pot afecta opiniile estimate.


Opinia evaluatorului trebuie analizată în contextul economic general, când are loc operațiunea de evaluare, stadiul de dezvoltare al pieței specifice, precum și scopul prezentului raport. Dacă acestea se modifică semnificativ în viitor, evaluatorul nu este responsabil decât în limita informațiilor valabile și cunoscute de acesta la data evaluării. Acest raport de evaluare este confidențial, destinat numai scopului precizat și numai pentru uzul clientului. înainte ca acest raport de evaluare, sau orice parte din acesta, să fie reprodus, menționat în orice alt document, sau conținutul acestuia dezvăluit unei terțe persoane, se va obține mai întâi aprobarea scrisă a evaluatorului cu privire la forma și contextul publicării sau dezvăluirii respective.

Conformitatea evaluării cu SEV

Valoarea imobilului a fost determinată în conformitate cu standardele aplicabile acestui tip de valoare, ținându-se cont de scopul pentru care s-a solicitat evaluarea, respectiv:

 • ■ Standardele de evaluare ANEVAR-SEV 2018:

ROMPRICE 9 EVALUĂRI

 • ■ SEV 100 - Cadru general (IVS - Cadru General)

 • ■ SEV 101 - Termeni de referință ai evaluării (IVS 101)

 • ■ SEV 102 - Implementare (IVS 102)

 • ■ SEV 103 - Raportare (IVS 3)

 • ■ GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile

Descrierea raportului

Nu au fost specificate cerințe speciale cu privire la forma raportului de evaluare ce trebuie întocmit în cadrul procedurii.

Nu există excluderi de la cerințele standardului SEV 103 - Raportare convenite în prealabil cu solicitantul. în aceste context Raportul de evaluare este unul narativ, detaliat, întocmit în conformitate cu SEV 103 și cuprinde descrierea tuturor datelor, faptelor, analizelor, calculelor și judecăților relevante pe care s-a bazat opinia privitoare la indicația asupra valorii raportate, nefiind necesară nicio excludere sau abatere de la respectivul Standard.

Moneda în care este exprimată valoarea

Conform solicitării clientului, opinia evaluării va fi prezentată atât în EUR cât și în LEI, la data de 10.07.2020, cursul de schimb fiind 1 EUR = 4,8418 lei. Valoarea exprimată ca opinie reprezintă sumă ce urmează a fi plătită cash și integral la data tranzacției, fără a lua în calcul alte condiții de plată sau finanțări (rate, leasing, etc.).

Modalități de plată

Valoarea exprimata ca opinie in prezentul raport reprezintă suma care urmează a fi plătită integral în ipoteza unei tranzacții fără a lua în calcul alte condiții de plată.

Riscul evaluării

La elaborarea lucrării au fost luați în considerare toți factorii care influențează valoarea de piață a imobilelor. Se constata o piață relativ activă, oferta zonală este medie, cererea este momentan moderată, dar cu potențial de creștere ulterior.

Valabilitatea raportului

în conformitate cu uzanțele din Roman ia, valorile estimate de către evaluator sunt valabile la data prezentată în raport și încă un interval de timp limitat după această dată, în care condițiile specifice nu suferă modificări semnificative care pot afecta opiniile estimate. Ca urmare, opinia evaluatorului trebuie analizată exclusiv în contextul economic general când are loc operațiunea de evaluare, stadiu de dezvoltare al pieței specifice și scopul prezentului raport. Daca acestea se modifică semnificativ în viitor evaluatorul nu este responsabil decât în limita informațiilor valabile șî cunoscute de acesta la data evaluării.

Astfel, raportul de evaluare este valabil atâta timp cât pe piața imobiliară nu vor fi schimbări esențiale, după această data fiind necesară o reevaluare. în cazul în care evoluțiile pieței financiare prezintă un salt important, sau pe piața specifică imobiliară apar modificări semnificative ale elementelor (noi sau vechi) cu ponderi relevante se impune, de asemenea, o reevaluare.

Totodată valoarea exprimată este valabilă numai în ipotezele și condițiile restrictive exprimate, orice element ce conduce la neîncadrarea în aceasta din urmă, impunând actualizarea lucrării.

Prezentarea datelor

Identificarea proprietății

Obiectul evaluării îl constituie 4 parcele de teren, situat în intravilanul municipiului I Arad, având categoria de folosință arabil, în imediata apropiere a autostrăzii Al, I înscris în CF nr. 350485, nr. cad. 350485 (suprafața de 2.800 mp din totalul de 9.212 mp), Arad, jud. Arad, aflat în proprietatea dlui. Luca Petru Adrian, cu drept de proprietate integral, conform actelor de proprietate furnizate și CF nr. 354666, nr. cad. 354666, cu suprafața de 1.352 mp, 354668, nr. cad. 354668, cu suprafața de 720 mp, 354669, nr. cad. 354669, cu suprafața de 626 mp, Arad, jud. Arad, aflat în proprietatea Municipiului Arad.

\ Identificarea eventualelor bunuri mobile evaluate

Nu au fost identificate bunuri mobile.

Date zonă, vecinătăți și amplasare

Parcelele de teren care fac obiectul raportului de evaluare sunt situate în prezent în intravilanul municipiului Arad, în zona de sud, la o distanță de cca. 5 km de centrul orașului (Primăria Municipiului Arad).

Zona este preponderent agricolă având un potențial cert de dezvoltare comercială, logistică și industrială, fiind demarate mai multe proiecte de acest tip, după ridicarea restricțiilor impuse de construirea tronsonului de autostradă. De asemenea, accesul la principalele căi rutiere de acces în oraș îi conferă acestuia o atractivitate sporită pentru potențiali investitori.

Astfel în imediata apropiere, în zona industrială dinspre Zădăreni s-au finalizat deja mai multe proiecte logistice sau spații de producție cum ar fi Cefin Logistic Park, Zentyss, Radan Impex, SMC Romania, Raben Logistics, Gefco, precum și stația de comercializare carburanți Gazprom și OMV Petrom.

Descrierea terenului

Terenul este liber de construcții, în acest moment fiind utilizat ca teren agricol. Căile de circulație sunt reprezentate doar cele destinate transporturilor rutier. Acestea sunt materializate prin Centura Arad Est și trama stradală propusă, ce conține diferențiat toate cele trei tipuri de circulații.

' Utilitățile de care dispune zona analizată sunt: rețea de alimentare cu gaz metan de 2 țoii, rețea de alimentare cu apă potabilă pe o conductă de 150 mm.

Amplasamentul studiat este străbătut la ora actuală de câteva rețele electrice de / medie tensiune (20 kv), paralele cu DN, una în N, la DN, ce conține și un post de ) transformare ce alimentează ferma de la N, precum și stația de carburanți Gazprom,

una diagonală, la NE, ce trece calea ferată din care se ramifică ultima, mediană față


de adâncimea terenului și paralelă cu DN, care traversează întreg terenul studiat spre SSV. Rețelele de telecomunicații sunt prezente pe DN 69.

Date privind impozitele și taxele

Normale

ROMPRICE


Istoric

Nu se cunosc tranzacții anterioare.

Probleme de mediu

în urma discuțiilor cu clientul, evaluatorului nu i s-a cerut să investigheze potențialul de contaminare a proprietății; prin urmare, presupunem că, dacă s-ar face investigații, nu s-ar descoperi nimic care să afecteze valoarea acesteia. Evaluatorul nu a efectuat nicio investigație relativ la folosirea anterioară a proprietății, pentru a stabili dacă aceasta prezintă potențial de contaminare și, presupunem deci, că nu există asemenea potențial. Altfel, valoarea proprietății poate fi afectată în sensul diminuării cu o valoare nespecificată.

Analiza pieței imobiliare

Dependența pieței imobiliare de evoluțiile în plan micro și macroeconomic pot crea un context dificil care pot duce la destabilizarea acestei zone în perioade de crize economice, instabilitatea piețelor acționând practic ca un factor inhibator al procesului investițional în ceea ce privește activele imobiliare. Piața imobiliară din România a traversat o astfel de perioadă începând cu anul 2009. Situației economice dificile i s-a adăugat limitarea creditării ipotecare, situație generată de dificultățile din sistemul financiar bancar și creșterea gradului de risc asociat acestor tipuri de active. In acest context, scăderea prețurilor ca urmare a lipsei cererii a survenit întârziat, abia după o perioadă în care dezvoltatorii au renunțat la speranța unei reveniri spectaculoase. Numărul foarte redus de tranzacții s-a reflectat și la nivelul proprietăților de tip industrial, în această perioadă investitorii manifestând o puternică aversiune față de risc pe fondul capacității scăzute a proprietăților de a genera veniturile necesare recuperării investițiilor demarate.

Cu toate că procesul de creștere economică s-a reluat după câțiva ani pe plan internațional, evoluțiile la nivelul economiilor a arătat o discrepanță semnificativă, accentuată de incertitudinea privind tendințele viitoare. Creșterea economică a zonei euro a fost susținută de contribuția dinamicii favorabile a exporturilor, în acest context, un rol important având avansul economiilor emergente. Pe fondul propagării măsurilor de politică monetară și a celor destinate restabilirii funcționării normale a piețelor financiare adoptate în trecut, o contribuție pozitivă a avut și trendul pozitiv al cererii interne.

In ultimii ani, România a recuperat o mare parte din decalaj, evoluția favorabilă a partenerilor comerciali externi exercitând un rol important în această direcție, îmbunătățirea contextului economic regional a transmis semne importante de revenire a pieței imobiliare. Curând s-a putut observa o diminuare a reticenței investitorilor prin reluarea lucrărilor de construcții, consolidarea portofoliilor de proprietăți ale investitorilor străini, inițierea unor proiecte imobiliare de anvergură și îmbunătățirea echilibrului dintre cerere și ofertă, toate reflectate în stabilitatea prețurilor.

Sectorul rezidențial a înregistrat evoluții semnificative în ceea ce privește nivelul cererii pentru locuințe. Impulsul acestor modificări a fost generat de programul Prima Casă, cele mai multe tranzacții nedepășind plafonul de finanțare instituit prin program. Oferta de locuințe a fost și este momentan susținută și de instituțiile de credit.


Piața imobiliară rezidențială a anului 2020 a traversat mai multe perioade, alternând de la stagnare la o creștere de câteva procente, în cazul orașelor mari, a prețului pe metrul pătrat, atât pentru apartamentele vechi, cât și pentru cele noi. Reducerea costurilor de construcție și a celor cu forța de muncă au permis dezvoltatorilor să încerce o adaptare a ofertei la segmentul majoritar de piață, al cumpărătorilor.

Analiza evoluției prețurilor medii pe metru pătrat al apartamentelor, în ultimii 10 ani, evidențiază faptul că localitățile din jumătatea de vest a țării au recuperat cel mai mult din scăderile de preț determinate de criza economică. Comparativ cu primul trimestru din 2008, Cluj Napoca este singurul oraș din România care nu numai că a recuperat scăderea de preț, ba chiar a ajuns la un preț mediu pe metru pătrat mai

ROMPRICE 13 EVALUĂRI

mare decât în urmă cu 12 ani. Capitala Transilvaniei este urmată de Oradea, cu o scădere curentă de 0,7%, Timișoara și Arad, cu -6,5%, Alba lulia, cu -9,3%, și Satu Mare, cu -10,5%. Capitala se numără printre orașele cu cea mai mare scădere, mai având de recuperat mult din nivelul prețului mediu din 2008.

Dintre toate sectoarele imobiliare, piața terenurilor a înregistrat cea mai mare depreciere în perioada 2009-2012, manifestată printr-o scădere de prețuri cu până la 50% față de 2008. Trebuie remarcat însă, faptul că scăderea prețurilor s-a produs cu mari diferențe, în funcție de zonă sau oraș. In perioada post-crîză, prețul terenurilor a înregistrat o dinamică diferită în funcție de utilizarea acestora. Terenurile destinate agriculturii, menținute Ia un nivel de preț cu mult sub media europeană, se bucură de un interes foarte mare din partea investitorilor, suprafețele mari disponibile, calitatea solului constituind elemente de atractivitate pentru acest segment de piață. Prețurile pentru terenurile agricole se situează între 5.000-10.000 euro pe hectar, în zona de vest a țării, prețul urcând și peste aceste valori datorită interesului manifestat de investitorii străini. Acest trend crescător este de așteptat să continue și în perioada următoare, având în vedere că nivelul cererii va rămâne ridicat.

O componentă semnificativă a cererii pentru terenurilor agricole s-a datorat în mare măsură investitorilor străini care au achiziționat un milion de hectare de teren agricol în mai puțin de doi ani și jumătate de la liberalizarea pieței pentru cetățenii din Uniunea Europeană. Potrivit unei analize a Transnațional Institut, primele 100 de companii cu profil agricol care operează în România au acționariat străin, interesul crescut al nerezidenților antrenând o creștere progresivă a prețurilor la nivelul mai multor regiuni din țară, cu precădere la nivelul județelor din vest și din sud. Un rol determinant în cadrul prețurilor la terenurile agricole revine gradului de comasare al terenurilor, situației cadastrale a acestora, existenței logisticii necesare pentru o agricultură performantă și, nu în ultimul rând, calității solului.

Sectorul proprietăților de tip comercial a înregistrat de asemenea importante tendințe de revenire în ultima perioadă, dar numai în ceea ce privește interesul retaîlerilor pentru suprafețe mari, adecvate planurilor de dezvoltare ale unora dintre companiile mari ce activează în domeniul comercial sau logistic. Mulți retaileri și-au reluat planurile de expansiune atât în capitală, Timișoara, Constanța, Cluj, cât și în orașele cu populație sub 100.000 de locuitori.

In prezent, analiștii poziționează România într-o poziție favorabilă din punct de vedere economic, iar acest lucru înseamnă de asemenea stabilizarea prețurilor pe termen mediu și creșterea interesului și în sfera proprietăților de tip comercial sau industrial. Modificările intervenite la nivel economic (nivelul salariilor, al veniturilor în general etc.) influențează mult puterea de cumpărare în domeniul imobiliar, piața fiind foarte sensibilă la aceste modificări. Astfel, activitățile din domeniul imobiliar sunt direct legate de desfășurarea vieții economico-sociale și de cele mai multe ori reflectă schimbările apărute în nivelul de trai al populației. în prezent încă observăm o discrepanță importantă la nivelul cererii și ofertei, neputându-se vorbi despre un echilibru între aceste două forțe. Punctul de echilibru este greu de atins, în condițiile în care dinamica pieței imobiliare depinde printre a Iți factori de nivelul veniturilor populației și de condițiile de finanțare pentru achizițiile de imobile. Cererea și oferta se vor echilibra, pe măsură ce forța cererii va crește și va absorbi oferta, deziderat greu de îndeplinit în special la nivelul localităților mici, în aceste condiții, piața este a cumpărătorilor, iar tranzacțiile se vor încheia doar la prețuri competitive.

Conform ultimului studiu realizat de Colliers Romania anul 2018 a reprezentat un an record pentru piața de spații industriale și de logistică din România, cu peste 0,7 milioane de metri pătrați de noi spații de depozitare moderne estimate a fi finalizate,

ROMPRICE


__________________________________________________________________________ 14

adăugându-se la un stoc de 4,2 milioane de metri pătrați la nivel național. în creștere în creștere față de anul 2017,care a avut livrări înjur 0,5 milioane de metri pătrați, Bucureștiul reprezentând puțin peste jumătate din creșterea totală în 2018.

Astfel se remarcă în continuare tendința dezvoltatorilor de a se concentra pe București sau pe regiuni hub-uri, situate mai ales în Transilvania sau în orașe cu conectivitate bună Ia transport. Tendință determinată în principal de neconcretizarea proiectelor mari de infrastructură.

Pentru 2018, cererea totală raportată, a fost comparabilă cu nivelul anului 2017 de circa 0,5 milioane de metri pătrați închiriați pentru spații modeme de depozitare. Având în vedere faptul că livrările de spații noi au fost cu aproximativ 40% mai mari decât în anul precedent, este probabil că o parte mai mare din piața a fost compusă din tranzacții directe (și nedeclarate).

Segmentul de retail a reprezentat jumătate din total, doar două tranzacții încheiate de principalii comercianți cu amănuntul din țară (Metro Cash & Carry și Auchan), în nordul Bucureștiului, reprezentând peste un sfert din piața totală în 2018.

Privind cererea pe orașe, observăm că Bucureștiul revenit în prim-planul activității, cu peste 60% din tranzacții raportate total, urmat de hotspoturi din Transilvania precum Timișoara, Deva și Cluj-Napoca, Arad.

Atât în municipiul Arad, cât și în celelalte orașe observăm că dezvoltarea unor astfel de proiecte s-a realizat pe amplasamente situate de regulă în imediata apropiere a localității, la cea. 1-3 km distanță de zonele rezidențiale locuite și care sunt accesate de artere principale de circulație (drumuri naționale sau europene) care asigura accesul din și spre oraș.

Analiza zonei

Proprietatea supusă evaluării se situează în zona de sud a municipiului Arad, zonă care în ultimii ani înregistrează un număr mediu de tranzacții și de regulă acestea au ca obiect proprietățile de tip industrial și comercial.

Astfel, în zona vest există numeroase spații de producție și logistică precum CTPark Arad, International Alexander, Polach Logistics &Transport, Gebruder Weiss, Gefco, Quehenberger Logistics, Gala Vestrade, Wexa International, Duvenbec Logistic, SMC Romania, Raben Logistics etc.

La data evaluării, ofertele de vânzare pentru proprietăți similare situate în zona din care face parte proprietatea subiect se diferențiază în funcție de suprafață, acces, utilități.

Cererea


Se remarcă o creștere a cererii pentru terenuri industriale. Potențialii cumpărători fiind persoane juridice, care doresc dezvoltarea de centre comerciale sau spații de logistică sau producție. Astfel, pe fondul cererii în creștere, rata de neocupare a spațiilor industriale a scăzut, la nivel național, spre nivelul de 4%, în timp ce în Capitală gradul de neocupare este de 3%, ținând cont că dezvoltatorii nu mai au spații mari disponibile spre închiriere. în prima jumătate a anului trecut, cererea a venit în special din sectoarele de retail și comerț electronic (35%), respectiv logistică și distribuție (33%). Chiriile solicitate au urcat ușor și variază între 3,5 și 4,5 euro/mp/lună. Taxa cu serviciile administrative (service charge), care acoperă impozitul pe proprietate, polița de asigurare, paza, mentenanța tehnică și peisagistica spațiilor exterioare, variază între 0,5 și 1 euro/mp/lună.

Partea de vest a țării reprezintă în continuare zona cea mai atractivă din punct de vedere a dezvoltărilor industriale, după București, datorită căilor de comunicație rutiere dezvoltate și a apropierii de graniță.

Oferta competitivă

Oferta de terenuri se manifestă în special din partea persoanelor fizice sau societăți comerciale private care au ca obiect de activitate investiții imobiliare. Oferta existentă pe piață în prezent se situează în intervalul 10-50 euro/mp în funcție de

ROMPRICE 15 EVALUĂRI

suprafață, acces, utilități. Zonele cu cea mai importantă ofertă sunt: zona industrială vest, cu prețuri pentru parcele de până în 10 ha cuprinse între 15 și 40 euro/mp sau care depășesc 60 euro/mp pentru suprafețe mai mici sau situate în zonele deja dezvoltate; zona industrială sud, cu prețuri cuprinse între 15 și 40 euro/mp.

în zonă oferta cuprinde foarte multe oferte speculative cu prețuri ce depășesc 30-40 euro/mp, dar cu proprietăți care sunt pe piața de mai mult de 5-6 ani, valorile tranzacțiilor efective nedepășind 20-30 euro/mp.

Echilibrul pieței imobiliare

Piața locală a terenurilor industriale din Arad a cunoscut în anii 2009-2014 un regres în ceea ce privește dinamica. Ultimii 3 ani au adus însă o revitalizare a cererii pentru aceste proprietăți. Cu toate acestea, piața înregistrează încă fluctuații ale prețurilor în sensul alternării perioadelor de creștere cu cele de revenire la nivelurile anterioare. Pe termen scurt, oferta imobiliară este relativ fixă și răspunde la prețul cererii. Putem afirma că momentan piața terenurilor industriale înregistrează un dezechilibru, caracterizându-se ca o piață a vânzătorilor.

ROMPRICE 16 EVALUĂRI

Analiza celei mai bune utilizări

Conform Standardelor de Evaluare (ediția 2018) valoarea de piață a unui activ va reflecta cea mai bună utilizare a acestuia. Cea mai bună utilizare este utilizarea unui activ care îi maximizează productivitatea și care este posibilă fizic, permisă legal și fezabilă financiar. Aceasta este un concept fundamental pe piața imobiliară, fiind conturat de forțele competitive de pe piață. Forțele de piață au rol determinant în formarea valorii de piață, analiza acestora fiind esențială pentru procesul de evaluare, în momentul în care scopul efectuării unei evaluări este de a formula o opinie asupra valorii de piață, analiza celei mai bune utilizări identifică utilizarea cea mai profitabilă și cea mai competitivă a unei proprietăți imobiliare.

Prin definiție, cea mai bună utilizare reprezintă utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și care determină o valoare maximă.

Cea mai bună utilizare a unei parcele de teren nu este determinată printr-o analiză subiectivă a deținătorului proprietății imobiliare, a constructorului sau evaluatorului; aceasta este determinată de forțele competitive de pe piața în care este localizată proprietatea. De aceea, analiza și implementarea celei mai bune utilizări este un studiu economic și o analiză financiară concentrată asupra proprietății imobiliare în cauză. Aceasta poate fi continuarea utilizării existente a activului sau o utilizare alternativă.

In cazul prezentei evaluări, utilizarea de teren arabil, nu reprezintă cea mai bună utilizare a acestuia, iar aceasta analiză are rolul de a determina utilizarea la care să poată fi estimată valoarea de piață conform cu Standardele de Evaluare (ediția 2018) adoptate de Conferința Națională a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, standardele de evaluare obligatorii pentru membrii asociației, experți evaluatori autorizați.

în toate procesele de evaluare, opiniile asupra valorii se bazează pe utilizare. Cea mai bună utilizare a unei proprietăți supuse evaluării oferă baza unei investigații amănunțite a poziției competitive a proprietății imobiliare, așa cum se reflectă în raționamentul participanților de pe piață. în consecință, cea mai bună utilizare poate fi descrisă ca baza fundamentării valorii de piață.


Cea mai bună utilizare a unui activ, evaluat ca fiind de sine stătător, poate fi diferită de cea mai bună utilizare a acestuia când activul este o parte a unui grup, caz în care trebuie luată în considerare contribuția sa la valoarea totală a grupului. Caracteristicile esențiale ale amplasamentului rămân neschimbate chiar dacă pe teren se află sau nu un imobil (destinația imobilului poate fi schimbată). Prin urmare, valoarea terenului este elementul conducător, iar valoarea proprietății imobiliare este în funcție de venitul adus de acest teren. Cea mai bună utilizare a terenului sau amplasamentului ca fiind liber poate fi utilizarea prezentă, construcția subîmpărțirea sau unirea; în mod alternativ, terenul poate fi păstrat ca investiție.

ROMPRICE 17 EVALUĂRI

Determinarea celei mai bune utilizări presupune luarea în considerare a următoarelor aspecte:

 • (a) să se stabilească dacă o utilizare este posibilă, prin prisma a ceea ce ar fi considerat rezonabil de către participanții pe piață,

 • (b) sa reflecte cerința de a fi permisă legal, fiind necesar să se ia în considerare orice restricții în utilizarea activului, de exemplu, specificațiile din planul urbanistic, (c) utilizarea să fie fezabilă financiar, având în vedere dacă o utilizare alternativă, posibilă fizic și permisă legal, va genera profit suficient pentru un participant tipic pe piață (după ce au fost luate în calcul costurile conversiei la acea utilizare) peste profitul generat de utilizarea existentă.

Stabilirea utilizărilor posibile.

în ultimii ani a continuat dezvoltarea centrelor comerciale de tip big box, importate pentru prima dată în România de Metro Cash & Carry. în acest moment, întâlnim exemple de parc comercial bazat pe modelul "big box retail" în aproape toate orașele reședință de județ, majoritatea acestora fiind construite în ultimii 10 — 15 ani. Avantajele unui parc comercial, atât pentru consumatorul final, cât și pentru comercianți, derivă din concentrarea unei oferte complementare, suprafețele mari ale magazinelor permițând comercializarea unei game largi de produse. Comercianții au posibilitatea fructificării avantajelor de imagine prin dezvoltarea unui magazin independent, posibilitatea exploatării traficului suplimentar generat de ceilalți retaileri din parc și reducerea nivelului investiției necesare prin construcția pe un singur nivel a unei structuri ușoare și existența unei zone comune, la dezvoltarea căreia participă toți comercianții din parc.

Atât în municipiul Arad, cât și în celelalte orașe observăm că dezvoltarea unor astfel de proiecte s-a realizat pe amplasamente situate de regulă în imediata apropiere a localității, Ia cca. 1-3 km distanță de zonele rezidențiale locuite și care sunt accesate de artere principale de circulație (drumuri naționale sau europene) care asigura accesul din și spre oraș.

La mai puțin de 50 km distanță de Arad, în municipiul Timișoara există astfel de centre comerciale adiacente tuturor drumurilor de ieșire din oraș. Astfel în zona de nord există complexul format din Hypermarket-ul Real, Selgros, Hornbach și Decathlon accesat de drumul național DN69 (spre Arad), parcul industrial și tehnologic Timișoara, precum și Hipermarketul Metro 2 situate la cca 3,5 km, respectiv 2,5 km distanță de zona rezidențială. în zona de est pe drumul european E70 în direcția Lugoj s-au dezvoltat numeroase spații comerciale, în special reprezentanțe auto și spații de logistică până la cca. 3,5-4 km de la limita de localitate. Zona de sud a orașului reprezintă cea mai dezvoltată zonă din punct de vedere comercial și logistic. La cca. un kilometru de zona rezidențială este amplasat depozitul Arabesque, Hypermarket-ul Auchan împreună cu magazinele de bricolaj Praktiker și Leroy Merlin (la cca. 2 km), Hypermarket-ul Metro 1 și platforma industrială Incontro la aproximativ 3 km. De asemenea, în zonă s-au dezvoltat numeroase spații de servicii, reprezentanțe auto și depozite comerciale.

Un model similar de dezvoltare pe trenuri adiacente arterelor principale care asigura accesul în și dinspre oraș îl întâlnim în toate orașele cu un număr mai mare de o sută mii de locuitori, precum Oradea, Cluj Napoca, Baia Mare, Târgu Mureș, Craiova, Sibiu, Brașov, Ploiești, Pitești, etc. dar și în orașe cu un număr mai mic de locuitori precum Deva, Drobeta Tumu Sever in, s.a.m.d. în majoritatea acestora proiectele s-au dezvoltat în afara localității, pe trenuri arabile scoase ulterior din circuitul agricol și trecute în intravilan cu sprijinul autorităților locale.

Municipiul Arad, cu un număr de aproape 150.000 de locuitori, nu face excepție de la această regulă, toate ieșirile din oraș fiind dezvoltate din punct de vedere comercial și logistic, mai puțin una singură, cea spre Timișoara, blocată de construcția autostrăzii. Astfel la cca. 2 km distanță de zona rezidențială Gai, în zona de nord-vest a municipiului, există centrul comercial Armonia compus din Hypermarket-ul Carrefour, magazinul de bricolaj Bricostore și galeria comercială Armonia. De asemenea, în zonă mai sunt amplasate spații de logistică, magazinul de bricolaj Dedeman, Expo Arad, etc. în partea de nord-est, Ia cca 1,5 km distanță de cartierul Grădiște, pe drumul 79 Arad-Oradea este amplasat centrul comercial compus din magazinul Praktiker și Hypermarket-ul Metro, existând și o dezvoltare rezidențială la cca. 3 km de acestea - cartierul Verde. Pe drumul național Arad-Deva, la cca. 1 km de Arad, este amplasat un centru comercial compus din Hypermarket-ul Real și magazinul de bricolaj OBI, în zonă aflându-se și Hypermarket-ul Selgros și Jumbo. în zona industrială dinspre Zădăreni s-au finalizat deja câteva proiecte logistice sau spații de producție cum ar fi Cefin Logistic Park, Zentyss, Radan Impex. Exista însă și multe proiecte pentru terenurile din zonă, printre acestea cele ale Gebruder Weiss, Imotrust, SMC și multe altele.

Date fiind cele prezentate mai sus, tendință generală de dezvoltare a terenurilor amplasate în apropierea orașelor și adiacente căilor rutiere importante, considerăm cea mai bună utilizare a terenului ca fiind dezvoltarea industrială/logistică.

Considerații privind variantele selectate:

 • • trafic auto intens;

 • • amplasare în apropiere de graniță, la 51 de km. de Timișoara și în vecinătatea autostrăzii Viena-Budapesta-București;

 • • 10 minute depărtare de centrul Aradului;

 • • acces facil la arterele de circulație importante;

Premisele legale

Din informațiile deținute nu există limitări din punct de vedere legal sau urbanistic.

Fezabilitatea proiectului

Tehnica reziduală este bazată pe principiul echilibrului și al conceptului de contribuție se folosește când valoarea clădirilor este cunoscută sau poate fi estimată cu o precizie bună și se pot extrage de pe piață date credibile pentru calculul ratelor de capitalizare sau actualizare.

Metoda ia in considerare venitul pe care l-ar putea aduce terenul dacă ar fi construit și valorificat ca o proprietate “la cheie”. Diferența dintre valoarea proiectului și costul de construcție reprezintă valoarea terenului liber.


Pentru a aplica această metoda este necesar a determina care construcție actuală sau ipotetică reprezintă cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber. Apoi venitul net din exploatare al proprietății este estimate pe baza chiriilor și a cheltuielilor de exploatare de la data evaluării.

Rezultatul acestei analize este valoarea maximă pe care un dezvoltator prudent ar putea să o plătească pentru achiziționarea unui teren neamenajat, deci o valoare calculată ca mărime reziduală între prețurile de vânzare estimate ale amplasamente lor/loturi lor amenajate sau ale proprietăților construite și costurile totale estimate de parcelare, amenajare și construire.

Prin utilizarea metodelor de randament pentru utilizări propuse, rezultă că CEA MAI BUNA UTILIZARE a proprietății imobiliare în cauză, este cea de teren pentru o dezvoltare dezvoltarea industrială/logistică.

ROMPRICE 19 EVALUĂRI

Evaluarea proprietății

în vederea estimării valorii de piață a imobilului au fost parcurse următoarele etape:

 • ■ Identificarea și inspecția terenurilor;

 • ■ Identificarea drepturilor de evaluat;

 • ■ Stabilirea ipotezelor și a ipotezelor speciale;

 • ■ Analiza pieței imobiliare specifice;

 • ■ Aplicarea metodelor de evaluare în vederea detenninării valorii de piață a proprietății.

Toate aceste etape au fost parcurse analizând cu atenție toate informațiile culese și interpretându-le din punctul de vedere al evaluării. Având în vedere condițiile actuale de pe piața proprietăților de tip agricol, caracterizată printr-un număr suficient de tranzacții și oferte, evaluarea imobilului s-a realizat prin metoda comparației directe.

Evaluarea terenului

Terenul are valoare pentru că oferă utilitate potențială ca amplasament pentru o structură, facilitate de recreere, exploatare agricolă sau drept de trecere pentru căi de transport. Pe lângă utilitatea de bază a terenului, există mai multe principii și mulți factori care trebuie luați în considerare la evaluarea terenului.

Anticiparea, schimbarea, oferta și cererea, substituția și echilibru sunt principii ale evaluării care influențează valoarea terenului.

De asemenea, caracteristicile fizice ale terenului, utilitățile disponibile și amenajările terenului afectează utilizarea și valoarea acestuia. Caracteristicile fizice ale lotului de teren pe care un evaluator trebuie să le ia în considerare sunt mărimea, forma, deschiderea, topografia, localizarea, vederea și caracteristicile topografice precum perimetru, înclinația și drenajul.

Valoarea terenului trebuie considerată în termeni de cea mai bună utilizare. Chiar daca terenul prezintă amenajări și construcții, valoarea terenului este bazată pe cea mai bună utilizare ca fiind liber și disponibil pentru dezvoltări la cea mai bună utilizare economică.

Evaluarea terenului se concentrează atât asupra evaluării părții fizice cât și asupra drepturilor de proprietate aferente.

Metodele de evaluare a terenului liber sunt următoarele: comparația directă, extracția, alocarea, metoda reziduală, capitalizarea rentei funciare, analiza parcelării și dezvoltării.

Comparația directă este cea mai utilizată metodă pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată atunci când există informații disponibile despre tranzacții și/sau oferte comparabile. Atunci când nu există suficiente vânzări de terenuri similare pentru a se aplica comparația directă, se pot utiliza metode alternative, precum: extracția de pe piață, alocarea (proporția) și metode de capitalizare a venitului.

Metodele de capitalizare a venitului, aplicate în evaluarea terenului, sunt împărțite la rândul lor în: metodele capitalizării directe - metoda reziduală și capitalizarea rentei funciare și metoda actualizării — analiza fluxului de numerar/analiza parcelării și dezvoltării.

Extracția de pe piață este o metodă prin care valoarea terenului este extrasă din prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii contribuției construcțiilor, estimată prin metoda costului de înlocuire net.

RQMPRICE 20 EVALUĂRI

Metoda alocării, cunoscută și ca metoda proporției, se bazează pe principiul echilibrului și pe principiul contribuției, care afirmă că există un raport tipic sau normal între valoarea terenului și valoarea proprietății imobiliare, pentru anumite categorii de proprietăți imobiliare, din anumite localizări.

Metoda reziduală poate fi utilizată în estimarea valorii terenului atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: a) valoarea construcției existente sau ipotetice, reprezentând CMBU a terenului ca fiind liber, este cunoscută sau poate fi estimată cu precizie; b) venitul anual net din exploatare generat de proprietatea imobiliară este stabilizat și este cunoscut sau poate fi estimat; c) pot fi identificate pe piață ratele de capitalizare atât pentru teren, cât și pentru construcție; d) dacă există autorizație de construire.

Metoda capitalizării rentei funciare reprezintă o metodă prin care renta funciară este capitalizată cu o rată de capitalizare adecvată extrasă de pe piață pentru a estima valoarea de piață a dreptului de proprietate asupra terenului arendat/închiriat, adică a dreptului de proprietate afectat de locațiune.

Dacă renta contractuală corespunde rentei de piață, valoarea estimată prin aplicarea ratei de capitalizare (adecvate) de pe piață va fi echivalentă cu valoarea de piață a dreptului de proprietate.

Analiza parcelării și dezvoltării este o metodă foarte specializată, utilă numai în anumite cazuri de evaluare a terenurilor care sunt suficient de mari pentru a fi divizate în parcele mai mici și vândute cumpărătorilor sau utilizatorilor finali.

Metoda este utilizată pentru evaluarea unui teren liber, având potențial de parcelare și (re)dezvoltare, prin analiza fluxului de numerar actualizat (analiza DCF).

ROMPRICE 21 EVALUĂRI

Analiza rezultatelor si

concluzia asupra valorii

în vederea reconcilierii rezultatelor s-a procedat la revederea întregii evaluări pentru a avea siguranța că datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul și logica aplicată au condus la judecăți consistente. Datele utilizate sunt autentice, pertinente și suficiente, fiind obținute din surse considerate de încredere.

Criteriile care au stat la baza estimării finale a valorii, fundamentată și semnificativă, sunt: adecvarea, precizia și cantitatea de informații.

H Adecvarea: prin acest criteriu, evaluatorul judecă cât de pertinentă este fiecare metodă, scopului și utilizării evaluării.

■ Precizia: precizia unei evaluări este măsurată de încrederea evaluatorului în corectitudinea datelor și a calculelor efectuate.

B Cantitatea informațiilor.

în aceste condiții, ținând cont pe de o parte de rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare considerate adecvate, de relevanta și informațiile de piață care au stat la baza aplicării acestora, și pe de altă parte de scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare, în opinia evaluatorului, valoarea de piață estimată la data raportului pentru terenul evaluat este de :

CF nr.350485, suprafața de 2.800 mp din 9.2 [2 mp:

84.600 EUR, echivalent 406.711 RON (30 euro/mp)

CF nr. 354666. 354668, 354669 (626+1352+720; total: 2.698 mp):

80.940 EUR, echivalent 391.895 RON (30 euro/mp)

valoarea nu este afectată de cota t.v.a.

Raportul a fost întocmit în conformitate și pe baza standardelor, recomandărilor și metodologiei de lucru recomandate de către ANE VAR.

Cătălin Lungii

evaluator autorizat - EPI, EBM

membru titular ANE VAR

expert tehnic judiciar

Romprice

Str. Lucian Blaga, nr. 2, ap. 6,

Timișoara - 300002

Tel. ’ + 40 769 68 89 98

Fax: +40 356 20 18 01

O

Anexe

ROMPRICE 23 EVALUĂRI

Anexa 1 - Metoda comparației directe - CF 350485

Elemente comparație

5 Li b! S C \

Corn parabila

Comparabila Comparabila   Comparabila

li                        II!                         IV

identificare proprietate

DN69

DN69

Z. ind. Sud

Z. ind. Sud

Z, ind. Sud

Preț vânzare (euro/mp)

35,0

35,0

32,0

40,0

Suprafață (mp)

2800

200000

22300

15000

70000

Ajustare procentuală

-15%

-15%

-15%

-15%

V VASV —A',,-AVA,AA, • SS* AS.,' S • • ASS ASS , -A SV S-A, A-

Ajustare unitară

-5,25

-5,25

-4,8

-6

Valoare ajustată

30

30

27

34

Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară

0

0

0

0

,S-,S-AV — -S-......—.....  -......-.....     -

..........-—........—......".........................

•• ...........-..........-sa.aaaa..aa.aaa sss, •

AA S S^SAAAASSS SASA S-A, -A V SA-A S • • . - • S- -,,, S-, - - S--AA- • • •

■' ■'■■■'......-.................—.............

'.......-........••• • .....

Valoare ajustată

30

30

27

34

Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară

0

0

0

0

Valoare ajustată

30

30

27

34

Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară

0

0

0

0

Valoare ajustată

30

30

27

34

Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

. __.  . A   A.A.  AA  _AAA  .    .....

-  AA . --A —AA —AA A —A A-A A-A A A -AA—S —A . ■ A — — — ---  —— A —A .  .

Ajustare unitară

0

0

0

0

Valoare ajustată

30

30

27

34

Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară

0

0,00

0,00

0

Valoare ajustată

30

30

27

34

Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

-A-A-AS-AA- -A-A--,AA-V.......--------------------------.....   —..........................

........--.....--.....™-'- ••—••••

.SAS,-,A-SAA,SV,-AS-AA-S-,,-AA-- —, ,.......— S-

--------------------------------------------

.,...,S^, -A. .„A,,...,,,.,-,,,".,.,-,,... A         A „ .

Ajustare unitară

0

0

0,00

0

Valoare ajustată

30

30

27

34

Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară

0

0

0,00

0

ROMPRICE: 24 EVALUĂRI

Valoare ajustată

30

30

27

34

Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară

0

0

0

0

Valoare ajustată

30

30

27

34

Majoi

Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară

0             0            0,00            0

Valoare ajustată

im

Ajustare procentuală

30          30           27           34

PI Wj PWmWWPf

iffSi

0%        0%        0%        0%

Ajustare unitară

0,00            0             0            0,00

Valoare ajustată

Ajustare procentuală

30          30           27           34

0%        0%        0%        0%

Ajustare unitară

0

0,00

0,00

0

Valoare ajustată

30

30

27

34

WlWffliW

n                 * 1       ' ■’i’i&' •■■*£-* ?'L rj Ă , dl‘j

Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară

0,00

0,00

0,00

0,00

Valoare ajustată

30

30

27

34


Ajustări

Tip comparabilă


Drept de prop, transferat


Condiții de finanța re .


Condiții de vânzare


Ajustare de -15% pentru toate cele 4 comparabile specifică negocierii pentru terenuri în zona de amplasare;___________________________________________

Nu sunt necesare ajustări, dreptul de proprietate fiind integral pentru toate cele 4 comparabile;_____________________________________________________

Nu sunt necesare ajustări, toate proprietățile comparabile beneficiind de aceleași condiții de finanțare;________________________________________________

Nu sunt necesare ajustări, toate proprietățile comparabile beneficiind de aceleași condiții de vânzare;__. ___________


ROMPRICE V ' -

25


Condiții de piață

Nu sunt necesare ajustări, toate proprietățile comparabile beneficiind de ______________aceleași condiții de piață;_______________________________________________________

Localizare

Nu sunt necesare ajustări, toate proprietățile comparabile sunt situate în aceeași zonă sau în zone similare ca nivel al pieței;,___

Drum de acces

Nu sunt necesare ajustări, toate proprietățile comparabile dispun de acces similar;

. aaaa..aa.aa. aaaawaaaaa -a-av— n---.------------- •      *avav

aaa-aaaaav.....-.V.* —r v--a -----%-------v-......%------------------------a-.a-.a-----a-ssawa--•.aa.v.aaa.aa.aa.v..aa.aa. aaaaaaaa.w.aaaaaaaaaa. .aaaa. aaaaaa. aa-aaaaaaaaa av a-aa-a s-a aa--aaaavaa aa-a        ni. fi---a-----------'---1 1 1 ‘ ** ** a--ata .iaa aa* va -r. as aa* s aaaaas aa-a a a* aaa aaavaaa a-a . aa a-a a-a .-aaaa. aa

Utilități

Nu sunt necesare ajustări, toate proprietățile comparabile dispun de aceleași __utilități;______________________

Nu sunt necesare ajustări, dat fiind scopul evaluării;

Caracteristici fizice

Suprafață (mp)

Front stradal

Cea mai bună utilizare

Categorie folosință

Altele


Nu sunt necesare ajustări, dat fiind scopul evaluării, schimbul de teren în vederea compactării unor suprafețe mai mari;

Nu sunt necesare ajustări, dat fiind scopul evaluării;

Nu sunt necesare ajustări, toate proprietățile comparabile au aceeași cea mai bună utilizare, având în vedere scopul evaluării;

Nu sunt necesare ajustări, toate proprietățile comparabile au aceeași categorie de folosință;

Nu sunt necesare ajustări.

Criterii

Preț (euro)

7.000.000 €

B               C

2.800.000 €

780.500 €

480.000 €

Tipul comparabilei

Ofertă

Ofertă

Ofertă

Ofertă

Drept de prop. transmis:

Integral

Integral

Integral

Integral

Integral

Condiții de finanțare

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Condiții de vânzare

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Cheltuieli imediat după cumpărare

fără

fără

fără

fără

fără

Condițiile pieței:

Prezent

Prezent

Prezent

Prezent

Adresa

0

0

0

0

Localizare:

DN69

DN69

Z. ind. Sud

Z. ind. Sud

Z. ind. Sud

Caracteristici fizice

-

-

-

-

Suprafața (mp):

2800

200000

22300

15000

70000

Forma, raport front/adâncime:

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Front stradal - aprox.:

-

-

-

-

-

Topografie:

Plană

Plană

Plană

Plană

Plană

Utilități

Toate

da

da

da

da

Coeficienți urbanistici

similar

similar

similar

similar

Cea mai bună utilizare:

industrial

industrial

industrial

industrial

industrial

Construcții pe teren

liber

similar

similar

similar

similar

Tip drum

Drum public

Drum public

Drum public

Drum public

Drum public

Drum asfaltat/neasfaltat

pământ

pământ

pământ

pământ

pământ

Preț / mp (EURO)

35

35

32

40

curs euro:

4,8418

ROMPRICE 26 EVALUĂRI

Anexa 2 - Metoda comparației directe - CF nr. 354666,354668,354669

Elemente comparație Subiect comparabila

Comparabila

II

Comparabila

III

Comparabila IV

Identificare proprietate                 DN69         DN69

Z. ind. Sud

Z. ind. Sud

Z. ind. Sud

Preț vânzare (euro/mp)                               35,0

35,0

32,0

40,0

Suprafață (mp)                        2800        200000

22300

15000

70000

5%’W® IM MMlMi

Ajustare procentuală                                 -15%

-15%

-15%

-15%

Ajustare unitară                                         -5,25

-5,25

-4,8

-6

Valoare ajustată                                        30

30

27

34

Ajustare procentuală                                  0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară                                           0

0

0

0

Valoare ajustată                                        30

30

27

34

Ajustare procentuală                                  0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară                                           0

0

0

0

Valoare ajustată                                        30

30

27

34

-i                                                    I

Ajustare procentuală                                  0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară                                           0

0

0

0

Valoare ajustată                                        30

30

27

34

1 fiS,

Ajustare procentuală                                  0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară                                           0

0

0

0

Valoare ajustată                                        30

30

27

34

Ajustare procentuală                                  0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară                                          0

0,00

0,00

0

Valoare ajustată                                        30

30

27

34

c;ccc"c                                   r~--"c :~cc~; ?'ch

• 7^'!&"ÎUț5- ' 1

L- -f. • • Țj - '• \-1;    '';-' '••'        =•.'    ' •' ;••' :•  .   ■■:/ ;■ _>,■' • .> • • • ’.-’i        ' -/ •< • <  '- • -:•' •£••; ■■■  ••'•.•••:■"] ■-:•••■: T rr ><•-’•’         ' -, •.'   -A- -;' 'i           ’  • *s • “ "• ■  ''' '•• r-:- ’              ‘ - J |

- -”4

j t; ,-j       '.->5; ilț                                 ■ ■;

i A A.     p<’_'£ -1        n           'r -!

Ajustare procentuală                                  0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară                                           0

0

0,00

0

valoare ajustata__________________“_______

i

Ajustare procentuală iț </           <;.\ L I          0%

30

0%

27

0%

34

Ș                              - J

0%

L—, , -■■■ ■■;■-........L' ț '

Ajustare unitară               A \\ -„• . J.'                    0

'4 ■*' \__________,...'■.....■'............A?S/______________________________________

0

0,00

0

o

ROMPRICE EVALUĂRI

Valoare ajustată

30

30

27

34

Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară

0

0

0

0

Valoare ajustată

30

30

27

34

Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară

0

0

0,00

0

Valoare ajustată

30

30

27

34

Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară

0,00

0

0

0,00

Valoare ajustată

30

30

27

34

Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară

0

0,00

0,00

0

Valoare ajustată

30

30

27

34

Ajustare procentuală

0%

0%

0%

0%

Ajustare unitară

0,00

0,00

0,00

0,00

Valoare ajustată

30

30

27

34

Ajustări

Tip comparabilă

Drept de prop. transferat

Condiții de finanțare

Condiții de vânzare


Ajustare de -15% pentru toate cele 4 comparabile specifică negocierii pentru terenuri în zona de amplasare;

Nu sunt necesare ajustări, dreptul de proprietate fiind integral pentru toate

cele 4 comparabile; _

Nu sunt necesare ajustări, toate proprietățile comparabile beneficiind de aceleași condiții de finanțare;        __                 

Nu sunt necesare ajustări, toate proprietățile comparabile beneficiind de aceleașj condiții de vânzare;

Condiții de piață

Nu sunt necesare ajustări, toate proprietățile comparabile beneficiind de aceleași condiții de piață;

Localizare

Nu sunt necesare ajustări, toate proprietățile comparabile sunt situate în aceeași zonă sau în zone similare ca nivel al pieței;,

Drum de acces

Nu sunt necesare ajustări, toate proprietățile comparabile dispun de acces similar;

Utilități

Nu sunt necesare ajustări, toate proprietățile comparabile dispun de aceleași utilități;

Caracteristici fizice

Nu sunt necesare ajustări, dat fiind scopul evaluării;

Suprafață (mp)

Nu sunt necesare ajustări, dat fiind scopul evaluării, schimbul de teren în vederea compactării unor suprafețe mai mari;

Front stradal

Nu sunt necesare ajustări, dat fiind scopul evaluării;

Cea mai bună utilizare

Nu sunt necesare ajustări, toate proprietățile comparabile au aceeași cea mai bună utilizare, având în vedere scopul evaluării;

Categorie folosință

Nu sunt necesare ajustări, toate proprietățile comparabile au aceeași categorie de folosință;

Altele

Nu sunt necesare ajustări.

Criterii

Proprietatea de evaluat:

A

Proprietăți

B

comparabile C

D

Preț (euro)

7.000.000 €

780.500 €

480.000 €

2.800.000 €

Tipul comparabilei

Ofertă

Ofertă

Ofertă

Ofertă

Drept de prop. transmis:

Integral

Integral

Integral

Integral

Integral

Condiții de finanțare

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Condiții de vânzare

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Cheltuieli imediat după cumpărare

fără

fără

fără

fără

fără

Condițiile pieței:

Prezent

Prezent

Prezent

Prezent

Adresa

0

0

0

0

Localizare:

DN69

DN69

Z. ind. Sud

Z. ind. Sud

Z. ind. Sud

Caracteristici fizice

-

-

-

-

Suprafața (mp):

2800

200000

22300

15000

70000

Forma, raport front/adâncime:

Normale

Normale

Normale

Normale

Normale

Front stradal - aprox.:

-

-

-

-

-

Topografie:

Plană

Plană

Plană

Plană

Plană

Utilități

Toate

da

da

da

da

Coeficienți urbanistici

similar

similar

similar

similar

Cea mai bună utilizare:

industrial

industrial

industrial

industrial

industrial

Construcții pe teren

liber

similar

similar

similar

similar

Tip drum

Drum public

Drum public

Drum public

Drum public

Drum public

Drum asfaltat/neasfaltat

pământ

pământ

pământ

pământ

pământ

Preț/mp (EURO)

35

35

32

40

/'Tx-a

'A

curs euro:

4,8418

ROMPRICE    VK "

EVALUĂRI

X-

________ 29

Anexa 3 - Metoda capitalizării rentei funciare

Nu se aplică

Anexa 4 — Extrase de Carte Funciară

O Set ui de Cadastru șt Publicitate ImabîltariS ARAEJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliari Arad


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA


Nr. cerere

64412

Ziua

11

Luna

07

Anul

2020

Ced varîFon


PENTRU INFORMARE


Carte Funciara Nr. 350485 Arad


■■Hllllll


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Arad, Jud. Arad, trup izolat de intravilan

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr, topografic

Suprafața* (mp)

Observații f Referințe

Al

350485

3.212

Teren neimpnejmuît;

B. Partea II. Proprietari și acteînscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reaEe

Referințe

83697 / 02/08/2018

Act Notarial nr. 2200, din 02/08/2018 emis de BARDAS SILVIU-DAN;

Bl

Se înființează cartea funciara 350485 a imobilului cu numărul cadastral 350485/Arad, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 350308 înscris in cartea funciara 350308;

Al

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 742/2005;

03

Intabulate, drept de PRO PRIETATEcumpâ ta re, dobândit prin Convenție, cota actuala 2380/82233

Al

1) LUCA PETRU ADRIAN, -NECĂSĂTORIT

OBS£R VATI1: poziție transcrisa din CF 350308/Arad, înscrisa prin încheierea nr. 73123 din 10/07/2018; poziție transcrisa din CF 350057/Arad, înscrisa prin încheierea nr. 54G33 dîn 18/05/2018; poziție transcrisa din CF 305034/Arad, înscrisa prin încheierea nr. 11105 din 03/05/2005; (provenita din conversia CF GGS9GÎ

B4

Intabulate, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 8000/82233

Al

1) LUCA PETRU ADRIAN,-NECĂSĂTORIT

OBS8R.VATI!: poziție transcrisa din CF 350308/Arad, înscrisa prin încheierea nr. 73125 din 10/07/2018; poziție transcrisa din CF 350058/Arad, înscrisa prin încheierea nr. 54G83 din 18/05/2018; poziție transcrisa din CF 3O5034/Aradr înscrisa prin încheierea nr. 11105 din 03/05/2005; (provenita din conversia CF GG89G)

B5

Intabulate, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 4837/82233

Al

1) LUCA PETRU ADRIAN, -NECĂSĂTORIT

OBSERVAT//.- poziție transcnsa din CF 350308/Arad, înscrise prin încheierea nr. 73123 din 10/07/2018; poziție transcrisa dîn CF 350055/Aradr înscrisa prin încheierea nr. 54883 din 18/05/2018; poziție transcrisa din CF 303034/Arad, înscrisa prin încheierea nr. 11105 din 03/05/2005; (provenita din conversie CF GG85G)

B€

Intabulate, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 10074/82233

Al

1) LUCA PETRU ADRIAN.-NECĂSĂTORIT

OSSFfWATif: poziție transcrisa din CF 350308/Arad, înscrisa prin încheierea nr. 73123 din 10/07/2018; pozide transcrisa din CF 3500G0/Arad, înscrisa prin încheierea nr. 54883 din 18/05/2018; poziție transcrisa din CF 303034/Arad, înscrisa prin încheierea nr. 11105 dîn 03/05/2005; (provenita din conversia CF 85838/

B7

Intabulate, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 56942/82233

Al

1) LUCA PETRU ADRIAN.-NECĂSĂTORIT

OBSERVATH: poziție transcrisa din CF 350308/Arad, înscrisa prîn încheierea nr. 73123 din 10/07/2018; poziție transcrisa din CF 3500G1/Aradr înscrisa prin încheierea nr. 54G83 din 18/05/2028; pozide transcrise din CF 305034/Arad, înscrisa prin încheierea nr. 11105 din 03/05/2005; (provenita din conversia CF GG83G)

Docirjrreot car» conjwie date cu caracter personal, proteyate deprevederife Lep&fiX

î«“r*;a '-intru irtfcr-r.i.Ti cn-li-.* '■ adr*=> «par.ancvijro

ROMPRICE________________

Carte Funciară Nr. 350^£S ComiinafQraș-^umcipiu: Arad C. Partea III. SARCINI .

Înscrieri privind dezmembrâmintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

MU SUNT

□octj.'nent -zm canine dste ru c;rsct;c personst', p.’ocejsre de prsvede.’f.'e Legii W. £77/201/2..

î         S'RHțrM in?ai—a^a 5->-h-‘-fc s fii'■«-rii «pay.incpi,r-o

•Tar*-’^h -            li


ROM PRICE 32 EVALUĂRI

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)x

Observații f Referințe

350485

5.212

* Suprafața este determinată in plănui de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment ta» (m)

1

2

10.127

2

3

55.721

3

4

21.518

4

5

70.033

5

6

52.944

6

7

44.426Nr Crt

Categorie folosință

Intra ulfan

Suprafața (mpl

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații f Referințe

1

arabil

DA

9.212

-

-

-

LOT 3, Imobil netmprejmuit, llmiete materia liza te cu tarusi de lemn pe colturile parcelei

Document core conțiae date cu caracter persana?, protejate de prevederile Legii tir. 577/2001.

Patine 3 din d


^nrmulisT vkt.um« 1.1

ROMPRICE 33 EVALUĂRI

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment m (m9

7

8

20.93

8

9

13.126

9

10

106.307

10

1

1H.236


** Lung imite segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru < **♦ Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt meii mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de arc. 7 din Legea nr. 455/2001. coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv in mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare. folosind codul de verificare o n ii ne disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 11/07/2020. 12:45

carct eoiîfine dste cu caractsr,c.rot;/at± de pre/eds.’rfe Legii Tir 577/3DC2.

:       z      ircr** fcdrn za «piiy. iun

Fag1 in a 4 din J


•ar---.-Aâ r v              X uOficiul de Cadastru șî Publicitate ImabiliariS ARAD Biroul de Cadastru și Publicitate imobifiarfe Arad


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Furccfarâ Air. 354666 Arad


Nr. cerere

61440

Ziua

03

Luna

07

Anul

2020


Ccd v.nficicB

llllllillUllIlF


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Arad, jud. Arad

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* {mp?

Observații / Referințe

Al

254CGG

1.352

Teren neimprejmuit; trup izolat de intravilan

B. Partea IL Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

60904 / 02/07/2020

Act Notarial nr. 1197. din 02/07/2020 emis de NP SARDAS SILVIU-DAN;

Bl

Se infiinteaza cartea funciara 354666 a imobilului cu numărul cadastral 354666/Arad, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 306362 înscris in cartea funciara 306362;

Al

Act Normativ nr. 700. din 09/07/2014 emis de ANCPI; Act Administrativ nr. 306362, din 27/01/2020 emis de BCPI Arad;

B3

se noteaza repozitionarea imobilului

Al

OBSERVAȚII: poz/tre transcrisa din CF30G2£2/Arad, înscrise prin încheierea nr. 17498 din 12/02/2020;

Act Notarial nr. 1198, din 02/07/2020 emis de NP BARD AS SILVIU-DAN;

B6

se noteaza renunțarea la dreptul de proprietate a numitului Luca Petru-Adrian, conform prevederilor art.211 din Regulamentul de avizare, recepție si înscriere in evidentele de cadastru si cartea funciara, aprobat prin Ordin 700/09.07.2014 al directorului general al A.N.C.P.I.

Al

QPartea III. SARCINI.


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personsi, protejate rfe prevedere Lepi: iir. 67772001.

Pagina 1 din 2


îsțr.z* j.ntru infera .rw on•[?-.-* !» ■dror. «pay.anc71i.ra

ROMPRICE. 35 EVALUĂRI

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața ^mp)x

Observații / Referințe

354666

1.352

trup izolat de intravilan

le proiecție Stereo 70.

’• Suprafața este determinată in plânu;

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vila n

Suprafața Impl1

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații l Referințe

1

arabil

DA

1.352

-

13594

-

LOT 2, trup izolat de intravilan- teren pentru drum

Lungime Segmente

11 Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

‘o (m)

I

2

4.361

2

3

16.34

3

4

6D.252

4

5

106.835

5

6

159.157

6

7

18.868

Docij.'ncot c;-.rc conjAe dste ri, czrac£;r ^enonsf, .croteyste de prevederile Legi; Nr. e’T/ZGM.

Fa-gin a 2 dtp 3


•ariu'-i’ i yn«B 2 1


*-c‘r*=fc s-an-tfj ift’țrr*as adr-tri «paY.nncpLro

ROM PRICE EVALUĂRI

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (ml

7

8

4.304

8

1

357.989


** Lungimile segmentelor sunt determin b te in planul de protecție Stereo 70 51 sunt rotunjite In 1 milimetru. **4 Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mni mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciara generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea fundară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor continute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 03/07/2020, 12:12


OocirjTTsntcaTe conîwie riate cu csractsr perwnsf, protejate de prevederile Leg;: fir 677J20C1.

Pagina 3 din 3


’<ntru Inform ana cndcT i 1*       «p*y.ancț».ra

ROMPRICE 37 EVALUĂRI

—-gs- f      Oîiriul de Cedastr^ ii Publicitate Imofailtart S.RAQ

_ Nr. cerere ț 51466

î Ziua           03

■ _ Luna J 417      :

f......Triuî_””Ț 2020 ">

Ced vanEzir®

■ifHIIMlBl


Biroul de Csd&ztru si Publicitate Imobili-arS Arad

ANGPI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru informare

Carte Funerară Nr. 3S&6G8 Arad

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Arad, lud. Arad

Nr. Crt

Hr. cadastral Nr, topografic

Suprafața* (rnpJ

Observații / Referințe

Al

B54E62

72Q

Teren neimprejmuit; trup izolat de intravilan

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

60904 / 02/07/2020

Act Notarial nr. 1197, din 02/07/2020 emis de NP BARD AS SILVIU-DAN;

Bl

Se înființează cartea funciara 354668 a imobilului cu numărul cadastral 354663/Arad, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 306362 mscris in cartea funciara 306362;

Al

Act Normativ nr. 700, din 09/07/2014 emis de ANCPÎ; Act Administrativ nr. 306352, din 27/01/2020 emis de BCPI Arad:

B3

se noteaza repoziticnarea imobilului

il

0B5PRVAT/1; pcz/cve Cra-iiscnja tf/n CF 5 £'£-3-52/4 rad. înscrise: pr'm îneberetres nr. 17438 drn J3/02,-2520;

Act Notarial nr. 1198, din 02/07/2020 emis de NP BARD AS SILVIU-DAN;

B6

se noteaza renunțarea la dreptul de proprietate a numitului Luca Petru-Adrian, conform prevederilor art.211 din Regulamentul de avizare, recepție si înscriere in evidentele de cadastru si cartea funciară, aprobat prin Ordin 700/09.07.2014 al directorului general al A.N.C.P.I.

Al

C. Partea III. SARCINI

Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

OccL/menr csre con*?/ie sfsts ci. c-rsctsr personsf, xh'ore/stc de prir'ede.T.'e iesiz fir. 677/2DCJ.

Pegine 1 din 3


î ‘.trss-e Jt'flntry iivsr* b '♦ ari-l .-•« a         •ppy-Brbept.rc»                                                                                                                  ivi

______________Carte Funciară Nr. 354668 CamunafOras/Munidpiu: Arad

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)3*

Observații / Referințe

354668

720

trup izolat de intravilan

x Suprafața este determinată in plănui de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment t™ (m)

1

2

4.12

2

3

216.8

3

4

2.689

4

5

107.68

5

1

107.681

sunt di


de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite In 1 milimetru.


*♦ Lungii

*** Dîstanțn dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai rpicLtfecâț valoarea 1 milimetru.
Nr Crt

Categorie folosința

intra vllzn

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

DA

720

-

13594

-

LOT 3, trup izolat de intravilan- TEREN PENTRU DRUM

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Document care conține date cu caracterpersonai, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001,

Pag'in® 2 din 3


î'ț’tTiz* pintru ififar^KrB sn»lL~j* adr-izi «p»y.ancyri.r«

ROMPRICE EVALUĂRI

___________________________________________________________Carte Ftfn-Ci’ără ?/r. 354666 Co.muns/C'raș/Aîu'nicipr’u: Arsd Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrata! ANCPÎ conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil in condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 4S5/20D1, coroborat cu arz. 3 din O.U.G. nr. 41/2016., exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnături olografa, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generare documentului.

Data și ora generării, 03/07/2020, 12:22

r:.re conj.Tie- 3st± cu csructsrperp&nzi, proteste de prevedere Legii fir. S-77/2QC2.

Fegine 3 din 3


ROMPRICE 40 EVALUĂRI

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliari ARAB

Nr. cerere

61441

Ziua

03

Luna

07

Anul

2020

Cod vatiEcira


iniillllHiiii


Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliari Arad

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte FuncZara Nr. 354669 Arad

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa; Loc. Arad, lud. Arad

Nr. Crt

Nr. cadastral fir. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

354563

62G

Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

60900 / 02/07/2020

Act Notarial nr. 1195, din 02/07/2020 emis de 8ARDAS SILVILF-DAN;

Bl

Se înființează cartea funciara 354669 a imobilului cu numărul cadastral 354669/Arad, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 350556 inscris in cartea funciara 350556;

Al

Act Administrativ nr. 350555, din 27/01/2020 emis de 8CPI ARAD;

B4

se notea za re poziționare a imobilului

Al

OBSERVAT//; poziție transcrisa din CF 350556/Arad, rrtscrisa prin încheierea r>r. 17417 din 12/02/2020;

Act Notarial nr. 1196, din 02/07/2020 emis de BARDAS SILVIU-DAN;

B7

se noteaza renunțarea la dreptul de proprietate a! numitului Luca Petru Adrian conform prev. arc 211 din ODG 700/2014 al AN CRI

Al

C. Partea III. SARCINI.


□ocirment cj.re conține date cu csracter persomi, jwate/ate de prev-ds.n’Je iLeff.v Wr. S77/20D1.


Pagina 1 3în 3


îxtr*z-» ?-mtru                 i« idrAXt «pay.BncjaLni


*ormuliT vKTCuniiB 1.1


înscrieri privind dezmembramîntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații ! Referințe

354669

626

Suprafața este determinată m planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<= (m)

1

2

4.632

2

3

105.429

3

4

34.593

4

5

4.362

5

1

141.072


** Lungimile segmentelor sunt determinate in plenul de proiecție Stereo 70 ți sunt rotunjite la 1 milimetru.

**♦ Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Nr Crț

Categorie folosință

Intra

Suprafața (mpl

Tarla

Parcelă

Nr. tcpo

Observații/ Referințe

1

arabil

626

372

2816/2/3

-

LOT 1- teren pentru drum

conj/ie date rb csrsctsr perwnai’, proteste de prsvsds.'/.'e Leg.v Tir. £77/20 GJ.

/’s-g'ins 2 din 3


_________________________________________________Carte Funciară Air, 354669 Comuna/Oraș/Municipiu: Arad Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informările din cartea funciară active la data generării. Acesta este valahii în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.Lf.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fară semnătura olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 03/07/2020, 12:12


Doctr.nMRtcsra canine tfats cir caracter perwinsf, prote/ate rfeprevederafe țepii tir. 677y20C?l.

Pagina 3 din 2


Z«itraz* 5-*ntrtd inforrara sn4H« ia adra.i «p*y..ariE73t_ro

ROMPRICE 43 EVALUĂRI

Anexa 6 - Fotografii
Anexa 7 - Extrase privind prețurile pe segmentul de piață al proprietății

Poziție strategica - Investiție excelenta

7.000,000 EUR0723,900.700


D&tâhi


https://www. imobiliare. ro/vanzare-terenuri-constructii/arad/exterior-sud/teren-constructii-de-vanzare-X02K1316U?lista-235006i&harta=l


ROM PRICE EVALUĂRI


Teren industrial in vecinătatea aeroportului

780.500 EUR

Detalii

Specificații

U'tin*5^

https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-agncole/arad/3-insule/teren-afiricol-d e-vanzare-X5lll300A?lista=2898713&harta=l

ROMPRICE 51 EVALUĂRI


Teren 15500mp zona industriala sud-zadareni vizibil de pe autostradaal strada asfaltata utihtatu


32 EUR


Specificații

Suprafața terenului


Descriere imobiliare

Pelea Dorin


:}fe Vrtâvca&.Tț


Distribuie anunțul pe

oeoo


SKSM

H EBBfe HEI MKH&

Oral                      KaL>'^^^^BM9Ki

m EH HflEB


Front stradal


sJ55Re’

https://www.pubii24.ro/anunWri/imobiliare/de-vanzare/terenuri/teren-intravilaiVanunt/teren-15500mp-zonadndu5triaia-sud-zadareni-vizibil-de-Pe-autostradaal-strada-a$faltata-iitiiitatii/2e9dd9i58e7h7hh2ehh3hddfhg8ifg44.html

Teren industrial, zona industriala sud

A,-?.d Es^v-rio' Suci- Vt;, harț.5

2.800.000 EUR


As ăzr, să z Ta, rculc-h-ifz?matu ciespre propr etatea ru ID-U XOCM’-’ZCvS gas. 13 pe lmzpriafe.ro


70000 mp । f s 290 m | mtravlan i constructu


Detalii

- i.e’er- i'-duzcfic;'1 ir j-r.a trciu;:.- ■: j deccl’ dete te

- PuZ spete:.


Caracteristicihttps://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/arad/exterior-sud/teren-constru ctii-de-vanzare-X0CM13009?lista=2350061

ROMPRICE 53 EVALUĂRI

TEREN DE VÂNZARE DEDEMAN (LAS VEGASJ

24-LbOO LUPhttps://www, imobiliare. ro/vanzare-terenuri-constructii/arad/exterior-vest/teren-constructii-de-vanzare-XC0C03001?lista=235Q061


ROM PRICE EVALUĂRI


o Comit meu v o

Adăugă anunț nouLoc de întâlnire

($> Arad, jude: AradVând teren industrial, ID: 7U6v


450 000 €

n PROMOVEAZĂ ANUNȚUL C ACTUAUZEAZA ANUNȚUL

C*s-t Agenție


Sueifm ut. a W C00 m1


Descriere

Vând teren in zona Incustrisla Aradul Nou-Zadarent. fs=114m la soseaua Aracul Nou-Zacrareni. 2 fronturi stradale laterale pe drum asfaltat de cca 90 m. Dispune <d= toate utilitățile si certificat de urbanism, cu puz aprobat pentru zona industriala depozitare Utilizări permise; construire hale comerț iervrdi. cu regim de materne de P*2E.

preț; 45 eurpfmp

ccmisdr.ul agenției este de 5°;

https://www.olx.rO/oferta/vand-teren-industrial-id-7116v-IDdMMXd.html#2d7cb095bQ


ROMPRICE 55 EVALUĂRI


678 000 €


W iMbthebJ

0720108808


Vând teren intravilan Zona Industriala Sud ZadareniFH'ist h-mi î 5 4 « adt v d t a s h u c f i eh R k-ko-m w 5 e uf €• <' ? v d st

https://www.olx.rO/oferta/vand-tereri-intraviian-zona-industnala-sud-zdijareni-IDc6YKe.html#df8fd9c51c

ROM PRICE 56 EVALUĂRI

Teren in suprafața de 11134 mp in zona industnaia Zadareni

Îl.?-Viei

Proprietate reprezentată ext'ustv de agenvs RE/MAX DYNAMIC

578.968 EUR

ROMPRICE 57 EVALUĂRI

https://www.imobiliaremo/vanzare-terenuri-constructii/arad/sud/tereri-constrtJCtii-de-vanzare-XAJV1300R?lista=2350061

Teren agncoi ele vânzare

1^.085.300 EUR
4857ha l fs. 700 m | extravilan | agricolCâractenstiCî


Speohcat’:


https://www.imobiiiare.ro/vanzare-tereii uri-agricoie/arad/exterior-sud/teren-a^ncol-de-vanzarp-X0CM130A8?Hsta-66603S84


ROMPRICE


Ccr.tJ -T1SJ


S f.'esaje


* Favorita # livrare Gratuita ? Ajut:r


♦ Adaoga anunțTeren de vanzare in arad, dn 69, calea timisorii

9 Arai.Ara:Arad’j'*k; <? ’Azipehate


27 EUR


9726197915


a <          * =3 Sf=rt3


A Raptrtes»FGG Immobilien SRL

"Te erit'' va -

Ifezitose Brutteie


dte Urmărește


Distribuie anunțul pe

ooo


a i/io
Specificații


Suprafața terenului             jr, ^c; m2


Front stradal


1 ’CO


Număr fronturi


Lățime diurn 3 cces             SCO

Descriere Imobiliare

Teren Arad 25.34 ha

S'uat n Arad pe DM 55 (Arad - Tmsoare». la esrea din Arad pe partea dreapta

Teren J este atuat ta tCOO m distanta fata de sensul giratoti de tr'sare pe A1 - Na-iac -Arad - Tm ssara (ty - pass Arad.-.

Teren intravilan, curți ccnstr.CBi

Adces-JLa ampasarent cure'atidedrepata si stanga d.n DN 55a fost etecast

Exista prace tehnice penru almentare cu aca gcspodada de apa, cana'±L-e mettaiera s< pbvata

eretrul poate 5 vândut integral sau anjrr.ta suprafețe din acesta, in urma dezmerbraricr de tare-*-

Suprafața teren. 253 455 mp

Pr=t de vanzare. 27 EUR r mp

https://www.pub1i24.ro/anunturi/imobiliare/de-vanzare/tereniiri/teren-intravilari/aiiiJrit/teren-de-vanzare-in-arad~dri-69-calea-timisorii/giif94474e5i7889d826dgi3fil703hle.htmlTeren de vanzare în Zona Industrială Sud ARAD v <

22 €

<■ PfOMOVFAZA 3-NU^rUl

~-£ -                               n16 7 . r -ntravilân


LZXl


Conndmeu


Adăugă anunț nou
TenCasa

Anumurlfe utilizst onilu i


0746 046379


Contact prin Sionaro


Loc de întâlnire

<§) Arad, jude: Arad
Teren pentru parcare TIR pe Autostrada Al

3 300 000 €

n PROMOVEAZĂ ANUMUl C ACTUAtlZEAZA ANUKWl


CA=-t de Agenție sup’pftt» a 120 OOQ m1

Descriere

Tencasa propune sere vanzare un teren in Suprafața de 120COO mp pe autostrada A! fa 2200 metri de ieșirea de pe autostrada in zona industriale vest. avar d caile ce acces aprobate de msvtutii’e abilitate cu banda accelerare ti decelat are.

PUZ-J pentru aceasta proprietate este aprobat o cuprinde:

 • • parcare TIR cu 300 de locuri pe autostrada Al

 • • proiect Hotei P+6E plus restaurant

 • • Benzinărie cu 9 pompe din care 6 pentru TIR zi 3 pentru autoturisme

In acest moment proprietarul are depus dosarul pentru obținerea de finanțare europeana m vederea demarării lucrări! or ce construire a parcam pentru TiR-uri

Aceasta proprietate se afla intr-un punct de mare interes fiind <n apropierea graniței de Vest a României la 50 de km de Aeroport J International Timișoara, la cateva minute ce certn.il municipiului Arad la careva minute de aeroportul Arad si a centurii ocoiitGare a municipiului.

Orașul Arad tinde sa devină un important nod rutier, feroviar si aerian intre Vestul Europei. $udul Europei si Onert Terenul fiind poztenct in imediata vecinătate a zcrteSr industriale ale f/uniapiuXi si a Autostrăzii inter: circulata, oferă potențialilor investitori un atu pentru a se bucura in med rapid de profit Reprezentant Exclusiv Tencasa

Preț 3 3CO.GOO Euro

https://www.olx.ro/oferta/teren-pontru-parcare-tir-De-autostrada-al-IDdH3Rc.htmltte3cebf5db7

ROMPRICE 61 EVALUĂRI

1

Js^W< M^tra i^■'ur~ s ti a Afmy.hncțiLra

2

Ex. Ciberl Information Systems, Argus Praperty Resource

3

Plecând de la parcetaree în 2 (o parcelă de 2800 mp ți diferența), a fost considerată o cheltuială suplimentară de oca 400 auro, Informație preluată din discuțiile cu firme locale de cadastru (ex. Alpin Proiect).

4

Ex. Ciberi Information Systems, Argus Property Resource

5

Plecând de la parcelarea în 2 (o parcelă de 2800 mp și diferența), a fost considerată o cheltuială suplimentară de cca 400 euro, informație preluată din discuțiile cu firme locale de cadastru (ex. Alpin Proiect).

6

Descriere

EALZ '-‘-A SC-^J■ ICAi .ic^ a

a >p czr’-e ;p?t- . âncare pacele c., cuprdtr'e de ce;an de 5202^2 ;i ; h~:'Ș[

Te-rrji sc^rceia: e:ie :.'u3: r. Zc-c "rducdieia î„ d ■Aac cu .ce: tdecic; ip'e

• EA.reuljucietejr: Sclcede Zscareri

- AjTCddids A’ sfa ia d 3e : 5 i.n Kce: ud;r icra vana -Xâcia;îa;:ic> 55 krtv

! b“r'->dar6(oOro>. —0 kF’$

7

Acc~;<J Cea* *               :■ 5 rT:i>a;d; ned.W spc-' 6 >;r>’ ■;« ■‘ac’? pe î-P .,■

;dîzt! Cdr'-îT^^-ei

https://www.olx.ro/oferta/teren-de-vanza re-in-zona-!ndustriala-sud-arad-iDdek6s.htffîl#bdd274ff48;promoted