Hotărârea nr. 314/2020

Hotărârea Nr.314 din 28-07-2020 privind aprobarea modificării tarifelor de salubritate practicate de către S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru activitatea de colectare si transport al deseurilor municipale, în baza contractului de delegare prin concesiune nr. 1603/24.10.2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 314 din 28 iulie 2020 privind aprobarea modificării tarifelor de salubritate practicate de către S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale, în baza contractului de delegare prin concesiune nr. 1603/24.10.2017

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 51229/24.07.2020,

Analizând raportul Serviciului Edilitar, înregistrat sub nr. 51230/Z2/24.07.2020,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În considerarea art. 2 lit. r), art. 8 alin. (3) lit. dA2), lit. k), art. 9 alin. (2) lit. d) și art. 43 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 6 alin. (1) lit. l), art. 20 alin. (2) lit. d), art. 25, art. 26 alin. (5) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Conform prevederilor art. 4 lit. d), art. 8 și ale art. 15 din Ordinul nr. 109/09.07.2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustrare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

Cu respectarea prevederilor art. 6 lit. d), art. 7 alin. (1) lit. b), art. 10 (6) si (7) din contractul de delegare prin concesiune nr. 1603/24.10.2017,

Văzând adresa nr. 1871/18.06.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad 40832/18.06.2020, prin care Asociația transmite Consiliului Local al Municipiului Arad solicitările SC RETIM Ecologic Service SA de modificare a tarifelor de colectare a deșeurilor menajere nr. 5155/17.06.2020 și nr. 5156/17.06.2020,

Ținând seama de prevederile Hotărârii nr. 253/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Planului Tarifar și a Analizei pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad”,

În considerarea    adresei ADI-SIGD nr. 46548/08.07.2020 și adresei nr.

47555/MP/12.06.2020 a Ministerului Fondurilor Europene Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare,

Conform prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 14 voturi pentru și 6 abțineri (20 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin (3) lit. h), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. (1) Se aprobă modificarea tarifelor de colectare deșeuri prevăzute de contractul de delegare prin concesiune nr. 1603/24.10. 2017 semnat cu RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale, după cum urmează:

Nr. crt.

Activitate

UM

Tarif fără TVA

An 3

An 4

An 5

1

Colectare și transport deșeuri menajere -populație urban

lei/pers

9,48

9,87

9,95

2

Colectare și transport deșeuri menajere -populație rural

lei/pers

4,08

3,64

3,64

3

Colectare și transport deșeuri similare -persoane juridice

lei/tonă

452,76

343,49

340,25

(2) Noile valori ale tarifelor cuprind contribuția la economia circulară în sumă de 80 lei/tonă și au aplicabilitate începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. Se aprobă încheierea actului adițional nr. 4 la Contractul de delegare prin concesiune nr. 1603/24.10.2017 care să cuprindă tarifele aprobate conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Se mandatează Primarul Municipiului Arad, domnul Laurențiu Călin Bibarț, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară- Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad, în numele și pe seama Municipiului Arad, modificarea tarifelor de salubrizare care vor fi practicate de către Retim Ecologic Service S.A. și încheierea Actului adițional nr. 4 la Contractul de delegare nr. 1603/24.10.2017 privind noile tarife aplicabile contractului.

 • (2) Se mandatează Primarul Municipiului Arad, domnul Laurențiu Călin Bibarț, să semneze în numele și pe seama Municipiului Arad, actul adițional la contractul de delegare prin concesiune nr. 1603/24.10.2017.

 • (3) În absența domnului Laurențiu Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad, atribuțiile de reprezentare al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea generală a Asociaților la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară- Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad, vor fi îndeplinite de persoana desemnată pentru exercitarea atribuțiilor primarului în ziua ședinței adunării generale a acționarilor.

 • (4) Primarul Municipiului Arad poate delega atribuțiile sale, prin dispoziție, în condițiile legii.

 • Art . 4. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                      Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Edilitar

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.07.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL


Nr. 273/24.07.2020


Avizat


SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


H O T Ă R Â R E A nr. __ din ________________2020

privind aprobarea modificării tarifelor de salubritate practicate de către S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale, în baza contractului de delegare prin concesiune nr.

1603/24.10.2017

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 51229/24.07.2020,

Analizând raportul Serviciului Edilitar, înregistrat sub nr. 51230/Z2/24.07.2020,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În considerarea art. 2 lit. r), art. 8 alin. (3) lit. dA2), lit. k), art. 9 alin. (2) lit. d) și art. 43 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile art. 6 alin. (1) lit. l), art. 20 alin. (2) lit. d), art. 25, art. 26 alin. (5) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Conform prevederilor art. 4 lit. d), art. 8, și ale art. 15 din Ordinul nr. 109/09.07.2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustrare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

Cu respectarea prevederilor art. 6 lit. d), art. 7 alin. (1) lit. b), art. 10 (6) si (7) din contractul de delegare prin concesiune nr. 1603/24.10.2017,

Văzând adresa nr. 1871/18.06.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad 40832/18.06.2020, prin care Asociația transmite Consiliului Local al Municipiului Arad solicitările SC RETIM Ecologic Service SA de modificare a tarifelor de colectare a deșeurilor menajere nr. 5155/17.06.2020 și nr. 5156/17.06.2020,

Ținând seama de prevederile Hotărârii nr. 253/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Planului Tarifar și a Analizei pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad”,

În considerarea adresei ADI-SIGD nr. 46548/08.07.2020 și adresei nr. 47555/MP/12.06.2020 a Ministerului Fondurilor Europene Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare,

Conform prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul prevederilor art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin (3) lit. h), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. (1) Se aprobă modificarea tarifelor de colectare deșeuri prevăzute de contractul de delegare prin concesiune nr. 1603/24.10. 2017 semnat cu RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

pentru activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale, după cum urmează:

Nr. crt.

Activitate

UM

Tarif fără TVA

An 3

An 4

An 5

1

Colectare și transport deșeuri menajere -populație urban

lei/pers

9,48

9,87

9,95

2

Colectare și transport deșeuri menajere -populație rural

lei/pers

4,08

3,64

3,64

3

Colectare și transport deșeuri similare -persoane juridice

lei/tonă

452,76

343,49

340,25

 • (2) Noile valori ale tarifelor cuprind contribuția la economia circulară în sumă de 80 lei/tonă și au aplicabilitate începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. Se aprobă încheierea actului adițional nr. 4 la Contractul de delegare prin concesiune nr. 1603/24.10.2017 care să cuprindă tarifele aprobate conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Se mandatează Primarul Municipiului Arad, domnul Laurențiu Călin Bibarț, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară- Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad, în numele și pe seama Municipiului Arad, modificarea tarifelor de salubrizare care vor fi practicate de către Retim Ecologic Service S.A. și încheierea Actului adițional nr. 4 la Contractul de delegare nr. 1603/24.10.2017 privind noile tarife aplicabile contractului.

 • (2) Se mandatează Primarul Municipiului Arad, domnul Laurențiu Călin Bibarț, să semneze în numele și pe seama Municipiului Arad, actul adițional la contractul de delegare prin concesiune nr. 1603/24.10.2017.

 • (3) În absența domnului Laurențiu Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad, atribuțiile de reprezentare al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea generală a Asociaților la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară- Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad, vor fi îndeplinite de persoana desemnată pentru exercitarea atribuțiilor primarului în ziua ședinței adunării generale a acționarilor.

 • (4) Primarul Municipiului Arad poate delega atribuțiile sale, prin dispoziție, în condițiile legii.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ      SECRETARUL GENERAL al MUNICIPIULUI ARAD

Serviciul Edilitar

Red./Dact. G.M./G.M.

Cod: PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 51229 din 24.07.2020

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:

 • - aprobarea modificării tarifelor de salubrizare practicate de către S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale, în baza contractului de delegare prin concesiune nr. 1603/24.10.2017, în susținerea căruia formulez următorul

REFERAT DE APROBARE

În prezent, serviciul de salubrizare menajeră, respectiv colectarea și transportul deșeurilor menajere din Zona I a Sistemului Integrat de Gestioare a Deșeurilor, din care face parte și municipiul Arad, este prestat de către SC RETIM Ecologic Service SA în baza contractului de concesiune nr. 1603/2017.

Prin adresa nr. 1871/18.06.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 40832/18.06.2020, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad transmite Municipiului Arad solicitările S.C. RETIM Ecologic Service S.A. nr. 5155/17.06.2020 și nr. 5156/17.06.2020 de modificare a tarifelor practicate pentru serviciul prestat în cadrul contractului nr. 1603/2017 și fișele de fundamentare a tarifelor.

Cadrul legal pe care se întemeiază solicitarea este constituit de prevederile legislației în materie, respectiv pe prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, ale Ordinului nr. 109/09.07.2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților precum și clauzele contractului de concesiune nr. 1603/24.10.2017.

Potrivit prevederilor art.  8 al Legii 51/2006, republicată, autoritățile deliberative ale

administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește funcționarea serviciilor de utilități publice, în exercitarea cărora adoptă hotărâri în legătură cu „aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor, după caz, în condițiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente“. Aceeași lege prevede la art. 9 că raporturile juridice dintre autoritățile administrației publice locale și utilizatori sunt raporturi juridice de natură administrativă supuse normelor juridice de drept public. Art. 9 alin. (2) lit. d) prevede că în relația cu operatorii autoritățile publice au dreptul „să aprobe stabilirea, ajustarea, sau, după caz, modificarea prețurilor și tarifelor serviciilor de utilități publice propuse de operatori, în baza metodologiilor elaborate de autoritățile de reglementare potrivit competențelor acordate acestora prin legea specială“.

Ținând seama de faptul că:

 • - veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor prestate cu respectarea principiilor recuperării integrale de către aceștia a costurilor prestării serviciilor și al menținerii echilibrului contractual , principii prevăzute de art. 25 al legii speciale care reglementează materia, Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților cu modificările și completările ulterioare, articolul făcând trimitere la prevederile art. 43 (2) lit. d) al Legii nr. 51/2006 care prevede că finanțarea cheltuielilor curente pentru prestarea serviciului se face cu respectarea principiului recuperării în totalitate a costurilor prestării serviciilor prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor

 • - modificările elementelor de cheltuieli conduc la modificarea costurilor de operare

 • - modificările elementelor de cheltuieli conduc la dezechilibru contractual

Față de cele de mai sus,

PROPUN

Aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea tarifelor de salubritate practicate de către S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale, în baza contractului de delegare prin concesiune nr. 1603/24.10.2017.

PRIMAR

Călin Bibarț

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA EDILITARĂ

Serviciul Edilitar

Nr._________/Z2/__________

RAPORT al serviciului de specialitate

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. _________din __________a d-lui Călin

Bibarț, primarul municipiului Arad,

Obiect: solicitarea de aprobare a modificării tarifelor de salubrizare practicate de către S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale, în baza contractului de delegare prin concesiune nr. 1603/24.10.2017

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) al Legii 51/2006 - legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, salubrizarea localităților este serviciu comunitar de utilități publice , asigurând satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general cu caracter social al colectivității locale. Acest serviciu se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale sau a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară.

Legea specială care reglementează serviciul public de salubrizare și la care face trimitere Legea nr. 51/2006 este Legea nr. 101/2006, legea serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, lege care stabilește cadrul juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanțarea și controlul funcționării serviciului public de salubrizare a localităților.

Prin adresa nr. adresa nr. 1871/18.06.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 40832/18.06.2020, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad transmite Municipiului Arad solicitările S.C. RETIM Ecologic Service S.A. nr. 5155/17.06.2020 și nr. 5156/17.06.2020 de modificare a tarifelor practicate pentru serviciul prestat în cadrul contractului nr. 1603/2017 și fișele de fundamentare a tarifelor, începând cu data de 01.07.2020, solicitând aprobarea acestora de către Consiliul Local al Municipiului Arad.

Consiliul Local al Municipiului Arad a aprobat H.C.L.M. Arad nr. 253/25.06.2020 Planul Tarifar și Analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad”.

Solicitarea de ajustare a tarifului are la bază modificarea costurilor anumitor elemente din fundamentarea tarifelor față de costurile din fundamentarea tarifului ofertat: costurile cu carburanții ajustate cu indicele prețurilor de consum, redevența ajustată cu indicele prețurilor de consum și celelalte categorii de costuri ajustate de asemnea cu indicele prețurilor de consum.

Costurile de operare sunt influențate și de modificarea condițiilor de prestare a serviciului, solicitările autorităților publice locale de mărire a frecvenței de colectare a deșeurilor, de numărul mărit de platforme de colectare (puncte de colectare), și nu în ultimul rând de faptul că au crescut costurile de depozitare datorită faptului că stația de sortare a deșeurilor nu este funcțională.

Modificările legislative care influențează costurile sunt cele din domeniul salarizării respectiv HG nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat la 2080 lei/lună.

Precizăm faptul că prin adresa nr. 2157/08.07.2020, înregistrată la Primăria Arad cu nr. 46548/08.07.2020, ADI-SIGD Arad comunică Consiliului Local al Municipiului Arad adresa SC RETIM Ecologic Service SA nr. 464328.05.2020 referitoare la Contractul de concesiune nr. 1603/2017. Astfel, RETIM apreciază că absența unui răspuns al ADI-SIGD față de solicitarea din mai 2019 de modificare a tarifelor, justificată de diferența dintre numărul real de utilizatori ai serviciului de salubrizare față de numărul de persoane luat în calcul la întocmirea ofertei reprezintă acceptarea tacită a situației prezentate de RETIM.

În adresa respectivă RETIM prezintă pierderile lunare datorate diferenței de populație de la ora actuală față de momentul licitației, creșterii costurilor de operare ca urmare a condițiilor de prestare a activității, faptului că stația de sortare a deșeurilor este nefuncțională, solicitând

restabilirea echilibrului contractual prin majorarea tarifelor.

SC RETIM Ecologic Service SA precizează că în lipsa unui răspuns satisfăcător va fi nevoită să demareze procedura de reziliere unilaterală a Contractului de concesiune nr. 1603/2017, potrivit prevederilor art. 38 alin. (2) din contractul de concesiune, pentru nerespectarea de către autoritatea contractuală a obligațiilor asumate prin contract, aceasta având un efect semnificativ asupra drepturilor și obligațiilor asumate de către RETIM.

Având în vedere cele de mai sus, considerăm că aprobarea modificării tarifelor este o urgență a autorității publice locale, prelungirea termenului de aprobare având ca efect o dezechilibrare contractuală accentuată cu consecințe grave: rezilierea contractului dintre ADI-SIGD și RETIM, acțiuni în justiție, rămânerea fără operator de salubrizare atât în municipiul Arad cât și în întreaga Zonă I, toate acestea însoțite de neridicarea deșeurilor menajere, pericol sanitar, sancțiuni de la autoritățile de mediu, necesitatea organizării unei noi proceduri de licitație cu termen incert de finalizare, etc.

Față de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM

Aprobarea modificării tarifelor de salubritate practicate de către S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale, în baza contractului de delegare prin concesiune nr. 1603/24.10.2017

DIRECTOR EXECUTIV, Liliana Florea


DIRECTOR EXECUTIV, Claudia Grozavu


Vizat ,

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS    ȘEF SERVICIU,

CONSILIER

Gabriel Moldovan

Gheorghe


Laza