Hotărârea nr. 313/2020

Hotărârea Nr.313 din 28-07-2020 privind modificarea anexei 1 la Hotărârea nr. 268/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea proiectului Echipamente medicale de protectie pentru centrele sociale rezidentiale din judetul Arad, în contextul pandemiei COVID-19 si a indicatorilor tehnico-economici (financiari)

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 313 din 28 iulie 2020 privind modificarea anexei 1 la Hotărârea nr. 268/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea proiectului „Echipamente medicale de protecție pentru centrele sociale rezidențiale din județul Arad, în contextul pandemiei COVID-19” și a indicatorilor tehnico-economici (financiari)

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 50922 din 23.07.2020,

Analizând raportul Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, prin care se propune: modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 268/2020 privind aprobarea proiectului ”Echipamente medicale de protectie pentru centrele sociale rezidentiale din județul Arad, in contextul pandemiei COVID-19” și a indicatorilor tehnico-economici (financiari), înregistrat cu nr. 13363 /21.07.2020,

Cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 807/2020 pentru modificarea Ghidului Solicitantului - Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID 19, Axa Prioritară (AP) 9 - ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific (OS) 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” din cadrul programului Infrastructura Mare (POIM), aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 613/2020,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 4 abțineri (20 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), alin. (14), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. i) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 268/2020 privind aprobarea proiectului „Echipamente medicale de protecție pentru centrele sociale rezidentiale din județul Arad, în contextul pandemiei COVID-19” și a indicatorilor tehnico-economici (financiari) se modifică în sensul înlocuirii indicatorului de realizare imediată 2 S136 cu Indicatorul de realizare imediată CV1.

Art. 2 Anexa actualizată se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția de Asistență Socială Arad, prin serviciile de specialitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Direcția de Asistență Socială Arad

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.07.2020

Anexa 1 la Hotărârea nr. 313/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Indicatorii tehnico-economici (financiari) ai proiectului ”Echipamente medicale de protecție pentru centrele sociale rezidențiale din județul Arad, în contextul pandemiei CoVlD-19”

  • 1. Indicatorul de realizare imediată 2S130 - Entități publice dotate/sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzată de SARS-CoV-2

  • 1 Entitate publică dotată/sprijinită pentru gestionarea crizei sanitare cauzată de SARS-CoV-2

  • 2. Indicatorul de realizare imediată CV1 Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate

96.787,34 Euro

  • 3. Indicator de rezultat al POIM 2S132 Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare

•Înainte de intervenția POIM: NU

•Ulterior intervenției POIM: DA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL


PROIECT                AVIZAT

SECRETAR GENERAL

LILIOARA STEPANESCU

Nr. 268/23.07.2020

H O T Ă R Â R E A nr. ______

din _______________

privind modificarea anexei 1 la Hotărârea nr. 268/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea proiectului „Echipamente medicale de protecție pentru centrele sociale rezidențiale din județul Arad, în contextul pandemiei COVID-19” și a indicatorilor tehnico-economici (financiari)

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 50922 din 23.07.2020,

Analizând raportul Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, prin care se propune: modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 268/2020 privind aprobarea proiectului ”Echipamente medicale de protectie pentru centrele sociale rezidentiale din județul Arad, in contextul pandemiei COVID-19” și a indicatorilor tehnico-economici (financiari), înregistrat cu nr. 13363 /21.07.2020,

Cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 807/2020 pentru modificarea Ghidului Solicitantului - Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID 19, Axa Prioritară (AP) 9 - ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific (OS) 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” din cadrul programului Infrastructura Mare (POIM), aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 613/2020,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), alin. (14), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. i) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 268/2020 privind aprobarea proiectului „Echipamente medicale de protecție pentru centrele sociale rezidentiale din județul Arad, în contextul pandemiei COVID-19” și a indicatorilor tehnico-economici (financiari) se modifică în sensul înlocuirii indicatorului de realizare imediată 2 S136 cu Indicatorul de realizare imediată CV1.

Art. 2 Anexa actualizată se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția de Asistență Socială Arad, prin serviciile de specialitate.

Președinte ședință

Secretar General


Anexa 1

La Hotărârea nr. _________a Consiliului Local al Municipiului Arad

Indicatorii tehnico-economici (financiari) ai proiectului ”Echipamente medicale de protecție pentru centrele sociale rezidențiale din județul Arad, în contextul pandemiei CoVlD-19”

  • 1. Indicatorul de realizare imediată 2S130 - Entități publice dotate/sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzată de SARS-CoV-2

  • 1 Entitate publică dotată/sprijinită pentru gestionarea crizei sanitare cauzată de SARS-CoV-2

  • 2. Indicatorul de realizare imediată CV1 Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate

96.787,34 Euro

  • 3. Indicator de rezultat al POIM 2S132 Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare

•Înainte de intervenția POIM: NU

•Ulterior intervenției POIM: DA

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 50922 din 23.07.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: ” modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.268 din 25.06.2020 privind aprobarea proiectului ”Echipamente medicale de protectie pentru centrele sociale rezidentiale din județul Arad, in contextul pandemiei COVID-19” și a indicatorilor tehnico-economici (financiari), proiect inițiat de către Consiliul Județean Arad în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad și Direcția de Asistență Socială Arad:

REFERAT DE APROBARE

Ținând cont de propunerea Serviciului Proiecte, Strategii Sociale, Logistică din cadrul Direcției de Asistență Socială Arad privind modificările ce se impun, conform Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 807/2020, în sensul revizuirii Hotărâri Consiliului Local al Municipiului Arad nr.268 din 25.06.2020 privind aprobarea proiectului ”Echipamente medicale de protecție pentru centrele sociale rezidențiale din județul Arad, în contextul pandemiei COVID-19” și a indicatorilor tehnico-economici (financiari), respectiv modificarea Anexei 1 cu noul cod de identificare al indicatorului Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate: CV1.

PRIMAR, Bibarț Călin


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

Direcția de Asistență Socială Arad

Serviciul proiecte, strategii sociale și logistică

România'310318'Arad"•"Str. COleaRadneiBl'108 •"tel.+40-257-283134 fax +40-257-270227 e-mail: proiecte@dasarad.ro


Nr. 13.363 /21.07.2020


Viceprimar

Ing.Levente Bognar

Raport de specialitate

Referitor la: Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 50922 din 23.07.2020, a domnului Călin Bibarț, Primarul municipiului Arad.

Obiect: modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.268 din 25.06.2020 privind aprobarea proiectului ”Echipamente medicale de protectie pentru centrele sociale rezidentiale din județul Arad, in contextul pandemiei COVID-19” și a indicatorilor tehnico-economici (financiari)

Direcția de Asistență Socială Arad a depus în parteneriat cu Consiliul Județean Arad - lider de proiect și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad proiectul „Echipamente medicale de protecție pentru centrele sociale rezidențiale din județul Arad în contextul pandemiei COVID-19”, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 20142020, Axa Prioritară 9 - ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” în 29.06.2020.

Prin Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 807/07.07.2020 s-a modificat Ghidul solicitantului aferent Axei Prioritară 9 - ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectiv Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”.

Ca urmare acestei modificări, se impune revizuirea Hotărâri Consiliului Local al Municipiului Arad nr.268 din 25.06.2020 privind aprobarea proiectului ”Echipamente medicale de protectie pentru centrele sociale rezidentiale din județul Arad, in contextul pandemiei COVID-19” și a indicatorilor tehnico-economici (financiari), în sensul modificării Anexei 1 respectiv modificarea codului de identificare al indicatorului Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate din 2S136 în CV1.

În sensul celor de mai sus solicităm aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.268 din 25.06.2020 privind aprobarea proiectului ”Echipamente medicale de protectie pentru centrele sociale rezidentiale din județul Arad, in contextul pandemiei COVID-19” și a indicatorilor tehnico-economici (financiari).

Director general

Oana Pârvulescu

Șef serviciu

Varga Ramona


Avizat juridic Bulai Rareș


Șef birou financiar Damian Dorina