Hotărârea nr. 312/2020

Hotărârea Nr.312 din 28-07-2020 cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 312 din 28 iulie 2020 cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 51148 din 24.07.2020,

Văzând raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, înregistrat cu nr. 51149 din 24.07.2020 și referatul îndrumătorului nr. 38720 din 10.06.2020 cu privire la descrierea activității doamnei Tudose Irina, raportul de stagiu nr. 39773 din 15.06.2020 al doamnei Tudose Irina, raportul de evaluare nr. 39774 din 15.06.2020 a perioadei de stagiu a doamnei Tudose Irina,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 15 voturi pentru și 5 abțineri (20 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a), art. 392 alin. (1), art. 393, art. 407, art. 409 alin. (1) și alin. (3) lit. b), art. 474, art. 475 lit. a), art. 476 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 477 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, ca urmare a transformării unei funcții publice de execuție de polițist local, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Activitate și Control Comercial - Direcția Generală Poliția Locală Arad, ocupată de doamna Tudose Irina, în funcție publică de execuție de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, ca urmare a terminării perioadei de stagiu și a obținerii la evaluare a calificativului ”corespunzător”.

Art. 2. Se aprobă statul de funcții conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Resurse Umane

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.07.2020

Cod PMA -S4-02


R O M Â N I A JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

PROIECT


Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


Nr. 271/24.07.2020

HOTĂRÂREA nr. ____

din__________________________2020

cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 51148 din 24.07.2020,

Văzând raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, înregistrat cu nr. 51149 din 24.07.2020 și referatul îndrumătorului nr. 38720 din 10.06.2020 cu privire la descrierea activității doamnei Tudose Irina, raportul de stagiu nr. 39773 din 15.06.2020 al doamnei Tudose Irina, raportul de evaluare nr. 39774 din 15.06.2020 a perioadei de stagiu a doamnei Tudose Irina,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a), art. 392 alin. (1), art. 393, art. 407, art. 409 alin. (1) și alin. (3) lit. b), art. 474, art. 475 lit. a), art. 476 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 477 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, ca urmare a transformării unei funcții publice de execuție de polițist local, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Activitate și Control Comercial - Direcția Generală Poliția Locală Arad, ocupată de doamna Tudose Irina, în funcție publică de execuție de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, ca urmare a terminării perioadei de stagiu și a obținerii la evaluare a calificativului ”corespunzător”.

Art. 2. Se aprobă statul de funcții conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 51148 din 24.07.2020

Primarul Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), Secțiunea a 4-a, Cap. III, titlul V, Partea a III-a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu art. 37 din HCLM Arad nr. 216/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre, cu următorul obiect: „modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad”, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE:

Având în vedere:

 • - referatul îndrumătorului nr. 38720 din 10.06.2020 cu privire la descrierea activității doamnei Tudose Irina, raportul de stagiu nr. 39773 din 15.06.2020 al doamnei Tudose Irina, raportul de evaluare nr. 39774 din 15.06.2020 a perioadei de stagiu a doamnei Tudose Irina;

 • - prevederile art. 392 alin. (1), art. 393, Cap. II, art. 407, Secțiunea 1, art. 409 alin. (1) și alin. (3) lit. b), Secțiunea 1, Cap. V, art. 474, art. 475 lit. a) Secțiunea a 2-a, art. 476 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 477 alin. (1) Secțiunea a 3-a Cap. IV, Titlul II, Partea a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Propun aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad în forma prezentată.

PRIMAR

Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI

SERVICIUL RESURSE UMANE

Nr. 51149 din 24.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la:

 • - Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 51148 din 24.07.2020 a domnului Bibarț Călin -Primarul Municipiului Arad;

 • - Obiectul: „modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad”,

Ținând seama de:

 • - referatul îndrumătorului nr. 38720 din 10.06.2020 cu privire la descrierea activității doamnei Tudose Irina, raportul de stagiu nr. 39773 din 15.06.2020 al doamnei Tudose Irina, raportul de evaluare nr. 39774 din 15.06.2020 a perioadei de stagiu a doamnei Tudose Irina;

 • - prevederile art. 392 alin. (1), art. 393, Cap. II, art. 407, Secțiunea 1, art. 409 alin. (1) și alin. (3) lit. b), Secțiunea 1, Cap. V, art. 474, art. 475 lit. a) Secțiunea a 2-a, art. 476 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 477 alin. (1) Secțiunea a 3-a Cap. IV, Titlul II, Partea a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM :

 • A. Aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, prin transformarea funcției publice de execuție de polițist local, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Activitate și Control Comercial - Direcția Generală Poliția Locală Arad, ocupată de doamna Tudose Irina, în funcție publică de execuție de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, ca urmare a terminării perioadei de stagiu și a obținerii la evaluare a calificativului ”corespunzător”;

 • B. Aprobarea statului de funcții conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Secretar General al Muncipiului

  Lilioara STEPANESCU


Șef Serviciu Adriana SOBARU

Consilier juridic

Andreea STOICA

a Consiliului Local al Municipiului Arad

STAT DE FUNCȚII - funcții publice

nr. crt

Denumire funcție conducere / execuție

Nr. posțuri

Funcția de conducere

Funcția de execuție

Clasa

Grad profesional

Treapța de salarizare

0

1

2

3

4

5

6

1

secretar general al municipiului

1

2

arhitect-șef

1

3

director general

1

4

director general adjunct

1

5

director executiv

11

6

director executiv adjunct

1

7

șef serviciu

44

8

șef birou

16

9

auditor

I

superior

4

principal

1

10

consilier

I

superior

261

principal

36

asistent

48

debutant

17

11

consilier achiziții publice

I

superior

6

principal

1

asistent

5

debutant

0

12

consilier juridic

I

superior

28

principal

4

asistent

17

debutant

3

13

referent de specialitate

II

superior

4

14

referent

III

superior

24

principal

1

asistent

2

debutant

1

15

polițist local

I

superior

46

principal

12

asistent

21

debutant

4

16

polițist local

III

superior

41

principal

12

asistent

8

debutant

0

Total funcții publice:

683

din care

conducere

76

execuție

607

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU