Hotărârea nr. 310/2020

Hotărârea Nr.310 din 28-07-2020 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de primă înscriere a unui imobil situat în municipiul Arad, zona străzii Măciesului

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 310

din 28 iulie 2020 privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere a unui imobil situat în municipiul Arad, zona străzii Măcieșului

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 40675/18.06.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. ad. 40680/M4/18.06.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de planul de amplasament al imobilului în suprafață de 598 mp,

Conform prevederilor art. 41 alin. (3) lit. a) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 23 lit. a) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 907-908 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 15 voturi pentru și 5 abțineri (20 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă prima înscriere în domeniul privat al Municipiului Arad a terenului în suprafață de 598 mp, care a aparținut nr. top 352-353/c/148-159/38, situat în municipiul Arad, la intersecția str. Măcieșului cu str. Arh. Milan Tabacovici, conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Protopo Estate S.R.L. din anexele 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară și Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.07.2020

ROMÂNIA

Avizat:

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

Nr. 244/1.07.2020

H O T Ă R Â R E A Nr. ___ din _______________2020

privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere a unui imobil situat în municipiul Arad, zona străzii Măcieșului

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 40675/18.06.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. ad. 40680/M4/18.06.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Ținând cont de planul de amplasament al imobilului în suprafață de 598 mp,

Conform prevederilor art. 41 alin. (3) lit. a) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 23 lit. a) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 907-908 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă prima înscriere în domeniul privat al Municipiului Arad a terenului în suprafață de 598 mp, care a aparținut nr. top 352-353/c/148-159/38, situat în municipiul Arad, la intersecția str. Măcieșului cu str. Arh. Milan Tabacovici, conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Protopo Estate S.R.L. din anexele 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară și Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară Red. /Dact. L.S.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 40675/18.06.2020

REFERAT DE APROBARE

În vederea reglementării situației juridice a zonei situate în Municipiul Arad, la intersecția str. Arh. Milan Tabacovici cu str. Măcieșului, s-a identificat un teren cu suprafața de 598 mp, care a aparținut nr. de CF 352-353/c/148-159/38, conform lucrării cadastrale întocmite de S.C. Protopo Estate S.R.L.

Scopul prezentei documentații a fost operațiunea de primă înscriere a proprietății private a Municipiului Arad în evidențele de carte funciară.

Urmare a celor mai sus prezentate considerăm necesară aprobarea unui proiect de hotărâre în acest sens.

PRIMAR,

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL CADASTRU INTRAVILAN

ȘI CARTE FUNCIARĂ

Nr. 40680/M4/18.06.2020

RAPORT

Privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, zona străzii Măcieșului

Având în vedere necesitatea clarificării situației juridice a terenului situat la intersecția str. Măcieșului cu str. Arh. Milan Tabacovici, s-a procedat la demararea unor lucrări cadastrale de identificare asupra acestui teren.

În acest sens a fost realizată de către firma autorizată, documentația de primă înscriere a imobilului în suptafață de 598 mp, asupra căruia nu sunt edificate construcții.

Pentru reglementarea situației acestui imobil este necesară aprobarea documentației cadastrale realizată de către S.C. Protopo Estate S.R.L., conform anexelor privind prima înscriere în evidența de cadastru și carte funciară, dar și introducerea acestei suprafețe de teren în proprietatea privată a Municipiului Arad.

Menționăm faptul că în zona respectivă, anterior au fost realizate repoziționări atât asupra terenurilor proprietate privată cât și asupra unor terenuri proprietatea privată a Municipiului Arad, rezultând un excedent de suprafață, care a aparținut unui alt nr. topografic, cu proprietar neidentificat, neintrodus în cartea funciară. Astfel în urma repoziționărilor din zonă a rezultat o suprafață identificată situată la frontul străzilor Măcieșului si Arh. Milan Tabacovici în suprafață de 598 mp, care a aparținut nr. de CF 352-353/c/148-159/38, pentru care este necesară promovarea documentației de primă înscriere, în vederea depunerii la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad.

Precizăm faptul că acesta se va lua în evidența Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat și se va introduce în inventarul terenurilor libere.

Față de cele de mai sus se va aproba documentația cadastrală de prima înscriere a acestui teren în proprietatea privată a Municipiului Arad.

DIRECTOR EXECUTIV,     ȘEF SERVICIU,          ȘEF BIROU,

Ștefan Szuchanszki            Linda Ocenic          Alina Daniela Toma

Avizat juridic,