Hotărârea nr. 31/2020

Hotarirea Nr.31 din 31-01-2020 Privind atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor situate în Municipiul Arad, înscrise în C.F. nr. 351423 Arad si C.F. nr. 351424 Arad.

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 31

din 31 ianuarie 2020

Privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor situate în Municipiul Arad, înscrise în C.F. nr. 351423 Arad și C.F. nr. 351424 Arad.

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 4705/23.01.2020,

In considerarea raportului Biroului Cadastru Extravilan, fond funciar nr. 4712 din 23.01.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând extrasele de C.F. nr. 351423 Arad și C.F. nr. 351424 Arad,

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 29 alin. (1) și (7) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (20 consilieri prezenți din totalul de 22), In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se atestă apartenența la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilului în suprafață de 1.740 mp, înscris în C.F. nr. 351424 Arad și nr. cadastral/topografic 2654/662/c/2/19 - Micalaca, precum și a imobilului în suprafață de 552 mp, înscris în C.F. nr. 351423 Arad, identificat cu nr. cadastral/topografic 2654/662/c/2/18 - Micalaca, ambele având categoria de folosință - drum, care au intrat în proprietatea privată a Municipiului Arad în temeiul legii, ca urmare a disponibilizării lor în urma lichidării fostului C.A.P. Micalaca.

Art. 2 Inventarul proprietății private a Municipiului Arad se completează cu imobilele la care se face referire la art. 1.

Art. 3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar din cadrul Direcției Secretar și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                       Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M.

1 ex. Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 31.01.2020

Cod PMA-S4-02


ROMÂNIA

- PROIECT -

NR. 29/23.01.2020


AVIZAT

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR.

din 2020

Privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor situate în Municipiul Arad, înscrise în C.F. nr. 351423 Arad și C.F. nr. 351424 Arad.

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 4705/23.01.2020,

În considerarea raportului Biroului Cadastru Extravilan, fond funciar nr. 4712 din 23.01.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând extrasele de C.F. nr. 351423 Arad și C.F. nr. 351424 Arad,

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 29 alin. (1) și (7) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL I.OCA I, \l. MUNICIPIULUI ARAD

HOTĂRĂȘ TE :

Art. 1 Se atestă apartenența la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilului în suprafață de 1.740 mp, înscris în C.F. nr. 351424 Arad și nr. cadastral/topografic 2654/662/c/2/19 -Micalaca, precum și a imobilului în suprafață de 552 mp, înscris în C.F. nr. 351423 Arad, identificat cu nr. cadastral/topografic 2654/662/c/2/18 - Micalaca, ambele având categoria de folosință - drum, care au intrat în proprietatea privată a Municipiului Arad în temeiul legii, ca urmare a disponibilizării lor în urma lichidării fostului C.A.P. Micalaca.

Art. 2 Inventarul proprietății private a Municipiului Arad se completează cu imobilele la care se face referire la art. 1.

Art. 3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar din cadrul Direcției Secretar și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar Red. Dact. Vesa Oana

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 4705 din 23.01.2020

REFERAT DE APROBARE

În vederea asigurării înscrierii dreptului de proprietate a Municipiului Arad asupra imobilului înscris în C.F. nr. 351424 Arad, identificat cu nr. cadastral/topografic 2654/662/c/2/19 - Micalaca, în suprafață de 1.740 mp, precum și asupra imobilului înscris în C.F. nr. 351423 Arad, identificat cu nr. cadastral/topografic 2654/662/c/2/18 - Micalaca, în suprafață de 552 mp,

disponibilizate după lichidarea fostului C.A.P. Micalaca, având categoria de folosință drum, consider oportună adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local al Municipiului Arad în vederea aprobării operațiunilor de atestare a apartenenței acestor imobile la proprietatea privată a Municipiului Arad, în aplicarea prevederilor Legii nr. 18/1991, legea fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMAR

Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar NR. 4706 din 23.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului Municipiului Arad nr. 4705 din 23.01.2020, prin care se propune atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor situate în Municipiul Arad, înscrise în C.F. nr. 351424 Arad și C.F. nr. 351423 Arad.

Considerații generale: Terenurile la care se face referire în proiectul de hotărâre și referatul de aprobare menționate constituie foste drumuri de servitute din incinta fostului C.A.P. Micalaca din Municipiul Arad. În urma lichidării acestuia, drumurile menționate au rămas disponibile, nefiind distribuite de comisiile de lichidare conform Legii nr. 18/1991, legea fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Deoarece aceste terenuri sunt utilizate și în prezent ca și căi de acces și comunicație în interiorul cartierului se impune clarificarea regimului lor juridic, având în vedere că acestea figurează în proprietatea fostului C.A.P. Micalaca, în prezent lichidat.

Potrivit Legii nr. 18/1991, legea fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, U.A.T. Municipiul Arad are vocația de a dobândi în temeiul legii proprietatea asupra acestor imobile.

În considerarea celor de mai sus și având în vedere obligația înscrierii în inventarul proprietății private a Municipiului Arad a acestor imobile, intrate de drept în proprietatea unității administrativ - teritoriale ca efect al abandonării lor în urma lichidării.

PROPUNEM

  • 1.  Atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilului în suprafață de 1.740 mp, înscris în C.F. nr. 351424 Arad, identificat cu nr. cadastral/topografic 2654/662/c/2/19 - Micalaca, precum și a imobilului în suprafață de 552 mp, înscris în C.F. nr. 351423 Arad, identificat cu nr. cadastral/topografic 2654/662/c/2/18 - Micalaca, ambele având categoria de folosință - drum, care au intrat în proprietatea privată a Municipiului Arad, în temeiul legii, ca urmare a disponibilizării lor în urma lichidării fostului C.A.P. Micalaca.

  • 2.  Completarea inventarului proprietății private a Municipiului Arad cu imobilele menționate, ambele având categoria de folosință - drum.

ȘEF BIROU Rodica Livia DRĂGAN

CONSILIER JURIDIC Oana Daniela VESA