Hotărârea nr. 307/2020

Hotărârea Nr.307 din 28-07-2020 aprobarea listei şi ordinii de priorităţi a solicitanţilor care au depus dosare pentru obtinerea unei locuinte sociale, listă rezultată în urma analizării cererilor depuse în perioada de înscriere cuprinsă între data de 01.08.2017 si data de 31.12.2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 307

din 28 iulie 2020

aprobarea listei și ordinii de priorități a solicitanților care au depus dosare pentru obținerea unei locuințe sociale, listă rezultată în urma analizării cererilor depuse în perioada de înscriere cuprinsă între data de 01.08.2017 și data de 31.12.2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 44352/01.07.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Fond Locativ din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu numărul 44356/01.07.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de Procesul verbal nr. 42533/2843/24.06.2020, întocmit în urma întrunirii Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe,

Având în vedere prevederile art. 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 și 49 din Legea nr. 114/1996, legea locuinței, republicată cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 52/2016, cu privire la aprobarea criteriilor de punctare pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale, aprobarea formularului de înscriere pe lista de priorități și actele justificative pentru întocmirea dosarelor,

Având în vedere prevederile Dispoziției Primarului Municipiului Arad cu nr. 2340/2016 cu privire la metodologia de atribuire a locuințelor sociale situate în municipiul Arad, care se repartizează conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 52/2016,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 15 voturi pentru și 5 abțineri (20 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. q), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E :

Art. 1. Se aprobă lista și ordinea de priorități a solicitanților care au depus dosare pentru obținerea unei locuințe sociale, listă rezultată în urma analizării cererilor depuse în perioada de înscriere cuprinsă între data de 01.08.2017 și data de 31.12.2019, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Fond Locativ

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 28.07.2020

ROMÂNIA

PROIECT


AVIZAT:

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

Nr. 247/2.07.2020

H O T Ă R Â R E A nr. ________

din _____________________2020

aprobarea listei și ordinii de priorități a solicitanților care au depus dosare pentru obținerea unei locuințe sociale, listă rezultată în urma analizării cererilor depuse în perioada de înscriere cuprinsă între data de 01.08.2017 și data de 31.12.2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 44352/01.07.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Fond Locativ din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu numărul 44356/01.07.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Ținând seama de Procesul verbal nr. 42533/2843/24.06.2020, întocmit în urma întrunirii

Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe,

Având în vedere prevederile art. 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 și 49 din Legea nr. 114/1996, legea locuinței, republicată cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 52/2016, cu privire la aprobarea criteriilor de punctare pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale, aprobarea formularului de înscriere pe lista de priorități și actele justificative pentru întocmirea dosarelor,

Având în vedere prevederile Dispoziției Primarului Municipiului Arad cu nr. 2340/2016 cu privire la metodologia de atribuire a locuințelor sociale situate în municipiul Arad, care se repartizează conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 52/2016,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. q), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E :

Art. 1. Se aprobă lista și ordinea de priorități a solicitanților care au depus dosare pentru obținerea unei locuințe sociale, listă rezultată în urma analizării cererilor depuse în perioada de înscriere cuprinsă între data de 01.08.2017 și data de 31.12.2019, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

REFERAT DE APROBARE

Nr. 44352 din 01.07.2020

Având în vedere:

Actele normative în vigoare privind accesul la o locuință,

Consiliul Local al Municipiului are obligația de a stabili în condițiile legii, ordinea de prioritate pentru repartizarea locuințelor, în baza criteriilor stabilite de către acesta, prin evaluarea și analizarea situației socio - economico - familială.

Potrivit dispozițiilor art.43 din Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, locuințele sociale se repartizează de către autoritățile administrației publice locale care le au în administrare, pe baza criteriilor stabilite anual de acestea, în condițiile prevederilor prezentului capitol, și de ele pot beneficia, în ordinea de prioritate stabilită potrivit legii, următoarele categorii de persoane: persoanele și familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, tinerii care au vârsta de până la 35 de ani, tinerii proveniți din instituții de ocrotire socială și care au împlinit vârsta de 18 ani, invalizii de gradul I și II, persoanele cu handicap, pensionarii, veteranii și văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, alte persoane sau familii îndreptățite.

Ținând seama de aceste aspecte,

Consider oportună adoptarea unei hotărâri privind aprobarea listei și ordinii de prioritate a solicitanților care au depus dosare pentru obținerea unei locuințe sociale, listă rezultată în urma analizării cererilor depuse în perioada de înscriere cuprinsă între data de 01.08.2017 și data de 31.12.2019, conform anexei.

PRIMAR,

Călin Bibarț

Primăria Municipiului Arad

Direcția Patrimoniu

Nr. 44356/01.07.2020

R A P O R T

al Serviciului Fond Locativ

Referitor la: expunerea de motive înregistrată cu nr. 44352/01.07.2020, a Primarului Municipiului Arad, Călin Bibarț.

Obiect: aprobarea listei și ordinii de priorități a solicitanților care au depus dosare pentru obținerea unei locuințe sociale, listă rezultată în urma analizării cererilor depuse în perioada de înscriere cuprinsă între 01.08.2017 și 31.12.2019.

Având în vedere:

  • - prevederile Legii nr. 114/1996, legea locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.52/04.03.2016, cu privire la aprobarea criteriilor de punctare pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale, aprobarea formularului de înscriere pe lista de priorități și actele justificative pentru întocmirea dosarelor;

  • - Dispoziția nr.2340/23.08.2016 cu privire la metodologia de atribuire a locuințelor sociale situate în municipiul Arad, care se repartizează conform Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.52/04.03.2016;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.254/29.07.2016 privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad la societățile comerciale la care Municipiul Arad este acționar și actualizarea componenței unor comisii/consilii constituite prin lege și/sau hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Arad;

  • - Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe a analizat dosarele depuse în perioada de înscriere cuprinsă între 01.08.2017 și 31.12.2019;

  • - analizarea cererilor și stabilirea ordinii de priorități a solicitanților s-a făcut prin prisma respectării criteriilor-cadru de acces la o locuință socială și a criteriilor de ierarhizare prin punctaj;

Având în vedere aceste aspecte,

PROPUNEM:

Aprobarea listei și ordinii de prioritate a solicitanților care au depus dosare pentru obținerea unei locuințe sociale, listă rezultată în urma analizării cererilor depuse în perioada de înscriere cuprinsă între data de 01.08.2017 și data de 31.12.2019, conform anexei.

DIRECTOR EXECUTIV C.j. Ștefan Szuchanszki

ȘEF SERVICIU C.j. Raluca Staniș