Hotărârea nr. 302/2020

Hotărârea Nr.302 din 23-07-2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 351/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016, cu modificările si completările ulterioare

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 302 din 23 iulie 2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 351/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere inițiativa primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 49413/17.07.2020,

În conformitate cu prevederile art. 484 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

În aplicarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, precum și a Ordonanței de Urgență nr. 22/2020 privind recensământul general agricol runda 2020, referitor la asigurarea pănă la 31 august 2020 a inscripționării tuturor clădirilor cu numărul administrativ,

Luând în considerare punctul 1 nr. crt. 2, teza I din Anexa nr. 14 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 351/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 501/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020,

Ținând cont că pentru eliberarea de adeverințe pentru corectare/notare adresă se datorează o taxă specială,

În interesul sprijinirii populației și a persoanelor juridice în obținerea adeverinței necesare pentru corectarea/notarea în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară fără plata taxei,

Raportul Serviciului Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții din cadrul Primăriei Municipiului Arad- Arhitect-Șef, înregistrat cu nr. 49419/17.07.2020,

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (16 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), alin. (14), art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. c) și alin. (5) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E:

Art. I. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 351/2015, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  • 1. Se abrogă pct. 1 nr. crt. 2 din Anexa 14, parțial, referitor la taxa specială pentru eliberare adeverință în vederea corectării/notării adresei.

  • 2. Denumirea pct. 1 nr. crt. 2 din Anexa nr. 14 se modifică și va avea următorul cuprins: ”Taxa pentru eliberarea de adeverințe de intravilan, radiere CAP, certificate de atestare/radiere construcții în/din cartea funciară”

Art. II. Celelalte prevederi rămân nemodificate.

Art. III. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 23.07.2020

ROMANIA

Avizat:

SECRETAR GENERAL, Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

PROIECT

Nr. 265/17.07.2020

H O T Ă R Â R E A nr._____

din _________2020

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 351/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere inițiativa primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare, înregistrat cu nr._____________/_________________,

În conformitate cu prevederile art. 484 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

În aplicarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, precum și a Ordonanței de Urgență nr. 22/2020 privind recensământul general agricol runda 2020, referitor la asigurarea pănă la 31 august 2020 a inscripționării tuturor clădirilor cu numărul administrativ,

Luând în considerare punctul 1 nr. crt. 2, teza I din Anexa nr. 14 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 351/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 501/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020,

Ținând cont că pentru eliberarea de adeverințe pentru corectare/notare adresă se datorează o taxă specială,

În interesul sprijinirii populației și a persoanelor juridice în obținerea adeverinței necesare pentru corectarea/notarea în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară fără plata taxei,

Raportul Serviciului Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții din cadrul Primăriei Municipiului Arad- Arhitect-Șef, înregistrat cu nr.____________/_____________,

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Arad,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), alin. (14), art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. c) și alin. (5) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. I. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 351/2015, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  • 3. Se abrogă pct. 1 nr. crt. 2 din Anexa 14, parțial, referitor la taxa specială pentru eliberare adeverință în vederea corectării/notării adresei.

  • 4. Denumirea pct. 1 nr. crt. 2 din Anexa nr. 14 se modifică și va avea următorul cuprins: ”Taxa pentru eliberarea de adeverințe de intravilan, radiere CAP, certificate de atestare/radiere construcții în/din cartea funciară”

Art. II. Celelalte prevederi rămân nemodificate.

Art. III. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  SECRETAR GENERAL

Red/dact./M. Joldea

Arhitect- Șef

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

PRIMAR

NR._____________/______________

REFERAT DE APROBARE

Primarul Municipiului Arad,

Având în vedere:

  • - prevederile art. 484 alin.(1)- (3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Punctul 1, nr. crt. 2, teza I din Anexa nr.14 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.351/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.501/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020;

  • - începând cu anul 2020, administrația publică locală realizează demersuri în vederea actualizării datelor cu privire la denumiri străzi, modificări adrese administrative, fapt ce impune aducerea la zi a informațiilor legate de datele de identificare ale cetățenilor, respectiv actualizarea datelor în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară;

  • - sprijinirea populației prin eliberarea documentelor necesare fără plată unei taxe în acest sens,cu atât mai mult cu cât se impune actualizarea numerelor administrative pe clădirile persoanelor fizice/juridice, în contextul măsurilor necesare bunei organizări a recensământului agricol runda 2020, și a recensământului populației și locuințelor din 2021.

În temeiul prevederilor art. 136 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și ale art.37 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Arad nr.216/30.06.2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Arad pentru mandatul 2016-2020, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:

  • - propunerea de abrogare parțială a punctului 1, nr. crt. 2 din Anexa nr.14 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.351/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv abrogarea taxei pentru eliberarea de adeverințe pentru corectare/notare adresă, începând cu data de 01.08.2020.

PRIMAR

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

ARHITECT- ȘEF

SERVICIUL DATE URBANE ȘI SPAȚIALE, EVIDENȚĂ CONSTRUCȚII Nr.____________/_____________

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. ____________/_____________                al d-

lui Călin Bibarț, primarul municipiului Arad.

Obiect: Propunerea de abrogare parțială a punctului 1, nr. crt. 2 din Anexa nr.14 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.351/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv abrogarea taxei pentru eliberarea de adeverințe pentru corectare/notare adresă, începând cu data de 01.08.2020.

Considerații de ordin general:

Potrivit art. 484 alin.(1)- (3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local poate institui taxe pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.501/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, coroborat cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.351/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, actualizată, taxa pentru eliberarea de adeverințe pentru corectare/notare adresă este în cuantum de 18 lei/adeverință.

Taxa se datorează de către persoanele fizice și juridice care, în vederea notării/corectării datelor în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, solicită de la compartimentele de specialitate ale Primăriei municipiului Arad adevențe în acest sens.

În cursul anului 2020, administrația publică locală, în temeiul prevederilor O.U.G. nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, desfășoară activități pentru pregătirea și efectuarea în bune condiții a recensământului, precum și a recensământului agricol, conform O.U.G. nr. 22/2020, privind recensământul agricol runda 2020.

Considerații de ordin economic:

Pentru sprijinirea în primul rând a populației în vederea corectării/notării adreselor locuințelor în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, apreciem că este oportun ca începând cu data de 01.08.2020, taxa pentru pentru eliberarea de adeverințe pentru corectare/notare adresă să se abroge, astfel ca adeverințele să fie eliberate fără niciun cost pentru beneficiari.

Considerații de ordin juridic: prevederile art. 484 alin.(1)-(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, punctul 1, nr. crt. 2 din Anexa nr.14 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.351/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, cu modificările și completările ulterioare .

Având în vedere cele de mai sus,

PROPUNEM

1. Abrogarea parțială a pct.1, nr. crt. 2 din Anexa 14 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.351/2015

2. Modificarea denumirii punctului 1, nr. crt. 2 din Anexa nr. 14 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.351/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, cu modificările și completările ulterioare după cum urmează:

” Taxa pentru eliberarea de adeverințe de intravilan, radiere CAP, certificate de atestare/radiere construcții în/din cartea funciară.”.

ARHITECT- ȘEF, Arh. Radu Drăgan

Nume, prenume

Funcția

Semnătura

Data

Vizat de legalitate

Tudor Oprean

Consilier juridic

Intocmit

Monica Joldea

Consilier

16.07.2020