Hotărârea nr. 301/2020

Hotărârea Nr.301 din 23-07-2020 privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pe anul 2020

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 301 din 23 iulie 2020 privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pe anul 2020

Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 49305/17.07.2020,

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 49307 /17.07.2020 al Serviciului Buget și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de referatul nr. 46034/07.07.2020 al UIP “Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie”, referatul nr. 46172/07.07.2020 al UIP “Space 4People”, nota de fundamentare nr. 35556/28.05.2020 din partea Serviciului Contracte -Direcția Venituri, adresele nr. 44638/02.07.2020 și nr. 46638/08.07.2020 din partea Serviciul Învățământ, Sănătate, referatul nr. 47388/10.07.2020 al Biroului Informatică - Direcția Comunicare, referatul nr. 43337/10.07.2020 al Serviciului Stare Civilă, referatele nr. 38315/09.06.2020, nr. 47596/13.07.2020 și nr. 46951/09.07.2020 din partea Serviciului Transport Local, Autorizare Activități Economice,

Văzând nota de fundamentare nr. 46334/08.07.2020 din partea Serviciului Evidență Inventar și Gestiune, Administrativ, referatul nr. 48233/14.07.2020 din partea Serviciului Evidență și Administrare Domeniul public,vNotele de fundamentare nr. 36466/29.05.2020, nr. 41007/19.06.2020, nr. 45512/06.07.2020, nr. 45515/06.07.2020, nr. 46763/09.07.2020, nr. 46821/09.07.2020, nr. 46764/09.07.2020, nr. 46765/09.07.2020, nr. 48332/14.07.2020 și nr. 46822/09.07.2020 din partea Serviciului Dezvoltare Imobile, Nota de fundamentare nr. 47424/10.07.2020 din partea Biroului Spații verzi, mediu,

Analizând referatul nr. 47428/10.07.2020 din partea Serviciului Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre, notele de fundamentare nr. 45180/03.07.2020 și nr. 47304/10.07.2020 din partea Serviciului Edilitar, Referatul nr. 49281/17.07.2020 din partea Serviciului Administrație Publică Locală, referatul nr. 45713/06.07.2020 din partea Serviciului Fond Locativ, referatul nr. 46197/07.07.2020 din partea Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară, notele de fundamentare nr. 45176/03.07.2020 și nr. 45749/06.07.2020 din partea Serviciului Edilitar, notele de fundamentare nr. 48044/14.07.2020, nr. 48042/14.07.2020, nr. 48045/14.07.2020, nr. 48046/14.07.2020, nr. 48049/14.07.2020, nr. 48051/14.07.2020, 48053/14.07.2020, nr. 48041/14.07.2020, nr. 48056/14.07.2020, nr. 45300/08.07.2020 și nr. 46413/08.07.2020 din partea Serviciului Investiții, notele de fundamentare nr. 41018/19.06.2020 și nr. 46285/07.07.2020 din partea Biroului Energetic, referatele nr. 46348/08.07.2020 și nr.40122/17.06.2020 ale Biroului Reparații Imobile, adresa nr. 26/10.07.2020 din partea Direcției Poliția Locală Arad, adresa nr. 2412/13.07.2020 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad, Adresa nr. 483/06.07.2020 din partea Teatrul Clasic “Ioan Slavici” Arad, Adresele nr. 591/02.07.2020 și nr. 609/10.07.2020 din partea Filarmonici Arad,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Cu respectarea Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (16 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin.(1), alin. (3) lit. a), art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1 Se aprobă contul de execuție al bugetului local - Venituri la data de 30 iunie 2020, conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă contul de execuție al bugetului local - Cheltuieli la data de 30 iunie 2020 ,conform Anexei 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă contul de execuție al creditelor externe - Venituri la data de 30 iunie 2020, conform Anexei 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă contul de execuție al creditelor externe - Cheltuieli la data de 30 iunie 2020, conform Anexei 4, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Venituri la data de 30 iunie 2020, conform Anexei 5, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli la data de 30 iunie 2020, conform Anexei 6, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Venituri la data de 30 iunie 2020, conform Anexei 7, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Se aprobă contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Cheltuieli la data de 30 iunie 2020, conform Anexei 8, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local și bugetul de venituri proprii și subvenții, enumerate în Anexa 9, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10 Se aprobă influențele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 10, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11 Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local și a bugetului de venituri proprii și subvenții.

Art. 12 Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului

loca

Art. 13 Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului-Județul Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Buget

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 23.07.2020

Cod PMA -S4-02


R O M Â N I A JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

P R O I E C T Nr. 264/17.07.2020


A v i z a t SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


H O T Ă R Â R E A Nr.______

din __________________2020

privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pe anul 2020

Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 49305/17.07.2020,

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 49307 /17.07.2020 al Serviciului Buget și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de referatul nr. 46034/07.07.2020 al UIP “Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie”, referatul nr. 46172/07.07.2020 al UIP “Space 4People”, nota de fundamentare nr. 35556/28.05.2020 din partea Serviciului Contracte -Direcția Venituri, adresele nr. 44638/02.07.2020 și nr. 46638/08.07.2020 din partea Serviciul Învățământ, Sănătate, referatul nr. 47388/10.07.2020 al Biroului Informatică - Direcția Comunicare, referatul nr. 43337/10.07.2020 al Serviciului Stare Civilă, referatele nr. 38315/09.06.2020, nr. 47596/13.07.2020 și nr. 46951/09.07.2020 din partea Serviciului Transport Local, Autorizare Activități Economice,

Văzând nota de fundamentare nr. 46334/08.07.2020 din partea Serviciului Evidență Inventar și Gestiune, Administrativ, referatul nr. 48233/14.07.2020 din partea Serviciului Evidență și Administrare Domeniul public,vNotele de fundamentare nr. 36466/29.05.2020, nr. 41007/19.06.2020, nr. 45512/06.07.2020, nr. 45515/06.07.2020, nr. 46763/09.07.2020, nr. 46821/09.07.2020, nr. 46764/09.07.2020, nr. 46765/09.07.2020, nr. 48332/14.07.2020 și nr. 46822/09.07.2020 din partea Serviciului Dezvoltare Imobile, Nota de fundamentare nr. 47424/10.07.2020 din partea Biroului Spații verzi, mediu,

Analizând referatul nr. 47428/10.07.2020 din partea Serviciului Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre, notele de fundamentare nr. 45180/03.07.2020 și nr. 47304/10.07.2020 din partea Serviciului Edilitar, Referatul nr. 49281/17.07.2020 din partea Serviciului Administrație Publică Locală, referatul nr. 45713/06.07.2020 din partea Serviciului Fond Locativ, referatul nr. 46197/07.07.2020 din partea Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară, notele de fundamentare nr. 45176/03.07.2020 și nr. 45749/06.07.2020 din partea Serviciului Edilitar, notele de fundamentare nr. 48044/14.07.2020, nr. 48042/14.07.2020, nr. 48045/14.07.2020, nr. 48046/14.07.2020, nr. 48049/14.07.2020, nr. 48051/14.07.2020, 48053/14.07.2020, nr. 48041/14.07.2020, nr. 48056/14.07.2020, nr. 45300/08.07.2020 și nr. 46413/08.07.2020 din partea Serviciului Investiții, notele de fundamentare nr. 41018/19.06.2020 și nr. 46285/07.07.2020 din partea Biroului Energetic, referatele nr. 46348/08.07.2020 și nr.40122/17.06.2020 ale Biroului Reparații Imobile, adresa nr. 26/10.07.2020 din partea Direcției Poliția Locală Arad, adresa nr. 2412/13.07.2020 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad, Adresa nr. 483/06.07.2020 din partea Teatrul Clasic “Ioan Slavici” Arad, Adresele nr. 591/02.07.2020 și nr. 609/10.07.2020 din partea Filarmonici Arad,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Cu respectarea Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin.(1), alin. (3) lit. a), art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E

Art. 1 Se aprobă contul de execuție al bugetului local - Venituri la data de 30 iunie 2020, conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă contul de execuție al bugetului local - Cheltuieli la data de 30 iunie 2020 ,conform Anexei 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă contul de execuție al creditelor externe - Venituri la data de 30 iunie 2020, conform Anexei 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă contul de execuție al creditelor externe - Cheltuieli la data de 30 iunie 2020, conform Anexei 4, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Venituri la data de 30 iunie 2020, conform Anexei 5, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli la data de 30 iunie 2020, conform Anexei 6, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Venituri la data de 30 iunie 2020, conform Anexei 7, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Se aprobă contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Cheltuieli la data de 30 iunie 2020, conform Anexei 8, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local și bugetul de venituri proprii și subvenții, enumerate în Anexa 9, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10 Se aprobă influențele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 10, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11 Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local și a bugetului de venituri proprii și subvenții.

Art. 12 Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului loca

Art. 13 Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului-Județul Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Directia Economică Serviciul Buget Red/Dact. O.S.

Cod PMA - S4 - 01


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 49305/17.07.2020

Referat de aprobare

Având în vedere:

 • - Legea Bugetului de stat pe anul 2020, nr.5 din 06.01.2020;

 • - Legea nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020;

 • - Execuția Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad la data de 30 iunie 2020;

 • - Solicitările de modificare a bugetului din partea serviciilor de specialitate ale Primăriei Arad și ale instituțiilor și societăților din subordinea Consiliului Local al Municipiului Arad;

P R O P U N:

Rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020, cu influențele cuprinse în Anexele la proiectul de hotărâre.

P R I M A R, Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Serviciul Buget

Nr. 49307/ 17.07.2020

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET

Având în vedere:

 • Referatul nr. 46034/07.07.2020 al UIP “Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie”;

 • Referatul nr.46172/07.07.2020 al UIP “Space 4People”;

 • Nota de fundamentare nr.35556/28.05.2020 din partea Serviciului Contracte -Direcția Venituri;

 • Adresele nr. 44638/02.07.2020 și nr. 46638/08.07.2020 din partea Serviciul învățământ, sănătate - Direcția Comunicare;

 • Referatul nr.47988/10.07.2020 al Biroului Informatică - Direcția Comunicare;

 • Referatul nr.43337/10.07.2020 al Serviciului Stare Civilă;

 • Referatele nr. 38315/09.06.2020, nr.47596/13.07.2020 și nr. 46951/09.07.2020 din partea Serviciului Transport local, Autorizare Activități Economice;

 • Nota de fundamentare nr. 46334/08.07.2020 din partea Serviciului Evidență Inventar și gestiune, administrativ;

 • Referatul nr.48233/14.07.2020 din partea Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public;

 • Notele     de     fundamentare     nr.36466/29.05.2020,     nr.41007/19.06.2020,

nr.45512/06.07.2020,  nr.45515/06.07.2020,    nr.46763/09.07.2020,  nr.46821/09.07.2020,

nr.46764/09.07.2020, nr.46765/09.07.2020, 48332/14.07.2020 și nr.46822/09.07.2020 din

partea Serviciului Dezvoltare Imobile;

 • Nota de fundamentare nr. 47424/10.07.2020 din partea Biroului spații verzi, mediu;

 • Referatul nr.47428/10.07.2020 din partea Serviciului Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre;

 • Notele de fundamentare nr. 45180/03.07.2020 și nr. 47304/10.07.2020 din partea Serviciului Edilitar;

 • Referatul nr. 49281/17.07.2020 din partea Serviciului Administratie Publică Locală;

 • Referat nr.45713/06.07.2020 din partea Serviciului Fond Locativ;

 • Referatul nr.46197/07.07.2020 din partea Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară;

 • Notele de fundamentare nr.45176/03.07.2020 și nr.45749/06.07.2020 din partea Serviciului Edilitar;

 • Notele de fundamentare nr. 48044/14.07.2020,    nr.48042/14.07.2020,

nr.48045/14.07.2020,   nr.48046/14.07.2020,   nr.48049/14.07.2020,   nr.48051/14.07.2020,

48053/14.07.2020,  nr.48041/14.07.2020,  nr.48056/14.07.2020,  nr.45300/08.07.2020 și

nr.46413/08.07.2020 din partea Serviciului Investiții;

 • Notele de fundamentare nr.41018/19.06.2020 și nr.46285/07.07.2020 din partea Biroului Energetic;

 • Referatele nr.46348/08.07.2020 și nr.40122/17.06.2020 ale Biroului Reparații Imobile;

 • Adresa nr.48319/14.07.2020 din partea Direcției Poliția Locală Arad;

 • Adresa nr.2412/13.07.2020 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad;

 • Adresa nr.483/06.07.2020 din partea Teatrul Clasic “Ioan Slavici” Arad;

 • Adresele nr.591/02.07.2020 și 609/10.07.2020 din partea Filarmonici Arad;

 • Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

P R O P U N E M: aprobarea rectificării Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020, cu următoarele i n f l u e n țe:

 • 1) Aprobarea conturilor de execuție ale Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad la data de 30 iunie 2020, conform art.49, alin.2 din Legea 273/2006 a Finanțelor Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2) Se majorează cu suma de 8.000 mii lei veniturile proiectului “Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie”;

 • 3) Se majorează cu suma de 557 mii lei subvențiile de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor cu centrele de carantină de pe raza Municipiului Arad;

 • 4) Se majorează cu suma de 969 mii lei veniturile bugetului local, după cum urmează:

 • - Alte venituri din dobânzi (+10 mii lei);

 • - Alte venituri din prestări servicii și alte activități (+16 mii lei);

 • - Taxe special (-17 mii lei);

 • - Alte venituri (+70 mii lei);

 • - Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice (+540 mii lei);

 • - Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unității administrative teritoriale (+350 mii lei);

 • 5) La capitolul 51.02 “Autorități publice și acțiuni externe” se propun următoarele influențe:

 • - se diminuează cu suma de 1.217 mii lei cheltuielile salariale în natură, pentru aparatul de specialitate al primarului;

 • - se diminuează cu suma de 800 mii lei cheltuielile cu bunuri și servicii, conform influențelor din Anexa 9 și a referatelor serviciilor de specialitate;

 • - se majorează cu suma de 35 mii lei cheltuielile cu bunurile și serviciile pentru reparații și servicii de întreținere a centralelor termice din clădirile aparținând administrației publice și se diminuează cu aceeași sumă prevederile bugetare aprobate la capitolul 67.02 “Cultura recreere și religie”, pentru reparații centrale termice la bazele sportive;

 • - se diminuează cu suma de 17 mii lei cheltuielile cu bunurile și serviciile și se majorează cu aceeași sumă cheltuielile de capital, finanțate din taxe speciale, conform referatului nr.43337/10.07.2020 al Serviciului Stare Civilă ;

 • - se diminuează cu suma de 188 mii lei Lista de dotări aprobată în anul 2020 la următoarele poziții: Sistem Firewall gen Fortigate (-200 mii lei) și pachete software “WinDoc-deviz” (+12 mii lei);

 • 6) În cadrul capitolului 54.02 “Alte servicii publice generale”, se propun următoarele influențe: - se diminuează cu suma de 1.100 mii lei fondul pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administrația publice locale;

 • - se majorează cu suma de 180 mii lei cheltuielile de personal necesare achitării indemnizației pentru personalul tehnic care participă la alegerile autorităților publice locale în anul 2020;

 • - se majorează cu suma de 100 mii lei serviciile de analiză de risc la securitatea fizică a clădirilor și se diminuează cu aceeași suma serviciile de expertiza tehnică pentru bunurile din patrimoniul public al municipiului Arad;

 • - se majorează cu suma de 20 mii lei cheltuielile cu bunurile și serviciile pentru achiziția de 400 bucăți ecusoane taxi;

 • - se majorează cu suma de 150 mii lei plata TVA datorat bugetului de stat în cazul vânzării locuințelor ANL;

 • - se diminuează cu suma de 2 mii lei cheltuielile salariale în natură;

 • 7) Se majorează cu suma de 1.550 mii lei bugetul aprobat la capitolul 61.02 “Ordine

publică și siguranță națională” - Poliția Locală Arad, pentru asigurarea cheltuielilor de personal (+750 mii lei), a cheltuielilor cu bunurile si serviciile (+576 mii lei) și pentru dotări (+224 mii lei);

 • 8) La capitolul 66.02 „Sănătate”, se majorează cu suma de 557 mii lei prevederile bugetare aprobate pentru serviciile de carantină din centrele de carantină de pe raza Municipiului Arad, se diminuează cu suma de 700 mii lei reparațiile curente și cu suma de 9 mii lei cheltuielile de personal la Direcția de Asistență Socială Arad;

 • 9) Se diminuează cu suma de 910 mii lei creditele bugetare aprobate la capitolul 67.02

“Cultură, recreere și religie”, pentru transferuri către Filarmonica Arad, cu suma de 148 mii lei transferurile către Teatrul Clasic “Ioan Slavici” Arad și cu suma de 3.458 mii lei transferurile către Centrul Municipal de Cultură Arad.

Se suplimentează cu suma de 2.000 mii lei creditele bugetare aprobate în anul 2020, pentru serviciile de întreținere spații verzi, conform referatului nr.47424/10.07.2020 din partea Biroului Spații verzi, mediu.

 • 10) La capitolul 68.02 “Asigurări și asistență socială” se diminuează cu suma de 382 mii lei cheltuielile salariale în natură pentru angajații Direcției de Asistență Socială Arad (-250 mii lei), Centrului de Îngrijire Pentru Persoane Vârstnice Arad (-100 mii lei) și Cantinei Municipale Arad (-32 mii lei).

Se diminuează cu suma de 50 mii lei creditele bugetare aprobate pentru cheltuielile cu utilitățile Adăpostului de Noapte, str. Voinicilor FN;

 • 11) În cadrul capitolului 70.02 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, se propun următoarele influențe:

 • - diminuarea cu suma de 1.124 mii lei a cheltuielilor cu bunurile si serviciile, după cum urmează: servicii de dezinfecție, dozatoare și dezinfectanți conform Ordonanței militare nr.4/2020 (-485 mii lei),

servicii de vopsire a stâlpilor metalici de iluminat (-200 mii lei), servicii de deszăpezire (-1.000 mii lei), actualizare CF-uri (-150 mii lei), servicii cadastrale (pentru imobilele aparținând patrimoniului public/privat al municipiului Arad (+150 mii lei), servicii cadastrale privind înregistrarea sistematică pentru cvartalul 747- Zona Cetății Aradului și a Ștrandului Neptun (100 mii lei), servicii cadastrale pentru suprafața de aproximativ 8.000 ha terenuri agricole (-50 mii lei), administrare bloc 9-10 str. Tarafului (+16 mii lei), cheltuielile cu utilitățile la blocurile ANL (+70 mii lei), cheltuielilor necesare serviciilor de gestionare a câinilor fără stapân (+250 mii lei), obiecte de inventar (+125 mii lei);

 • 12) Se suplimentează cu suma de 5.915 mii lei prevederile bugetare aprobate în anul 2020 la capitolul 74.02 “Protecția Mediului”, după cum urmează:

 • - Contribuția la Fondul de mediu (-390 mii lei);

 • - Serviciul public de salubrizare stradală (+500 mii lei);

 • - Transferuri de capital - “Cofinanțarea Municipiului Arad pentru proiectul Fazarea Proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad” (-150 mii lei);

 • - Transferuri de capital pentru investiții ale agenților economici cu capital de stat - SC RECONS SA, pentru obiectivul “Reparație capitală Stație de sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente” (+5.825 mii lei), conform referatului nr.45300/08.07.2020 din partea Serviciului Investiții;

 • 13) În cadrul capitolului 81.02 “Combustibili și energie”, se majorează cu suma de 362 mii lei creditele bugetare aprobate în anul 2020, după cum urmează:

 • - Organizarea zilelor energiei (-20 mii lei);

 • - Servicii de management energetic (+50 mii lei);

 • - majorarea cu suma de 75 mii lei a cheltuielilor cu bunurile și serviciile pentru monitorizare și raportare obiective stabilite prin PAED, trecerea de la PAED la PAEDC, suport finanțare proiect eficiență energetică;

 • - majorarea cu suma de 257 mii lei a transferurilor de capital pentru investiții ale agenților economici cu capital de stat - SC CET Hidrocarburi SA, reprezentând finanțarea obiectivului “Modificarea rețelei supraterane de agent termic primar Dn400 aferent zonei Pasaj Miorița și Pasaj Genesis”;

 • 14) La capitolul 84.02 “Transporturi”:

 • > Se suplimentează cu suma de 165 mii lei cheltuielile aferente implementării proiectelor “Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie” (+100 mii lei) și a Proiectului “Space4People” (+65 mii lei) ;

 • > Se suplimentează cu suma de 3.000 mii lei cheltuielile de întreținere și reparații străzi, conform notei de fundamentare nr.47428/10.07.2020 din partea Serviciului întreținere și reparații căi de comunicații terestre;

 • > Se diminuează cu suma de 721 mii lei subvențiile pentru acoperirea diferenței de preț si tarif la transportul local în comun cu tramvaiele și autobuzele;

 • > Se majorează cu suma de 200 mii lei transferurile din bugetul local către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad;

 • 15) În cadrul bugetului instituțiilor de cultură finanțat din venituri proprii și subvenții, se propun următoarele influențe:

 • a. La Filarmonica Arad se diminuează cu suma de 600 mii lei cheltuielile de personal cu suma de 160 mii lei cheltuielile salariale în natură, cu suma de 60 mii lei plata colaboratorilor și cu suma de 90 mii lei Programul Acțiunilor culturale - “Festivalul Iubiți Muzica Românescă 8-15 octombrie 2020”;

 • b. La Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad se diminuează cu suma de 148 mii lei cheltuielile salariale în natură;

 • c. La Centrul Municipal de Cultură Arad se diminuează cu suma de:

 • - 58 mii lei cheltuielile salariale în natură;

 • - 995 mii lei Programul acțiunilor culturale;

 • - 1.500 mii lei transferurile pentru proiectele sportive acordate în baza Legii 350/2005;

 • - 865 mii lei alocările financiare pentru unitățile de cult;

 • 16) Se modifică Lista programului de investiții aprobată în anul 2020, cu influențele cuprinse în Anexa 9 la proiectul de hotărâre, în referatele Serviciului Investiții și notele de fundamentare ale Serviciului Dezvoltare Imobile.

Precizăm faptul că necesarul de fonduri pentru cheltuielile secțiunii de funcționare precum și pentru obiectivele de investiții ale Municipiului Arad, în baza solicităriilor inițiate de direcțile și serviciile de specialitate, este în cuantum de 41.576 mii lei, fiind asigurate fonduri doar pentru suma de 29.592 mii lei.

DIRECTOR EXECUTIV, Claudia Grozavu

SEF SERVICIU BUGET, Olimpia Stoica