Hotărârea nr. 300/2020

Hotărârea Nr.300 din 23-07-2020 privind modificarea repartizării excedentului bugetar al Municipiului Arad Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 49302 din 17 iulie 2020,

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 300 din 23 iulie 2020

privind modificarea repartizării excedentului bugetar al Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 49302 din 17 iulie 2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare raportul nr. 49304 din 17 iulie 2020 al Direcției Economice, precum și nota de fundamentare nr. 48041/14.07.2020 a Serviciului Investiții, nota de fundamentare nr. 48049/14.07.2020 a Serviciului Investițiii, nota de fundamentare nr. 48045/14.07.2020 a Serviciului Investiții, nota de fundamentare nr. 48051/14.07.2020 a Serviciului Investiții, nota de fundamentare nr. 48053/14.07.2020 a Serviciului Investiții, nota de fundamentare nr. 48047/14.07.2020 a Serviciului Investiții;

Ținând cont de referatul nr. 43337/10.07.2020 din partea Serviciului Stare Civilă;

Analizând nota de fundamentare nr. 48330/14.07.2020 a Serviciului Dezvoltare Imobile;

Cu respectarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 2/2020 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de funcționare și pentru secțiunea de dezvoltare aferent anului 2019 din excedentul bugetului local și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 51/2020, privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad;

Văzând disponibilul înregistrat din excedentul bugetului local la 31 decembrie 2019,

În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (16 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin.(2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art.1: Se aprobă influențele asupra  repartizării  excedentului bugetar al municipiului Arad,

conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Excedentul bugetar al Municipiului Arad, se va utiliza conform destinațiilor invocate în Anexa 2 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă modificarea repartizării pe obiective și cheltuieli de investiții a disponibilului existent la 31 decembrie 2019, destinat pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art.4: Prezenta se duce la îndeplinire de către Direcția Economică și se comunică tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                       Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Buget

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 23.07.2020

R O M Â N I A

P R O I E C T Nr. 263/17.07.2020


A v i z a t SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. ____

Din__________________2020

privind modificarea repartizării excedentului bugetar al Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 49302 din 17 iulie 2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare raportul nr. 49304 din 17 iulie 2020 al Direcției Economice, precum și nota de fundamentare nr. 48041 din 14 iulie 2020 a Serviciului Investiții, nota de fundamentare nr. 48049/14.07.2020 a Serviciului Investițiii, nota de fundamentare nr. 48045/14.07.2020 a Serviciului Investiții, nota de fundamentare nr. 48051/14.07.2020 a Serviciului Investiții; nota de fundamentare nr. 48053/14.07.2020 a Serviciului Investiții;, nota de fundamentare nr. 48047/14.07.2020 a Serviciului Investiții;

Ținând cont de referatul nr. 43337/10.07.2020 din partea Serviciului Stare Civilă;

Analizând nota de fundamentare nr. 48330/14.07.2020 a Serviciului Dezvoltare Imobile;

Cu respectarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 2/2020 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de funcționare și pentru secțiunea de dezvoltare aferent anului 2019 din excedentul bugetului local și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 51/2020, privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad;

Văzând disponibilul înregistrat din excedentul bugetului local la 31 decembrie 2019,

În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin.(2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E

Art.1: Se aprobă influențele asupra repartizării excedentului bugetar al municipiului Arad, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Excedentul bugetar al Municipiului Arad, se va utiliza conform destinațiilor invocate în Anexa 2 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă modificarea repartizării pe obiective și cheltuieli de investiții a disponibilului existent la 31 decembrie 2019, destinat pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art.4: Prezenta se duce la îndeplinire de către Direcția Economică și se comunică tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ              SECRETAR GENERAL

Direcția Economică

Serviciul Buget

Red./Dact. M.B

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 49302 din 17 iulie 2020

R E F E R A T DE A P R O B A R E

Având în vedere:

 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.2 din 10 ianuarie 2020 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de funcționare și pentru secțiunea de dezvoltare aferent anului 2019 din excedentul bugetului local;

 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 51/31.01.2020 privind repartizarea excedentului bugetar al Municipiului Arad;

 • Excedentul Execuției de casă al bugetului local Arad la data de 31 decembrie 2019;

 • Disponibilul înregistrat din excedentul bugetului local al anilor precedenți;

 • Disponibilul din taxe speciale înregistrat la finele anului 2019;

 • Necesitatea modificării repartizării pe obiective de investiții a excedentului bugetar al municipiului Arad rezultat la finele anului 2019;

 • Legislația în vigoare privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar;

P R O P U N:

Aprobarea modificării repartizării pe obiective și cheltuieli de investiții a excedentului bugetar al municipiului Arad existent la 31 decembrie 2019, pentru finanțarea unor cheltuieli conform legislației în vigoare, referatelor serviciilor de specialitate și anexelor 1, 2, și 3 la proiectul de hotărâre.

P R I M A R, Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECTIA ECONOMICĂ

Serviciul Buget

Nr. 49304/17 iulie 2020

RAPORTUL SERVICIULUI DE SPECIALITATE

privind modificarea repartizării excedentului bugetar al municipiului Arad

Având în vedere:

 • - Nota de fundamentare nr.48041 din 14.07. 2020 a Serviciului Investiți;

 • - Nota de fundamentare nr. 48049/14.07.2020 a Serviciului Investiții;

 • - Nota de fundamrntare nr. 48045/14.07.2020 a Serviciului Investiții;

 • - Nota de fundamentare nr. 48051/14.07.2020 a Serviciului Investiții,

 • - Nota de fundamentare nr. 48053/14.07.2020 a Serviciului Investiții;

 • - Nota de fundamentare nr. 48047/14.07.2020 a Serviciului Investiții;

 • - Referatul nr. 43337/10.07.2020 din partea Serviciului Stare Civilă;

 • - Nota de fundamentare nr. 48330/14.07.2020 a Serviciului Dezvoltare Imobile;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.2 din 10 ianuarie 2020 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de funcționare și pentru secțiunea de dezvoltare aferent anului 2019 din excedentul bugetului local;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 51/31.01.2020 privind repartizarea excedentului bugetar al Municipiului Arad,

 • - Prevederile din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, „Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.........și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte

bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

 • (a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

 • (b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);

 • (c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar.";

P R O P U N E M:

Aprobarea modificării repartizării pe destinații, obiective și cheltuieli de investiții a disponibilului existent la 31.12.2019 în sumă de 59.981.394,48 lei, pentru finanțarea unor cheltuieli, conform legislației în vigoare, referatelor serviciilor de specialitate și anexelor 1, 2 și 3.

Sumele repartizate se utilizează pentru:

 • (a) investiții publice: 51.801.198,84 lei;

 • (b) sume alocate prin HGR 1462/2007 - transferuri: 1.238.091,08 lei;

 • (c) investiții din depozite speciale pentru construcții de locuințe conform OG.19/1994 și Legea 85/1992: 8.219,6 lei;

 • (d) cheltuieli de dezvoltare din disponibilul taxelor speciale la 31.12.2019: 1.585.000 lei;

 • (e) acoperirea a unor goluri temporare de casă din taxe speciale la secțiunea de funcționare: 2.025.054,23 lei;

 • (f) investiții publice cu finanțare din transferuri interne (55.01.12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat): 3.200.000 lei;

 • (g) alte facilități și instrumente postaderare- PREFINANȚARE - Proiect ”Orașe Europene Tinere, Accesibile și Sustenabile II (acronim EASY TOWNS II)”: 13.764 lei;

 • (h) alte facilități și instrumente postaderare- PREFINANȚARE - Proiect ”SPROUT-Răspuns Politic Durabil pentru Tranziția la Mobilitate Urbană”: 110.066,73 lei.

DIRECTOR EXECUTIV,          ȘEF SERVICIUL BUGET,

Claudia GROZAVU                 Olimpia STOICA