Hotărârea nr. 30/2020

Hotarirea Nr.30 din 31-01-2020 privind rectificarea întabulării dreptului de proprietate al Municipiului Arad privind imobilul din municipiul Arad, Piata George Enescu, nr. 1, înscris în CF nr. 352896 Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 30 din 31 ianuarie 2020 privind rectificarea întabulării dreptului de proprietate al Municipiului Arad privind imobilul din municipiul Arad, Piața George Enescu, nr. 1, înscris în CF nr. 352896 Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 5266/27.01.2020,

Analizând raportul nr. 5267/27.01.2020 al Biroului Cadastru intravilan și Carte Funciară,

Potrivit Hotărârii nr. 542/2019 și modificată prin Hotărârea nr. 629/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind apartamentartea imobiului situat în Piața George Enescu nr. 1,

Conform poz. 593 din Anexa nr. 1, respectiv poz. 265 din Anexa 2 din Hotărârea Guvernului României nr. 976/2002, privind atestarea domeniului public al județului Arad, precum și al municipiului Arad, orașelor și comunelor din județul Arad,

În baza art. 908 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (20 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), d), alin. 7 lit. d), art. 139 alin (1) alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă rectificarea întabulării dreptului de proprietate publică a Municipiului Arad cu privire la imobilul situat în municipiul Arad, Piața George Enescu, nr. 1, înscris în CF nr. 352896 Arad, după cum urmează:

- ap. 1, înscris în CF nr. 352896-C1-U1 și ap. 3 înscris în CF nr. 352896-C1-U5 cu o suprafață totală construită de 4104 mp, precum și terenul aferent acestora în cotă de 1947/3910 mp rămân în proprietatea publică a Municipiului Arad, conform folosinței Filarmonicii Arad și a anexei 2 a Hotărârii Guvernului României nr. 976/2002;

- ap. 2, înscris în CF nr. 352896-C1-U4, ap. 4, înscris în CF nr. 352896-C1-U2 și ap. 5, înscris în CF nr. 352896-C1-U3, cu o suprafață totală construită de 4091 mp, precum și terenul aferent acestora în cotă de 1963/3910 mp, se vor întabula în proprietatea publică a Județului Arad, conform folosinței Muzeului Județean Arad, în aplicarea anexei 1 a Hotărârii Guvernului României nr. 976/2002 și conform lucrării cadastrale de apartamentare aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 542/2019, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 629/2019, prin care s-a clarificat situația juridică privind folosința imobilului de către Filarmonica Arad și Muzeul Județean Arad, instituții publice de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad și respectiv, Consiliul Județean Arad.

Art. 2. Părțile comune rămân nemodificate.

Art. 3. Se solicită Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad întabularea dreptului de proprietate publică al Municipiului Arad, respectiv al Județului Arad, conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                   Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M.

1 ex. Biroul Cadastru intravilan și Carte Funciară

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 31.01.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


P R O I E C T

Nr. 42/27.01.2020


Cod PMA-S4-02

Avizat

SECRETAR GENERAL

Lilioara Stepanescu


H O T Ă R Â R E A nr.

din                 2020 privind rectificarea întabulării dreptului de proprietate al Municipiului Arad privind imobilul din municipiul Arad, Piața George Enescu, nr. 1, înscris în CF nr. 352896 Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 5266/27.01.2020,

Analizând raportul nr. 5267/27.01.2020 al Biroului Cadastru intravilan și Carte Funciară,

Potrivit Hotărârii nr. 542/2019 și modificată prin Hotărârea nr. 629/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind apartamentartea imobiului situat în Piața George Enescu nr. 1,

Conform poz. 593 din Anexa nr. 1, respectiv poz. 265 din Anexa 2 din Hotărârea Guvernului României nr. 976/2002, privind atestarea domeniului public al județului Arad, precum și al municipiului Arad, orașelor și comunelor din județul Arad,

În baza art. 908 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), d), alin. 7 lit. d), art. 139 alin (1) alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă rectificarea întabulării dreptului de proprietate publică a

Municipiului Arad cu privire la imobilul situat în municipiul Arad, Piața George Enescu, nr. 1, înscris în CF nr. 352896 Arad, după cum urmează:

  • - ap. 1, înscris în CF nr. 352896-C1-U1 și ap. 3 înscris în CF nr. 352896-C1-U5 cu o suprafață totală construită de 4104 mp, precum și terenul aferent acestora în cotă de 1947/3910 mp rămân în proprietatea publică a Municipiului Arad, conform folosinței Filarmonicii Arad și a anexei 2 a Hotărârii Guvernului României nr. 976/2002;

  • - ap. 2, înscris în CF nr. 352896-C1-U4, ap. 4, înscris în CF nr. 352896-C1-U2 și ap. 5, înscris în CF nr. 352896-C1-U3, cu o suprafață totală construită de 4091 mp, precum și terenul aferent acestora în cotă de 1963/3910 mp, se vor întabula în proprietatea publică a Județului Arad, conform folosinței Muzeului Județean Arad, în aplicarea anexei 1 a Hotărârii Guvernului României nr. 976/2002 și conform lucrării cadastrale de apartamentare aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 542/2019, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 629/2019, prin care s-a clarificat situația juridică privind folosința imobilului de către Filarmonica Arad și Muzeul Județean Arad, instituții publice de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad și respectiv, Consiliul Județean Arad.

Art. 2. Părțile comune rămân nemodificate.

Art. 3. Se solicită Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad întabularea dreptului de proprietate publică al Municipiului Arad, respectiv al Județului Arad, conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   SECRETAR

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 5266/27.01.2020

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere faptul că în urma realizării unor lucrări cadastrale de identificare și actualizare s-a constatat faptul că s-au produs în timp anumite erori privind întabularea dreptului de proprietate publică a Municipiului Arad asupra întregului imobil situat în Piața George Enescu, nr. 1 - Palatul Cultural Arad, înscris în CF nr. 352896 Arad, este necesară clarificarea acestora.

Conform Hotărârii Guvernului României nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al județului Arad, precum și al municipiului Arad, orașelor și comunelor din județul Arad, anexa 1 și 2, atât Consiliul Local al Municipiului Arad cât și Consiliul Județean Arad dețineau construcții și suprafețe de teren în imobilul antemenționat, însă în cartea funciară s-a întabulat doar proprietatea publică a Municipiului Arad.

Față de cele de mai sus este necesar a se adopta o hotărâre în acest sens, privind rectificarea întabularii dreptului de proprietate al Municipiului Arad, ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 542/28.10.2019 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.629/16.12.2019 prin care s-a clarificat situația juridică privind folosința și respectând dreptul de proprietate dobândit în baza Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, în temeiul căreia s-a adoptat H.G.R. nr. 976/2002.

P R I M A R Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL CADASTRU INTRAVILAN ȘI CARTE FUNCIARĂ

Nr. 5267/27.01.2020

R A P O R T

privind rectificarea întabulării dreptului de proprietate al Municipiului Arad privind imobilul din municipiul Arad, Piața George Enescu, nr. 1, înscris în CF nr.

352896 Arad

În urma realizării unor lucrări cadastrale de identificare și actualizare a construcției și terenului s-a constatat faptul că s-au produs în timp anumite erori privind întabularea dreptului de proprietate publică a Municipiului Arad asupra întregului imobil situat în Piața George Enescu, nr. 1 - Palatul Cultural Arad, înscris în CF nr. 352896 Arad. Este necesară clarificarea acestei erori ținând cont de faptul că în interiorul imobilului funcționează atât Filarmonica Arad cât și Muzeul Județean Arad.

Conform Hotărârii Guvernului României nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al județului Arad, precum și al municipiului Arad, orașelor și comunelor din județul Arad cu anexa 1 și 2, atât Consiliul Local Arad cât și Consiliul Județean Arad dețineau construcții și suprafețe de teren în imobilul antemenționat, însă în cartea funciară s-a întabulat doar proprietatea publică a Municipiului Arad.

În acest sens, în primă fază, s-a realizat lucrarea cadastrală de apartamentare în 5 unități individuale conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 542/28.10.2019, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.629/16.12.2019, prin care s-a clarificat situația juridică privind folosința, rezultând faptul că ap. 1 și ap. 3 sunt folosite de Filarmonica Arad, iar ap. 2, ap. 4 și ap. 5 sunt folosite de Muzeul Județean Arad.

Prin urmare,  existând o situație clară a folosinței imobilului, se poate face

rectificarea întabulării dreptului de proprietate a Municipiului Arad după cum urmează:

- ap. 1 înscris în CF nr. 352896-C1-U1 și ap. 3 înscris în CF nr. 352896-C1-U5 cu o suprafață totală construită de 4104 mp, precum și terenul aferent acestora în cotă de 1947/3910 mp rămân în proprietatea publică a Municipiului Arad, conform folosinței Filarmonicii Arad și a anexei 2 a Hotărârii Guvernului României nr. 976/2002,

’- ap. 2 înscris în CF nr. 352896-C1-U4, ap. 4 înscris în CF nr. 352896-C1-U2 și ap. 5 înscris în CF nr. 352896-C1-U3 cu o suprafață totală construită de 4091 mp, precum și terenul aferent acestora în cotă de 1963/3910 mp, se vor întabula în proprietatea publică a Județului Arad conform folosinței Muzeului Județean Arad, și a anexei 1 a Hotărârii Guvernului României nr. 976/2002 și conform lucrării cadastrale de apartamentare aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 542/28.10.2019, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 629/16.12.2019 prin care s-a clarificat situația juridică privind folosința imobilului de către Filarmonica Arad și Muzeul Județean Arad, instituții publice de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad și respectiv, a Consiliului Județean Arad.

Director executiv Ștefan Szuchanszki

Șef Birou

Alina Daniela Toma