Hotărârea nr. 298/2020

Hotărârea Nr.298 din 23-07-2020 cu privire la modificarea Hotărârii nr. 32/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Grădiste-Sanevit

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 298

din 23 iulie 2020

cu privire la modificarea Hotărârii nr. 32/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Grădiște-Sanevit

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 49338/17.07.2020,

Analizând raportul     Biroului Cadastru Extravilan, Fond Funciar, înregistrat cu nr.

49340/17.07.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Văzând documentația cadastrală întocmită de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad,

Luând în considerare Hotărârea nr. 32/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Grădiște-Sanevit,

În conformitate cu prevederile art. 23 lit. b), art. 95, art. 113 și art. 114 din Regulamentul de recepție, avizare și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (16 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. I. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 32/2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Grădiște-Sanevit se modifică dupa cum urmează:

  • 1. Art. 1 pct. 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

Pentru imobilul din C.F. nr. 339973 Arad, nr. cadastral 339973, identificat cu nr. top T. 203 A 27, situat în extravilanul Municipiului Arad, intabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad se diminuează suprafața de la 461 mp la 422 mp și procentul de diminuare de la -53, 57 % la - 8,46%,

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 32/2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Grădiște-Sanevit rămân nemodificate.

Art. III. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar din cadrul Direcției Secretar și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                       Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

  • 1 ex. Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar

  • 1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 23.07.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL


P R O I E C T Nr. 266 din 17.07.2020


Avizat:

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


H O T Ă R Â R E A nr. _____

din                    2020

cu privire la modificarea Hotărârii nr. 32/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Grădiște-Sanevit

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 49338/17.07.2020,

Analizând raportul     Biroului Cadastru Extravilan, Fond Funciar, înregistrat cu nr.

49340/17.07.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Văzând documentația cadastrală întocmită de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Arad,


Luând în considerare Hotărârea nr. 32/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Grădiște-Sanevit,

În conformitate cu prevederile art. 23 lit. b), art. 95, art. 113 și art. 114 din Regulamentul de recepție, avizare și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. I. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 32/2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Grădiște-Sanevit se modifică dupa cum urmează:

  • 2. Art. 1 pct. 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

    Pentru imobilul din C.F. nr. 339973 Arad, nr. cadastral 339973, identificat cu nr. top T. 203 A 27, situat în extravilanul Municipiului Arad, intabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad se diminuează suprafața de la 461 mp la 422 mp și procentul de diminuare de la -53, 57 % la - 8,46%,


Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 32/2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Grădiște-Sanevit rămân nemodificate.

Art. III. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar din cadrul Direcției Secretar și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


VO/RD

Cod:PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 49.338 din 17.07.2020

În temeiul art. 37 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 216/2016, coroborat cu art. 136 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa promovării și propun aprobarea proiectului de hotărâre având ca obiect: modificarea art.1 punctul 8 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.32/2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Grădiște- Sanevit, în susținerea căruia prezint următorul

REFERAT DE APROBARE

În vederea modificării art.1 punctul 8 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.32/2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Grădiște- Sanevit, propun aprobarea următoarelor măsuri:

  • Modificarea art.1 punctul 8 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.32/31.01.2020 în sensul corectării suprafeței diminuate a imobilului înscris în CF nr.339973 Arad, nr. cadastral 339973, identificat cu nr. top T. 203 A 27, situat în extravilanul Municipiului Arad, intabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, de la 461 mp la 422 mp și a procentului de diminuare de la - 53,57% la - 8, 46% .

  • Celelalte prevederi adoptate anterior rămân nemodificate.

P R I M A R

Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD Secretar General

Biroul Cadastru Extravilan, Fond funciar Nr. 49.340/17.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului Municipiului Arad nr. 49.338 din 17.07.2020, prin care se propune aprobarea măsurilor necesare care se impun în vederea actualizării datelor imobilului identificat cu nr. cadastral 339973, nr. top 203 A 27, înscris în CF nr. 339973 Arad,

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.32/31.01.2020, în vederea actualizării datelor unor imobile situate în zona Grădiște - Sanevit la art.1 punctul 8 se aprobă următoarele măsuri: Pentru imobilul din CF nr. 339973 Arad, nr. cadastral 339973, intabulat cu proprietar neidentificat pe raza UAT Arad, se diminuează suprafață de la 461 mp la 214 mp, în procent de — 53,57 %, se actualizează datele, se repozitionează și se translatează în planul cadastral. În urma efectuării unei noi verificări de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad s-a constatat că suprafață supusă diminuării imobilului este de la 461 mp la 422 mp, iar procentul de diminuare este de - 8,46 %. Având în vedere că suprafața diminuată și procentul de diminuare este mai mic decât cel adoptat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.32/31.01.2020,

P R O P U N E M

1. Aprobarea modificării art.1 punctul 8 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.32/31.01.2020, în sensul corectării suprafeței diminuate de la 461 mp la 422 mp și a procentului de diminuare de la - 53,57 % la - 8,46 %.

2. Celelalte prevederi adoptate anterior rămân nemodificate.

CONSILIER JURIDIC           CONSILIER            ȘEF BIROU CADASTRU

Oana Daniela VESA      Ing. Cadastru Laurențiu MIRON EXTRAVILAN, FOND FUNCIAR

Rodica DRĂGAN