Hotărârea nr. 297/2020

Hotărârea Nr.297 din 23-07-2020 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, Zona Micalaca - Pod zona V

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 297 din 23 iulie 2020 privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, Zona Micalaca - Pod zona V

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 43382/29.06.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr.ad. 43384/M4/29.06.2020,

Luând în considerare solicitarea Direcției Tehnice - Serviciul Investiții cu nr. 4972/27.01.2020,

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Arad,

Analizând coala de cadastru nr. 10003 Micalaca și adresa Serviciului Agricol nr. 4972/11.02.2020,

Având în vedere adresa Serviciului Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții nr. 4972/A2/17.02.2020,

Conform prevederilor art. 41 alin. (3) lit. a) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 - republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 23 lit. b) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 907-908 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (16 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1 Se aprobă prima înscriere a imobilului situat înMunicipiul Arad, Zona Micalaca -Pod Zona V cu o suprafață de 28.680 mp conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Datcad S.R.L.- anexa 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu si se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 23.07.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL


PROIECT

Nr. 260/15.07.2020


Avizat:


SECRETAR GENERAL

Lilioara Stepanescu


HOTĂRÂREA Nr. ___ din       .      .2020

Privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, Zona Micalaca - Pod zona V

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 43382/29.06.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr.ad. 43384/M4/29.06.2020,

Luând în considerare solicitarea Direcției Tehnice - Serviciul Investiții cu nr. 4972/27.01.2020,

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Arad,

Analizând coala de cadastru nr. 10003 Micalaca și adresa Serviciului Agricol nr. 4972/11.02.2020,

Având în vedere adresa Serviciului Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții nr. 4972/A2/17.02.2020,

Conform prevederilor art. 41 alin. (3) lit. a) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 - republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 23 lit. b) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 907-908 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă prima înscriere a imobilului situat înMunicipiul Arad, Zona Micalaca -Pod Zona V cu o suprafață de 28.680 mp conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Datcad S.R.L.- anexa 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu si se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘED INȚĂ


SECRETAR GENERAL


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 43382/29.06.2020

REFERAT DE APROBARE

În vederea reglementării situației terenului asupra căruia se dorește realizarea unui obiectiv de investiție ”Reconversia funcțională și revitalizarea terenului din Zona Micalaca (Pod Zona V) și petrecere a timpului liber” conform solicitării Direcției Tehnice - Serviciul Investiții, în urma identificării imobilului prin lucrare cadastrală întocmită de firma autorizată S.C. Datcad S.R.L. s-a constatat faptul că este necesară prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, Zona Micalaca -Pod zona V.

Menționăm că acest teren a fost identificat în evidențele vechi ale Primăriei Municipiului Arad având nr. top. cad. 1226 și nr. top. cf. 2241/662/b și se regăsește în coala 10003 Micalaca, iar ulterior de-a lungul anilor s-au realizat în zonă numeroase parcelări, alipiri, etc pentru Zona 500-700 din Cartierul Micalaca. În momentul actual acesta nu se mai poate identifica în cartea funciară.

Prin urmare se aprobă documentația de prima înscriere a imobilului antemenționat în suprafața de 28.680 mp conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Datcad S.R.L.

PRIMAR,

Călin Bibarț

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL CADASTRU INTRAVILAN

ȘI CARTE FUNCIARĂ

Nr. 43384/M4/29.06.2020_________

RAPORT

Privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, Zona Micalaca - Pod zona V

Având în vedere solicitarea cu nr. 4972/T4/27.01.2020, a Direcției Tehnice-Serviciul Investiții referitoare la reglementarea situației juridice a terenului aferent obiectivului de investiție ”Reconversia funcțională și revitalizarea terenului din Zona Micalaca (Pod Zona V) și petrecere a timpului liber” s-a constatat faptul că această suprafață de teren nu poate fi identificat în nicio carte funciară în momentul de față ținând cont de faptul că zona aparține nr. top. aferent cartierului Micalaza Zona 500-700 unde au fost realizate multe lucrări cadastrale.

Prin urmare s-a procedat la identificarea imobilului prin lucrare cadastrală întocmită de firma autorizată S.C. Datcad S.R.L cu care Primăria Municipiului Arad are încheiat contract de servicii în acest sens.

Conform hărților vechi de cadastru acest imobil avea nr. top. cad. 1226 și nr. top. cf. 2241/662/b și se regăsește în coala 10003 Micalaca, dar neidentificabil în momentul de față în cartea funciară.

Menționăm faptul că pe terenul respectiv există o parte din drumul aferent Bulevardului Nicolae Titulescu și Podul peste râul Mureș care face legătura între cartierele Micalaca și Subcetate, respectiv podul feroviar pe direcția Arad-Timișoara.

Ca și amplasament mai clar acesta se află între cele 2 poduri, cel feroviar înscris în CF nr. 340839 Arad și terenul înscris în CF nr. 351295 Arad - teren situat pe malul Mureșului, ambele având geometrie înregistrată în baza de date a Agenției Naționale de Cadasru și Carte Funciară. Prin această lucrare de prima înscriere și actualizare a datelor cadastrale se va reglementa zona dintre cele imobile mai sus menționate.

Prin urmare în vederea reglementării situației juridice cu cea existentă este necesară prima înscriere a terenului antemenționat cu o suprafață de 28.680 mp conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Datcad S.R.L.

DIRECTOR EXECUTIV,                ȘEF BIROU,

Cj. Ștefan Szuchanszki                   Arh. Alina Daniela Toma

Avizat juridic, Cj. Lucian Sălăjan

MUNICIPIUL ARAD

310130 Arad-România-Bd.Revoluției 75

TeL+40-257-281850    Fax.+40-257-284744


www.primariaarad.ro pma@primariaarad.ro


Nr.4972/A2/17.02.2020


ARHITECT ȘEF SERVICIUL DATE URBANE ȘI SPAȚIALE, EVIDENȚĂ CONSTRUCȚII


CĂTRE,

Direcția Patrimoniu

Biroul Cadastru Intravilan si Carte Funciară

3


Referitor la adresa dvs. cu numărul de mai sus, alăturat vă transmitem copie după coala de cadastru nr. 10003 Arad, precum și copie harta cadastru pentru zona solicitată, scara 1:2880.


ȘEF SERVICIU ing. Doina Gălășel


CONȘILI


Danină file


DI/DI

Dos.Adev.

2 ex.


P.M.A-A2-05MUNICIPIUL ARAD

310130 Arad-România-Bd.Revoluției 75 Tel.+40-257-281850    Fax.+40-257-284744

www.primariaarad.ro    pma@primariaarad.ro

SECRETAR GENERAL Serviciul Agricol


ISO 9001


Nr. 4972 / M4 / 44.02.3o2©

Către, Direcția Patrimoniu, Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară, din cadrul Primăriei Municipiului Arad

Referitor la adresa dumneavoastră, înregistrată cu nr. 4972 / M4 / 10.02.2020,

Atașăm extrasul de plan cadastral din planul cu scara 1 la 10000, din care reies toate datele, pe care le deținem în prezent, în legătură cu acest teren. Menționăm de asemenea că terenul se află în zona inundabilă a râului Mureș și este localizat în intravilanul Municipiului Arad.

Secretar cj. Lilioara Stepănescu Șef Serviciu dr. ing. Florîca Gherman

Consilier ing. Miron Lucian Laurențiu

Red. M.L.L. / Dact. M.L.L. / 2 ex.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD


DIRECȚIA TEHNICĂ


SERVICIUL INVESTIȚII

NR.         /T4/h b/ș


Către DIRECȚIA PATRIMONIUCf- 7

-7 OBIROUL CADASTRU INTRAVILAN ȘI CARTE FUNCIARĂ SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC


Referitor la: obiectivul de investiție ”Reconversia funcțională și revitalizarea terenului din Zona Micalaca (Pod Zona V) și petrecere a timpului liber”

Având în vedere necesitatea de atragere de fonduri nerambursabile pentru realizarea a cât mai multe obiective de investiție, conform DJ FESI întocmit de către Autoritatea Urbană a Municipiului Arad, au fost selectate mai multe proiecte prioritare, printre care și proiectul ”Reconversia funcțională și revitalizarea terenului din Zona Micalaca (Pod Zona V) și petrecere a timpului liber”.

Până în prezent, proiectul nu a putut fi realizat datorită imposibilității de atestare a acestuia ca aparținând Municipiului Arad ( domeniul public/privat).

Ținând cont de faptul că în perioada viitoare de programare 2021-2027, UE va continua să pună accent sporit pe sprijinirea dezvoltării integrate a orașelor, se va finanța în continuare, toată tipologia de proiecte cuprinsa în lista de proiecte a DJ FESI.

Din acest motiv, vă solicităm să faceți demersurile pentru reglementarea juridică a terenului aferent obiectivului de investiție ”Reconversia funcțională și revitalizarea terenului din Zona Micalaca (Pod Zona V) și petrecere a timpului liber”.

Atașăm prezentei planul de situație aferent zonei.


Cu stimă,


DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Elena Portarii


ȘEF SERVICIU Ing. Lucia Giurgiu


ÎNTOCMIT,


Ing.Simon;


Pintilie