Hotărârea nr. 296/2020

Hotărârea Nr.296 din 23-07-2020 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, Piata George Enescu

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 296 din 23 iulie 2020

privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, Piața George Enescu

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 47829/13.07.2020,

Ținând cont de raportul comun al Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară și al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 47833/M4/13.07.2020,

Luând în considerare solicitarea Serviciului Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente -Arhitect Șef cu nr. 42934/A5/26.06.2020,

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Analizând autorizația de construire nr. 438/24.06.2020,

Conform Hotărârii Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al județului Arad, precum și al municipiului Arad, orașelor și comunelor din județul Arad,

Cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (3) lit. a), din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 - republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 23 lit. (b) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 907-908 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (16 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1 Se aprobă prima înscriere în proprietatea publică a Municipiului Arad a imobilului/teren actuala Piața George Enescu cu o suprafață de 2.554 mp, pe care sunt edificate 7 construcții cu destinația de monument/bust, conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Datcad S.R.L.- anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară și Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public din cadrul Direcției Patrimoniu si se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 23.07.2020

ROMÂNIA                   PROIECT                      Avizat:

JUDEȚUL ARAD             Nr. 259/15.07.2020        SECRETAR GENERAL,

MUNICIPIUL ARAD                                          Lilioara Stepanescu

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. ___ din _____.__________.2020

Privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, Piața George Enescu

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 47829/13.07.2020,

Ținând cont de raportul comun al Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară și al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 47833/M4/13.07.2020,

Luând în considerare solicitarea Serviciului Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente - Arhitect Șef cu nr. 42934/A5/26.06.2020,

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Analizând autorizația de construire nr. 438/24.06.2020,

Conform Hotărârii Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al județului Arad, precum și al municipiului Arad, orașelor și comunelor din județul Arad,

Cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (3) lit. a), din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 - republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 23 lit. (b) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 907-908 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1 Se aprobă prima înscriere în proprietatea publică a Municipiului Arad a imobilului/teren actuala Piața George Enescu cu o suprafață de 2.554 mp, pe care sunt edificate 7 construcții cu destinația de monument/bust, conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Datcad S.R.L.- anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară și Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public din cadrul Direcției Patrimoniu si se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  SECRETAR GENERAL

Cod PMA S4 01

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD Nr. 47829/13.07.2020_____________

REFERAT DE APROBARE

În vederea reglementării situației terenului asupra căruia se dorește realizarea ”montarea bustului monumental din bronz (replică) pe soclul existent și reabilitarea monumentului de for public Bustul lui Ioan Rusu-Șireanu în Piața George Enescu” conform solicitării Serviciului Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente - Arhitect Șef cu nr. 42934/A5/26.06.2020, în urma identificării imobilului prin lucrare cadastrală întocmită de firma autorizată S.C. Datcad S.R.L. s-a constatat faptul că este necesară prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, Piața George Enescu și a celor 7 construcții, busturi și monumente.

Menționăm că acest teren a fost identificat în evidențele vechi ale Primăriei Municipiului Arad având nr. top. cad. 5199/2a și 5199/1 și se regăsește în coala 129 care cuprinde terenuri proprietatea Statului Român/Municipiului Arad, dar neidentificabil în momentul de față în cartea funciară.

Prin urmare se aprobă documentația de prima înscriere a imobilului antemenționat în suprafața de 2.554 mp conform lucrării cadastrale întocmite de S.C. Datcad S.R.L.

PRIMAR,

Călin Bibarț

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL CADASTRU INTRAVILAN

ȘI CARTE FUNCIARĂ și

SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE

DOMENIUL PUBLIC

Nr. 47833/M4/13.07.2020_________

RAPORT

Privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, Piața George Enescu

Având în vedere solicitarea cu nr. 42934/A5/26.06.2020, a Serviciului Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente - Arhitect Șef, referitoare la reglementarea situației juridice a terenului aferent obiectivului ”montarea bustului monumental din bronz (replică) pe soclul existent și reabilitarea monumentului de for public Bustul lui Ioan Rusu-Șireanu în Piața George Enescu” s-a constatat faptul că această suprafață de teren nu poate fi identificat în nicio carte funciară în momentul de față.

Prin urmare s-a procedat la comandarea unei documentații de identificare a imobilului prin lucrare cadastrală întocmită de firma autorizată S.C. Datcad S.R.L cu care Primăria Municipiului Arad are încheiat contract de prestări servicii în acest sens.

Conform hărților vechi de cadastru acest imobil avea nr. top. cad. 5199/2a și 5199/1 și se regăsește în coala 129 care cuprinde terenuri proprietatea Statului Român/Municipiului Arad, dar neidentificabil în momentul de față în cartea funciară.

Ca și amplasament mai clar acesta se află între Parcul Mihai Eminescu și Palatul Cultural înscris în CF nr. 344416 Arad și CF nr. 352896 Arad, ambele având geometrie înregistrată în baza de date a Agenției Naționale de Cadasru și Carte Funciară. Prin această lucrare de prima înscriere și actualizare a datelor cadastrale se va reglementa zona dintre cele doua imobile mai sus menționate, ambele proprietatea publică a Municipiului Arad.

Mai mult aici sunt amplasate 7 construcții - busturi și monument, din care 6 aflate în inventarul Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public aprobată prin HGR 976/2002 - Cartea Albă, la pozițiile 450-455.

Cele 7 construcții sunt după cum urmază:

  • - C1 - Bust A.D. Xenopol - în inventar la poziția 455,

  • - C2 - Bust Gh. Coșbuc - în inventar la poziția 450,

  • - C3 - Monument ”În memoria luptei anticomuniste” - nu se află în inventar,

  • - C4 - Bust Ioan Rusu Șireanu- în inventar la poziția 453,

  • - C5 - Bust Mircea V. Stănescu- în inventar la poziția 454,

  • - C6 - Bust Gh. Popa de Teiuș- în inventar la poziția 452,

  • - C7 - Bust Petru Pipoș- în inventar la poziția 451.

Prin urmare în vederea reglementării situației juridice cu cea existentă este necesară prima înscriere a terenului antemenționat cu o suprafață de 2.554 mp și cu cele 7 construcții, conform documentației cadastrale întocmite de S.C. Datcad S.R.L.

DIRECTOR EXECUTIV, BIROU,


ȘEF SERVICIU,


ȘEF


Cj. Ștefan Szuchanszki Toma

Mihaela Balaș


Alina Daniela


Avizat juridic,

Cj. Lucian Sălăjan


jJPRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

ARHITECT ȘEF

Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente

Nr. 42.      /A5 din 26. IUN.
3 0. IUN. 2020 'Către, DIRECȚIA PATRIMONIU Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară


Referitor la : reglementarea situației juridice a terenului

Având în vedere necesitatea realizării lucrărilor de intervenție cu privire la montarea bustului monumental din bronz (replică) pe soclul existent și reabilitarea monumentului de for public Bustul lui loan Rusu-Șirianu din Piața George Enescu (Aleea Personalităților din fața Palatului Cultural), prin prezenta,

Vă solicităm reglementarea situației juridice a terenului pe care se află amplasat monumentul.

Alăturat vă anexăm în copie următoarele documente :

  • - Autorizația de Construire nr. 438/24.06.2020, eliberată de Primăria Municipiului Arad;

  • - Planul de situație la scara 1 -.500 cu încadrarea în zonă fără scară.

Cu respect,

ARHITECT ȘEF, DrăganFuncția

Nume prenume

Semnătură

Data

Verificat

Șef serviciu

^arh. Dinulescu Sandra

A

2;        r3?(i

Elaborat

Consilier

ing. Pecican Mircea

2 ■ ’ « .170

Dosar: Corespondenta

M.P./M.P. 2 ex.