Hotărârea nr. 295/2020

Hotărârea Nr.295 din 23-07-2020 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 131/2020 cu privire la atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor înscrise în CF 351509 Arad, CF 351508 Arad, CF 351165 Arad, CF 351649 Arad, CF 351650 Arad

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 295 din 23 iulie 2020 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 131/2020 cu privire la atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor înscrise în CF 351509 Arad, CF 351508 Arad, CF 351165 Arad, CF 351649 Arad, CF 351650 Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 46896/09.07.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 46901/M4/09.07.2020 și de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând extrasele de carte funciară nr. 351649 Arad și nr. 351469 Arad,

Văzând Încheierea nr. 54635/18.06.2020 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, cu privire la modificarea domenialității dreptului de proprietate din "domeniul public", în "domeniul privat" asupra A.1 sub B.2 din cartea funciară 351469 Arad,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad cu nr. 131/2020 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor înscrise în CF 351509 Arad, CF 351508 Arad, CF 351165 Arad, CF 351649 Arad, CF 351650 Arad,

Luând în considerare prevederile art. 220 alin. (1), alin. (2) și art. 221 alin. (1) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (16 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 131/2020 cu privire la atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor înscrise în CF 351509 Arad, CF 351508 Arad, CF 351165 Arad, CF 351649 Arad, CF 351650 Arad, în sensul corectării numărului de carte funciară 351469 în 351649. Art. 1, cu numărul corectat, va avea următorul conținut:

"Se atestă apartenența la proprietatea privată a Municipiului Arad a următoarelor imobile înscrise în cărțile funciare:

 • - CF 351509 Arad, nr. cad. 351509, în suprafață de 7.150 mp,

 • - CF 351508 Arad, nr. cad. 351508, în suprafață de 178.083 mp,

 • - CF 351165 Arad, nr. cad. 351165, în suprafață de 4.243 mp,

 • - CF 351649 Arad, nr. cad. 351649, în suprafață de 102.027 mp,

 • - CF 351650 Arad, nr. cad. 351650, în suprafață de 2.664 mp,"

Art. 2 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul CF nr. 351469 Arad, notată în

baza cererii cu nr. 54635/18.06.2020 depuse de Primăria Arad la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, în sensul revenirii la situația inițială a domenialității dreptului de proprietate, respectiv modificarea din ”domeniul privat” în ”domeniul public”.

Art. 3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad și de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 23.07.2020


Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL


PROIECT

Nr. 258/15.07.2020


Avizat:


SECRETAR GENERAL, Lilioara Stepanescu


H O T Ă R Â R E A Nr. _ din       .      .2020


privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 131/2020 cu privire la atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor înscrise în CF 351509 Arad, CF 351508 Arad, CF 351165 Arad, CF 351649 Arad, CF 351650 Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 46896/09.07.2020,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 46901/M4/09.07.2020 și de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând extrasele de carte funciară nr. 351649 Arad și nr. 351469 Arad,

Văzând Încheierea nr. 54635/18.06.2020 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, cu privire la modificarea domenialității dreptului de proprietate din "domeniul public", în "domeniul privat" asupra A.1 sub B.2 din cartea funciară 351469 Arad,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad cu nr. 131/2020 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor înscrise în CF 351509 Arad, CF 351508 Arad, CF 351165 Arad, CF 351649 Arad, CF 351650 Arad,

Luând în considerare prevederile art. 220 alin. (1), alin. (2) și art. 221 alin. (1) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 131/2020 cu privire la atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor înscrise în CF 351509 Arad, CF 351508 Arad, CF 351165 Arad, CF 351649 Arad, CF 351650 Arad, în sensul corectării numărului de carte funciară 351469 în 351649. Art. 1, cu numărul corectat, va avea următorul conținut:

"Se atestă apartenența la proprietatea privată a Municipiului Arad a următoarelor imobile înscrise în cărțile funciare:

 • - CF 351509 Arad, nr. cad. 351509, în suprafață de 7.150 mp,

 • - CF 351508 Arad, nr. cad. 351508, în suprafață de 178.083 mp,

 • - CF 351165 Arad, nr. cad. 351165, în suprafață de 4.243 mp,

 • - CF 351649 Arad, nr. cad. 351649, în suprafață de 102.027 mp,

 • - CF 351650 Arad, nr. cad. 351650, în suprafață de 2.664 mp,"

Art. 2 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul CF nr. 351469 Arad, notată în baza cererii cu nr. 54635/18.06.2020 depuse de Primăria Arad la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, în sensul revenirii la situația inițială a domenialității dreptului de proprietate, respectiv modificarea din ”domeniul privat” în ”domeniul public”.

Art. 3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad și de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 46896/09.07.2020

REFERAT DE APROBARE

În vederea îndreptării erorii produse în conținutul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 131/20.03.2020, la art. 1, aceasta va avea următorul conținut:

"Se atestă apartenența la proprietatea privată a Municipiului Arad a următoarelor imobile înscrise în cărțile funciare:

 • - CF 351509 Arad, nr. cad. 351509, în suprafață de 7.150 mp,

 • - CF 351508 Arad, nr. cad. 351508, în suprafață de 178.083 mp,

 • - CF 351165 Arad, nr. cad. 351165, în suprafață de 4.243 mp,

 • - CF 351649 Arad, nr. cad. 351649, în suprafață de 102.027 mp,

 • - CF 351650 Arad, nr. cad. 351650, în suprafață de 2.664 mp,"

De asemenea se aprobă îndreptarea erorii produse în CF nr. 351469 Arad în sensul redepunerii la OCPI Arad pentru corectarea cererii cu nr. 54635/18.06.2020. depusă de Primăria Arad în vederea revenirii la situația inițială din cartea funciară.

PRIMAR,

Călin Bibarț

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL CADASTRU INTRAVILAN

ȘI CARTE FUNCIARĂ

Nr. 46901/M4/09.07.2020

RAPORT

Privind îndreptarea erorii materiale produsă în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 131/20.03.2020, art. 1

În urma unei erori materiale produse în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 131/20.03.2020, art. 1, s-au inversat numerele de carte funciară si s-a notat greșit numărul de carte funciară 351469 în loc de cel corect 351649, cu mențiunea că la secțiunea titlul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 131/20.03.2020 dar și în conținutul art. 1 la nr. cadastral, s-a scris corect.

Astfel pentru îndreptarea acestei erori, art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad cu nr. 131/20.03.2020, va avea următorul conținut:

"Se atestă apartenența la proprietatea privată a Municipiului Arad a următoarelor imobile înscrise în cărțile funciare:

 • - CF 351509 Arad, nr. cad. 351509, în suprafață de 7.150 mp,

 • - CF 351508 Arad, nr. cad. 351508, în suprafață de 178.083 mp,

 • - CF 351165 Arad, nr. cad. 351165, în suprafață de 4.243 mp,

 • - CF351649 Arad, nr. cad. 351649, în suprafață de 102.027 mp,

 • - CF 351650 Arad, nr. cad. 351650, în suprafață de 2.664 mp,"

În urma acestei erori s-a depus cererea nr. 54635/18.06.2020 prin care s-a trecut imobilul înscris în CF nr. 351469 Arad, situat în str. Clujului, din proprietatea publică în propritatea privată a Municipiului Arad, prin acest proiect îndreptându-se și această eroare.

Prin urmare este necesară redepunerea la OCPI Arad pentru corectarea acestor operațiuni si revenirea la starea inițială din CF nr. 351469 Arad

DIRECTOR EXECUTIV, Cj. Ștefan Szuchanszki


ȘEF BIROU,

Arh. Alina Daniela Toma


Avizat juridic,