Hotărârea nr. 294/2020

Hotărârea Nr.294 din 23-07-2020 privind aprobarea întocmirii si tinerii la zi a registrului agricol si pe suport de hârtie

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 294 din 23 iulie 2020 privind aprobarea întocmirii și ținerii la zi a registrului agricol și pe suport de hârtie

Având în vedere referatul de aprobare a Primarului Municipiului Arad nr. 47718 din 13.07.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Agricol nr. 47719 din 13.07.2020,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Anexa la Ordinul nr. 25/1382/37/1642/14297/746/20/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 - 2024,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (16 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă întocmirea și ținerea la zi a Registrului Agricol și pe suport de hârtie.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad prin aparatul de specialitate și se comunică de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Agricol

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 23.07.2020

ROMÂNIA                 P R O I E C T               Avizat

JUDEȚUL ARAD                            SECRETAR GENERAL

MUNICIPIUL ARAD         Nr. 257/14.07.2020          Lilioara Stepanescu

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr._________

din 2020

privind aprobarea întocmirii și ținerii la zi a registrului agricol și pe suport de hârtie

Având în vedere referatul de aprobare a Primarului Municipiului Arad nr. 47718 din 13.07.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Agricol nr. 47719 din 13.07.2020,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Anexa la Ordinul nr.

25/1382/37/1642/14297/746/20/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 - 2024,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1)

lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă întocmirea și ținerea la zi a Registrului Agricol și pe suport de hârtie.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad prin aparatul de specialitate și se comunică de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ             SECRETAR GENERAL

Serviciul Agricol

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

NR. 47718 din 13.07.2020

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) și (8) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 37 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 216/2016, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect : ”Aprobarea întocmirii și ținerii la zi a Registrului Agricol și pe suport de hârtie.,” în susținerea căruia formulez următoarea

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere art. 2 alin. (2) din Ordinul nr.25/1382/37/1642/14297/746/20/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 - 2024,cu privire la întocmirea registrului agricol pe suport de hârtie.

PROPUN

În vederea păstrării datelor privind proprietarii și deținătorii de terenuri agricole și animale propunem aprobarea întocmirii și ținerii la zi a Registrului Agricol pe suport de hârtie.

P R I M A R

Călin Bibart

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

SECRETAR GENERAL

SERVICIUL AGRICOL

Nr. 47719/13.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la : Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului Municipiului Arad nr. 47718 din 13.07.2020, prin care se propune aprobarea întocmirii și ținerii la zi a registrelor agricole pe suport de hârtie.

Considerații       generale:       modificările      legislative       din       Ordinul

nr.25/1382/37/1642/14297/746/20/2020 privind aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024

Art.2, alin.(2) În cuprinsul prezentelor norme tehnice, orice trimitere la forma registrului agricol se referă la cea pe suport electronic, precum și la cea pe suport hârtie în situația în care consiliul local a hotărât întocmirea registrului agricol și pe suport de hârtie.

PROPUNEM

Aprobarea întocmirii și ținerii la zi a registrului agricol și pe suport de hârtie.

Secretar General, Lilioara Stepanescu

Șef serviciu,

Florica Gherman