Hotărârea nr. 292/2020

Hotărârea Nr.292 din 23-07-2020 privind aprobarea modificării statului de functii al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 292 din 23 iulie 2020 privind aprobarea modificării statului de funcții al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare nr. 46115/07.07.2020,

Analizând raportul de stagiu nr. 2171/26.06.2020, întocmit de doamna Rus Maria Alexandra,

Luând în considerare raportul îndrumătorului nr. 2172/26.06.2020, întocmit de doamna Papp- Balint Viorica,

Vâzând raportul de evaluare a perioadei de stagiu nr. 2.290/06.07.2020 în care se menționează că doamna Rus Maria Alexandra a obținut calificativul de evaluare corespunzător,

Ținând seama de raportul Compartimentului Juridic, Resurse Umane, Salarizare al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad, înregistrat sub nr. 2.291/06.07.2020,

Luând în considerare prevederile art. 60A1, art. 60A2,60A3 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată,

În conformitate cu prevederile art. 79 alin. (1) și art. 102 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,

Pentru aplicarea prevederilor art. 11, art. 31 alin. (2), alin. (4) și (5) și lit. b) cuprinsă în lit. A pct. III al Cap. I din Anexa VIII din Legea nr. 153/2017, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (16 consilieri prezenți din totalul de 22), În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (7) lit. s), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 388 alin. (3) lit. a.), art. 392 alin. (1), art. 475 lit. a), art. 621 alin. (1 ), art. 626 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă modificarea statului de funcții al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad, astfel: se transformă funcția publică de execuție de consiler, clasa I, gradul profesional debutant, nivelul studiilor superioare din cadrul Compartimentul Promovare, Marketing și Turism, ocupată de doamna Rus Maria Alexandra, în funcție publică de execuție de consiler, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor superioare.

Art. 2. Statul de funcții este cuprins în anexele nr. 1 și 2, care sunt parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Centrul Municipal de Cultură Arad și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Centrul Municipal de Cultură

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 23.07.2020


Cod PMA -S4-02


Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 292/23.07.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

STAT DE FUNCȚII - funcții publice

nr. crt

Denumire funct

ie conducere / execuție

Nr. posturi

Funcția de conducere

Funcția de execuție

Clasa

Grad profesional

Treapta de salarizare

0

1

2

3

4

5

6

1

director executiv

II

1

2

director executiv adjunct

II

1

3

șef serviciu

II

1

4

șef birou

II

1

5

auditor

I

superior

1

6

consilier

I

superior

12

principal

2

asistent

6

debutant

1

7

consilier juridic

I

superior

1

asistent

1

debutant

1

8

consilier achiziții publice

I

superior

1

Total funcții publice:

30

din care

conducere

4

execuție

26

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 292/23.07.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

STAT DE FUNCȚII pentru personalul contractual

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Nr. crt.

Denumirea funcției de execuție

Gradul/ treapta

Nivelul studiilor

Nr. de posturi

a) Personal de specialitate

1

consilier

IA

S

1

II

S

2

debutant

S

1

2

inspector

IA

M

1

3

referent

IA

M

1

II

M

1

b) Personal care ocupă funcții comune

4

supraveghetor

M,G

1

5

manipulant decor

I

M

0

6

muncitor calificat

I

M,G

1

7

îngrijitor

M,G

1

Total personal contractual

10

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL


PROIECT

Nr. 251/07.07.2020


AVIZAT

S E C R E T A R G E N E R A L Lilioara STEPANESCU


H O T Ă R Â R E A nr. _____

din ________________2020

privind aprobarea modificării statului de funcții al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare nr. 46115/07.07.2020,

Analizând raportul de stagiu nr. 2171/26.06.2020, întocmit de doamna Rus Maria Alexandra,

Luând în considerare raportul îndrumătorului nr. 2172/26.06.2020, întocmit de doamna Papp-Balint Viorica,

Vâzând raportul de evaluare a perioadei de stagiu nr. 2.290/06.07.2020 în care se menționează că doamna Rus Maria Alexandra a obținut calificativul de evaluare corespunzător,

Ținând seama de raportul Compartimentului Juridic, Resurse Umane, Salarizare al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad, înregistrat sub nr. 2.291/06.07.2020,

Luând în considerare prevederile art. 60A1, art. 60A2 , 60A3 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată,

În conformitate cu prevederile art. 79 alin. (1) și art. 102 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,

Pentru aplicarea prevederilor art. 11, art. 31 alin. (2), alin. (4) și (5) și lit. b) cuprinsă în lit. A pct. III al Cap. I din Anexa VIII din Legea nr. 153/2017, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (7) lit. s), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 388 alin. (3) lit. a.), art. 392 alin. (1), art. 475 lit. a), art. 621 alin. (1 ), art. 626 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă modificarea statului de funcții al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad, astfel: se transformă funcția publică de execuție de consiler, clasa I, gradul profesional debutant, nivelul studiilor superioare din cadrul Compartimentul Promovare, Marketing și Turism, ocupată de doamna Rus Maria Alexandra, în funcție publică de execuție de consiler, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor superioare.

Art. 2. Statul de funcții este cuprins în anexele nr. 1 și 2, care sunt parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Centrul Municipal de Cultură Arad și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Centrul Municipal de Cultură Arad Red./Dact.Focșan Nadina/Focșan Nadina

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.______/_________

a Consiliului Local al Municipiului Arad

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

STAT DE FUNCȚII - funcții publice-propus

nr. crt

Denumire funct

ie conducere / execuție

Nr. posturi

Funcția de conducere

Funcția de execuție

Clasa

Grad profesional

Treapta de salarizare

0

1

2

3

4

5

6

1

director executiv

II

1

2

director executiv adjunct

II

1

3

șef serviciu

II

1

4

șef birou

II

1

5

auditor

I

superior

1

6

consilier

I

superior

12

principal

2

asistent

6

debutant

1

7

consilier juridic

I

superior

1

asistent

1

debutant

1

8

consilier achiziții publice

I

superior

1

Total funcții publice:

30

din care

conducere

4

execuție

26

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ               Contrasemnează pentru legalitate

S E C R E T A R G E N E R A L Lilioara STEPĂNESCU

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. ______/________________

a Consiliului Local al Municipiului Arad

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

STAT DE FUNCȚII pentru personalul contractual-propus

Nr. crt.

Denumirea funcției de execuție

Gradul/ treapta

Nivelul studiilor

Nr. de posturi

a) Personal de specialitate

1

consilier

IA

S

1

II

S

2

debutant

S

1

2

inspector

IA

M

1

3

referent

IA

M

1

II

M

1

b) Personal care ocupă funcții comune

4

supraveghetor

M,G

1

5

manipulant decor

I

M

0

6

muncitor calificat

I

M,G

1

7

îngrijitor

M,G

1

Total personal contractual

10

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


Contrasemnează pentru legalitate

S E C R E T A R G E N E R A L

Lilioara STEPĂNESCU

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 46115/07.07.2020

Primarul Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), Secțiunea a 4-a, Cap.III, titlul V, Partea a III-a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, coroborat cu art.37 din HCLM nr. 216/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre, cu umătorul obiect:”modificarea statului de funcții al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad”, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

Ținînd cont de:

 • - Prevederile art. 60A1, art. 60A2,60A3 alin.(4) lit. a) din Legea nr. 188/1999 rep.2 -privind Statutul funcționarilor publici;

 • - Prevederile art. 388 alin.(3) lit.a.), art. 392 alin.(1), art.475 lit.a), art. 621 alin.(2), art. 626 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • - Prevederile art. 79 alin.(1) și art. 102 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

În aplicarea prevederilor art. art. 11, art.31 alin. (2), alin. (4) și (5) și lit. b) cuprinsă în lit.A pct. III al Cap. I din Anexa VIII din Legea nr. 153/207, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

În vederea fundamentării propunerii s-a avut în vedere :

 • - Raportul de evaluare a perioadei de stagiu nr.2290/06.07.2020 în care se menționează că doamna Rus Maria Alexandra a obținut calificativul de evaluare corespunzător;

 • - Referatul îndrumătorului nr. 2172/26.06.2020, întocmit de doamna Papp-Balint Viorica ;

 • - Raportul de stagiu nr.2171/26.06.2020, întocmit de doamna Rus Maria Alexandra.

Luând în considerare cele prezentate, propun aprobarea modificării statului de funcții al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad.

PRIMAR

Călin BIBARȚ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD

COMPARTIMENTUL JURIDIC, RESURSE-UMANE, SALARIZARE

Nr. 2.291/06.07.2020

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E

Referitor la :

 • - inițiativa primarului municipiului Arad, domnul Călin Bibarț, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr. /;

 • - Obiectul: ” modificarea statului de funcții al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad,

Ținând seama de :

 • - Raportul de evaluare a perioadei de stagiu nr. 2.290/06.07.2020, în care se menționează că doamna Rus Maria Alexandra a obținut calificativul de evaluare corespunzător;

 • - Referatul îndrumătorului nr. 2172/26.06.2020, întocmit de doamna Papp-Balint Viorica ;

 • - Raportul de stagiu nr. 2171/26.06.2020, întocmit de doamna Rus Maria Alexandra.

 • - Prevederile art. 60A1, art. 60A2,60A3 alin.(4) lit. a) din Legea nr. 188/1999 rep.2 -privind Statutul funcționarilor publici;

 • - Prevederile art. 388 alin.(3) lit.a.), art. 392 alin.(1), art.475 lit.a), art. 621 alin.(2), art. 626 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • - Prevederile art. 79 alin.(1) și art. 102 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

În aplicarea prevederilor art. art. 11, art.31 alin. (2), alin. (4) și (5) și lit. b) cuprinsă în lit.A pct. III al Cap. I din Anexa VIII din Legea nr. 153/207, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

PROPUNEM

(1)Aprobarea modificării statului de funcții al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad, ca urmare a :

a.) se transformă funcția publică de execuție de consiler, clasa I, gradul profesional debutant, nivelul studiilor superioare din cadrul Compartimentului Promovare, Marketing și Turism, ocupată de doamna

Rus Maria Alexandra, în funcție publică de execuție de consiler, clasa I, gradul profesional asistent, nivelul studiilor superioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Daniela PĂDUREAN-ANDREICA

COMPARTIMENT JURIDIC RESURSE - UMANE, SALARIZARE

Reprezentant salariați Elena PANDA


Consilier Juridic - Flavius STANIȘ

Consilier superior - Nadina FOCȘAN

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD

DIRECTOR EXECUTIV

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.______/_________

a Consiliului Local al Municipiului Arad

STAT DE FUNCȚII - funcții publice-actual

nr. crt

Denumire funct

ie conducere / execuție

Nr. posturi

Funcția de conducere

Funcția de execuție

Clasa

Grad profesional

Treapta de salarizare

0

1

2

3

4

5

6

1

director executiv

II

1

2

director executiv adjunct

II

1

3

șef serviciu

II

1

4

șef birou

II

1

5

auditor

I

superior

1

6

consilier

I

superior

12

principal

2

asistent

5

debutant

2

7

consilier juridic

I

superior

1

asistent

1

debutant

1

8

consilier achiziții publice

I

superior

1

Total funcții publice:

30

din care

conducere

4

execuție

26

DIRECTOR EXECUTIV

Daniela PĂDUREAN -ANDREICA

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD

DIRECTOR EXECUTIV

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.______/_________

a Consiliului Local al Municipiului Arad

STAT DE FUNCȚII pentru personalul contractual-actual

Nr. crt.

Denumirea funcției de execuție

Gradul/ treapta

Nivelul studiilor

Nr. de posturi

a) Personal de specialitate

1

consilier

IA

S

1

II

S

2

debutant

S

1

2

inspector

IA

M

1

3

referent

IA

M

1

II

M

1

b) Personal care ocupă funcții comune

4

supraveghetor

M,G

1

5

muncitor calificat

I

M,G

1

6

îngrijitor

M,G

1

Total personal contractual

10

DIRECTOR EXECUTIV

Daniela PĂDUREAN -ANDREICA