Hotărârea nr. 291/2020

Hotărârea Nr.291 din 23-07-2020 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului de la Filarmonica Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 291 din 23 iulie 2020 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului de la Filarmonica Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, Călin Bibarț, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr. 45.432/03.07.2020,

Analizând raportul serviciului public de interes local, Centrul Municipal de Cultură Arad, nr. 2276/03.07.2020 și raportul nr 2156 /25.06.2020 al Comisiei de evaluare a managementului Filarmonicii de Stat Arad, constituită în baza Hotărârii nr. 70/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (4) ale Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru recomandat pentru contractele de management,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (16 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. d), alin. (14), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILILUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1: Se aprobă rezultatul final al evaluării anuale a managementului la Filarmonica Arad, nota obținută de manager fiind 9,50.

Art. 2: Prezenta hotărâre se comunică, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Centrului Municipal de Cultură Arad și se aduce la cunoștință publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex.Centrul Municipal de Cultură

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 23.07.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL


P R O I E C T

Nr. 250/06.07.2020


Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


H O T Ă R Â R E A nr. ___

din                   2020

privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului de la Filarmonica Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, Călin Bibarț, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr. 45.432/03.07.2020,

Analizând raportul serviciului public de interes local, Centrul Municipal de Cultură Arad, nr. 2276/03.07.2020 și raportul nr 2156 /25.06.2020 al Comisiei de evaluare a managementului Filarmonicii de Stat Arad, constituită în baza Hotărârii nr. 70/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului

Arad,


În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (4) ale Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru recomandat pentru contractele de management,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. d), alin. (14), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILILUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1: Se aprobă rezultatul final al evaluării anuale a managementului la Filarmonica Arad, nota obținută de manager fiind 9,50.

Art. 2: Prezenta hotărâre se comunică, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Centrului Municipal de Cultură Arad și se aduce la cunoștință publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Centrul Municipal de Cultură Arad Red./Dact S.F.

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD


Nr. 45.432/03.07.2020


Referitor la : aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Filarmonica Arad

Având în vedere:

  • - Raportul nr.2156 / 25.06.2020 al Comisiei de evaluare a managementului la Filarmonica Arad, constituită în baza Hotărârii nr. 70 din 19.02.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad;

  • - Art.42, alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 189/2008 privind

managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinul Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru recomandat pentru contractele de management.

Consider oportună adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe rezultatul final al evaluării anuale a managementului la Filarmonica Arad.

PRIMAR

Călin Bibarț

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD

310130 Arad, Bulevardul Revoluției nr.97, ap.4

Tel:0371501072; Email: cmcarad@yahoo.ro

www.cmcarad.ro

Nr. 2276 / 03.07.2020

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE

Referitor la: aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Filarmonica Arad.

Având în vedere :

  • - inițiativa primarului municipiului Arad Călin Bibarț, exprimată prin Referatul de aprobare cu nr. 45.432/03.07.2020;

  • - Art.42, alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 189/2008 privind

managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinul Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru recomandat pentru contractele de management.

În baza actelor normative amintite mai sus, managerul Filarmonicii Arad a depus raportul de activitate pentru anul 2019 care a fost analizat de către Comisia de evaluare, numită prin hotărâre a consiliului local, iar secretariatul comisiei a întocmit referate de analiză atât din punct de vedere al proiectelor culturale, cât și din cel financiar și al resurselor umane. În data de 25.06.2020 a avut loc evaluarea managerului în proba de interviu.

În urma evaluării s-au acordat note pentru proba I (analiza raportului de activitate) și proba a II-a (susținerea raportului de activitate). S-a constatat că au fost respectate clauzele din contractul de management încheiat cu municipiului Arad. Rezultatul final al evaluării anuale fiind 9,50. Comisia de evaluare a recomandat continuarea contractului de management nr.18139/12.03.2018.

Ținând cont de cele prezentate propunem Consiliului Local al Municipiului Arad aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Filarmonica Arad.

Director executiv

Sef Serviciu

Daniel Cana


Consilier Juridic

Stanis Flavius


Daniela Pădurean-Andreica


CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD

CUI 33708527Arad, Bd. Revoluției, nr. 97, ap. 4, 310130;

Tel:+40371.501.072;Fax:+40371.501.075;email:secretariat@cmcarad.ro www.cmcarad.ro

Comisia de evaluare a managementului la Filarmonica de Stat Arad

Raport

al Comisiei de evaluare a managementului la Filarmonica de Stat Arad pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 cu privire la rezultatul final al evaluării anuale

Comisia de evaluare a managementului la Filarmonica de Stat Arad, numită prin Hotărârrea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 70 / 19.02.2020, s-a întrunit în data de 25.06.2020, ora 15.00, la sediul Centrului Municipal de Cultură Arad, în vederea evaluării anuale (perioada 01.01.2019-31.12.2019) a managerului Doru Orban.

Conform prevederilor art. 41 din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, cu modificările și completările ulterioare, comisia de evaluare, în urma analizei raportului de activitate, înregistrat la Centrul Municipal de Cultură Arad cu nr. 1112 / 10.03.2020, întocmit și depus de domnul Doru Orban și analizând Contractul de management nr. 18.139/12.03.2018 a constatat următoarele :

  • - In urma derulării celor două etape ale evaluării activității managerului Doru Orban, comisia de evaluare a apreciat faptul că acesta a desfășurat o activitate managerială bună, în perioada 01.01.2019-31.12.2019, îndeplinindu-și programul minimal.

  • - Notarea s-a făcut în baza grilei de evaluare anuală ce a fost elaborată în conformitate cu prevederile OUG nr. 189/2008 .

  • - Fișele de notare, procesele-verbale și raportul ce cuprinde consemnările făcute în timpul interviului ce a avut loc în perioada 23.06-25.06.2020, ora 15.00, fac parte integrantă din prezentul raport.

  • - Urmare analizei făcute, membrii comisiei de evaluare au apreciat că managementul desfășurat de către domnul Doru Orban pentru perioada ianuarie-decembrie 2019 este "satisfăcător", nota finală acordată fiind : 9,50.

Conform prevederilor Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului -cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, comisia de evaluare recomandă continuarea contractului de management.

COMISIA DE EVALUARE

Membrii:          CISMAȘIU Mari

ZONTE Violeta

ZANFIR Gabriel