Hotărârea nr. 290/2020

Hotărârea Nr.290 din 23-07-2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării unor bunuri publice concesionate

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 290 din 23 iulie 2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării unor bunuri publice concesionate

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 43950/30.06.2020,

Analizând raportul comun al Direcției Patrimoniu, Direcției Tehnice și Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă, înregistrat cu nr. 43948/30.06.2020,

Având în vedere adresa S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 38520/10.06.2020, prin care solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad,

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 473/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea proiectului “Termoficare în Arad -Reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice și transformarea Punctului Termic din cartierul Aradul Nou”,

În conformitate cu prevederile Contractului de lucrări nr. 82399/2018 privind proiectarea/execuția lucrărilor de reabilitare a rețelei de transport și distribuție a energiei termice pentru proiectul „Termoficare în Arad - Reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice și transformarea Punctului Termic din cartierul Aradul Nou”,

Ținând seama de prevederile art. 8 alin. (1) lit. q) din Contractul nr. 77559/2018 de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Arad,

În conformitate cu prevederile art. 113 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 1 și 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale,

În conformitate cu prevederile art. 15 lit. b) din Contractul de mandat cu reprezentare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 313/2018,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 15 voturi pentru și 1 abținere (16 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Arad a bunurilor publice concesionate, în valoare totală de 82.922,99 lei, menționate în Anexele 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării.

Art. 2. Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad să aprobe scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor publice concesionate, menționate în Anexele 1 și 2.

Art. 3 (1) Bunurile prevăzute în anexele 1 și 2 se valorifică de către operatorul de termoficare S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, în condițiile prevăzute de lege.

(2) Sumele ce urmează să fie încasate din valorificarea bunurilor prevăzute în anexele 1 și 2 constituie venituri ale bugetului local.

Art. 4. Se aprobă modificarea prin act aditional a Anexei nr. 3 - „Inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică a Municipiului Arad, aferente seriviciului” la Contractul nr. 77559/2018 de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Arad, în urma scoaterii din funcțiune, casării și valorificării bunurilor prevăzute in Anexele 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția Tehnica, Direcția Patrimoniu, Direcția Economică și de către conducerea S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Societăți Comerciale

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 23.07.2020

ROMÂNIA

Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

Nr. 246/02.07.2020

H O T Ă R Â R E A nr. ______

din _______________               2020

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale

Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării unor bunuri publice concesionate

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 43950/30.06.2020,

Analizând raportul comun al Direcției Patrimoniu, Direcției Tehnice și Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă, înregistrat cu nr. 43948/30.06.2020,

Având în vedere adresa S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 38520/10.06.2020, prin care solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad,

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 473/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea proiectului “Termoficare în Arad - Reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice și transformarea Punctului Termic din cartierul Aradul Nou”,

În conformitate cu prevederile Contractului de lucrări nr. 82399/2018 privind proiectarea/execuția lucrărilor de reabilitare a rețelei de transport și distribuție a energiei termice pentru proiectul „Termoficare în Arad - Reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice și transformarea Punctului Termic din cartierul Aradul Nou”,

Ținând seama de prevederile art. 8 alin. (1) lit. q) din Contractul nr. 77559/2018 de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Arad,

În conformitate cu prevederile art. 113 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 1 și 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale,

În conformitate cu prevederile art. 15 lit. b) din Contractul de mandat cu reprezentare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 313/2018,

În temeiul art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Arad a bunurilor publice concesionate, în valoare totală de 82.922,99 lei, menționate în Anexele 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării.

Art. 2. Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad să aprobe scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor publice concesionate, menționate în Anexele 1 și 2.

Art. 3 (1) Bunurile prevăzute în anexele 1 și 2 se valorifică de către operatorul de termoficare S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, în condițiile prevăzute de lege.

(2) Sumele ce urmează să fie încasate din valorificarea bunurilor prevăzute în anexele 1 și 2 constituie venituri ale bugetului local.

Art. 4. Se aprobă modificarea prin act aditional a Anexei nr. 3 - „Inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică a Municipiului Arad, aferente seriviciului” la Contractul nr. 77559/2018 de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Arad, în urma scoaterii din funcțiune, casării și valorificării bunurilor prevăzute in Anexele 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția Tehnica, Direcția Patrimoniu, Direcția Economică și de către conducerea S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 43950/30.06.2020

În temeiul art. 136 alin. (8), lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării unor bunuri publice concesionate, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere adresa S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 38520/10.06.2020, prin care solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad,

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 473/11.09.2019 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea proiectului “Termoficare în Arad -Reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice și transformarea Punctului Termic din cartierul Aradul Nou”,

PROPUN

 • 1. Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Arad a a bunurilor publice concesionate, menționate în Anexele 1 și 2 la raportul comun al Direcției Patrimoniu, Direcției Tehnice și Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării.

 • 2. Acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad să aprobe scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor prevăzute la pct. 1.

 • 3. Aprobarea modificării prin act aditional a Anexei nr. 3 - „Inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică a Municipiului Arad, aferente seriviciului” la Contractul nr. 77559/2018 de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Arad, în urma scoaterii din funcțiune, casării și valorificării bunurilor prevăzute la pct. 1.

PRIMAR

Călin BIBARȚ

Primăria Municipiului Arad

Direcția Patrimoniu

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

Direcția Tehnică

Serviciul Investiții

Biroul Energetic

Direcția Autorizare și Guvernanță Corporativă

Serviciul Societăți Comerciale

Nr. 43948/30.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Considerente tehnice și economice:

În cadrul proiectului "Termoficare în Arad - Reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice și transformarea Punctului Termic din cartierul Aradul Nou” au loc lucrări de transformare a punctului termic în centrala termică individuală, respectiv montarea unor echipamente/surse noi, inclusiv reabilitarea/transformarea construcției existente pentru a satisface noua destinație, lucrări pentru înlocuirea parțială a rețelei de transport a energiei termice din Municipiul Arad și lucrări de înlocuire a rețelei de distribuție a energiei termice din cartierul Aradul Nou, respectiv înlocuirea rețelei existente cu țeavă preizolată cu fir de monitorizare a spargerilor.

Prin adresa nr. 2229/05.06.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 38520/10.06.2020, S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad solicită, în baza prevederilor Deciziei nr. 5/29.05.2020 a Consiliului de Administrație, acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. -Municipiul Arad în adunarea generala a acționarilor, pentru scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea a 1.046 de metri liniari, din lungimea totală de 3.480 ml a Racordului Termoficare Cl. Victoriei -Str. Pădurii, număr de inventar - 36004544, menționat în Anexa 1 la prezentul raport.

În urma analizei documentației transmise de către operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, s-a constatat că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 473/11.09.2019, privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea proiectului "Termoficare în Arad - Reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice și transformarea Punctului Termic din cartierul Aradul Nou”, pentru Racordul Termoficare Cl. Victoriei - Str. Pădurii, și anume:

 • - conducta uzată a fost predată pentru depozitare de către S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L. operatorului de termoficare S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad,

 • - între constructorul S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L. și operatorul de termoficare S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad s-a încheiat procesul verbal de predare - primire nr. 1805/05.05.2020, pentru 1.046 de metri liniari din lungimea totală de 3.480 ml a Racordului Termoficare Cl. Victoriei -Str. Pădurii, număr de inventar - 36004544.

Valoarea (contabilă) a bunurilor pentru care s-a încheiat procesul verbal de predare-primire este de 19.733,01 lei.

De asemenea, prin aceeași adresă mai sus menționată, societatea solicită, în baza prevederilor aceleiași decizii a Consiliului de Administrație, acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. -Municipiul Arad în adunarea generala a acționarilor, pentru scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor publice concesionate, în valoare (contabilă) totală de 63.189,98 lei, menționate în Anexa 2 la prezentul raport.

Bunurile au fost inventariate la sfârșitul anului 2019 de către comisiile de inventariere din cadrul S.C. “CET Hidrocarburi” S.A. Arad și au fost propuse spre casare.

Considerente juridice:

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 473/11.09.2019 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea proiectului "Termoficare în Arad - Reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice și transformarea Punctului Termic din cartierul Aradul Nou”

 • - Contractul de lucrări nr. 82399/2018 privind proiectarea/execuția lucrărilor de reabilitare a rețelei de transport și distribuție a energiei termice pentru proiectul „Termoficare în Arad - Reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice și transformarea Punctului Termic din cartierul Aradul Nou”

 • - Contractul nr. 77559/2018 de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in municipiul Arad, art. 8, alin. (1), lit. q, potrivit caruia delegatul are obligatia sa propuna delegatarului scoaterea din functiune a mijloacelor fixe apartinand patrimoniului public concesionat, in baza legislatiei in vigoare

 • - art. 15, lit. b), din Contractul de mandat cu reprezentare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 313/16.07.2018

 • - art. 1 și 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale

Având în vedere considerentele expuse mai înainte,

PROPUNEM

 • 1. Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Arad a bunurilor publice concesionate, în valoare totală de 82.922,99 lei, menționate în Anexele 1 și 2 la prezentul raport, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării.

 • 2. Acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad să aprobe scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor publice concesionate, menționate în Anexele 1 și 2.

 • 3. Aprobarea valorificării bunurilor prevăzute in Anexele 1 și 2, de către operatorul de termoficare S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, în condițiile prevăzute de lege.

Sumele încasate din valorificarea bunurilor prevăzute la in Anexele 1 și 2 vor constitui venituri ale bugetului local.

 • 4. Modificarea prin act aditional a Anexei nr. 3 - „Inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică a Municipiului Arad, aferente seriviciului” la Contractul nr. 77559/2018 de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Arad în urma scoaterii din funcțiune, casării și valorificării bunurilor prevăzute in Anexele 1 și 2 la prezentul raport.

  Director Executiv

  Szuchanszki Ștefan

  Șef Serviciu Balaș Mihaela

  Director Executiv

  Șef Serviciu

  Șef Serviciu

  Portaru Elena

  Giurgiu Lucia

  Palcu Lucian

  Director Executiv

  Șef Serviciu

  Consilier

  Barbura Eliza

  Neamțiu Corneliu

  Mețcas Cristian

Vizat

Serviciul Juridic, Contencios