Hotărârea nr. 29/2020

Hotarirea Nr.29 din 31-01-2020 privind acceptarea înscrierii proprietăţii private a Municipiului Arad asupra imobilului înscris în CF nr. 315724 Arad, situat în Zona Calea Radnei, DN7 (sens giratoriu Selgros)

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 29 din 31 ianuarie 2020 Privind acceptarea înscrierii proprietății private a Municipiului Arad asupra imobilului înscris în CF nr. 315724 Arad, situat în Zona Calea Radnei, DN7 (sens giratoriu Selgros)

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrată cu nr. 98323/18.12.2019,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 98324/M4/18.12.2019,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 315724 Arad,

Având în vedere încheierea de autentificare nr. 2060/10.12.2019,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad cu nr. 50/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea „Magazin Cash and Carry”, Calea Radnei - drumul național DN 7,

In baza prevederilor art. 211 alin. (1) și (2) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 889 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (20 consilieri prezenți din totalul de 22),

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se acceptă întabularea definitivă în proprietatea privată a UAT Arad - Municipiul Arad, a terenului în suprafață de 5467 mp, înscris în CF nr. 315724 Arad cu nr. cad. 9723, nr. top. 236.1985/1/1-11/4, situat în intravilanul Municipiului Arad.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M.

1 ex. Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 31.01.2020

Cod PMA-S4-02


ROMÂNIA

PROIECT

Nr. 37/27.01.2020


Avizat:

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.

din __.__.2019

Privind acceptarea înscrierii proprietății private a Municipiului Arad asupra imobilului înscris în CF nr. 315724 Arad, situat în Zona Calea Radnei, DN7 (sens giratoriu Selgros)

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrată cu nr. 98323/18.12.2019,

Ținând cont de raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 98324/M4/18.12.2019,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 315724 Arad,

Având în vedere încheierea de autentificare nr. 2060/10.12.2019,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad cu nr. 50/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea „Magazin Cash and Carry”, Calea Radnei - drumul național DN 7,,

În baza prevederilor art. 211 alin. (1) și (2) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 889 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se acceptă întabularea definitivă în proprietatea privată a UAT Arad -Municipiul Arad, a terenului în suprafață de 5467 mp, înscris în CF nr. 315724 Arad cu nr. cad. 9723, nr. top. 236.1985/1/1-11/4, situat în intravilanul Municipiului Arad.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ              SECRETAR GENERAL

Red./Dact. A.T./A.T.

Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară

Cod: PMA-S4-01

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 98323/18.12.2019

REFERAT DE APROBARE

În vederea întabulării în proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilului situat în intravilanul municipiului Arad, înscris în CF nr. 315724 Arad, situat în Zona Calea Radnei (sens giratoriu care face accesul în zona comercială a magazinelor Selgros, Real, Jumbo), în suprafață de 5467 mp, este necesar a se realiza un proiect de hotărâre în acest sens.

Prin urmare propun acceptarea intrării în proprietatea privată a Municipiului Arad a următoarei parcele:

- Teren 5467 mp înscris în CF nr. 315724 Arad cu nr. cad. 9723, nr. top. 236.1985/1/1-11/4 - teren aflat în intravilanul municipiului Arad - proprietatea unei persoane juridice, ținând cont de încheierea de autentificare nr. 2060/10.12.2019 privind renunțarea dreptului la proprietate a terenului antemenționat a SELGROS CASH&CARRY SRL, cu înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în favoarea Municipiului Arad, domeniul privat.

Menționez faptul că terenul are destinația de drum și face accesul în Municipiul Arad dinspre Deva.

PRIMAR, Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL CADASTRU INTRAVILAN ȘI CARTE FUNCIARĂ

Nr. 98324/M4/18.12.2019

RAPORT

Privind acceptarea înscrierii proprietății private a Municipiului Arad asupra imobilului înscris în CF nr. 315724 Arad, situat în Zona

Calea Radnei, DN7 (sens giratoriu Selgros)

În urma realizării unor lucrării cadastrale de măsurare în Zona Calea Radnei (sensul giratoriu care face accesul în zona comercială a magazinelor Selgros, Real, Jumbo) s-a constatat faptul că o suprafață de teren de 5467 mp aferentă sensului giratoriu antemenționat aparține unor persoane juridice, ținând cont că pe terenul respectiv se dorește realizarea unei construcții de tip totem la intrarea in Municipiul Arad pe direcția Deva - Arad, este necesar să deținem în proprietate terenul respectiv.

Menționăm faptul că asupra acestui teren se face accesul auto pe direcția Arad - Deva, acesta având categoria de drum fiind necesară trecerea în proprietatea Municipiului Arad.

Mai mult, ca justificare în momentul în care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal privind ” magazinul SELGROS CASH & CARRY ” cu nr. de proiect 1280/2005 în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 50/09.03.2005, în anexă la pagina 20 se precizează clar faptul că ” Terenuri proprietate publică de interes local sau național (drumuri, linie tramvai) - domeniu public. Terenul aferent sistematizării circulației (sensul giratoriu cu ramificațiile respective) va trece din proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice în proprietatea publică a Primăriei Arad sau A.N.D.

Față de cele de mai sus în vederea bunei desfășurări a circulației în zonă, respectiv în vederea posibilității realizării proiectului de investiție, se acceptă întabularea proprietății private a Municipiului Arad, ținând cont și de Încheierea de autentificare nr. 2060/10.12.2019, încheiată la Birou Individual Notarial Milu Călin Petru, având licența de funcționare nr. 2415/2125/05.12.2013, cu sediul in Municipiul Brașov, str. Basarabia nr. 12 bis, județul Brașov, respectiv a declarației numitei SELGROS CASH & CARRY SRL, reprezentată legal de administratori Hellwagner Robert și Herwig-Adolf Arvay.

DIRECTOR EXECUTIV,                  ȘEF BIROU,

Cj. Szuchanszki Ștefan                       Arh. Alina Daniela Toma

CONSILIER JURIDIC

Lucian Sălăjan