Hotărârea nr. 289/2020

Hotărârea Nr.289 din 23-07-2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării unor bunuri aflate în patrimoniul S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 289 din 23 iulie 2020

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării unor bunuri aflate în patrimoniul S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 43094/26.06.2020,

Analizând raportul comun al Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă și Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 43093/26.06.2020,

Văzând adresa S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad nr. 2229/05.06.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 38520/10.06.2020, prin care solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad,

Ținând seama de prevederile Deciziei nr. 5/29.05.2020 a Consiliului de Administrație de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificarea prin procedura de casare a unor bunuri aflate in patrimoniul SC CET Hidrocarburi SA Arad,

În conformitate cu prevederile art. 6 lit. h) din Contractul de mandat cu reprezentare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 313/2018,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 15 voturi pentru și 1 abținere (16 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad să aprobe scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor aflate în patrimoniul societății, în valoare totală de 365.138,08 lei, menționate în anexele 1- 8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către conducerea SC CET Hidrocarburi SA Arad și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                       Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Direcția Autorizare și Guvernanță Corporativă și Direcția Tehnică

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 23.07.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

Nr. 245/2.07.2020

H O T Ă R Â R E A nr. ______

din _______________               2020

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale

Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării unor bunuri aflate în patrimoniul S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 43094/26.06.2020,

Analizând raportul comun al Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă și Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 43093/26.06.2020,

Văzând adresa S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad nr. 2229/05.06.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 38520/10.06.2020, prin care solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad,

Ținând seama de prevederile Deciziei nr. 5/29.05.2020 a Consiliului de Administrație de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificarea prin procedura de casare a unor bunuri aflate in patrimoniul SC CET Hidrocarburi SA Arad,

În conformitate cu prevederile art. 6 lit. h) din Contractul de mandat cu reprezentare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 313/2018,

În temeiul art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad să aprobe scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor aflate în patrimoniul societății, în valoare totală de 365.138,08 lei, menționate în anexele 1- 8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către conducerea SC CET Hidrocarburi SA Arad și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 43094/26.06.2020

În temeiul art. 136 alin. (8), lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificarea și casarea unor bunuri aflate în patrimoniul S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere adresa S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad nr. 2229/05.06.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 38520/10.06.2020, prin care solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad,

Ținând seama de prevederile Deciziei nr. 5/29.05.2020 a Consiliului de Administrație de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificarea prin procedura de casare a unor bunuri aflate in patrimoniul SC CET Hidrocarburi SA Arad,

PROPUN

Acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale -Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad să aprobe scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor aflate în patrimoniul societății, menționate în Anexele 1-8 la raportul comun al Direcției Tehnice și Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă.

PRIMAR

Călin BIBARȚ

Primăria Municipiului Arad

Direcția Tehnică

Biroul Energetic

Direcția Autorizare și Guvernanță Corporativă

Serviciul Societăți Comerciale

Nr. 43093/26.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Considerente tehnice si economice:

Prin adresa nr. 2229/05.06.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 38520/10.06.2020, S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad solicită, în baza prevederilor Deciziei nr. 5/29.05.2020 a Consiliului de Administrație, acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Municipiul Arad în A.G.A. la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru scoaterea din funcțiune și valorificarea prin procedura de casare a unor bunuri aflate în patrimoniul SC CET Hidrocarburi SA Arad.

Valoarea de inventar (contabilă) totală a bunurilor este de 365.138,08 lei.

Bunurile au fost inventariate la sfârșitul anului 2019 de către comisiile de inventariere din cadrul S.C. “CET Hidrocarburi” S.A. Arad și au fost propuse spre casare.

Considerente juridice:

- art. 6, lit. h), din Contractul de mandat cu reprezentare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 313/16.07.2018;

Având în vedere considerentele expuse mai înainte,

PROPUNEM

Acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad să aprobe scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor din patrimoniul societății, în valoare totală de 365.138,08 lei, menționate în Anexele 1-8 la prezentul raport.

Director Executiv

Șef Serviciu Palcu Lucian


Portaru Elena

Director Executiv

Barbura Eliza


Șef Serviciu Neamțiu Corneliu


Consilier

Mețcas Cristian


Vizat

Serviciul Juridic, Contencios

ANEXA NR. 1 la HOTĂRÂREA Nr. 289/23.07.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

NR. CRT.

NUMAR INVENTAR

DENUMIRE

AN P.I.F.

NR. BUC.

VALOARE INVENTAR 31.12.2019

VALOARE RAMASA 31.12.2019

LOC folosința

1

187

ANTIVIRUS ESET ENDPOINT (90 BUC)

2016

1

5300,00

0

B.T.I.C.

2

188

ANTIVIRUS BIT DEFENDER AV PLUS (20 LIC)

2016

1

600,00

0

B.T.I.C.

3

71

MICROSOFT WINDOWS 7 PRO 32 BIT ROMANIA

2010

1

590,55

0

B.T.I.C.

4

72

MICROSOFT WINDOWS 7 PRO 32 BIT ROMANIA

2010

1

590,55

0

B.T.I.C.

5

73

MICROSOFT WINDOWS 7 PRO 32 BIT ROMANIA

2010

1

590,55

0

B.T.I.C.

6

74

MICROSOFT WINDOWS 7 PRO 32 BIT ROMANIA

2010

1

590,55

0

B.T.I.C.

7

75

MICROSOFT WINDOWS 7 PRO 32 BIT ROMANIA

2010

1

590,55

0

B.T.I.C.

8

76

MICROSOFT WINDOWS 7 PRO 32 BIT ROMANIA

2010

1

590,55

0

B.T.I.C.

9

77

MICROSOFT WINDOWS 7 PRO 32 BIT ROMANIA

2010

1

590,55

0

B.T.I.C.

10

78

MICROSOFT WINDOWS 7 PRO 32 BIT ROMANIA

2010

1

590,55

0

B.T.I.C.

11

79

MICROSOFT WINDOWS 7 PRO 32 BIT ROMANIA

2010

1

590,55

0

B.T.I.C.

12

80

MICROSOFT WINDOWS 7 PRO 32 BIT ROMANIA

2010

1

590,55

0

B.T.I.C.

13

115

LICENTA PROGRAM windoc DEVIZ

2010

1

1150,00

0

MAGAZIE IMOBILIZARI

14

66

LICENTA WINDOC DEVIZ + COST CONSTRUCT 12 LUNI

2007

1

2140,00

0

MAGAZIE IMOBILIZARI

TOTAL      15095,50

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


ANEXA NR. 5 la HOTĂRÂREA Nr. 289/23.07.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


CONT 8035.04.0003

Nr. crt.

Denumire si caracteristici principale

Nr. buc.

Nr. inventar

VALOARE

Anul P.I.F.

Uzura scriptica %

Locul unde se afla mijlocul fix

1

IMPRIMANTA HP LASER JET 1100

1

60220

744,00

2004

100

AT.EXPL.TERM.SECUNDAR

2

TIRFOR 432

1

60172

1273,50

2004

100

FORMATIA D1

TOTAL        2017,50

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif

ANEXA NR. 2 la HOTĂRÂREA Nr. 289/23.07.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Nr. crt.

Denumire mijloc fix si caracteristici principale

Nr. buc.

Cod clasif.

GRUPA

Nr. inventar

Valoare de inventar 31.12.2019

Valoare ramasa de amortizat 31.12.2019

Anul P.I.F.

Uzura scriptica %

Locul unde se afla mijlocul fix

1

FORAJE SI ALIMENTARE CU APA

1

1.8. 1

1

100289

359,99

0

2003

100

BIR. PATRIMONIU-GESTIUNI

2

SURSE ACUMULARI APE INDUSTRIALE CU ACCESORII CF.ANEXA1/0203

1

1. 9. 2. 2

1

100291

43188,30

0

2003

100

BIR. PATRIMONIU-GESTIUNI

3

SISTEM RACIRE 9000 BTU

1

2. 1. 17. 3. 1

2

210524

1470,60

0

2003

100

BAZA SPORTIVA

4

SISTEM RACIRE 9000 BTU

1

2. 1. 17. 3. 1

2

210525

1470,60

0

2003

100

BAZA SPORTIVA

5

SISTEM RACIRE 9000 BTU

1

2. 1. 17. 3. 1

2

210526

1470,60

0

2003

100

BAZA SPORTIVA

6

CCW CONDOR 10 MMX IND SET + MONITOR PHILIPS

1

2. 2. 9

2

220218

1860,47

0

1998

100

COPMP.MANAGEMENT ENERGETIC

7

TELEVIZOR COLOR WALTHAM CU TELECOMANDA

1

3. 1.5

3

300013

13,46

0

1992

100

BAZA SPORTIVA

8

ASPIRATOR SE 120

1

3. 1.5

3

300028

1001,72

0

2002

100

EXPL. STATIE CHIMICA

TOTAL                                                            TOTAL    50835,74

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


ANEXA NR. 3 la HOTĂRÂREA Nr. 289/23.07.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


CONT 8035.04.0001

Nr. crt.

Denumire si caracteristici principale

Nr. buc.

Nr. inventar

VALOARE

Anul P.I.F.

Uzura scriptica %

Locul unde se afla OB.INV.NAT.M.FIXE

1

ANALIZATOR ELECTROCHIMIC 3410

1

57986

635,49

2008

100

EXPL. STATIE CHIMICA

2

INST.DE CALIB.A CONT.DE GAZE

1

34 57538

71,25

1991

100

EXPL. STATIE CHIMICA

TOTAL        706,74

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif

ANEXA NR. 4 la HOTĂRÂREA Nr. 289/23.07.2020 _______a Consiliului Local al Municipiului Arad______

Nr. crt

Denumire mijloc fix si caracteristici principale

Nr. buc.

Cod clasif.

GRUPA    |

Nr. inventar

NR. INV. COMP.

Valoare de inventar 31.12.2019

Valoare ramasa de amortizat 31.12.2019

Anul P.I.F.

Uzura scriptica %

Locul unde se afla mijlocul fix

1

AUTOMACARA AD 08 PRAGA (AR 17 TJA)

1

2. 3. 6. 2. 2

2

230140

60180,00

104905,32

0,00

1998

100

TRANSPORT-DISTRIBUTIE

2

AUTOSPECIALA (AR 18 TJA)

1

2. 3. 2. 2. 3

2

230130

9516,00

1558,03

0,00

1990

100

TRANSPORT-DISTRIBUTIE

3

POMPA PCN 32-150 NF

1

2. 1. 17. 1. 1.2

2

210597

60237,00

1840,00

0,00

1999

100

FORMATIA D1

4

VANA FIBRA STICLA

1

2. 1. 17. 1. 1.2

2

210743

23091,00

214,71

0,00

2004

100

FORMATIA D4

5

POMPA PROMAX 40

1

2. 1. 17. 1. 1.2

2

210865

210865

2187,70

0,00

2012

100

FORMATIA D5

6

ELECTROPOMPA

1

2. 1. 17. 1. 1.2

2

210744

32509,00

9,50

0,00

2004

100

FORMATIA D5

7

MOTOPOMPA ST 3.60

1

2. 1. 17. 1. 1.2

2

210638

60372,00

1736,69

0,00

2001

100

FORMATIA D5

8

POMPA ALFA CIP 40

1

2. 1. 17. 1. 1.2

2

210744

60579,00

6764,19

0,00

2004

100

FORMATIA D5

9

CONTOR INCALZIRE M601, DEBITMETRU UF54, DN65, QN25, MODUL RADIO

1

2. 2. 4. 2

2

220431

220431

3058,25

0,00

2010

100

ATELIER CONTOARE

10

CONTOR INCALZIRE M601, DEBITMETRU UF54, DN50, QN15, MODUL RADIO

1

2. 2. 4. 2

2

220432

220432

2435,44

0,00

2010

100

ATELIER CONTOARE

11

CALCULATOR PC PENTIUM 90909054530 + MONITOR SOLAR IT

1

2. 2. 9

2

220271

60335,00

1502,37

0,00

2001

100

COMP. LOGISTICA ISCIR

12

CALCULATOR PENTIUM IV 30 GHZ 256 DDR HDD 80GB+IMPRIM. HP 5740

1

2. 2. 9

2

220313

220313

4968,82

0,00

2005

100

MAGAZIE IMOBILIZARI

TOTAL                                                         TOTAL            131181,02

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU