Hotărârea nr. 288/2020

Hotărârea Nr.288 din 23-07-2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Actionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 288

din 23 iulie 2020

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 46596/08.07.2020,

Analizând raportul Serviciului Edilitar din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 46605/08.07.2020,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 236/2009 privind participarea Municipiului Arad la înființarea operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A.,

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (5) lit. g) și art. 16 alin. (2) al Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A. și cu cele ale art. 113 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând Convocatorul numărul 12566 din 30.06.2020 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. cu Anexa la Convocatorul A.G.E.A., atașată acesteia privind propunerea de modificare a Actului Constitutiv al Companiei de Apă Arad, precum și Hotărârea nr. 8 din data de 27.05.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu numărul 44113/01.07.2020,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 15 voturi pentru și 1 consilier nu a participat la vot (16 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h), art. 196 alin. (1) lit. a) a Ordonanței de Urgență a Guvernului, nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze în numele și pe seama Municipiului Arad, în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., programată în data de 04.08.2020, ora 14, respectiv a doua convocare în data de 05.08.2020, ora 14, în cazul neîndeplinirii cvorumului pentru validarea hotărârilor:

 • - Aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A conform Anexei la Convocatorul numărul 12566/30.06.2020, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub numărul 44113/01.06.2020, privind propunerea de modificare a Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A., după cum urmează:

 • 1. Art. 20 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv al societății se modifică și va avea următorul cuprins:

aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație. Regulamentul de organizare și funcționare al societății care cuprinde și organigrama acesteia, după ce a obținut avizul conform al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă canalizare Județul Arad asupra acestuia".

 • 2. Art. 20 alin. (1) lit. c) din Actul Constitutiv al societății se modifică și va avea următorul cuprins:

" elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății".

 • 3. Se abrogă prevederile art. 32 alin. (2) din Actul constitutiv al societății, art. 32 va avea următorul cuprins:

" (1) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, ale Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, ale Codului Civil și cu celelalte reglementări legale in vigoare.

(2) Prezentul act constitutiv a fost redactat în 4 exemplare originale în limba română și semnat azi ..................., de către Directorul General al COMPANIEI DE APĂ ARAD SA,

în temeiul art.............al Hotărârii nr....................            a Adunării Generale a Acționarilor".

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către reprezentantul U.A.T. Municipiul Arad și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Edilitar

 • 1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 23.07.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

PROIECT


Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

Nr. 253/9.07.2020

H O T Ă R Â R E A nr._________

din _____________________2020

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 46596/08.07.2020,

Analizând raportul Serviciului Edilitar din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 46605/08.07.2020,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 236/2009 privind participarea Municipiului Arad la înființarea operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A.,

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (5) lit. g) și art. 16 alin. (2) al Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A. și cu cele ale art. 113 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând Convocatorul numărul 12566 din 30.06.2020 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. cu Anexa la Convocatorul A.G.E.A., atașată acesteia privind propunerea de modificare a Actului Constitutiv al Companiei de Apă Arad, precum și Hotărârea nr. 8 din data de 27.05.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu numărul 44113/01.07.2020,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h), art. 196 alin. (1) lit. a) a Ordonanței de Urgență a Guvernului, nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze în numele și pe seama Municipiului Arad, în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., programată în data de 04.08.2020, ora 14, respectiv a doua convocare în data de 05.08.2020, ora 14, în cazul neîndeplinirii cvorumului pentru validarea hotărârilor:

 • - Aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A conform Anexei la Convocatorul numărul 12566/30.06.2020, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub numărul 44113/01.06.2020, privind propunerea de modificare a Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A., după cum urmează:

aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație. Regulamentul de organizare și funcționare al societății care cuprinde și organigrama acesteia, după ce a obținut avizul conform al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă canalizare Județul Arad asupra acestuia".

 • 5. Art. 20 alin. (1) lit. c) din Actul Constitutiv al societății se modifică și va avea următorul cuprins:

" elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății".

 • 6. Se abrogă prevederile art. 32 alin. (2) din Actul constitutiv al societății, art. 32 va avea următorul cuprins:

" (1) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, ale Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, ale Codului Civil și cu celelalte reglementări legale in vigoare.

 • (2) Prezentul act constitutiv a fost redactat în 4 exemplare originale în limba română și semnat azi ..................., de către Directorul General al COMPANIEI DE APĂ ARAD SA,

în temeiul art.............al Hotărârii nr....................            a Adunării Generale a Acționarilor".

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către reprezentantul U.A.T. Municipiul Arad și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Red./Dact. A.S./A.S.

Serviciul Edilitar

Cod: PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 46596 din 08.07.2020

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

 • - având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 236/2009 privind participarea Municipiului Arad la înființarea operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A. ;

 • - în conformitate cu prevederile art.15 pct. (4) al Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A.;

 • - în conformitate cu prevederile art.15 alin. (5) lit. g) și art. 16, alin (2) al Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A. și a prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și actualizată, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - având în vedere convocatorul numărul 12566 din 30.06.2020 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. cu Anexa la Convocatorul A.G.E.A., atașată acesteia privind propunerea de modificare a Actului Constitutiv al Companiei de Apă Arad, precum și Hotărârea nr.8 din data de 27.05.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu numărul 44113/01.07.2020;

 • - respectând prevederile art. 129 alin.(1), alin.(2) lit. d), alin. (7) lit. n), art.139 alin.(1), alin.(3) lit. g), art. 196 alin.(1) lit.a), a Ordonanței de Urgență a Guvernului, nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cele ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată cu modificările și completările ulterioare,

PROPUN

Mandatarea reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., programată în data de 04.08.2020, ora 14, respectiv 05.08.2020 ora 14, în cazul neîdeplinirii cvorumului la prima convocare, să voteze, în numele și pe seama Municipiului Arad:

 • - Aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A conform Anexei la Convocatorul numărul 12566/30.06.2020, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu numărul 44113/01.06.2020, privind propunerea de modificare a Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A., după cum urmează:

 • 1. Art. 20 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv al societății se modifică și va avea următorul cuprins:

" aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație. Regulamentul de organizare și funcționare al societății care cuprinde și organigrama acesteia, după ce a obținut avizul conform al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă canalizare Județul Arad asupra acestuia".

 • 2. Art. 20 alin. (1) lit. c) din Actul Constitutiv al societății se modifică și va avea următorul cuprins:

" elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății".

 • 3. Se abrogă prevederile art. 32 alin. (2) din Actul constitutiv al societății, art. 32 va avea următorul cuprins:

" (1) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, ale OUG nr. 109/2011, ale Codului Civil și cu celelalte reglementări legale in vigoare.

 • (2) Prezentul act constitutiv a fost redactat în 4 exemplare originale în limba română și semnat azi ..................., de către Directorul General al COMPANIEI DE APĂ ARAD SA,

în temeiul art.............al Hotărârii nr....................            a Adunării Generale a Acționarilor".

PRIMAR

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA EDILITARĂ

Serviciul Edilitar

Nr. 46605/08.07.2020

RAPORT al compartimentului de specialitate

Referitor la : referatul de aprobare înregistrat cu nr. 46596 din 08.07.2020 a domnului Călin Bibarț, primarul municipiului Arad;

Obiect: acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ -Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

 • - Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 236/2009 privind participarea Municipiului Arad la înființarea operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A. ;

 • - În conformitate cu prevederile art.15 alin. (5) lit. g) și art. 16, alin (2) al Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A. și a prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și actualizată, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - Având în vedere convocatorul numărul 12566 din 30.06.2020 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. cu Anexa la Convocatorul A.G.E.A., atașată acesteia privind propunerea de modificare a Actului Constitutiv al Companiei de Apă Arad, precum și Hotărârea nr.8 din data de 27.05.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu numărul 44113/01.07.2020.

 • - Respectând prevederile art. 129 alin.(1), alin.(2) litera d, alin. (7) litera n, art.139 alin.(1), alin.(3) litera g, art. 196 alin.(1) litera a, a Ordonanței de Urgență a Guvernului, nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cele ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM

Mandatarea reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., programată în data de 04.08.2020, ora 14, respectiv 05.08.2020 ora 14, în cazul neîdeplinirii cvorumului la prima convocare, să voteze, în numele și pe seama Municipiului Arad:

- Aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A conform Anexei la Convocatorul numărul 12566/30.06.2020, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu numărul 44113/01.06.2020, privind propunerea de modificare a Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A., după cum urmează:

1. Art. 20 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv al societății se modifică și va avea următorul cuprins:

 • " aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație. Regulamentul de organizare și funcționare al societății care cuprinde și organigrama acesteia, după ce a obținut avizul conform al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă canalizare Județul Arad asupra acestuia".

 • 2. Art. 20 alin. (1) lit. c) din Actul Constitutiv al societății se modifică și va avea următorul cuprins:

" elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății".

 • 3. Se abrogă prevederile art. 32 alin. (2) din Actul constitutiv al societății, art. 32 va avea următorul cuprins:

" (1) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, ale OUG nr. 109/2011, ale Codului Civil și cu celelalte reglementări legale in vigoare.

(2) Prezentul act constitutiv a fost redactat în 4 exemplare originale în limba română și semnat azi ..................., de către Directorul General al COMPANIEI DE APĂ ARAD SA,

în temeiul art.............al Hotărârii nr....................            a Adunării Generale a Acționarilor".


DIRECTOR EXECUTIV Liliana Florea


ȘEF SERVICIU,

Gabriel Moldovan


AVIZAT

Serviciul


juridic


Consilier

Adrian Șiclovan


Red/Dact.: Adrian Șiclovan/2 ex/Serviciul Edilitar


Cod:PMA-S1-01