Hotărârea nr. 287/2020

Hotărârea Nr.287 din 23-07-2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitătii Administrativ Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor al S.C. Compania de Apă Arad S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 287 din 23 iulie 2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor al S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 44132/01.07.2020,

Analizând raportul Serviciului Edilitar din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 44135/01.07.2020,

În temeiul art. 15 pct. (3) lit. c) și art. 16 pct. (l) al Actului Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. și a prevederilor Legii nr. 31/1990, Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând Convocatorul Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr. 11377/17.06.2020, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 41316/22.06.2020,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 15 voturi pentru și 1 consilier nu a participat la vot (16 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 132, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze în numele și pe seama Municipiului Arad, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.:

 • 1. Aprobarea situațiilor financiare, repartizarea profitului și fixarea dividendului pentru anul 2019, conform anexei 1.

 • 2. Aprobarea nivelului indicatorilor de performanță ai membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2019 după rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli -2019, conform anexei 2.

 • 3. Aprobarea Raportului de activitate a Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019, conform anexei 3.

 • 4. Aprobarea realizării indicatorilor de performanță specifici ai membrilor Consiliului de Administrație recalculați la nouă luni, potrivit rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, conform anexei 4.

 • 5. Aprobarea realizării indicatorilor de performanță specifici ai membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2019, conform anexei 5.

 • 6. Aprobarea Raportului trimestrial al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada ianuarie-decembrie 2019 și aprobarea cuantumului componentei variabile pentru membrii Consiliului de Administrație pentru trimestrul IV - 2019, conform anexei 6.

 • 7. Aprobarea nivelului indicatorilor de performanță specifici, pentru anul 2020, ai Consiliului de Administrație, stabiliți în conformitate cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli, cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. 27 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 - Anexa 2, conform anexei 7.

 • 8. Aprobarea Raportului trimestrial al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru trimestrul I - 2020 și aprobarea cuantumului componentei variabile pentru membrii Consiliului de Administrație pentru trimestrul I - 2020, conform anexei 8.

 • 9. Aprobarea Raportului de activitate a Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2020-31.03.2020, conform anexei 9.

 • 10. Mandatarea domnului Buda Dan Florin să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A pentru anul 2019 după rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și pentru anul 2020.

Art. 2. Anexele 1 - 9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la cunoștința tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Edilitar

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 23.07.2020

ROMÂNIA

PROIECT


Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

Nr. 242/01.07.2020

H O T Ă R Â R E A nr.__________

din _______________2020

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale

Municipiul Arad, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor al S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 44132/01.07.2020,

Analizând raportul Serviciului Edilitar din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 44135/01.07.2020,

În temeiul art. 15 pct. (3) lit. c) și art. 16 pct. (l) al Actului Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. și a prevederilor Legii nr. 31/1990, Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând Convocatorul Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr. 11377/17.06.2020, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 41316/22.06.2020,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 132, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E

Art. 1 Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze în numele și pe seama Municipiului Arad, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.:

 • 11. Aprobarea situațiilor financiare, repartizarea profitului și fixarea dividendului pentru anul 2019, conform anexei 1.

 • 12. Aprobarea nivelului indicatorilor de performanță ai membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2019 după rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli -2019, conform anexei 2.

 • 13. Aprobarea Raportului de activitate a Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019, conform anexei 3.

 • 14. Aprobarea realizării indicatorilor de performanță specifici ai membrilor Consiliului de Administrație recalculați la nouă luni, potrivit rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, conform anexei 4.

 • 15. Aprobarea realizării indicatorilor de performanță specifici ai membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2019, conform anexei 5.

 • 16. Aprobarea Raportului trimestrial al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada ianuarie-decembrie 2019 și aprobarea cuantumului componentei variabile

pentru membrii Consiliului de Administrație pentru trimestrul IV - 2019, conform anexei 6.

 • 17. Aprobarea nivelului indicatorilor de performanță specifici, pentru anul 2020, ai Consiliului de Administrație, stabiliți în conformitate cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli, cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. 27 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 - Anexa 2, conform anexei 7.

 • 18. Aprobarea Raportului trimestrial al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru trimestrul I - 2020 și aprobarea cuantumului componentei variabile pentru membrii Consiliului de Administrație pentru trimestrul I - 2020, conform anexei 8.

 • 19. Aprobarea Raportului de activitate a Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2020-31.03.2020, conform anexei 9.

 • 20. Mandatarea domnului Buda Dan Florin să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A pentru anul 2019 după rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și pentru anul 2020.

Art. 2. Anexele 1 - 9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la cunoștința tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Serviciul Edilitar

Red./Dact. A.Ș./A.Ș

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 44132 din 01.07.2020

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

În temeiul art. 15 pct. (3) lit. c) și art. 16 pct. (l) al Actului Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. și a prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și actualizată.

Având în vedere Convocatorul Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr. 11377/17.06.2020, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 41316 / 22.06.2020.

PROPUN

Mandatarea reprezentantului Unitatii Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze în numele și pe seama Municipiului Arad, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., programată în data de 23.07.2020, ora 14:

 • 1. Aprobarea situațiilor financiare, repartizarea profitului și fixarea dividendului pentru anul 2019.

 • 2. Aprobarea nivelului indicatorilor de performanță ai membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2019 după rectificarea B.V.C.-2019 .

 • 3. Aprobarea Raportului de activitate a Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019.

 • 4. Aprobarea realizării indicatorilor de performanță specifici ai membrilor Consiliului de Administrație recalculați la nouă luni conform rectificării B.V.C. pentru anul 2019.

 • 5. Aprobarea realizării indicatorilor de performanță specifici ai membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2019.

 • 6. Aprobarea Raportului trimestrial al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada ianuarie-decembrie 2019 și aprobarea cuantumului componentei variabile pentru membrii Consiliului de Administrație pentru trimestrul IV - 2019.

 • 7. Aprobarea nivelului indicatorilor de performanță specifici, pentru anul 2020, ai Consiliului de Administrație, stabiliți în conformitate cu B.V.C., cu prevederile OUG nr. 109/2011 și cu prevederile art. 27 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 aprobate prin HG nr. 722/2016 - Anexa 2.

 • 8. Aprobarea Raportului trimestrial al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru trim. I - 2020 și aprobarea cuantumului componentei variabile pentru membrii Consiliului de Administrație pentru trimestrul I - 2020.

 • 9. Aprobarea Raportului de activitate a Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2020-31.03.2020.

 • 10. Mandatarea domnului Buda Dan Florin să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A pentru anul 2019 după rectificarea B.V.C. și pentru anul 2020.

PRIMAR

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Direcția Edilitară

Serviciul Edilitar

Nr. 44135/01.07.2020

RAPORT

al compartimentului de specialitate

Referitor la : referatul de aprobare înregistrat cu nr. 44132 din 01.07.2020 a domnului Călin Bibarț, primarul Municipiului Arad;

Obiect: acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ -Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

În temeiul art. 15 pct. (3) lit. c) și art. 16 pct. (l) al Actului Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. și a prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și actualizată.

Ținând cont că în conformitate cu art. 15, alin. (4) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă Arad SA: „toți reprezentanții acționarilor trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care i-a numit”

Având în vedere Convocatorul Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr. 11377/17.06.2020, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 41316 / 22.06.2020.

PROPUNEM

Mandatarea reprezentantului Unitatii Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze în numele și pe seama Municipiului Arad, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., programată în data de 23.07.2020, ora 14:

 • 1. Aprobarea situațiilor financiare, repartizarea profitului și fixarea dividendului pentru anul 2019.

 • 2. Aprobarea nivelului indicatorilor de performanță ai membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2019 după rectificarea B.V.C.-2019 .

 • 3. Aprobarea Raportului de activitate a Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019.

 • 4. Aprobarea realizării indicatorilor de performanță specifici ai membrilor Consiliului de Administrație recalculați la nouă luni conform rectificării B.V.C. pentru anul 2019.

 • 5. Aprobarea realizării indicatorilor de performanță specifici ai membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2019.

 • 6. Aprobarea Raportului trimestrial al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada ianuarie-decembrie 2019 și aprobarea cuantumului componentei variabile pentru membrii Consiliului de Administrație pentru trimestrul IV - 2019.

 • 7. Aprobarea nivelului indicatorilor de performanță specifici, pentru anul 2020, ai Consiliului de Administrație, stabiliți în conformitate cu B.V.C., cu prevederile OUG nr. 109/2011 și cu prevederile art. 27 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 aprobate prin HG nr. 722/2016 - Anexa 2.

 • 8. Aprobarea Raportului trimestrial al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru trim. I - 2020 și aprobarea cuantumului componentei variabile pentru membrii Consiliului de Administrație pentru trimestrul I - 2020.

 • 9. Aprobarea Raportului de activitate a Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2020-31.03.2020.

 • 10. Mandatarea domnului Buda Dan Florin să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A pentru anul 2019 după rectificarea B.V.C. și pentru anul 2020.

  DIRECTOR EXECUTIV Liliana Florea


ȘEF SERVICIU

Gabriel Moldovan

AVIZAT

Serviciul juridic

Red/Dact.: Adrian Șiclovan/2 ex/Serviciul Edilitar


Consilier

Adrian Șiclovan


Cod:PMA-S4-01