Hotărârea nr. 286/2020

Hotărârea Nr.286 din 23-07-2020 privind subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Piața Avram Iancu, Nr. 12, Ap. 3 a, - înscris în CF nr. 301020-C1-U27 Arad -

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 286 din 23 iulie 2020 privind subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Piața Avram Iancu, Nr. 12, Ap. 3 a, - înscris în CF nr. 301020-C1-U27 Arad -

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de admitere înregistrat cu nr. 46205/07.07.2020 și raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 46207/M4/07.07.2020,

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Arad,

Luând în condiderare adresa Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat înregistrat cu nr. ad. 33952/M1/09.06.2020 și adresa Servciului Fond Locativ înregistrat cu nr. ad. 33952/2328/01.07.2020,

Văzând contractul de vânzare-cumpărare nr. 5762/2004,

Luând în considerare solicitarile unei persoane fizice înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu nr. 33952/21.05.2020 și nr. 45326/03.07.2020,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 301020-C1-U27 Arad,

În aplicarea art. 26 alin. (8) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 -republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 23 lit. h) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (16 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 -privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad - Piața Avram Iancu nr. 12, ap. 3 a, parter, înscris în CF nr. 301020-C1-U27 Arad, CF vechi nr. 58141, nr. top. 977/a/VI aflat în proprietatea unei persoane fizice, imobil la care Statul Român deține o cotă de teren de 24/1501 mp, conform documentației cadastrale întocmite de P.F.A. ing. Iancu Daniel Petru, cu anexele 1, 2, 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

  • - Apartamentul nr. 3/a - proprietate personală, cu o suprafață utilă de 53 mp, având următoarea componență: 2 camere, baie și cămară alimente, cu o cotă de teren aferentă de 44/1501 mp, din care, 24/1051 mp proprietate personală și 20/1501 mp în proprietatea Statului Român în folosință;

  • - Apartamentul nr. 3/b - proprietate personală, cu o suprafață utilă de 12 mp și cu următoarea componență: boxă, cu o cotă de teren aferentă de 10/1501 mp, din care 6/1501 mp proprietate personală și 4/1501 în proprietatea Statului Român în folosință.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu și Serviciul Fond Locativ și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

  • 1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat

  • 1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 23.07.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

P R O I E C T Nr. 252/07.07.2020


Avizat:

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. ___ _

Din_________________2020

privind subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Piața Avram Iancu, Nr. 12, Ap. 3 a, - înscris în CF nr. 301020-C1-U27 Arad -

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de admitere înregistrat cu nr. 46205/07.07.2020 și raportul Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat cu nr. 46207/M4/07.07.2020,

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Arad,

Luând în condiderare adresa Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat înregistrat cu nr. ad. 33952/M1/09.06.2020 și adresa Servciului Fond Locativ înregistrat cu nr. ad. 33952/2328/01.07.2020,

Văzând contractul de vânzare-cumpărare nr. 5762/2004,

Luând în considerare solicitarile unei persoane fizice înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu nr. 33952/21.05.2020 și nr. 45326/03.07.2020,

Analizând extrasul de carte funciară nr. 301020-C1-U27 Arad,

În aplicarea art. 26 alin. (8) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 -republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 23 lit. h) din Anexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 -privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad - Piața Avram Iancu nr. 12, ap. 3 a, parter, înscris în CF nr. 301020-C1-U27 Arad, CF vechi nr. 58141, nr. top. 977/a/VI aflat în proprietatea unei persoane fizice, imobil la care Statul Român deține o cotă de teren de 24/1501 mp, conform documentației cadastrale întocmite de P.F.A. ing. Iancu Daniel Petru, cu anexele 1, 2, 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

  • - Apartamentul nr. 3/a - proprietate personală, cu o suprafață utilă de 53 mp, având următoarea componență: 2 camere, baie și cămară alimente, cu o cotă de teren aferentă de 44/1501 mp, din care, 24/1051 mp proprietate personală și 20/1501 mp în proprietatea Statului Român în folosință;

  • - Apartamentul nr. 3/b - proprietate personală, cu o suprafață utilă de 12 mp și cu următoarea componență: boxă, cu o cotă de teren aferentă de 10/1501 mp, din care 6/1501 mp proprietate personală și 4/1501 în proprietatea Statului Român în folosință.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară din cadrul Direcției Patrimoniu și Serviciul Fond Locativ și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ              SECRETAR GENERAL

Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară

Cod: PMA-S4-01


Red./Dact. T.I./T.I.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 46205/07.07.2020

REFERAT DE ADMITERE

Având în vedere cererile înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu nr. 33952/21.05.2020 și nr. 45326/03.07.2020 a unor persoane fizice referitoare la subapartamentarea imobilului situat în Piața Avram Iancu, nr. 12, Ap. 3 a, înscris în CF nr. 301020-C1-U27 Arad, CF vechi nr. 58141 cu nr. top. 977/a/VI, imobil aflat în proprietatea unei persoane fizice, cu o cotă de teren de 24/1501 mp în proprietatea Statului Român, conform documentației cadastrale întocmite de P.F.A. ing. lancu Daniel Petru, propun adoptarea unui proiect de hotărâre în acest sens.

Astfel, vor rezulta două imobile după cum urmează:

  • - Apartamentul nr. 3/a - proprietate personală cu o suprafață utilă de 53 mp având următoarea componență: 2 camere, baie și cămară alimente, cu o cotă de teren aferentă de 44/1501 mp din care 24/1051 mp proprietate personală și 20/1501 mp în proprietatea Statului Român în folosință;

  • - Apartamentul nr. 3/b - proprietate personală cu o suprafață utilă de 12 mp și cu următoarea componență: boxă, cu o cotă de teren aferentă de 10/1501 mp din care 6/1501 mp proprietate personală și 4/1501 în proprietatea Statului Român în folosință;

PRIMAR,

Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

Biroul Cadastru Intravilan și Carte Funciară Serviciul Fond Locativ

Nr. 46207/M4/07.07.2020

RAPORT privind subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Piața Avram Iancu, Nr. 12, Ap. 3a,

- înscris în CF nr. 301020-C1-U27 Arad -

Având în vedere cererile înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu nr. 33952/21.05.2020 și nr. 45326/03.07.2020, privind subapartamentarea imobilului situat în Piața Avram Iancu, nr. 12, Ap. 3 a, înscris în CF nr. 301020-C1-U27 Arad, CF vechi nr. 58141 cu nr. top. 977/a/VI, este necesară promovarea unui proiect de hotărâre în acest sens, cu mențiunea că în momentul de față imobilul antemenționat înscris în CF nr. 301020-C1-U27 Arad, CF vechi nr. 58141 cu nr. top. 977/a/VI este proprietatea unei persoane fizice, iar Statul Român mai deține o cotă de teren de 24/1501 mp.

Prin urmare, conform solicitării și a documentației cadastrale este necesară subapartamentarea apartamentului cu nr. administrativ 3a după cum urmează:

  • - Apartamentul nr. 3/a - proprietate personală cu o suprafață utilă de 53 mp având următoarea componență: 2 camere, baie și cămară alimente, cu o cotă de teren aferentă de 44/1501 mp din care 24/1051 mp proprietate personală și 20/1501 mp în proprietatea Statului Român în folosință;

  • - Apartamentul nr. 3/b - proprietate personală cu o suprafață utilă de 12 mp și cu următoarea componență: boxă, cu o cotă de teren aferentă de 10/1501 mp din care 6/1501 mp proprietate personală și 4/1501 în proprietatea Statului Român în folosință;

Față de cele de mai sus, după realizarea lucrării antemenționate se vor încheia contracte separate de închiriere a terenului - proprietatea Statului Român, la Serviciul Fond Locativ din cadrul Primăriei Municipiului Arad pentru noile cote de teren aferente imobilelor rezultate.

Având în vedere aceste considerente propunem apartamentarea imobilului din Piața Avram Iancu, nr. 12, Ap. 3 a, înscris în CF nr. 301020-C1-U27 Arad, CF vechi nr. 58141 cu nr. top. 977/a/VI, conform documentației cadastrale întocmită de P.F.A. ing. Iancu Daniel Petru -cu anexele 1, 2, 3 și 4.

DIRECTOR EXECUTIV, Ștefan Szuchanszki

ȘEF SERVICIU, Raluca Staniș


ȘEF BIROU, Alina Daniela Toma


Avizat juridic,