Hotărârea nr. 285/2020

Hotărârea Nr.285 din 23-07-2020 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Arad a unor terenuri situate în municipiul Arad

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 285 din 23 iulie 2020

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Arad a unor terenuri situate în municipiul Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 48671/15.07.2020,

Analizând raportul nr. 48672/15.07.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

Văzând adresele nr. 16346/2020 și nr. 43429/2020 ale Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară,

Ținând cont de Hotărârea nr. 415/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad cu privire la rectificarea suprafeței terenului situat în municipiul Arad - Zona 500-700 Micalaca și trecerea acestuia în proprietatea privată a municipiului Arad;

În baza Hotărârii nr. 498/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad cu privire la alipirea a două terenuri situate în Zona 300 Micălaca, înscrise în CF nr. 311850 Arad și CF nr. 311851 Arad,

Conform Hotărârii nr. 124/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad cu privire la dezlipirea unui imobil situat în Municipiul Arad, Zona Micalaca 500-600-700, înscris în CF 317604 Arad, Hotărârii nr. 209/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad cu privire la dezlipirea unui imobil situat în Municipiul Arad, Zona Alfa, înscris în CF 351040 Arad, Hotărârii nr. 29/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind acceptarea înscrierii private a Municipiului Arad asupra imobilului înscris în CF nr. 315724 Arad, situat în Zona Calea Radnei, DN7 (sens giratoriu Selgros) și Hotărârii nr. 131/2020 a Consiliului Local al Municipiului cu privire la atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor înscrise în CF 351509 Arad, CF 351508 Arad, CF 351165 Arad, CF 351649 Arad, CF 351650 Arad,

Ținând cont de extrasele de CF nr. 351165 Arad, nr. 351509 Arad, nr. 351508 Arad, nr. 351650 Arad, nr. 351649 Arad și nr. 315724 Arad,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (16 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) și art. 296 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul privat al Municipiului Arad în domeniul public al acestuia, a următoarelor imobile-terenuri:

 • a) teren situat în cartierul Micălaca zona 300, strada Gheorghe Ciuhandu, în suprafață de 4.243 mp, înscris în CF nr. 351165, nr. cad. 351165, cu o valoare de inventar de 1.443.358 lei, cu destinația de Fast Park,

 • b) teren situat în cartierul Micălaca, reprezentând spațiul dintre blocuri, în suprafață de 7.150 mp, înscris în CF nr. 351509 Arad, nr. cad. 351509, cu destinația de Fast Park,

 • c) teren situat în cartierul Micălaca, reprezentând spațiul dintre blocuri, în suprafață de 178.083 mp, înscris în CF nr. 351508 Arad, nr. cad. 351508, cu destinația de alei, spații verzi, drumuri de acces,

 • d) teren situat în cartierul Alfa, reprezentând spațiul dintre blocuri, în suprafață de 2.664 mp, înscris în CF nr. 351650 Arad, nr. cad. 351650, cu destinația de Fast Park,

 • e) teren situat în cartierul Alfa, reprezentând spațiul dintre blocuri, în suprafață de 102.027 mp, înscris în CF nr. 351649 Arad, nr. cad. 351649, cu destinația de alei, spații verzi, drumuri de acces,

 • f) teren, situat în Arad, zona Calea Radnei, DN 7, în suprafață de 5.467 mp, înscris în CF nr. 315724 Arad, nr. cad. 9723, top. 236.1985/1/1-11/4, reprezentând drum public/sens giratoriu,

Art. 2. Se solicită Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad radierea unor înscrisuri, după cum urmează:

 • - din CF nr. 315724 Arad, Partea III. Sarcini, de sub pct. C1:

” Întabulare, drept de SERVITUTE, drept de servitute rurală și urbană de acces pe terenuri

1) S.C. FDFEE ELECTRICA BANAT SA SDFEE ARAD”.

Art. 3._Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 23.07.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


PROIECT

Nr. 261/15.07.2020


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr._______

din ___________________2020

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Arad a unor terenuri situate în municipiul Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 48671/15.07.2020,

Analizând raportul nr. 48672/15.07.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

Văzând adresele nr. 16346/2020 și nr. 43429/2020 ale Biroului Cadastru Intravilan și Carte Funciară,

Ținând cont de Hotărârea nr. 415/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad cu privire la rectificarea suprafeței terenului situat în municipiul Arad - Zona 500-700 Micalaca și trecerea acestuia în proprietatea privată a municipiului Arad;

În baza Hotărârii nr. 498/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad cu privire la alipirea a două terenuri situate în Zona 300 Micălaca, înscrise în CF nr. 311850 Arad și CF nr. 311851 Arad,

Conform Hotărârii nr. 124/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad cu privire la dezlipirea unui imobil situat în Municipiul Arad, Zona Micalaca 500-600-700, înscris în CF 317604 Arad, Hotărârii nr. 209/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad cu privire la dezlipirea unui imobil situat în Municipiul Arad, Zona Alfa, înscris în CF 351040 Arad, Hotărârii nr. 29/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind acceptarea înscrierii private a Municipiului Arad asupra imobilului înscris în CF nr. 315724 Arad, situat în Zona Calea Radnei, DN7 (sens giratoriu Selgros) și Hotărârii nr. 131/2020 a Consiliului Local al Municipiului cu privire la atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor înscrise în CF 351509 Arad, CF 351508 Arad, CF 351165 Arad, CF 351649 Arad, CF 351650 Arad,

Ținând cont de extrasele de CF nr. 351165 Arad, nr. 351509 Arad, nr. 351508 Arad, nr. 351650 Arad, nr. 351649 Arad și nr. 315724 Arad,

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) și art. 296 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta

H O T Ă R ÂR E

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul privat al Municipiului Arad în domeniul public al acestuia, a următoarelor imobile-terenuri:

 • a) teren situat în cartierul Micălaca zona 300, strada Gheorghe Ciuhandu, în suprafață de 4.243 mp, înscris în CF nr. 351165, nr. cad. 351165, cu o valoare de inventar de 1.443.358 lei, cu destinația de Fast Park,

 • b) teren situat în cartierul Micălaca, reprezentând spațiul dintre blocuri, în suprafață de 7.150 mp, înscris în CF nr. 351509 Arad, nr. cad. 351509, cu destinația de Fast Park, c) teren situat în cartierul Micălaca, reprezentând spațiul dintre blocuri, în suprafață de 178.083 mp, înscris în CF nr. 351508 Arad, nr. cad. 351508, cu destinația de alei, spații verzi, drumuri de acces,

 • d) teren situat în cartierul Alfa, reprezentând spațiul dintre blocuri, în suprafață de 2.664 mp, înscris în CF nr. 351650 Arad, nr. cad. 351650, cu destinația de Fast Park, e) teren situat în cartierul Alfa, reprezentând spațiul dintre blocuri, în suprafață de 102.027 mp, înscris în CF nr. 351649 Arad, nr. cad. 351649, cu destinația de alei, spații verzi, drumuri de acces,

 • f) teren, situat în Arad, zona Calea Radnei, DN 7, în suprafață de 5.467 mp, înscris în CF nr. 315724 Arad, nr. cad. 9723, top. 236.1985/1/1-11/4, reprezentând drum public/sens giratoriu,

Art. 2 Se solicită Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad radierea unor înscrisuri, după cum urmează:

 • - din CF nr. 315724 Arad, Partea III. Sarcini, de sub pct. C1:

” Întabulare, drept de SERVITUTE, drept de servitute rurală și urbană de acces pe terenuri

1) S.C. FDFEE ELECTRICA BANAT SA SDFEE ARAD”.

Art. 3_Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 48671 din 15.07.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) și (8) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: „trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Arad a unor terenuri situate în municipiul Arad” proiect în susținerea căruia formulez următorul

REFERAT DE APROBARE

Ținând cont de faptul că spațiile dintre unitățile locative din cartierele Micălaca și Alfa (spații verzi, alei pietonale, drumuri de acces, parcări, etc.) sunt de utilitate publică, pe unele dintre acestea edificându-se parcări de tip Fast Park, iar terenul situat în zona Calea Radnei, DN 7, în suprafață de 5.467 mp reprezintă un drum de trecere/ sens giratoriu, care face accesul în Municipiul Arad dinspre Deva, consider oportun adoptarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri, prin care să se aprobe apartenența la proprietatea publică a Municipiului Arad a acestor terenuri.

P R I M A R

Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC Nr. 48672/15.07.2020

R A P O R T

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 48671/15.07.2020 a domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad, ce are ca obiect trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Arad a unor terenuri situate în municipiul Arad;

Ținând cont de faptul că spațiile dintre blocurile situate în cartierele Micălaca și Alfa (spații verzi, alei pietonale, drumuri de acces, parcări, etc.) sunt de utilitate publică, iar terenul situat în zona Calea Radnei, DN 7, în suprafață de 5.467 mp reprezintă un drum de trecere/ sens giratoriu, aflate la momentul actual în proprietatea privată a Municipiului Arad, considerăm că se impune trecerea acestora din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Arad, conform prevederilor art. 296, alin. (2) din Codul Administativ;

Având în vedere extrasele de carte funciară nr. 351165 Arad, nr. 351509 Arad, nr. 351508 Arad, nr. 351650 Arad, nr. 351649 Arad și nr. 315724 Arad;

P R O P U N E M:

 • 1. Trecerea, din domeniul privat al Municipiului Arad în domeniul public al acestuia, a următoarelor imobile-terenuri:

 • a) teren situat în cartierul Micălaca zona 300, strada Gheorghe Ciuhandru, în suprafață de 4.243 mp, înscris în CF nr. 351165, nr. cad. 351165, cu o valoare de inventar de 1.443.358 lei, cu destinația de Fast Park;

 • b) teren situat în cartierul Micălaca, reprezentând spațiul dintre blocuri, în suprafață de 7.150 mp, înscris în CF nr. 351509 Arad, nr. cad. 351509, cu destinația de Fast Park;

 • c) teren situat în cartierul Micălaca, reprezentând spațiul dintre blocuri, în suprafață de 178.083 mp, înscris în CF nr. 351508 Arad, nr. cad. 351508, cu destinația de alei, spații verzi, drumuri de acces;

 • d) teren situat în cartierul Alfa, reprezentând spațiul dintre blocuri, în suprafață de 2.664 mp, înscris în CF nr. 351650 Arad, nr. cad. 351650, cu destinația de Fast Park;

 • e) teren situat în cartierul Alfa, reprezentând spațiul dintre blocuri, în suprafață de 102.027 mp, înscris în CF nr. 351649 Arad, nr. cad. 351649, cu destinația de alei, spații verzi, drumuri de acces;

 • f) teren, situat în Arad, zona Calea Radnei, DN 7, în suprafață de 5.467 mp, înscris în CF nr. 315724 Arad, nr. cad. 9723, top. 236.1985/1/1-11/4, reprezentând drum public/sens giratoriu;

 • 2. Solicitarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad radierea unor înscrisuri, după cum urmează:

- din CF nr. 315724 Arad, Partea III. Sarcini, de sub pct. C1:

” Întabulare, drept de SERVITUTE, drept de servitute rurală și urbană de acces pe terenuri

1) S.C. FDFEE ELECTRICA BANAT SA SDFEE ARAD”.

DIRECTOR EXECUTIV      ȘEF SERVICIU       CONSILIER

Ștefan Szuchanszki            Mihaela Balaș          Alina Bociort