Hotărârea nr. 282/2020

Hotărârea Nr.282 din 23-07-2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr. 50, situat în Arad, B-dul Revolutiei, nr. 78, etaj II

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 282 din 23 iulie 2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 50, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 78, etaj II

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 40621/24.06.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 42264/M1/24.06.2020,

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Tinând seama de solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 40621/2020, de adresa nr. 334/04.06.2020 a Direcției Județene pentru Cultură Arad, de extrasul de CF nr. 300329-C1-U30 Arad și procura specială autentificată cu nr. 971/2017 la Societatea Profesională Notarială Petru,

Cu respectarea art. 4 alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (16 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art.129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Municipiul Arad nu își exercită dreptul de preemțiune la achiziționarea apartamentului nr. 50, înscris în CF nr. 300329-C1-U30 Arad, cu nr.top. 897;898;899/L, situat în imobilul din Arad, B-dul Revoluției, nr.78, etaj II, imobil monument istoric cod LMI 2015 AR-II-m-B-00550 - „Palatul Neumann, azi locuințe și spații comerciale”, ofertat spre vânzare la prețul de 35.000 euro, în suprafață construită de 64 mp, compus din o cameră, bucătărie, wc și teren aferent în cotă de 15/4075 mp proprietate personală în baza Legii nr. 112/1995, iar diferența de 7/4075 mp proprietatea Statului Român.

Art. 2. Hotărârea privind neexercitarea dreptului de preemțiune are valabilitate pentru întregul an calendaristic 2020, inclusiv pentru situațiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 23.07.2020

ROMÂNIA

P R O I E C T Nr. 240/24.06.2020


Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.___ _ din _______________2020

referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 50, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 78, etaj II

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 40621/24.06.2020,

Analizând raportul de specialitate al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 42264/M1/24.06.2020,

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Tinând seama de solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 40621/2020, de adresa nr. 334/04.06.2020 a Direcției Județene pentru Cultură Arad, de extrasul de CF nr. 300329-C1-U30 Arad și procura specială autentificată cu nr. 971/2017 la Societatea Profesională Notarială Petru,

Cu respectarea art. 4 alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Municipiul Arad nu își exercită dreptul de preemțiune la achiziționarea apartamentului nr. 50, înscris în CF nr. 300329-C1-U30 Arad, cu nr.top. 897;898;899/L, situat în imobilul din Arad, B-dul Revoluției, nr.78, etaj II, imobil monument istoric cod LMI 2015 AR-II-m-B-00550 - „Palatul Neumann, azi locuințe și spații comerciale”, ofertat spre vânzare la prețul de 35.000 euro, în suprafață construită de 64 mp, compus din o cameră, bucătărie, wc și teren aferent în cotă de 15/4075 mp proprietate personală în baza Legii nr. 112/1995, iar diferența de 7/4075 mp proprietatea Statului Român.

Art. 2. Hotărârea privind neexercitarea dreptului de preemțiune are valabilitate pentru întregul an calendaristic 2020, inclusiv pentru situațiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat Red./Dact M.F.

S4-01


SECRETAR GENERAL

Cod: PMA-

PRIMĂRA MUNICIPIULUI ARAD Nr.40621/24.06.2020

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere solicitarea domnului Taddei Renato, în calitate de proprietar, prin împuternicit Monaci Gianfranco, de exprimare a opțiunii Consiliului Local privind dreptul de preemțiune pentru apartamentul nr. 50, înscris în CF nr. 300329-C1-U30 Arad, cu nr.top. 897;898;899/L, situat în imobilul din Arad, B-dul Revoluției, nr.78, etaj II, imobil monument istoric cod LMI 2015 AR-II-m-B-00550 - „Palatul Neumann, azi locuințe și spații comerciale”, ofertat spre vânzare la prețul de 35.000 euro, în suprafață construită de 64 mp, compus din o cameră, bucătărie, wc și teren aferent în cotă de 15/4075 mp proprietate personală în baza L.112/1995, iar diferența de 7/4075 mp proprietatea Statului Român;

Consider oportun adoptarea unei hotărâri privind neexercitarea dreptului de preemțiune la achiziționarea acestui imobil.

PRIMAR, Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat

Nr. 42264/M1/24.06.2020

RAPORT referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune la achiziționarea apartamentului nr. 50 situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 78, etaj II

Prin adresa nr.40621/2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad, domnul Taddei Renato, în calitate de proprietar, prin împuternicit Monaci Gianfranco, conform procurii speciale autentificată cu nr. 971/2017 la Societatea Profesională Notarială Petru, solicită exprimarea opțiunii Consiliului Local cu privire la dreptul de preemțiune pentru apartamentul nr.50, înscris în CF nr. 300329-C1-U30 Arad, cu nr.top. 897;898;899/L, situat în imobilul din Arad, B-dul Revoluției, nr.78, etaj II, imobil monument istoric cod LMI 2015 AR-II-m-B-00550 - „Palatul Neumann, azi locuințe și spații comerciale”, în suprafață construită de 64 mp, compus din o cameră, bucătărie, wc.Terenul aferent în cotă de 15/4075 mp este proprietate personală în baza L.112/1995, iar diferența de 7/4075 mp este proprietatea Statului Român.

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. 8, din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 -Republicată - privind protejarea monumentelor istorice, în cazul în care Ministerul Culturii și Cultelor sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național nu își exercită dreptul de preemțiune la achiziționarea acestuia, acest drept se transferă autorităților publice locale.

Ministerul Culturii - Direcția Județeană pentru Cultură Arad, prin adresa nr.334/04.06.2020, a comunicat că nu își va exercita dreptul de preemțiune astfel că acest drept s-a transferat administrației publice locale pentru imobilul precizat mai sus.

Prețul comunicat este de 35.000 euro, rezultând o valoare de 546,87 euro/mp suprafață construită cu teren aferent în cotă de 15/4075 mp proprietate personală și diferentă de 7/4075 mp proprietatea Statului Român.

Facem precizarea că Municipiul Arad deține în administrare un număr de 1.357 locuințe fond de stat și 127 spații cu altă destinație decât aceea de locuință, imobilele sunt proprieatatea Statului Român, urmărite conform legislației în vigoare, acestea necesită lucrări de întreținere, la fațade, acoperiș, etc, lucrări care vor fi plătite din bugetul local corespunzător cotelor deținute în fiecare imobil;

În anul în curs Municipiul Arad are în derulare mai multe lucrări de investiții, lucrări care au avut prevăzut un buget limitat, iar pentru achiziții de imobile nefiind prevăzute sume, se presupune că pentru o eventuală achiziție de imobile, sumele necesare ar trebui diminuate de la alte capitole bugetare.

Față de cele de mai sus, propunem adoptarea unui proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la achiziționarea imobilului mai sus menționat.

DIRECTOR EXECUTIV,

ȘEF SERVICIU, Ec. Linda Ocenic


Cj. Ștefan Szuchanszki

Avizat juridic,

Cj. Lăcrimioara Mihale