Hotărârea nr. 281/2020

Hotărârea Nr.281 din 23-07-2020 privind aprobarea intentiei de preluare în domeniul public al Municipiului Arad a unor imobile constructii aferente punctelor termice din patrimoniul SC CET H SA Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 281 din 23 iulie 2020

privind aprobarea intenției de preluare în domeniul public al Municipiului Arad a unor imobile -construcții aferente punctelor termice din patrimoniul SC CET H SA Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 47.460/10.07.2020,

Analizând raportul nr. 47.463/10.07.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

Potrivit adresei Serviciului Investiții nr. ad. 37577/2020 privind solicitarea achiziționării a trei puncte termice,

În baza art. 2 alin. (3) lit. c) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare,

Conform art. 46 lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Cu respectarea art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (16 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (2) art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) și art. 296 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E

Articol unic. Se aprobă intenția de preluare în domeniul public al Municipiului Arad, în condițiile legii, a trei imobile - construcții aferente punctelor termice, și anume: PT Ocsko Terezia, PT 2, Lac și PT 5, Grădiște, în vederea modernizării construcțiilor, instalațiilor, echipamentelor, dotărilor specifice și a mijloacelor de măsurare destinate producerii, transportului, distribuției și furnizării energiei termice, imobile - construcții aferente punctelor termice din patrimoniul SC CET HIDROCARBURI SA Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 23.07.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

Avizat

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

PROIECT

Nr. 267/17.07.2020


MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr._______

din ____________________2020

privind aprobarea intenției de preluare în domeniul public al Municipiului Arad a unor imobile -construcții aferente punctelor termice din patrimoniul SC CET H SA Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 47.460/10.07.2020,

Analizând raportul nr. 47.463/10.07.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,

Potrivit adresei Serviciului Investiții nr. ad. 37577/2020 privind solicitarea achiziționării a trei puncte termice,

În baza art. 2 alin. (3) lit. c) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare,

Conform art. 46 lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Cu respectarea art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (2) art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) și art. 296 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E

Articol unic. Se aprobă intenția de preluare în domeniul public al Municipiului Arad, în condițiile legii, a trei imobile - construcții aferente punctelor termice, și anume: PT Ocsko Terezia, PT 2, Lac și PT 5, Grădiște, în vederea modernizării construcțiilor, instalațiilor, echipamentelor, dotărilor specifice și a mijloacelor de măsurare destinate producerii, transportului, distribuției și furnizării energiei termice, imobile - construcții aferente punctelor termice din patrimoniul SC CET HIDROCARBURI SA Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


MB/MB

Cod:PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 47.460/10.07.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (8) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: „ aprobarea trecerii în domeniul public al Municipiului Arad a unor imobile -construcții aferente punctelor termice din patrimoniul SC CET H SA Arad", proiect în susținerea căruia formulez următorul

REFERAT DE APROBARE

Primăria Municipiului Arad a demarat proiecte cu finanțare europeană, prin care se urmărește modernizarea sistemului de distribuție a energiei termice și anume, rețelele termice și construcțiile aferente a trei puncte termice: PT Ocsko Terezia, PT 2, Lac și PT 5, Grădiște.

Pentru a depune documentația în vederea finanțării este necesar ca cele 3 puncte termice (construcții) să fie în proprietatea unității administrativ-teritoriale.

Modernizarea rețelelor de termoficare este necesară datorită gradului de uzură avansat, a duratei de viață depășită, a pierderilor de agent termic și de căldură și a costurilor de exploatare ridicate.

Ținând cont de cele prezentate mai sus, consider necesar și oportun adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local al Municipiului Arad, prin care să se aprobe trecerea din proprietatea SC CET H SA Arad, în proprietatea publică a Municipiului Arad a acelor trei construcții aferente punctelor termice, prin care se urmărește menținerea volumului de utilizatori și eficientizarea sistemului actual de alimentare centralizată la costul cel mai mic posibil, având un impact asupra mediului cel mai scăzut posibil, precum și reducerea emisiilor de GES (gaze cu efect de seră).

P R I M A R Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA PATRIMONIU

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public

Nr.47.463/10.07.2020

R A P O R T

Referitor la referatul de aprobare înregistrat cu nr. 47.460/10.07.2020 a domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad;

Obiect: aprobarea trecerii în domeniul public al Municipiului Arad a unor imobile -construcții aferente punctelor termice din patrimoniul SC CET H SA Arad

Având în vedere:

  • - proiectele demarate de către municipiul Arad prin care se urmărește

modernizarea sistemului de distribuție a energiei termice și echilibrarea hidraulică la nivel de ramură sau branșament, după caz, pentru a se putea asigura servicii de calitate utilizatorilor alimentați de la acesta, precum și acei parametrii ai agenților termici care să permită exploatarea în condiții de eficiență energetică optimă a punctelor termice, deoarece acestea prezintă un grad avansat de uzură, cu durate de serviciu depășite și existând importante pierderi de agent termic și de căldură, precum și costuri de exploatare ridicate.

  • - necesitatea trecerii din patrimoniul SC CET HIDROCARBURI SA Arad, în

domeniul public al Municipiului Arad a trei imobile - construcții aferente punctelor termice -PT Ocsko Terezia, PT 2 Lac, PT 5 Grădiște, prin care se urmărește asigurarea durabilă și în condiții sigure a alimentării cu energie termică a consumatorilor, prin modernizarea surselor și rețelelor termice cu menținerea volumului de utilizatori și eficientizarea sistemului actual de alimentare centralizată la costul cel mai mic posibil, având un impact asupra mediului cel mai scăzut posibil, precum și reducerea emisiilor de GES (gaze cu efect de seră);

  • - fapul că, ulterior modernizării, construcțiile vor fi atribuite în concesiune

operatorului economic SC CET H SA Arad;

  • - Adresa Serviciului Investiții nr. ad. 37577/2020 privind solicitarea achiziționării a

trei puncte termice;

  • - Art. 286 alin. (4) coroborat cu Anexa nr. 4 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  • - În temeiul art. 29, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 2, alin. (3) lit. c) din Legea serviciului public de alimentare cu energie

termică nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 46 lit. a) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, care, la art. 46, alin. (1) și (2) lit. a) prevede că: „În programele de investiții se nominalizează obiectivele de investiții grupate pe: investiții în continuare, investiții noi și poziția globală alte cheltuieli de investiții, pe categorii de investiții.

  • (2) Poziția globală alte cheltuieli de investiții cuprinde următoarele categorii de investiții: a) achiziții de imobile;”

  • - acordul de principiu al proprietarului imobilelor (construcții) dat autorității locale.

P R O P U N E M:

Promovarea unui proiect de hotărâre prin care să se aprobe:

1. trecerea din patrimoniul SC CET HIDROCARBURI SA Arad, în domeniul public al Municipiului Arad a trei imobile - construcții aferente punctelor termice, și anume: PT Ocsko Terezia, PT 2, Lac și PT 5, Grădiște, în vederea modernizării construcțiilor, instalațiilor, echipamentelor, dotărilor specifice și a mijloacelor de măsurare destinate producerii, transportului, distribuției și furnizării energiei termice.

Director Executiv                    Ș e f Serviciu

Ștefan SZUCHANSZKI         Mihaela BALAȘ

Consilier

Ruxanda MOTREA