Hotărârea nr. 280/2020

Hotărârea Nr.280 din 23-07-2020 privind completarea Hotărârii nr. 349/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea tarifelor pentru utilizarea zonelor de agrement Ştrand Neptun si Patinoarul Municipal Arad

Hotărârea
adusă la cunoştinţă publică în data de 23-07-2020

H O T Ă R Â R E  nr. _______
din __________


privind completarea Hotărârii nr. 349/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea tarifelor pentru utilizarea zonelor de agrement Ştrand Neptun si Patinoarul Municipal Arad


Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 37.290/04.06.2020,
Analizând raportul nr. 37.292/04.06.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,
Luând în considerare Hotărârea nr. 349/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea tarifelor pentru utilizarea zonelor de agrement Ştrand Neptun și Patinoarul Municipal Arad,
Văzând Hotărârea nr. 511/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentației de atribuire a serviciului public de administrare a zonelor de agrement din municipiul Arad – Ştrandul Neptun şi Patinoarul Municipal către SC RECONS SA Arad,
Cu respectarea art. 28 lit. j) din Ordonanţa Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
Ținând cont de adresa nr. 1888/25.05.2020 a SC Recons SA Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 34729/25.05.2020 prin care solicită aprobarea completării tarifelor pentru Zona de agrement - Ștrand Neptun, avizate de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 9/28.04.2020,
Cu îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,
Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (16 consilieri prezenți din totalul de 22),
Conform avizelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E


Art. I. Se completează Anexa la Hotărârea nr. 349/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea tarifelor pentru utilizarea zonelor de agrement Ştrand Neptun și Patinoarul Municipal Arad, astfel:
1. Secțiunea I. TARIFE ȘTRANDUL NEPTUN, A – acces în zona I şi II bazine adulţi și bazine copii se completează cu pct. 14: Bilet acces după ora 17,00 – 10 lei (TVA inclus).

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
SZABO Mihai-Iosif Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public
1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
1 ex. Dosar şedinţã CLMA 23.07.2020 Cod PMA -S4-02

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL P R O I E C T
Nr. 208/04.06.2020 Avizat
SECRETAR GENERAL
Lilioara Stepanescu
H O T Ă R Â R E A nr._______
din ___________________2020
privind completarea Hotărârii nr. 349/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad
privind modificarea tarifelor pentru utilizarea zonelor de agrement
Ştrand Neptun și Patinoarul Municipal Arad

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 37.290/04.06.2020,
Analizând raportul nr. 37.292/04.06.2020 al Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public,
Luând în considerare Hotărârea nr. 349/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea tarifelor pentru utilizarea zonelor de agrement Ştrand Neptun și Patinoarul Municipal Arad,
Văzând Hotărârea nr. 511/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentației de atribuire a serviciului public de administrare a zonelor de agrement din municipiul Arad – Ştrandul Neptun şi Patinoarul Municipal către SC RECONS SA Arad,
Cu respectarea art. 28 lit. j) din Ordonanţa Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
Ținând cont de adresa nr. 1888/25.05.2020 a SC Recons SA Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 34729/25.05.2020 prin care solicită aprobarea completării tarifelor pentru Zona de agrement - Ștrand Neptun, avizate de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 9/28.04.2020,
Conform avizelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (14), art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E

Art. I. Se completează Anexa la Hotărârea nr. 349/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea tarifelor pentru utilizarea zonelor de agrement Ştrand Neptun și Patinoarul Municipal Arad, astfel:
1. Secțiunea I. TARIFE ȘTRANDUL NEPTUN, A – acces în zona I şi II bazine adulţi și bazine copii se completează cu pct. 14: Bilet acces după ora 17,00 – 10 lei (TVA inclus).

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public
Red./Dact. M.B/S.M. Cod: PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 37290/04.06.2020Primarul Municipiului Arad,
În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) și (8) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 37 din Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: “completarea Hotărârii nr. 349/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea tarifelor pentru utilizarea zonelor de agrement Ştrand Neptun și Patinoarul Municipal Arad”, proiect în susținerea căruia formulez următorul


REFERAT DE APROBARE

Serviciul public de administrare, amenajare, întreţinere şi exploatare a zonelor de agrement Ştrandul Neptun și Patinoarul Arad este gestionat de către operatorul economic SC Recons SA și se desfăşoară sub autoritatea administraţiei publice locale care controlează gestionarea serviciului, urmărind realizarea obiectivelor și activităților specifice acestuia.
Autoritatea publică locală are ca obiective, printre altele, îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin promovarea calității și eficienței serviciilor publice și organizarea acestora astfel încât să satisfacă cerințele comunității locale și creșterea calității vieții.
Ca urmare a celor mai sus enunțate, la solicitările comunității locale, se impune a permite accesul cetățenilor la zona de agrement Ștrandul Neptun, după ora 17,00, cu un tarif preferențial de 10,00 lei.P R I M A R
Călin BIBARŢ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECȚIA PATRIMONIU
SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC
Nr. 37292/04.06.2020


RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 37290/04.06.020 al domnului Călin Bibarţ, Primarul Municipiului Arad, ce are ca obiect: “completarea Hotărârii nr.349/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea tarifelor pentru utilizarea zonelor de agrement Ştrand Neptun și Patinoarul Municipal Arad”
Având în vedere:
- art. 3 alin. (1) lit. „b”, art.5, pct. 3, lit. „e”, art. 10 alin. (1) lit. b din Ordonanţa Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare,;
- Anexa la Hotărârea nr. 349/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea tarifelor pentru utilizarea zonelor de agrement Ştrand Neptun și Patinoarul Municipal Arad;
- Art. 13 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare, amenajare, întreţinere şi exploatare a zonelor de agrement Ştrandul Neptun şi Patinoarul Municipal Arad aprobat prin Hotărârea nr. 511/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentației de atribuire a serviciului public de administrare a zonelor de agrement din municipiul Arad – Ştrandul Neptun şi Patinoarul Municipal către SC RECONS SA: “Aprobarea preţurilor şi/sau a tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat se face de către Consiliul Local al Municipiului Arad.
Prețurile și tarifele pentru activitățile luate în concesiune sunt cele în vigoare și practicate la data semnării contractului de concesiune.”
- adresa SC RECONS SA nr. 1888/25.05.2020 prin care solicită completarea tarifelor de acces în zona de agrement Ștrandul Neptun

P R O P U N E M:

Aprobarea completării Anexei la Hotărârea nr. 349/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea tarifelor pentru utilizarea zonelor de agrement Ştrand Neptun și Patinoarul Municipal Arad, astfel:
1. Secțiunea I. TARIFE ȘTRANDUL NEPTUN, A – acces în zona I şi II bazine adulţi și bazine copii se completează cu pct. 14: Bilet acces după ora 17,00 – 10 lei (TVA inclus).

DIRECTOR EXECUTIV ȘEF SERVICIU CONSILIER
Ştefan SZUCHANSZKI Mihaela BALAȘ Maria MICEA

[ Înapoi ]