Hotărârea nr. 278/2020

Hotărârea Nr.278 din 23-07-2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent obiectivului de investitie "Zonă cu locuinte colective P+3E si amenajări aferente" str. I. Câmpineanu, nr. 64, 66, 68, Municipiul Arad, pe parcelele identificate prin C.F. nr. 352727 Arad, 302559 Arad, 302553 Arad, proiect nr.154/2019, elaborat de SC Tara Plan SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 278 din 23 iulie 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent obiectivului de investiție "Zonă cu locuințe colective P+3E și amenajări aferente" str. I. Câmpineanu, nr. 64, 66, 68, Municipiul Arad, pe parcelele identificate prin C.F. nr. 352727 Arad, 302559 Arad, 302553 Arad, proiect nr.154/2019, elaborat de SC Tara Plan SRL

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 31832/13.05.2020,

Analizând raportul informării și consultării publicului nr. 31779/A5/13.05.2020, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 31831/A5/13.05.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal, precum și avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 09/13.05.2020,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad

În considerarea art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Conform art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Cu respectarea Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, indicativ GM-010-2000,

Cu îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 15 voturi pentru și 1 abținere (16 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului de investiție: "Zonă cu locuințe colective P+3E și amenajări aferente", str. I.

Câmpineanu, nr. 64, 66, 68, municipiul Arad, pe parcelele identificate prin C.F. nr. 352727 Arad, 302559 Arad, 302553 Arad, conform documentației anexate, care face parte din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize și cu următoarele date generale: 1. Beneficiar: - beneficiar: SC HCM ANTISTATIC SRL

2. Elaborator: proiectant SC TARA PLAN SRL, specialist cu drept de semnătură RUR, arh. Gheorghe N. Seculici, proiect nr. 154/2019

3. Parcelele care fac obiectul prezentei documentații sunt amplasate în intravilan, în partea de nord-vest a municipiului Arad, în cartierul Gai, strada str. I. Câmpineanu, nr. 64, 66, 68, municipiul Arad, sunt identificate prin C.F. nr. 352727 Arad, 302559 Arad, 302553 Arad și au suprafața de 3.136 mp

Art. 2. Se aprobă următoarele condiții de construire:

 • 2.1. Funcțiuni propuse prin PUZ:

Zona propusă spre reglementare are suprafața de 3.136 mp și reprezintă terenurile identificate prin următoarele cărți funciare:

 • - C.F. nr. 352727 Arad, S=993 mp; - aferent nr. 64;

 • - C.F. nr. 302559 Arad, S=1.070 mp; - aferent nr. 66;

 • - C.F. nr. 302553 Arad, S=1.073 mp; - aferent nr. 68.

Intervențiile urbanistice în zona propusă spre reglementare se referă la realizarea unei zone de locuințe colective. Se propune construirea a două imobile de locuințe colective cu mai mult de 6 apartamente, având regim de înălțime maxim P+3E, înălțimea maximă la streașină +12,50 m, respectiv înălțimea maximă +14,00 m. Totodată, se propune ca imobilul existent pe amplasament, în curs de execuție, cu funcțiunea de locuințe colective, având regim de înălțime P+2E, care acomodează la acest moment 6 apartamente, să preia reglementările și indicatorii urbanistici propuși prin prezentul PUZ, și anume posibilitatea completării construcției existente cu nivele până la regimul de înălțime maxim admis de P+3, înălțime maximă la streașină +12,50 m, respectiv înălțime maximă +14,00 m si posibilitatea realizării a mai mult de 6 apartamente în imobil.

În întreaga incintă se propune realizarea a aproximativ 53 de apartamente, apartamente cu 1 cameră, 2 camere și 3 camere, destinate în principal persoanelor care lucrează în zona industrială din imediata vecinătate. Construcția existentă pe amplasament va prelua de asemenea indicatorii urbanistici stabiliți prin prezenta documentație, putându-se completa regimul de înălțime până la cel propus de P+3, inclusiv reapartamentarea apartamentelor existente la acest moment, rezultând un număr mai mare de 6 apartamente în imobil.

Nu sunt propuse zonificări ale terenului, acesta fiind destinat unei singure funcțiuni, cea de locuire, cu amenajările aferente: parcări, platforme carosabile, echipare tehnico - edilitară, spații verzi amenajate, spații de agrement-loc de joacă.

 • 2.2. Indicatori maximi propuși în incintă

POT max= 30%, CUT max= 1,2

 • 2.3. Regimul de înălțime maxim propus

Înălțimea maximă a clădirilor P+3E, Hmax la streașină=12,50m, Hmax=14m

 • 2.4. Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate:

 • a) retragerea minimă față de aliniament (vest) = 3,4m;

 • b) retrageri minime față de limitele laterale:

 • -la nord - min. 5,00 m

 • -la sud - min. 2,80 m,

 • c) retrageri minime față de limitele posterioare (est) = 20,00m; conform planșei

Reglementări Urbanistice;

 • 2.5. Spații verzi:

Spațiul verde propus prin prezentul proiect este de 482 mp, reprezentând 15,37% din totalul suprafeței terenului

 • 2.6. Parcări:

Numărul de locuri de parcare propuse pe amplasament este de aproximativ 53 locuri

 • 2.7. Circulații și accese:

Accesul auto si pietonal pe amplasament se propune a se realiza din strada Ion Câmpineanu, de pe latura vestică a amplasamentului studiat. Actualmente, accesul auto și pietonal pe proprietate se realizează individual pe fiecare din parcelele studiate. Prin prezenta documentație se propune tratarea unitară a incintei studiate, prin realizarea a două accese carosabile, cu lățimea de minim 4,00 m, una funcționând ca intrare, iar cealaltă ca ieșire de pe proprietate, circulația auto în incinta fiind în sistem inelar, conform planșa Reglementari urbanistice.

În interiorul incintei propuse spre reglementare se propun platforme carosabile și parcări pentru autoturisme. Platformele carosabile se vor accesa de pe latura vestica a incintei propuse spre reglementare.

Cheltuielile legate de realizarea acceselor la parcele vor fi în grija beneficiarilor documentației.

 • 2.8. Utilități: Se va face racordarea la rețelele de utilități existente în zonă.

Acestea se vor executa în varianta de amplasare subterană în conformitate cu condițiile din avizele/acordurile deținătorilor de utilități, pe cheltuiala investitorilor.

Art. 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal este valabil 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către beneficiarul Sc Hcm Antistatic și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Urbană

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 23.07.2020

Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA

Proiect


Avizat:

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

Nr. 181/14.05.2020

H O T Ă R Â R E A nr. ______

din________________2020

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent obiectivului de investiție "Zonă cu locuințe colective P+3E și amenajări aferente" str. I. Câmpineanu, nr. 64, 66, 68, Municipiul Arad,

pe parcelele identificate prin C.F. nr. 352727 Arad, 302559 Arad, 302553 Arad, proiect nr.154/2019, elaborat de SC Tara Plan SRL

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 31832/13.05.2020,

Analizând raportul informării și consultării publicului nr. 31779/A5/13.05.2020, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 31831/A5/13.05.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal, precum și avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 09/13.05.2020,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad

În considerarea art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Conform art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Cu respectarea Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, indicativ GM-010-2000,

Cu îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului de investiție: "Zonă cu locuințe colective P+3E și amenajări aferente", str. I. Câmpineanu, nr. 64, 66, 68, municipiul Arad, pe parcelele identificate prin C.F. nr. 352727 Arad, 302559 Arad, 302553 Arad, conform documentației anexate, care face parte din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize și cu următoarele date generale:

 • 1. Beneficiar: - beneficiar: SC HCM ANTISTATIC SRL

 • 2. Elaborator: proiectant SC TARA PLAN SRL, specialist cu drept de semnătură RUR, arh. Gheorghe N. Seculici, proiect nr. 154/2019

 • 3. Parcelele care fac obiectul prezentei documentații sunt amplasate în intravilan, în partea de nord-vest a municipiului Arad, în cartierul Gai, strada str. I. Câmpineanu, nr. 64, 66, 68, municipiul Arad, sunt identificate prin C.F. nr. 352727 Arad, 302559 Arad, 302553 Arad și au suprafața de 3.136 mp

Art. 2. Se aprobă următoarele condiții de construire:

 • 2.1. Funcțiuni propuse prin PUZ:

Zona propusă spre reglementare are suprafața de 3.136 mp și reprezintă terenurile identificate prin următoarele cărți funciare:

 • - C.F. nr. 352727 Arad, S=993 mp; - aferent nr. 64;

 • - C.F. nr. 302559 Arad, S=1.070 mp; - aferent nr. 66;

 • - C.F. nr. 302553 Arad, S=1.073 mp; - aferent nr. 68.

Intervențiile urbanistice în zona propusă spre reglementare se referă la realizarea unei zone de locuințe colective. Se propune construirea a două imobile de locuințe colective cu mai mult de 6 apartamente, având regim de înălțime maxim P+3E, înălțimea maximă la streașină +12,50 m, respectiv înălțimea maximă +14,00 m. Totodată, se propune ca imobilul existent pe amplasament, în curs de execuție, cu funcțiunea de locuințe colective, având regim de înălțime P+2E, care acomodează la acest moment 6 apartamente, să preia reglementările și indicatorii urbanistici propuși prin prezentul PUZ, și anume posibilitatea completării construcției existente cu nivele până la regimul de înălțime maxim admis de P+3, înălțime maximă la streașină +12,50 m, respectiv înălțime maximă +14,00 m si posibilitatea realizării a mai mult de 6 apartamente în imobil.

În întreaga incintă se propune realizarea a aproximativ 53 de apartamente, apartamente cu 1 cameră, 2 camere și 3 camere, destinate în principal persoanelor care lucrează în zona industrială din imediata vecinătate. Construcția existentă pe amplasament va prelua de asemenea indicatorii urbanistici stabiliți prin prezenta documentație, putându-se completa regimul de înălțime până la cel propus de P+3, inclusiv reapartamentarea apartamentelor existente la acest moment, rezultând un număr mai mare de 6 apartamente în imobil.

Nu sunt propuse zonificări ale terenului, acesta fiind destinat unei singure funcțiuni, cea de locuire, cu amenajările aferente: parcări, platforme carosabile, echipare tehnico - edilitară, spații verzi amenajate, spații de agrement-loc de joacă.

 • 2.2. Indicatori maximi propuși în incintă

POT max= 30%, CUT max= 1,2

 • 2.3. Regimul de înălțime maxim propus

Înălțimea maximă a clădirilor P+3E, Hmax la streașină=12,50m, Hmax=14m

 • 2.4. Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate:

 • a) retragerea minimă față de aliniament (vest) = 3,4m;

 • b) retrageri minime față de limitele laterale:

 • -la nord - min. 5,00 m

 • -la sud - min. 2,80 m,

 • c) retrageri minime față de limitele posterioare (est) = 20,00m; conform planșei

Reglementări Urbanistice;

 • 2.5. Spații verzi:

Spațiul verde propus prin prezentul proiect este de 482 mp, reprezentând 15,37% din totalul suprafeței terenului

 • 2.6. Parcări:

Numărul de locuri de parcare propuse pe amplasament este de aproximativ 53 locuri

 • 2.7. Circulații și accese:

Accesul auto si pietonal pe amplasament se propune a se realiza din strada Ion Câmpineanu, de pe latura vestică a amplasamentului studiat. Actualmente, accesul auto și pietonal pe proprietate se realizează individual pe fiecare din parcelele studiate. Prin prezenta documentație se propune tratarea unitară a incintei studiate, prin realizarea a două accese carosabile, cu lățimea de minim 4,00 m, una funcționând ca intrare, iar cealaltă ca ieșire de pe proprietate, circulația auto în incinta fiind în sistem inelar, conform planșa Reglementari urbanistice.

În interiorul incintei propuse spre reglementare se propun platforme carosabile și parcări pentru autoturisme. Platformele carosabile se vor accesa de pe latura vestica a incintei propuse spre reglementare.

Cheltuielile legate de realizarea acceselor la parcele vor fi în grija beneficiarilor documentației.

 • 2.8. Utilități: Se va face racordarea la rețelele de utilități existente în zonă.

Acestea se vor executa în varianta de amplasare subterană în conformitate cu condițiile din avizele/acordurile deținătorilor de utilități, pe cheltuiala investitorilor.

Art. 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal este valabil 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către beneficiarul Sc Hcm Antistatic și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente Red. Dact. HS/DS

Cod: PMA-S4-01

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

PRIMAR

Nr. 31832/13.05.2020

REFERAT DE APROBARE

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): "Zonă cu locuințe colective P+3E și amenajări aferente" str. I. Câmpineanu, nr. 64, 66, 68, municipiul Arad

pe parcelele identificate prin C.F. nr. 352727 Arad, 302559 Arad, 302553 Arad

 • - beneficiar: SC HCM ANTISTATIC SRL

 • - elaborator: proiectant SC TARA PLAN SRL, specialist cu drept de semnătură RUR, arh. Gheorghe N. Seculici, pr.nr. 154/2019

Parcelele care fac obiectul prezentei documentații sunt amplasate în intravilan, în partea de nord-vest a municipiului Arad, în cartierul Gai, strada str. I. Câmpineanu, nr. 64, 66, 68, municipiul Arad, sunt identificate prin C.F. nr. 352727 Arad, 302559 Arad, 302553 Arad și au suprafața de 3.136mp

Având în vedere:

 • - solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 27447 din 21.04.2020 de către SC HCM ANTISTATIC SRL

 • - raportul de specialitate nr.........../A5/.....................             întocmit de către Serviciul Dezvoltare

Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal;

 • - raportul informării și consultării publicului nr............../A5/........................, conform Ord.

MDRT nr. 2701/2010, întocmit de către Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef;

 • - avizul tehnic nr.........../ .......................2020 al Arhitectului-Șef;

Documentația de urbanism fiind întocmită conform legislației în vigoare și având îndeplinite condițiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 1999/07.10.2019, se înaintează spre analiză Consiliului Local al Municipiului Arad.

Consider oportună adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe Planul Urbanistic Zonal, cu următoarele reglementări urbanistice:

 • - realizarea unei zone de locuințe colective P+3E și amenajări aferente pe parcelelor identificate prin C.F. nr. 352727 Arad, 302559 Arad, 302553 Arad

Funcțiuni propuse prin PUZ :

Zona propusă spre reglementare are suprafața de 3.136 mp și reprezintă terenurile identificate prin următoarele cărți funciare:

 • - C.F. nr. 352727 Arad, S=993 mp; - aferent nr. 64;

 • - C.F. nr. 302559 Arad, S=1.070 mp; - aferent nr. 66;

 • - C.F. nr. 302553 Arad, S=1.073 mp; - aferent nr. 68.

Intervențiile urbanistice în zona propusă spre reglementare se referă la realizarea unei zone de locuințe colective. Se propune construirea a două imobile de locuințe colective cu mai mult de 6 apartamente, având regim de înălțime maxim P+3E, înălțimea maximă la streașină +12,50 m, respectiv înălțimea maximă +14,00 m. Totodată, se propune ca imobilul existent pe amplasament, în curs de execuție, cu funcțiunea de locuințe colective, având regim de înălțime P+2E, care acomodează la acest moment 6 apartamente, să preia reglementările și indicatorii urbanistici propuși prin prezentul PUZ, și anume posibilitatea completării construcției existente cu nivele până la regimul de înălțime maxim admis de P+3, înălțime maximă la streașină +12,50 m, respectiv înălțime maximă +14,00 m si posibilitatea realizării a mai mult de 6 apartamente în imobil.

În întreaga incintă se propune realizarea a aproximativ 53 de apartamente, apartamente cu 1 cameră, 2 camere și 3 camere, destinate în principal persoanelor care lucrează în zona industrială din imediata vecinătate. Construcția existentă pe amplasament, va prelua de asemenea indicatorii urbanistici stabiliți prin prezenta documentație, putându-se completa regimul de înălțime până la cel propus de P+3, inclusiv reapartamentarea apartamentelor existente la acest moment, rezultând un număr mai mare de 6 apartamente în imobil.

Nu sunt propuse zonificări ale terenului, acesta fiind destinat unei singure funcțiuni, cea de locuire, cu amenajările aferente: parcări, platforme carosabile, echipare tehnico - edilitară, spații verzi amenajate, spații de agrement-loc de joacă.

Indicatori maximi propuși în incintă

POT max= 30%, CUT max= 1,2

Regimul de înălțime maxim propus

Înălțimea maximă a clădirilor P+3E, Hmax la streașină=12,50m, Hmax=14m

Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate:

 • - retragerea minimă față de aliniament (vest) = 3,4m;

 • - retrageri minime față de limitele laterale:

 • - la nord - min. 5,00 m

 • - la sud - min. 2,80 m,

 • - retrageri minime față de limitele posterioare (est) = 20,00m; conform planșei Reglementări Urbanistice;

Spații verzi:

Spațiul verde propus prin prezentul proiect este de 482 mp, reprezentând 15,37% din totalul suprafeței terenului

Parcări :

Numărul de locuri de parcare propuse pe amplasament este de aproximativ 53 locuri

Circulații și accese :

Accesul auto si pietonal pe amplasament se propune a se realiza din strada Ion Câmpineanu, de pe latura vestică a amplasamentului studiat. Actualmente, accesul auto și pietonal pe proprietate se realizează individual pe fiecare din parcelele studiate. Prin prezenta documentație se propune tratarea unitară a incintei studiate, prin realizarea a două accese carosabile, cu lățimea de minim 4,00 m, una funcționând ca intrare, iar cealaltă ca ieșire de pe proprietate, circulația auto în incinta fiind în sistem inelar, conform planșa Reglementari urbanistice.

În interiorul incintei propuse spre reglementare se propun platforme carosabile și parcări pentru autoturisme. Platformele carosabile se vor accesa de pe latura vestica a incintei propuse spre reglementare.

Cheltuielile legate de realizarea acceselor la parcele vor fi în grija beneficiarilor documentației

Utilități: Se va face racordarea la rețelele de utilități existente în zonă.

Acestea se vor executa în varianta de amplasare subterană în conformitate cu condițiile din avizele/acordurile deținătorilor de utilități ,pe cheltuiala investitorilor

P R I M A R

Calin Bibarț

Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente red./dact. HS/DS

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

ARHITECT-ȘEF

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI PROTEJARE MONUMENTE

Nr. 31831/13.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U.

"Zonă cu locuințe colective P+3E și amenajări aferente" str. I. Câmpineanu, nr. 64, 66, 68, municipiul Arad

pe parcelele identificate prin C.F. nr. 352727 Arad, 302559 Arad, 302553 Arad

 • - beneficiar: SC HCM ANTISTATIC SRL

-elaborator: proiectant SC TARA PLAN SRL, specialist cu drept de semnătură RUR, arh. Gheorghe N. Seculici, pr.nr. 154/2019

Încadrarea în localitate

Parcelele care fac obiectul prezentei documentații sunt amplasate în intravilan, în partea de nord-vest a municipiului Arad, în cartierul Gai, strada str. I. Câmpineanu, nr. 64, 66, 68, municipiul Arad.

Conform PUG și RLU aprobat prin HCLM Arad nr. 502/2018, parcelele mai sus menționate fac parte din UTR. nr.24: zonă preponderent rezidențială, având ca vecinătăți și funcțiuni industriale (în partea de vest a amplasamentului). Funcțiunile complementare admise în zonă sunt: spații comerciale și prestări servicii.

Situația juridică a terenului

Beneficiarul terenurilor înscrise în C.F. nr. 352727 Arad, C.F. nr. 302559 Arad, CF nr. 302553 Arad este persoana juridică SC HCM ANTISTATIC SRL.

Situația existentă

Pe parcela identificată prin C.F. nr. 352727 Arad, str. Ion Câmpineanu, nr. 64, există o construcție în curs de execuție cu destinația de locuințe colective, cu un regim de înălțime P+2E, care încorporează 6 apartamente, cu o suprafață construită de 315,13 mp, respectiv o suprafață desfășurată de 945,39 mp. Acest teren se afla în proprietatea lui S.C. HCM ANTISTATIC S.R.L. Inclusiv pentru aceasta construcție se dorește transferarea noilor reglementări și indicatori urbanistici propuși prin prezentul P.U.Z. Se propune ca acest imobil sa poată fi completat cu nivele până la regimul de înălțime maxim admis prin prezenta documentație și posibilitatea reapartamentării imobilului, cu respectarea reglementărilor prezentului PUZ.

Pe parcela identificată prin C.F. nr. 302559 Arad, str. Ion Câmpineanu, nr. 66, nu există construcții. Acest teren se află în proprietatea lui S.C. HCM ANTISTATIC S.R.L., având destinația de zonă rezidențială.

Pe parcela identificată prin C.F. nr. 302553 Arad, str. Ion Câmpineanu, nr. 68, există o construcție pentru organizare de șantier, aferentă lucrărilor de execuție pentru imobil de pe strada Ion Câmpineanu, nr. 64 (locuință colectivă în curs de execuție). Odată cu finalizarea lucrărilor de execuție pentru imobilul de la nr. 64, organizarea de șantier va fi dezafectată.

Vecinătățile incintei propuse spre reglementare:

 • - la nord: zonă de locuințe individuale, proprietate privată;

 • - la sud: zonă de locuințe individuale, proprietate privată;

 • - la est: zonă de locuințe individuale, proprietate privată;

 • - la vest: strada Ion Câmpineanu

Descrierea soluției propuse

Zona propusă spre reglementare are suprafața de 3.136 mp și reprezintă terenurile identificate prin următoarele cărți funciare:

 • - C.F. nr. 352727 Arad, S=993 mp; - aferent nr. 64;

 • - C.F. nr. 302559 Arad, S=1.070 mp; - aferent nr. 66;

 • - C.F. nr. 302553 Arad, S=1.073 mp; - aferent nr. 68.

Intervențiile urbanistice în zona propusă spre reglementare se referă la realizarea unei zone de locuințe colective. Se propune construirea a două imobile de locuințe colective cu mai mult de 6 apartamente, având regim de înălțime maxim P+3E, înălțimea maximă la streașină +12,50 m, respectiv înălțimea maximă +14,00 m. Totodată, se propune ca imobilul existent pe amplasament, în curs de execuție, cu funcțiunea de locuințe colective, având regim de înălțime P+2E, care acomodează la acest moment 6 apartamente, să preia reglementările și indicatorii urbanistici propuși prin prezentul PUZ, și anume posibilitatea completării construcției existente cu nivele până la regimul de înălțime maxim admis de P+3, înălțime maximă la streașină +12,50 m, respectiv înălțime maximă +14,00 m și posibilitatea realizării a mai mult de 6 apartamente in imobil.

În întreaga incintă se propune realizarea a aproximativ 53 de apartamente, apartamente cu 1 cameră, 2 camere și 3 camere, destinate în principal persoanelor care lucrează în zona industrială din imediata vecinătate. Construcția existentă pe amplasament, va prelua de asemenea indicatorii urbanistici stabiliți prin prezenta documentație, putându-se completa regimul de înălțime până la cel propus de P+3, inclusiv reapartamentarea apartamentelor existente la acest moment, rezultând un număr mai mare de 6 apartamente în imobil.

Nu sunt propuse zonificări ale terenului, acesta fiind destinat unei singure funcțiuni, cea de locuire, cu amenajările aferente: parcări, platforme carosabile, echipare tehnico - edilitară, spații verzi amenajate, spații de agrement-loc de joacă.

Indicatori maximi propuși în incintă

POT max= 30%, CUT max= 1,2

Regimul de înălțime maxim propus

Înălțimea maximă a clădirilor P+3E, Hmax la streașină=12,50m, Hmax=14m

Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate:

 • - retragerea minimă față de aliniament (vest) = 3,4m;

 • - retrageri minime față de limitele laterale:

 • - la nord - min. 5,00 m

 • - la sud - min. 2,80 m,

- retrageri minime față de limitele posterioare (est) = 20,00m; conform planșei Reglementări Urbanistice;

Spații verzi:

Spațiul verde propus prin prezentul proiect este de 482 mp, reprezentând 15,37% din totalul suprafeței terenului

Parcări :

Numărul de locuri de parcare propuse pe amplasament este de aproximativ 53 locuri

Circulații și accese :

Accesul auto și pietonal pe amplasament se propune a se realiza din strada Ion Câmpineanu, de pe latura vestică a amplasamentului studiat. Actualmente, accesul auto și pietonal pe proprietate se realizează individual pe fiecare din parcelele studiate. Prin prezenta documentație se propune tratarea unitară a incintei studiate, prin realizarea a două accese carosabile, cu lățimea de minim 4,00 m, una funcționând ca intrare, iar cealaltă ca ieșire de pe proprietate, circulația auto în incintă fiind în sistem inelar, conform planșa Reglementari urbanistice.

În interiorul incintei propuse spre reglementare se propun platforme carosabile și parcări pentru autoturisme. Platformele carosabile se vor accesa de pe latura vestică a incintei propuse spre reglementare.

Cheltuielile legate de realizarea acceselor la parcele vor fi în grija beneficiarilor documentației

Utilități: Se va face racordarea la rețelele de utilități existente în zonă.

Acestea se vor executa în varianta de amplasare subterană în conformitate cu condițiile din avizele/acordurile deținătorilor de utilități ,pe cheltuiala investitorilor.

Prezenta documentație este întocmită în baza Certificatul de Urbanism nr. 1999 din 07.10.2019, Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului

Urbanistic Zonal, indicativ GM 010-2000, al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare si actualizare a documentațiilor de urbanism și conține următoarele avize:

Nr. crt.

Organisme centrale/teritoriale interesate

Nr. și data aviz

Valabilitate aviz

1

S.C. E-Distribuție Banat S.A.- Sucursala Arad

292179416/23.12.2019

07.10.2021

2

Compania de Apă Arad SA

28100/22.01.2020

-

3

Delgaz Grid SA

46/19.12.2019

19.12.2020

4

Telekom Romania Communications SA

6/09.01.2020

09.01.2021

5

Direcția de Sănătate Publică a jud. Arad

1230/29.01.2020

6

Agenția pentru Protecția Mediului Arad

4514/08.04.2020

-

7

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al Județului Arad - P.S.I.

1126494/10.01.2020

-

8

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al Județului Arad - P.C.

1126499/10.01.2020

-

9

MAI, Inspectoratul de Poliție Județean Arad, Serviciul Rutier

203894/05.12.2019

-

10

PMA, Direcția Edilitară, Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre

96405/Z1/18.12.2020

-

11

PMA, Direcția Edilitară, Biroul Spații Verzi, Mediu

96408/Z3/19.12.2019

19.06.2020

12

O.C.P.I. Arad

PV recepție nr. 226/2020

-

13

Autoritatea Aeronautică Civilă Română

304/48/10.02.2020

10.02.2021

În urma analizării documentației de urbanism în cadrul ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 28.04.2020, s-a emis Avizul Tehnic nr. ............./...............................

Având în vedere cele de mai sus, susținem aprobarea P.U.Z.

Arhitect Șef arh. Radu Drăgan

Șef Serviciu

Consilier, ing. Hoblea Simona


arh. Dinulescu Sandra

VIZA JURIDICĂ

ROMÂNIA

Județul Arad

Primăria Municipiului Arad

Arhitect-Șef

Ca urmare a cererii adresate de SC HCM ANTISTATIC SRL cu sediul în județul Arad, municipiul Arad, strada Bogdan Voievod, nr.16, înregistrată cu nr. 27447 din 21.04.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 09 din 13.05.2020

pentru Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent:

"Zonă cu locuințe colective P+3E și amenajări aferente" str. I. Câmpineanu, nr. 64, 66, 68 municipiul Arad

pe parcelele identificate prin C.F. nr. 352727 Arad, 302559 Arad, 302553 Arad

Inițiator: SC HCM ANTISTATIC SRL

Proiectant: SC TARA PLAN SRL

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Gheorghe N. Seculici, pr.nr. 154/2019

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.:

 • - la nord: zonă de locuințe individuale, proprietate privată;

 • - la sud: zonă de locuințe individuale, proprietate privată;

 • - la est: zonă de locuințe individuale, proprietate privată;

 • - la vest: strada Ion Câmpineanu

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior

 • - UTR. nr.24, zonă rezidențială, spatii comerciale și prestări servicii

 • - regim de construire: ;

 • - funcțiuni predominante: zonă rezidențială;

 • - H max = P+2+M;

 • - POT max = 40% în zonă predominant rezidențială, 35% în zona exclusiv rezidențială, 85% în zonă comercială;

 • - CUT max = ..............;

 • - retragerea minimă față de aliniament = 0m;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = conform Cod Civil;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = conform Cod Civil

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

 • - UTR. nr.24, zonă rezidențială, spatii comerciale și prestări servicii

 • - regim de construire: locuințe colective;

 • - funcțiuni predominante: zonă locuințe;

 • - H max = Înălțimea maximă a clădirilor P+3E, Hmax=14m

 • - POT max = 30%;

 • - CUT max = 1,2;

 • - retragerea minimă față de aliniament (vest) = 3,4m;

 • - retrageri minime față de limitele laterale:

 • - la nord - min. 5,00 m

 • - la sud - min. 2,80 m,

 • - retrageri minime față de limitele posterioare (est) = 20,00m; conform planșei Reglementări Urbanistice;

 • - circulații și accese:

Accesul auto si pietonal pe amplasament se propune a se realiza din strada Ion Câmpineanu, de pe latura vestică a amplasamentului studiat. Actualmente, accesul auto și pietonal pe proprietate se realizează individual pe fiecare din parcelele studiate. Prin prezenta documentație se propune tratarea unitară a incintei studiate, prin realizarea a două accese carosabile, cu lățimea de minim 4,00 m, una funcționând ca intrare, iar cealaltă ca ieșire de pe proprietate, circulația auto în incinta fiind în sistem inelar, conform planșa Reglementari urbanistice.

În interiorul incintei propuse spre reglementare se propun platforme carosabile și parcări pentru autoturisme. Platformele carosabile se vor accesa de pe latura vestică a incintei propuse spre reglementare.

Cheltuielile legate de realizarea acceselor la parcele vor fi în grija beneficiarilor documentației

Utilități: Se va face racordarea la rețelele de utilități existente în zonă.

Acestea se vor executa în varianta de amplasare subterană în conformitate cu condițiile din avizele/acordurile deținătorilor de utilități, pe cheltuiala investitorilor.

În urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 28.04.2020 se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1999 din 07.10.2019, emis de Primarul municipiului Arad

Arhitect-Șef

Arh. Radu Drăgan

red/dact/2ex/HS/DS

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECTIA ARHITECT SEF

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI PROTEJARE MONUMENTE NR. 31779/A5/13.05.2020

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, s-a întocmit prezentul raport privind documentația:

Plan Urbanistic Zonal - Zonă locuințe colective P+3E și amenajările aferente

Inițiatorul documentației - SC HCM ANTISTATIC SRL

Amplasament - municipiul Arad, str.I.Câmpineanu nr.64,66,68

Proiectant - SC TARA PLAN SRL, proiect nr.154/2019

Responsabilitatea privind informarea și consultarea publicului : Serviciul Dezvoltare

Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate pentru a informa și consulta publicul

1.Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

La etapa 1 - intenția de elaborare a documentației P.U.Z

 • Prin adresa nr. 77879/09.10.2019, beneficiarul solicită demararea procedurii de informare si consultare a publicului aferent etapei I - pregatitoare -anuntarea intentiei de elaborare PUZ si RLU aferent, conform Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010.

 • Printr-un anunț afișat pe site-ul www.primariaarad.ro, cetățenii au fost invitați să consulte și să transmită observații în perioada 23.10.2019- 01.11.2019, referitor la documentația Studiu de Oportunitate disponibilă la sediul Primăriei Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, camera 49.

 • S-a întocmit anunțul conform anexa 1 la Ord. 2701/2010 și s-a transmis beneficiarului în vederea amplasării acestuia în loc vizibil pe parcela care a generat PUZ.

 • Inițiatorul P.U.Z-ului a afișat anunțul pe un panou rezistent la intemperii cu caracteristicile stabilite în anexa 1 la Ord. 2701/2010, pe parcela care a generat Planul Urbanistic Zonal, în data de 23.10.2019 menținandu-l pe toată perioada stabilită pentru transmiterea observațiilor și propunerilor.

 • Beneficiarul a depus fotografii care demonstrează amplasarea panoului în locația stabilită.

 • Studiul de oportunitate a fost analizat în cadrul ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, organizată în data de 17.10.2019.

Documentația disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente nu a fost consultată de nici o persoană. Nu au fost depuse sesizări in scris.

Având în vedere că s-a parcurs procedura stabilită pentru această etapă de informare, se va putea emite Avizul de Oportunitate în vederea elaborării documentației PUZ.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobat prin HCLM Arad nr. 95/28.04.2011.

La etapa 2 - de elaborare a propunerilor PUZ aferent

În vederea informării și consultării publicului s-au efectuat următoarele activități la etapa 2 -etapa de elaborare a propunerilor PUZ :

 • - prin adresa înregistrată de către beneficiar la Primăria Municipiului Arad cu nr. 86303/07.11.2019, prin care solicită demararea procedurii de informare și consultare a publicului pentru etapa 2, privind elaborarea propunerilor documentației de urbanism;

 • - s-a întocmit anunțul privind posibilitatea de consultare asupra propunerilor preliminare PUZ și s-a afișat pe pagina de internet și la sediul instituției în data de 26.11.2019;

Publicul a fost invitat să transmită observații privind propunerile PUZ în perioada 26.11.2019-10.12.2019

 • - beneficiarul documentației a amplasat panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, la dosar fiind depuse fotografii care demonstrează acest lucru;

 • - au fost notificați vecinii direct afectați de propunerile PUZ, proprietarii parcelelor învecinate,proprietarii parcelelor din str. I. Câmpineanu, nr.62, nr.70, str. Nouă, nr.65, nr.65A, nr,67, nr.69, nr.71.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile corespunzătoare etapei de elaborare a propunerilor PUZ, se va putea începe circuitul legal de avizare

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuire planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobat prin HCLM Arad nr. 95/28.04.2011.

 • 2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale

Au fost identificate părțile potențial interesate, care pot fi afectate de prevederile documentației de urbanism.

Au fost trimise 7 scrisori de notificare către aceștia, privind posibilitatea consultării documentației PUZ la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, pentru a putea sesiza probleme legate de propunerea din plan.

 • 3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise

Au fost notificați vecinii direct afectați de propunerile PUZ, proprietarii parcelelor învecinate,proprietarii parcelelor din str. I. Câmpineanu, nr.62, nr.70, str. Nouă, nr.65, nr.65A, nr,67, nr.69, nr.71.

 • 4. Numărul persoanelor care au participat la acest proces

Documentația disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente nu a fost consultată de nici o persoană. Nu au fost depuse sesizări in scris.

Procesul de informare si consultare a populatiei s-a desfasurat in conformitate cu etapele si procedurile prevazute de Ordinul MDRT 2701/2010.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuire planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobat prin HCLM Arad nr. 95/28.04.2011.

ARHITECT ȘEF

Arh.Drăgan Radu

Funcția

Nume prenume

Semnatura

Data

Verificat

Sef serviciu

arh. Sandra Dinulescu

Elaborat

Consilier

Georgeta Șimăndan


PROIECTANT GENERAL: SC TARA PLAN SRL

ARA Arad, str. t. Vladimirescu nr. 15/A, 310010, ’^J^^^FPLAN Reg.Com. J02/1251/2OO6, CUI RO18832512 tel. 0749-111572, fax. 0357-402363

Pr. nr.

Faza:

Den. pr.:

154/2019

P.U.Z.

„P.U.Z. si R.L.U. - ZONA CU LOCUINȚE COLECTIVE P+3E si AMENAJARILE AFERENTE,, Jud. Arad, intravilan Arad, str. I. Campineanu, C.F. nr. 352727, 302559, 302553 Arad

Beneficiar:

S.C. HCM ANTISTATIC S.R.L.

FOAIE DE CAPĂT

Conținut volum:


PLAN URBANISTIC ZONAL


Beneficiar:

S.C. HCM ANTISTATIC S.R.L.

Proiect nr.:

154/2019

Faza:

PLAN URBANISTIC ZONAL

Denumire proiect:

"P.U.Z. si R.L.U. - ZONA CU LOCUINTE COLECTIVE P+3E SI AMENAJARI AFERENTE” Arad, intravilan, str. I. Campineanu, C.F. nr. 352727 Arad, 302559 Arad, 302553 Arad

PROIECTANT GENERAL: SC TARA PLAN SRL

TARA   Arad, str. T. Vladimirescu 15/A, 310010,

PLAN   Reg.Com. J02/1251/2006, CUI

RO18832512

tel. 0749-111572, fax. 0357-402363

Pr. nr.

Faza:

Den. pr.:

154/2019

P.U.Z.

„P.U.Z. si R.L.U. - ZONA CU

LOCUINTE COLECTIVE P+3E SI AMENAJARILE AFERENTE,, Arad, intravilan, str. I.

Campineanu, C.F. nr. 352727, 302559, 302553 Arad

Beneficiar:

S.C. HCM ANTISTATIC S.R.L.


FISA DE RESPONSABILITATI

PROIECTANT GENERAL:

S.C. TARA PLAN S.R.L.

SEF PROIECT:

ARHITECTURA:

S.C. TARA PLAN S.R.L.


arh. SECULICI GHEORGHEarh. TUTU ANDREEA

INSTALATII:

INSTALATII APA, CANALIZARE


MENAJERA, CANALIZARE PLUVIALA:


S.C. PROBIECTIV DESIGN S.R.L.

INSTALATII ELECTRICE:

S.C. PROBIECTIV DESIGN S.R.L.

RIDICARE TOPOGRAFICA:

P.F. AVRAM SOLOVASTRU

STUDIU GEOTEHNIC:

S.C. TERRATECHNIK S.R.L.


ing


ing


ing


ingIntocmit, arh. TUTU Andreea

PROIECTANT GENERAL:

Pr. nr.

154/2019

SC TARA PLAN SRL

Faza:

P.U.Z.

T A A Arad, str. T. Vladimirescu 15/A, 310010, PLAN Reg.Com. J02/1251/2006, CUI RO18832512

tel. 0749-111572, fax. 0357-402363

Den. pr.:

„P.U.Z. si R.L.U. - ZONA CU

Beneficiar:

LOCUINTE COLECTIVE P+3E SI AMENAJARILE AFERENTE,, Arad, intravilan, str. I. Campineanu, C.F. nr. 352727, 302559, 302553 Arad S.C. HCM ANTISTATIC S.R.L.

BORDEROUL VOLUMULUI

 • I. FOAIE DE CAPAT

 • II. FISA DE RESPONSABILITATI

 • III. BORDEROU VOLUM

 • IV. CERTIFICAT DE URBANISM nr. 1999/07.10.2019 si plansa anexa

 • V. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA - CF nr. 352727, 302559, 302553 Arad

 • VI. C.U.I. S.C. HCM ANTISTATIC S.R.L.

 • VII. MEMORIU DE PREZENTARE

 • 1. INTRODUCERE
  • 1.1. Date de recunoaștere a investitiei

  • 1.2. Obiectul studiului

  • 1.3. Surse de documentare-referiri la studii anterioare

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
  • 2.1. Evoluția zonei

  • 2.2. Încadrarea în localitate

  • 2.3. Elemente de casru natural

  • 2.4. Circulația

  • 2.5. Ocuparea terenurilor

  • 2.6. Concluziile studiilor de fundamentare privind disfunctionalitatile rezultate in analiza critica a situatiei existente

  • 2.7. Echipare edilitară

  • 2.7. Probleme de mediu

  • 2.8. Opțiuni ale populației

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ
  • 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

  • 3.2. Prevederi ale P.U.G.

  • 3.3. Valorificarea cadrului natural

  • 3.4. Modernizarea circulatiei

  • 3.5. Zonificare funcțională- reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

  • 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

  • 3.7. Protecția mediului

  • 3.8. Obiective de utilitate publică

 • 4. CONCLUZII- MĂSURI ÎN CONTINUARE
  • 4.1. Inscrierea in prevederileP.U.G.

  • 4.2. Principalelecategorii de interventie

  • 4.3. Aprecieri ale elaboratorului P.U.Z.


   • VIII.

   • IX.

   • X.

   • XI.


   • XII.

   • XIII.


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.

PLAN DE ACTIUNE

MEMORIU STUDIU DE INSORIRE

PARTE DESENATA:

 • 1. INCADRAREA IN ZONA

 • 2. SITUATIA EXISTENTA

 • 3. REGLEMENTARI URBANISTICE

 • 4. REGLEMENTARI EDILITARE

 • 5. PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

 • 6. PROPUNERE ILUSTRARE URBANISTICA

 • 7. STUDIU DE INSORIRE

STUDIU GEOTEHNIC

LISTA CU AVIZE SI ACORDURI

 • 1. Proces verbal de receptie nr. 226/2020 si Plan topografic analogic vizat OCPI Arad

 • 2. AVIZ DE OPORTUNITATE nr. 35 din 06.11.2019 si plansa anexa

 • 3. Acord C.T.A.T.U. nr. 86303/11.12.2019 si Raportul informarii si consultarii publicului

 • 4. Decizia etapei de incadrare a APM Arad nr. 4514/08.04.2020

 • 5. Aviz de principiu al Inspectoratului de Politie Județean Arad - Serviciul rutier nr. 203894/05.12.2019

 • 6. Aviz Directia Edilitara - Serviciu Intretinere si Cai de Comunicatii Terestre nr. 96405/Z1/10.12.2019

 • 7. Aviz Directia Edilitara - Biroul Spatii Verzi, Mediu nr. 96408/Z3/19.12.2019

 • 8. Aviz de principiu al Autoritatii Aeronautice Civile Romane nr. 304/48 /10.02.2020

 • 9. Aviz mplasament S.C. Compania de Apa Arad S.A. nr. 28100/22.01.2020

 • 10. Aviz de amplasament S.C. ENEL Distributie Banat S.A. nr. 292179416/23.12.2019

 • 11. Aviz S.C. DELGAZ GRID S.A. nr. 46 din 19.12.2019

 • 12. Aviz TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. nr. 6/09.01.2020

 • 13. Acord M.A.I. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Vasile Goldis Arad nr.

1126499/10.01.2020 - privind protectia civila

 • 14. Acord M.A.I. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Vasile Goldis Arad nr. 1126494/10.01.2020 - privind securitatea la incendii

 • 15. Notificare DSP Arad nr. 1230/29.01.2020

Întocmit, arh. TUTU Andreea

PROIECTANT GENERAL:

Pr. nr.

154/2019

^.T

A R

SC IARA PLAN SRL

A Arad, str. T. Vladimirescu 15/A, 310010,

Faza:

P.U.Z.

p

L A

N Reg.Com. J02/1251/2006, CUI RO18832512

tel. 0749-111572, fax. 0357-402363

Den. pr.:

„P.U.Z. si R.L.U. - ZONA CU LOCUINȚE COLECTIVE P+3E SI AMENAJARILE AFERENTE,, Arad, intravilan, str. I.

Campineanu, C.F. nr. 352727, 302559, 302553 Arad

Beneficiar:

S.C. HCM ANTISTATIC S.R.L.

MEMORIU DE PREZENTARE

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. Date de recunoaștere a investiției:
 • Denumirea proiectului: “P.U.Z. si R.L.U. - ZONA CU LOCUINȚE COLECTIVE P+3E si AMENAJARILE AFERENTE”

 • Amplasament:           jud. Arad, intravilan, str. I. Campineanu, C.F. nr. 352727,

302559, 302553 Arad

 • Beneficiar:              s.c. HCM ANTISTATIC s.r.l

 • Faza de proiectare:     PLAN URBANISTIC ZONAL

 • Proiectant:              S.C. TARA PLAN S.R.L.

 • Numar proiect:          154/2019

1.2.Obiectul studiului:

Prezenta documentație de urbanism s-a întocmit la comanda beneficiarului S.C. HCM ANTISTATICS.R.L.

Documentația are la bază Certificatul de Urbanism nr. 1999/07.10.2019, eliberat de Primăria Mun. Arad, pentru terenurile situate în intravilan, in partea de nord-vest a municipiului Arad,in U.T.R. nr. 24, zona preponderent rezidentiala, avand ca vecinatati si functiuni industriale ( in partea vestica a amplasamentului ).

Terenurile au o suprafata de 3.136 mp, compus din 3 CF-uri :

 • - CF nr. 352727 Arad, S = 993 mp - aferent nr. 64;

 • - CF nr. 302559 Arad, S =1070 mp - aferent nr. 66;

 • - CF nr. 302553 Arad, S =1073 mp - aferent nr. 68.

Terenurile studiate se afla in proprietatea privata a S.C. HCM ANTISTATIC S.R.L. avand destinatia de curti-constructii.

Categoriile de lucrări necesare investiției vor fi:

 • a) Constructii noi: imobile locuinte colective P+3E

 • b) Dotari tehnico edilitare, platforma gospodareasca

 • c) Sistematizare verticala a terenului

 • d) Drumuri de incinta si locuri de parcare pentru autoturisme

 • e) Amenajare zone verzi

 • f) Amenajare spatii de agrement-loc de joaca

 • g) Acces carosabil in incinta

Zona studiata are urmatoarele vecinatati:

Nord- terenuri proprietate privata;

Est - terenuri proprietate privata;

Sud - terenuri proprietate privata;

Vest - strada Ion Campineanu.

 • 1. 3. Surse de documentare - REFERIRI LA STUDII ANTERIOARE:

Terenurile studiatesunt situate in intravilan, in partea de nord-vest a municipiului Arad, in U.T.R. nr. 24, zona preponderent rezidentiala, avand ca vecinatati si functiuni industriale ( in partea vestica a amplsamentului ).Accesul auto si pietonal pe amplasament se realizeaza din strada Ion Campineanu, de pe latura vestica a amplasamentului studiat. Actualmente, accesul auto si pietonal pe proprietate se realizeaza individual pe fiecare din parcelele studiate. Prin prezenta documentatie se propune tratarea unitara a incintei studiate, prin realizarea a doua accese carosabile, cu latimea de minim 4,00 m,una functionand ca intrare,iar cealalta ca iesire de pe proprietate, circulatia auto in incinta fiind in sistem inelar, conform plansei Reglementari urbanistice.

Conform P.U.G. Municipiul Arad, terenurile se afla in U.T.R. nr. 24, intr-o zona cu destinatie rezidentiala - cladiri tip urban. Functiunea dominanta a zonei este rezidentiala, avand in cea mai mare parte locuinte unifamiliale, dar si vecinatati cu functiuni industriale, acestea din urma regasindu-se in partea sud-vestica a zonei studiate.

Folosinta actuala a terenului este curti-constructii.

Documentatia se întocmește in conformitate cu prevederile legii 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu H.G. 525/1996 republicata, privind Regulamentul General de Urbanism.

De asemenea s-a avut in vedere REGLEMENTAREA TEHNICA - GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE SI CONTINUTUL CADRU AL PLANULUI URBANITIC ZONAL -indicativ GM-010-2000 aprobat cu ordinul MLPAT nr. 176/N/16 august 2000.

Prezenta lucrare are la baza documentații si acte anterioare acestui studiu, privind informații referitoare la dezvoltarea zonei în cauză. Se menționează:

 • - P.U.G. Municipiul Arad;

 • - Aviz de oportunitate nr. 35/06.11.2019eliberat de Primaria Mun. Arad;

 • - Certificat de urbanism nr. 1999/07.10.2019, eliberat de catre Primaria Mun. Arad.

Prevederile P.U.G. Arad pentru U.T.R. nr. 24 sunt:

 • - Functiunea dominanta a zonei: zona rezidentiala - locuire;

 • - Functiunea complementara admisa zonei: spatii comerciale si prestari servicii;

 • - P.O.T. maxim: 40,00 %, H max.=P+2

A fost demarat un P.U.Z., pentru terenurile identificate prin C.F. nr. 352727, 302559, 302553, 347481, 347479 Arad, situate in Mun. Arad, str. I.Campineanu, nr. 62,64,66,68. Terenurile se afla in proprietatea S.C. HCM ANTISTATIC S.R.L., SAGI ANA MARGARETA si MARES GIZELA. Pentru acest P.U.Z. a fost obtinut un Aviz de Oportunitate nr. 29/26.08.2019.

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

  • 2.1 Evolutia zonei:

Conform P.U.G. Municipiul Arad, terenurile se afla in U.T.R. nr. 24, intr-o zona preponderent rezidentiala, avand ca vecinatati si functiuni industriale ( in partea vestica a amplasamentului ). Functiunea complementara admisa zonei: spatii comerciale si prestari servicii.

Investitia privata propusa se integrează în zonă fără să afecteze negativ aria studiată, ținând cont că terenul se afla intr-o zona preponderent rezidentiala, cu constructii de locuinte individuale, aflate in imediata vecinatate a amplasamentului. Aceasta investitie continua si dezvolta o zona deja existenta de locuire .

Constructiile nou propuse vor avea un regim de inaltime maxim P+3E, acestea integrandu-se in ansamblul urban.

Pe parcela identificata prin C.F. nr. 352727 Arad, str. Ion Campineanu, nr. 64, exista o constructie in curs de executie cu destinatia de locuinte colective, cu un regim de inaltime P+2E, care incorporeaza 6 apartamente, cu o suprafata construita de 315,13 mp, respectiv o suprafata desfasurata de 945,39 mp. Acest teren se afla in proprietatea lui S.C. HCM

ANTISTATIC S.R.L. Inclusiv pentru aceasta constructie se doreste transferarea noilor reglementari si indicatori urbanistici propusi prin prezentul P.U.Z. Se propune ca acest imobil sa poata fi completat cu nivele pana la regimul de inaltime maxim admis prin prezenta documentatie si posibilitatea reapartamentarii imobilului, cu respectarea reglementarilor prezentului PUZ.

Pe parcela identificata prin C.F. nr. 302559 Arad, str. Ion Campineanu, nr. 66, nu exista constructii. Acest teren se afla in proprietatea lui S.C. HCM ANTISTATIC S.R.L., avand destinatia de zona rezidentiala.

Pe parcela identificata prin C.F. nr. 302553 Arad, str. Ion Campineanu, nr. 68, exista o constructie pentru organizare de santier, aferenta lucrarilor de executie pentru imobil de pe strada Ion Campineanu, nr. 64 (locuinta colectiva in curs de executie). Odata cu finalizarea lucrarilor de executie pentru imobilul de la nr. 64, aceasta organizare de santier va fi dezafectata. Acest teren se afla in proprietatea lui S.C. HCM ANTISTATIC S.R.L.

Un avantaj il reprezinta infrastructura rutiera existenta in zona. Amplasamentul studiat se afla in intravilanul municipiului Arad, intr-o zona cu drumuri carosabile asfaltate, din care se poate realiza accesul in incinta (str. Ion Campineanu).

 • 2.2 încadrarea in localitate:

Amplasamentul studiat este situat in intravilan, in partea de nord-vest a municipiului Arad, in U.T.R. nr. 24, conform P.U.G. Municipiul Arad.

Accesul auto si pietonal pe amplasament se realizeaza din strada Ion Campineanu, prin intermediul unui drum asfaltat aflat la vest de terenurile studiate. Frontul stradal aferent incintei studiate,compuse din cele 3 C.F.-uri, este de 42,98 m.

Zona studiata are urmatoarele vecinatati:

Nord- terenuri proprietate privata;

Est - terenuri proprietate privata;

Sud - terenuri proprietate privata;

Vest - strada Ion Campineanu.

 • 2.3 Elemente ale cadrului natural:

Folosinta actuala a terenului este de curti-constructii.

Nivelmentul terenului natural se desfășoară între 105,84 NMN (sud) și 106,38 NMN (est).

Terenul nu prezintă particularități din punct de vedere al reliefului, rețele hidrografice, condiții geotehnice, riscuri naturale. Din punct de vedere peisagistic, terenul este plat.

Accesul auto si pietonal in incinta studiata se realizeaza din strada Ion Campineanu, prin intermediul unui drum asfaltat aflat la vest de terenul studiat.

Zona studiată nu face parte dintr-o arie naturală protejată declarată.

 • 2.3.1. Date ale studiului geotehnic

Pentru prezenta lucrare, s-a intocmit de catre S.C. Real Proiect S.R.L. studiul geotehnic nr. 1046/2016.

Din studiul geotehnic pot fi sintetizate urmatoarele particularitati ale amplasamentului prospectat:

 • - amplasamentul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care sa-i pericliteze stabilitatea prin fenomene de alunecare;

 • - adancimea de inghet in zona cercetata este de 70 cm...80 cm;

 • - apa subterana a fost interceptata pe adancimea forajului F1 la cota -3,00 m fata de cota terenului natural.

 • 2.4 Circulatia:

Accesul auto si pietonal pe amplasament se propune a se realiza din strada Ion Campineanu, de pe latura vestica a amplasamentului studiat. Actualmente, accesul auto si pietonal pe proprietate se realizeaza individual pe fiecare din parcelele studiate. Prin prezenta documentatie se propune tratarea unitara a incintei studiate, prin realizarea a doua accese carosabile, cu latimea de minim 4,00 m, una functionand ca intrare, iar cealalta ca iesire de pe proprietate, circulatia auto in incinta fiind in sistem inelar, conform plansa Reglementari urbanistice.

In interiorul incintei propuse spre reglementare se propun platforme carosabile si parcari pentru autoturisme. Platformele carosabile se vor accesa de pe latura vestica a incintei propuse spre reglementare.

Se vor amenaja locuri de parcare in interiorul incintei: minim 1 loc/apartament. Pentru intreaga incinta se estimeaza un numar de 53 apartamente, respectiv 53 locuri de parcare estimate.

 • 2.5. Ocuparea terenurilor:

In zona studiata, terenurile au folosința curti construcții.

In vecinatatea amplasamentului, conform P.U.G. Municipiul Arad, terenurile se afla intr-o zona preponderent rezidentiala, avand ca vecinatati si functiuni industriale ( in partea vestica a amplasamentului ).

Pe parcela identificata prin C.F. nr. 352727 Arad, str. Ion Campineanu, nr. 64, exista o constructie in curs de executie cu destinatia de locuinte colective, cu un regim de inaltime P+2E, care incorporeaza 6 apartamente, cu o suprafata construita de 315,13 mp, respectiv o suprafata desfasurata de 945,39 mp. Acest teren se afla in proprietatea lui S.C. HCM ANTISTATIC S.R.L. Inclusiv pentru aceasta constructie se doreste transferarea noilor reglementari si indicatori urbanistici propusi prin prezentul P.U.Z. Se propune ca acest imobil sa poata fi completat cu nivele pana la regimul de inaltime maxim admis prin prezenta documentatie si posibilitatea reapartamentarii imobilului, cu respectarea reglementarilor prezentului PUZ.

Pe parcela identificata prin C.F. nr. 302559 Arad, str. Ion Campineanu, nr. 66, nu exista constructii. Acest teren se afla in proprietatea lui S.C. HCM ANTISTATIC S.R.L., avand destinatia de zona rezidentiala.

Pe parcela identificata prin C.F. nr. 302553 Arad, str. Ion Campineanu, nr. 68, exista o constructie pentru organizare de santier, aferenta lucrarilor de executie pentru imobil de pe strada Ion Campineanu, nr. 64 (locuinta colectiva in curs de executie). Odata cu finalizarea lucrarilor de executie pentru imobilul de la nr. 64, aceasta organizare de santier va fi dezafectata. Acest teren se afla in proprietatea lui S.C. HCM ANTISTATIC S.R.L.

În zonă -pe strada Ion Campineanu, există rețele de transport energie electrică aeriene, alimentare cu apă potabilă, canalizare menajeră și alimentare cu gaze.

Existenta unor riscuri naturale in zona strudiata sau in zonele vecine:

 • - a. cutremure de pământ: conform macrozonării seismice după Codul de Proiectare seismic privind zonarea valorii de vârf a accelerării terenului pentru cutremure, Mr (perioada medie a intervalului de revenire de 100 de ani) după P100 - 1 /2013, localității Arad îi corespund: ag = 0,20 și Tc = 0,7 sec.

 • - b. inundații: amplasamentul se află la o distanță de 5,8km fata de râul Mureș, iar în zonă nu există alte cursuri de apă. Zona studiata nu este inundabila.

 • - c. alunecări de teren: Pe amplasament nu există riscuri de alunecări de teren, de asemenea nu sunt probleme privind eroziuneaapelor curgătoare. De asemenea nu se pune problema declanșării de energii ale versanților prin defrișarea abuzivă a plantațiilor, pe amplasament neexistând asemenea plantații, terenul fiind plat, atât amplasamentul obiectivului P.U.Z. -ului cât și împrejurimile acestuia.

Zona nu este expusă riscurilor naturale, terenul are stabilitatea asigurată. Zona nu este inundabilă.

Existenta unor riscuri tehnologice:

In zona studiata nu exista obiective ce prezintă pericol de incendii, explozii, radiatii, surpări de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.

 • 2.6. Concluziile studiilor de fundamentare privind disfunctionalitatile rezultate in analiza critica a situatiei existente:

Disfuncționalitățile observate în zonă sunt:

 • Tinand cont de propunerea urbanistica, accesul carosabil si pietonal din strada Ion Campineanu in incinta reglementata se va amenaja, prin realizarea a doua racorduri aferente accesului la parcarile propuse, necesare imobilelor de locuinte colective.

 • Terenul studiat nu este racordat sau bransat la retele edilitare de apa potabila, canalizare menajera, energie electrica sau gaze naturale. Aceste utilitati se afla in prezentpe strada Ion Campineanu.

 • 2.7. Echiparea edlitara:
  • 2.7.1. Alimentarea cu apă

Necesarul de apă pentru uz menajer va fi asigurat de la reteaua publica, aflata pe strada Ion Campineanu, in functie de punctul de vedere si solutia tehnica a Companiei Apa Arad.

 • 2.7.2. Canalizare menajeră

Incinta se va racorda la sistemul de canalizare al municipiului Arad, aflata pe strada Ion Campineanu, functie de punctul de vedere si solutia tehnica a Companiei Apa Arad.

 • 2.7.3. Canalizare pluvială

Apele pluviale vor fi colectate si deversate in reteaua existenta stradala, de pe strada Ion Campineanu.

 • 2.7.4. Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale a imobilului se va face printr-un bransament la reteaua de distributie a gazelor naturale existenta in zona, pe strada Ion Campineanu;aceasta urmand a fi extinsa pana la incinta, functie de punctul de vedere si solutia tehnica a DelGaz.

Incalzirea spatiilor interioare se va face cu centrale termice pentru fiecare apartament individual/spatiu tehnic.

 • 2.7.5. Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va face printr-un racord la reteaua stradala existenta in zona, pe strada Ion Campineanu, si daca va fi cazul printr-un post de transformare nou amplasat in incinta. De la postul de transformare se va realiza un sistem de distributie de joasa tensiune, prin cabluri electrice montate subteran pana la firida de bransament, amplasate pe peretii imobilelor.

Se propune ca întreaga distribuție a energiei electrice în zona studiată să se facă prin linii electrice subterane de joasă tensiune, atât pentru clădiri cât și pentru iluminatul incintei.

Racordarea proprietatii la energie electrica se va face functie de punctul de vedere si solutia tehnica a E-nel Distributie.

 • 2.7.6. Gospodari rea comunala:

Deseurile menajere produse in imobil vor fi depozitate in europubele amplasate pe o platforma gospodareasca imprejmuita,in incinta, de unde vor fi preluate de catre firma de salubritate a municipiului Arad.

 • 2.8. Probleme de mediu:

În zonă nu există fond construit care să afecteze cadrul natural (acesta nu prezintă o valoare semnificativă în zona studiată).

Zona nu este expusă riscurilor naturale, nu se află în perimetrul inundabil al râului Mureș. Stabilitatea terenului este asigurată conform studiului geotehnic preliminar întocmit pentru terenul propriu-zis.

Terenul dispune de posibilitatea racordării la rețelele publice de apă potabilă, canalizare menajeră, energie electrică și gaze naturale, de pe strada Ion Campineanu. Apele pluviale pot fi dirijate către rețeaua publică de canalizare pluvială.

În zonă nu există valori de patrimoniu ce necesită protecție și nici potențial balnear sau turistic.

 • 2.9. Opțiuni ale populației:

Populatia din municipiu nu este afectata de realizarea in zona a imobilelor propuse cu destinatia de locuinte. Din punct de vedere al administrației locale, investiția propusă se încadrează în planul de dezvoltare a zonei.

Conform P.U.G. Municipiul Arad, terenul se afla in U.T.R. nr. 24, intr-o zona cu destinatie rezidentiala - cladiri de tip urban. Functiunea dominanta a zonei este rezidentiala, avand in cea mai mare parte locuinte unifamiliale, dar si vecinatati cu functiuni industriale, acestea din urma regasindu-se in partea sud-vestica a zonei studiate.

S-a parcurs etapa I si etapa II din procedura de informare a populației conform Ord. 2701/2010. Nu au fost depuse obiectii sau sesizari.

Solicitările beneficiarului - conform Temei de proiectare - au fost introduse în prezentul P.U.Z. și adaptate la condițiile de zonă.

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

  • 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare:

Nu au fost finalizate si aprobate alte documentații de urbanism pentru acest amplasament, anterior sau concomitent cu prezentul P.U.Z.

Ridicarea topografica: În scopul realizării investiției propuse pe terenul studiat, a fost realizata ridicarea topografică. Aceasta a ajutat la determinarea corectă a amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor, poziționarea față de parcelele vecine, poziționarea față de drumurile de acces. De asemenea, sunt indicate echipările edilitare existente pe parcelă si in zona studiata. Suportul grafic pentru partea desenată a prezentei documentații are la bază ridicarea topografică realizată.

Elemente de tema: Tema de proiectare solicita amenajarea unei incinte cu destinatia locuire, care sa cuprinda imobilele propriu-zise, zone verzi, zone carosabile si platforme de parcare, dotari tehnico-edilitare.

Functiunea propusa este cea de locuire colectiva, functiune predominanta in zona.

 • 3.2. Prevederi ale P.U.G. Municipiul Arad:

Terenurile studiate sunt situate in intravilan, in partea de nord-vest a municipiului Arad, in U.T.R. nr. 24, zona preponderent rezidentiala, avand ca vecinatati si functiuni industriale ( in partea vestica a amplsamentului ).Accesul auto si pietonal pe amplasament se realizeaza din strada Ion Campineanu, de pe latura vestica a amplasamentului studiat. Actualmente, accesul auto si pietonal pe proprietate se realizeaza individual pe fiecare din parcelele studiate. Prin prezenta documentatie se propune tratarea unitara a incintei studiate, prin realizarea a doua accese carosabile, cu latimea de minim 4,00 m,una functionand ca intrare,iar cealalta ca iesire de pe proprietate, circulatia auto in incinta fiind in sistem inelar, conform plansei Reglementari urbanistice.

Conform P.U.G. Municipiul Arad, terenurile se afla in U.T.R. nr. 24, intr-o zona cu destinatie rezidentiala - cladiri tip urban. Functiunea dominanta a zonei este rezidentiala, avand in cea mai mare parte locuinte unifamiliale, dar si vecinatati cu functiuni industriale, acestea din urma regasindu-se in partea sud-vestica a zonei studiate.

Prevederile P.U.G. Arad pentru U.T.R. nr. 24 sunt:

 • - Functiunea dominanta a zonei: zona rezidentiala - locuire;

 • - Functiunea complementara admisa zonei: spatii comerciale si prestari servicii;

 • - P.O.T. maxim: 40,00 %, H max.=P+2

 • 3.3. Valorificarea cadrului natural:

Zona studiată beneficiază de un cadru natural de campie. Terenul este relativ plan.

Terenul va fi sistematizat pentru egalizarea cotei lui naturale și pentru racordul carosabil la strada Ion Campineanu.

Inaltimea maxima a celor mai inalte constructii invecinate este de 7,00 m, respectiv 113,35 NMN.

Se propune un regim de inaltime a imobilelor propuse de maxim P+3E, inaltime maxima la streasina de 12,50m,respectiv inaltime maxima de 14,00 m. Cota terenului sistematizat va fi maxim 106,35 NMN. Inaltimea maxima la streasina a constructiei propuse va fi de 118,85 NMN. Inaltimea maxima a constructiei propuse va fi de 120,35 NMN.Totodata, aceasta tine cont de conditiile avizului nr. 304/48/10.02.2020 de la Autoritatea Aeronautica Civila.

Perimetrul de construibilitate propus este reprezentat in plansa REGLEMENTARI URBANISTICE, acesta fiind inscris intr-un dreptunghi cu laturile de 33,00 m x 52,50 m.

Retragerile obligatorii impuse prin prezenta documentatie sunt:

 • Vest: corpurile de clădire propuse la limita vestica a proprietății ( frontul stradal) se vor alinia la constructia existenta aflata pe amplasament, si anume 3,40 m;

 • Nord: 5,00 m;

 • Sud: retragerile minime obligatorii se vor raporta la cladirea existenta aflata pe amplasament, respectiv min. 3,80 m;

 • Est: minim 20,00 m.

Prin reglementările urbanistice, zona studiată nu va schimba caracterul reliefului natural.

 • 3.4. Modernizarea circulației:

Accesul auto si pietonal pe amplasament se propune a se realiza din strada Ion Campineanu, de pe latura vestica a amplasamentului studiat. Actualmente, accesul auto si pietonal pe proprietate se realizeaza individual pe fiecare din parcelele studiate. Prin prezenta documentatie se propune tratarea unitara a incintei studiate, prin realizarea a doua accese carosabile, cu latimea de minim 4,00 m, una functionand ca intrare, iar cealalta ca iesire de pe proprietate, circulatia auto in incinta fiind in sistem inelar, conform plansa REGLEMENTARI URBANISTICE.

Lucrările proiectate respectă, prevederile conținute în O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în M.O. nr. 237/29.04.1998.

In interiorul incintei propuse spre reglementare se propun platforme carosabile si parcari pentru autoturisme. Platformele carosabile se vor accesa de pe latura vestica a incintei propuse spre reglementare.

Se vor amenaja locuri de parcare in interiorul incintei: minim 1 loc/apartament. Pentru intreaga incinta se estimeaza un numar de 53 apartamente, respectiv 53 locuri de parcare estimate.

Execuția lucrărilor:

Pentru perioada execuției lucrărilor în zona drumului public, beneficiarul și executantul vor fi obligați să respecte normele de protecția muncii și siguranța circulației, astfel încât să se evite producerea de accidente de circulație.

Costul tuturor lucrărilor aferente amenajării accesului rutier va fi suportat de către beneficiar, iar execuția lucrărilor se va face de către o unitate specializată în lucrări de drumuri.

Amenajarea spațiilor verzi se va realiza prin așternerea și mobilizarea pământului vegetal, după care se face însămânțarea cu gazon și plantarea de arbori ornamentali.

 • 3.5. Zonificare funcționala - reglementari, bilanț teritorial, indici urbanistici:

Intervențiile urbanistice pe amplasament se referă la realizarea unor cladiri P+3E, destinate locuirii colective, cu amenajarile aferente, conform plansei REGLEMENTARI URBANISTICE.

Categoriile de lucrari necesare investitiei vor fi:

 • a) Reglementarea constructiilor existente pe amplasament

 • b) Constructii noi: imobile locuinte colective P+3E

 • c) Dotari tehnico edilitare, platforma gospodareasca

 • d) Sistematizare verticala a terenului

 • e) Drumuri de incinta si locuri de parcare pentru autoturisme

 • f) Amenajare zone verzi

 • g) Amenajare spatii de agrement-loc de joaca

 • h) Acces carosabil in incinta

Zona studiată are suprafața de 11.550 mp, intervențiile urbanistice în zonă se referă la amenajarea accesului carosabil si pietonal din strada Ion Campineanu în incinta reglementată si realizarea a doua racorduri aferente accesului la parcarile propuse, necesare imobilelor de locuire colective.

Totodata se doreste bransarea/racordarea terenului la utilitatile existente pe strada Ion Campineanu., in fata prorpietatii.

Zona propusă spre reglementare are suprafața de 3.136 mp si reprezinta terenurile identificate prin urmatoarele carti funciare:

 • - C.F. nr. 352727 Arad, S=993 mp; - aferent nr. 64;

 • - C.F. nr. 302559 Arad, S=1070 mp; - aferent nr. 66;

 • - C.F. nr. 302553 Arad, S=1073 mp; - aferent nr. 68.

Intervențiile urbanistice in zona propusa spre reglementare se referă la realizarea unei zone de locuinte colective. Se propune construirea a doua imobile de locuinte colective cu mai mult de 6 apartamente, avand regim de inaltime maxim P+3E, inaltimea maxima la streasina +12,50 m,respectiv inaltime maxima +14,00 m. Totodata, se propune ca imobilul existent pe amplasament, in curs de executie, cu functiunea de locuinte colective, avand regim de inaltime P+2E, care acomodeaza la acest moment 6 apartamente, sa preia reglementarile si indicatorii urbanistici propusi prin prezentul PUZ, si anume posibilitatea completarii constructiei existente cu nivele pana la regimul de inaltime maxim admis de P+3, inaltime maxima la streasina +12,50 m, respectiv inaltime maxima +14,00 m si posibilitatea realizarii a mai mult de 6 apartamente in imobil.

In intreaga incinta se propune realizarea a aproximativ 53 de apartamente, apartamente cu 1 camera, 2 camere si 3 camere, destinate in principal persoanelor care lucreaza in zona industriala din imediata vecinatate. Constructia existenta pe amplasament, va prelua de asemenea indicatorii urbanistici stabiliti prin prezenta documentatie, putandu-se completa regimul de inaltime pana la cel propus de P+3, inclusiv reapartamentarea apartamentelor existente la acest moment, rezultand un numar mai mare de 6 apartamente in imobil.

Nu sunt propuse zonificari ale terenului, acesta fiind destinat unei singure functiuni, cea de locuire, cu amenajarile aferente: parcari, platforme carosabile, echipare tehnico - edilitara, spatii verzi amenajate, spatii de agrement-loc de joaca.

Constructii propuse:

 • A. Imobile locuinte colective P+3E

Sc= 935,0 mp

Sd = 3.763,0 mp

Cladirile propuse vor avea destinatia locuinte colective cu mai mult de 6 apartamente fiecare, cu un numar de aproximativ 53 de apartamente de 1,2 sau 3 camere.

Totodata se propune ca imobilul existent pe amplasament, in curs de executie, avand destinatia de locuinte colective/condominiu, care acomodeaza momentan 6 apartamente, sa preia reglementarile urbanistice aferente intregii incinte, cu posibilitatea de completare a regimului de inaltime pana la P+3E, inaltime maxima la streasina de +12,50 m,inaltime maxima +14,00 m, posibilitatea reapartamentarii imobilului in scopul realizarii a unui numar mai mare de 6 apartamente pe imobil, cu respectarea reglementarilor stabilite prin prezenta documentatie de urbanism.

Se propune un regim de inaltime a imobilelor propusede P+3E, inaltime maxima la

streasina +12,50m, iar inaltimea totala maxima de +14,00 m.

Se va tine cont ca distanta dintre constructiile independente propuse pe amplasament sa fie de minim 6,00 m, dar nu mai mica de jumatate din inaltimea celei mai inalte constructii. Este permisa realizarea de constructii pe amplasament,amplasate la o distanta mai mica de 6,00 m una fata de cealalta, doar in cazul in care fatadele constructiilor sunt calcane sau au ferestre aferente incaperilor secundare ale constructiei, de tip grupuri sanitare, bai, spatii depozitare, holuri, si in plus, cu condiția ca aceste corpuri de clădire sa fie cuplate intre ele sau sa aiba un corp de legătură.

Perimetrul de construibilitate propus este reprezentat in plansa REGLEMENTARI URBANISTICE, acesta fiind inscris intr-un dreptunghi cu laturile de 33,00 m x 52,50 m.

Constructia va avea structura de rezistență realizată din cadre de beton armat, cu inchideri exterioare din zidarie BCA sau caramida cu goluri verticale. Aceasta va avea gradul de rezistenta la foc I-II.

 • B. Parcari

Locurile de parcare necesare functiunii propuse vor fi amenajate pe proprietate.

Numarul de locuri de parcare propuse pe amplasament este de aproximativ 53 locuri. Fiecarui apartament ii va reveni cate un loc de parcare amenajat pe proprietate.

Se va tine cont de numarul final de locuri de parcare necesare intregii incinte, inclusiv cele necesare in urma reapartamentarii cladirii existente.

 • C. Platforma carosabila

Accesul auto si pietonal in incinta se realizeaza din strada Ion Campineanu, de pe latura vestica a proprietatii. Se propune realizarea unui acces auto pe proprietate, respectiv o iesire de pe proprietate, conform plansei REGLEMENTARI URBANISTICE , cu o latime de minim 4,00 m fiecare. Circulatia in incinta se va realiza in sistem inelar. Totodata, accesul pana la amplasament, respectiv pana la obiectivul propus, a autospecialelor de interventie in caz de incendiu se poate realiza din strada Ion Campineanu.

 • D. Platforma menajera

Deseurile menajere produse in imobile vor fi depozitate in europubele amplasate pe o platforma gospodareasca imprejmuita, in incintă, de unde vor fi preluate de catre firma de salubritate a municipiului Arad.

Se va tine cont de respectarea articolului 4 din Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

Pe amplasament se va realiza o platforma menajera, amplasata in imediata apropiere a parcajelor. Platforma menajera propusa va fi prevazuta cu sistem de spalare si sistem de scurgere racordat la canalizare. Aceasta va fi intretinuta in permanenta stare de curatenie.

Intre aceasta platforma menajera si constructiile noi propuse, respectiv constructiile pe de proprietatile invecinate, se va asigura o distanta minima de 10 m.

 • E. Spatii verzi si spatii agrement-loc de joaca pentru copii

Se va asigura necesarul de zona verde amenajata pentru functiunea propusa pe amplasament si anume:

 • Pentru locuinte - min. 2mp/locuitor. Pentru imobilele propuse se estimeaza un numar de maxim100 persoane. Rezulta 100 persoane x 2 mp = 200 mp zona verde.

Spatiul verde propus prin prezentul proiect este de 482 mp, reprezentind 15,37% din totalul suprafetei terenului. Aceasta suprafata de zona verde amenajata acopera necesarul de

zona verde impus de legislatia in vigoare pentru destinatia de zona rezidentiala si include si locul de joaca pentru copii, amplasat conform plansei REGLEMENTARI URBANISTICE.

Toate elementele de joaca pentru copii vor fi achizitionate doar cu certificate de calitate si siguranța in exploatare, in conformitate cu standardele Europene EN 1176 - partea 1-7, care cuprind regulile si cerintele de siguranta generale si metodele de testare, privind leaganele, toboganele, traseele de cabluri, balansoarele, precum si aspectele privind instalarea, inspectia, intretinerea si exploatarea acestora.

Deasemenea echipamentele precum si lucrarile de amenajare a parcului de joaca trebuie sa respecte cerintele de securitate prevazute in HG 1102 / 2002, precum prescriptiile tehnice ale PT R 19 / 2002.

Structura de rezistenta a elementelor componente a echipamentelor trebuie sa permita accesul mai multor copii simultan si sa nu existe zone de gatuire care sa pună in pericol securitatea si integritatea corporala a copiilor, sa reziste conditiilor de solicitare cele mai defavorabile.

Toate echipamentele de joacă se vor fixa in mod rigid de fundatiile din beton, prin sudura sau cu suruburi.Suprafetele de siguranta amortizoare, din dreptul elementelor de joc trebuie sa respecte prevederile SR EN 1177 / 2008 Amenajarea zonei generale și de protecție elemente precum și fundațiile necesare fixări și susținerii sistemului de cuburi și elemente de legătură cad în sarcina beneficiarului.

Spatiul de joaca va fi obligatoriu va fi acoperit cu dale cauciucate ( unde este necesar ) pentru evitarea accidentarii copiilor.

BILANȚ TERITORIAL ZONĂ STUDIATA 11.550 mp

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

MP

%

MP

%

1

ZONA REZIDENȚIALA CU CLĂDIRI DE TIP URBAN - EXISTENT

8.601,00

74,46

5.465,00

47,31

2

ZONA LOCUINTE COLECTIVE P+3E - PROPUS

-

-

935,00

8,09

3

CONSTRUCTII SI AMENAJARI TEHNICO EDILITARE - PROPUS

-

-

20,00

0,18

4

CAI DE COMUNICATII RUTIERE - CAROSABILE

755,00

6,54

919,00

7,95

5

ZONE PIETONALE - TROTUARE

149,00

1,30

135,00

1,18

6

PLATFORME CAROSABILE SI PIETONALE -propus

-

-

1.078,00

9,34

7

ZONE VERZI DE ALINIAMENT - existent

2.045,00

17,70

1.895,00

16,40

8

ZONE VERZI AMENAJATE si LOC DE JOACA -propus

-

-

482,00

4,17

9

PARCAJE INIERBATE

-

-

621,00

5,38

TOTAL GENERAL

11.550,00

100

11.550,00

100

BILANȚ TERITORIAL ZONĂ REGLEMENTATĂ 3.136 mp

TEREN AFERENT

EXISTENT

PROPUS

MP

%

MP

%

1

ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI DE TIP URBAN - EXISTENT

3.136

100

-

-

2

ZONA LOCUINTE COLECTIVE P+3E - PROPUS

-

-

935

29,81

3

CONSTRUCTII SI AMENAJARI TEHNICO-EDILITARE - PROPUS

-

-

20

0,64

4

PLATFORME CAROSABILE, PIETONALE - PROPUS

-

-

1.078

34,38

5

SPATII VERZI AMENAJATE SI LOC DE JOACA

-

-

482

15,37

6

PARCAJE INIERBATE

-

-

621

19,80

TOTAL GENERAL

3.136

100

3.136

100

INDICI URBANISTICI -REGIMUL DE CONSTRUIRE ÎN ZONA REGLEMENTATĂ

EXISTENT

PROPUS

01.

Procentul maxim de ocupare a terenului (P.O.T.)

0,00 %

30,00 %

02.

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (C.U.T.)

0,00

1,20

REGIMUL JURIDIC AL TERENULUI STUDIAT

EXISTENT

PROPUS

01.

Amplasare

Intravilanul Mun. Arad

Intravilanul Mun. Arad

02.

Proprietate

Terenuri proprietate privată,con - CF nr. 352727 Arad, S = 99 - CF nr. 302559 Arad, S =107 - CF nr. 302553 Arad, S =107

f. extraselor:

3 mp - S.C. HCM ANTISTATIC S.R.L.

0 mp - S.C. HCM ANTISTATIC S.R.L.

3 mp - S.C. HCM ANTISTATIC S.R.L.

 • 3.5.1. Sistematizare verticala:

Nivelmentul terenului natural se desfășoară între 105,48 NMN (est) și 106,38 NMN (vest). Cota ± 0,00 este prevăzută la +106,80 NMN, iar CTS la 106,35 NMN.

In interiorul parcelei se propune o platforma carosabila si parcari pentru autoturisme. Locurile de parcare necesare functiunii propuse vor fi amenajate pe proprietate, pe limita de est, respectiv in zona centrala a incintei.

Se vor amenaja locuri de parcare minim unul pentru fiecare apartament . Pentru intreaga incinta se estimeaza un numar de 53 apartamente, respectiv 53 locuri de parcare estimate.

 • 3.5.2. Criterii compoziționale si funcționale:

Se propun realizarea unor constructii cu regim de inaltimeP+3E si o inaltime maxima la streasina de12,50m,respectiv o inaltime maxima de +14,00 m .In zona studiata, in imediata vecinatate a amplasamentului, se afla constructii cu un regim de inaltime P+1. Constructiile propuse vor avea o forma dreptunghiulara, încadrându-se in perimetrul construibil avand dimensiunile maxime de 33,00 m latime si 52,50 m lungime.Se va tine cont ca orientarea principalelor spatii functionale din constructiile propuse este spre est și vest.

Fatadele laterale si posterioare ale constructiilor propuse vor fi tratate la acelasi nivel calitativ ca si fatada principala. Materialele si finisajul exterior va fi de buna calitate.

 • 3.5.3. Regimul de aliniere:

Zona de construibilitate propusă va fi amplasată fata de limitele terenului la:

 • Nord: min.5,00 m

 • Sud: min. 3,80 m

 • Est: min. 20,00 m

 • Vest: min. 3,40 m

 • 3.5.4. Regimul de inaltime:

Regimul de înălțime maxim propus la streasina pentru construcțiile propuse este P+3E, cu înălțimea maximă la streasinade12,50 m față de cota ± 0,00,respectiv o inaltime maxima de +14,00 m.

Cota terenului sistematizat si a parterului va fi maxim 106,35 NMN. Inaltimea maxima a constructiei propuse la streasina in cote NMN va fi 118,85 NMN.

 • 3.5.5. Modul de utilizare al terenului:

Au fost stabilite valori maxime pentru procentul de ocupare al terenului și de utilizare a terenului:

 • P.O.T. maxim30,00 %

C.U.T. maxim 1,20

Prin solutia de arhitectura prefigurată inca de la faza P.U.Z., se estimeaza si recomanda incadrarea constructiilor intr-un P.O.T. de maxim30,00%.

 • 3.5.6. Plantații:

Se va asigura necesarul de zona verde amenajata pentru funcțiunea propusa pe amplasament, conform HG 525/1996, si anume:

 • Pentru locuințe - min. 2mp/locuitor. Pentru imobilul propus se estimeaza un numar de 100 persoane. Rezulta 100 persoane x 2 mp = 200 mp zona verde.

Zona verde amenajata propusa prin prezentul proiect este de 482 mp, adica 15,37% din totalul suprafetei terenului.Aceasta suprafata de zona verde amenajata acopera necesarul de zona verde impus de legislatia in vigoare pentru destinatia de zona rezidentiala si include si locul de joaca pentru copii, amplasat conform plansei REGLEMENTARI URBANISTICE.

Parcajele inierbate propuse prin prezentul proiect au o suprafata de 621 mp, reprezentand 19,80% din totalul suprafetei terenului.

 • 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare:
  • 3.6.1. Alimentarea cu apa potabila:

Apă potabilă necesară pentru obiectivul studiat va fi folosită in special pentru asigurarea nevoilor de apă pentru consum menajer.

Necesarul de apă pentru uz menajer va fi asigurat de la reteaua existenta, aflata pe strada Ion Campineanu, in functie si de punctul de vedere si solutia tehnica a Companiei Apa Arad.

Astfel pentru obiectivul studiat se propune realizarea unui bransament de apa, prin intermediul unei conducte din polietilenă DN 63mm care va prelua necesarul de apă din aducțiunea de pe strada Ion Campineanu.

Racordarea parcelei la rețeaua stradală se va face printr-un cămin de apometru, amplasat între str. Ion Campineanu și limita de proprietate, pe spatiul public, ce va cuprinde contorul de apa încadrat de doi robineti de închidere cu mufă. Căminele de apometru se vor executa din beton, cu capace din fontă necarosabile.

La trecerile prin fundații conductele trebuie protejate cu tub de protecție din țeavă de oțel neagră, iar golurile etanșate.

Conducta de bansament va fi dimensionată corespunzător din punct de vedere hidraulic și al încărcărilor statice la care va fi supusă.

 • 3.6.2. Canalizare menajeră

Apele uzate menajere rezultate se vor încadra din punct de vedere a încărcării cu poluanți în limitele stabilite conform NTPA 002/2005.

Colectarea și evacuarea apei uzate de la obiectele sanitare din imobil se va face la interior prin tuburi din polietilenă pentru scurgere cu mufă și garnitură de cauciuc, dirijate spre căminele menajere propuse a se realiza la exterior.

Conductele de canalizare menajeră de la exterior vor fi din tuburi din PVC SN 4 pentru scurgere, cu mufă și garnitură de cauciuc pentru etanșare, montate îngropat în pământ sub adâncimea de îngheț, pe un strat de nisip de 10 cm grosime, după care se vor acoperi cu un strat de nisip de 10 cm grosime. Pământul de acoperire se va compacta cu maiul de mână în straturi succesive.

În limita de proprietate a imobilului, se vor monta cămine pentru inspecție și curățire, din polietilenă sau PVC, cu capace și ramă din fontă necarosabile si/sau carosabile, in functie de zona de amplasare. Panta cu care se vor monta conductele de la exterior va fi în funcție de dimensiunile acestora.

Canalizarea menajera se va racorda la sistemul de canalizare al municipiului Arad, la reteaua existenta pe strada Ion Campineanu, functie si de punctul de vedere si solutia tehnica a Companiei Apa Arad. Se propune realizarea a trei camine de racord.

Pentru racordul la canalizarea stradala, se propune montarea unei conducte din PVC-KG D.200.

 • 3.6.3. Canalizare pluvială

Apele pluviale sunt cele rezultate din precipitații colectate de pe platformele carosabile cât si de pe clădire, considerata apa pluviala conventional curata.

Apele pluviale vor fi tratateastfel:

-apapluvialacuhidrocarburidinparcare si accesul auto va fi colectataprinintermediulunorreceptoare si transportataprintr-o reteaseparata pana la un separator de hidrocarburi si namol cu by-pass, Q=6/30 l/s si deversata la caminul de racord.

 • -apapluvialacurata de peinvelitoareacladirii va fi colectata si transportataprintr-o reteaseparata pana la caminul de racordpropus

 • -debitul total de apapluvialacurata de 31 l/s va fi deversat in caminul de racordpropus Apele pluviale vor fi deversate in reteaua existenta stradala, de pe strada Ion

Campineanu, prin intermediul caminelor de racord propuse.

 • 3.6.4. Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale a imobilului se va face printr-un bransament la reteaua de distributie a gazelor naturale existenta in zona, pe strada Ion Campineanu,aceasta urmand a fi extinsa pana la incinta, functie de punctul de vedere si solutia tehnica a DelGaz.

 • 3.6.5. Instalatii de stingere incendiu cu hidranti exteriori

Conform P118/2-2013, art. 6.1 (1), retelele de distributie a apeidin centre populatetrebuie sa fie echipatecuhdrantiexteriori, care saasigureconditiile de debit si presiunenecesarestingeriiincendiilor.

Încazurileîn care, conformavizuluiregiei/societiifurnizoare de apa, retelele nu asigurasatisfacereaconditiilor de debit si presiune, vor fi prevazuterezervoare de apapentruincendiu, dimensionateconform art. 13.31.

Astfel, pentruparcelastudiata se propunemontarea a 2 hidrantiexteriorisupraterani, Dn 80, fiecareasiguranddebitul de stingere de 10 l/s (conformAnexa 6 din P118/2, pentrucladiri de productie si depozitarecuvolumulconstructieiintre 5001 si 20000 mc).

Hidrantii se vor monta la o distanta de aproximativ 50m unulfata de celalalt si vor fi alimentatidinreteaua de distributieapapotabila.

Breviar de calcul:

ALIMENTARE CU APĂ

Numarul de persoane estimat aferent fiecarui imobilul studiat (P+3E): 55 persoane

Cerinta de apa (conform SR 1343-1/2006 si STAS 1478-90)

Qzi mediu= Kp x Ns x Ng /1000 <mc/zi>

Qzi maxim= Kzi x Qzi mediu <mc/zi>

Qzi max im x K0

Q maxim orar = nr. ore functionare (mc/h)

ns = necesarul specific de apa (STAS 1478-90, tabel 4)

Kp = coeficient de pierderi= 1,1

Kzi = coeficient de neuniformitate zilnica= 1,35

Ko = coeficient de neuniformitate orara= 3

Prelucrand datele de mai sus cu formulele mentionate rezulta urmatoarele:

Qzi mediu= 1.1 x (55x3) x 170 /1000 =30,8 mc/zi

Qzi maxim= 1.35 x 30,8 =41,5 mc/zi

Q maxim orar = = 24 =5,1 (mc/h)

CANALIZARE MENAJERĂ

Calculul debitului de apă menajeră s-a facut conform SR 1846/1-2006 folosind debite specifice de calcul pentru consum menajer

Debitele de calcul pentru canalizare menajeră / parcela:

Quzzimed = 0,9 x Qzimed =27,7 m3 /zi

Quz zimax = 0,9 x Qzimax =37,3 m3 /zi

Quz orarmax = 0,9 x Qorarmax =4,6 m3 /h.

CANALIZARE PLUVIALA

Canalizare pluviala - debit de calcul pentru ape meteorice de pe cladire

În conformitate cu STAS 1795-87, debitul de calcul al apelor meteorice Qs se calculează cu relația :

Qp= m*S*0*i*O,OOO1

In care :

i-intensitatea ploii de calcul [l/s*ha]

^-coeficientul de scurgere al apei meteorice de pe suprafața respectivă

Sc-suprafața de calcul -egală cu proiecția pe orizontală a suprafețelor receptoare

m - coeficientul de înmagazinare

Intensitatea ploii de calcul funcție de frecvența normată a ploii și de durată se determină prin diagrame sau din tabele de calcul.

Frecvența normată a ploii de calcul se ia conform STAS 1846-83 funcție de clasa de importanță a clădirii

(f).

Durata de calcul a ploii se stabilește prin apreciere și se verifică prin calcul după alegerea diametrelor conductelor, cu relația :

t = tCS + V    (min)

tCS - timpul de colectare a apei de ploaie pe suprafața receptoare și timpul de scurgere prin coloanele instalației interioare (min)

L - distanța maximă de parcurs în conductele orizontale până la secțiunea de control (m)

V - viteza de curgere corespunzătoare debitului maxim de scurgere cu nivel liber,

V = 40 + 60 m/min

SC=1000[mp]

F= 1/2

i=220[l/s*ha]

^=0.85

m=0,8

Rezultă:

Qp = 0.8*1000*0,0001* 220*0.85 [ l/s ]

QP=15 [l/s]

Canalizare pluviala - debit de calcul pentru ape meteorice din parcare

Debitul de calcul pentru ape meteoricecolectate de peplatformabetonata:

Qp = m*S*<pi*0,0001 [ l/s ]

Splatforme = 1078mp

i - intensitateaploii de calcul 220 l/s*ha (s-a determinat in funcție de frecventanormata a ploiif =

1/2 si de durataploii, t = 10 min) conform (STAS 1846)

m - coeficientul de înmagazinare = 0,8

0 - coeficientul de scurgere = 0,85

Qp = 0.8*1078*0,0001* 220*0.85 [ l/s ]

QP=16 [l/s]

Debitul de calcul pentruseparatorul de hidrocarburieste de:

Qcsep=Qctot

Qcsep=16 l/s

Se propunemontareaunuiseparator de hidrocarburi si namol cu by-pass, cu debitul Q=6/30 l/s.

Debit total de evacuare ape pluviale

Qctot=Qcp + Qcsep

Qctot=15 + 16 = 31 l/s

Qctot=31 l/s

 • 3.6.6. Alimentarea cu energie electrică

In apropierea zonei studiate exista linie electrica de medie tensiune.

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se propune a se face prin intermediul firidei de bransament electric existent.

In cazul in care in urma noilor consumatori proiectati, bransamentul existent nu va face fata, beneficiarul va solicita un spor de putere la distribuitorul de energie electrica.

Pentru imobilul nou proiectat va fi nevoie de o putere instalata de aproximativ 500kW. Aceasta se va alimenta cu energie electrica de la firida de bransament electric existent.

Alimentarea imobilului cu energie electrică, se va face cu cabluri tip CYAbY pozat îngropat în șanț și în tuburi de protecție din PVC tip greu la subtraversări de căi de acces.

Cablurilor vor vi pozate in profil „m” în zona spațiilor verzi sau „t” la traversarea aleilor carosabile, după caz.

Toate lucrarile se vor realiza conform avizelor de racordare emise de Enel Distributie SA, de catre entitati atestate ANRE care au implementat un sistem de asigurare a calității.

Pentru realizarea efectivă a acestor lucrări, atât în ceea ce privește soluția de alimentare cu energie electrică, cât și gestionarea instalațiilor electrice propuse, investitorul se va adresa direct, sau prin intermediul proiectantului de specialitate, către operatorul local de distribuție a energiei electrice (SC Enel Distribuție SA, UTR Arad) pentru a obține aprobările și avizele necesare.

Proiectarea și executarea lucrărilor de mai sus se va face în conformitate cu prevederile Codului Tehnic al Rețelelor Electrice de Distribuție aprobat cu decizie ANRE nr. 101/06.06.2000, de către societăți care dețin competențe în acest sens, fiind autorizate de către Autoritatea Națională de Reglementare a Energiei Electrice București.

Pentru realizarea efectivă a acestor lucrări, atât în ceea ce privește soluția de alimentare cu energie electrică, cât și gestionarea instalațiilor electrice propuse, investitorul se va adresa direct, sau prin intermediul proiectantului de specialitate, către operatorul local de distribuție a energiei electrice (SC Enel Distribuție SA, UTR Arad) pentru a obține aprobările și avizele necesare.

Proiectarea și executarea lucrărilor de mai sus se va face în conformitate cu prevederile Codului Tehnic al Rețelelor Electrice de Distribuție aprobat cu decizie ANRE nr. 101/06.06.2000, de către societăți care dețin competențe în acest sens, fiind autorizate de către Autoritatea Națională de Reglementare a Energiei Electrice București.

Bilantul energetic al consumatorilor de energie electrica se apreciaza astfel:

Locuințe familiale:

 • - 53 locuințe x 6 kW

 • - casa scarilor + spatii comune 20 kW

P instal. = 338 kW

Ks = 0,50

P max. abs. = 169 kW

Măsura energiei electrice

Măsura energiei electrice consumate, atat in cadrul alimentarii cu energie electrica a consumatorilor de tip locuinte sau spatii administrative cat si in sistemul de alimentare al iluminatului public se va realiza la Blocul de Masura si Protectie realizata langa firida de bransament, iar facturarea energiei electrice se va realiza de catre furnizorul de electricitate. Utilitatile comune sunt proiectate si realizate de catre beneficiar, urmand a fi date spre folosire catre regiile de utilitati.

 • 3.6.7. Retele de telecomunicatii

Racordarea imobilelor la serviciile de telefonie și cablu TV/Internet se va face prin racordarea la rețelele existente. Avand in vedere ca in zona exista cabluri de fibra optica, se va solicita un aviz de principiu de la furnizorul de telecomunicatii. Branșamentul de telecomunicații se vor poza subteran până la punctul de racord al clădirilor.

Proiectareașiexecutarealucrărilor       de telefonie se va face

înconformitatecuprevederileNormelorTehnicepentruproiectareașiexecutareasistemelor        de

telefonie.

 • 3.6.6. Gospodărie comunala:

Deseurile menajere produse in imobil vor fi depozitate in europubele amplasate pe o platforma gospodareasca imprejmuita, in incintă, de unde vor fi preluate de catre firma de salubritate a municipiului Arad.

Se va tine cont de respectarea articolului 4 din Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

Pe amplasament se va realiza o platforma menajera, amplasata in imediata apropiere a parcajelor. Platforma menajera propusa va fi prevazuta cu sistem de spalare si sistem de scurgere racordat la canalizare. Aceasta va fi intretinuta in permanenta stare de curatenie.

Intre aceasta platforma menajera si constructiile noi propuse, respectiv constructiile pe de proprietatile invecinate, se va asigura o distanta minima de 10 m.

 • 3.6.7. Transport in comun, parcaje:

Conform HG 525/1996, se vor amenaja locuri de parcare minim unul pentru fiecare apartament.

Se estimeaza un numar de aproximativ 53 de locuri de parcare pentru intreaga incinta.

In zona nu exista transport in comun.

 • 3.7. Protecția mediului:

Funcțiunea propusa prin PUZ - locuirecolectiva - nu este poluanta.

Singurele elemente poluante pot proveni de la modul de depozitare a deseurilor menajere si de la eventualele scurgeri de uleiuri sau produse petroliere la autoturismele parcate in incinta.

Pentru prevenirea acestor poluari accidentale se vor lua masurile corespunzatoare si anume:

 • - Deseurile menajere vor fi depozitate pe o platforma gospodareasca betonata, cu racord la apa si imprejmuire.

 • - Apele pluviale de pe platforma carosabila vor fi colectate in rigole, trecute printr-un separator de nisip si apoi conduse la canalizarea pluviala de pe strada Ion Campineanu.

 • - Se vor respecta orice alte masuri de protectie a mediului solicitate de APM Arad prin avizul de mediu.

Modul de integrare a investiției in zona:

Funcțiunea propusa se integreaza in zona fara sa afecteze negativ aria studiata, tinand cont ca terenul se afla intr-o zona preponderent rezidentiala, cu constructii de locuinte unifamiliale/individuale aflate in imediata vecinatate a amplasamentului, dar si cu vecinatati cu functiuni industriale,la limita vestica a amplasamentului.

Constructiile nou propuse se vor integra in ansamblul zonei propuse spre reglementare, tinand cont de faptul ca acestea urmeaza modelul de locuire colectiva in curs de executie, dezvoltand o zona noua de locuire.

Constructiile nou propuse vor depasi regimul de inaltime existent in dreapta si stanga amplasamentului ( P+1E ) cu maxim 2 nivele, acestea integrandu-se in ansamblul urban. De cealalta parte a strazii Ion Campineanu se afla zona industriala Vest a Municipiului Arad, cu constructii de tip hale, cu destinatia dominanta de industrie nepoluanta si depozitare.

Realizarea unei zone de locuinte colective in imediata vecinatate a zonei industriale, faciliteaza cazarea unui numar mare de persoane ce lucreaza in imediata apropiere.

Un alt avantaj il reprezinta infrastructura rutiera existenta in zona. Amplasamentul studiat se afla in imediata vecinatate a zonei industriale Vest a Municipiului Arad, intr-o zona cu drumuri carosabile asfaltate, din care se poate realiza accesul in incinta ( str. Ion Campineanu ).

 • 3.8. Soluții propuse pentru eliminarea sau diminuarea disfuncționalităților:

In ceea ce priveste realizarea accesului in incinta reglementata, se propun realizarea a doua accese carosabile, cu latimea de 4,00 m, unul functionand ca intrare, iar celalalt ca iesire de pe proprietate, circulatia auto in incinta fiind in sistem inelar.

In ceea ce priveste asigurarea utilitatilor, acestea vor fi extinse din strada Ion Campineanupana la amplasamentul reglementat.

 • 3.9. Obiective de utilitate publica:

In cadrul prezentului Plan Urbanistic Zonal nu sunt propuse noi obiective de utilitate publica.

 • 3.9.1. Tipuri de proprietate teren:

In zona studiata exista urmatoarele categorii de proprietate asupra terenurilor:

 • - terenuri proprietate publica de interes local aflate in proprietatea Municipiului Arad, respectiv a Statului Roman - drumuri, alei, spatii verzi, trotuare

 • - terenuri proprietate privata aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice - parcele private de teren cu constructii-locuinte colective si case individuale, anexe si garaje.

 • 3.9.2. Circulatia terenurilor:_________________________________________________

Pentru realizarea obiectivului propus în cadrul Planului Urbanistic Zonal nu sunt propuse schimburi de teren.

 • 4. CONCLUZII - MASURI IN CONTINUARE
 • 4.1. Înscrierea în prevederile PUG

Din cele prezentate în capitolele 3.2; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8 rezultă fără echivoc că propunerile pentru acest P.U.Z. se încadrează în prevederile generale ale P.U.G. Municipiul Arad.

Conform P.U.G. Municipiul Arad, terenul se afla in U.T.R nr. 24, intr-o zona preponderent rezidentiala, functiunea dominanta a zonei fiind cea de locuire.

Prevederile actualului PUZ preiau în totalitate caracteristicile P.U.G. Municipiul Arad, propunând funcțiunea dominantă locuire și funcțiuni complementareplatforme carosabile, drumuri, amenajari tehnico-edilitare, parcaje si zone verzi.

 • 4.2. Principalele categorii de intervențiecare să susțină și să permită materializarea propunerilor sunt:

 • - Realizarea racordului intre platforma carasabila ce va fi realizata pe proprietate si drumul asfaltat existent pe strada Ion Campineanu, aflat pe domeniul public al municipiului Arad.

 • - Realizarea echiparii cu utilitati a incintei si anume: alimentare cu apa, alimentare cu energie electrica, racord la reteaua de canalizare menajera si pluviala, alimentare cu gaze naturale, prin extinderea retelelor existente pe strada Ion Campineanu pana pe amplasament.

 • - Realizarea imobilelor de locuinte colective propuse prin prezenta lucrare, cu amenajarile aferente.

 • 4.3. Aprecieri ale elaboratorului PUZ

Ca elaborator al documentației, considerăm că ea reflectă potențialul și cerințele zonei, respectiv municipiului, asigurând o continuitate a dezvoltării economice într-o zonă ce oferă bune premize în acest sens.

Realizarea investiției propuse va avea următoarele consecințe social-economice și urbanistice:

 • se propun amenajări care au în vedere valorificarea pe termen lung a unor suprafețe de teren si sistematizarea si reglementarea accesului la zona studiata.

 • se propune sistematizarea terenului din punct de vedere al utilitatilor, ceea ce creste calitatea terenurilor invecinate si a zonei.

Restricțiile posibile - funcționale, de destinație, calitate, indici ocupare teren, etc. sunt cele din capitolele de propuneri și detaliate în regulamentul aferent PUZ-ului.

Pentru etapele următoarele, în vederea creării condițiilor de finalizare a prevederilor PUZ considerăm necesare următoarele operații și acțiuni pentru etapele următoare:

 • - aprobarea PUZ prin H.C.L.M.;

 • - asigurarea de fonduri private pentru realizarea branșamentelor la rețele tehnico-edilitare.

Intocmit,

arh. TUTU Andreea

Urbanism: arh. Gheorghe SECULICI RUR-B,C,D,E,F,G


PROIECTANT GENERAL:

ARA  SC TARA PLAN SRL

Arad,StjTViad PLAN   Arad, str. T.Vladimirescu nr. 15/A, 310010,

Reg.Com. J02/1251/2006, CUI RO18832512

tel. 0749-111572, fax. 0357-414060

Pr. nr.

Faza:

Den. pr.:

Beneficiar:

154/2019

P.U.Z.

„P.U.Z. si R.L.U. - ZONA CU

LOCUINTE COLECTIVE P+3E si AMENAJARI AFERENTE,, Jud. Arad, intravilan Arad, str. I. Campineanu

S.C. HCM ANTISTATIC S.R.L.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT PUZ

ZONA CU LOCUINTE COLECTIVE P+3E SI AMENAJARI AFERENTE

jud. Arad, intravilan Arad, str. I. Campineanu

Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent PUZ este o piesa de baza in aplicarea PUZ, el intarind si detaliind reglementarile din PUZ.

Prescriptii cuprinse in RLU (permisiuni si restrictii) sunt obligatorii pe intreg teritoriul ce face obiectul PUZ - 3.136mp conform Extrase CF.

I DISPOZIȚII GENERALE

 • 1. ROLUL RLU

Regulamentul local de urbanism cuprinde si detaliaza prevederile Planului Urbanistic Zonal referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum si de amplasare, dimensionare si realizare a volumelor construite, amenajarilor si plantatiilor.

Planurile urbanistice și regulamentele locale de urbanism cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor.

Regulamentul aferent Planului Urbanistic Zonal este o documentatie de urbanism cu caracter de reglementare care cuprinde prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pe intreaga proprietate studiată.

Regulamentul local de urbanism se constituie in ACT DE AUTORITATE al administratiei publice locale si cuprinde norme obligatorii pentru autorizareaexecutarii constructiilor pe terenul care face obiectul PUZ.

Dacă prin prevederile unor documentatii de urbanism- Planuri urbanistice de detaliu- pentru parti componente ale proprietății studiate se schimbă concepția generala care stă la baza Planului Urbanistic Zonal aprobat, este necesara modificarea Planului Urbanistic Zonal conform legii.

Modificarea Regulamentului local de urbanism aprobat se va face numai in spiritul prevederilor Regulamentului general de urbanism. Aprobarea unor modificări ale Planului urbanistic zonal si implicit ale Regulamentului local de urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare - aprobate pe care a urmat-o si documentatia initiala.

Prezentul Regulament de urbanism se referă la modul de funcționalizare al investiției “ZONA CU LOCUINTE COLECTIVE P+3E SI AMENAJARI AFERENTE”jud. Arad, intravilan mun. Arad, str. Ion Campineanu, amplasata pe parcelele identificate cadastral:

 • CF nr. 352727 Arad, nr. topografic 352727, S = 993 mp - aferent nr. 64;

 • CF nr. 302559 Arad, nr. topografic 302559, S =1070 mp - aferent nr. 66;

 • CF nr. 302553 Arad, nr. topografic302553, S =1073 mp - aferent nr. 68.

 • 2. BAZA LEGALA A ELABORĂRII

La baza elaborării Regulamentului local de urbanism stau in principal:

 • - legi si acte normative care cuprind reguli privind modul de ocupare a terenurilor si

de realizare a constructiilor;

 • - norme si standarde tehnice care fundamenteaza amplasarea si conformarea

constructiilor in acord cu exigentele de realizare a stabilitatii, securitatii si sigurantei in exploatare ale acestora;

 • - reguli proprii domeniului urbanismului si amenajarii teritoriului privind ocuparea cu

constructii a terenului in acord cu principiile dezvoltarii durabile - configuratia parcelelor, natura proprietatii, amplasarea si conformarea constructiilor, etc.

Baza legala a elaborarii RLU:

 • > Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • > Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și

completările ulterioare;

 • > Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind

regimul juridic al drumurilor;

 • > Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legea nr. 213/1998 privind privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Hotărârea Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

 • > Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic

zonal, indicativ GM-010-2000;

 • > Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • > Legea nr.219/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2011 privind trecerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerul Administrației și internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și turismului , precum și pentru modificarea unor acte normative

Planul Urbanistic Zonal are caracter de reglementare specifica a dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate si cuprinde prevederi coordonate, necesare atingerii obiectivelor sale.

Prin P.U.Z. se stabilesc obiectivele, acțiunile, prioritățile, reglementările de urbanism -permisiuni si restrictii - necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor din zona studiata.

 • 3. DOMENIUL DE APLICARE AL REGLAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Regulamentul local de urbanism stabileste conditiile de autorizare a executarii lucrarilor de constructii pana la aprobarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor aferente acestora.

Prezentul Regulament instituie reguli referitoare la proiectarea si realizarea tuturor constructiilor si amenajarilor amplasate pe terenul ce face obiectul PUZ.

Teritoriul asupra căruia se aplică prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism este format din:

Zona studiată are suprafața de 11.550 mp, intervențiile urbanistice în zonă se referă la

 • > amenajarea accesului carosabil si pietonal din strada Ion Campineanu, în incinta reglementată, prin realizarea a doua accese carosabile,cu latimea de 4,00 m, una functionand ca intrare,iar cealalta ca iesire de pe proprietate,circulatia auto in incinta fiind in sistem inelar

 • > Totodata se doreste extinderea rețelelor de utilitati existente pe strada Ion Campineanu pana la amplasamentul studiat.

 • Zona propusă spre reglementare are suprafața de 3.136 mp si reprezinta terenurile in proprietate privata a S.C. HCM ANTISTATIC S.R.L.

 • Intervențiile urbanistice pe amplasament se referă la:

 • > reglementarea constructiilor existente pe amplasament, posibilitatea reapartamentarii imobilului existent, rezultand un numar mai mare de 6 apartamente / imobil, posibilitatea supraetajarii constructiei existente pana la un regim maxim de inaltime P+3E si o inaltime maxima la streasina de 12,50 m.

 • > realizarea unor cladiri noi, cu regim de inaltime maxim P+3E, destinate locuirii colective, prin reglementarea procentului de ocupare a terenului si a coeficientului de utilizare a terenului, rezolvarea circulatiilor in incinta, stabilirea de reglementari privind parcarile, spatiile verzi si spatiile de agrement aferente functiunilor propuse, cat si stabilirea solutiilor privind asigurarea utilitatilor necesare investitiei.

Nu sunt propuse zonificari ale terenului, acesta fiind destinat unei singure functiuni, cea de locuire colectiva, cu amenajarile aferente: parcari, platforme carosabile, echipare tehnico -edilitara, spatii verzi amenajate, spatii de agrement-loc de joaca.

Planul urbanistic zonal (P.U.Z.) impreuna cu Regulamentul local de urbanism aferent (R.L.U.) cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor in incinta.

Zonificarea functionala a incintei studiate a fost evidentiata in plansa de REGLEMENTARI URBANISTICE a Planului urbanistic zonal.

Impartirea teritoriului în unități funcționale a fost evidentiata in plansa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE care cuprinde zonificarea cu delimitarile unităților și subunităților funcționale, precum și notațiile aferente acestora.

Unitatea funcțională cuprinde o suprafață a teritoriului zonei studiate cu o funcțiune predominanta sau cu caracteristici morfologice unitare. Intr-o unitate funcțională există, de regula, subunități funcționale - terenuri identificate prin functiuni urbanistice diferite -compatibile compozitional si ca functionalitate la unitățile din care fac parte, dar și în ansamblu.

Regulamentul local de urbanism se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local, pe baza avizelor și acordurilor prevăzute de lege și devine act de autoritate al administrației publice locale.

Planul urbanistic zonal “ZONA CU LOCUINTE COLECTIVE P+3E SI AMENAJARI AFERENTE”, jud. Arad, intravilan mun. Arad, str. Ion Campineanu, impreuna cu RLU aferent cuprind normele obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor pe terenul situat in intravilanul municipiului Arad, parcelele CF nr. 352727 Arad, CF nr. 302559 Arad, CF nr. 302553 Arad.

În continuare prezentul RLU va face referiri la articolele corespondente ale RGU, conform specificului investiției și a condițiilor funcționale și de amplasare.

II REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

ART. 1 Zone construite protejate

(1) Autorizarea executarii constructiilor in zonele care cuprind valori de patrimoniu construit de interes national, se face cu avizul conform al Ministerului Culturii si Identitatii Nationale si a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

(2) Autorizarea executarii constructiilor in zonele care cuprind valori de patrimoniu construit de interes local, declarate si delimitate prin hotarare a consiliului judetean, seface cu avizul serviciilor publice descentralizate din judet, subordonate ministerelor Culturii si Identitatii Nationale si Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Terenul nu se afla intr-o zona protejata si nici nu cuprinde valori de patrimoniu construit de interes national sau local.

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

ART. 2Expunerea la riscuri naturale

 • (1) Autorizarea executarii constructiilor sau amenajarilor in zonele expuse la riscuri naturale, cu exceptia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisa.

 • (2) In sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se intelege: alunecari de teren, nisipuri miscatoare, terenuri mlastinoase, scurgeri de torenti, eroziuni, avalanse de zapada, dislocari de stanci, zone inundabile si altele asemenea delimitate pe fiecare judet prin hotarare a Consiliului Judetean cu avizul organelor de specialitate ale administratiei publice. Expunerea la riscuri naturale este redusa prin:

 • Riscul seismic este acoperit prin calculul seismic al construcțiilor, adaptat la zonarea seismica a Romaniei

 • Nu exista alunecari de teren, eroziuni ale solului sau alte riscuri naturale in zona.

Avand in vedere lipsa riscurilor naturale sau acoperirea lor prin masuri de proiectare specifice se permite autorizarea executarii constructiilor in incinta.

ART. 3Expunerea la riscuri tehnologice

 • (1) Autorizarea executarii constructiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice, precum si in zonele de servitute si de protectie ale sistemelor de alimentare cu apa, canalizare, cailor de comunicatie si altor asemenea lucrari de infrastructura este interzisa.

 • (2) Fac exceptie constructiile si amenajarile care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora.

 • (3) Categoriile de riscuri tehnologice, in sensul prezentului regulament, o constituie:

 • zonele de servitute, de siguranta si de protectie ale instalatiilor tehnico-edilitare si cailor de comunicatii (rutiere, aeriene, feroviare) conform avizelor emise de catre autoritatile competente in autorizarea executarii constructiilor si emiterea avizelor.

 • Se vor respecta conditiile, respectiv zonele de siguranta si de protectie, impuse prin avizul de amplasament nr. 292179416/23.12.2019 E-nel Distributie Banat.

 • Se vor respecta conditiile impuse prin avizul nr. 4514/08.04.2020 al Agentiei pentru Protectia Mediului Arad.

ART. 4 Asigurarea echiparii edilitare

 • (1) Sunt permise construcții și amenajări care se pot racorda la infrastructura edilitară existentă cu capacitatea corespunzătoare, sau pentru a cărei extindere sau realizare există surse de finanțare asigurate de investitorii interesați sau care beneficiază de surse de finanțare atrase potrivit legii.

 • (2) Sunt interzise orice construcții care, prin dimensiuni, destinație sau amplasare față de zonele cu echipare tehnico-edilitară asigurată (acoperire sub aspect teritorial și capacitate) presupun cheltuieli ce nu pot fi acoperite de nici unul din factorii interesați.

 • (3) Asigurarea echiparii edilitare, in sensul prezentului regulament, o constituie ransarea/racordarea terenului la retelele edilitare si a acceselor auto si pietonale la terenul reglementat prin PUZ.

 • (4) Amenajarea accesului auto si pietonal pe teren, respectiv racordarea terenului la retelele edilitare , se va realiza din fonduri private ale beneficiarului PUZ.

ART. 5Asigurarea compatibilitatii functiunilor

Conform P.U.G. Municipiul Arad aprobat prin HCLM Arad nr. 371/2015, terenul se afla in U.T.R. nr. 24, intr-o zona cu destinație rezidențiala - clădiri de tip urban. Funcțiunea dominanta a zonei este rezidentiala, avand in cea mai mare parte locuinte unifamiliale, dar si vecinatati cu functiuni industriale, acestea din urma regasindu-se in partea sud-vestica a zonei studiate.

Obiectivul care face obiectul PUZ-ului este constituit dintr-o singura unitate funcționala:

Lc - UNITATE FUNCȚIONALA - LOCUINȚE COELCTIVE

ART. 6Procentul de ocupare al terenului

 • (1) Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia ca procentul de ocupare al terenului si coeficientul de utilizare al terenului sa nu depaseasca limita superioara stabilita prin prezenta documentatie.

 • (2) Pentru Lc - UNITATE FUNCTIONALA - LOCUINTE COLECTIVE s-au stabilit urmatorii indicatori urbanistici:

P.O.T. = S.C./S.teren x 100 = maxim 30,00%

C.U.T. = S.C.D./S. Teren = maxim 1,20

 • (3) Regim de inaltime propus:

maxim P+3E, H maxim la streasina = 12,50 m, H maxim = 14,00 m, (maxim +120,35 NMN)

ART. 7 Lucrari de utilitate publica

In cadrul prezentului Plan Urbanistic Zonal nu sunt propuse noi obiective de utilitate publica.

 • III. CONDIȚII DE AMPLASARE SI CONFORMARE  ALE

  CONSTRUCȚIILOR

  6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERILE MINIME OBLIGATORII

ART. 8 Orientarea fata de punctele cardinale

Orientarea construcțiilor față de punctele cardinale se face, în conformitate cu prevederile normelor sanitare și tehnice, in vederea îndeplinirii următoarelor cerințe:

 • asigurarea însoririi ( inclusiv aport termic );

 • asigurarea iluminatului natural;

 • asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spațiile inchise (confort psihologic).

Conform RGU anexa 3 pct. 3.9. pentru constructiile de locuinte se va evita orientarea spre

nord a dormitoarelor.

Se recomanda orientarea spre nord a magaziilor si a atelierelor de lucru.

ART. 9Amplasarea fata de drumuri publice

Terenul reglementat prin PUZ nu este amplasat in zona de protectie si de siguranta a drumului public. Constructiile propuse prin PUZ vor fi amplasate la o distanta de minim 15m fata de drumul public -strada Ion Campineanu.

Se vor respecta conditiile impuse prin avizul nr. 203894/05.12.2019 emis de Inspectoratul de Politie Judetean ARad - Serviciul Rutier.

ART. 10 Amplasarea fata de aeroporturi

Amplasamentul este situat in zona II de servitute aeronautica civila.

 • Autorizarea executarii construcțiilor se va face cu respectarea condițiilor cuprinse in avizul de principiu nr. 304/48/10.02.2020 emis de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana.

Se va avea in vedere:

 • -r espectarea destinatiei obiectivului, a amplasamentului si a datelor din documentatia transmisa AACR in vederea obtinerii avizului;

 • -r espectarea inaltimii maxime la streasina a constructiei de 12,50m, inaltimii maxime la coama 14 m, respectiv cota absoluta maxima de +120,35NMN;

 • -f urnizarea de coordonate geografice in sistemul WGS-84 si a cotei terenului in sistem Marea Neagra 75 determinate de agenti geodezi autorizati de AACR;

 • -o bligatia beneficiarului de a instiinta viitorii proprietari/chiriasi/locatari cu privire la respectarea prevederilor avizului AACR.

Proiectele care se vor realiza vor avea la baza ridicare topografica intocmita in sistem de proiectie stereografic 1970, sistem de referinta Marea Neagra 1975.

Cota terenului natural in perimetrul studiat este de +105,48 - +106,38 NMN. Cota terenului sistematizat va fi de 106,35 NMN.

Inaltimea maxima absoluta a constructiilor propuse pe amplasamentul reglementat prin PUZ va fi de +120,35 NMN.

ART. 11 Amplasarea fata de aliniament

Constructiile nou propuse in incinta reglementata se vor amplasa la aliniamentul stradal existent, dat de constructia existenta pe amplasament, retrasa cu 3,4 m fata de limita de proprietate.

ART. 12 Amplasarea in interiorul parcelei

Autorizarea executarii constructiilor este permisa cu respectarea aliniamentelor minime obligatorii ale perimetrului construibil (avand dimensiunile maxime de 33,00 m latimesi 52,50 m lungime), conform plansa Reglementari Urbanistice:

 • a) distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform Codului Civil, - servitutea de vedere - obligația de a păstra o distanță de minimum 2,00 metri între fațadele cu ferestre sau balcoane ale clădirilor și limita proprietății învecinate, conform art. 612 din Codul Civil.

 • b) distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

 • c) Distanta minima fata de limita de proprietate vestica, frontul stradal, este stabilita de catre alinimanetul existent, a constructiei existente pe amplasament.

 • d) Distanta minima fata de limita de proprietate sudica va fi de minim3,80m

 • e) Distanta minima fata de limita de proprietate estica va fi minim 20,00 m

 • f) Distanta minima fata de limita de proprietate nordica va fi minim 5,00 m.

Se va tine cont ca distanta dintre constructiile independente propuse pe amplasament sa

fie de minim 6,00 m, dar nu mai mica de jumatate din inaltimea celei mai inalte constructii.

Este permisa realizarea de constructii pe teren, amplasate la o distanta mai mica de 6,00 m una fata de cealalta, doar in cazul in care fatadele constructiilor sunt calcane sau au ferestre aferente incaperilor secundare ale constructiei, de tip grupuri sanitare, bai, spatii depozitare, holuri, si in plus, cu condiția ca aceste corpuri de clădire sa fie cuplate intre ele sau sa aiba un corp de legătură.

 • 7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

ART. 13 Accese carosabile

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției.

Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

Accesul auto si pietonal pe amplasament se realizeaza din strada Ion Campineanu, de pe latura vestica a amplasamentului studiat. Se realizeaza doua accese carosabile, cu latimea de minim 4,00 m, una functionand ca intrare,iar cealalta ca iesire de pe proprietate, circulatia auto in incinta fiind in sistem inelar.

Lucrările proiectate vor respecta, prevederile conținute în O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în M.O. nr. 237/29.04.1998.

Circulatia in incinta se va realiza pe latura nordica si sudica, respectiv prin zona centrala a incintei, printr-o platforma cu latimea de minim 4,00 m, avand accesul si iesirea de pe proprietate pe latura vestica a incintei reglementate prin PUZ.

La amenajarea accesului se vor respecta condițiile din Avizul Politia Rutiera - Serviciul Circulatie, Directia Tehnica a Primariei Municipiului Arad.

ART. 14 Accese pietonale

Se va asigura acces pietonal pe proprietate din strada Ion Campineanu, aflata la vest de terenul studiat.

Accesul va fi conformat astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

Realizarea executiei accesului pietonal se va face pe cheltuiala beneficiarului.

 • 8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO - EDILITARA

ART. 15 Racordarea la rețelele publice de echipare edilitara existente

 • (1) Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordarii de noi consumatori la retelele existente de apa, la instalatiile de canalizare si de energie electrica.

 • (2) Daca nu exista posibilitatea racordarii conform aliniatului de mai sus, autorizarea executarii constructiilor poate fi permisa in cazul in care beneficiarul se obliga sa prelungeasca reteaua existenta, cand aceasta are capacitatea necesara sau se obliga fie sa mareasca capacitatea retelelor publice existente fie sa construiasca retele noi.

 • (3) Cheltuielile pentru lucrările de racordare și branșare care se realizează pe terenurile proprietate privată ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de investitorul sau beneficiarul interesat.

ART. 16Realizarea de retele edilitare

 • (1) Extinderea de retele edilitare se realizeaza de catre investitor, partial sau in intregime dupa caz, in conditiile contractelor incheiate.

 • (2) Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau de beneficiar.

 • (3) Retelele edilitare se vor executa in varianta de amplasare subterana, fara afectarea circulatiei publice, cu respectarea reglementarilor tehnice aplicabile si a conditiilor tehnice standardizate in vigoare privind amplasarea in localitati a retelelor edilitare subterane.

ART. 17 Proprietatea publica asupra retelelor edilitare

 • (1) Retelele de apa, canalizare, drumurile publice si alte utilitati aflate in serviciul public

sunt proprietate publica daca legea nu dispune altfel.

 • (2) Retelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica si telecomunicatii sunt proprietate publica a statului, daca legea nu dispune altfel.

 • (3) Retelele, indiferent de modul de finantare pentru executarea lor, intra in proprietatea publica.

 • 9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI ALE CONSTRUCTIILOR

ART. 18 Inaltimea construcțiilor

 • (1) Regimul maxim de inaltime stabilit pentru unitatile de locuire colectiva (existente si propuse) va fi maxim P+3E.

 • (2) Inaltimea maxima la streasina a constructiilor ( existente si propuse) va fi de 12,50 m (+118,85 NMN)

 • (3) Inaltimea maxima la coama a constructiilor ( existente si propuse) va fi de 14,00 m (+120,35 NMN)

ART. 19 Aspectul exterior al constructiilor

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei.

 • (2) Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii este interzisă.

 • (3) Fatadele laterale si posterioare ale cladirii vor fi tratate la acelasi nivel calitativ ca si fatada principala. Materialele pentru finisajul exterior vor fi de buna calitate.

 • 10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI, AGREMENT SI IMPREJMUIRI

ART. 20 Parcaje

 • (1) Autorizarea executarii constructiei se permite doar daca exista posibilitatea amenajarii parcarilor necesare in afara domeniului public.

 • (2) Pe parcelele reglementatese vor prevedea platforme pentru parcări autoturisme, destinate locatarilor.

 • (3) Numarul locurilor de parcare va fi de minim 1 loc parcare /apartament si cu respectarea prevederilor HG 525/1996, anexa 5

 • (4) Realizarea parcarilor se va face fara afecatrea domeniului public.

ART. 21 Spatii verzi si plantate, spatii agrement

 • a) Autorizarea executarii constructiei va contine obligatia crearii de spatii verzi si plantate in functie de destinatia si capacitatea constructiei, respectand prevederile legale privind protectia mediului, HG 525/1996 anexa 6, Legea 24/2007 republicata.

 • b) Se va aloca o suprafata pentru zone verzi de 2mp pentru fiecare locatar.

 • c) Suprafata minima de spatiu verde amenajat va fi de 482 mp, reprezentand 15,37% din suprafata totala a terenului. Aceasta suprafata de zona verde amenajata acopera necesarul de zona verde impus de legislatia in vigoare pentru destinatia de zona rezidentiala si include si locul de joaca pentru copii.

 • d) Parcajele inierbate propuse prin prezentul proiect au o suprafata de 621 mp, reprezentand 19,80% din totalul suprafetei terenului.

ART. 22 Imprejmuiri

În condițiile prezentului regulament, este permisă autorizarea de împrejmuiri opace sau transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice.

Aspectul imprejmuirilor se va supune acelorași exigențe ca și în cazul aspectului exterior al construcției.

Inaltimea maxima va fi mai de 2,20m.

Imprejmuirile vor fi executate din materiale rezistente si bine ancorate si pot fi prevazute cu dispozitive de semnalizare si protectie a circulatiei auto si pietonale, sau cu panouri de reclama comerciala, in conditiile legii.

 • IV. ZONIFICARE FUNCȚIONALA

  11. UNITĂȚI ȘI SUBUNITĂȚI FUNCȚIONALE

  Unitățile și subunitățile au fost reprezentate în PLANȘA - REGLEMENTĂRI URBANISTICE - ZONIFICARE, din documentația P.U.Z. “ZONA CU LOCUINȚE COLECTIVE P+3E SI AMENAJARI AFERENTE” amplasata in intravilanul municipiului Arad, str. Ion Campineanu, CF nr. 352727 Arad, CF nr. 302559 Arad, CF nr. 302553 Arad.

A fost delimitată o zonă funcțională principală (locuire colectiva). În unitatea funcțională a cărei folosință este stabilită s-au punctat și subzone funcționale cu specificații pentru fiecare.

ZONA FUNCȚIONALĂ dominantă la nivelul TERENULUI REGLEMENTAT - din

teritoriul administrativ al municipiului Arad este:

Lc-UNITATE LOCUIRE COLECTIVA rezervată pentru imobilele de locuire colectiva, inclusiv construcțiile existente pe amplsament - funcțiune unitară și de sine - stătătoare, ce cuprinde subunități funcționale necesare din punct de vedere urbanistic activitatii desfasurate și protecției mediului.

SUBUNITĂȚILE FUNCȚIONALE stabilite sunt:

 • Cc1 - subunitate functionala - CAI DE COMUNICATIE, accese carosabile si pietonale intre drumul existent si proprietate, pe latura vestica a proprietatii.

 • Cp1 - subunitate functionala - CAI DE COMUNICATIE - Platforma carosabila si pietonala in incinta, parcaje.

 • SP1 - subunitate functionala - SPATII VERZI AMENAJATE

 • SP2 - subunitate functionala -ZONA DE AGREMENT - LOC DE JOACA

 • TE1 - subunitate functionala - ECHIPARE TEHNICO EDILITARA -

PLATFORMA GOSPODĂRESCĂ

 • 12. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE

Unitati functionale:

Lc-UNITATE FUNCTIONALA PRINCIPALĂ -LOCUIRE COLECTIVA

 • -POT maxim: 30,00 %, CUT maxim : 1,2

Functiune dominanta: locuinte colective, cu mai mult de 6 apartamente.

In intreaga incinta se propune realizarea a aproximativ 53 de apartamente, apartamente cu 1 camera, 2 camere si 3 camere, destinate in principal persoanelor care lucreaza in zona industriala din imediata vecinatate.

Constructia existenta pe amplasament, va prelua de asemenea indicatorii urbanistici stabiliti prin prezenta documentatie, inclusiv reapartamentarea apartamentelor existente la acest moment, rezultand un numar mai mare de 6 apartamente in imobil.

Posibilitatea reapartamentarii imobilului in scopul realizarii a unui numar mai mare de 6 apartamente pe imobil, se va putea face doar cu respectarea reglementarilor stabilite prin prezenta documentatie de urbanism.

Funcțiuni complementare: platforme carosabile și parcaje, accese auto și pietonale, zone verzi si de agrement, rețele tehnico-edilitare, platformă gospodărească.

Utilizari interzise:

 • Se interzic activitati industriale si de depozitare de orice fel

 • Se interzic activitati care nu se inscriu in profilul zonei sau care pot incomoda functionarea acestora

Regim de inaltime:

 • Se vor autoriza construcții cu un regim de inaltime de maxim P+3E

 • Se vor autoriza supraetajari ale construcțiilor existente pana la regimul de

inaltime P+3E.

 • Inaltimea maxima a constructiilor nu va depasi14,00 m fata de cota

±0,00, respectiv cota 120,35 NMN.

Regim de aliniere:

Zona maxima de construibilitate, exceptând constructii tehnico-edilitare (post de transformare, platforma gospodărească, etc.), va avea dimensiunile maxime de 33,00 m latime

si 52,50 m lungime,va fi amplasat la cu urmatoarele retrageri fata de limitele de proprietate:

 • Nord: min. 5,00 m

 • Sud: min. 3,80 m

 • Est: min. 20,00 m

 • Vest: corpurile de cladire propuse la limita vestica a proprietatii ( frontul stradal ) se vor alinia la constructia existenta aflata pe amplasament, si anume 3,40 m.

Amplasarea pe parcela:

Se va tine cont ca distanta dintre constructiile independente propuse pe amplasament sa fie de minim 6,00 m, dar nu mai mica de jumatate din inaltimea celei mai inalte constructii.

Este permisa realizarea de constructii pe teren, amplasate la o distanta mai mica de 6,00 m una fata de cealalta, doar in cazul in care fatadele constructiilor sunt calcane sau au ferestre aferente incaperilor secundare ale constructiei, de tip grupuri sanitare, bai, spatii depozitare, holuri, si in plus, cu condiția ca aceste corpuri de clădire sa fie cuplate intre ele sau sa aiba un corp de legătură.

Parcarea autovehiculelor:

 • nu se vor autoriza decât acele construcții care vor avea asigurate locurile de parcare în interiorul zonei reglementate. Parcarea autovehiculelor pe spațiile verzi este interzisă.

 • se va prevedea minim 1 loc parcare/apartament.

Spatii verzi si plantate, spatii agrement

 • Suprafata minima de spatiu verde amenajat va fi de 482 mp, respectiv 15,37% din suprafata totala a incintei.Aceasta suprafata de zona verde amenajata acopera necesarul de zona verde impus de legislatia in vigoare pentru destinatia de zona rezidentiala si include si locul de joaca pentru copii.

 • Parcajele inierbate propuse prin prezentul proiect au o suprafata de 621 mp, reprezentand 19,80% din totalul suprafetei terenului.

Subunități funcționale:

Cc1-CAI DE COMUNICAȚIE, acces carosabil si pietonal intre drumul existent si proprietate

 • Realizarea acceselor carosabile si pietonale pe terenul reglementat se va realiza prin

amenajarea accesului rutier si pietonal cu strada Ion Campineanu, aflata pe latura vestica a amplasamentului. Se propun doua accese carosabile, cu latimea de 4,00 m, unul functionand ca intrare, iar celalalt ca iesire de pe proprietate, circulatia auto in incinta fiind in sistem inelar.

 • Lucrările proiectate respectă, prevederile conținute în O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în M.O. nr. 237/29.04.1998.

 • Costurile accesului pe terenul reglementat prin PUZ vor fi suportate de catre

investitor.

Cp1 - CAI DE COMUNICAȚIE - Platforma carosabila si pietonala in incinta, parcaje

 • Destinata realizarii unei platforme pavate pentru circulatia inelara in interiorul incintei.

 • Latimea platformei carosabile destinata circulatiei inelare din interiorul incintei va fi de minim 4,00 m

 • Se va realiza minim 1 loc de parcare pentru fiecare apartament.

 • Parcajele inierbate propuse prin prezentul proiect au o suprafata de 621 mp, reprezentand 19,80% din totalul suprafetei terenului.

SP- SPATII VERZI si SPATII AGREMENT

 • Se vor amenaja spatii verzi decorative si de protectie - cu plante și arbuști de talie mică / medie si gazon.

 • Se vor amenaja spatii verzi amenajate de minim 482 mp, respectiv 15,37% din suprafata totala a incintei. Aceasta suprafata de zona verde amenajata acopera necesarul de zona verde impus de legislatia in vigoare pentru destinatia de zona rezidentiala si include si locul de joaca pentru copii.

TE - ECHIPARE TEHNICO EDILITARA - PLATFORMA GOSPODĂREASCĂ

 • Va fi destinata echipării tehnico-edilitare: post transformare, post reglare-măsurare gaz metan, platforma gospodărească, etc.

 • Platforma gospodărească se va amplasa cat mai aproape de limita vesticaa proprietatii, in zona accesului carosabil in incinta reglementata.

 • Platforma gospodărească se va amplasa in afara zonei construibile, la o distanta minim 10 m fata de constructia cu destinatia de locuinte colective.

 • Intre platforma gospodăreasca propusa si clădirile existente învecinate de pe latura

vestica distanta minima va fi de 10,00 m.

 • V. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

Soluția urbanistică adoptată reglementează din punct de vedere urbanistic zona studiată în prezenta documentație.

Certificatul de Urbanism care se va elibera pentru faza Autorizație de Construire va cuprinde elemente obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism.

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma aprobării Planului Urbanistic Zonal și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și menținerii la zi a situației din zonă.

Intocmit,

arh. TUTU Andreea

Urbanism:


arh. Gheorghe SECULICI   RUR -B,C,D,E,F,G

PROIECTANT GENERAL: SC TARA PLAN SRL

ARA Arad, str. t. Vladimirescu nr. 15/A, 310010, ’^J^^^FPLAN Reg.Com. J02/1251/2OO6, CUI RO18832512 tel. 0749-111572, fax. 0357-402363

Pr. nr.

Faza:

Den. pr.:

154/2019

P.U.Z.

„P.U.Z. si R.L.U. - ZONA CU LOCUINȚE COLECTIVE P+3E si AMENAJARILE AFERENTE,, Jud. Arad, intravilan Arad, str. I. Campineanu, C.F. nr. 352727, 302559, 302553 Arad

Beneficiar:

S.C. HCM ANTISTATIC S.R.L.

MEMORIU - STUDIU DE INSORIRE

1. DATE GENERALE

Denumirea proiectului:

"P.U.Z. si R.L.U. - ZONA CU LOCUINTE COLECTIVE P+3E SI AMENAJARI AFERENTE”

Amplasament:

Arad, intravilan, str. I. Campineanu, C.F. nr. 352727 Arad, 302559 Arad, 302553 Arad

Proiectant general:

s.c. TARA PLAN s.r.l.

Beneficiar:

S.C. HCM ANTISTATIC S.R.L.

Numar proiect:

154/2019

Faza de proiectare:

P.U.Z.

 • 2. OBIECTIVUL LUCRARII

Prezenta documentație este întocmită în vederea determinării condițiilor de iluminare naturală si a influențelor asupra vecinătăților imediate, determinate de amplasarea unor imobile cu destinatia de locuire care sa cuprinda imobilele propriu-zise, zone verzi, zone carosabile, platforme de parcare si dotari tehnico-edilitare.

Functiunea propusa este cea de locuire colectiva, functiune predominanta in zona.

Regimul de inaltime a imobilelor propuse de maxim P+3E - Corp B, inaltime maxima la streasina de 12,50 m, respectiv inaltime maxima de 14,00 m.

Intervențiile urbanistice in zona propusa spre reglementare se referă la realizarea unei zone de locuinte colective. Se propune construirea a doua imobile de locuinte colective cu mai mult de 6 apartamente, avand regim de inaltime maxim P+3E, inaltimea maxima la streasina +12,50 m,respectiv inaltime maxima +14,00 m - Corp B. Totodata, se propune ca imobilul existent pe amplasament - Corp A, in curs de executie, cu functiunea de locuinte colective, avand regim de inaltime P+2E, care acomodeaza la acest moment 6 apartamente, sa preia reglementarile si indicatorii urbanistici propusi, si anume posibilitatea completarii constructiei existente cu nivele pana la regimul de inaltime maxim admis de P+3, inaltime maxima la streasina +12,50 m, respectiv inaltime maxima +14,00 m si posibilitatea realizarii a mai mult de 6 apartamente in imobil.

In intreaga incinta se propune realizarea a aproximativ 53 de apartamente, apartamente cu 1 camera, 2 camere si 3 camere, destinate in principal persoanelor care lucreaza in zona industriala din imediata vecinatate.

Nu sunt propuse zonificari ale terenului, acesta fiind destinat unei singure functiuni, cea de locuire, cu amenajarile aferente: parcari, platforme carosabile, echipare tehnico - edilitara, spatii verzi amenajate, spatii de agrement-loc de joaca.

Se va tine cont ca distanta dintre constructiile independente propuse pe amplasament sa fie de minim 6,00 m, dar nu mai mica de jumatate din inaltimea celei mai inalte constructii. Este permisa realizarea de constructii pe amplasament, amplasate la o distanta mai mica de 6,00 m una fata de cealalta, doar in cazul in care fatadele constructiilor sunt calcane sau au ferestre aferente incaperilor secundare ale constructiei, de tip grupuri sanitare, bai, spatii depozitare, holuri, si in plus, cu condiția ca aceste corpuri de clădire sa fie cuplate intre ele sau sa aiba un corp de legătură.

 • 3. SITUATIA EXISTENTA

Conform P.U.G. Municipiul Arad, terenurile se afla in U.T.R. nr. 24, intr-o zona preponderent rezidentiala, avand ca vecinatati si functiuni industriale (in partea vestica a amplasamentului). Functiunea complementara admisa zonei: spatii comerciale si prestari servicii.

Accesul auto si pietonal pe amplasament se realizeaza din strada Ion Campineanu, de pe latura vestica a amplasamentului studiat. Actualmente, accesul auto si pietonal pe proprietate se realizeaza individual pe fiecare din parcelele studiate. Prin prezenta documentatie se propune tratarea unitara a incintei studiate, prin realizarea a doua accese carosabile, cu latimea de minim 4,00 m, una functionand ca intrare, iar cealalta ca iesire de pe proprietate, circulatia auto in incinta fiind in sistem inelar.

Folosinta actuala a terenului este curti-constructii.

Tema de proiectare solicita amenajarea unei incinte cu destinatia locuire, care sa cuprinda imobilele propriu-zise, zone verzi, zone carosabile si platforme de parcare, dotari tehnico-edilitare.

Zona studiata are urmatoarele vecinatati:

 • Nord- terenuri proprietate privata;

 • Est - terenuri proprietate privata;

 • Sud - terenuri proprietate privata;

 • Vest - strada Ion Campineanu.

Functiunea propusa este cea de locuire colectiva, functiune predominanta in zona.

Pentru intreaga incinta se estimeaza un numar de 53 apartamente, respectiv 53 locuri de parcare estimate.

 • 4. DETALIEREA STUDIULUI DE INSORIRE

Principalele directii de abordare a Studiului de Insorire au fost urmatoarele:

o Alegerea programului informatic care poate facilita realizarea precisa a studiului. In acest sens a fost ales programul de proiectare volumetrica ArchiCAD care permite atat introducerea datelor de amplasament (curbe de nivel, repere nivelmetrice, limite de amplasament), a volumelor construite ale cladirilor cat si a conditiilor specifice de insorire pentru Romania

Introducerea datelor specifice ale amplasamentului: longitudine- 21° 15'E, latitudine- 46° 12'N, configuratia terenului, limitele amplasamentului, pozitia constructiilor in zona studiata (amplasament studiat si vecini), volumul exterior al constructiilor.

Introducere date amplasament in programul de calcul

o Alegerea momentelor de timp la care se vor face observațiile. A fost ales astfel drept moment de timp definitoriu asupra influentelor noii constructii asupra constructiilor vecine data solstitiului de iarna (22 decembrie - ziua cea mai scurta a anului), studiul realizandu-se pe intervalul intre orele 9:00 si 17:00.

o La solstițiu de iarnă ziua este mai scurtă decât noaptea, Soarele este mai departe de Pământ, radiația luminoasă este mai slabă, umbrele purtate de obiecte sunt mai puțin definite și mai lungi, spectrul radiației solare este mai redus fiind filtrat de umezeala din aer și de plafonul de nori.

o Trebuie menționat că pentru toate imaginile de mai jos s-au folosit aceeași parametri, condiții atmosferice și de vizibilitate, diferențele care au apărut datorîndu-se azimutului solar specific anotimpului.

 • 5. CONCLUZII ALE STUDIULUI DE INSORIRE

Începînd cu ora 16:30 soarele incepe sa apuna, influențele dintre clădiri nefiind relevante.

S-au urmarit trei obiective pentru prezentul studiu de insorire si anume:

 • A. Influenta obiectivului propus asupra locuintei unifamiliale de pe strada Ion Campineanu, nr. 62, aflata la sud de obiectivul studiat.

 • B. Influenta corpului B de cladire asupra corpului A de cladire de pe amplasamentul studiat.

 • C. Influenta obiectivului propus asupra locuintei unifamiliale de pe strada Ion Campineanu, nr. 70, aflata la nord de obiectivul studiat.

 • A. Influenta obiectivului propus asupra locuintei unifamiliale de pe strada Ion Campineanu, nr. 62, aflata la sud de obiectivul studiat.

Conform plansei anexate studiului de insorire, fatada locuintei unifamiliale de pe strada Ion Campineanu, nr. 62, nu este umbrita de locuinta colectiva P+3E

 • B. Influenta corpului B de cladire asupra corpului A de cladire de pe amplasamentul studiat

Conform plansei anexate studiului de insorire, fatada sudica a corpului de cladire A, are asigurat un interval de insorire intre orele 14:40 - 16:10, asigurandu-se insorirea camerelor de locuit timp de cel putin 1,5 ore/zi, la solstitiu de iarna.

 • C. Influenta obiectivului propus asupra locuinte unifamiliale de pe strada Ion Campineanu, nr. 70, aflata la nord de obiectivul studiat.

Conform plansei anexate studiului de insorire, fatada sudica a locuintei unifamiliale de pe strada Ion Campineanu, nr. 70, aflata la nord de obicetivul studiat, are asigurat un interval de insorire intre orele 12:00 si 17:00, sigurandu-se insorirea camerelor de locuit timp de cel putin 1,5 ore/zi la solstitiu de iarna.

In urma efectuarii studiului de insorire a obiectivului propus - „ZONA LOCUINTE COLECTIVE P+3E SI AMENAJARILE AFERENTE”, se demonstreaza prin plansele atasate memoriului si se constata ca sunt respectate prevederile ord. 119/2014 art. 3, aliniat 1: [(1) Amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de minimum 1:1/2 ore la solstitiul de iarna, a incaperilor de locuit din cladire si din locuintele invecinate.]

Întocmit, arh. ANDREEA TUȚU

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONA LOCUINȚE COLECTIVE P+3E

SI AMENAJARI AFERENTE

Mun. Arad, str. Ion Campineanu, C.F. nr. 352727, 302559,302553 Arad.

“ol ÎNCADRARE in zona

ZONA INCINTA REGLEMENTATA

Sconf.C.F. 352727, 302559,302553Arad

S total: 3.136 mp

Teren proprietate privata S.C. HCM ANTISTATIC S.R.L.

PROIECTANT :

ARA P LAN Arad, T. Vladimirescu 15/A, 310010, Nr. Reg. Corn. 302/1251/2006, CUI RO 18832512 BRD Arad - R014.BRDE.020S.V189.5550.0200. tel.0749111572, fax.0357/402363

BENEFICIAR:

S.C. HCM ANTISTATIC S.R.L.

DENUMIRE PROIECT:

ZONA LOCUINȚE COLECTIVE P+3E SI

AMENAJARI AFERENTE adresa: mun. Arad, str. Ion Campineanu, CF nr.

352727. 302559. 302553 Arad

PR. NR.:

154/2019

Sef proiect:

arh. Gheorghe SECULICI

SCARA:

OBIECT:

FAZA:

P.U.Z.

Proiectat:

arh.Andreea TUTU

DENUMIRE PLANȘA:

ÎNCADRAREA IN ZONA

NR. PLANȘA:

00 A

Desenat:

arh.Andreea TUTU

NOI. 2019