Hotărârea nr. 277/2020

Hotărârea Nr.277 din 23-07-2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent pentru obiectivul de investitie: Construire locuinte individuale si functiuni complementare-Zona Sanevit, Municipiul Arad, Judetul Arad, proiect nr. 70/2018, elaborat de SC Pro Urban SRL

H O T Ă R Â R E A nr. 277 din 23 iulie 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent pentru obiectivul de investiție: Construire locuințe individuale și funcțiuni complementare-Zona Sanevit, Municipiul Arad, Județul Arad, proiect nr. 70/2018, elaborat de SC Pro Urban SRL

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 6989 din 31.01.2020 și Referatul de aprobare nr. 49480 din 17.07.2020,

Analizând raportul informării și consultării publicului nr. 2294 din 15.01.2020, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 49.416 din 17.07.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal, precum și raportul nr. 6987 din 31.01.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, privind demararea procedurii de transparență decizională pentru documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.),

Văzând avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 25 din 31.12.2019,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;

Cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Potrivit Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ G.M. 010 - 2000,

Cu îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (16 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului de investiție Construire locuințe individuale și funcțiuni complementare - Zona

Sanevit, Municipiul Arad, Județul Arad, conform documentației din anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize și cu următoarele date generale:

1.Beneficiari: conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2.Elaborator: S.C. PRO URBAN S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Șerban Elvira, proiect nr. 70/2018;

3.Suprafața aferentă terenului reglementat prin prezentul P.U.Z. este de 56.300 mp, identificată prin extrasele C.F. cuprinse în Anexa 2.

Art. 2. Se aprobă următoarele condiții de construire:

 • 1. Funcțiunea principală: zonă locuințe individuale pentru parcelele identificate prin extrasele C.F. menționate în anexă, cu funcțiuni complementare: spații comerciale, birouri, cabinete medicale si alte servicii.

În incinta studiată au fost propuse cca 84 loturi pentru construirea clădirilor de locuit, clădiri izolate sau cuplate. Suprafața loturilor variază între 200 mp și 1.500 mp.

Pentru parcelele înscrise în C.F. nr. 343133 - Arad și C.F. nr. 343134 - Arad, totalizând 1.500 mp (1.000 mp + 500 mp), prezenta documentație P.U.Z. nu le va reglementa, ele vor avea restricție de construire până la elaborare de P.U.D sau P.U.Z., după caz. Din cei 1.500 mp, vor fi alocați 1.225 mp pentru construire de locuințe, 210 mp pentru circulații si 65 mp pentru spații verzi (de aliniament și amenajate).

 • 2. POT max = 40% pe lot, pentru locuințe și funcțiuni complementare;

 • 3. CUT max = 1,20 pe lot, pentru locuințe și funcțiuni complementare;

 • 4. Regimul de înălțime S/D+P+1, Hmaxcornișă = 7,50 m Hmaxcoamă = 14,12 m;

 • 5. Zone verzi: min 12,81% pe lot și 7,63 % pe incintă (zonă verde amenajată și de aliniament);

 • 6. Dimensiunile acceselor nou create, cât și a drumurilor executate din incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi executate conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor, înaintea autorizării construcțiilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa, vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

 • 7. Înaintea autorizării, parcelele vor avea forma și suprafața prevăzute în documentația de urbanism, obținute în urma unificării și reparcelării parcelelor inițiale înscrise în C.F.-urile menționate în anexă, inclusiv pentru străzile nou create. Se va nota în extrasele C.F. pentru străzile nou create, dreptul de servitute și cotă - parte din suprafața drumului.

Se admite ca, după aprobarea P.U.Z., parcelele, în situația în care se dorește, să poată fi unificate sau parcelate cu respectarea condiției ca toate celelalte reglementări ale P.U.Z.-ului să fie respectate (P.O.T, C.U.T., retrageri față de aliniament, față de limitele posterioare și laterale, regim de înălțime, înălțime maximă la cornișă și coamă, funcțiuni admise ale zonei).

 • 8. Pe cheltuiala investitorului, se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale, necesare funcționării noii zone, cu funcțiunea zonă locuințe individuale izolate sau cuplate, urmând ca, după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa, vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

 • 9. Pentru parcela cu extrasul C.F. nr. 340013 - Arad, teren arabil în suprafață totală de 1.500 mp, înscriere provizorie Unitatea Administrativ-Teritorială Arad (Municipiul Arad), se aprobă funcțiunea de zonă spații verzi amenajate, loc de joacă și parcare inierbată.

Pentru parcela cu extrasul C.F. nr. 339978 - Arad, teren arabil în suprafață totală de 410 mp, înscriere provizorie Unitatea Administrativ-Teritoriala Arad (Municipiul Arad), se aprobă funcțiunea de zonă spații verzi amenajate și drum.

Pentru parcela cu extrasul C.F. nr. 340022 - Arad, teren arabil în suprafață totală de 2.965 mp, proprietar Municipiul Arad, se aprobă funcțiunea de drum.

Art. 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal este valabil 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către beneficiarii cuprinși în Anexă și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

Cod PMA -S4-02


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 23.07.2020

BENEFICIARI:

TOMESCU ADRIAN DORU, TABUIA MARIUS, TABUIA STELIANA-LUMINIȚA, S.C. AD MAIORA S.R.L., TABUIA PETRUTA-DANIELA, ROSUT FLORIN, TABUIA ADIAN OCTAVIAN, UAT ARAD (MUNICIPIUL ARAD), MURESAN RUSALIM, ROSMARIN FLORIN, SIBIESCU SANDU ALIN, ASMARANDEI MIOARA, SPATARU ADRIANA, BATEA COSMIN RAZVAN, BATEA FLORENTINA ADINA, NEGOITA TEODOR, BOTEZAT ANCA RAMONA, ROSU ADINA, SIMBOAN VASILE, SIMBOAN GILDA, SIMBOAN IOAN IOSIF, SIMBOAN LILIANA, MACIULSCHI PUIU, MACIULSCHI FLOARE, ACHIM ZENO CATALIN, BRIA LIVIA-ANCUTA, BRIA CALIN FLORIN, SOAVA IONEL SILVIU, SOAVA CRISTINA, REDAC IOAN, REDAC CLAUDIA-LAURA, VOIMERESTEAN DOCHITA, VOIMERESTEAN GHEORGHE, LUNGU VICTOR-CALIN, LUNGU (BALOG) IOANA, PAGUBA GHEORGHE, NICOLIN DIANA-ELVIRA, HORHAT FLORIN-GEORGE, TATUCU GHEORGHE-ALEXANDRU, TATUCA MARIA-ANDREEA, SOFICA DORIN-GELU, SOFICA MARIA, TICA IOAN-TIBERIU, LUNGU ALEXANDRU-CONSTANTIN, IOJA CAMELIA, GORGAN MARGOT-CRISTINA, GORGAN BETTINA-ANDREIA, TICA IOAN-TIBERIU, FEKETE ISTVAN, FEKETE RAMONA VIORELA

Suprafața aferentă incintei reglementate prin prezentul P.U.Z. este de 56.300 mp, conform Planului Topografic, astfel:

 • 1 .C.F. nr. 340072 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tomescu Adrian-Doru, suprafața terenului este de 8.433 mp,

 • 2 .C.F. nr. 340067 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 872 mp, 3.C.F. nr. 340058 - Arad, arabil întravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 128 mp,

 • 4 .C.F. nr. 340062 - Arad, arabil în intravilan, proprietar S.C. AD MAIORA S.R.L., suprafața terenului este de 872 mp,

 • 5 .C.F. nr. 340053 - Arad, arabil în extravilan, proprietar S.C. AD MAIORA S.R.L., suprafața terenului este de 128 mp,

 • 6 .C.F. nr. 340056 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 872 mp,

 • 7 .C.F. nr. 340042 - Arad, arabil întravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 128 mp, 8.C.F. nr. 340050 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Petruța-Daniela, suprafața terenului este de 873 mp,

 • 9 .C.F. nr. 340034 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius și Tabuia Steliana-Luminița, suprafața terenului este de 127 mp,

 • 10 .C.F. nr. 340038 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 873 mp,

 • 11 .C.F. nr. 340024 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 127 mp,

 • 12 .C.F. nr. 341460 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Petruța-Daniela, suprafața terenului este de 655 mp,

 • 13 .C.F. nr. 341492 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius și Tabuia Steliana-Luminița, suprafața terenului este de 95 mp,

 • 14 .C.F. nr. 341461 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Rosuț Florin, suprafața terenului este de 218 mp,

 • 15 .C.F. nr. 341493 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Roșuț Florin, suprafața terenului este de 32 mp, 16.C.F. nr. 340021 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 874 mp,

 • 17 .C.F. nr. 340004 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 126 mp,

 • 18 .C.F. nr. 340012 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Adrian-Octavian, suprafața terenului este

de 878 mp,

 • 19 .C.F. nr. 339991 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Adrian-Octavian, suprafața terenului este de 122 mp,

 • 20 .C.F. nr. 340002 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 878 mp,

 • 21 .C.F. nr. 339982 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 122 mp,

 • 22 .C.F. nr. 339990 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Adrian-Octavian, suprafața terenului este de 894 mp

 • 23 .C.F. nr. 339969 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Adrian-Octavian, suprafața terenului este de 106 mp,

 • 24 .C.F. nr. 339978 - Arad, arabil în extravilan, înscriere provizorie Unitatea Administrativ-Teritoriala Arad, suprafața terenului este de 410 mp,

 • 25 .C.F. nr. 340000 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Mureșan Rusalim Paul, Bratu Florica, Sibiescu Sandu-Alin, Asmarandei Mioara, Spătariu Adriana, suprafața terenului este de 1.500 mp,

 • 26 .C.F. nr. 339989 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Mureșan Rusalim Paul, Bratu Florica, Sibiescu Sandu-Alin, Asmarandei Mioara, Spătariu Adriana, suprafața terenului este de 1.500 mp,

 • 27 .C.F. nr. 339956 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Mureșan Rusalim Paul, Bratu Florica, Sibiescu Sandu-Alin, Asmarandei Mioara, Spătariu Adriana, suprafața terenului este de 1.500 mp,

 • 28 .C.F. nr. 339963 - Arad, arabil intravilan proprietar Batea Constantin Razvan, Batea Florentina

Adina, suprafata terenului este de 1.500 mp,

 • 29 .C.F. nr. 346029 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Negoiță Teodor, Botezat Anca-Ramona, suprafața terenului este de 750 mp,

 • 30 .C.F. nr. 339996 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Roșu Adina (Știuca Seracu Monica-Gabriela, Știuca Seracu Florin-Eugen - drept de uzufruct viager), suprafața terenului este de 1.500 mp,

 • 31 .C.F. nr. 340015 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Simboan Vasile-Flaviu, Simboan Gilda, Simboan

Ioan-Iosif, Simboan Liliana, suprafața terenului este de 1.500 mp,

 • 32 .C.F. nr. 340028 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Maciulschi Puiu, Maciulschi Floare, suprafața terenului este de 1.500 mp,

 • 33 .C.F. nr. 340045 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Achim Zeno-Cătălin, suprafața terenului este de

1.500 mp,

 • 34 .C.F. nr. 344263 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Bria Livia-Ancuța, Bria Călin-Florin, suprafața terenului este de 750 mp,

 • 35 .C.F. nr. 344264 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Soava Ionel-Silviu, Soava Cristina, suprafața terenului este de 750 mp,

 • 36 .CF nr. 340041 - Arad, arabil intravilan proprietari Redac Ioan, Redac Claudia-Laura, Voimerestean Dochita, Voimerestean Gheorghe, suprafata terenului este de 1.500 mp,

 • 37 .C.F. nr. 340027 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Lungu Victor-Călin, Lungu (Bolog) Ioana, suprafața terenului este de 1.500 mp,

 • 38 .C.F. nr. 340013 - Arad, arabil în extravilan, înscriere provizorie Unitatea Administrativ-Teritorială

Arad, suprafața terenului este de 1.500 mp,

 • 39 .C.F. nr. 339995 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Paguba Gheorghe, suprafața terenului este de

1.500 mp,

 • 40 .C.F. nr. 339979 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Mureșan Rusalim Paul, Bratu Florica, Sibiescu Sandu-Alin, Asmarandei Mioara, Spătariu Adriana, suprafața terenului este de 1.500 mp,

 • 41 .C.F. nr. 340022 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Municipiul Arad, suprafața terenului este de

2.965 mp,

 • 42 .C.F. nr. 340018 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Nicolin Diana-Elvira, suprafața terenului este de

2.401 mp,

 • 43 .C.F. nr. 339783 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Horhat Florin-George, suprafața terenului este de1.200 mp,

 • 44 .C.F. nr. 347576 - Arad, (rezultat din dezmembrarea imobilului cu C.F. 339773 - Arad), arabil în intravilan, proprietari Tatucu Gheorghe-Alexandru, Tatucu Maria-Andreea, suprafața terenului este

600 mp,

 • 45 .C.F. nr. 347575 - Arad, (rezultat din dezmembrarea imobilului cu C.F. 339773 - Arad), arabil în intravilan, proprietari Sofica Dorin-Gelu, Sofica Maria (Sofica Dan-Adrian, Sofica Erika-Monica-uzufruct viager), suprafața terenului este 600 mp,

 • 46 .C.F. nr. 339886 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Tica Ioan-Tiberiu, suprafața terenului este de 540 mp,

 • 47 .C.F. nr. 339903 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Lungu Alexandru-Constantin, suprafața terenului este 1.100 mp,

 • 49 .C.F. nr. 340265 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Gorgan Margot-Cristina, Gorgan Bettina-Andreia, suprafața terenului este 1.100 mp,

 • 50 .C.F. nr. 340266 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Ioja Camelia, suprafața terenului este 1.10 mp,

 • 51 .C.F. nr. 340267 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Tica Ioan-Tiberiu, suprafața terenului este de

540 mp,

 • 52 .C.F. nr. 343133 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Sarkozi Victor-Ludovic, Sarkozi Ramona, suprafața terenului este de 1.000 mp,

 • 53 .C.F. nr. 343134 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Sarkozi Robert-Valeriu, suprafața terenului este de 500 mp,

 • 54 .C.F. nr. 346028 - Arad, curți construcții în intravilan, proprietari Fekete Istvan, Fekete Ramona Viorela,

Suprafața terenului este de 750 m.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


ROMÂNIA                             Proiect                       Avizat:

JUDEȚUL ARAD                                    SECRETAR GENERAL

MUNICIPIUL ARAD                                         Lilioara STEPANESCU

CONSILIUL LOCAL

Nr. 44/03.02.2020

H O T Ă R Â R E A nr. ______

din___________________2020

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent pentru obiectivul de investiție: Construire locuințe individuale și funcțiuni complementare-Zona Sanevit, Municipiul Arad, Județul Arad, proiect nr. 70/2018, elaborat de

SC Pro Urban SRL

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 6989 din 31.01.2020 și Referatul de aprobare nr. 49480 din 17.07.2020,

Analizând raportul informării și consultării publicului nr. 2294 din 15.01.2020, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 49.416 din 17.07.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal, precum și raportul nr. 6987 din 31.01.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, privind demararea procedurii de transparență decizională pentru documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.),

Văzând avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 25 din 31.12.2019,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;

Cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Potrivit  Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului

Urbanistic Zonal, indicativ G.M. 010 - 2000,

Cu îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului de investiție Construire locuințe individuale și funcțiuni complementare - Zona Sanevit, Municipiul Arad, Județul Arad, conform documentației din anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize și cu următoarele date generale:

1.Beneficiari: conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2.Elaborator: S.C. PRO URBAN S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Șerban Elvira, proiect nr. 70/2018;

3.Suprafața aferentă terenului reglementat prin prezentul P.U.Z. este de 56.300 mp, identificată prin extrasele C.F. cuprinse în Anexa 2.

Art 2. Se aprobă următoarele condiții de construire:

 • 1. Funcțiunea principală: zonă locuințe individuale pentru parcelele identificate prin extrasele C.F. menționate în anexă, cu funcțiuni complementare: spații comerciale, birouri, cabinete medicale si alte servicii.

În incinta studiată au fost propuse cca 84 loturi pentru construirea clădirilor de locuit, clădiri izolate sau cuplate. Suprafața loturilor variază între 200 mp și 1.500 mp.

Pentru parcelele înscrise în C.F. nr. 343133 - Arad și C.F. nr. 343134 - Arad, totalizând 1.500 mp (1.000 mp + 500 mp), prezenta documentație P.U.Z. nu le va reglementa, ele vor avea restricție de construire până la elaborare de P.U.D sau P.U.Z., după caz. Din cei 1.500 mp, vor fi alocați 1.225 mp pentru construire de locuințe, 210 mp pentru circulații si 65 mp pentru spații verzi (de aliniament și amenajate).

 • 2. POT max = 40% pe lot, pentru locuințe și funcțiuni complementare;

 • 3. CUT max = 1,20 pe lot, pentru locuințe și funcțiuni complementare;

 • 4. Regimul de înălțime S/D+P+1, Hmaxcornișă = 7,50 m Hmaxcoamă = 14,12 m;

 • 5. Zone verzi: min 12,81% pe lot și 7,63 % pe incintă (zonă verde amenajată și de aliniament);

 • 6. Dimensiunile acceselor nou create, cât și a drumurilor executate din incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi executate conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor, înaintea autorizării construcțiilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa, vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

 • 7. Înaintea autorizării, parcelele vor avea forma și suprafața prevăzute în documentația de urbanism, obținute în urma unificării și reparcelării parcelelor inițiale înscrise în C.F.-urile menționate în anexă, inclusiv pentru străzile nou create. Se va nota în extrasele C.F. pentru străzile nou create, dreptul de servitute și cotă - parte din suprafața drumului.

Se admite ca, după aprobarea P.U.Z., parcelele, în situația în care se dorește, să poată fi unificate sau parcelate cu respectarea condiției ca toate celelalte reglementări ale P.U.Z.-ului să fie respectate (P.O.T, C.U.T., retrageri față de aliniament, față de limitele posterioare și laterale, regim de înălțime, înălțime maximă la cornișă și coamă, funcțiuni admise ale zonei).

 • 8. Pe cheltuiala investitorului, se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale, necesare funcționării noii zone, cu funcțiunea zonă locuințe individuale izolate sau cuplate, urmând ca, după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa, vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

 • 9. Pentru parcela cu extrasul C.F. nr. 340013 - Arad, teren arabil în suprafață totală de 1.500 mp, înscriere provizorie Unitatea Administrativ-Teritorială Arad (Municipiul Arad), se aprobă funcțiunea de zonă spații verzi amenajate, loc de joacă și parcare inierbată.

Pentru parcela cu extrasul C.F. nr. 339978 - Arad, teren arabil în suprafață totală de 410 mp, înscriere provizorie Unitatea Administrativ-Teritoriala Arad (Municipiul Arad), se aprobă funcțiunea de zonă spații verzi amenajate și drum.

Pentru parcela cu extrasul C.F. nr. 340022 - Arad, teren arabil în suprafață totală de 2.965 mp, proprietar Municipiul Arad, se aprobă funcțiunea de drum.

Art. 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal este valabil 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către beneficiarii cuprinși în Anexă și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   SECRETAR GENERAL

Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente Red/Verif. L.F./S.D.

Cod:PMA-S4-01

BENEFICIARI:

TOMESCU ADRIAN DORU, TABUIA MARIUS, TABUIA STELIANA-LUMINIȚA, S.C. AD MAIORA S.R.L., TABUIA PETRUTA-DANIELA, ROSUT FLORIN, TABUIA ADIAN OCTAVIAN, UAT ARAD (MUNICIPIUL ARAD), MURESAN RUSALIM, ROSMARIN FLORIN, SIBIESCU SANDU ALIN, ASMARANDEI MIOARA, SPATARU ADRIANA, BATEA COSMIN RAZVAN, BATEA FLORENTINA ADINA, NEGOITA TEODOR, BOTEZAT ANCA RAMONA, ROSU ADINA, SIMBOAN VASILE, SIMBOAN GILDA, SIMBOAN IOAN IOSIF, SIMBOAN LILIANA, MACIULSCHI PUIU, MACIULSCHI FLOARE, ACHIM ZENO CATALIN, BRIA LIVIA-ANCUTA, BRIA CALIN FLORIN, SOAVA IONEL SILVIU, SOAVA CRISTINA, REDAC IOAN, REDAC CLAUDIA-LAURA, VOIMERESTEAN DOCHITA, VOIMERESTEAN GHEORGHE, LUNGU VICTOR-CALIN, LUNGU (BALOG) IOANA, PAGUBA GHEORGHE, NICOLIN DIANA-ELVIRA, HORHAT FLORIN-GEORGE, TATUCU GHEORGHE-ALEXANDRU, TATUCA MARIA-ANDREEA, SOFICA DORIN-GELU, SOFICA MARIA, TICA IOAN-TIBERIU, LUNGU ALEXANDRU-CONSTANTIN, IOJA CAMELIA, GORGAN MARGOT-CRISTINA, GORGAN BETTINA-ANDREIA, TICA IOAN-TIBERIU, FEKETE ISTVAN, FEKETE RAMONA VIORELA

Suprafața aferentă incintei reglementate prin prezentul P.U.Z. este de 56.300 mp, conform Planului Topografic, astfel:

 • 1 .C.F. nr. 340072 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tomescu Adrian-Doru, suprafața terenului este de 8.433 mp,

 • 2 .C.F. nr. 340067 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 872 mp, 3.C.F. nr. 340058 - Arad, arabil întravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 128 mp,

 • 4 .C.F. nr. 340062 - Arad, arabil în intravilan, proprietar S.C. AD MAIORA S.R.L., suprafața terenului este de 872 mp,

 • 5 .C.F. nr. 340053 - Arad, arabil în extravilan, proprietar S.C. AD MAIORA S.R.L., suprafața terenului este de 128 mp,

 • 6 .C.F. nr. 340056 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 872 mp,

 • 7 .C.F. nr. 340042 - Arad, arabil întravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 128 mp, 8.C.F. nr. 340050 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Petruța-Daniela, suprafața terenului este de 873 mp,

 • 9 .C.F. nr. 340034 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius și Tabuia Steliana-Luminița, suprafața terenului este de 127 mp,

 • 10 .C.F. nr. 340038 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 873 mp,

 • 11 .C.F. nr. 340024 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 127 mp,

 • 12 .C.F. nr. 341460 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Petruța-Daniela, suprafața terenului este de 655 mp,

 • 13 .C.F. nr. 341492 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius și Tabuia Steliana-Luminița, suprafața terenului este de 95 mp,

 • 14 .C.F. nr. 341461 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Rosuț Florin, suprafața terenului este de 218 mp,

 • 15 .C.F. nr. 341493 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Roșuț Florin, suprafața terenului este de 32 mp, 16.C.F. nr. 340021 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 874 mp,

 • 17 .C.F. nr. 340004 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 126 mp,

 • 18 .C.F. nr. 340012 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Adrian-Octavian, suprafața terenului este

de 878 mp,

 • 19 .C.F. nr. 339991 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Adrian-Octavian, suprafața terenului este de 122 mp,

 • 20 .C.F. nr. 340002 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 878 mp,

 • 21 .C.F. nr. 339982 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 122 mp,

 • 22 .C.F. nr. 339990 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Adrian-Octavian, suprafața terenului este de 894 mp

 • 23 .C.F. nr. 339969 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Adrian-Octavian, suprafața terenului este de 106 mp,

 • 24 .C.F. nr. 339978 - Arad, arabil în extravilan, înscriere provizorie Unitatea Administrativ-Teritoriala Arad, suprafața terenului este de 410 mp,

 • 25 .C.F. nr. 340000 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Mureșan Rusalim Paul, Bratu Florica, Sibiescu Sandu-Alin, Asmarandei Mioara, Spătariu Adriana, suprafața terenului este de 1.500 mp,

 • 26 .C.F. nr. 339989 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Mureșan Rusalim Paul, Bratu Florica, Sibiescu Sandu-Alin, Asmarandei Mioara, Spătariu Adriana, suprafața terenului este de 1.500 mp,

 • 27 .C.F. nr. 339956 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Mureșan Rusalim Paul, Bratu Florica, Sibiescu Sandu-Alin, Asmarandei Mioara, Spătariu Adriana, suprafața terenului este de 1.500 mp,

 • 28 .C.F. nr. 339963 - Arad, arabil intravilan proprietar Batea Constantin Razvan, Batea Florentina

Adina, suprafata terenului este de 1.500 mp,

 • 29 .C.F. nr. 346029 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Negoiță Teodor, Botezat Anca-Ramona, suprafața terenului este de 750 mp,

 • 30 .C.F. nr. 339996 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Roșu Adina (Știuca Seracu Monica-Gabriela, Știuca Seracu Florin-Eugen - drept de uzufruct viager), suprafața terenului este de 1.500 mp,

 • 31 .C.F. nr. 340015 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Simboan Vasile-Flaviu, Simboan Gilda, Simboan

Ioan-Iosif, Simboan Liliana, suprafața terenului este de 1.500 mp,

 • 32 .C.F. nr. 340028 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Maciulschi Puiu, Maciulschi Floare, suprafața terenului este de 1.500 mp,

 • 33 .C.F. nr. 340045 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Achim Zeno-Cătălin, suprafața terenului este de

1.500 mp,

 • 34 .C.F. nr. 344263 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Bria Livia-Ancuța, Bria Călin-Florin, suprafața terenului este de 750 mp,

 • 35 .C.F. nr. 344264 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Soava Ionel-Silviu, Soava Cristina, suprafața terenului este de 750 mp,

 • 36 .CF nr. 340041 - Arad, arabil intravilan proprietari Redac Ioan, Redac Claudia-Laura, Voimerestean Dochita, Voimerestean Gheorghe, suprafata terenului este de 1.500 mp,

 • 37 .C.F. nr. 340027 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Lungu Victor-Călin, Lungu (Bolog) Ioana, suprafața terenului este de 1.500 mp,

 • 38 .C.F. nr. 340013 - Arad, arabil în extravilan, înscriere provizorie Unitatea Administrativ-Teritorială

Arad, suprafața terenului este de 1.500 mp,

 • 39 .C.F. nr. 339995 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Paguba Gheorghe, suprafața terenului este de

1.500 mp,

 • 40 .C.F. nr. 339979 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Mureșan Rusalim Paul, Bratu Florica, Sibiescu Sandu-Alin, Asmarandei Mioara, Spătariu Adriana, suprafața terenului este de 1.500 mp,

 • 41 .C.F. nr. 340022 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Municipiul Arad, suprafața terenului este de

2.965 mp,

 • 42 .C.F. nr. 340018 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Nicolin Diana-Elvira, suprafața terenului este de

2.401 mp,

 • 43 .C.F. nr. 339783 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Horhat Florin-George, suprafața terenului este de1.200 mp,

 • 44 .C.F. nr. 347576 - Arad, (rezultat din dezmembrarea imobilului cu C.F. 339773 - Arad), arabil în intravilan, proprietari Tatucu Gheorghe-Alexandru, Tatucu Maria-Andreea, suprafața terenului este

600 mp,

 • 45 .C.F. nr. 347575 - Arad, (rezultat din dezmembrarea imobilului cu C.F. 339773 - Arad), arabil în intravilan, proprietari Sofica Dorin-Gelu, Sofica Maria (Sofica Dan-Adrian, Sofica Erika-Monica-uzufruct viager), suprafața terenului este 600 mp,

 • 46 .C.F. nr. 339886 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Tica Ioan-Tiberiu, suprafața terenului este de 540 mp,

 • 47 .C.F. nr. 339903 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Lungu Alexandru-Constantin, suprafața terenului este 1.100 mp,

 • 49 .C.F. nr. 340265 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Gorgan Margot-Cristina, Gorgan Bettina-Andreia, suprafața terenului este 1.100 mp,

 • 50 .C.F. nr. 340266 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Ioja Camelia, suprafața terenului este 1.10 mp,

 • 51 .C.F. nr. 340267 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Tica Ioan-Tiberiu, suprafața terenului este de

540 mp,

 • 52 .C.F. nr. 343133 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Sarkozi Victor-Ludovic, Sarkozi Ramona, suprafața terenului este de 1.000 mp,

 • 53 .C.F. nr. 343134 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Sarkozi Robert-Valeriu, suprafața terenului este de 500 mp,

 • 54 .C.F. nr. 346028 - Arad, curți construcții în intravilan, proprietari Fekete Istvan, Fekete Ramona Viorela,

Suprafața terenului este de 750 m.

Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente

Red/Verif. L.F./S.D.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

PRIMAR

Nr. 49.480/17.07.2020

REFERAT DE APROBARE

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE-ZONA SANEVIT, Mun. Arad, Județul Arad, pentru imobilele cu beneficiarii și extrasele C.F. cuprinse în Anexă

1.Beneficiari: conform Anexă;

2.Elaborator: S.C. PRO URBAN S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Șerban Elvira, proiect an 2018;

3.Suprafața aferentă lotului reglementat prin prezentul P.U.Z. este de 56.300 mp, identificată prin extrasele C.F. cuprinse în Anexă.

Având în vedere:

 • - solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 73388/24.09.2019, de către Tabuia Marius, cât și a completărilor solicitate depuse cu adresa nr. 1777/13.01.2020;

 • - referatul de aprobare nr. 6989 din 31.01.2020;

 • - raportul nr. 6987 din 31.01.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, privind demararea procedurii de transparență decizională pentru documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.);

 • - raportul de specialitate nr.................../................................, întocmit de către Serviciul

Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal;

 • - raportul informării și consultării publicului nr. 2294/15.01.2020, conform Ord. MDRT nr. 2701/2010 cu modificările și completările ulterioare, întocmit de către Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef;

 • - avizul tehnic nr. 25/31.12.2019 al Arhitectului -Șef;

Documentația de urbanism fiind întocmită conform legislației în vigoare și având îndeplinite condițiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 2231 din 17 octombrie 2018, se înaintează spre analiză Consiliului Local al Municipiului Arad.

Consider oportună adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe Planul Urbanistic Zonal, cu următoarele reglementări urbanistice:

 • 1. Funcțiunea principală: zonă locuințe individuale pentru parcelele identificate prin extrasele C.F. menționate în anexă, cu funcțiuni complementare: spații comerciale, birouri, cabinete medicale si alte servicii.

În incinta studiată au fost propuse cca 84 loturi pentru construirea clădirilor de locuit, clădiri izolate sau cuplate. Suprafața loturilor variază între 200 mp și 1.500 mp.

Pentru parcelele înscrise în C.F. nr. 343133 - Arad și C.F. nr. 343134 - Arad, totalizând 1.500 mp (1.000 mp + 500 mp), prezenta documentație P.U.Z. nu le va reglementa, ele vor avea restricție de construire până la elaborare de P.U.D sau P.U.Z. Din cei 1.500 mp, vor fi alocați 1.225 mp pentru construire de locuințe, 210 mp pentru circulații si 65 mp pentru spații verzi (de aliniament și amenajate).

 • 2. POT max = 40% pe lot, pentru locuințe și funcțiuni complementare;

 • 3. CUT max = 1,20 pe lot, pentru locuințe și funcțiuni complementare;

 • 4. Regimul de înălțime S/D+P+1, Hmaxcornișă = 7,50 m Hmaxcoamă = 14,12 m;

 • 5. Zone verzi: min 12,81% pe lot și 7,63 % pe incintă (zonă verde amenajată și de aliniament);

 • 6. Dimensiunile acceselor nou create, cât și a drumurilor executate din incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr.82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor, înaintea autorizării construcțiilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

 • 7. Înaintea autorizării, parcelele vor avea forma și suprafața prevăzute în documentația de urbanism, obținute în urma unificării și reparcelării parcelelor inițiale înscrise în C.F.-urile menționate în anexă, inclusiv pentru străzile nou create. Se va nota în extrasele C.F. pentru străzile nou create, dreptul de servitute și cotă parte din suprafața drumului.

Se admite ca după aprobarea P.U.Z., parcelele, în situația în care se dorește, să poată fi unificate sau parcelate cu condiția ca toate celelalte reglementări ale P.U.Z.-ului să fie respectate (P.O.T, C.U.T., retrageri față de aliniament, față de limitele posterioare și laterale, regim de înălțime, înălțime maximă la cornișă și coamă, funcțiuni admise ale zonei).

 • 8. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu funcțiunea zonă locuințe individuale izolate sau cuplate, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

 • 9. Pentru parcela cu extrasul C.F. nr. 340013 - Arad, teren arabil în suprafață totală de 1.500 mp, proprietar Unitatea Administrativ-Teritorială Arad (Municipiul Arad), se aprobă funcțiunea de zonă spații verzi amenajate, loc de joacă și parcare inierbată.

Pentru parcela cu extrasul C.F. nr. 339978 - Arad, teren arabil în suprafață totală de 410 mp, proprietar Unitatea Administrativ-Teritoriala Arad (Municipiul Arad), se aprobă funcțiunea de zonă spații verzi amenajate și drum.

Pentru parcela cu extrasul C.F. nr. 340022 - Arad, teren arabil în suprafață totală de 2.965 mp, proprietar Municipiul Arad, se aprobă funcțiunea de drum.

P R I M A R Călin Bibarț

Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente

Red/Verif. L.F./S.D.

BENEFICIARI:

TOMESCU ADRIAN DORU, TABUIA MARIUS, TABUIA STELIANA-LUMINIȚA, S.C. AD MAIORA S.R.L., TABUIA PETRUTA-DANIELA, ROSUT FLORIN, TABUIA ADIAN OCTAVIAN, UAT ARAD (MUNICIPIUL ARAD), MURESAN RUSALIM, ROSMARIN FLORIN, SIBIESCU SANDU ALIN, ASMARANDEI MIOARA, SPATARU ADRIANA, BATEA COSMIN RAZVAN, BATEA FLORENTINA ADINA, NEGOITA TEODOR, BOTEZAT ANCA RAMONA, ROSU ADINA, SIMBOAN VASILE, SIMBOAN GILDA, SIMBOAN IOAN IOSIF, SIMBOAN LILIANA, MACIULSCHI PUIU, MACIULSCHI FLOARE, ACHIM ZENO CATALIN, BRIA LIVIA-ANCUTA, BRIA CALIN FLORIN, SOAVA IONEL SILVIU, SOAVA CRISTINA, REDAC IOAN, REDAC CLAUDIA-LAURA, VOIMERESTEAN DOCHITA, VOIMERESTEAN GHEORGHE, LUNGU VICTOR-CALIN, LUNGU (BALOG) IOANA, PAGUBA GHEORGHE, NICOLIN DIANA-ELVIRA, HORHAT FLORIN-GEORGE, TATUCU GHEORGHE-ALEXANDRU, TATUCA MARIA-ANDREEA, SOFICA DORIN-GELU, SOFICA MARIA, TICA IOAN-TIBERIU, LUNGU ALEXANDRU-CONSTANTIN, IOJA CAMELIA, GORGAN MARGOT-CRISTINA, GORGAN BETTINA-ANDREIA, TICA IOAN-TIBERIU, FEKETE ISTVAN, FEKETE RAMONA VIORELA

Suprafața aferentă incintei reglementate prin prezentul P.U.Z. este de 56.300 mp, conform Planului Topografic, astfel:

 • 1 .C.F. nr. 340072 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tomescu Adrian-Doru, suprafața terenului este de

8.433 mp,

 • 2 .C.F. nr. 340067 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 872 mp, 3.C.F. nr. 340058 - Arad, arabil întravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 128 mp,

 • 4 .C.F. nr. 340062 - Arad, arabil în intravilan, proprietar S.C. AD MAIORA S.R.L., suprafața terenului                                                                                        este

de 872 mp,

 • 5 .C.F. nr. 340053 - Arad, arabil în extravilan, proprietar S.C. AD MAIORA S.R.L., suprafața terenului este

de 128 mp,

 • 6 .C.F. nr. 340056 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 872 mp,

 • 7 .C.F. nr. 340042 - Arad, arabil întravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 128 mp,

 • 8 .C.F. nr. 340050 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Petruța-Daniela, suprafața terenului este de

873 mp,

 • 9 .C.F. nr. 340034 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius și Tabuia Steliana-Luminița, suprafața terenului este de 127 mp,

 • 10 .C.F. nr. 340038 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 873 mp,

 • 11 .C.F. nr. 340024 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 127 mp,

 • 12 .C.F. nr. 341460 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Petruța-Daniela, suprafața terenului este de

655 mp,

 • 13 .C.F. nr. 341492 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius și Tabuia Steliana-Luminița, suprafața terenului este de 95 mp,

 • 14 .C.F. nr. 341461 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Rosuț Florin, suprafața terenului este de 218 mp,

 • 15 .C.F. nr. 341493 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Roșuț Florin, suprafața terenului este de 32 mp,

 • 16 .C.F. nr. 340021 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 874 mp,

 • 17 .C.F. nr. 340004 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 126 mp,

 • 18 .C.F. nr. 340012 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Adrian-Octavian, suprafața terenului este

de 878 mp,

 • 19 .C.F. nr. 339991 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Adrian-Octavian, suprafața terenului este de

122 mp,

 • 20 .C.F. nr. 340002 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 878 mp,

 • 21 .C.F. nr. 339982 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 122 mp,

 • 22 .C.F. nr. 339990 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Adrian-Octavian, suprafața terenului este de

894 mp,

 • 23 .C.F. nr. 339969 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Adrian-Octavian, suprafața terenului este de

106 mp,

 • 24 .C.F. nr. 339978 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Unitatea Administrativ-Teritoriala Arad, suprafața

terenului este de 410 mp,

 • 25 .C.F. nr. 340000 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Mureșan Rusalim Paul, Bratu Florica, Sibiescu

Sandu-Alin, Asmarandei Mioara, Spătariu Adriana, suprafața terenului este de 1.500 mp, 26.C.F. nr. 339989 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Mureșan Rusalim Paul, Bratu Florica, Sibiescu

Sandu-Alin, Asmarandei Mioara, Spătariu Adriana, suprafața terenului este de 1.500 mp, 27.C.F. nr. 339956 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Mureșan Rusalim Paul, Bratu Florica, Sibiescu

Sandu-Alin, Asmarandei Mioara, Spătariu Adriana, suprafața terenului este de 1.500 mp,

 • 28 .C.F. nr. 339963 - Arad, arabil intravilan proprietar Batea Constantin Razvan, Batea Florentina

Adina, suprafata terenului este de 1.500 mp,

 • 29 .C.F. nr. 346029 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Negoiță Teodor, Botezat Anca-Ramona, suprafața

terenului este de 750 mp,

 • 30 .C.F. nr. 339996 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Roșu Adina (Știuca Seracu Monica-Gabriela,

Știuca Seracu Florin-Eugen - drept de uzufruct viager), suprafața terenului este de 1.500 mp, 31.C.F. nr. 340015 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Simboan Vasile-Flaviu, Simboan Gilda, Simboan

Ioan-Iosif, Simboan Liliana, suprafața terenului este de 1.500 mp,

 • 32 .C.F. nr. 340028 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Maciulschi Puiu, Maciulschi Floare, suprafața

terenului este de 1.500 mp,

 • 33 .C.F. nr. 340045 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Achim Zeno-Cătălin, suprafața terenului este de

1.500 mp,

 • 34 .C.F. nr. 344263 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Bria Livia-Ancuța, Bria Călin-Florin, suprafața

terenului este de 750 mp,

 • 35 .C.F. nr. 344264 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Soava Ionel-Silviu, Soava Cristina, suprafața

terenului este de 750 mp,

 • 36 .CF nr. 340041 - Arad, arabil intravilan proprietari Redac Ioan, Redac Claudia-Laura, Voimerestean

Dochita, Voimerestean Gheorghe, suprafata terenului este de 1.500 mp,

 • 37 .C.F. nr. 340027 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Lungu Victor-Călin, Lungu (Bolog) Ioana,

suprafața terenului este de 1.500 mp,

 • 38 .C.F. nr. 340013 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Unitatea Administrativ-Teritorială Arad, suprafața

terenului este de 1.500 mp,

 • 39 .C.F. nr. 339995 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Paguba Gheorghe, suprafața terenului este de

1.500 mp,

 • 40 .C.F. nr. 339979 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Mureșan Rusalim Paul, Bratu Florica, Sibiescu

Sandu-Alin, Asmarandei Mioara, Spătariu Adriana, suprafața terenului este de 1.500 mp, 41.C.F. nr. 340022 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Municipiul Arad, suprafața terenului este de 2.965

mp,

 • 42 .C.F. nr. 340018 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Nicolin Diana-Elvira, suprafața terenului este de

2.401 mp,

 • 43 .C.F. nr. 339783 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Horhat Florin-George, suprafața terenului este de

1.200 mp,

 • 44 .C.F. nr. 347576 - Arad, (rezultat din dezmembrarea imobilului cu C.F. 339773 - Arad), arabil în

intravilan, proprietari Tatucu Gheorghe-Alexandru, Tatucu Maria-Andreea, suprafața terenului este 600

mp,

 • 45 .C.F. nr. 347575 - Arad, (rezultat din dezmembrarea imobilului cu C.F. 339773 - Arad), arabil în

intravilan, proprietari Sofica Dorin-Gelu, Sofica Maria, (Sofica Dan-Adrian, Sofica Erika-Monica-

uzufruct viager), suprafața terenului este 600 mp,

 • 46 .C.F. nr. 339886 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Tica Ioan-Tiberiu, suprafața terenului este de 540

mp,

 • 47 .C.F. nr. 339903 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Lungu Alexandru-Constantin,

suprafața terenului

este 1.100 mp,

 • 48 .C.F. nr. 340264 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Ioja Camelia, suprafața terenului este 1.105

mp,

 • 49 .C.F. nr. 340265 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Gorgan Margot-Cristina, Gorgan Bettina-Andreia,

suprafața terenului este 1.100 mp,

 • 50 .C.F. nr. 340266 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Ioja Camelia, suprafața terenului este 1.105

mp,

 • 51 .C.F. nr. 340267 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Tica Ioan-Tiberiu, suprafața terenului este de 540

mp,

 • 52 .C.F. nr. 343133 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Sarkozi Victor-Ludovic, Sarkozi Ramona,

suprafața terenului este de 1.000 mp,

 • 53 .C.F. nr. 343134 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Sarkozi Robert-Valeriu, suprafața terenului este de

500 mp,

 • 54 .C.F. nr. 346028 - Arad, curți construcții în intravilan, proprietari Fekete Istvan, Fekete Ramona Viorela,

Suprafața terenului este de 750 m.

Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente

Red/Verif. L.F./S.D.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

PRIMAR

Nr. 6989/31.01.2020

REFERAT DE APROBARE

referitor la proiectul de hotărâre privind demararea procedurii de transparență decizională pentru documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE-ZONA SANEVIT, Mun. Arad, Județul Arad, pentru imobilele cu beneficiarii și extrasele C.F. cuprinse în Anexă

 • 1. Beneficiari: conform Anexă;

 • 2. Elaborator: S.C. PRO URBAN S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Șerban Elvira, proiect nr. 70 / 2018;

 • 3. Suprafața aferentă loturilor reglementate prin prezentul P.U.Z. este de 56.300 mp, identificată prin extrasele C.F. cuprinse în Anexă.

Având în vedere că documentația de urbanism este întocmită în conformitate cu prevederile certificatului de urbanism nr. 2231 din 17 octombrie 2018, Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM 0102000.

Având în vedere cele de mai sus, se aprobă demararea procedurii de transparență decizională.

După expirarea termenului de 30 zile lucrătoare și îndeplinirea tuturor condițiilor legale, documentația se va supune spre aprobare în Consiliul Local al Municipiului Arad.

P R I M A R Călin Bibarț

Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente

Red/Verif. L.F./S.D.

Cod:PMA-S4-01

BENEFICIARI:

TOMESCU ADRIAN-DORU, TABUIA MARIUS, S.C. AD MAIORA S.R.L., TABUIA PETRUȚA-DANIELA, ROȘUȚ FLORIN, TABUIA ADRIAN-OCTAVIAN, UAT ARAD (MUNICIPIUL ARAD), MUREȘAN RUSALIM, SPĂTARIU ADRIANA, ASMARANDEI MIOARA, ROZMARIN FLORIN, SIBIESCU SANDU-ALIN, BÂTEA COSMIN-RĂZVAN, BÂTEA FLORENTINA-ADINA, ROȘU ADINA, ȘTIUCĂ-SERACU MONICA-GABRIELA,ȘTIUCĂ-SERACU FLORIN-EUGEN, FEKETE ISTVAN, FEKETE RAMONA VIORELA,SÎMBOAN VASILE-FLAVIU, SÎMBOAN GILDA, SÎMBOAN IOAN-IOSIF, SÎMBOAN LILIANA, NEGOIȚĂ TEODOR, BOTEZAT ANCA-RAMONA, MACIULSCHI PUIU, MACIULSCHI FLOARE, ACHIM ZENO-CĂTĂLIN, BRIA CĂLIN-FLORIN, BRIA LIVIA-ANCUȚA, ȘOAVĂ IONEL-SILVIU, ȘOAVĂ CRISTINA, REDAC IOAN, REDAC CLAUDIA-LAURA, VOIMEREȘTEAN DOCHIȚA, VOIMEREȘTEAN GHEORGHE, LUNGU VICTOR-CĂLIN, LUNGU (BOLOG) IOANA, PAGUBĂ GHEORGHE, RAJOS-NICOLIN DIANA-ELVIRA, HORHAT FLORIN-GEORGE, SOFICA DORIN-GELU, SOFICA MARIA, SOFICA DAN-ADRIAN,SOFICA ERIKA-MONICA, TATUCU GHEORGHE-ALEXANDRU, TATUCU MARIA-ANDREEA, ȚICA IOAN-TIBERIU, LUNGU ALEXANDRU-CONSTANTIN, IOJA CAMELIA, GORGAN MARGOT-CRISTINA, GORGAN BETTINA-ANDREIA,

Suprafața aferentă incintei reglementate prin prezentul P.U.Z. este de 56.300 mp, conform Planului Topografic, astfel:

 • 1. C.F. nr. 340072 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tomescu Adrian-Doru, suprafața terenului - 8.433 mp,

 • 2. C.F. nr. 340067 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului - 872 mp,

 • 3. C.F. nr. 340058 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului - 128 mp,

 • 4. C.F. nr. 340056 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului - 872 mp,

 • 5. C.F. nr. 340042 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului - 128 mp,

 • 6. C.F. nr. 340038 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului - 873 mp,

 • 7. C.F. nr. 340024 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului - 127 mp,

 • 8. C.F. nr. 340021 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului - 874 mp,

 • 9. C.F. nr. 340004 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului - 126 mp,

 • 10. C.F. nr. 340002 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului - 878 mp,

 • 11. C.F. nr. 339982 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului - 122 mp,

 • 12. C.F. nr. 340062 - Arad, arabil în intravilan, proprietar S.C. AD MAIORA S.R.L., suprafața terenului - 872 mp,

 • 13. C.F. nr. 340053 - Arad, arabil în extravilan, proprietar S.C. AD MAIORA S.R.L., suprafața terenului - 128 mp,

 • 14. C.F. nr. 340050 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Petruța-Daniela, suprafața terenului - 873 mp,

 • 15. C.F. nr. 340034 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Petruta-Daniela, suprafața terenului - 127 mp,

 • 16. C.F. nr. 341460 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Petruța-Daniela, suprafața terenului - 655 mp,

 • 17. C.F. nr. 341492 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Petruta-Daniela, suprafața terenului - 95 mp,

 • 18. C.F. nr. 341461 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Roșuț Florin, suprafața terenului -218 mp,

 • 19. C.F. nr. 341493 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Roșuț Florin, suprafața terenului -32 mp,

 • 20. C.F. nr. 340012 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Adrian-Octavian, suprafața terenului - 878 mp,

 • 21. C.F. nr. 339991 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Adrian-Octavian, suprafața terenului - 122 mp,

 • 22. C.F. nr. 339990 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Adrian-Octavian, suprafața terenului - 894 mp,

 • 23. C.F. nr. 339969 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Adrian-Octavian, suprafața terenului - 106 mp,

 • 24. C.F. nr. 339978 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Unitatea Administrativ-Teritoriala Arad, suprafața terenului - 410 mp,

 • 25. C.F. nr. 340013 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Unitatea Administrativ-Teritorială Arad, suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 26. C.F. nr. 340000 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Mureșan Rusalim, Bratu Florica, Sibiescu Sandu-Alin, Asmarandei Mioara, Spătariu Adriana, suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 27. C.F. nr. 339989 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Mureșan Rusalim, Bratu Florica, Sibiescu Sandu-Alin, Asmarandei Mioara, Spătariu Adriana, suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 28. C.F. nr. 339956 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Mureșan Rusalim, Bratu Florica, Sibiescu Sandu-Alin, Asmarandei Mioara, Spătariu Adriana, suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 29. C.F. nr. 339979 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Mureșan Rusalim, Bratu Florica, Sibiescu Sandu-Alin, Asmarandei Mioara, Spătariu Adriana, suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 30. C.F. nr. 339963 - Arad, arabil intravilan proprietar Bâtea Cosmin Răzvan, Bâtea Florentina Adina, suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 31. C.F. nr. 339996 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Roșu Adina (Știucă-Seracu Florin-Eugen, Știucă-Seracu Monica-Gabriela - drept de uzufruct viager), suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 32. C.F. nr. 346028 - Arad, curți construcții în intravilan, proprietari Fekete Istvan, Fekete Ramona Viorela, suprafața terenului - 750 m,

 • 33. C.F. nr. 340015 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Simboan Vasile-Flaviu, Simboan Gilda, Simboan Ioan-Iosif, Simboan Liliana, suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 34. C.F. nr. 346029 - Arad, curți construcții în intravilan, proprietari Negoiță Teodor, Botezat Anca-Ramona, suprafața terenului - 750 mp,

 • 35. C.F. nr. 340028 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Maciulschi Puiu, Maciulschi Floare, suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 36. C.F. nr. 340045 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Achim Zeno-Cătălin, suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 37. C.F. nr. 344263 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Bria Livia-Ancuța, Bria Călin-Florin, suprafața terenului - 750 mp,

 • 38. C.F. nr. 344264 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Șoava Ionel-Silviu, Șoava Cristina, suprafața terenului - 750 mp,

 • 39. C.F. nr. 340041 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Redac Ioan, Redac Claudia-Laura, Voimereștean Dochita, Voimerestean Gheorghe, suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 40. C.F. nr. 340027 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Lungu Victor-Călin, Lungu (Bolog) Ioana, suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 41. C.F. nr. 339995 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Pagubă Gheorghe, suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 42. C.F. nr. 340022 - Arad, drum în extravilan, proprietar Municipiul Arad, suprafața terenului - 2.965 mp,

 • 43. C.F. nr. 340018 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Nicolin Diana-Elvira, suprafața terenului - 2.401 mp,

 • 44. C.F. nr. 339783 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Horhat Florin-George, suprafața terenului - 1.200 mp,

 • 45. C.F. nr. 347575 - Arad, (rezultat din dezmembrarea imobilului cu C.F. 339773 - Arad), curți construcții în intravilan, proprietari Sofica Dorin-Gelu, Sofica Maria, (Sofica Dan-Adrian, Sofica Erika-Monica - drept de uzufruct viager), suprafața terenului - 600 mp,

 • 46. C.F. nr. 347576 - Arad, (rezultat din dezmembrarea imobilului cu C.F. 339773 - Arad), curți construcții în intravilan, proprietari Tătucu Gheorghe-Alexandru, Tătucu Maria-Andreea, suprafața terenului - 600 mp,

 • 47. C.F. nr. 339886 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Țica Ioan-Tiberiu, suprafața

terenului - 540 mp,

 • 48. C.F. nr. 340267 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Tica Ioan-Tiberiu, suprafața

terenului - 540 mp.

 • 49. C.F. nr. 339903 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Lungu Alexandru-Constantin, suprafața terenului - 1.100 mp,

 • 50. C.F. nr. 340264 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Ioja Camelia, suprafața terenului -1.105 mp,

 • 51. C.F. nr. 340266 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Ioja Camelia, suprafața terenului -1.105 mp,

 • 52. C.F. nr. 340265 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Gorgan Margot-Cristina, Gorgan Bettina-Andreia, suprafața terenului - 1.100 mp,

 • 53. C.F. nr. 343133 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Sarkozi Victor-Ludovic, Sarkozi Ramona, suprafața terenului - 1.000 mp - (restricție de construire până la elaborare de P.U.D sau P.U.Z., cu condiția alocării cotei părți aferente pentru circulații și pentru spații verzi (de aliniament și amenajate).

 • 54. C.F. nr. 343134 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Sarkozi Robert-Valeriu, suprafața terenului - 500 mp - (restricție de construire până la elaborare de P.U.D sau P.U.Z., cu condiția alocării cotei părți aferente pentru circulații și pentru spații verzi (de aliniament și amenajate).

Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente

Red/Verif. L.F./S.D.

Cod:PMA-S4-

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

PRIMAR

Nr. 49.480/17.07.2020

REFERAT DE APROBARE

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE-ZONA SANEVIT, Mun. Arad, Județul Arad, pentru imobilele cu beneficiarii și extrasele C.F. cuprinse în Anexă

1.Beneficiari: conform Anexă;

2.Elaborator: S.C. PRO URBAN S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Șerban Elvira, proiect an 2018;

3.Suprafața aferentă lotului reglementat prin prezentul P.U.Z. este de 56.300 mp, identificată prin extrasele C.F. cuprinse în Anexă.

Având în vedere:

 • - solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 73388/24.09.2019, de către Tabuia Marius, cât și a completărilor solicitate depuse cu adresa nr. 1777/13.01.2020;

 • - referatul de aprobare nr. 6989 din 31.01.2020;

 • - raportul nr. 6987 din 31.01.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, privind demararea procedurii de transparență decizională pentru documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.);

 • - raportul de specialitate nr.................../................................, întocmit de către Serviciul

Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal;

 • - raportul informării și consultării publicului nr. 2294/15.01.2020, conform Ord. MDRT nr. 2701/2010 cu modificările și completările ulterioare, întocmit de către Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef;

 • - avizul tehnic nr. 25/31.12.2019 al Arhitectului -Șef;

Documentația de urbanism fiind întocmită conform legislației în vigoare și având îndeplinite condițiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 2231 din 17 octombrie 2018, se înaintează spre analiză Consiliului Local al Municipiului Arad.

Consider oportună adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe Planul Urbanistic Zonal, cu următoarele reglementări urbanistice:

 • 1. Funcțiunea principală: zonă locuințe individuale pentru parcelele identificate prin extrasele C.F. menționate în anexă, cu funcțiuni complementare: spații comerciale, birouri, cabinete medicale si alte servicii.

În incinta studiată au fost propuse cca 84 loturi pentru construirea clădirilor de locuit, clădiri izolate sau cuplate. Suprafața loturilor variază între 200 mp și 1.500 mp.

Pentru parcelele înscrise în C.F. nr. 343133 - Arad și C.F. nr. 343134 - Arad, totalizând 1.500 mp (1.000 mp + 500 mp), prezenta documentație P.U.Z. nu le va reglementa, ele vor avea restricție de construire până la elaborare de P.U.D sau P.U.Z. Din cei 1.500 mp, vor fi alocați 1.225 mp pentru construire de locuințe, 210 mp pentru circulații si 65 mp pentru spații verzi (de aliniament și amenajate).

 • 2. POT max = 40% pe lot, pentru locuințe și funcțiuni complementare;

 • 3. CUT max = 1,20 pe lot, pentru locuințe și funcțiuni complementare;

 • 4. Regimul de înălțime S/D+P+1, Hmaxcornișă = 7,50 m Hmaxcoamă = 14,12 m;

 • 5. Zone verzi: min 12,81% pe lot și 7,63 % pe incintă (zonă verde amenajată și de aliniament);

 • 6. Dimensiunile acceselor nou create, cât și a drumurilor executate din incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr.82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor, înaintea autorizării construcțiilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

 • 7. Înaintea autorizării, parcelele vor avea forma și suprafața prevăzute în documentația de urbanism, obținute în urma unificării și reparcelării parcelelor inițiale înscrise în C.F.-urile menționate în anexă, inclusiv pentru străzile nou create. Se va nota în extrasele C.F. pentru străzile nou create, dreptul de servitute și cotă parte din suprafața drumului.

Se admite ca după aprobarea P.U.Z., parcelele, în situația în care se dorește, să poată fi unificate sau parcelate cu condiția ca toate celelalte reglementări ale P.U.Z.-ului să fie respectate (P.O.T, C.U.T., retrageri față de aliniament, față de limitele posterioare și laterale, regim de înălțime, înălțime maximă la cornișă și coamă, funcțiuni admise ale zonei).

 • 8. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu funcțiunea zonă locuințe individuale izolate sau cuplate, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

 • 9. Pentru parcela cu extrasul C.F. nr. 340013 - Arad, teren arabil în suprafață totală de 1.500 mp, proprietar Unitatea Administrativ-Teritorială Arad (Municipiul Arad), se aprobă funcțiunea de zonă spații verzi amenajate, loc de joacă și parcare inierbată.

Pentru parcela cu extrasul C.F. nr. 339978 - Arad, teren arabil în suprafață totală de 410 mp, proprietar Unitatea Administrativ-Teritoriala Arad (Municipiul Arad), se aprobă funcțiunea de zonă spații verzi amenajate și drum.

Pentru parcela cu extrasul C.F. nr. 340022 - Arad, teren arabil în suprafață totală de 2.965 mp, proprietar Municipiul Arad, se aprobă funcțiunea de drum.

P R I M A R Călin Bibarț

Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente

Red/Verif. L.F./S.D.

Cod:PMA-S4-01

Anexă BENEFICIARI:

TOMESCU ADRIAN DORU, TABUIA MARIUS, TABUIA STELIANA-LUMINIȚA, S.C. AD MAIORA S.R.L., TABUIA PETRUTA-DANIELA, ROSUT FLORIN, TABUIA ADIAN OCTAVIAN, UAT ARAD (MUNICIPIUL ARAD), MURESAN RUSALIM, ROSMARIN FLORIN, SIBIESCU SANDU ALIN, ASMARANDEI MIOARA, SPATARU ADRIANA, BATEA COSMIN RAZVAN, BATEA FLORENTINA ADINA, NEGOITA TEODOR, BOTEZAT ANCA RAMONA, ROSU ADINA, SIMBOAN VASILE, SIMBOAN GILDA, SIMBOAN IOAN IOSIF, SIMBOAN LILIANA, MACIULSCHI PUIU, MACIULSCHI FLOARE, ACHIM ZENO CATALIN, BRIA LIVIA-ANCUTA, BRIA CALIN FLORIN, SOAVA IONEL SILVIU, SOAVA CRISTINA, REDAC IOAN, REDAC CLAUDIA-LAURA, VOIMERESTEAN DOCHITA, VOIMERESTEAN GHEORGHE, LUNGU VICTOR-CALIN, LUNGU (BALOG) IOANA, PAGUBA GHEORGHE, NICOLIN DIANA-ELVIRA, HORHAT FLORIN-GEORGE, TATUCU GHEORGHE-ALEXANDRU, TATUCA MARIA-ANDREEA, SOFICA DORIN-GELU, SOFICA MARIA, TICA IOAN-TIBERIU, LUNGU ALEXANDRU-CONSTANTIN, IOJA CAMELIA, GORGAN MARGOT-CRISTINA, GORGAN BETTINA-ANDREIA, TICA IOAN-TIBERIU, FEKETE ISTVAN, FEKETE RAMONA VIORELA

Suprafața aferentă incintei reglementate prin prezentul P.U.Z. este de 56.300 mp, conform Planului Topografic, astfel:

 • 1 .C.F. nr. 340072 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tomescu Adrian-Doru, suprafața terenului este de

8.433 mp,

 • 2 .C.F. nr. 340067 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 872 mp, 3.C.F. nr. 340058 - Arad, arabil întravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 128 mp,

 • 4 .C.F. nr. 340062 - Arad, arabil în intravilan, proprietar S.C. AD MAIORA S.R.L., suprafața terenului                                                                                        este

de 872 mp,

 • 5 .C.F. nr. 340053 - Arad, arabil în extravilan, proprietar S.C. AD MAIORA S.R.L., suprafața terenului este

de 128 mp,

 • 6 .C.F. nr. 340056 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 872 mp,

 • 7 .C.F. nr. 340042 - Arad, arabil întravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 128 mp,

 • 8 .C.F. nr. 340050 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Petruța-Daniela, suprafața terenului este de

873 mp,

 • 9 .C.F. nr. 340034 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius și Tabuia Steliana-Luminița, suprafața terenului este de 127 mp,

 • 10 .C.F. nr. 340038 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 873 mp,

 • 11 .C.F. nr. 340024 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 127 mp,

 • 12 .C.F. nr. 341460 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Petruța-Daniela, suprafața terenului este de

655 mp,

 • 13 .C.F. nr. 341492 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius și Tabuia Steliana-Luminița, suprafața terenului este de 95 mp,

 • 14 .C.F. nr. 341461 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Rosuț Florin, suprafața terenului este de 218 mp,

 • 15 .C.F. nr. 341493 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Roșuț Florin, suprafața terenului este de 32 mp,

 • 16 .C.F. nr. 340021 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 874 mp,

 • 17 .C.F. nr. 340004 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 126 mp,

 • 18 .C.F. nr. 340012 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Adrian-Octavian, suprafața terenului este

de 878 mp,

 • 19 .C.F. nr. 339991 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Adrian-Octavian, suprafața terenului este de

122 mp,

 • 20 .C.F. nr. 340002 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 878 mp,

 • 21 .C.F. nr. 339982 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 122 mp,

 • 22 .C.F. nr. 339990 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Adrian-Octavian, suprafața terenului este de

894 mp,

 • 23 .C.F. nr. 339969 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Adrian-Octavian, suprafața terenului este de

106 mp,

 • 24 .C.F. nr. 339978 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Unitatea Administrativ-Teritoriala Arad, suprafața

terenului este de 410 mp,

 • 25 .C.F. nr. 340000 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Mureșan Rusalim Paul, Bratu Florica, Sibiescu

Sandu-Alin, Asmarandei Mioara, Spătariu Adriana, suprafața terenului este de 1.500 mp, 26.C.F. nr. 339989 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Mureșan Rusalim Paul, Bratu Florica, Sibiescu

Sandu-Alin, Asmarandei Mioara, Spătariu Adriana, suprafața terenului este de 1.500 mp, 27.C.F. nr. 339956 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Mureșan Rusalim Paul, Bratu Florica, Sibiescu

Sandu-Alin, Asmarandei Mioara, Spătariu Adriana, suprafața terenului este de 1.500 mp,

 • 28 .C.F. nr. 339963 - Arad, arabil intravilan proprietar Batea Constantin Razvan, Batea Florentina

Adina, suprafata terenului este de 1.500 mp,

 • 29 .C.F. nr. 346029 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Negoiță Teodor, Botezat Anca-Ramona, suprafața

terenului este de 750 mp,

 • 30 .C.F. nr. 339996 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Roșu Adina (Știuca Seracu Monica-Gabriela,

Știuca Seracu Florin-Eugen - drept de uzufruct viager), suprafața terenului este de 1.500 mp, 31.C.F. nr. 340015 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Simboan Vasile-Flaviu, Simboan Gilda, Simboan

Ioan-Iosif, Simboan Liliana, suprafața terenului este de 1.500 mp,

 • 32 .C.F. nr. 340028 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Maciulschi Puiu, Maciulschi Floare, suprafața

terenului este de 1.500 mp,

 • 33 .C.F. nr. 340045 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Achim Zeno-Cătălin, suprafața terenului este de

1.500 mp,

 • 34 .C.F. nr. 344263 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Bria Livia-Ancuța, Bria Călin-Florin, suprafața

terenului este de 750 mp,

 • 35 .C.F. nr. 344264 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Soava Ionel-Silviu, Soava Cristina, suprafața

terenului este de 750 mp,

 • 36 .CF nr. 340041 - Arad, arabil intravilan proprietari Redac Ioan, Redac Claudia-Laura, Voimerestean

Dochita, Voimerestean Gheorghe, suprafata terenului este de 1.500 mp,

 • 37 .C.F. nr. 340027 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Lungu Victor-Călin, Lungu (Bolog) Ioana,

suprafața terenului este de 1.500 mp,

 • 38 .C.F. nr. 340013 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Unitatea Administrativ-Teritorială Arad, suprafața

terenului este de 1.500 mp,

 • 39 .C.F. nr. 339995 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Paguba Gheorghe, suprafața terenului este de

1.500 mp,

 • 40 .C.F. nr. 339979 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Mureșan Rusalim Paul, Bratu Florica, Sibiescu

Sandu-Alin, Asmarandei Mioara, Spătariu Adriana, suprafața terenului este de 1.500 mp, 41.C.F. nr. 340022 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Municipiul Arad, suprafața terenului este de 2.965

mp,

 • 42 .C.F. nr. 340018 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Nicolin Diana-Elvira, suprafața terenului este de

2.401 mp,

 • 43 .C.F. nr. 339783 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Horhat Florin-George, suprafața terenului este de

1.200 mp,

 • 44 .C.F. nr. 347576 - Arad, (rezultat din dezmembrarea imobilului cu C.F. 339773 - Arad), arabil în

intravilan, proprietari Tatucu Gheorghe-Alexandru, Tatucu Maria-Andreea, suprafața terenului este 600

mp,

 • 45 .C.F. nr. 347575 - Arad, (rezultat din dezmembrarea imobilului cu C.F. 339773 - Arad), arabil în

intravilan, proprietari Sofica Dorin-Gelu, Sofica Maria, (Sofica Dan-Adrian, Sofica Erika-Monica-

uzufruct viager), suprafața terenului este 600 mp,

 • 46 .C.F. nr. 339886 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Tica Ioan-Tiberiu, suprafața terenului este de 540

mp,

 • 47 .C.F. nr. 339903 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Lungu Alexandru-Constantin,

suprafața terenului

este 1.100 mp,

 • 48 .C.F. nr. 340264 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Ioja Camelia, suprafața terenului este 1.105

mp,

 • 49 .C.F. nr. 340265 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Gorgan Margot-Cristina, Gorgan Bettina-Andreia,

suprafața terenului este 1.100 mp,

 • 50 .C.F. nr. 340266 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Ioja Camelia, suprafața terenului este 1.105

mp,

 • 51 .C.F. nr. 340267 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Tica Ioan-Tiberiu, suprafața terenului este de 540

mp,

 • 52 .C.F. nr. 343133 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Sarkozi Victor-Ludovic, Sarkozi Ramona,

suprafața terenului este de 1.000 mp,

 • 53 .C.F. nr. 343134 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Sarkozi Robert-Valeriu, suprafața terenului este de

500 mp,

 • 54 .C.F. nr. 346028 - Arad, curți construcții în intravilan, proprietari Fekete Istvan, Fekete Ramona Viorela,

Suprafața terenului este de 750 m.

Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente

Red/Verif. L.F./S.D.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

ARHITECT-ȘEF

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI PROTEJARE MONUMENTE

Nr. 6987 din 31.01.2020

RAPORT

privind demararea procedurii de transparență decizională pentru documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) având următoarele date generale:

Denumire documentație: P.U.Z. CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE-ZONA SANEVIT, Mun. Arad, Județul Arad, pentru imobilele cu beneficiarii și extrasele C.F. cuprinse în Anexă

Beneficiari: Conform Anexă;

Elaborator: S.C. PRO URBAN S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Șerban Elvira, proiect nr. 70 / 2018;

Încadrarea în localitate

Zona luată în studiu este situată în partea de nord a Municipiului Arad, în nordul Cartierului Grădiște, în intravilanul Municipiului Arad, în UTR 55, conform PUG Arad, aprobat prin H.C.L.M. Arad nr. 502/2018. Funcțiunea dominantă a zonei - funcțiunea de locuire - zonă rezidențială, funcțiuni complementare admise ale zonei - spații comerciale și prestări servicii. Interdicție temporară de construcție până la elaborare de P.U.D. sau P.U.Z. cuprinde toată zona U.T.R-ului nr. 55.

Situația juridică a terenului

Suprafața aferentă lotului reglementat prin prezentul P.U.Z. este de 56.300 mp, identificată prin extrasele C.F. cuprinse în Anexă.

Situația existentă

Conform PUG al municipiului Arad parcelele se găsesc în UTR 55 și se află sub interdicție temporară de construcție până la elaborare de P.U.D. sau P.U.Z.

Funcțiunea dominantă a zonei: zonă rezidențială.

Funcțiunea complementară admisă zonei: spații comerciale și prestări servicii.

Suprafața identificată prin extrasele C.F. menționate mai sus, are următoarele vecinătăți:

 • - la vest: strada Rândunicii, domeniu public;

 • - la nord: terenuri arabile;

 • - la sud: terenuri arabile;

 • - la est: terenuri arabile.

Descrierea soluției propuse

Obiectul PUZ constă în rezolvarea problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona studiată vizând ridicarea interdicției temporare de construcție conform PUG Arad, aprobat prin H.C.L.M. Arad nr. 502/2018, respectiv propunerea de modificare a folosinței parcelelor cu extrasele C.F. menționate mai sus, din teren având categoria de folosință teren arabil, în zonă locuințe individuale și funcțiuni complementare.

Reglementări urbanistice propuse:

 • 1. Funcțiunea principală: zonă locuințe individuale pentru parcelele identificate prin extrasele C.F. de mai sus, cu funcțiuni complementare: spații comerciale, birouri, cabinete medicale si alte servicii.

În incinta studiată au fost propuse cca 84 loturi pentru construirea clădirilor de locuit, clădiri izolate sau cuplate. Suprafața loturilor variază între 200 mp și 1.500 mp.

Pentru parcelele înscrise în C.F. nr. 343133 - Arad și C.F. nr. 343134 - Arad, totalizând 1.500 mp (1.000 mp + 500 mp), prezenta documentație P.U.Z. nu le va reglementa, ele vor avea restricție de construire până la elaborare de P.U.D sau P.U.Z. Din cei 1.500 mp, vor fi alocați 1.225 mp pentru construire de locuințe, 210 mp pentru circulații si 65 mp pentru spații verzi (de aliniament și amenajate).

 • 2. POT max = 40% pe lot, pentru locuințe și funcțiuni complementare;

 • 3. CUT max = 1,20 pe lot, pentru locuințe și funcțiuni complementare;

 • 4. Regimul de înălțime S/D+P+1, H max cornișă = 7,50 m H max coamă = 14,12 m;

 • 5. Zone verzi: min 12,81% pe lot și 7,63 % pe incintă (zonă verde amenajată și de aliniament);

 • 6. Dimensiunile accesului nou creat, cât și a drumurilor executate din incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr.82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor, înaintea autorizării construcțiilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

 • 7. Înaintea autorizării, parcelele vor avea forma și suprafața prevăzute în documentația de urbanism, obținute în urma unificării și reparcelării parcelelor inițiale înscrise în C.F.-urile menționate mai sus, inclusiv pentru străzile nou create. Se va nota în extrasele C.F. pentru străzile nou create, dreptul de servitute și cotă parte din suprafața drumului.

Se admite ca după aprobarea P.U.Z., parcelele, în situația în care se dorește, să poată fi unificate sau parcelate cu condiția ca toate celelalte reglementări ale P.U.Z.-ului să fie respectate (P.O.T, C.U.T., retrageri față de aliniament, față de limitele posterioare și laterale, regim de înălțime, înălțime maximă la cornișă și coamă, funcțiuni admise ale zonei).

 • 8. Construcțiile vor fi autorizate conform prevederilor Art. 7 Pct. (1) din Legea Nr. 193/2019, pentru modificarea și completarea Legii Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • 9. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu funcțiunea zonă locuințe individuale izolate sau cuplate, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

 • 10. Pentru parcela cu extrasul C.F. nr. 340013 - Arad, teren arabil în suprafață totală de 1.500 mp, proprietar Unitatea Administrativ-Teritorială Arad (Municipiul Arad), se aprobă funcțiunea de zonă spații verzi amenajate, loc de joacă și parcare înierbată.

Pentru parcela cu extrasul C.F. nr. 339978 - Arad, teren arabil în suprafață totală de 410 mp, proprietar Unitatea Administrativ-Teritoriala Arad (Municipiul Arad), se aprobă funcțiunea de zonă spații verzi amenajate și drum.

Pentru parcela cu extrasul C.F. nr. 340022 - Arad, teren arabil în suprafață totală de 2.965 mp, proprietar Municipiul Arad, se aprobă funcțiunea de drum.

Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate ale parcelei:

Autorizarea executării construcțiilor cu funcțiuni de locuire este permisă, cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor delimitate conform legii.

Amplasarea față de aliniament:

- Clădirile vor fi amplasate retrase față limita de proprietate, după cum urmează: cu 5,00 m față de frontul stradal propus.

Amplasarea în interiorul parcelei:

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

 • a) distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform Codului Civil - servitutea de vedere - obligația de a păstra o distanță de minimum 2,00 metri între fațadele cu ferestre sau balcoane ale clădirilor și limita proprietății învecinate, conform art.612 din Codul Civil.

 • - cu minim 2,00 m față de limitele laterale;

 • b) distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri;

 • c) accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o suprafață vitrată.

În cazul în care accesul mijloacelor de intervenție la a doua fațadă nu este posibil, se asigură trecerea forțelor (personalului de intervenție prin treceri pietonale cu lățime minimă de 1,50 m și înălțime de 1,90 m).

 • d) - minim 70 cm față de limitele laterale (în cazul clădirilor izolate conform Codului Civil)

 • - pe mezuină cu acordul vecinului

 • - minim 4,00 m față de limita posterioară

 • - 4,00 - 5,00 m față frontul stradal.

Circulația: În ceea ce privește organizarea circulației în zona s-a ținut cont de trama stradală a cartierului Grădiște, de strada existentă, strada Rândunicii, în partea de vest și în partea de sud s-a ținut cont de strada prevăzută în P.U.Z. CONSTRUIRE BISERICĂ ORTODOXĂ, GRĂDINIȚĂ, CASĂ PAROHIALĂ ȘI CLĂDIRI DE LOCUIT, P.U.Z. aprobat prin Hotărârea nr. 261/2011, si un P.U.Z. în partea de sud care este în curs de avizare. Pornind de la strada existentă în partea de vest, a fost preluată strada propusă prin P.U.Z-ul aprobat în partea de sud, a fost prelungita o stradă propusă în P.U.Z-ul aprobat, stradă care face legătura cu zona de locuit din sudul amplasamentului pe direcția sud-nord și sau propus trei străzi perpendiculare pe strada Rândunicii direcția est-vest, precum și străzi de legătură între ele care formează o tramă stradală care să asigure accesele carosabile și pietonale la toate loturile propuse. Prin prezentul P.U.Z. se prevede amenajarea străzilor propuse. În cadrul realizării străzilor se va amenaja carosabilul și trotuarele noi. Astfel se prevede:

 • - carosabilul de 7,00 m lățime (două benzi de circulație),

 • - trotuare cu lățimi de 0,75 m, pe ambele părți ale carosabilului,

 • - zone verzi cu lățimi de 0,75 m, pe ambele părți ale carosabilului.

Locurile de parcare, vor fi amplasate în interiorul parcelelor și vor fi dimensionate conform normativelor în vigoare, fără afectarea domeniului public, iar numărul lor va fi conform H.G. 525/1996, republicat, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, anexa 5.

Prin prezentul P.U.Z se propune amenajarea spațiilor verzi de aliniament existente, pe strada Rândunicii, și a celor propuse prin P.U.Z., precum și amenajarea, unor spații verzi compacte, în zona adiacentă străzii Rândunicii, unul în zona centrală a incintei și unul în partea de nord-est a incintei.

Zona verde de aliniament va fi întreruptă pe o lungime de 3,00 m x 0,75 m, în dreptul intrării pe fiecare lot, pentru a asigura accesul carosabil pe lot.

Utilități: Echiparea tehnico-edilitară (rețele existente pe str. Rândunicii): rețelele de apă potabilă, canalizare menajeră și pluvială, branșament electric și de gaz se vor executa în varianta de amplasare subterană, conform condițiilor din avizele și acordurile obținute și pe cheltuiala beneficiarilor.

Prezenta documentație este întocmită în baza Certificatului de Urbanism nr. 2231 din 17 octombrie 2018, Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM 010-2000.

Documentația de urbanism a fost analizată în cadrul ședințelor Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 01.10.2019 și 29.10.2019, cât și a completărilor solicitate depuse cu adresa nr. 1777/13.01.2020 și s-a recomandat emiterea avizului tehnic.

Având în vedere cele de mai sus, propunem demararea procedurii de transparență decizională.

După expirarea termenului de 30 zile lucrătoare și îndeplinirea tuturor condițiilor legale, documentația se va supune spre aprobare în Consiliul Local al Municipiului Arad.

Arhitect Șef, Arh. Radu Drăgan

Funcția

Nume prenume

Semnătura

Data

Verificat

Șef serviciu

arh. Sandra Dinulescu

Elaborat

Consilier

ing. Laurențiu Florescu

BENEFICIARI:

TOMESCU ADRIAN-DORU, TABUIA MARIUS, S.C. AD MAIORA S.R.L., TABUIA PETRUȚA-DANIELA, ROȘUȚ FLORIN, TABUIA ADRIAN-OCTAVIAN, UAT ARAD (MUNICIPIUL ARAD), MUREȘAN RUSALIM, SPĂTARIU ADRIANA, ASMARANDEI MIOARA, ROZMARIN FLORIN, SIBIESCU SANDU-ALIN, BÂTEA COSMIN-RĂZVAN, BÂTEA FLORENTINA-ADINA, ROȘU ADINA, ȘTIUCĂ-SERACU MONICA-GABRIELA,ȘTIUCĂ-SERACU FLORIN-EUGEN, FEKETE ISTVAN, FEKETE RAMONA VIORELA,SÎMBOAN VASILE-FLAVIU, SÎMBOAN GILDA, SÎMBOAN IOAN-IOSIF, SÎMBOAN LILIANA, NEGOIȚĂ TEODOR, BOTEZAT ANCA-RAMONA, MACIULSCHI PUIU, MACIULSCHI FLOARE, ACHIM ZENO-CĂTĂLIN, BRIA CĂLIN-FLORIN, BRIA LIVIA-ANCUȚA, ȘOAVĂ IONEL-SILVIU, ȘOAVĂ CRISTINA, REDAC IOAN, REDAC CLAUDIA-LAURA, VOIMEREȘTEAN DOCHIȚA, VOIMEREȘTEAN GHEORGHE, LUNGU VICTOR-CĂLIN, LUNGU (BOLOG) IOANA, PAGUBĂ GHEORGHE, RAJOS-NICOLIN DIANA-ELVIRA, HORHAT FLORIN-GEORGE, SOFICA DORIN-GELU, SOFICA MARIA, SOFICA DAN-ADRIAN,SOFICA ERIKA-MONICA, TATUCU GHEORGHE-ALEXANDRU, TATUCU MARIA-ANDREEA, ȚICA IOAN-TIBERIU, LUNGU ALEXANDRU-CONSTANTIN, IOJA CAMELIA, GORGAN MARGOT-CRISTINA, GORGAN BETTINA-ANDREIA,

Suprafața aferentă incintei reglementate prin prezentul P.U.Z. este de 56.300 mp, conform Planului Topografic, astfel:

 • 1. C.F. nr. 340072 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tomescu Adrian-Doru, suprafața terenului - 8.433 mp,

 • 2. C.F. nr. 340067 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului - 872 mp,

 • 3. C.F. nr. 340058 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului - 128 mp,

 • 4. C.F. nr. 340056 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului - 872 mp,

 • 5. C.F. nr. 340042 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului - 128 mp,

 • 6. C.F. nr. 340038 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului - 873 mp,

 • 7. C.F. nr. 340024 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului - 127 mp,

 • 8. C.F. nr. 340021 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului - 874 mp,

 • 9. C.F. nr. 340004 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului - 126 mp,

 • 10. C.F. nr. 340002 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului - 878 mp,

 • 11. C.F. nr. 339982 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului - 122 mp,

 • 12. C.F. nr. 340062 - Arad, arabil în intravilan, proprietar S.C. AD MAIORA S.R.L.,

suprafața terenului - 872 mp,

 • 13. C.F. nr. 340053 - Arad, arabil în extravilan, proprietar S.C. AD MAIORA S.R.L.,

suprafața terenului - 128 mp,

 • 14. C.F. nr. 340050 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Petruța-Daniela, suprafața terenului - 873 mp,

 • 15. C.F. nr. 340034 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Petruta-Daniela, suprafața terenului - 127 mp,

 • 16. C.F. nr. 341460 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Petruța-Daniela, suprafața terenului - 655 mp,

 • 17. C.F. nr. 341492 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Petruta-Daniela, suprafața terenului - 95 mp,

 • 18. C.F. nr. 341461 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Roșuț Florin, suprafața terenului -218 mp,

 • 19. C.F. nr. 341493 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Roșuț Florin, suprafața terenului -32 mp,

 • 20. C.F. nr. 340012 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Adrian-Octavian, suprafața terenului - 878 mp,

 • 21. C.F. nr. 339991 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Adrian-Octavian, suprafața terenului - 122 mp,

 • 22. C.F. nr. 339990 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Adrian-Octavian, suprafața terenului - 894 mp,

 • 23. C.F. nr. 339969 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Adrian-Octavian, suprafața terenului - 106 mp,

 • 24. C.F. nr. 339978 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Unitatea Administrativ-Teritoriala Arad, suprafața terenului - 410 mp,

 • 25. C.F. nr. 340013 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Unitatea Administrativ-Teritorială Arad, suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 26. C.F. nr. 340000 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Mureșan Rusalim, Bratu Florica, Sibiescu Sandu-Alin, Asmarandei Mioara, Spătariu Adriana, suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 27. C.F. nr. 339989 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Mureșan Rusalim, Bratu Florica, Sibiescu Sandu-Alin, Asmarandei Mioara, Spătariu Adriana, suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 28. C.F. nr. 339956 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Mureșan Rusalim, Bratu Florica, Sibiescu Sandu-Alin, Asmarandei Mioara, Spătariu Adriana, suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 29. C.F. nr. 339979 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Mureșan Rusalim, Bratu Florica, Sibiescu Sandu-Alin, Asmarandei Mioara, Spătariu Adriana, suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 30. C.F. nr. 339963 - Arad, arabil intravilan proprietar Bâtea Cosmin Răzvan, Bâtea Florentina Adina, suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 31. C.F. nr. 339996 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Roșu Adina (Știucă-Seracu Florin-Eugen, Știucă-Seracu Monica-Gabriela - drept de uzufruct viager), suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 32. C.F. nr. 346028 - Arad, curți construcții în intravilan, proprietari Fekete Istvan, Fekete Ramona Viorela, suprafața terenului - 750 m,

 • 33. C.F. nr. 340015 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Simboan Vasile-Flaviu, Simboan Gilda, Simboan Ioan-Iosif, Simboan Liliana, suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 34. C.F. nr. 346029 - Arad, curți construcții în intravilan, proprietari Negoiță Teodor, Botezat Anca-Ramona, suprafața terenului - 750 mp,

 • 35. C.F. nr. 340028 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Maciulschi Puiu, Maciulschi Floare, suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 36. C.F. nr. 340045 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Achim Zeno-Cătălin, suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 37. C.F. nr. 344263 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Bria Livia-Ancuța, Bria Călin-Florin, suprafața terenului - 750 mp,

 • 38. C.F. nr. 344264 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Șoava Ionel-Silviu, Șoava Cristina, suprafața terenului - 750 mp,

 • 39. C.F. nr. 340041 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Redac Ioan, Redac Claudia-Laura, Voimereștean Dochita, Voimerestean Gheorghe, suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 40. C.F. nr. 340027 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Lungu Victor-Călin, Lungu (Bolog) Ioana, suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 41. C.F. nr. 339995 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Pagubă Gheorghe, suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 42. C.F. nr. 340022 - Arad, drum în extravilan, proprietar Municipiul Arad, suprafața terenului - 2.965 mp,

 • 43. C.F. nr. 340018 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Nicolin Diana-Elvira, suprafața terenului - 2.401 mp,

 • 44. C.F. nr. 339783 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Horhat Florin-George, suprafața terenului - 1.200 mp,

 • 45. C.F. nr. 347575 - Arad, (rezultat din dezmembrarea imobilului cu C.F. 339773 - Arad), curți construcții în intravilan, proprietari Sofica Dorin-Gelu, Sofica Maria, (Sofica Dan-Adrian, Sofica Erika-Monica - drept de uzufruct viager), suprafața terenului - 600 mp,

 • 46. C.F. nr. 347576 - Arad, (rezultat din dezmembrarea imobilului cu C.F. 339773 - Arad), curți construcții în intravilan, proprietari Tătucu Gheorghe-Alexandru, Tătucu Maria-Andreea, suprafața terenului - 600 mp,

 • 47. C.F. nr. 339886 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Țica Ioan-Tiberiu, suprafața terenului - 540 mp,

 • 48. C.F. nr. 340267 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Tica Ioan-Tiberiu, suprafața terenului - 540 mp.

 • 49. C.F. nr. 339903 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Lungu Alexandru-Constantin, suprafața terenului - 1.100 mp,

 • 50. C.F. nr. 340264 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Ioja Ioja Camelia - succesor), suprafața terenului - 1.105 mp,

 • 51. C.F. nr. 340266 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Ioja Camelia, suprafața terenului -1.105 mp,

 • 52. C.F. nr. 340265 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Gorgan Margot-Cristina, Gorgan Bettina-Andreia, suprafața terenului - 1.100 mp,

 • 53. C.F. nr. 343133 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Sarkozi Victor-Ludovic, Sarkozi Ramona, suprafața terenului - 1.000 mp - (restricție de construire până la elaborare de P.U.D sau P.U.Z., cu condiția alocării cotei părți aferente pentru circulații și pentru spații verzi (de aliniament și amenajate).

 • 54. C.F. nr. 343134 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Sarkozi Robert-Valeriu, suprafața terenului - 500 mp - (restricție de construire până la elaborare de P.U.D sau P.U.Z., cu condiția alocării cotei părți aferente pentru circulații și pentru spații verzi (de aliniament și amenajate).

Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente

Red/Verif. L.F./S.D.

Cod:PMA-S4-01

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

ARHITECT-ȘEF

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI PROTEJARE MONUMENTE

Nr. 49.416 din 17.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z.

CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE-ZONA SANEVIT, Mun. Arad, Județul Arad, pentru imobilele cu beneficiarii și extrasele

C.F.

cuprinse în Anexă

Beneficiari: conform Anexă;

Elaborator: S.C. PRO URBAN S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Șerban Elvira, proiect an 2018;

Încadrarea în localitate

Zona luată în studiu este situată în partea de nord a Municipiului Arad, în nordul Cartierului Grădiște, în intravilanul Municipiului Arad, UTR 55, destinație conform PUG Arad - zonă locuire și funcțiuni complementare, cu folosință actuală terenuri arabile/curți construcții.

Situația juridică a terenului

Suprafața aferentă lotului reglementat prin prezentul P.U.Z. este de 56.300 mp, identificată prin extrasele C.F. cuprinse în Anexă.

Situația existentă

Conform PUG al municipiului Arad parcelele se găsesc în UTR 55 și sunt nereglementate din punct de vedere urbanistic.

Funcțiunea dominantă a zonei: zonă rezidențială.

Funcțiunea complementară admisă zonei: spații comerciale și prestări servicii.

Suprafața identificată prin extrasele C.F. menționate în anexă, are următoarele vecinătăți:

 • - la vest: strada Rândunicii, domeniu public;

 • - la nord: terenuri arabile;

 • - la sud: terenuri arabile;

 • - la est: terenuri arabile.

Descrierea soluției propuse

Obiectul PUZ constă în rezolvarea problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona studiată vizând propunerea de modificare a folosinței parcelelor cu extrasele C.F. menționate în anexă, din teren având categoria de folosință teren arabil în intravilan, în zonă locuințe individuale și funcțiuni complementare.

Reglementări urbanistice propuse:

 • 1. Funcțiunea principală: zonă locuințe individuale pentru parcelele identificate prin extrasele C.F. menționate în anexă, cu funcțiuni complementare: spații comerciale, birouri, cabinete medicale si alte servicii.

În incinta studiată au fost propuse cca 84 loturi pentru construirea clădirilor de locuit, clădiri izolate sau cuplate. Suprafața loturilor variază între 200 mp și 1.500 mp.

Pentru parcelele înscrise în C.F. nr. 343133 - Arad și C.F. nr. 343134 - Arad, totalizând 1.500 mp (1.000 mp + 500 mp), prezenta documentație P.U.Z. nu le va reglementa, ele vor avea restricție de construire până la elaborare de P.U.D sau P.U.Z. Din cei 1.500 mp, vor fi alocați 1.225 mp pentru construire de locuințe, 210 mp pentru circulații si 65 mp pentru spații verzi (de aliniament și amenajate).

 • 2. POT max = 40% pe lot, pentru locuințe și funcțiuni complementare;

 • 3. CUT max = 1,20 pe lot, pentru locuințe și funcțiuni complementare;

 • 4. Regimul de înălțime S/D+P+1, Hmaxcornișă = 7,50 m Hmaxcoamă = 14,12 m;

 • 5. Zone verzi: min 12,81% pe lot și 7,63 % pe incintă (zonă verde amenajată și de aliniament);

 • 6. Dimensiunile acceselor nou create, cât și a drumurilor executate din incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr.82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor, înaintea autorizării construcțiilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

 • 7. Înaintea autorizării, parcelele vor avea forma și suprafața prevăzute în documentația de urbanism, obținute în urma unificării și reparcelării parcelelor inițiale înscrise în C.F.-urile menționate în anexă, inclusiv pentru străzile nou create. Se va nota în extrasele C.F. pentru străzile nou create, dreptul de servitute și cotă parte din suprafața drumului.

Se admite ca după aprobarea P.U.Z., parcelele, în situația în care se dorește, să poată fi unificate sau parcelate cu condiția ca toate celelalte reglementări ale P.U.Z.-ului să fie respectate (P.O.T, C.U.T., retrageri față de aliniament, față de limitele posterioare și laterale, regim de înălțime, înălțime maximă la cornișă și coamă, funcțiuni admise ale zonei).

 • 8. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu funcțiunea zonă locuințe individuale izolate sau cuplate, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

 • 9. Pentru parcela cu extrasul C.F. nr. 340013 - Arad, teren arabil în suprafață totală de 1.500 mp, proprietar Unitatea Administrativ-Teritorială Arad (Municipiul Arad), se aprobă funcțiunea de zonă spații verzi amenajate, loc de joacă și parcare inierbată.

Pentru parcela cu extrasul C.F. nr. 339978 - Arad, teren arabil în suprafață totală de 410 mp, proprietar Unitatea Administrativ-Teritoriala Arad (Municipiul Arad), se aprobă funcțiunea de zonă spații verzi amenajate și drum.

Pentru parcela cu extrasul C.F. nr. 340022 - Arad, teren arabil în suprafață totală de 2.965 mp, proprietar Municipiul Arad, se aprobă funcțiunea de drum.

Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate ale parcelei:

Autorizarea executării construcțiilor cu funcțiuni de locuire este permisă, cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor delimitate conform legii.

Amplasarea față de aliniament:

-Clădirile vor fi amplasate retrase față limita de proprietate, după cum urmează: cu 5,00 m față de frontul stradal propus.

Amplasarea în interiorul parcelei:

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

 • a) distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform Codului Civil - servitutea de vedere - obligația de a păstra o distanță de minimum 2,00 metri între fațadele cu ferestre sau balcoane ale clădirilor și limita proprietății învecinate, conform art.612 din Codul Civil.

 • - cu minim 2,00 m față de limitele laterale;

 • b) distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri;

 • c) accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o suprafață vitrată.

În cazul în care accesul mijloacelor de intervenție la a doua fațadă nu este posibil, se asigură trecerea forțelor (personalului de intervenție prin treceri pietonale cu lățime minimă de 1,50 m și înăltime de 1,90 m.

 • d) - minim 60 cm față de limitele laterale (in cazul cladirilor izolate conform Codului Civil)

 • - pe mezuina cu acordul vecinului

 • - minim 4,00 m față de limita posterioară

 • - 4,00 - 5,00 m față frontul stradal.

Circulația: În ceea ce privește organizarea circulației în zona s-a ținut cont de trama stradală a cartierului Grădiște, de strada existentă, strada Rândunicii, în partea de vest și în partea de sud sa ținut cont de strada prevăzută în P.U.Z. CONSTRUIRE BISERICĂ ORTODOXĂ, GRĂDINIȚĂ, CASĂ PAROHIALĂ ȘI CLĂDIRI DE LOCUIT, P.U.Z. aprobat prin Hotărârea nr. 261/2011, si un P.U.Z. în partea de sud care este în curs de avizare. Pornind de la strada existentă în partea de vest, a fost preluată strada propusă prin P.U.Z-ul aprobat în partea de sud, a fost prelungita o stradă propusă în P.U.Z-ul aprobat, stradă care face legătura cu zona de locuit din sudul amplasamentului pe direcția sud-nord și s-au propus trei străzi perpendiculare pe strada Rândunicii direcția est-vest, precum și străzi de legătură între ele care formează o tramă stradală care să asigure accesele carosabile și pietonale la toate loturile propuse. Prin prezentul P.U.Z. se prevede amenajarea străzilor propuse. În cadrul realizării străzilor se va amenaja carosabilul și trotuarele noi. Astfel se prevede:

 • - carosabilul de 7,00 m lățime (două benzi de circulație),

 • - trotuare cu lățimi de 0,75 m, pe ambele părți ale carosabilului,

 • - zone verzi cu lățimi de 0,75 m, pe ambele părți ale carosabilului.

Locurile de parcare, vor fi amplasate în interiorul parcelelor și vor fi dimensionate conform normativelor în vigoare, fără afectarea domeniului public, iar numărul lor va fi conform H.G. 525/1996, republicat, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, anexa 5.

Prin prezentul P.U.Z se propune amenajarea spațiilor verzi de aliniament existente, pe strada Rândunicii, și a celor propuse prin P.U.Z., precum și amenajarea, unor spații verzi compacte, în zona adiacentă străzii Rândunicii, unul în zona centrală a incintei și unul în partea de nord-est a incintei.

Zona verde de aliniament va fi întreruptă pe o lungime de 3,00 m x 0,75 m, în dreptul intrării pe fiecare lot, pentru a asigura accesul carosabil pe lot.

Utilități: Echiparea tehnico-edilitară (rețele existente pe str. Rândunicii): rețelele de apă potabilă, canalizare menajeră și pluvială, branșament electric și de gaz se vor executa în varianta de amplasare subterană, conform condițiilor din avizele și acordurile obținute și pe cheltuiala beneficiarilor.

Prezenta documentație este întocmită în baza certificatului de urbanism nr. 2231 din 17 octombrie 2018, Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM 010-2000 și conține următoarele avize:____________________________________

Nr. crt.

Organisme centrale/teritoriale interesate

Nr. și data aviz

Termen valabilitate avize

1

E-distribuție

276904564/03.09.2019

17.10.2020

2

Agenția pentru Protecția Mediului Arad

9537/28.05.2019

-

3

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al Județului Arad - P.S.I.

762/18/SU-AR/27.12.2018

-

4

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vasile Goldiș” al Județului Arad - P.C.

850/18/SU-AR/27.12.2018

-

5

Direcția de Sănătate Publică a jud. Arad

1371/06.12.2018

-

6

A.N.I.F.

255/12.12.2018

-

7

S.C. Compania de Apă Arad S.A.

23854/17.12.2019

-

8

A.N. Apele Române

31/08.04.2019

08.04.2021

9

Telekom Romania Communications S.A.

3/09.01.2019

17.10.2020

10

O.C.P.I. Arad

PV recepție 85/2019

-

11

Autoritatea Aeronautică Civilă Română

4964/284/25.03.2019

25.03.2020

12

I.P.J. Arad - Serviciul Rutier

203540/20.02.2019

-

13

P.M.Arad-D.T.-Serv. într. și rep. căi de com. ter.

42885/Z1/04.06.2019

-

14

Delgaz Grid S.A.

2/12.01.2019

17.10.2020

15

Transelectrica S.A.

1929/27.02.2019

-

16

RDS-RCS

-

17.09.2020

17

S.T.S.

14614/23.04.2019

17.10.2020

18

P.M.A. Direcția Patrimoniu

94687/M1/M2/18.12.2019

-

Documentația de urbanism a fost analizată în cadrul ședințelor Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 01.10.2019 și 29.10.2019, s-a emis Avizul tehnic nr. 25 din 31.12.2019.

Având în vedere cele de mai sus, susținem aprobarea P.U.Z.

Arhitect Șef arh. Radu Drăgan


Consilier, ing. Laurențiu Florescu

VIZA JURIDIC

BENEFICIARI:

TOMESCU ADRIAN DORU, TABUIA MARIUS, TABUIA STELIANA-LUMINIȚA, S.C. AD MAIORA S.R.L., TABUIA PETRUTA-DANIELA, ROSUT FLORIN, TABUIA ADIAN OCTAVIAN, UAT ARAD (MUNICIPIUL ARAD), MURESAN RUSALIM, ROSMARIN FLORIN, SIBIESCU SANDU ALIN, ASMARANDEI MIOARA, SPATARU ADRIANA, BATEA COSMIN RAZVAN, BATEA FLORENTINA ADINA, NEGOITA TEODOR, BOTEZAT ANCA RAMONA, ROSU ADINA, SIMBOAN VASILE, SIMBOAN GILDA, SIMBOAN IOAN IOSIF, SIMBOAN LILIANA, MACIULSCHI PUIU, MACIULSCHI FLOARE, ACHIM ZENO CATALIN, BRIA LIVIA-ANCUTA, BRIA CALIN FLORIN, SOAVA IONEL SILVIU, SOAVA CRISTINA, REDAC IOAN, REDAC CLAUDIA-LAURA, VOIMERESTEAN DOCHITA, VOIMERESTEAN GHEORGHE, LUNGU VICTOR-CALIN, LUNGU (BALOG) IOANA, PAGUBA GHEORGHE, NICOLIN DIANA-ELVIRA, HORHAT FLORIN-GEORGE, TATUCU GHEORGHE-ALEXANDRU, TATUCA MARIA-ANDREEA, SOFICA DORIN-GELU, SOFICA MARIA, TICA IOAN-TIBERIU, LUNGU ALEXANDRU-CONSTANTIN, IOJA CAMELIA, GORGAN MARGOT-CRISTINA, GORGAN BETTINA-ANDREIA, TICA IOAN-TIBERIU, FEKETE ISTVAN, FEKETE RAMONA VIORELA

Suprafața aferentă incintei reglementate prin prezentul P.U.Z. este de 56.300 mp, conform Planului Topografic, astfel:

 • 1 .C.F. nr. 340072 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tomescu Adrian-Doru, suprafața terenului este de

8.433 mp,

 • 2 .C.F. nr. 340067 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 872 mp, 3.C.F. nr. 340058 - Arad, arabil întravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 128 mp,

 • 4 .C.F. nr. 340062 - Arad, arabil în intravilan, proprietar S.C. AD MAIORA S.R.L., suprafața terenului                                                                                        este

de 872 mp,

 • 5 .C.F. nr. 340053 - Arad, arabil în extravilan, proprietar S.C. AD MAIORA S.R.L., suprafața terenului este

de 128 mp,

 • 6 .C.F. nr. 340056 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 872 mp,

 • 7 .C.F. nr. 340042 - Arad, arabil întravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 128 mp,

 • 8 .C.F. nr. 340050 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Petruța-Daniela, suprafața terenului este de

873 mp,

 • 9 .C.F. nr. 340034 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius și Tabuia Steliana-Luminița, suprafața terenului este de 127 mp,

 • 10 .C.F. nr. 340038 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 873 mp,

 • 11 .C.F. nr. 340024 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 127 mp,

 • 12 .C.F. nr. 341460 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Petruța-Daniela, suprafața terenului este de

655 mp,

 • 13 .C.F. nr. 341492 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius și Tabuia Steliana-Luminița, suprafața terenului este de 95 mp,

 • 14 .C.F. nr. 341461 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Rosuț Florin, suprafața terenului este de 218 mp,

 • 15 .C.F. nr. 341493 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Roșuț Florin, suprafața terenului este de 32 mp,

 • 16 .C.F. nr. 340021 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 874 mp,

 • 17 .C.F. nr. 340004 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 126 mp,

 • 18 .C.F. nr. 340012 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Adrian-Octavian, suprafața terenului este

de 878 mp,

 • 19 .C.F. nr. 339991 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Adrian-Octavian, suprafața terenului este de

122 mp,

 • 20 .C.F. nr. 340002 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 878 mp,

 • 21 .C.F. nr. 339982 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului este de 122 mp,

 • 22 .C.F. nr. 339990 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Adrian-Octavian, suprafața terenului este de

894 mp,

 • 23 .C.F. nr. 339969 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Adrian-Octavian, suprafața terenului este de

106 mp,

 • 24 .C.F. nr. 339978 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Unitatea Administrativ-Teritoriala Arad, suprafața

terenului este de 410 mp,

 • 25 .C.F. nr. 340000 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Mureșan Rusalim Paul, Bratu Florica, Sibiescu

Sandu-Alin, Asmarandei Mioara, Spătariu Adriana, suprafața terenului este de 1.500 mp, 26.C.F. nr. 339989 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Mureșan Rusalim Paul, Bratu Florica, Sibiescu

Sandu-Alin, Asmarandei Mioara, Spătariu Adriana, suprafața terenului este de 1.500 mp, 27.C.F. nr. 339956 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Mureșan Rusalim Paul, Bratu Florica, Sibiescu

Sandu-Alin, Asmarandei Mioara, Spătariu Adriana, suprafața terenului este de 1.500 mp,

 • 28 .C.F. nr. 339963 - Arad, arabil intravilan proprietar Batea Constantin Razvan, Batea Florentina

Adina, suprafata terenului este de 1.500 mp,

 • 29 .C.F. nr. 346029 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Negoiță Teodor, Botezat Anca-Ramona, suprafața

terenului este de 750 mp,

 • 30 .C.F. nr. 339996 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Roșu Adina (Știuca Seracu Monica-Gabriela,

Știuca Seracu Florin-Eugen - drept de uzufruct viager), suprafața terenului este de 1.500 mp, 31.C.F. nr. 340015 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Simboan Vasile-Flaviu, Simboan Gilda, Simboan

Ioan-Iosif, Simboan Liliana, suprafața terenului este de 1.500 mp,

 • 32 .C.F. nr. 340028 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Maciulschi Puiu, Maciulschi Floare, suprafața

terenului este de 1.500 mp,

 • 33 .C.F. nr. 340045 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Achim Zeno-Cătălin, suprafața terenului este de

1.500 mp,

 • 34 .C.F. nr. 344263 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Bria Livia-Ancuța, Bria Călin-Florin, suprafața

terenului este de 750 mp,

 • 35 .C.F. nr. 344264 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Soava Ionel-Silviu, Soava Cristina, suprafața

terenului este de 750 mp,

 • 36 .CF nr. 340041 - Arad, arabil intravilan proprietari Redac Ioan, Redac Claudia-Laura, Voimerestean

Dochita, Voimerestean Gheorghe, suprafata terenului este de 1.500 mp,

 • 37 .C.F. nr. 340027 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Lungu Victor-Călin, Lungu (Bolog) Ioana,

suprafața terenului este de 1.500 mp,

 • 38 .C.F. nr. 340013 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Unitatea Administrativ-Teritorială Arad, suprafața

terenului este de 1.500 mp,

 • 39 .C.F. nr. 339995 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Paguba Gheorghe, suprafața terenului este de

1.500 mp,

 • 40 .C.F. nr. 339979 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Mureșan Rusalim Paul, Bratu Florica, Sibiescu

Sandu-Alin, Asmarandei Mioara, Spătariu Adriana, suprafața terenului este de 1.500 mp, 41.C.F. nr. 340022 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Municipiul Arad, suprafața terenului este de 2.965

mp,

 • 42 .C.F. nr. 340018 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Nicolin Diana-Elvira, suprafața terenului este de

2.401 mp,

 • 43 .C.F. nr. 339783 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Horhat Florin-George, suprafața terenului este de

1.200 mp,

 • 44 .C.F. nr. 347576 - Arad, (rezultat din dezmembrarea imobilului cu C.F. 339773 - Arad), arabil în

intravilan, proprietari Tatucu Gheorghe-Alexandru, Tatucu Maria-Andreea, suprafața terenului este 600

mp,

 • 45 .C.F. nr. 347575 - Arad, (rezultat din dezmembrarea imobilului cu C.F. 339773 - Arad), arabil în

intravilan, proprietari Sofica Dorin-Gelu, Sofica Maria, (Sofica Dan-Adrian, Sofica Erika-Monica-

uzufruct viager), suprafața terenului este 600 mp,

 • 46 .C.F. nr. 339886 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Tica Ioan-Tiberiu, suprafața terenului este de 540

mp,

 • 47 .C.F. nr. 339903 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Lungu Alexandru-Constantin, suprafața terenului

este 1.100 mp,

 • 48 .C.F. nr. 340264 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Ioja Camelia, suprafața terenului este 1.105

mp,

 • 49 .C.F. nr. 340265 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Gorgan Margot-Cristina, Gorgan Bettina-Andreia,

suprafața terenului este 1.100 mp,

 • 50 .C.F. nr. 340266 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Ioja Camelia, suprafața terenului este 1.105

mp,

 • 51 .C.F. nr. 340267 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Tica Ioan-Tiberiu, suprafața terenului este de 540

mp,

 • 52 .C.F. nr. 343133 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Sarkozi Victor-Ludovic, Sarkozi

Ramona,

suprafața terenului este de 1.000 mp,

 • 53 .C.F. nr. 343134 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Sarkozi Robert-Valeriu, suprafața terenului este de

500 mp,

 • 54 .C.F. nr. 346028 - Arad, curți construcții în intravilan, proprietari Fekete Istvan, Fekete Ramona Viorela,

Suprafața terenului este de 750 m.

Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente

Red/Verif. L.F./S.D.

ROMÂNIA

Județul Arad

Primăria Municipiului Arad

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de Tabuia Marius, cu domiciliul în mun. Arad, Calea Romanilor, nr.31, bl. E1, ap.24, jud. Arad, înregistrată cu nr.73388/24.09.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 25 din 31.12.2019

pentru Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent: CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE-ZONA SANEVIT, Mun. Arad, Județul Arad, pentru imobilele cu beneficiarii și extrasele C.F. cuprinse în Anexă, generat de imobilele cu suprafața totală de 56.300 mp;

Inițiatori: conform Anexă;

Proiectant: S.C. PRO URBAN S.R.L.;

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Șerban Elvira, proiect nr. 70 / 2018;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.:

Zona luată în studiu este situată în partea de nord a Municipiului Arad, în nordul Cartierului Grădiște, în intravilanul Municipiului Arad, UTR 55, conform PUG Arad, aprobat prin H.C.L.M. Arad nr. 502/2018. Funcțiunea dominantă a zonei - funcțiunea de locuire - zonă rezidențială, funcțiuni complementare admise ale zonei - spații comerciale și prestări servicii. Interdicție temporară de construcție până la elaborare de P.U.D. sau P.U.Z. cuprinde toată zona U.T.R-ului nr. 55.

Suprafața totală a zonei reglementate 56.300 mp.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

Conform PUG al municipiului Arad parcelele se găsesc în UTR 55 și se află sub interdicție temporară de construcție până la elaborare de P.U.D. sau P.U.Z. Funcțiunea dominantă a zonei - funcțiunea de locuire - zonă rezidențială, funcțiuni complementare admise ale zonei - spații comerciale și prestări servicii.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

Obiectul PUZ constă în rezolvarea problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona studiată vizând ridicarea interdicției temporare de construcție conform PUG Arad, aprobat prin H.C.L.M. Arad nr. 502/2018, respectiv propunerea de modificare a folosinței parcelelor cu extrasele C.F. menționate mai sus, din teren având categoria de folosință teren arabil, în zonă locuințe individuale și funcțiuni complementare.

Reglementări urbanistice propuse:

 • 1. Funcțiunea principală: zonă locuințe individuale pentru parcelele identificate prin extrasele C.F. de mai sus, cu funcțiuni complementare: spații comerciale, birouri, cabinete medicale si alte servicii.

În incinta studiată au fost propuse cca 84 loturi pentru construirea clădirilor de locuit, clădiri izolate sau cuplate. Suprafața loturilor variază între 200 mp și 1.500 mp.

Pentru parcelele înscrise în C.F. nr. 343133 - Arad și C.F. nr. 343134 - Arad, totalizând 1.500 mp (1.000 mp + 500 mp), prezenta documentație P.U.Z. nu le va reglementa, ele vor avea restricție de construire până la elaborare de P.U.D sau P.U.Z. Din cei 1.500 mp, vor fi alocați 1.225 mp pentru construire de locuințe, 210 mp pentru circulații si 65 mp pentru spații verzi (de aliniament și amenajate).

 • 2. POT max = 40% pe lot, pentru locuințe și funcțiuni complementare;

 • 3. CUT max = 1,20 pe lot, pentru locuințe și funcțiuni complementare;

 • 4. Regimul de înălțime S/D+P+1, H max cornișă = 7,50 m H max coamă = 14,12 m;

 • 5. Zone verzi: min 12,81% pe lot și 7,63 % pe incintă (zonă verde amenajată și de aliniament);

 • 6. Dimensiunile accesului nou creat, cât și a drumurilor executate din incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi conform Ordonanței Guvernului nr.43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr.82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor, înaintea autorizării construcțiilor. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

 • 7. Înaintea autorizării, parcelele vor avea forma și suprafața prevăzute în documentația de urbanism, obținute în urma unificării și reparcelării parcelelor inițiale înscrise în C.F.-urile menționate mai sus, inclusiv pentru străzile nou create. Se va nota în extrasele C.F. pentru străzile nou create, dreptul de servitute și cotă parte din suprafața drumului.

Se admite ca după aprobarea P.U.Z., parcelele, în situația în care se dorește, să poată fi unificate sau parcelate cu condiția ca toate celelalte reglementări ale P.U.Z.-ului să fie respectate (P.O.T, C.U.T., retrageri față de aliniament, față de limitele posterioare și laterale, regim de înălțime, înălțime maximă la cornișă și coamă, funcțiuni admise ale zonei).

 • 8. Construcțiile vor fi autorizate conform prevederilor Art. 7 Pct. (1) din Legea Nr. 193/2019, pentru modificarea și completarea Legii Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • 9. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu funcțiunea zonă locuințe individuale izolate sau cuplate, urmând ca după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

 • 10. Pentru parcela cu extrasul C.F. nr. 340013 - Arad, teren arabil în suprafață totală de 1.500 mp, proprietar Unitatea Administrativ-Teritorială Arad (Municipiul Arad), se aprobă funcțiunea de zonă spații verzi amenajate, loc de joacă și parcare înierbată.

Pentru parcela cu extrasul C.F. nr. 339978 - Arad, teren arabil în suprafață totală de 410 mp, proprietar Unitatea Administrativ-Teritoriala Arad (Municipiul Arad), se aprobă funcțiunea de zonă spații verzi amenajate și drum.

Pentru parcela cu extrasul C.F. nr. 340022 - Arad, teren arabil în suprafață totală de 2.965 mp, proprietar Municipiul Arad, se aprobă funcțiunea de drum.

Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate ale parcelei:

Autorizarea executării construcțiilor cu funcțiuni de locuire este permisă, cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor delimitate conform legii.

Amplasarea față de aliniament:

-Clădirile vor fi amplasate retrase față limita de proprietate, după cum urmează: cu 5,00 m față de frontul stradal propus.

Amplasarea în interiorul parcelei:

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

 • a) distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform Codului Civil - servitutea de vedere - obligația de a păstra o distanță de minimum 2,00 metri între fațadele cu ferestre sau balcoane ale clădirilor și limita proprietății învecinate, conform art.612 din Codul Civil.

 • - cu minim 2,00 m față de limitele laterale;

 • b) distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri;

 • c) accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o suprafață vitrată.

În cazul în care accesul mijloacelor de intervenție la a doua fațadă nu este posibil, se asigură trecerea forțelor (personalului de intervenție prin treceri pietonale cu lățime minimă de 1,50 m și înălțime de 1,90 m).

 • d) - minim 70 cm față de limitele laterale (în cazul clădirilor izolate conform Codului Civil)

 • - pe mezuină cu acordul vecinului

 • - minim 4,00 m față de limita posterioară

 • - 4,00 - 5,00 m față frontul stradal.

Circulația: În ceea ce privește organizarea circulației în zona s-a ținut cont de trama stradală a cartierului Grădiște, de strada existentă, strada Rândunicii, în partea de vest și în partea de sud sa ținut cont de strada prevăzută în P.U.Z. CONSTRUIRE BISERICĂ ORTODOXĂ, GRĂDINIȚĂ, CASĂ PAROHIALĂ ȘI CLĂDIRI DE LOCUIT, P.U.Z. aprobat prin Hotărârea nr. 261/2011, si un P.U.Z. în partea de sud care este în curs de avizare. Pornind de la strada existentă în partea de vest, a fost preluată strada propusă prin P.U.Z-ul aprobat în partea de sud, a fost prelungita o stradă propusă în P.U.Z-ul aprobat, stradă care face legătura cu zona de locuit din sudul amplasamentului pe direcția sud-nord și s-au propus trei străzi perpendiculare pe strada Rândunicii direcția est-vest, precum și străzi de legătură între ele care formează o tramă stradală care să asigure accesele carosabile și pietonale la toate loturile propuse. Prin prezentul P.U.Z. se prevede amenajarea străzilor propuse. În cadrul realizării străzilor se va amenaja carosabilul și trotuarele noi. Astfel se prevede:

 • - carosabilul de 7,00 m lățime (două benzi de circulație),

 • - trotuare cu lățimi de 0,75 m, pe ambele părți ale carosabilului,

 • - zone verzi cu lățimi de 0,75 m, pe ambele părți ale carosabilului.

Locurile de parcare, vor fi amplasate în interiorul parcelelor și vor fi dimensionate conform normativelor în vigoare, fără afectarea domeniului public, iar numărul lor va fi conform H.G. 525/1996, republicat, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, anexa 5.

Prin prezentul P.U.Z se propune amenajarea spațiilor verzi de aliniament existente, pe strada Rândunicii, și a celor propuse prin P.U.Z., precum și amenajarea, unor spații verzi compacte, în zona adiacentă străzii Rândunicii, unul în zona centrală a incintei și unul în partea de nord-est a incintei.

Zona verde de aliniament va fi întreruptă pe o lungime de 3,00 m x 0,75 m, în dreptul intrării pe fiecare lot, pentru a asigura accesul carosabil pe lot.

Utilități: Echiparea tehnico-edilitară (rețele existente pe str. Rândunicii): rețelele de apă potabilă, canalizare menajeră și pluvială, branșament electric și de gaz se vor executa în varianta de amplasare subterană, conform condițiilor din avizele și acordurile obținute și pe cheltuiala beneficiarilor.

În urma ședințelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 01.10.2019 și data de 29.10.2019, se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 2231 din 17 octombrie 2018 emis de Primăria Municipiului Arad.

Arhitect-șef,

Arh. Radu Drăgan

LF/SD


PMA -A5 - 14

Anexă

BENEFICIARI:

TOMESCU ADRIAN-DORU, TABUIA MARIUS, S.C. AD MAIORA S.R.L., TABUIA PETRUȚA-DANIELA, ROȘUȚ FLORIN, TABUIA ADRIAN-OCTAVIAN, UAT ARAD (MUNICIPIUL ARAD), MUREȘAN RUSALIM, SPĂTARIU ADRIANA, ASMARANDEI MIOARA, ROZMARIN FLORIN, SIBIESCU SANDU-ALIN, BÂTEA COSMIN-RĂZVAN, BÂTEA FLORENTINA-ADINA, ROȘU ADINA,  ȘTIUCĂ-SERACU MONICA-

GABRIELA,ȘTIUCĂ-SERACU FLORIN-EUGEN, FEKETE ISTVAN, FEKETE RAMONA VIORELA,SÎMBOAN VASILE-FLAVIU, SÎMBOAN GILDA, SÎMBOAN IOAN-IOSIF, SÎMBOAN LILIANA, NEGOIȚĂ TEODOR, BOTEZAT ANCA-RAMONA, MACIULSCHI PUIU, MACIULSCHI FLOARE, ACHIM ZENO-CĂTĂLIN, BRIA CĂLIN-FLORIN, BRIA LIVIA-ANCUȚA, ȘOAVĂ IONEL-SILVIU, ȘOAVĂ CRISTINA, REDAC IOAN, REDAC CLAUDIA-LAURA, VOIMEREȘTEAN DOCHIȚA, VOIMEREȘTEAN GHEORGHE, LUNGU VICTOR-CĂLIN, LUNGU (BOLOG) IOANA, PAGUBĂ GHEORGHE, RAJOS-NICOLIN DIANA-ELVIRA, HORHAT FLORIN-GEORGE, SOFICA DORIN-GELU, SOFICA MARIA, SOFICA DAN-ADRIAN,SOFICA ERIKA-MONICA, TATUCU GHEORGHE-ALEXANDRU, TATUCU MARIA-ANDREEA, ȚICA IOAN-TIBERIU, LUNGU ALEXANDRU-CONSTANTIN, IOJA CAMELIA, GORGAN MARGOT-CRISTINA, GORGAN BETTINA-ANDREIA,

Suprafața aferentă incintei reglementate prin prezentul P.U.Z. este de 56.300 mp, conform Planului Topografic, astfel:

 • 1. C.F. nr. 340072 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tomescu Adrian-Doru, suprafața terenului - 8.433 mp,

 • 2. C.F. nr. 340067 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului - 872 mp,

 • 3. C.F. nr. 340058 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului - 128 mp,

 • 4. C.F. nr. 340056 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului - 872 mp,

 • 5. C.F. nr. 340042 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului - 128 mp,

 • 6. C.F. nr. 340038 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului - 873 mp,

 • 7. C.F. nr. 340024 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului - 127 mp,

 • 8. C.F. nr. 340021 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului - 874 mp,

 • 9. C.F. nr. 340004 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului - 126 mp,

 • 10. C.F. nr. 340002 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului - 878 mp,

 • 11. C.F. nr. 339982 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafața terenului - 122 mp,

 • 12. C.F. nr. 340062 - Arad, arabil în intravilan, proprietar S.C. AD MAIORA S.R.L., suprafața terenului - 872 mp,

 • 13. C.F. nr. 340053 - Arad, arabil în extravilan, proprietar S.C. AD MAIORA S.R.L., suprafața terenului - 128 mp,

 • 14. C.F. nr. 340050 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Petruța-Daniela, suprafața terenului - 873 mp,

 • 15. C.F. nr. 340034 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Petruta-Daniela, suprafața terenului - 127 mp,

 • 16. C.F. nr. 341460 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Petruța-Daniela, suprafața terenului - 655 mp,

 • 17. C.F. nr. 341492 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Petruta-Daniela, suprafața terenului - 95 mp,

 • 18. C.F. nr. 341461 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Roșuț Florin, suprafața terenului -218 mp,

 • 19. C.F. nr. 341493 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Roșuț Florin, suprafața terenului -32 mp,

 • 20. C.F. nr. 340012 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Adrian-Octavian, suprafața terenului - 878 mp,

 • 21. C.F. nr. 339991 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Adrian-Octavian, suprafața terenului - 122 mp,

 • 22. C.F. nr. 339990 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Adrian-Octavian, suprafața terenului - 894 mp,

 • 23. C.F. nr. 339969 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Tabuia Adrian-Octavian, suprafața terenului - 106 mp,

 • 24. C.F. nr. 339978 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Unitatea Administrativ-Teritoriala Arad, suprafața terenului - 410 mp,

 • 25. C.F. nr. 340013 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Unitatea Administrativ-Teritorială Arad, suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 26. C.F. nr. 340000 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Mureșan Rusalim, Bratu Florica, Sibiescu Sandu-Alin, Asmarandei Mioara, Spătariu Adriana, suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 27. C.F. nr. 339989 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Mureșan Rusalim, Bratu Florica, Sibiescu Sandu-Alin, Asmarandei Mioara, Spătariu Adriana, suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 28. C.F. nr. 339956 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Mureșan Rusalim, Bratu Florica, Sibiescu Sandu-Alin, Asmarandei Mioara, Spătariu Adriana, suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 29. C.F. nr. 339979 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Mureșan Rusalim, Bratu Florica, Sibiescu Sandu-Alin, Asmarandei Mioara, Spătariu Adriana, suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 30. C.F. nr. 339963 - Arad, arabil intravilan proprietar Bâtea Cosmin Răzvan, Bâtea Florentina Adina, suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 31. C.F. nr. 339996 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Roșu Adina (Știucă-Seracu Florin-Eugen, Știucă-Seracu Monica-Gabriela - drept de uzufruct viager), suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 32. C.F. nr. 346028 - Arad, curți construcții în intravilan, proprietari Fekete Istvan, Fekete Ramona Viorela, suprafața terenului - 750 m,

 • 33. C.F. nr. 340015 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Simboan Vasile-Flaviu, Simboan Gilda, Simboan Ioan-Iosif, Simboan Liliana, suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 34. C.F. nr. 346029 - Arad, curți construcții în intravilan, proprietari Negoiță Teodor, Botezat Anca-Ramona, suprafața terenului - 750 mp,

 • 35. C.F. nr. 340028 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Maciulschi Puiu, Maciulschi Floare, suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 36. C.F. nr. 340045 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Achim Zeno-Cătălin, suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 37. C.F. nr. 344263 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Bria Livia-Ancuța, Bria Călin-Florin, suprafața terenului - 750 mp,

 • 38. C.F. nr. 344264 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Șoava Ionel-Silviu, Șoava Cristina, suprafața terenului - 750 mp,

 • 39. C.F. nr. 340041 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Redac Ioan, Redac Claudia-Laura, Voimereștean Dochita, Voimerestean Gheorghe, suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 40. C.F. nr. 340027 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Lungu Victor-Călin, Lungu (Bolog) Ioana, suprafața terenului - 1.500 mp,

 • 41. C.F. nr. 339995 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Pagubă Gheorghe, suprafața

terenului - 1.500 mp,

 • 42. C.F. nr. 340022 - Arad, drum în extravilan, proprietar Municipiul Arad, suprafața

terenului - 2.965 mp,

 • 43. C.F. nr. 340018 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Nicolin Diana-Elvira, suprafața terenului - 2.401 mp,

 • 44. C.F. nr. 339783 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Horhat Florin-George, suprafața terenului - 1.200 mp,

 • 45. C.F. nr. 347575 - Arad, (rezultat din dezmembrarea imobilului cu C.F. 339773 - Arad), curți construcții în intravilan, proprietari Sofica Dorin-Gelu, Sofica Maria, (Sofica Dan-Adrian, Sofica Erika-Monica - drept de uzufruct viager), suprafața terenului - 600 mp,

 • 46. C.F. nr. 347576 - Arad, (rezultat din dezmembrarea imobilului cu C.F. 339773 - Arad), curți construcții în intravilan, proprietari Tătucu Gheorghe-Alexandru, Tătucu Maria-Andreea, suprafața terenului - 600 mp,

 • 47. C.F. nr. 339886 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Țica Ioan-Tiberiu, suprafața terenului - 540 mp,

 • 48. C.F. nr. 340267 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Tica Ioan-Tiberiu, suprafața terenului - 540 mp.

 • 49. C.F. nr. 339903 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Lungu Alexandru-Constantin, suprafața terenului - 1.100 mp,

 • 50. C.F. nr. 340264 - Arad, arabil în extravilan, proprietar Ioja Camelia, suprafața terenului -1.105 mp,

 • 51. C.F. nr. 340266 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Ioja Camelia, suprafața terenului -1.105 mp,

 • 52. C.F. nr. 340265 - Arad, arabil în extravilan, proprietari Gorgan Margot-Cristina, Gorgan Bettina-Andreia, suprafața terenului - 1.100 mp,

 • 53. C.F. nr. 343133 - Arad, arabil în intravilan, proprietari Sarkozi Victor-Ludovic, Sarkozi Ramona, suprafața terenului - 1.000 mp - (restricție de construire până la elaborare de P.U.D sau P.U.Z., cu condiția alocării cotei părți aferente pentru circulații și pentru spații verzi (de aliniament și amenajate).

 • 54. C.F. nr. 343134 - Arad, arabil în intravilan, proprietar Sarkozi Robert-Valeriu, suprafața terenului - 500 mp - (restricție de construire până la elaborare de P.U.D sau P.U.Z., cu condiția alocării cotei părți aferente pentru circulații și pentru spații verzi (de aliniament și amenajate).

Red/Verif. L.F./S.D.

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECTIA ARHITECT SEF

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI PROTEJARE MONUMENTE

NR. 2294/A5/15.01.2020

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism,cu modificările și completările ulterioare s-a întocmit prezentul raport privind documentația:

Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism aferent - Construire locuințe individuale și funcțiuni complementare

Inițiatorii documentației- Tabuia Marius, Tomescu A.Doru, SC AD MAIORA SRL, Tabuia P.Daniela, Rosut Florin, Tabuia A.Octavian, UAT Arad ,MUNICIPIUL ARAD, Muresan Rusalim, Rosmarin Florin, Sibiescu S. Alin, Asmarandei Mioara, Spataru Adriana, Batea C. Razvan, Batea F. Adina, Negoita Teodor, Botezat A. Ramona, Roșu Adina, Simboan Vasile, Simboan Gilda, Simboan Ioan Iosif, Simboan Liliana, Maciulschi Puiu, Maciulschi Floare, Achim Z. Catalin, Bria L. Ancuta, Bria C. Florin, Soava I. Silviu, Soava Cristina, Redac Ioan, Redac C. Laura, Voimerestean Dochita, Voimerestean Gheorghe, Lungu V. Calin, Lungu (Balog) Ioana, Paguba Gheorghe, Nicolin D Elvira, Horhat F. George, Tatucu G.Alexandru, Tatucu M. Andreea, Sofica D. Gelu, Sofica Maria, Tica Ioan Tiberiu, Lungu A. Constantin, Ioja Camelia, Gorgan M. Cristina, Gorgan B. Andreia, Tica I.Tiberiu, Fekete Istvan, Fekete R.Viorela

Amplasament - municipiul Arad, Zona Sanevit

Proiectant - SC PRO URBAN SRL, proiect nr.70

Responsabilitatea privind informarea și consultarea publicului : Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate pentru a informa și consulta publicul

1.Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

La etapa 1 - intenția de elaborare a documentației P.U.Z

 • - prin adresa nr. 980/08.01.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Arad și completările depuse cu nr. 7821/05.02.2019, beneficiarii solicită demararea procedurii de informare și consultare a publicului privind intenția de elaborare P.U.Z.

 • - întocmire anunț privind intenția de elaborare P.U.Z. și postat pe  site-ul

www.primariaarad.ro în data de 07.02.2019;

 • - anunțul de intenție a fost afișat în data de 07.02.2019 pe panou amplasat pe parcela studiată;

 • - publicul a fost invitat să consulte studiul de oportunitate la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente până în data de 17.02.2019 și să facă observații, recomandări în scris la registratura Primăriei Municipiului Arad.

Documentația disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente nu a fost consultată de nici o persoană. Nu au fost înregistrate sesizări în scris.

La etapa 2 - de elaborare a propunerilor PUZ si RLU aferent

 • - prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr.21687/20.03.2019 și completările depuse cu nr 26409/04.04.2019, beneficiarii solicită demararea procedurii de informare și consultare a publicului privind consultarea propunerilor P.U.Z. și R.L.U.

 • - întocmire anunț privind consultarea asupra propunerilor preliminare și postarea acestuia pe site-ul www.primariaarad.ro și afișare la sediu în data de 08.04.2019;

 • - anunțul privind consultarea documentației a fost afișat în data de 08.04.2019 pe panouri amplasate pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, la dosar fiind depuse fotografii care demonstrează acest lucru.

Publicul a fost invitat să consulte documentația depusă Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente până în data de 22.04.2019 și să facă observații, recomandări în scris la registratura Primăriei Municipiului Arad.

 • 2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale

Au fost identificate părțile potențial interesate, care pot fi afectate de prevederile documentației de urbanism.

Au fost trimise scrisori de notificare către aceștia, privind posibilitatea consultării documentației PUZ la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, pentru a putea sesiza probleme legate de propunerea din plan.

 • 3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise

Au fost notificați vecinii direct afectați de propunerile PUZ,după cum urmează:

 • - proprietarii parcelelor învecinate din str.Randunicii nr.87A,91,89, str. Vărădiei nr.2A, 4, 6, 8;

 • - proprietarii parcelelor învecinate identificate cu extras CF 340074, CF 339944, CF 339953, CF 340268, CF 340070, CF 340073, CF 340269, CF 340071, CF 340072, CF 339977, CF 339915, CF 340008, CF 340103;

 • - DIRECȚIA PATRIMONIU

 • 4. Numărul persoanelor care au participat la acest proces

Documentația disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente a fost consultată de către proprietara parcelei identificata cu extras CF 340074 la data de 05.04.2019 și CF 340070 la data de 17.04.2019.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare :

Nu au fost înregistrate sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuire planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobat prin HCLM Arad nr. 95/28.04.2011 și va fi adus la cunoștință Consiliului Local al Municipiului Arad în scopul fundamentării deciziei de aprobare/neaprobare a documentației.

ARHITECT ȘEF

Arh.Drăgan Radu

Functia

Nume prenume

Semnatura

Data

Verificat

Sef serviciu

arh. Sandra Dinulescu

15.01.2020

Elaborat

Consilier

Angelica Giura

15.01.2020

Al; A2

Verificator/ Expert

Semnătură

Cerința

PRO

URBAN S.R.L.

Benef

ciar:

T ABU I A MARIUS SI PROPRIETARII PARCELELOR CONF. C.U.

Nr pr. 70

a               Sg»o/1994

Numele

Semnătură

Scara

1: 1000

CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE - ZONA SANEVIT

Faza

P.U.Z.

Sef proiect

arh. Serban Elvira

Proiectant

arh. Serban Elvira

Data

2018

ÎNCADRARE in zona

PI. nr. 01

Desenat

arh. Serban Elvira

P.U.Z. construire locuinte

INDIVIDUALE    SI    FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE - ZONA SANEVIT


FOAIE DE CAPAT

PROIECTANT:


S.C. PRO URBAN S.R.L.


DENUMIRE PROIECT:

LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE ZONA SANEVIT

BENEFICIAR:

Tomescu Adrian Doru, Tabuia Marius, SC AD MAIORA SRL, Tabuia Petruta- Daniela, Rosut Florin, Tabuia Adrian Octavian, Unitatea Administrativ Teritoriala Arad, Muresan Rusalin, Sibiescu Sandu Alin, Asmarandei Mioara, Spatariu Adriana,Rosmarin Florin, Batea Cosmin Razvan, Batea Florentina Adina, Negoita Teodor, Botezat Anca Ramona, Fekete Istvan, Fekete Ramona Viorela, Rosu Adina, Simboan Gilda, Simboan Ioan Iosif, Simboan Liliana, Maciulschi Puiu, Maciunschi Floare, Achim Zeno Catalin, Bria Livia Ancuta, Bria Calin Florin, Soava Ionel Silviu, Soava Cristina, Redac loan, Redac Claudia -Laura, Voimerestean Dochita, Voimerestean Gheorghe, Lungu Victor Calin, Lungu (Balog) Ioana, Paguba Gheorghe, Nicolin Diana -Elvira, Horhat Florin-George, Tatucu Gheorghe Alexandru, Tatucu Maria Andreea. Sofica Dorin Gelu, Sofica Maria, Tica Ioan Tiberiu, Lungu Alexandru-Constantin, Ioja Camelia

Gorgan Margot-Cristina, Gorgan Bettina Andrea

FAZA:

P.U.Z

FISA DE RESPONSABILITATI

 • 1 . INSUSIREA DOCUMENTATIEI :

  Director


  Sef proiect:


arh. Elvira Serban arh. Elvira Serban

 • 2 COLECTIV DE ELABORARE :

Urbanism si amenajarea teritoriului arh. Elvira Serban

Alimentare cu apa : ing. Cristina Pantea

 • 3 TEHNOREDACTARE :arh. Elvira Serban

Intocmit

Arh. Serban E.

BORDEROU

 • A. PIESE SCRISE

MEMORIU DE PREZENTARE

 • 1. Foaie de gardă

 • 2. Fisa de responsabilități

 • 3. Borderou

 • 4. Aviz de oportunitate nr. 11 din 01.03.2019

 • 5. Certificat de urbanism nr. 2084/10.10.2016

 • 6. Certificat de urbanism nr 2231/17.09.2018

 • 7. Extrase CF Arad

 • 8. Memoriu general

 • 9. Regulament local de urbanism aferent P.U.Z

 • 10. Plan de actiune pentru implementarea investitiilor propuse

 • 11. Studiu Geotehnic

PIESE DESENATE

1.

Incadrare in zona

01

2.

Situatia existenta

02

3.

Reglementari urbanistice - zonificare

03

4.

Reglementari echipare edilitară

04

5.

Proprietatea supra terenurilor

05

6.

Propunere ilustrare urbanistica

06

Intocmit:

Arh. Serban Elvira


MEMORIU GENERAL

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. Date de recunoaștere a documentației

DENUMIRE PROIECT:    LOCUINTE INDIVIDUALE SI

FUNCTIUNI COMPLEMENTARE
ZONA SANEVIT

PROIECTANT:


S.C. PRO URBAN S.R.L.


BENEFICIAR:

Tomescu Adrian Doru, Tabuia Marius, SC AD MAIORA SRL, Tabuia Petruta- Daniela, Rosut Florin, Tabuia Adrian Octavian, Unitatea Administrativ Teritoriala Arad, Muresan Rusalin, Sibiescu Sandu Alin, Asmarandei Mioara, Spatariu Adriana,Rosmarin Florin, Batea Cosmin Razvan, Batea Florentina Adina, Negoita Teodor, Botezat Anca Ramona, Fekete Istvan, Fekete Ramona Viorela, Rosu Adina, Simboan Gilda, Simboan Ioan Iosif, Simboan Liliana, Maciulschi Puiu, Maciunschi Floare, Achim Zeno Catalin, Bria Livia Ancuta, Bria Calin Florin, Soava Ionel Silviu, Soava Cristina, Redac Ioan, Redac Claudia -Laura, Voimerestean Dochita, Voimerestean Gheorghe, Lungu Victor Calin, Lungu (Balog) Ioana, Paguba Gheorghe, Nicolin Diana -Elvira, Horhat Florin-George, Tatucu Gheorghe Alexandru, Tatucu Maria Andreea. Sofica Dorin Gelu, Sofica Maria, Tica Ioan Tiberiu, Lungu Alexandru-Constantin, Ioja Camelia

Gorgan Margot-Cristina, Gorgan Bettina Andrea

FAZA:

P.U.Z

 • 1.2. Obiectul P.U.Z

Proiectul s-a întocmit pe baza discuțiilor și a consultărilor care au avut loc între beneficiari și proiectant.

Proiectul are ca obiect stabilirea condițiilor de parcelare și construire a unor clădiri de locuit, pe terenul din partea de nord a cartierului Grădiște , intravilan, conform P.U.G. aprobat .

 • - Beneficiarii doresc construirea unor locuințe individuale in regim de înălțime

min. S/D+P si max. S/D +P+1

 • - În Planul Urbanistic General al Municipiului Arad, această zonă este în intravilan și este în vecinătatea zonei de locuit a cartierului Grădiște.

Metodologia folosită - baza documentație

Documentația se elaborează în conformitate cu Metodologia de elaborare și continuțiul - cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ : G M 010-2000.

La elaborarea actualei documentații a stat la bază: Planul Urbanistic General, elaborat- de S.C. PROIECT ARAD S.A.

Ca suport topografic s-a utilizat ridicarea topo, elaborată de S.C. TOPOSERVICE S.R.L.

 • 1.3. Surse documentare

Studii și proiecte elaborate anterior P.U.Z

 • - Planul Urbanistic General al Municipiului Arad, proiect elaborat de S.C. PROIECT Arad. S.A.

 • - Regulamentul local de urbanism aferent P.U.G.

Studii de fundamentare întocmite concomitent cu P.U.Z

 • - Referat geotehnic

 • - date statistice

 • - suport topo avizat de OCPI

 • - Aviz de oportunitate nr. 11 din 01.03.2019

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

  • 2.1 . Evoluția zonei Incintele care fac obiectul acestei documentații sunt adiacente zonei de locuit a Municipiului Arad. Ca și categorie de folosință terenul este arabil în intravilan ( conform P.U.G. aprobat, ca și zonă funcțională este zona de locuit cu funcțiuni complementare.).

  • 2.2 Încadrarea în localitate

Poziția zonei față de intravilanul localității. Zona studiată în prezenta documentație este situată în partea de nord a intravilanului municipiului Arad, în partea de nord a zonei de locuit a cartierului Gradiste, zona Sanevit.

La vest terenul studiat se învecinează cu domeniul public strada Rândunicii și la sud, est și nord se învecinează cu terenuri arabile în intravilan - zona de locuit conform P.U.G. aprobat.

Pe acest teren se dorește realizarea unei zone de locuit cu funcțiuni complementare .

Deoarece acest teren a fost parcelat, dar nu au fost prevăzute căi de acces corespunzătoare, este necesară reparcelarea zonei. Prin reparcelarea zonei va fi asigurat accesul carosabil la toate parcelele, legatura carosabila cu zona de locuit existenta in partea de sud a amplasamentului, spatiu verde si loturi cu suprafete cuprinse intre cca. 200 si cca. 1.500 mp.

Se vor construi cladiri de locuit S/ D + P si maxim S/ D + P+1

Suprafata totala a terenurilor este de 56.300 mp:

 • - conform CF nr. 340072, nr. cad. 340072, arabil in intravilan, proprietar Tomescu Adrian Doru, suprafata terenului este de 8433 mp,

 • - conform CF nr. 340067, nr. cad. 340067, arabil in intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafata terenului este de 872 mp,

 • - conform CF nr. 340058, nr. cad. 340058, arabil intravilan in proprietar Tabuia Marius, suprafata terenului este de 128 mp,

 • - conform CF nr. 340062, nr. cad. 340062, arabil in intravilan, proprietar SC AD MAIORA S.R.L suprafata terenului este de 872 mp,

 • - conform CF nr. 340053, nr. cad. 340053, arabil in extravilan, proprietar SC AD MAIORA S.R.L suprafata terenului este de 128 mp,

 • - conform CF nr. 340056, nr. cad. 340056, arabil in intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafata terenului este de 872 mp,

 • - conform CF nr. 340042, nr. cad. 340042, arabil intravilan proprietar Tabuia Marius, suprafata terenului este de 128 mp,

 • - conform CF nr. 340050, nr. cad. 340050, arabil in intravilan, proprietar Tabuia Petruta -Daniela, suprafata terenului este de 873 mp,

 • - conform CF nr. 340034, nr. cad. 340034, arabil intravilan proprietar Tabuia Petruta -Daniela, suprafata terenului este de 127 mp,

 • - conform CF nr. 340038, nr. cad. 340038, arabil in intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafata terenului este de 873 mp,

 • - conform CF nr. 340024, nr. cad. 340024, arabil intravilan in proprietar Tabuia Marius, suprafata terenului este de 127 mp,

 • - conform CF nr. 341460, nr. cad. 341460, arabil in intravilan, proprietar Tabuia Petruta -Daniela, suprafata terenului este de 655 mp,

 • - conform CF nr. 341492, nr. cad. 341492, arabil intravilan proprietar Tabuia Petruta -Daniela, suprafata terenului este de 95 mp,

 • - conform CF nr. 341461, nr. cad. 341461, arabil in intravilan, proprietar Rosut Florin, suprafata terenului este de 218 mp,

 • - conform CF nr. 341493, nr. cad. 341493, arabil in intravilan, proprietar Rosut Florin, suprafata terenului este de 32 mp,

 • - conform CF nr. 340021, nr. cad. 340021, arabil in intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafata terenului este de 874 mp,

 • - conform CF nr. 340004, nr. cad. 340004, arabil intravilan proprietar Tabuia Marius, suprafata terenului este de 126 mp,

 • - conform CF nr. 340012, nr. cad. 340012, arabil in intravilan, proprietar Tabuia Adrian Octavian, suprafata terenului este de 878 mp,

 • - conform CF nr. 339991, nr. cad. 339991, arabil intravilan proprietar Tabuia Adrian Octavian, suprafata terenului este de

 • - 122 mp,

 • - conform CF nr. 340002, nr. cad. 340002, arabil in intravilan, proprietar Tabuia Marius, suprafata terenului este de 878 mp,

 • - conform CF nr. 339982, nr. cad. 339982, arabil intravilan proprietar Tabuia Marius, suprafata terenului este de 122 mp,

 • - conform CF nr. 339990, nr. cad. 339990, arabil in intravilan, proprietar Tabuia Adrian Octavian, suprafata terenului este de 894 mp,

 • - conform CF nr. 339969, nr. cad. 339969, arabil intravilan proprietar Tabuia Adrian Octavian, suprafata terenului este de

 • - 106 mp,

 • - conform CF nr. 339978, nr. cad. 339978, arabil extravilan proprietar Unitatea Administrativ Teritoriala Arad, suprafata terenului este de 410 mp,

 • - conform CF nr. 340000, nr. cad. 340000, arabil extravilan proprietar (Muresan Rusalin decedat ) - moștenitor Muresan Rusalin Paul, ( Bratu Muresan Florica decedata)- mostenitor Rozmarin Florin, Sibiescu Sandu Alin, (Muresan Cornelia decedata ) - mostenitoare Asmarandei Mioara, Spatariu Adriana suprafata terenului este de 1500 mp,

 • - conform CF nr. 339989, nr. cad. 339989, arabil extravilan proprietar (Muresan Rusalin decedat ) - mostenitor Muresan Rusalin Paul, ( Bratu Muresan Florica decedata)- mostenitor Rozmarin Florin, Sibiescu Sandu Alin, (Muresan Cornelia decedata ) - mostenitoare Asmarandei Mioara, Spatariu Adriana suprafata terenului este de 1500 mp,

 • - conform CF nr. 339956, nr. cad. 339956, arabil extravilan proprietar (Muresan Rusalin decedat ) - mostenitor Muresan Rusalin Paul, ( Bratu Muresan Florica decedata)- mostenitor Rozmarin Florin, Sibiescu Sandu Alin, (Muresan Cornelia decedata ) - mostenitoare Asmarandei Mioara, Spatariu Adriana suprafata terenului este de 1500 mp, conform CF nr. 339963, nr. cad. 339963, arabil intravilan proprietar Batea Constantin Razvan, Batea Florentina Adina, suprafata terenului este de 1500 mp,

 • - conform CF nr. 346029, nr. cad. 346029, curți construcții intravilan proprietar Negoita Teodor si Botezat Anca -Ramona, suprafata terenului este de 750 mp,

 • - conform CF nr. 346028, nr. cad. 346028 curți construcții intravilan proprietar Fekete Istvan, Fekete Ramona Viorela, suprafata terenului este de 750 mp,

 • - conform CF nr. 339996, nr. cad. 339996, arabil intravilan proprietar Rosu Adina, ( Stiuca Seracu Monica Gabriela, Stiuca Seracu Florin Eugen -drept de uzufruct viager), suprafata terenului este de 1500 mp,

 • - conform CF nr. 340015, nr. cad. 340015, arabil intravilan proprietar Simboan Vasile Flavius, Simboan Gilda, Simboan Ioan Iosif, Simboan Liliana, suprafata terenului este de 1500 mp,

 • - conform CF nr. 340028, nr. cad. 340028, arabil intravilan proprietar Maciulschi Puiu, Maciulschi Floare suprafata terenului este de 1500 mp,

 • - conform CF nr. 340045, nr. cad. 340045, arabil intravilan proprietar Achim Zeno Catalin, suprafata terenului este de 1500 mp,

 • - conform CF nr. 344263, nr. cad. 344263, arabil intravilan proprietar Bria Livia Ancuta, Bria Calin Florin, suprafata terenului este de 750 mp,

 • - conform CF nr. 344264, nr. cad. 344264, arabil intravilan proprietar Soava Ionel Silviu , Soava Cristina, suprafata terenului este de 750 mp,

 • - conform CF nr. 340041, nr. cad. 340041, arabil intravilan proprietar Redac Ioan,Redac Claudia Laura, Voimerestean Dochita, Voimerestean Gheorghe, suprafata terenului este de 1500 mp,

 • - conform CF nr. 340027, nr. cad. 340027, arabil intravilan proprietar Lungu Victor Calin, Bolog Ioana, suprafata terenului este de 1500 mp,

 • - conform CF nr. 340013, nr. cad. 340013, arabil extravilan proprietar Unitatea Administrativ Teritoriala Arad, suprafata terenului este de 1500 mp

 • - conform CF nr. 339995, nr. cad. 339995, arabil extravilan proprietar Paguba Gheorghe, suprafata terenului este de 1500 mp

 • - conform CF nr. 339979, nr. cad. 339979, arabil extravilan proprietar (Muresan Rusalin decedat ) - moștenitor Muresan Rusalin Paul, ( Bratu Muresan Florica decedata)- mostenitor Rozmarin Florin, Sibiescu Sandu Alin, (Muresan Cornelia decedata ) - mostenitoare Asmarandei Mioara, Spatariu Adriana suprafata terenului este de 1500 mp,

 • - conform CF nr. 340022, nr. cad. 340022,drum extravilan proprietar Municipiul Arad, suprafata terenului este de 2.965 mp,

 • - conform CF nr. 340018, nr. cad. 340018, arabil intravilan proprietar Nicolin Diana Elvira, suprafata terenului este de 2.401 mp,

 • - conform CF nr. 339783, nr. cad. 339783, arabil intravilan proprietar Horhat Florin George, suprafata terenului este de 1200 mp,

 • - conform CF nr. 347576, nr. cad. 347576 ( rezultat din dezmembrarea imobilului cu nr. cad.339773, CF 339773) curti constructii intravilan, proprietar Tatucu Gheorghe Alexandru, Tatucu Maria Andreea, suprafata terenului este 600 mp,

 • - conform CF nr. 347575, nr. cad. 347575 ( rezultat din dezmembrarea imobilului cu nr. cad.339773, CF 339773) curti constructii intravilan proprietar Sofica Dorin Gelu, Sofica Maria, suprafata terenului este 600 mp,

 • - conform CF nr. 339886, nr. cad. 339886, arabil extravilan proprietar Tica Ioan Tiberiu, suprafata terenului este de 540 mp,

 • - conform CF nr. 339903, nr. cad. 339903, arabil extravilan proprietar Lungu Alexandru Constantin, suprafata terenului este 1100 mp,

 • - conform CF nr. 340264, nr. cad. 340264, arabil extravilan

proprietar (Ioja Oana Miruna, decedata) - proprietar Ioja Camelia conform Certificatului Suplimentar de Mostenitor nr. 110 in Dosar Succesoralnr. 132/2019), suprafata terenului este 1105 mp,

 • - conform CF nr. 340265, nr. cad. 340265, arabil extravilan proprietar Gorgan Margot Cristina, suprafata terenului este 1100 mp,

 • - conform CF nr. 340266, nr. cad. 340266, arabil intravilan

( Ioja Oana Miruna decedata) - proprietar Ioja Camelia conform Certificatului Suplimentar de Mostenitor nr. 110 in Dosar Succesoralnr. 132/2019, suprafata terenului este 1105 mp,

 • - conform CF nr. 340267, nr. cad. 340267, arabil extravilan proprietar Tica Ioan Tiberiu, suprafata terenului este de 540 mp,

 • - conform CF nr. 339963, nr. cad. 339963, arabil intravilan proprietar Batea Cosmin Razvan, Batea Florentina Adina, suprafata terenului este de 1500 mp,

 • 2.3. Elemente ale cadrului natural

Pentru determinarea conditiilor de fundare a fost necesara elaborarea unui studiu geotehnic ( Studiu geotehnic nr. 70/2019- elaborator ATELIER A S.R.L. ).

Constatările și recomandările acestui studiu sunt:

 • - terenul este plan

 • - din punct de vedere geologic amplasamentul este așezat pe formațiunile depresiunii panonice, depresiune care a luat naștere prin scufundarea lentă a unui masiv hercinic, constituit din șisturi cristaline.

 • - se constată o alternanță de straturi permeabile (prafuri nisipoase și nisipuri cu pietriș și bolovăniș) permit ascensiunea apei subterane funcție de variațiile regimului precipitațiilor din zonă.

 • - zona seismică „D”, k=0,20 g, Tc= 0,7 si gradul 6 de intensitati seismice.

- stratificația terenului: - in forajele F1,F10, umplutura 0,80 m

 • - complex argilos prăfos nisipos, cafeniu - gălbui, plastic consistent între 0,80 - 3,60 m

 • - complex nisipos cu pietris si bolovanis cafeniu galbui saturat de indesare medie

In forajele F2-F9 intalnim o stratigrafie identica cu deosebirea ca umplutura are grosimea de 0,60 m

 • - apa subterană a fost interceptată la - 3,80 m fata de C.T.N. și se prevede un regim ascensional al apei până la adâncimea de - 1,80 m față de nivel teren.

Zona studiată nu este expusă riscurilor naturale, .

2.4. Circulația

Principala cale de circulație din zonă este strada care deservește zona de locuit existentă, strada Rândunicii, stradă care în prezent este în partea de vest a zonei studiate.

Este necesară asigurarea acceselor la loturi.

2.5.Ocuparea terenurilor

Adiacent zonei studiate avem: zona de locuit a cartierului Grădiște în partea de vest, est și sud.

Zona studiată este în prezent un teren arabil, liber, neconstruit cu un P.O.T = 0,00 %

Clădirile de locuit care sunt adiacente zonei studiate sunt clădiri P și P+1 construite din materiale tradiționale.

Atât în zona studiată cât și în zona adiacentă, zona de locuit, ( cartier Grădiște) sunt insuficiente dotări de interes local.

Aflată în partea de nord a râului Mureș zona studiată nu este expusă riscurilor naturale și anume a inundațiilor.

Principalele disfuncționalități în zona studiată sunt:

 • - inexistența accesului în zonă - căi de acces insuficiente

 • - lipsa dotărilor de interes local din zonă.

_______2.6. Echipare edilitara

Din punct de vedere al echipării edilitare zona studiată are posibilităi de racordare la rețelele edilitare care există în Municipiul Arad, în cartierul Grădiște, pe strada Rândunicii.

Alimentarea cu apă:

Pe amplasamentul propus pentru crearea unei zone de locuit cu functiuni complementare în intravilanul municipiului Arad, în partea de nord a zonei de locuit a cartierului Gradiste, zona Sanevit nu există conducte de apă potabilă.

În apropierea zonei studiate există rețele de distribuție de apă potabilă, și anume: pe str. Rândunicii din țeavă de polietilenă PEID De125mm.

Pe amplasamentul prezentului PUZ există paralel cu strada Rândunicii:

 • - o conductă magistrală de apă potabilă din tuburi PREMO Dn800mm amplasată la o distanță de cca. 4,00-5,00 m față de bordura parții carosabile a străzii Rândunicii;

 • - o conductă magistrală de apă industrială (în strare de conservare) din tuburi PREMO Dn800mm amplasată la o distanță de cca. 8,00-9,00 m față de bordura parții carosabile a străzii Rândunicii.

Canalizarea menajeră

Pe amplasamentul propus pentru crearea unei zone zone de locuit cu functiuni complementare în intravilanul municipiului Arad, în partea de nord a zonei de locuit a cartierului Gradiste, zona Sanevit nu există rețele de canalizare menajeră.

În apropierea zonei studiate există colectoare menajere, și anume: pe str. Rândunicii din tuburi de PVC De312mm, căminul de vizitare existent este la o adâncime de 1,10m.

Canalizarea pluvială

Apele meteorice de pe suprafața zonei studiate în prezent sunt evacuate în rigolele care sunt dealungul drumurilor din zonă.

Alimentare cu gaz

În lungul străziilor de la marginea zonei de locuit existente, există rețea de alimentare cu gaze naturale , în partea de vest a amplasamentului, pe strada Rândunicii

Alimentarea cu energie electrică

Din punct de vedere al electricității în zonă, în partea de vest a zonei studiate există rețeaua de alimentare cu energie electrică (LEA 0.4 kV) a cartierului Grădiște, pe strada Rândunicii, colt cu strada Varadiei.

La sud de amplasament exista o retea LEA 20 kV, partial cu izolatie dubla si izolatie simpla.

Telefonie

In partea de vest a amplasamentului pe strada Randunicii exista un cablu RCS aerian.

2.1. Concluzii din documentații deja elaborate

Teritoriul luat în considerare pentru amenajarea unei zone de locuit, este situat într-o zonă adiacentă zonei de locuit a cartierului Grădiște. In cadrul Planului Urbanistic General al Municipiului Arad, aceasta zonă este în intravilan.

Prin acest P.U.Z, se va stabilii o tramă stradală în zonă care să asigure accesul carosabil în toata zona studiată , se va asigura amplasamentul clădirilor și amenajările necesare unei bune funcționări.

Se va reorganiza circulația pietonală și se va asigura accesul carosabil la clădirile propuse precum și locuri de parcare .

Se va urmării integrarea și armonizarea noilor construcții și a amenajărilor cu cele existente mentinute.

Se va tine seama de zona verde existentă ( zona verde de aliniament de pe strada Randunicii) care va fi amenajată și integrata în ansamblu.

Se propune completarea infrastructurii tehnico edilitare.

 • 2.7. Probleme de mediu

Din punct de vedere al relației dintre cadrul natural și cadrul construit nu sunt disfuncționalități.

Evidentierea riscurilor naturale și antropice. În zonă nu sunt pericole de inundații sau de alunecări de teren, luând în considerare că zona studiată terenul este plat nu prezintă denivelări importante cu diferențe mari de nivel.

Având în vedere că zona studiată este adiacentă zonei de locuit a Municipiului Arad, localitate a cărui P.U.G. a fost aprobat, aceasta zonă a fost studiată ca o extindere a zonei de locuit .

În zona studiată nu există valori de patrimoniu care necesită protecție.

 • 2.8. Opțiuni ale populației

Proprietarii terenurilor doresc ca în această zonă să se construiacă o zonă cu locuințe individuale in regim de inaltime maxima S/ D + P+1.

 • 2.9. Riscuri naturale

Zona studiată în prezenta documentație este amplasată în zona cu intensitate seismică VI. Conform Legii 575/2001 Anexa nr. 3, conform anexa nr. 5 Unități teritoriale afectate de inundații localitatea Arad, este pe această listă, dar zona studiată este în partea de nord al Râului Mureș, la o distanță considerabilă nu se pune problema inundațiilor.

Conform Hotărârii nr. 382-2003, zona studiată nu este expusă la riscuri naturale: inundații și alunecări de teren. Conform anexei nr 5, Unitati administrativ teritoriale afectate de inundatiila pozitia 76 este mentionat Municipiul Arad, ca fiind expus riscurilor naturale si anume inundatiilor pe cursuri de ape, raul Mures, dar zona studiata nu intra in zona expusa inundatiilor datorita faptului ca este la distanta destul de mare de Raul Mures.

\

Tipologia fenomenelor:

Conform P100/1992, intervalele de timp la care se produc cutremurele , modul lor de manifestare, ca și efectele acestora asupra construcțiilor, au un caracter imprevizibil, puternic aleator. Din aceasta cauză eficiența măsurilor de protectie antiseismică poate fi judecată numai în mod statistic, având în vedere modul în care un eveniment seismic se încadrează în șirul de evenimente așteptate pe anumite perioade de timp,inclusiv din punctul de vedere intensității, precum și proporția construcțiilor aferente din diferite grade de avariere și a căror comportare are un impact social și economic semnificativ. Din aceste motive responsabilitatea pentru protectia antiseismică a construcțiilor, trebuie evaluată pe baza criteriilor privind respectarea prevederilor prescripțiilor de proiectare, de execuție și de exploatare și nu prin prisma apariției, în cazul unor construcții individuale, a unor urmări mai deosebite.

Efectele fenomenelor de risc natural asupra constructiilor si a echiparii edilitare.

Cutremure de pamant

Avarii la structurile de rezistenta : mișcarea produce panică si îngreuneaza deplasarea oamenilor ; pagubele sunt neînsemnate în cazul clădirilor executate conform normelor iar construcțiile slab executate suferă avarii considerabile; mișcarea se simte și din automobile.

Inundatii

Nu este cazul

Alunecari de teren

Nu este cazul.

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

 • 3.1. Concluzii ale stuidiilor de fundamentare

Pentru această zonă. au fost făcute studii Geo și există Planul Urbanistic General al Municipiului Arad, aprobat.

 • 3.2. Prevederi ale P.U.G.

Prin elaborarea și aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Arad, acaestă zonă este în intravilanul Municipiului și este teren arabil, zona destinata locuirii si funcțiunilor complementare.

Ca și categorie de folosință terenul este arabil și este proprietatea privată a persoanelor fizice, juridice si proprietate privata a Municipiului Arad,

 • 3.3. Valorificarea cadrului natural

Pentru determinarea condițiilor de fundare corespunzătoare amplasamentului indicat de către beneficiar, s-a elaborat un foraj geotehnic .

Având doar caracter informativ, câteva dintre concluziile și recomandarile, ce se pot desprinde la faza de proiectare (P.U.Z), sunt:

 • - dacă în timpul execuției sunt întâlnite condiții stratigrafice care difera de cele prezentate în documentația geotehnică, trebuie să fie anunțat geotehniceanul pentru a reevalua efectele asupra comportării terenului de fundare.

Zona studiată nu este expusă riscurilor naturale, .

 • 3.4. Modernizarea circulatiei

Drumuri

În ceea ce privește organizarea circulației în zona s-a ținut cont de trama stradală a cartierului Grădiște, de strada existentă, strada Rândunicii, în partea de vest, și în partea de sud s-a ținut cont de strada prevăzută în P.U.Z. CONSTRUIRE BISERICĂ ORTODOXĂ, GRĂDINIȚĂ, CASĂ PAROHIALĂ ȘI CLĂDIRI DE LOCUIT, P.U.Z. aprobat, si un P.U.Z.in partea de sud care este in curs de avizare. Pornind de la strada existentă în partea de vest, a fost preluată strada propusă prin P.U.Z-ul aprobat în partea de sud, a fost prelungita o stradă propusă în P.U.Z-ul aprobat stradă care face legătura cu zona de locuit din sudul amplasamentului pe directia sud- nord.și s-au propus trei strazi perpendiculare pe strada Randunicii directia est-vest, precum si niste strazi de legatura intre ele care au format o trama stradala care sa asigure accesele carosabile si pietonale la toate loturile propuse..

Prin prezentul P.U.Z . se prevede amenajarea străzilor propuse. În cadrul realizării străzilor se prevede amenajarea carosabilului și a trotuarelor noi. Astfel se prevede :

 • - carosabilul de 7,00 m lătime (doua benzi de circulatie),

 • - trotuare cu lățimi de 0,75 m, pe ambele parti ale carosabilului

 • - zone verzi cu lățimi de 0,75 m, pe ambele parti ale carosabilului

Structura sistemului propus este alcătuită din :

 • - îmbrăcăminte asfaltică realizată din :

 • - strat de uzura din beton asfaltic bogat în criblură cu execuția la cald B.A. / 16 de 4.0 cm grosime

 • - strat de legatură din beton asfaltic deschis cu agrement mare cu criblură B.A.D. 25, de 6,0 cm grosime.

- Iar pentru fundație :

 • - Strat de macadam ordinar de 10,0 cm grosime

 • - Strat de fundatie din balast 15,0 cm grosime

Modernizarea acestor străzi va îmbunătății condițiile de circulație pe întreaga rețea stradală.

Parcajele

Pentru fiecare locuință în parte se vor asigura locuri de parcare în incintă conform H.G.R. 525/96.

Spatii verzi

Prin prezentul P.U.Z se propune amenajarea spațiilor verzi de aliniament existente, pe strada Randunicii, si a celor propuse prin PUZ, precum și amenajarea, unor de spații verzi compacte, in zona adiacenta strazii Randunicii si unul în zonă centrală a incintei și unul în partea de nord est a incintei.

Zona verde de aliniament va fi intrerupta pe o lungime de 3,00 m x0,75 m,în dreptul intrarii pe fiecare lot, pentru a asigura accesul carosabil pe lot.

 • 3.5. Zonificare funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

Destinația zonei conform P.U.G. este : teren arabil în intravilan.

Suprafata incintei = 56.300,00 mp

Suprafața zonei studiate = 91.296,62 mp

În prezentul P.U.Z s-a propus o zonă de locuit cu functiuni complementare (spații comerciale, birouri, cabinete medicale si alte servicii) .

În incinta studiată au fost propuse cca 84 loturi pentru construirea clădirilor de locuit, clădiri izolate sau cuplate, în regim de înălțime maxim S/ D + P+1, clădiri care vor fi retrase fata de aliniamentul stradal cu 5,00 m . Suprafața loturilor variază între 200,00 și 1500,0000 mp.

În zona sunt permise și functiuni complementare, birouri, cabinete medicale, mici spații comerciale, prestări servicii care să deservească zona de locuit fără a produce un disconfort funcțiunii de locuit.

Clădirile vor fi construite din materiale durabile și se vor încadra în arhitectura sitului.

La parcelarea si mobilarea loturilor de pe strada Rândunicii a fost respectată zona de protecție a celor 2 conducte de aducțiune apă rece, existente, conform avizului Companiei de apă..

În incinta studiată este permisă alipirea a două parcele, sau dezmembrarea în două a unei parcele, preluând în ambele cazuri, retragerile și coeficienții reglementati prin P.U.Z.

TERITORIU AFERENT

EXISTENT

ÎN INCINTA

PROPUS

mp

%

mp

%

0

ZONA DE LOCUIT - zona verde pe lot -suprafața construita

-

-

41.557,22

(5.323,48)

(16.622,89)

73,82

(12,81)

(40,00)

1

ZONĂ SPAȚII VERZI z.v. amenajată z.v. aliniament

-

-

4.295,53

3.113,14

.1.182,39

7,63

2

CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI PLATFORME DE PARCARE din cara: - Trotuare + accese - carosabil

-

-

-

8.947,25

7.514,42

1.432,83

15,89

3

TEREN ARABIL

56.300,00

100,00

(1.500 mp)

Teren cu interdicție de construire -nereglementat

2,66

4

TOTAL GENERAL

56.300,00

100,00

56.300,00

100,00

ÎN ZONA STUDIATA

TERITORIU AFERENT

EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

%

0

ZONA DE LOCUIT - zona verde pe lot -suprafata construita

-

-

41.557,22

(5.323,48)

(16.622,89)

45,52

(12,81)

(40,00)

1

ZONĂ SPAȚII VERZI z.v. amenajată z.v. aliniament

486,50

0,53

4.782,03

3.113,14

1.668,89

5,24

2

CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI PLATFORME DE PARCARE din cara: - Trotuare + accese -carosabil

2.027,00

1.409,45

617,55

2,22

10.974,25

8.923,87

2.050,38

12,02

3

TEREN ARABIL

88.783,50

97,25

33.983,50 (1.500 mp)

Teren cu interdicție de construire -nereglementat

37,22

4

TOTAL GENERAL

91.297,00

100,00

91.297,00

100,00

Terenurile înscrise în CF . nr. 343133, nr. cad. 343133 și CF nr. 343134 cu nr. cad. 343134 totalizând 1500 mp (1000 + 500) sunt nereglementate prin prezenta documentație P.U.Z, cu restricție de construire pană la elaborare de P.U.D sau P.U.Z. Din cei 1500 mp, vor fi alocați 1225 mp pentru construire de locuințe, 210 mp pentru circulații si 65 mp pentru spații verzi ( de aliniament și amenajate).

Spatiul verde central, în suprafață de 1225 mp, poate fi amenajat și cu un loc de joacă pentru copii.

În cazul în care un teren va fi parcelat în două loturi, este necesar ca la fiecare parcelă să se asigure accesul la un drum public fie direct, fie prin servitute de trecere.

Pe terenul destinat circulațiilor carosabile și pietonale, va fi instituită servitute de trecere în favoarea tuturor proprietarilor loturilor reglementate.

La elaborarea soluției de sistematizare s-a avut în vedere :

 • - stabilirea cotelor verticale ale noilor clădiri, corelate cu cotele terenului existent.

 • - reducerea la maxim al volumului de terasament pentru nivelarea terenului.

Criteii. Compoziționale

 • - realizarea unui spațiu urban, care să pună în valoare importanța clădirilor și să creeze un ansamblu cu clădirile existente.

 • - Realizarea unor clădiri care să mobileze în mod corespunzător fronturile străziilor nou create.

Criterii funcționale

 • - asigurarea suprafețelor maxime construite, respectând procentul de ocupare al solului specific zonei funcționale, P.O.T.max. , 40,00 %, , P.O.T. min. = 30,00 %.

Aliniamentul obligatoriu este determinat de relația rezultată între dimensiunile lotului și clădirile propuse și vecinatăți. Respectarea aliniamentului este impusă și din considerente compoziționale și funcționale. Se vor asigura distanțele minime legale ale construcțiilor față de limitele laterale si posterioare ale parcelelor, conform Codului Civil .

. Clădiri care vor fi retrase fata de aliniamentul stradal cu 5,00 m, sau 2,00 m, conform plansei 03, Reglementari urbanistice .

Regimul de înălțime

Regimul de înalțime maxim propus S/ D + P+1, s-a stabilit în funcție de:

 • - necesitățile funcționale și de regimul de înălțime al clădirilor existente în zonă - P și P + 1.

Conform Avizului AACR nr. 4964/284/25.03.2019, se va respecta înălțimea maximă a obiectivelor de 14,12 m, respectiv cota absolută maximă de 124,30 m (110,18 m cota absolută față de nivelul Mării Necre a terenului natural+14,12 m înălțimea maximă a construcțiilor).

Modul de utilizare al terenului

Au fost stabilite valorile maxime pentru procentul de ocupare al terenului, și coeficientul de utilizare al terenului.

 • - pentru locuințe :

P.O.T.min   = 30,00 % P.O.T.max   = 40,00 %

C.U.T.min   = 0,30      C.U.T.max   = 1,20

 • - pentru functiuni complementare birouri, cabinete medicale, mici spații comerciale,prestari servicii :

P.O.T.min   = 30,00 % P.O.T.max   = 40,00 %

C.U.T.min   = 0,30      C.U.T.max   = 1,20

Plantatii

Au fost menținute zonele verzi de aliniament existente în lungul drumului existent și pe străzile propuse au fost prevăzute zone verzi de aliniament.

Zona verde propusă a fi amenajată în incinta fiecărei gospodării va fi plantată cu gazon decorativ și plante floricole cu frunze decorative, etc. Pe fiecare lot in parte se va asigura un spatiu verde minim de 26 mp / cap de locuitor.

Spatiile verzi de aliniament vor fi intrerupte in dreptul fiecarui lot pentru a asigura accesul carosabil la fiecare cladire.

În prezentul P.U.Z. sunt 3 categorii de spații verzi.

spații verzi de aliniament 1.182,39 mp

spatii verzi amenajate comune 3.113,14 mp

spații verzi amenajate pe lot min. 5.323,48 mp (12,81 % din suprafata lotului)

 • 3.6 Echipare edilitara

Rețelelel edilitare se vor executa prin racordarea la rețelele publice în varianta de amplasare subterană, fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementarilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare.

Alimentarea cu apă

Pentru cele două conducte de apă existente pe strada Rândunicii la limita prezentului PUZ se va realiza o zonă de protecție sanitară conform NP 133/1 - 2013 de 10,00m.

Pentru alimentarea cu apă a zonei studiate se propune extinderea rețelei de distribuție de apă potabilă din municipiului Arad pe străzile noi propuse în prezentul PUZ. În strada Rândunicii conducta de distirbuție de apă propusă se va racorda la conducta de apă existentă pe strada Rândunicii în cămine de vane existente sau propuse.

Rețeaua de apă potabilă propusă în prezentul PUZ este din țeavă de polietilenă PEID PE80 Pn6 SDR17,6 De110x6,3mm montată îngropat, amplasată pe domeniul public sau pe spațiul comun din PUZ, la o distanță de minim 3,00 m față de canalizarea menajeră și de clădiri propuse/existente.

Fiecare locuință/imobil se va racorda la rețeaua de apă propusă printr-un branșament de apă din țeavă de polietilenă PEID PE80 Pn6 SDR17,6 De32x1,9mm, care va avea un cămin de apometru amplasat pe domeniul comun, la limita de proprietate.

Pe traseul rețelei de apă din zona de locuințe se vor monta hidranți de incendiu subterani având Dn 80mm la distanța de maxim (100 - 120) m între ei.

Se va respecta distanta de protectie de 10m a retelelor de

Canalizarea menajeră

Datorită situației colectoarelor menajere existente zona studiată pentru prezentul PUZ se propune realizarea de colectoare menajere pe toate străzile propuse în prezentul PUZ, cu curgere gravitațională, care se vor racorda într-o stație de pompare ape uzate menajere SPAU amplasată pe un teren care va fii spațiu comun.

Colectoarele menajere sunt din țeavă de PVC-KG SN4 De250mm montate îngropat, pe domeniul public sau pe spațiul comun al PUZ-ului la o distanță minimă de 3,00 m față de rețeaua de apă potabilă și de 2,00m față de clădirile propuse/existente. Pe colectoarele menajere se vor amplasa cămine de vizitare din tuburi de beton prefabricate pentru schimbare de direcție, pentru racorduri, ramificație, de linie. Căminele de vizitare se vor amplasa la o distanță de maxim 60,00m între ele.

Fiecare locuință se va racorda la rețeaua de canalizare menajeră propusă, prin câte un racord menajer din țeavă de PVC-KG SN4 De160mm, care va avea un cămin de inspecție amplasat pe domeniul comun, la limita de proprietate. Racordurile menajere propuse se vor evacua în căminele de vizitare de pe colectoarele menajere.

Canalizarea pluvială

Pentru colectarea și evacuarea apei meteorice de pe suprafața zonei studiate, se propune realizarea de receptori și de colectoare de canal pluvial, care vor conduce apa la bazine de retenție pe fiecare lot în parte, de unde apa colectată va fi folosită pentru udarea spațiului verde.

Receptorii de apă pluvială și colectoarele de canal se propun a fi realizate pe toată lungimea carosabilului existent și a celui propus ce se creează, urmărindu-se alegerea unui traseu care să permită racordarea tuturor obiectivelor propuse, cu intervenții minimale la elementele urbanistice propuse, lungimi minime, și evitarea obstacolelor care să îngreuneze execuția și să creeze costuri de realizare sporite.

Instalațiile de alimentare cu apă rece și instalația de canalizare a apelor uzate menajere, s-a determinat ținând cont de prevederile standardelor in vigoare și anume STAS 1478/90 si 1846/90.

Normativul de paza pentru singerea incendiilor și STAS 1343/90 stabilesc consumurile de apă necesare în caz de incendiu, prevăd hidranți exteriori .

Alimentarea cu căldură

Alimentarea cu căldură se va face cu ajutorul unei centrale termice propri ,cu combustibil solid (s-au gaze naturale} pentru fiecare lot lot în parte.

Alimentarea cu energie electrică

Noile clădiri vor fi racordate la rețeaua electrică existentă în zonă, prin extinderea rețelei existente de pe strada Rândunicii pe străzile propuse. Se propune realizarea de rețele de distribuție subterane.

Telecomunicații

Pentru noile obiective se prevede racordarea la rețeaua telefonică existentă, pe strada Rândunicii.

Gospodăria comunală

În toate parcelele vor fi prevăzute platforme de colectare a deșeurilor menajere solide care vor fi colectate de serviciul de salubritate a localiăți. Aceste platforme vor fi betonate și ușor de întreținut, cu acces ușor la ele.

 • 3.7. Protectia mediului

Din punct de vedere a mediului, nu sunt riscuri de inundații sau alunecări de teren în această zonă, nici riscuri tehnologice nu sunt, aflându-ne într-o zonă de locuit.

Prin zona funcțională propusă - zona de locuit nu se pune problema că această activitate să influențeze alte planuri și programe.

Această zonă de locuit va fi amplasată lângă zona de locuit a cartierului.

Obiectivele propuse aici nu desfășoara o activitae poluantă., nu pun probleme de mediu.

Alimentarea cu apa se va face de la retea, iar evacuarea apelor menajere se va face în sistem centralizat de canalizarea.

Deasemenea se propun zone verzi de aliniament în lungul carosabilelor și zona verde amenajata in suprafață de 3.113,14 mp.

 • 3.8. Reglementări urbanistice specifice zonelor de riscuri naturale

În cazul cutremurelor de pământ se va ține seama de : a). -pentru zona de locuit:

 • - P.O.T. max. = 40,00 %,

 • - regim de înâlțime S/D +P+1,

 • - C.U.T. max = 1,20

Proiectarea și construirea antiseismică

Conform P. 100/92.

Planificarea activității de construcție se va baza pe următoarele principii: -Încadrarea noilor construcții în mediul natural și în mediul construit se va face în așa fel încât să se evite sporirea riscurilor implicate de efectele potențiale, directe sau indirecte, ale unor viitoare cutremure puternice. S-a limitat densitatea de construcție (P.O.T. max - 40 %), precum și numărul persoanelor care pot ocupa pe perioade lungi de timp, construcțiile de tip curent, clădi de locuit (C.U.T max = 1,20 )

Cladirile vor fi retrase de la frontul stradal cu 5,00 m, respectiv 2,00 m.

De asemenea , se vor asigura căi multlipe de acces și comunicare pentru eventuala necesitate a evacuării de urgență în scopul limitării efectelor unor eventuale cutremure puternice.

Inundatii

Nu este cazul.

Alunecari de teren

Nu este cazul.

3.8. Obiective de utilitate publică

Fiind vorba de terenuri private cu funcțiune de locuit, a fost necesara realizarea unei trame stradale pentru a asigura accesul la fiecare lot. Terenuri prorietate privata care vor trece in domeniul public ( carosabile, trotuare si zona verde de aliniament).

4. Concluzii

Prin realizarea obiectivului propus se mobilează partea nord a intravilanului Municipiului Arad, prin extinderea zonei de locuit.

Prin materialele din care vor fi construite aceste obiective, precum și finisajele propuse aceste clădiri vor înobila fondul construit al localității.

În urma aprobării prezentului P.U.Z. se va trece la construirea obiectivelor propriuzise, la realizarea rețelelor edilitare și a racordurilor de la rețelele de utilități până la firidele clădirilor si la realizarea circulatiilor carosabile si pietonale. Toate aceste lucrări intră în sarcina și pe cheltuiala beneficiarului și se vor executa etapizat . Proiectantul consideră că amplasarea acestuior obiective vine în completarea zonei de locuit și contribuie la dezvoltarea zonei de locuit a Municipiului Arad, Zona Sanevit si reglementeaza trama stradala in zonă .

Intocmit

Urbanism

Arh. Șerban E.


REGULAMENT LOCAL

DE URBANISM

U.T.R.

1. DISPOZIȚII GENERALE

 • 1. Rolul Regulamentului local de urbanism

Regulile generale de urbanism constituie un ansamblu de principii urbanistice cu un caracter de largă generalitate, prin care se stabilește modul în care pot fi ocupate terenurile ,precum și amplasarea și conformarea construcțiilor și a amenajărilor, în acord cu prevederile legale.

Regulamentul general de urbanism se sprijină pe o bază legală formată din:

 • - legi și acte normative privind modul de ocupare a terenurilor și de realizare a construcțiilor.

 • - Norme și standarde tehnice care fundamentează amplasarea și conformarea construcțiilor în acord cu exigențele de realizare a stabilității, securității și siguranței în exploatare a acestora.

 • - Reguli proprii domeniului urbanismului și a amenajării teritoriului privind ocuparea cu construcții a terenului în accord cu principiile de dezvoltare durabilă .

 • - configurația parcelelor , natura proprietății , amplasarea și conformarea construcțiilor , etc.

 • 2. Bază legală a elaborării R.L.U.

Regulamentul local de urbanism se elaborează în conformitate cu:

 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

 • Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 213/1998 privind privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • Hotărârea Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

 • Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, indicativ GM-010-2000;

 • Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • Planul Urbanistic Zonal are caracter de reglemenatare specifică a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate și cuprinde prevederi coordonate, necesare atingerii obietivelor sale.

 • Prin P.U.Z. se stabilesc obiectivele, acțiunile, prioritățile, reglementările de urbanism - permisiuni și restricții - necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor și conformarea construcțiilor din zona studiată.

 • 3 Domeniul de aplicare:

 • 1 .Regulamentul local de urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor , amplasate pe categorie de terenuri în intravilan .

 • 2 . .Regulamentul local de urbanism se aproba prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Arad și constitue un act de autoritate al administrației locale.

II. Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor

 • 4. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural construit.

Terenuri agricole în intravilan:

Autorizarea se face cu respectarea normelor , stabilite de Consiliul Local al Municipiului Arad, pentru ocuparea rațională a terenurilor și pentru realizarea următoarelor obiective:

 • - completarea zonelor libere .

 • - amplasarea construțiilor, amenajărilor și lucrărilor tehnico-edilitare eferente acestora în ansambluri compacte.

 • - Realizarea tramei stradale si asigurarea acceselor la loturi.

Prin autorizația de construire, terenurile libere din intravilan se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv de la caz la caz.

Colectarea deseurilor se va face la nivel de zona prin activitati de salubrizare care vor fi de natura sa nu creeze probleme de sanatate, poluarea mediului sau sa degradeze cadrul ambiental si imaginea civilizata.

 • - Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate.

În zona studiată nu sunt zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate.

 • - Zone construite protejate:

În prezenta Unitate teritorială de bază nu sunt zone care cuprind valori de patrimoniu cultural construit , de interes național , sau local.

 • 5. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public:

 • - Expunerea la riscuri naturale:

Nu e cazul.

 • - Expunerea la riscuri tehnologice

Nu este cazul

 • - Construcții cu functiuni generatoare de riscuri tehnologice

În prezenta Unitate teritorială de bază nu sunt construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice.

 • Utilizări permise:

Orice fel de construcții și amenajări care au drept scop diminuarea sau eliminarea riscurilor tehnologice.

Asigurarea echiparii tehnico edilitare

 • Utilizări permise cu condiții :

Autorizarea executarii constructiilor in zona se va face cu conditia respectarii indicilor maximi admisibili P.O.T. si C.U.T. stabiliti prin prezentul regulament.

Pentru zona de locuit     P.O.T. max      =  40,00 % pe lot

C.U.T. max      =    1,20 pe lot

Pentru functiuni complementare :

P.O.T. max      =  40,00 % pe lot

C.U.T. max      =    1,20 pe lot

Terenurile inscrise in CF . nr. 343133, nr. cad. 343133 și CF nr. 343134 cu nr. cad. 343134 totalizand 1500 mp (1000 + 500)sunt nereglementate prin prezenta documentație P.U.Z, cu restricție de construire pană la elaborare de P.U.D sau P.U.Z. Din cei 1500 mp, vor fi alocati 1225 mp pentru construire de locuințe, 210 mp pentru circulații si 65 mp pentru spații verzi ( de aliniament și amenajate).

 • Utilizări interzise:

Construcțiile și amenajările

Constructiile in zonele de servitute si protectie ale sistemelor de alimentare cu energie electrica,gaze naturale, apa canalizare si a cailor de comunicatie.

 • - Nu se autorizeaza constructii in zona de protectie a celor doua retele de aductiune apa, aflate in partea de vest a zonei reglementate.

 • - Unitățile industriale și depozite.

 • - Asigurarea echipării edilitare:

Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligației efectuării, în total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

Autorizarea executării construcțiilor în corelare cu posibilitățile de realizare a echipării edilitare se va face în următoarele condiții:

 • Utilizări permise:

 • Orice fel de construcții și amenajări care se pot racorda la infrastructura edilitară existentă cu capacitatea corespunzătoare, sau pentru a cărei extindere sau realizare există surse de finanțare asigurate de administrația publică, de investitorii interesați sau care beneficiază de surse de finanțare atrase potrivit legii.

 • Utilizări permise cu condiții :

Construcțiile vor fi executate după stabilirea, prin contract prealabil, a obligației efectuării lucrărilor de echipare edilitară aferente (în total), de către investitorii interesați.

 • Utilizări interzise:

Orice construcție care, prin dimensiuni, destinație și amplasare față de zonele de echipare tehnico - edilitară asigurată (acoperite sub aspect teritorial și capacitate) presupun cheltuieli ce nu pot fi acoperite de nici unul din factorii interesați.

Autorizarea construirii în urma stabilirii condițiilor contractuale de realizare a lucrărilor edilitare de către investitorii interesați se va face numai în cazul în care, din corelarea cu celelalte reguli , rezultă că terenul este construibil și există condiții de asigurare a echipării edilitare necesare.

- Asigurarea compatibilității funcțiunilor:

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei, - funcțiunea de locuire și funcțiuni complementare.

- Integrarea în zonă a construcțiilor noi se va face cu respectarea și corelarea atât a regulilor de bază privind ocuparea terenului, cât și a celor privind amplasarea și conformarea construcțiilor, în acord cu destinația acestora.

În urma analizei unității teritoriale de referință U.T.R. se stabilește :

 • - funcțiune dominantă - funcțiunea de locuire.

 • - functiuni complementare - spatii comerciale si servicii

 • - Procentul de ocupare a terenului

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca procentul de ocupare a terenului să nu depăsească limita superioară stabilită de prezentul regulament.

Pentru zona de locuit     P.O.T. max      =  40,00 % pe lot

C.U.T. max      =    1,20 pe lot

Pentru functiuni complementare :

P.O.T. max      =  40,00 % pe lot

C.U.T. max      =    1,20 pe lot

Zona verde prevazută în zona centrală a incintei reglementate, va fi amenajat un loc de joacă pentru copii și o parcare înierbată.

 • 7. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

  - Orientarea față de punctele cardinale:

  Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și a recomandărilor de orientare față de punctele cardinale, conform prezentului regulament.

Orientarea construcțiilor față de punctele cardinale se face, în conformitate cu prevederile normelor sanitare și tehnice, în vederea îndeplinirii următoarelor cerințe:

 • - asigurarea însoririi ( inclusiv aport termic )

- asigurarea iluminatului natural

- asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spațiile închise ( confort


psihologic )

 • - Construcțiile de locuit

Se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor

 • - Amplasarea față de drumuri publice:

Autorizarea executării construcțiilor cu funcțiuni de locuire este permisă, cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor delimitate conform legii.

 • - Amplasarea față de aliniament:

 • Clădirile vor fi amplasate retrase față limita de proprietate, după cum urmează: - cu 5,00 m față de frontul stradal propus sau cu 2,00 m, conform plansei 03.

 • - Amplasarea în interiorul parcelei:

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

 • a) distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei , conform Codului Civil, - servitutea de vedere - obligația de a păstra o distanță de minimum 2,00 metri între fațadele cu ferestre sau balcoane ale clădirilor și limita proprietății învecinate , conform art.612 din Codul Civil.

 • - cu minim 2,00 m fata de limitele laterale

 • b) distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu , stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

 • c) accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o suprafață vitrată În cazul în care accesul mijloacelor de intervenție la a doua fațadă nu este posibil, se asigură trecerea forțelor (personalului de intervenție prin treceri pietonale cu lățime minimă de 1,50 m și înăltime de 1,90 m.

 • d) - minim 70 cm față de limitele laterale (in cazul cladirilor izolate conform Codului Civil)

 • - pe mezuina cu acordul vecinului

 • - minim 4,00 m față de limita posterioară

 • - 4,00 - 5,00 m față frontul stradal.

 • 7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

  - Accese carosabile

  - Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces direct la drumurile publice sau prin servitute , conform parcelarii. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

Rezolvarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcții se va face în corelare cu organizarea circulației majore, cu organizarea parcajelor și cu accesul pietonilor.

Vor fi prevăzute:

 • - alei carosabile și parcaje in interiorul parcelelor pentru fiecare locuinta ;

 • - pentru construcțiile de locuințe cu acces și lot propriu se vor asigura:

 • - accese carosabile pentru locatari

 • - Accesele pietonale:

Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale , potrivit importanței și destinației construcției.

. Se vor avea în vedere și exigențele impuse de circulația persoanelor cu handicap.

Suprafețele de teren aferente circulațiilor carosabile cât și cele pietonale și zonelelor verzi de aliniament vor trece în domeniul public.

 • 8. Reguli cu privire la echiparea edilitară

  - Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente:

  Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare, de gaz și de energie electrică.

Beneficiarul se obligă să racordeze construcția, potrivit regulilor impuse de consiliul local , la rețeaua de canalizare centralizată publică.

- Realizare de rețele edilitare:

Lucrările de realizare a rețelelor edilitare,de extindere, de racordare și de branșare al rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.

Conform legislației în vigoare , rețelele edilitare publice aparțin domeniului public local .

Cheltuielile pentru lucrările de racordare și branșare care se realizează pe terenurile proprietate privată ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de investitorul sau beneficiarul interesat.

 • Indiferent de forma de finanțare și de executare a rețelelor edilitare, realizarea acestora se va face cu respectarea prevederilor Legii nr.10/ 1995 privind calitatea în construcții, precum și a normativelor tehnice referitoare la categoriile de lucrări specifice.

 • - Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare:

1) Rețelele edilitare fac parte , alături de rețeaua de drumuri și străzi (cu traseele cărora sunt asociate ) din categoria utilităților aflate în serviciul public. Terenul pe care sunt amplasate aparține , de regulă, domeniului public, iar construirea și întreținerea rețelelor și instalațiilor edilitare publice constituie lucrări de utilitate publică. Instalațiile și rețelele publice sunt , după caz , în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale.

2) Rețelele de alimentare cu energie electrică, gaze , telecomunicații , fac parte din sistemul național și sunt proprietatea publică a statului, indiferent de modul de finantare.

Lucrările de racordare și branșare la rețelele edilitare publice ( apă , canalizare, gaze , termice, energie electrică și telefonie) se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar și se execută în urma obținerii avizului autorității administrației publice specializate.

 • 9. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții.

Parcelarea

Prin prezentul P.U.Z se propune construirea unor clădiri de locuit ( Cca 84)

Parcelele propuse sunt construibile deoarece:

 • a) se asigură accesul la un drum public;

 • b) lățimea parcelei este mai mică decât lungimea și mai mare sau egală cu 8 m;

 • c) asigură echiparea tehnico- edilitară necesară;

- Regimul de înălțime:

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, fără ca diferența de înălțime să depășească cu mai mult de două nivele clădirile imediat învecinate .

C.U.T. max = 1,20 pentru zona de locuit si C.U.T. max = 1,20 pentru functiunile

complementare.

Regimul de înălțime maxim stabilit de prezentul regulament este

 • - maxim S/D+ P+1

 • - H max, la cornisa 7,50m

 • - H max. La coama 14,12 m conform avizului AACR

 • - Aspectul exterior al clădirilor:

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu distonează cu aspectul general al zonei.

Se vor folosi :

 • d) materiale de construcții durabile;

 • e) finisaje exterioare adecvate funcțiunii;

 • f) culorile în concordanță cu ansamblul urban;

 • g) fațadele și amplasarea golurilor va trebui să fie în concordanță și armonie cu clădirile din zonă.

 • 10. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi si împrejmuiri

  - Spații verzi amenajate si de aliniament:

  Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate , în funcție de destinația și capacitatea construcției, conform prezentului regulament.

Pentru construcțiile de locuit vor fi prevăzute spații verzi, plantate, cu rol decorativ 3.113,14 mp, respectiv 5,53% din suprafața totală a terenului, iar spatiile verzi se aliniament insumează 1.182,39 mp ceea ce reprezintă 2,10% din suprafața totală a terenului. Spatiile verzi de aliniament vor fi intrerupte in dreptul fiecarui lot pentru a asigura accesul carosabil la fiecare cladire.

Pe fiecare lot in parte se va asigura un spatiu verde de 26 mp / cap de locuitor, cca. 5.323,48 mp.

 • - Împrejmuiri:

În condițiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:

împrejmuiri transparente , decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și sau integrării clădirilor în carcaterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice.

III ZONIFICARE FUNCTIONALĂ

 • 11. Zone și subzone funcționale

  L - functiune predominanta - zona de locuit

  - subzonă predominant rezidențială

 • - subzonă spatii verzi plantate

 • - subzonă căi de comunicație rutieră

 • - subzone constructii edilitare

IV. PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCȚIONALE DIN

INTRAVILAN

L - Zona pentru locuințe: art. 4, 9, 14, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33 din R.G.U.

Ccr - Zona pentru căi de comunicație: art.5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 20, din R.G.U.

SP - Zona pentru spații verzi amenajate, perdele de protecție, sport și agrement: art.4, 5, 6, 14, 15, 16, 17,18, 20, 23,24, 25,26, 30, 31, 32, 33, din R.G.U.

IS - Zona pentru instituții și servicii: art.4, 5, 9, 14, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27,30, 31, 32, 33

Ed- Zona constructii edilitare

Utilizare funcțională

Locuințe unifamiliale și funcțiuni complementare

Utilități admise                 - clădiri de locuit și functiuni complementare

(spații comerciale, birouri, cabinet medicale si alte servicii)

Utilități admise cu condiții

 • - anexe ( garaje, filigorii ) cu condiția respectării P.O.T-ului stabilit prin prezenta documentație

-spații comerciale, birouri, cabinet medicale si alte servicii cu conditia asigurarii spatiilor verzi si locuri de parcare , conform HG 525/1996

Utilități interzise

 • - orice construcție care nu a fost prevazută în documentația de urbanism

 • - orice activitate care crează discomfort urban și perturbă funcțiunea de locuire.

Caracteristica parcelei

 • - suprafața parcelei între 200,00 și 1.500,00 mp

 • - adâncimea parcelei este mai mare decât lățimea acesteia

Aliniament

 • - conform planșei de Reglementări urbanistice - retragere 5,00 m,

respective 2,00 m de la frontal stradal conform plansa 03

Circulații , accese și parcări

 • - parcela are asigurat accesul prin carosabile de 3,00 m lățime

 • - parcarea este asigurată integral pe lot

Înălțimea maximă admisă S/D +P+1, - cu înălțime maximă la cornișe de 7,50 m, înălțime maximă a constructiei 14,12 m, conform avizului AACR

Spații verzi, plantate

spații verzi de aliniament 1.182,39 mp

spatii verzi amenajate comune 3.113,14 mp

spații verzi amenajate pe lot min. 5323,48 mp (12,81 % din

suprafata lotului)

 • - vecinatati - la nord - terenuri arabile

 • - la sud - zona de locuit

 • - la vest - strada Rândunicii

 • - la est - teren arabil

Intocmit

Arh. Șerban Elvira

 • 3.PLAN DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA INVESTITIILOR PROPUSE

DENUMIRE PROIECT:    LOCUINTE INDIVIDUALE SI

FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

BENEFICIAR:       Tomescu Adrian Doru, Tabuia Marius, SC AD MAIORA

SRL, Tabuia Petruta- Daniela, Rosut Florin, Tabuia Adrian Octavian, Unitatea Administrativ Teritoriala Arad, Muresan Rusalin, Sibiescu Sandu Alin, Asmarandei Mioara, Spatariu Adriana,Rosmarin Florin, Batea Cosmin Razvan, Batea Florentina Adina, Negoita Teodor, Botezat Anca Ramona, Fekete Istvan, Fekete Ramona Viorela, Rosu Adina, Simboan Gilda, Simboan Ioan Iosif, Simboan Liliana, Maciulschi Puiu, Maciunschi Floare, Achim Zeno Catalin, Bria Livia Ancuta, Bria Calin Florin, Soava Ionel Silviu, Soava Cristina, Redac loan, Redac Claudia -Laura, Voimerestean Dochita, Voimerestean Gheorghe, Lungu Victor Calin, Lungu (Balog) Ioana, Paguba Gheorghe, Nicolin Diana -Elvira, Horhat Florin-George, Tatucu Gheorghe Alexandru, Tatucu Maria Andreea. Sofica Dorin Gelu, Sofica Maria, Tica Ioan Tiberiu, Lungu Alexandru-Constantin, Ioja Camelia

Gorgan Margot-Cristina, Gorgan Bettina Andrea

Pentru realizarea obiectivelor propuse prin prezentul P.U.Z. se propune urmatoarea esalonare in timp a lucrarilor precum si o estimare a costurilor:

 • 1. Se va face parcelarea terenului conform P.U.Z

 • - 78 parcele locuinte

 • - 1 parcela drum si 2 parcele spatii verzi

Costuri private 5.000 euro

Timp finalizare 04. 2020

 • 2. Se vor realiza retelele edilitare energie electrica, - extindere retea de joasa tensiune in sapatura 1.020 m Costuri private 76.500 euro Timp finalizare 08. 2020

 • 3. Se vor realiza retelele edilitare apa si canalizare, - extindere retea apa in sapatura 2x 1.042 m , si hidranti

Costuri private  166.720 euro

Timp finalizare  09. 2020

 • 4. Se vor realiza retelele edilitare gaz, - extindere retea gaz in sapatura 1.043 m , Costuri private 78.225 euro

Timp finalizare 10. 2021

 • 5 Se vor executa drumurile

 • - se vor realiza circulatiile, carosabile si pietonale si accesele la loturi.

Costuri private 134.400 euro carosabile

122.600 euro pietonale si accese la lot

Timp finalizare 09. 2023

8. Se vor vinde si se vor construii cladirile de locuit

Toate aceste lucrari se vor executa pe baza unor proiecte aprobate .

Toate aceste lucrari intra in sarcina beneficiarului, pe cheltuiala acestuia si se vor executa etapizat .

Timp finalizare 12. 2023

Intocmit

Arh. Șerban Elvira