Hotărârea nr. 275/2020

Hotărârea Nr.275 din 23-07-2020 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 23 iulie 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 275

din 23 iulie 2020

privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 23 iulie 2020

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Arad nr. 1453 din 17.07.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad în ședință publică ordinară, în ziua de joi, 23 iulie 2020, ora 10,00,

Luând în considerare prevederile art. 26 alin. (6) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 14 voturi pentru și 6 abțineri (16 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 135 alin. (7), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 23 iulie 2020, la propunerea Primarului Municipiului Arad, care, în condițiile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a cerut întrunirea consiliului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Anexa la Hotărârea nr. 275/23.07.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

O R D I N E D E Z I

 • 1. Proiect de hotărâre nr. 211/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent pentru obiectivul de investiție: „Zonă cu funcțiuni de servicii, comerț și logistică”, amplasament DN 7 Arad-Nădlac dreapta, direcția Nădlac, Km 554+948, extras CF. nr. 335616-Arad, beneficiari: Gherasim Cristian Daniel și Gherasim Laura, proiect nr.135/2018, elaborat de L' Architecture d'Aujourd' Hui S.R.L, proiectant general și SC PLASIS SRL, subproiectant - inițiativa primarului.

 • 2. Proiect de hotărâre nr. 44/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent pentru obiectivul de investiție: Construire locuințe individuale și funcțiuni complementare-Zona Sanevit, Municipiul Arad, Județul Arad, proiect nr. 70/2018, elaborat de SC Pro Urban SRL- inițiativa primarului.

 • 3. Proiect de hotărâre nr. 181/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent obiectivului de investiție "Zonă cu locuințe colective P+3E și amenajări aferente" str. I. Câmpineanu, nr. 64, 66, 68, Municipiul Arad pe parcelele identificate prin C.F. nr. 352727 Arad, 302559 Arad, 302553 Arad, proiect nr.154/2019, elaborat de SC Tara Plan SRL - inițiativa primarului.

 • 4. Proiect de hotărâre nr. 186/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent obiectivului de investiție: „Zonă rezidențială - Locuințe izolate sau cuplate”, municipiul Arad, str. Zoe, nr. 13 și nr. 13/A, pe parcelele identificate prin C.F. nr. 325312 - Arad și C.F. nr. 325313 - Arad, proiect nr. 99/2019, elaborat de SC Arhitectonic SRL- - inițiativa primarului.

 • 5. Proiect de hotărâre nr. 208/2020 privind completarea Hotărârii nr. 349/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea tarifelor pentru utilizarea zonelor de agrement Ștrand Neptun și Patinoarul Municipal Arad - inițiativa primarului.

 • 6. Proiect de hotărâre nr. 267/2020 privind aprobarea intenției de preluare în domeniul public al Municipiului Arad a unor imobile - construcții aferente punctelor termice din patrimoniul S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad- inițiativa primarului.

 • 7. Proiect de hotărâre nr. 240/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 50, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 78, etaj II - inițiativa primarului.

 • 8. Proiect de hotărâre nr. 243/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 7, situat în Arad, B-dul V. Milea nr. 1, corp A, Sc. IV -B-dul Revoluției nr. 73- inițiativa primarului.

 • 9. Proiect de hotărâre nr. 249/2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 8/A, situat în Arad, B-dul V. Milea nr. 1, corp A, Sc. IV -B-dul Revoluției nr. 73 - inițiativa primarului.

 • 10. Proiect de hotărâre nr. 261/2020 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Arad a unor terenuri situate în municipiul Arad - inițiativa primarului.

 • 11. Proiect de hotărâre nr. 252/2020 privind subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Piața Avram Iancu Nr. 12, Ap. 3a, înscris în CF nr. 301020 - C1 - U27 Arad - inițiativa primarului.

 • 12. Proiect de hotărâre nr. 242/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor al S.C. Compania de Apă Arad S.A. - inițiativa primarului.

 • 13. Proiect de hotărâre nr. 253/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. - inițiativa primarului.

 • 14. Proiect de hotărâre nr. 245/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului

Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării unor bunuri aflate în patrimoniul S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad - inițiativa primarului.

 • 15. Proiect de hotărâre nr. 246/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării unor bunuri publice concesionate - inițiativa primarului.

 • 16. Proiect de hotărâre nr. 250/2020 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului de la Filarmonica Arad - inițiativa primarului.

 • 17. Proiect de hotărâre nr. 251/2020 privind aprobarea modificării statului de funcții al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad - inițiativa primarului.

 • 18. Proiect de hotărâre nr. 256/2020 privind aprobarea Raportului pentru perioada 01.0130.06. 2020 referitor la activitatea registrului agricol - inițiativa primarului.

 • 19. Proiect de hotărâre nr. 257/2020 privind aprobarea întocmirii și ținerii la zi a registrului agricol și pe suport de hârtie - inițiativa primarului.

 • 20. Proiect de hotărâre nr. 258/2020 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 131/2020 cu privire la atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor înscrise în CF 351509 Arad, CF 351508 Arad, CF 351165 Arad, CF 351649 Arad, CF 351650 Arad-inițiativa primarului.

 • 21. Proiect de hotărâre nr. 259/2020 privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, Piața George Enescu- inițiativa primarului.

 • 22. Proiect de hotărâre nr. 260/2020 privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, Zona Micalaca - Pod zona V - inițiativa primarului.

 • 23. Proiect de hotărâre nr. 266/2020 cu privire la modificarea Hotărârii nr. 32/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Grădiște-Sanevit- inițiativa primarului.

 • 24. Proiect de hotărâre nr. 262/2020 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad - inițiativa primarului.

 • 25. Proiect de hotărâre nr. 263/2020 privind modificarea repartizării excedentului bugetar al Municipiului Arad- inițiativa primarului.

 • 26. Proiect de hotărâre nr. 264/2020 privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al

municipiului Arad pe anul 2020- inițiativa primarului.

 • 27. Proiect de hotărâre nr. 265/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 351/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, cu modificările și completările ulterioare - inițiativa primarului.

 • 28. Proiect de hotărâre nr. 190/2020 privind validarea mandatului de consilier local pentru doamna AUR Csilla - inițiativa primarului.

 • 29. Proiect de hotărâre nr. 191/2020 privind actualizarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016-2020 -inițiativa primarului.

 • 30. Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 30.04.2020.

 • 31. Aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 06.05.2020.

 • 32. Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna august 2020 și principalele activități programate pentru

luna septembrie 2020.

 • 33. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale.

 • 34. Interpelări, întrebări, petiții, declarații politice și alte probleme supuse atenției Consiliului Local al Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU