Hotărârea nr. 270/2020

Hotărârea Nr.270 din 25-06-2020 respingerea proiectului de hotărâre nr. 190/2020 privind validarea mandatului de consilier local pentru doamna AUR Csilla

H O T Ă R Â R E A nr. 270 din 25 iunie 2020 respingerea proiectului de hotărâre nr. 190/2020 privind validarea mandatului de consilier local pentru doamna AUR Csilla

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare cu nr. 34355 din 22.05.2020,

Ținând cont de raportul nr. 34356 din 22.05.2020 al Serviciului Administrație Publică Locală,

Luând în considerare adresa nr. 26.520/14.04.2020 cu privire la demisia din funcția de consilier local al domnului CHEȘA Ilie, ales pe listele Partidului Social Democrat,

Ținând cont de adresele nr. 120/27.03.2020 și nr. 159/08.05.2020 ale Partidului Social Democrat -Organizația Județeană Arad, înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu nr. 23.497/27.03.2020 și 31.086/08.05.2020, prin care se confirmă că următorul supleant pe listele Partidului Social Democrat la alegerile locale din iunie 2016, doamna AUR Csilla, este membru al Partidului Social Democrat,

Având în vedere extrasul din buletinul de vot și procesul-verbal al Biroului Electoral de Circumscripție nr. 1 Arad privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru Consiliul Local la alegerile locale din 5 iunie 2016,

Analizând prevederile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, prec um și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,

În considerarea avizelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Analizând procesul-verbal al comisiei de validare privind propunerea de validare a mandatului, Având în vedere rezultatul votului deschis exprimat în ședința Consiliului Local al Municipiului Arad din 25.06.2020: 10 voturi pentru și 12 abțineri (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul drepturilor conferite prin art.. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), art. 139 alin. (1) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 597 art. 602 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2001, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Articol unic. Ca urmare a neîndeplinirii prin vot a majorității necesare de voturi, prevăzut la art. 139 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul adminisrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru adoptarea hotărârii, se respinge proiectul de hotărâre nr. 190/2020 referitor la validarea mandatului de consilier local pentru doamna AUR Csilla.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 25.06.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


P R O I E C Ț

Nr. 190/22.05.2020


A v i z a t SECRETAR GENERAL


H O T Ă R Â R E A nr.

din 2020

privind validarea mandatului de consilier local pentru doamna AUR Csilla

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare cu nr. 34355 din 22.05.2020,

Ținând cont de raportul nr. 34356 din 22.05.2020 al Serviciului Administrație Publică Locală,

Luând în considerare adresa nr. 26.520/14.04.2020 cu privire la demisia din funcția de consilier local al domnului CHEȘA Ilie, ales pe listele Partidului Social Democrat,

Ținând cont de adresele nr. 120/27.03.2020 și nr. 159/08.05.2020 ale Partidului Social Democrat -Organizația Județeană Arad, înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu nr. 23.497/27.03.2020 și 31.086/08.05.2020, prin care se confirmă că următorul supleant pe listele Partidului Social Democrat la alegerile locale din iunie 2016, doamna AUR Csilla, este membru al Partidului Social Democrat,

Având în vedere extrasul din buletinul de vot și procesul-verbal al Biroului Electoral de Circumscripție nr. 1 Arad privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru Consiliul Local la alegerile locale din 5 iunie 2016,

Analizând prevederile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,

În considerarea avizelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Analizând procesul-verbal al comisiei de validare privind propunerea de validare a mandatului, În temeiul drepturilor conferite prin art.. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), art. 139 alin. (1) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 597 art. 602 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2001, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Articol unic. Se validează mandatul de consilier local pentru doamna AUR Csilla, membru PSD -Organizația Județeană Arad, care va intra în exercițiul mandatului după depunerea jurământului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


CM/CM

Serviciul Administrație Publică Locală

Cod PMA -S4-01


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 34355 din 22.05.2020

În temeiul art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 37 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre având următorul obiect: validarea mandatului de consilier local al doamnei AUR Csilla, în susținerea căruia prezint următoarul

REFERAT DE APROBARE

Ca urmare a declarării ca vacant a locului de consilier local PSD, pe care l-a ocupat domnul CHEȘA Ilie, se impune completarea componenței Consiliului Local al Municipiului Arad, sens în care propunem efectuarea procedurilor legale pentru validarea următorului supleant pe listele PSD, pentru doamna AUR Csilla.

P R I M A R Călin BIBARȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

SECRETAR GENERAL

Serviciul Administrație Publică Locală

Nr. 34356 din 22.05.2020

R A P O R T privind propunerea de validare a mandatului de consilier local pentru doamna AUR CSILLA

Ca urmare a constatării încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului CHEȘA Ilie, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 34355 din 22.05.2020 și a declarării ca vacant a locului de consilier local,

Se impune completarea componenței Consiliului Local al Municipiului Arad, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, a administrației publice locale1, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,1 2 3 4 cu modificările și completările ulterioare,

Deoarece supleantul imediat următor, doamna IGNUȚA Geanina, nu mai este membru PSD, următorul supleant pentru care Organizația Județeană a PSD a confirmat apartenența la acest partid este doamna AUR Csilla.

Condițiile de eligibilitate prevăzute de lege sunt îndeplinite, înregistrându-se documentele oficiale în acest sens. De asemenea, astfel cum rezultă din procesul-verbal al Biroului Electoral de Circumscripție Nr. 1 Arad, de constatare a rezultatului alegerilor locale din iunie 2016, nu s-a consemnat nicio fraudă electorală. Niciun alt eveniment sau document înregistrat ulterior momentului validării alegerilor locale nu ne-a fost adus la cunoștință.

Ca urmare,

P R O P U N E M

Validarea mandatului de consilier local pentru domna AUR Csilla, membru supleant pe listele PSD la alegerile locale din iunie 2016.

p.SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ

ȘEF SERVICIU

Monica CZIBRIK


Nr. ad./2020

Subsemnata, AUR Csilla, consilier local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, depun următorul

"Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Arad. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

Consilier local

AUR Csilla_________________

Confirmăm depunerea jurământului în fața Consiliului Local al Municipiului Arad, cu respectarea prevederilor legale

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                     p.SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

Nr. ad.din.2020

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi,, în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad

Comisia de validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Arad, în ședința de constituire din data de 23 iunie 2016, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a examinat legalitatea alegerii consilierului local AUR Csilla.

Comisia a constatat că au fost respectate toate dispozițiile legale, că nu s-au adus la cunoștință cazuri de fraudă electorală, că au fost întrunite cerințele de eligibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea consilierului local AUR Csilla.

Fapt pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

P R E Ș E D I N T E                              S E C R E T A R

CISMAȘIU Mariana                         STOENESCU Anca - Patricia

M E M B R I:

FURĂU Gheorghe - Oto

SZABO Mihai_______________________

BOCA Bogdan-Vlad__________________

1

  • 1 Legea nr. 215/2001, art. 31 alin. (3) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier și propune consiliului local validarea sau invalidarea

2

mandatelor.

3

Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai in cazul în care se constată încălcarea condițiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condițiile Legii privind alegerea autorităților administrației publice locale.

4

Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorității consilierilor prezenți la ședință. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.

  • 2  Legea nr. 115/2015 art. 100 alin. (33) Candidații înscriși în liste, care nu au fost aleși, sunt declarați supleanți în listele respective. În caz de vacanță a mandatelor de consilieri aleși pe liste de candidați, supleanții vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscriși în liste dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale din partea cărora au candidat supleanții confirmă în scris, sub semnătura conducerilor județene ale partidelor politice sau ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, că supleanții fac parte din partidul politic respectiv sau din organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale.