Hotărârea nr. 268/2020

Hotărârea Nr.268 din 25-06-2020 privind aprobarea proiectului Echipamente medicale de protectie pentru centrele sociale rezidentiale din judetul Arad, in contextul pandemiei COVID-19 si a indicatorilor tehnico-economici (financiari)

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 268 din 25 iunie 2020 privind aprobarea proiectului "Echipamente medicale de protecție pentru centrele sociale rezidențiale din județul Arad, in contextul pandemiei COVID-19” și a indicatorilor tehnico-economici (financiari)

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 40623 din 18.06.2020,

Analizând raportul Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, prin care se propune: aprobarea proiectului ”Echipamente medicale de protectie pentru centrele sociale rezidentiale din județul Arad, în contextul pandemiei COVID-19” și a indicatorilor tehnico-economici (financiari), înregistrat cu nr. 10873/17.06.2020,

Luând în considerare Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Apelul de proiecte ”Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” pe Axa Prioritară 9 - ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, cu o finanțare integrală a cheltuielilor eligibile,

În conformitate cu prevederile Decretul nr. 195/2020 al Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,

Analizând Decretul nr. 240/2020 al Președintelui României privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României,

În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei,

Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență,

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 52/2020 pentru modificarea art. 29A3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19,

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014 - 2020,

Luând în considerare Ordinul ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2020/460 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE)

nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacție la epidemia de COVID-19 (Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus),

Analizând REGULAMENTUL (UE) 2020/558 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013 și (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca reacție la epidemia de COVID-19,

Având în vedere Comunicarea CE (2020/C 108 I/01) Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizițiile publice în situația de urgență legată de criza COVID-19,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 6 abțineri (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), alin. (14), art. 136 alin (1), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019,din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă proiectul "Echipamente medicale de protecție pentru centrele sociale rezidențiale din județul Arad, în contextul pandemiei COVID-19”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 - ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”.

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici (financiari) ai proiectului, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția de Asistență Socială Arad, prin serviciile de specialitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. S. F.

1 ex. Direcția de Asistență Socială Arad

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 25.06.2020

Anexa la Hotărârea nr. 268/25.06.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Indicatorii tehnico-economici (financiari) ai proiectului "Echipamente medicale de protecție pentru centrele sociale rezidențiale din județul Arad, în contextul pandemiei CoVlD-19”

  • 1. Indicatorul de realizare imediată 2S130 - Entități publice dotate/sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzată de SARS-CoV-2

1 Entitate publică dotată/sprijinită pentru gestionarea crizei sanitare cauzată de SARS-CoV-2

  • 2. Indicatorul de realizare imediată 2S136 Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate

96.787,34 Euro ’

  • 3. Indicator de rezultat al POIM 2S132 Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/de gestionare a crizei sanitare

•Înainte de intervenția POIM: NU

•Ulterior intervenției POIM: DA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


PROIECT


AVIZAT SECRETAR Lilioara STEPANESCU


Nr. 221/18.06.2020 H O T Ă R Â R E A nr. . din

privind aprobarea proiectului "Echipamente medicale de protectie pentru centrele sociale rezidentiale din județul Arad, in contextul pandemiei COVID-19” și a indicatorilor tehnico-economici (financiari)

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 40623 din 18.06.2020,

Analizând raportul Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, prin care se propune: privind aprobarea proiectului ”Echipamente medicale de protectie pentru centrele sociale rezidentiale din județul Arad, în contextul pandemiei COVID-19” și a indicatorilor tehnico-economici (financiari), înregistrat cu nr. 10873/17.06.2020,

Luând în considerare Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Apelul de proiecte ”Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” pe Axa Prioritară 9 - ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, cu o finanțare integrală a cheltuielilor eligibile.

În conformitate cu prevederile Decretul nr. 195/2020 al Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,

Analizând Decretul nr. 240/2020 al Președintelui României privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României,

În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei,

Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență,

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 52/2020 pentru modificarea art. 29A3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014 - 2020

Luând în considerare Ordinul ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2020/460 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacție la epidemia de COVID-19 (Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus)

Analizând REGULAMENTUL (UE) 2020/558 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013 și (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca reacție la epidemia de COVID-19

Având în vedere Comunicarea CE (2020/C 108 I/01) Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizițiile publice în situația de urgență legată de criza COVID-19

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), alin. (14), art. 136 alin (1), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019,din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă proiectul "Echipamente medicale de protecție pentru centrele sociale rezidențiale din județul Arad, în contextul pandemiei COVID-19”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 - ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”.

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici (financiari) ai proiectului, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția de Asistență Socială Arad, prin serviciile de specialitate.

Președinte ședință

Secretar


Anexa 1

Indicatorii tehnico-economici (financiari) ai proiectului "Echipamente medicale de protecție pentru centrele sociale rezidențiale din județul Arad, în contextul pandemiei COVID-19”

  • 4. Indicatorul de realizare imediată 2S130 - Entități publice dotate/sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzată de SARS-CoV-2

1 Entitate publică dotată/sprijinită pentru gestionarea crizei sanitare cauzată de SARS-CoV-2

  • 5. Indicatorul de realizare imediată 2S136 Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate

96.787,34 Euro ’

  • 6. Indicator de rezultat al POIM 2S132 Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/de gestionare a crizei sanitare

•înainte de intervenția POIM: NU

•Ulterior intervenției POIM: DA

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr.din

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: ” aprobarea proiectului "Echipamente medicale de protectie pentru centrele sociale rezidentiale din județul Arad, in contextul pandemiei COVID-19” și a indicatorilor tehnico-economici (financiari), proiect inițiat de către Consiliul Județean Arad în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad și Direcția de Asistență Socială Arad:

REFERAT DE APROBARE

Ținând cont de propunerea Serviciului Proiecte, Strategii Sociale, Logistică din cadrul Direcției de Asistență Socială Arad privind proiectul ce se va depune în parteneriat cu Consiliul Județean Arad - Lider de proiect și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, ”Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” pe Axa Prioritară 9 - ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, cu o finanțare integrală a cheltuielilor eligibile, potrivit actelor normative în vigoare, consider legală și oportună adoptarea unei hotărâri privind aprobarea proiectului ”Echipamente medicale de protectie pentru centrele sociale rezidentiale din județul Arad, in contextul pandemiei COVID-19” și a indicatorilor tehnico-economici (financiari).

PRIMAR, Bibarț Călin

Ramona Varga / Ramona Varga DAS Arad


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD Direcția de Asistență Socială Arad Serviciul proiecte, strategii sociale și logistică

România'310318AradVstr.'calea'Radnei Bl.'108 •'tel.+40-257-283134'»'fax +40-257-270227 e-mail: proiecte@dasarad.ro


Nr. 10873/17.06.2020


Viceprimar Ing.Levente Bognar

Raport de specialitate

Referitor la: Referatul de aprobare înregistrat cu nr.din, a domnului Călin Bibarț, Primarul municipiului Arad.

Obiect: Aprobarea proiectului "Echipamente medicale de protectie pentru centrele sociale rezidentiale din județul Arad, in contextul pandemiei COVID-19” și a indicatorilor tehnico-economici (financiari)

Începând cu luna martie 2020, numărul de cazuri confirmate cu COVID-19 a crescut exponențial în județul Arad, iar autoritățile și instituțiile publice au demarat, în regim de urgență, proceduri de achiziții publice prin care s-au dotat cu echipamente medicale de protecție.

Direcția de Asistență Socială Arad oferă servicii specializate de protejare a persoanelor, grupurilor și comunităților cu probleme speciale aflate în dificultate.

Având în vedere acest aspect, în contextul crizei generate de noul virus COVID-19, pentru protejarea persoanelor vulnerabile (persoane vârstnice/persoane fără adăpost/persoane cu dizabilități/copii, care sunt incluse în categoriile de risc mare de imbolnăvire, Direcția de Asistență Socială Arad a achiziționat echipamente medicale de protecție.

Ținând cont de Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, care a lansat apelul de proiecte ”Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” pe Axa Prioritară 9 - ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, cu o finanțare integrală a cheltuielilor eligibile.

Consiliul Județean Arad întenționează să depună un proiect în cadrul acestui apel, prin care să se recupereze cheltuielile efectuate pentru achiziționarea de echipamente medicale de protecție necesare pentru combaterea și reducerea numărului de bolnavi contaminați cu noul virus, COVID-19.

Proiectul se va depune în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad și Direcția de Asistență Socială Arad.

Liderul de proiect va fi Consiliul Județean Arad.

În sensul celor prezentate mai sus, propunem aprobarea, prin Hotărâre a Consiliului Local a Municipiului Arad proiectul ”Echipamente medicale de protectie pentru centrele sociale rezidentiale din județul Arad, in contextul pandemiei COVID-19” și a indicatorilor tehnico-economici (financiari).

Director general        Avizat juridic

Oana Pârvulescu      Bulai Rareș

Șef serviciu Varga Ramona


Șef birou financiar Damian Dorina