Hotărârea nr. 267/2020

Hotărârea Nr.267 din 25-06-2020 privind aprobarea proiectului Cresterea capacitătii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Arad si a indicatorilor tehnico - economici (financiari) ai proiectului

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 267

din 25 iunie 2020

privind aprobarea proiectului "Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad” și a indicatorilor tehnico - economici (financiari) ai proiectului

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 40695/18.06.2020,

Analizând Raportul de specialitate al Serviciului Programe Europene de Dezvoltare din cadrul Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 40721/18.06.2020,

Luând în considerare prevederile Ghidului solicitantului pentru Apelul de proiecte „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, cu o finanțare integrală a cheltuielilor eligibile,

Ținând seama de următoarele acte normative:

-Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID -19, pe perioada stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare,

-Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 52/2020 pentru modificarea art. 29A3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19,

-Regulamentul (UE) 2020/460 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în privința anumitor măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacție la epidemia de COVID -19 (Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus);

-Regulamentul (UE) 2020/558 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013 și (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca reacție la epidemia de COVID-19,

Luând în considerare prevederile art. 37 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru, 5 abțineri și 1 consilier nu a participat la vot (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

In temeiul drepturilor conferite de prevederile art 129 alin (1), alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (7) lit. c), alin. (14), art. 136 alin (1), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. i) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă proiectul „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 - ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”.

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici (financiari) ai proiectului, prezentați în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate din aparatul propriu și se comunică celor interesați prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. S. F.

1 ex. Serviciul Programe Europene de Dezvoltare

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 25.06.2020

Cod PMA -S4-02


Anexă la Hotărârea nr. 267/25.06.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI (FINANCIARI) ai proiectului ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad”

 • 1. Indicatorul de realizare imediată 2S130 - Entități publice dotate/sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzată de SARS-CoV-2

o entitate publică Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad dotată/sprijinită pentru gestionarea crizei sanitare cauzată de SARS-CoV-2;

 • 2. Indicatorul de realizare imediată 2S137 Valoarea echipamentelor medicale achiziționate 2.819.893,88 Euro.

 • 3. Indicator de rezultat al POIM 2S132 Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de

infecție cu virusul SARS-CoV-2/de gestionare a crizei sanitare

•Înainte de intervenția POIM: NU

•Ulterior intervenției POIM: DA

 • 4. Indicatori fizici suplimentari - numărul de echipamente achiziționate : 381 bucăți, conform tabelului:

  Nr.

  crt.

  Denumire indicator

  Unitate măsură

  Total

  1

  Pat terapie intensivă de inalta performanta

  buc

  20

  2

  Infusomate

  buc

  15

  3

  Aparat de ventilație mecanică

  buc

  4

  4

  Sistem de resuscitare

  buc

  3

  5

  Sistem de încălzire sânge

  buc

  20

  6

  Monitor functii vitale

  buc

  10

  7

  Statie centrala de monitorizare

  buc

  1

  8

  Elevator pacienți

  buc

  8

  9

  Laringoscop lamă flexibilă

  buc

  5

  10

  Targi pentru transport pacienti (premium)

  buc

  6

  11

  Concentrator de oxigen

  buc

  30

  12

  Masă de resuscitare nou născut

  buc

  1

  13

  Defibrilator semiautomat cu functie de monitorizare

  buc

  15

  14

  Detector de vene

  buc

  20

  15

  Bilirubinometru

  buc

  1

  16

  Aspirator mobil

  buc

  25

  17

  Lampă UV

  buc

  80

  18

  EKG portabil

  buc

  10

  19

  Analizor automat portabil, de gaze in sange si electroliti

  buc

  8

  20

  Ecograf multidisciplinar cu 3 sonde

  buc

  8

  21

  Analizor markeri cardiaci

  buc

  6

  22

  Canapea consultații eco-cardiografie cu înălțime reglabilă hidraulic

  buc

  1

  23

  Monitor de inalta performanta cu modul PiCCO

  buc

  2

  24

  Combina frigorifica tip banca de sange-plasma cu 4+4 sertare

  buc

  1

  25

  Pipeta electronica stand de incarcare inclus

  buc

  1

  26

  Agitator de trombocite cu camera climatica/incubator

  buc

  2

  27

  Statie centrala cu 5 monitoare fetale

  buc

  1

  28

  Ecograf multidisciplinar cu 5 sonde

  buc

  1

  29

  Cititor pentru carduri cu 8 microtuburi

  buc

  3

  30

  Termostat de laborator 130 litri

  buc

  1

  31

  Echipament pentru dezghetarea si incalzirea plasmei precum si a pungilor de sange si a produselor derivate

  buc

  1

  32

  Frigider profesional de laborator

  buc

  3

  33

  Unitate criochirurgie pentru bronhoscopie

  buc

  1

  34

  Sistem automat de reprocesare endoscopie

  buc

  1

  35

  Sterilizator aer UV cu recirculare

  buc

  40

  36

  Sistem complex de neurologie

  buc

  1

  37

  Sistem de endourologie joasa si inalta

  buc

  1

  38

  Sistem endoscopic pentru chirurgie laparoscopica complex cu sistem de imagine 3 D cu airseal

  buc

  1

  39

  Ecograf portabil cu sonda abdominala

  buc

  2

  40

  Aparat de anestezie

  buc

  2

  41

  Sistem de mobilizare pasiva a membrului pelvin

  buc

  1

  42

  Motor chirurgical

  buc

  1

  43

  Spirometru

  buc

  1

  44

  Bormasina chirurgie

  buc

  1

  45

  Electrocauter cu argon plasma coagulare

  buc

  1

  46

  Laser CO2

  buc

  1

  47

  Electroencefalograf

  buc

  1

  18

  Electromiograf

  buc

  1

  49

  Lampa UVC fixă

  buc

  10

  50

  Ecograf stationar doppler color cu sonda liniara si convexa cu kit de punctie biopsie

  buc

  1

  TOTAL

  381

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL


Avizat:

SECRETAR GENERAL Lilioara Stepanescu


Nr. 224/18.06.2020 HOTĂRÂREA nr.

din                   2020 privind aprobarea proiectului "Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad” și a indicatorilor tehnico - economici (financiari) ai proiectului

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 40695/18.06.2020,

Analizând Raportul de specialitate al Serviciului Programe Europene de Dezvoltare din cadrul Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 40721/18.06.2020,

Luând în considerare prevederile Ghidului solicitantului pentru Apelul de proiecte „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, cu o finanțare integrală a cheltuielilor eligibile,

Ținând seama de următoarele acte normative:

-Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare,

-Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 52/2020 pentru modificarea art. 29A3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19;

-Regulamentul (UE) 2020/460 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în privința anumitor măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacție la epidemia de COVID-19 (Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus);

-Regulamentul (UE) 2020/558 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013 și (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca reacție la epidemia de COVID-19;

Luând în considerare prevederile art. 37 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Arad;

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;

In temeiul drepturilor conferite de prevederile art 129 alin (1), alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (7) lit. c), alin. (14), art. 136 alin (1), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. i) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă proiectul „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 - ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”.

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici (financiari) ai proiectului, prezentați în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate din aparatul propriu și se comunică celor interesați prin Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Red./Dact. Laura Bocancios


SECRETAR GENERAL

Cod PMA-S4-01

ANEXĂ

la HCLM nr./2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI (FINANCIARI) ai proiectului "Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad"

 • 5. Indicatorul de realizare imediată 2S130 - Entități publice dotate/sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzată de SARS-CoV-2

o entitate publică Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad dotată/sprijinită pentru gestionarea crizei sanitare cauzată de SARS-CoV-2;

6.Indicatorul de realizare imediată 2S137 Valoarea echipamentelor medicale achiziționate 2.819.893,88 Euro.

7. Indicator de rezultat al POIM 2S132 Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/de gestionare a crizei sanitare •Înainte de intervenția POIM: NU

•Ulterior intervenției POIM: DA

8.Indicatori fizici suplimentari - numărul de echipamente achiziționate : 381 bucăți, conform tabelului:

Nr. crt.

Denumire indicator

Unitate măsură

Total

1

Pat terapie intensivă de inalta performanta

buc

20

2

Infusomate

buc

15

3

Aparat de ventilație mecanică

buc

4

4

Sistem de resuscitare

buc

3

5

Sistem de încălzire sânge

buc

20

6

Monitor functii vitale

buc

10

7

Statie centrala de monitorizare

buc

1

8

Elevator pacienți

buc

8

9

Laringoscop lamă flexibilă

buc

5

10

Targi pentru transport pacienti (premium)

buc

6

11

Concentrator de oxigen

buc

30

12

Masă de resuscitare nou născut

buc

1

13

Defibrilator semiautomat cu functie de monitorizare

buc

15

14

Detector de vene

buc

20

15

Bilirubinometru

buc

1

16

Aspirator mobil

buc

25

17

Lampă UV

buc

80

18

EKG portabil

buc

10

19

Analizor automat portabil, de gaze in sange si electroliti

buc

8

20

Ecograf multidisciplinar cu 3 sonde

buc

8

21

Analizor markeri cardiaci

buc

6

22

Canapea consultații eco-cardiografie cu înălțime reglabilă hidraulic

buc

1

23

Monitor de inalta performanta cu modul PiCCO

buc

2

24

Combina frigorifica tip banca de sange-plasma cu 4+4 sertare

buc

1

25

Pipeta electronica stand de incarcare inclus

buc

1

26

Agitator de trombocite cu camera climatica/incubator

buc

2

27

Statie centrala cu 5 monitoare fetale

buc

1

28

Ecograf multidisciplinar cu 5 sonde

buc

1

29

Cititor pentru carduri cu 8 microtuburi

buc

3

30

Termostat de laborator 130 litri

buc

1

31

Echipament pentru dezghetarea si incalzirea plasmei precum si a pungilor de sange si a produselor derivate

buc

1

32

Frigider profesional de laborator

buc

3

33

Unitate criochirurgie pentru bronhoscopie

buc

1

34

Sistem automat de reprocesare endoscopie

buc

1

35

Sterilizator aer UV cu recirculare

buc

40

36

Sistem complex de neurologie

buc

1

37

Sistem de endourologie joasa si inalta

buc

1

38

Sistem endoscopic pentru chirurgie laparoscopica complex cu sistem de imagine 3 D cu airseal

buc

1

39

Ecograf portabil cu sonda abdominala

buc

2

40

Aparat de anestezie

buc

2

41

Sistem de mobilizare pasiva a membrului pelvin

buc

1

42

Motor chirurgical

buc

1

43

Spirometru

buc

1

44

Bormasina chirurgie

buc

1

45

Electrocauter cu argon plasma coagulare

buc

1

46

Laser CO2

buc

1

47

Electroencefalograf

buc

1

18

Electromiograf

buc

1

49

Lampa UVC fixă

buc

10

50

Ecograf stationar doppler color cu sonda liniara si convexa cu kit de punctie biopsie

buc

1

TOTAL

381

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr./

În temeiul prevederilor articolului 136 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 149/2012, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: aprobarea proiectului "Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad” și a indicatorilor tehnico - economici (financiari) ai proiectului

REFERAT DE APROBARE

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, a lansat în data de 15 mai 2020 apelul de proiecte pentru „Consolidarea capacității sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19”, apel în cadrul căruia se vor finanța integral cheltuielile eligibile pentru procurarea de echipamente medicale și echipamente de protecție destinate personalului medical care tratează pacienții infectați cu noul tip de coronavirus.

Având în vedere că limitarea răspândirii virusului și a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra populației pot fi realizate prin asigurarea aparaturii și dispozitivelor medicale, se impune dotarea corespunzătoare a secțiilor Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, în vederea obținerii unui răspuns util și eficient al sistemului medical public la criza COVID-19.

Pentru a veni în sprijinul sistemului de sănătate arădean, Municipiul Arad intenționează să depună o cerere de finanțare, împreună cu Consiliul Județean Arad, în cadrul apelului de proiecte mai sus amintit.

În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Apelul de proiecte „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” cererea de finanțare trebuie însoțită de un document privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, respectiv Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad.

Astfel, consider oportună promovarea în Consiliul Local al Municipiului Arad a unui proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad” și a indicatorilor tehnico - economici (financiari) ai proiectului

PRIMAR, Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIUL ARAD

DIRECȚIA TEHNICĂ

Serviciul Programe Europene de Dezvoltare Nr./

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: Referatul de aprobare înregistrat cu nr.al domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad

Obiect: Propunerea privind aprobarea proiectului "Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad” și a indicatorilor tehnico -economici (financiari) ai proiectului

Justificarea proiectului:

Pentru a veni în sprijinul autorităților publice locale/județene care sprijină unitățile medicale din subordine, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, a lansat apelul de proiecte "Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” pe Axa Prioritară 9 -"Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 "Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”.

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectiv Specific 9.1 „Creșterea

capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” vizează promovarea investițiilor necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-19.

Prin colaborarea dintre Municipiul Arad, Consiliul Județean Arad și Spitalul Clinic Județean de Urgență, au fost identificate investițiile finanțabile în cadrul apelului de proiecte, precum și acțiunile necesare în vederea depunerii unei cereri de finanțare pentru dotarea spitalului, în cadrul apelului de proiecte menționat.

In contextul pandemiei COVID-19, eforturile autorităților locale din județul Arad se concentrează pe sporirea capacității Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad de a face față unui nou val de îmbolnăviri.

Proiectul propus, „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad”, urmărește finanțarea achiziționării de echipamente și aparaturi medicale necesare pentru dotarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad.

În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Apelul de proiecte „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” cererea de finanțare trebuie însoțită de un document privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, respectiv Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad.

Consiliul Județean Arad în parteneriat cu Primăria Municipiului Arad intenționează să depună un proiect în cadrul acestui apel prin care să obțină fonduri pentru achiziționarea de echipamente medicale necesare gestionării pandemiei.

Având în vedere cele prezentate mai sus,

PROPUNEM

adoptarea unei hotărâri de consiliu cu următorul obiect: aprobarea proiectului "Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad” și a indicatorilor tehnico - economici (financiari) ai proiectului.

Șef serviciu

Director executiv

Elena Portaru


Laura Bocancios

Viza Serviciului Juridic-Contencios

Nume prenume______________

S emnătura_____________________

Cod PMA-S4-01

Red./Dact. L.B./M.C.