Hotărârea nr. 265/2020

Hotărârea Nr.265 din 25-06-2020 cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice Si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiTie SF Amplasare de panouri info-meteo si alte afisaje în Municipiul Arad

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 265 din 25 iunie 2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție SF - ” Amplasare de panouri info-meteo și alte afișaje în Municipiul Arad”

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 40444/17.06.2020,

Analizând Raportul Direcției Tehnice, Serviciului Investiții, înregistrat cu nr. 40439/17.06.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere avizul nr. 10/03.06.2020 al Consiliului Tehnico-Economic al Municipiului Arad,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 15 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 1 abținere (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. d), lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate ”Amplasare de panouri info-meteo și alte afișaje în Municipiul Arad”, cu caracteristicile și indicatorii tehnico-economici cuprinși în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Finanțarea obiectivului de investiție se asigură din fonduri ale bugetului general și alte surse atrase în condițiile legii.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Investiții

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 25.06.2020

Cod PMA -S4-02


Anexa nr. 1 Hotărârea nr. 265 din 26.05.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI:

” Amplasare de panouri info-meteo și alte afișaje în Municipiul Arad”

Faza: Studiu de Fezabilitate

TITULAR:           MUNICIPIUL ARAD

BENEFICIAR:         MUNICIPIUL ARAD

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: Varianta propusă 1

 • A. Valoarea totală a investiției:                    1.996.908,00 lei (cu TVA)

din care C+M:                          434.350,00 lei (cu TVA)

 • B. indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

Capacități (în unități fizice și valorice) - 10 buc

Categoria de importanță: D - redusa;

Clasa de importanță: IV - redusa;

Surse de finanțare : Bugetul local și alte surse atrase în condițiile legii.

Durata de realizare / execuție a investiției:

- Durata de realizare a investiției (luni):   8 luni

 • C. Finanțarea investiției: Finanțarea investiției se asigură din fonduri ale bugetului general și alte surse atrase conform listelor de investiții aprobate în condițiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                  Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU

ROMÂNIA

AVIZAT

SECRETAR GENERAL Stepanescu Lilioara


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL

Nr. 229/18.06.2020

PROIECT

H O T Ă R Â R E A nr. din 2020

cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție SF - ” Amplasare de panouri info-meteo și alte afișaje în Municipiul Arad”

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 40444/17.06.2020,

Analizând Raportul Direcției Tehnice, Serviciului Investiții, înregistrat cu nr. 40439/17.06.2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Având în vedere avizul nr. 10/03.06.2020 al Consiliului Tehnico-Economic al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. d), lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate ”Amplasare de panouri info-meteo și alte afișaje în Municipiul Arad”, cu caracteristicile și indicatorii tehnico-economici cuprinși în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Finanțarea obiectivului de investiție se asigură din fonduri ale bugetului general și alte surse atrase în condițiile legii.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR


GL/PS

PMA-S4-01


Serviciul Investiții

Anexa nr. 1

Hotărârea nr.din 2020

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI:

”Amplasare de panouri info-meteo și alte afișaje în Municipiul Arad”

Faza: Studiu de Fezabilitate

TITULAR:           MUNICIPIUL ARAD

BENEFICIAR:         MUNICIPIUL ARAD

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: Varianta propusă 1

 • A. Valoarea totală a investiției:                    1.996.908,00 lei (cu TVA)

din care C+M:  ’                   434.350,00 lei (cu TVA)

 • B. indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare Capacități (în unități fizice și valorice) - 10 buc Categoria de importanță: D - redusa;

Clasa de importanță: IV - redusa;

Surse de finanțare : Bugetul local și alte surse atrase în condițiile legii.

Durata de realizare / execuție a investiției:

- Durata de realizare a investiției (luni):   8 luni

 • C. Finanțarea investiției: Finanțarea investiției se asigură din fonduri ale bugetului general și alte surse atrase conform listelor de investiții aprobate în condițiile legii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 40439/17.06.2020

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 -privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:

- aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție SF - ” Amplasare de panouri info-meteo și alte afișaje în Municipiul Arad”, în susținerea căruia formulez următorul,

REFERAT DE APROBARE

Principalul obiectiv al investiției îl constituie amplasarea de panouri info-meteo si alte afisaje in Municipiul Arad, aceste panouri fiind gandite sa fie amplasate in locatii cu un numar mare de persoane care sa deserveasca atat pietonii cat si conducatorii auto, oferindu-le astfel posibilitatea de a fi informati.

În prezent prognozele meteo sunt făcute publice pe mai multe căi- media, presă, internet, etc.

Chiar dacă spectrul de informare este lărgit nu întotdeauna pot fi anunțate în timp optim fenomenele meteo extreme, ceea ce poate conduce la producerea unor avarii și distrugeri de bunuri, sau chiar pierderi de vieți omenești.

Tinând cont de fenomenul de încălzire globală precum și de fenomenele extreme produse în ultimii ani în țara noastră (furtuni de grad ridicat, tornade, vijelii și inundații , etc.), se consideră necesară acordarea atenției pentru informarea populației în timp util, pentru a putea lua unele măsuri de protejare personală și de bunuri.

În general , avertizările se transmit in situ prin intermediul unor panouri info -meteo, amplasate în locuri publice cu trafic mare. Acestea funcționează pe baza unui soft particularizat comandat dintr-un server central pentru semnalizarea și transmiterea informatiei în timp util. De asemenea, prin intermediul acestor panouri se pot transmite și alte informări cu caracter public.

Având în vedere necesitatea intervențiilor, propun:

Aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție SF - ” Amplasare de panouri info-meteo și alte afișaje în Municipiul Arad”

PRIMAR,

Bibarț Călin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD DIRECȚIA TEHNICĂ

Serviciul Investiții

Nr. 40444/17.06.2020

RAPORT al serviciului de specialitate

Referitor la: Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 40439/17.06.2020 a domnului Călin BIBARȚ, Primarul Municipiului Arad

Obiect: aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție SF ” Amplasare de panouri info-meteo și alte afișaje în Municipiul Arad”

Principalul obiectiv al investiției îl constituie amplasarea de panouri info-meteo si alte afisaje in Municipiul Arad, aceste panouri fiind gandite sa fie amplasate in locatii cu un numar mare de persoane care sa deserveasca atat pietonii cat si conducatorii auto, oferindu-le astfel posibilitatea de a fi informati.

În prezent prognozele meteo sunt făcute publice pe mai multe căi- media, presă, internet, etc.

Chiar dacă spectrul de informare este lărgit nu întotdeauna pot fi anunțate în timp optim fenomenele meteo extreme, ceea ce poate conduce la producerea unor avarii și distrugeri de bunuri, sau chiar pierderi de vieți omenești.

Tinând cont de fenomenul de încălzire globală precum și de fenomenele extreme produse în ultimii ani în țara noastră (furtuni de grad ridicat, tornade, vijelii și inundații , etc.), se consideră necesară acordarea atenției pentru informarea populației în timp util, pentru a putea lua unele măsuri de protejare personală și de bunuri.

În general , avertizările se transmit in situ prin intermediul unor panouri info -meteo, amplasate în locuri publice cu trafic mare. Acestea funcționează pe baza unui soft particularizat comandat dintr-un server central pentru semnalizarea și transmiterea informatiei în timp util. De asemenea, prin intermediul acestor panouri se pot transmite și alte informări cu caracter public.

Studiul de Fezabilitate a fost întocmit conform HG 907/2016 de către I.I. BORLEA CALIN BOGDAN

Descrierea investiției:

Amplasamentul celor zece panouri de afisaj info meteo face parte din intravilanul orasului Arad si a fost gandit in asa fel incat informatia sa fie vizibila de un numar cat mai mare de cetateni, atat locuitori ai orasului cat si turisti sau alti participanti din zona, oferindu-le informatii si preventii juste, clare, corecte, actualizate in timp real, evitandu-se prin aceasta forma, posibile accidente din cauza fenomenelor naturale sau nemultumiri din cauza lucrarilor de infrastructura. In acest context, cele zece amplasamente strategice din intravilanul municipiului Arad sunt cele prezentate in tabelul de mai jos:

Nr.

Crt.

Cartier - zona

Amplasament

Nr. C.F.

1

Parcul Mihai Eminescu

Zona din fata liceului Economic

344416

2

Cartierul Micalaca

B-dul N. Titulescu, zona sensului giratoriu

349820

3

Cartierul Aradul Nou

Zona din apropierea intersectiei cu str. Popa Sapca, pe calea Timisorii

351049

4

Cartier Bujac - Str.

Independentei

In capatul stadionului de fotbal

348978

5

Calea Victoriei - Zona Uta

In apropiere de fantana arteziana

349649

6

Cartier Alfa - str. Tunarilor

La intersectia strazilor Tunarilor si

Luceafarului

351649

7

Zona Centru - Podgoria(Cartier Centru)

In apropierea sensului giratoriu

350550

8

Parcul Sfanta Maria- Micalaca

Paralel cu str. Beius

342477

9

Parcul Reconcilierii Romano-Maghiare

In zona intersectiei strazilor Pta

Pompierilor si Varful cu Dor

345695

10

Strandul Neptun

Zona de intrare in parcarea auto principala, dinspre podul Decebal

-

- Asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului

Amplasamentele care vor fi afectate de lucrări vor fi aduse obligatoriu la starea lor inițială prin lucrări de refacere a acestora, lucrari executate de catre antreprenorul general al lucrării. Constructorul va ține cont de toate avizele obținute de beneficiar. In cazul necesitatii, se va muta usor pozitia panoului de afisaj info-meteo pentru evitarea relocarii retelelor de utilitati care ar presupune costuri ridicate de implementare si astfel investitia ar risca sa devina nefezabila.

Panoul de afisaj LED va fi bransat la energie electrica si la o retea de telefonie, pentru a se putea recepta mesajul transmis si ulterior a se putea realiza afisarea acestuia cu soft-ul integrat in cadrul panoului de afisaj. Panoul necesita alimentare cu energie electrica la 220 V, fiind prevazut la partea inferioara a acestuia cu o priza monofazica cu pamantare. Pentru transmitere datelor de tip SMS este necesara bransarea la o retea de telefonie, panoul primind mesaje SMS de la doua numere de telefon stabilite.

Mesajele SMS vor avea urmatoarea structura:

- Mesaj cu prioritate: mesaj de avertizare a evenimentelor meteo-severe, primte de la numarul de telefon InfraMeteo -Mesaj standard: mesaj primit de la un numar de telefon configurat, aflat la dispoziția beneficiarului, Municipiul Arad. Lungimea maxima a mesajelor va fi de 160 caractere, acestea fiind afișate sub doua forme:

-Tricolor rosu/verde/galben simplu

-Tricolor rosu/verde/galben dublu

Inaltimea caracterelor va fi de maxim 15 cm cu o densitate de 10 pixeli, putand fi afisate pe 4 linii. Interfata de comunicare a panoului led este RS232 si va avea o carcasa rezistenta la intemperii meteorologice IP65.

Conform prevederilor SR EN 1990-2004 actualizat “Principii generale de verificare a siguranței construcțiilor”, lucrările acestei documentații se încadrează în clasa de importanță IV-construcții de importanță redusa. Gradul de rezistenta la foc III. Categoria de pericol de incendiu: Redus.

Sistem constructiv a panoului de afisaj LED:

 • a) Infrastructura: Avand in vedere faptul ca panoul propus nu are dimensiuni gabaritice foarte mari, respectiv nici greutatea acestuia nu este una foarte mare, fundatia izolata din beton armat va fi dimensionata la o adancime care sa repescte cota minima de

inghet-dezghet -0,80 m + 1,25 m incastrare in stratul bun de fundare, respectiv la cota -2,05 m fata de CTN. si prin care se va avea in vedere amplasarea unei tevi PVC cu dn 75 mm pentru realizarea usoara a racordului la utilitati.

 • b) Suprastructura: - Structura va fi realizata din confectie metalica dimensionata corespunzator la actiunea vantului si a sustinerii panoului de afisaj LED cu dimensiuni plane de 2,28x0,94m, cu o greutate de aproximativ 180 kg, greutatea zapezii fiind neglijenta deoarece grosimea panoului este doar de 10 cm, fapt care nu produce acumulari si retineri masive de zapada. La baza, stalpul metalic de sustinere va avea o placa metalica care va conectata cu ajutorul celor 8 ancore chimice de tip Hilti cu diametru 020 de fundatia izolata din beton armat. Panoul de afisaj LED cu carcasa rezistenta la intemeperii, va transmite mesaje INFO-METEO de interes public, deservind direct populatia municipiului ARAD si populatia indirecta a orasului (turisti, cei care tranziteaza orasul si altii). Mesajele vor fi transmise prin SMS de la doua numere de telefon stabilite, unul de la Infra Meteo si unul de la Municipiul Arad, mesajul avand o lungime maxima de 160 caractere. Forma panoului de afisaj mesaje pe un suport de tip LED, are dimensiuni plane de 2,28x0,94m cu o grosime de 10 cm, care va fi amplasat cu partea inferioara la o cota de 3,0m fata de CTN, respectiv va avea o inaltime toatala de 4,0 m.

Elementele geometrice au fost stabilite în conformitate cu prevederile normelor tehnice în vigoare.

Funcțiile sistemului:

 • 1. Masurarea si Colectarea parametrilor meteo de la fiecare amplasament prin intermediul comunicatorului. Aceasta colectare se poate face in functie de setarile predefinite la intervale orare stabilite si modificabile. Avantaje: Problema rezolvata este culegerea de date exacte din multe locatii, acestea ducand la eficientizarea prognozelor meteorologice si a avertizarilor meteo severe.

 • 2. Transmiterea parametrilor meteo colectati catre institutele Nationale sau private de specialitate in vederea coroborarii acestor parametrii cu datele satelitare, ale sondelor radio, statii meteo si statii radar. In urma coroborarii tuturor datelor se obtin prognoze si avertizari mai precise. Avantaje: Rezolva obtinerea pentru fiecare amplasament (sistem) prognoze si avertizari meteo severe mai precise.

 • 3. Primirea avertizarilor pentru evenimenetele meteo severe prin intemediul SMS-urilor sau pe e-mail de la companiile meteorologice specializate pentru fiecare locatie individual dupa coordonatele GPS. Primirea se face direct de catre panou si se afiseaza sub forma de mesaj text avand culoarea rosie. La primirea mesajului de avertizare se declanseaza si un avertizor sonor amplasat in interiorul panourilor.

 • 4. Comunicarea cu cetatenii: aceste panouri pot fi folosite si pentru comunicarea autoritatior cu cetatenii, autoritatile afisand in aceste panouri diferite mesaje de interes local. Avantaje: informarea cetatenilor intr-un timp cat mai scurt a activitatii din zona respectiva. Informarea cetatenilor prin intermediul acestor panouri, reduce costurile generate de deplasare a cetatenilor pentru obtinerea informatiilor de la aparate administrative, cat si utilizarea timpului de deplasare in scopuri productive pentru acestia.

 • 5. Transmiterea avertizarilor catre dispeceratul de comanda al interfetei web, aici se recunoaste fiecare locatie individual si se coloreaza punctul de pe interfata in culoarea corespondenta codului de avertizare (galben, portocaliu, rosu sau violet). Daca se da click pe acest punct arata avertizarea afisata de panou si pe interfata web. Daca punctul de pe interfata WEB este alb cand dam click pe el afiseaza mesajele de interes public active la momentul actionarii acestui punct. Rezolva informarea in masa a cetatenilor de pe raza de actiune a fiecarui panou in vederea limitarii pierderilor de vieti omenesti si a pagubelor materiale. Rezolva si comunicarea autoritatilor cu cetatenii din zona resectiva. Avantaje: Eficientizarea avertizarii comunitatilor in vederea reducerii pierderilor bunurilor materiale si a vietilor omenesti in randul populatiei.

 • 6. Sistemul a fost creat, între altele, cu intenția de a transmite AVERTIZĂRILE DE VREME SEVERĂ cat și a AVERTIZĂRILE MEDICALE disponibile public pe Internet prin intermediul unei pagini web. În esență se creează o pagină web care conține o hartă pe care sunt plasate SISTEMELE INFRAMETEO în funcție de COORDONATELE GEOGRAFICE ale acestora. Oricine accesează HARTA poate vedea dacă există un SISTEM INFRAMETEO în apropiere de locația în care se află și dacă există o AVERTIZARE DE VREME SEVERĂ pentru acea locație sau AVERTIZARE MEDICALA. Avertizările Medicale apar in cazul schimbării unor parametrii meteo (presiune atmosferica, umiditate, temperatura etc.) masurati in fiecare locatie unde este sistemul instalat. Acesti parametrii meteo influenteaza organismul uman in mod direct. In urma schimbarii acestor parametrii, persoanele meteosensibile pot suferi acutizari ale simptomelor afectiunilor medicale. Meteosensibili sunt acei oameni ce au afectiuni care pot fi influentate de conditiile meteorologice (cardiaci, reumatici, etc.). Prin implementarea sistemului de avertizare se pot urmari schimbarile parametrilor meteorologici pentru fiecare microclimat in parte, sau pentru fiecare zona a localitatilor. Prin avertizarea acestor persoane se urmareste diminuarea impactului schimbarilor bruste ale vremii asupra organismului uman. Avantaje: Persoanele avertizate pot evita prin masuri imediate si concrete declansarea unor crize ale afectiunilor medicale de care sufera. Aceste masuri imediate, luate chiar de cei cu afectiuni, reduc rata evenimentelor medicale spontane (infarct miocardic, AVC, etc.). Totodata pot ajuta si personalul de interventie medicala rapida (Serviciul Ambulanta) intr-o organizare mai buna in vederea interventiilor.

Valoare totala investiție inclusiv TVA:       1.996.908,00 lei

DIN CARE C+M:      434.350,00 lei

Durata de realizare a investiției: 8 luni

Propunerea de aprobare a documentației tehnice a obiectivului de ”Amplasare de panouri info-meteo și alte afișaje în Municipiul Arad” se face în conformitate cu: Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 44, alin. (1), conform căruia ”documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și cele din împrumuturi interne și externe, contractate direct de autoritățile publice locale, se aprobă de către autorități deliberative.”

Față de cele de mai sus,

PROPUNEM,

Adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție SF ”Amplasare de panouri info-meteo și alte afișaje în Municipiul Arad”

DIRECTOR EXECUTIV,


ȘEF SERVICIU,


ÎNTOCMIT,


Ing. Portaru Elena


Ing. Giurgiu Lucia


Predescu Alina


VIZAT JURIDIC,

Beneficiar:

MUNICIPIUL ARAD

FOAIE DE CAPĂT

Proiect Nr: 41/2019

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

Denumire proiect: AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO SI ALTE

AFISAJE IN MUNICIPIUL ARAD

FIȘA DE RESPONSABILITĂȚI

 • 1. ÎNSUȘIREA DOCUMENTAȚIEI:

  Administrator:

  Dpl.Ing. Calin BORLEA

 • 2. COLECTIV DE ELABORARE:

  Șef proiect:

  Dpl.Ing. Calin BORLEA

  Arhitectura:

  arh. Doris WINKLER

  Estimări financiare:

  Dpl.Ing. Calin BORLEA

  Studii teren:

  Dpl.Ing. Daniel TOLE

Reg.Car.: F2/347;tK. 04.2013

Tplrfnrr fVU4:i


BORDEROU GENERAL

FOAIE DE CAPĂT

FIȘA DE RESPONSABILITĂȚI BORDEROU GENERAL

A. PIESE SCRISE

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1.   Denumirea obiectivului de investiții

  • 1.2.    Ordonator principal de credite / investitor

  • 1.3.   Ordonator de credite (secundar / terțiar)

  • 1.4.    Beneficiarul investiției

  • 1.5.    Elaboratorul studiului de fezabilitate

 • 2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 2.1.    Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

  • 2.2.    Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

  • 2.3.   Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

  • 2.4.   Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

  • 2.5.    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ȘI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ SCENARII / OPȚIUNI TEHNICO - ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

  • 3.1.    Particularități ale amplasamentului

 • a) Descrierea amplasamentului

 • b) Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

 • c) Orientări propuse față de punctele cardinale și fațpă de punctele de interes naturale sau construite

 • d) Surse de poluare existente în zonă

 • e) Date climatice și particularități de relief

 • f) Existența rețelelor edilitare

 • g) Caracteristici geofizice ale zonei

 • 3.2.   Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional - arhitectural și tehnologic

 • 3.3.   Costuri estimative ale investiției

 • 3.4.    Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz

 • 3.5.   Grafice orientative de realizare a investiției

 • 4. ANALIZA FIECĂRUI / FIECĂREI SCENARIU / OPȚIUNI TEHNICO -ECONOMIC(E) PROPUS(E)

  • 4.1.   Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

  • 4.2.   Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

  • 4.3.    Situația utilităților și analiza de consum

  • 4.4.    Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții

 • a) Impactul social și cultural, egalitatea de șanse

 • b) Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare

 • c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz

 • d) Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz

 • 4.5.   Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

 • 4.6.   Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

 • 4.7.   Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

 • 4.8.   Analiza de senzitivitate

 • 4.9.   Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

 • 5. SCENARIUL / OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă)

OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)

 • 5.1.   Comparația scenariilor /opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

 • 5.2.   Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)

 • 5.3.   Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind

 • a) Obținerea si amenajarea terenului

 • b) Asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului

 • c) Soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși

 • d) Probe tehnologice și teste

 • 5.4.   Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

 • a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

Reg.Car.: F2/347;tK. 04.2013

Tplrfnrr fVU4:i


 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

 • c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

 • 5.5.   Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 5.6.   Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

 • 6. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME

  • 6.1.   Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

  • 6.2.   Extras de C.F., cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

  • 6.3.   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare â impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

  • 6.4.   Avize conforme privind asigurarea utilităților

  • 6.5.   Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • 6.6.   Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

 • 7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

  • 7.1.   Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

  • 7.2.   Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

  • 7.3.    Strategia de exploatare / operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

  • 7.4.   Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

 • 8. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Reg.Car.: F2/347;tK. 04.2013

Tplrfnrr fVU4:i


ANEXE:

 • 1. DEVIZ GENERAL

 • 2. DEVIZ FINANCIAR

 • 3. DEVIZ OBIECT

 • 4. EVALUAREA LUCRĂRILOR DE INVESTIȚIE

 • 5. STUDII TEREN

B. PIESE DESENATE

 • 1. PLANURI DE SITUATIE CU CELE 10 AMPLASAMENTE 1:500

 • 2. PLANURI CU PANOUL INFO METEO

ÎNTOCMIT

 • I.I. BORLEA CALIN BOGDAN

Dpi. ing. Calin BORLEA

Reg.Car.: F2/347;tK.t>4.2013

Tplrfnrr i17« fVU4:iSTUDIU DE FEZABILITATE

HG 907/2016

A. PIESE SCRISE

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO SI ALTE AFISAJE IN

MUNICIPIUL ARAD

 • 1.2. Ordonator principal de credite / investitor

MUNICIPIUL ARAD

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar / terțiar)

MUNICIPIUL ARAD

 • 1.4. Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL ARAD

 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

 • I.I. BORLEA CALIN BOGDAN

Str. Tudor Vladimirescu, Nr.172, Com. Ghioroc, Județul Arad

Tel.: 0756634421

Email: borland.ing@gmail.com

C.U.I.: 31463455

F2/347/04.04.2013

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/ PROIECTUL UI DE INVESTIȚII

  • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

Concluziile studiului de prefezabilitate

Pentru proiectul de față nu există un studiu de prefezabilitate, dar, beneficiarul lucrării solicită amplasarea de panouri info-meteo amplasate in locatii strategice ale orasului Arad, astfel incat lumea din oras, atat locuitorii cat si cei ce tranziteaza orasul, sa aiba posibilitatea sa fie informati si avertizati despre starea vremeii, despre lucrarile de executie ale municipalitatii si alte genuri de mesaje care sa vina in ajutorul si folosul cetatenilor.

Necesitatea și oportunitatea promovării investiției :

Necesitatea investiției derivă din importanța asigurării unei comunicari cu cetatenii orasului Arad, comunicare care in prezent se desfasoara prin anumite cai de media, radio, televizor, internet, insa foarte multa lume nu reuseste sa isi culeaga informatile din aceste cai de comunicare, astfel mobilitatea fiind necesara pentru toata lumea, aceste panouri au fost gandite sa fie amplasate in locatii cu un numar de persoane mare care sa deserveasca atat pietonii cat si conducatorii auto, oferindu-le astfel posibilitatea de a fi informati si de a nu culege informatii din auzite de la alti cetateni care poate nu sunt corect informati.

Pornind de la dezvoltarea orașului, beneficiarul doreste sa comunice si mesaje de multumire cetatenilor pentru intelegerea acordata pe timpul lucrarilor de infrastructura din oras cat si sa educe cetatenii prin informatii de interes public prin mijloace moderne, panouri cu afisaj led.

OBIECTIVELE GENERALE ALE PROIECTULUI:

 • •  Informarea corecta a cetatenilor, atat locuitori cat si cei in tranzit;

 • •  Creșterea accesibilității la informatii de interes public;

 • •  Comunicarea cu cetatenii prin alte mij loace decat cele media;

 • •  Educarea publicului prin mesaje de interes public;

 • •  Evitarea de distrugeri sau accidente naturale, prin transmiterea informatilor corecte info-meteo.

 • •  Vizibilitatea cat mai mare.

Scenariile tehnico-economice propuse

Conform temei de proiectare prin care se dorește Amplasare de panouri info-meteo si alte afisaje in municipiul Arad, se propun următoarele două variante, pornind de la scenariul “fără proiect” - opțiunea 0.

- scenariul “fără proiect” - opțiunea 0 -

Cetatenii orasului vor fi in continuare neinformati suficient cu date concrete si actuale despre starea vremii cat si despre posibile schimbari de infrastructura locala, starnindu-se astfel in continuare nemultumiri.

Varianta I

Se doreste montarea a zece panouri info meteo in municipiul Arad care sa prezinte avertizari a fenomenelor meteo severe, precum si alte anunturi de interes public.

Panoul propus are dimeniuni de 2,28 x 0,94 m cu o inaltime totala de 4,0 m, fiind confectionat dintr-o structura metalica rezistenta si rezemat la faza pe o fundatie izolata din beton armat.

Zona activa a panoului va fi realizata din afisaj led, astfel mesajele transmise sa fie clare si vizibile catre un culoar cat mai mare de cetateni.

Prin aceasta varianta se satisfac cerintele temei de proiectare si implica costuri minimale de implementare, nefiind afectate alte structuri.

Varianta II

Varianta a doua presupune instalarea a zece panouri de afisaj tip led cu dimensiuni de 3,00x1,00 amplasate la inaltimi diferite pe fatadele cladirilor de interes public care sa transmita doar mesaje de infrastructura locala.

Aceasta varianta nu satisface cerintele beneficiarului si ar presupune inestetizarea cladirilor prin montarea pe fatada lor a unui panou de afisaj tip led.

Costurile de implementare a acestei variante ar fi maximale.

Proiectantul impreuna cu beneficiarul au ales varianta I din cadrul scenarilor tehnico economice.

 • 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Poziționat, la intrarea in tara, pe culoarul 4 european, municipiul Arad inregistreaza in ultimii creșteri mari ale valorilor de trafic cat si a numarului de cetateni prin dezvoltarea urbanistica la nivelul cartierelor rezidentiale cat si la nivelul ansamblurilor de blocuri nou infiintate in oraș.

Vizibila fiind dezvoltarea orasului din punct de vedere al cresterii numarului de autovehicule cat si a cererii de dezvoltare imobiliara, provenite din strategia de dezvoltare a economiei orasului din realizarea zonelor industriale, beneficiarul trebuie sa asigure in permanente o infrastructura moderna si adaptata cerintelor tehnologice.

Astfel beneficiarul doreste in perioada viitoare sa dezvolte noi parcari centrale, o zona pietonala centrala, inlocuiri de retele de utilitati, lucrari care presupun restictionari de trafic, devieri de circulatii, posibile lucrari pe timp de noapte, lucrari care pe perioada de implementare creeaza un discomfort al cetatenilor orasului cat si a turistilor si a celor ce tranziteaza orasul.

In vederea evitarii unor nemultumiri din partea publicului, beneficiarul a gasit solutia moderna si ingenioasa de a implementa in zece locatii strategice ale orasului Arad, locatii cu vizibilitate mare de cetateni, panour cu afisaj info-meteo cu ajutorul carora sa transmita mesaje de interes public local cat si mesaje de avertizare meteo pentru evitarea unor incidente naturale.

 • 2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

In prezent beneficiarul transmite mesaje de interes public doar prin ajutorul cailor media, internet si radio, neavand o sursa de comunicare mai directa si permanenta cu cetatenii orasului.

Din cauza unei comunicari incorecte cu cetatenii, apar nemultumiri din partea acestor fata de aparatele administrative, pot aparea accidente din cauza fenomenelor naturale care in ultima perioada de timp au un aspect tot mai agresiv sau de neasteptat, populatia fiind luata mereu prin surprindere.

Pentru evitarea acestor aspecte, amplasarea celor zece panouri de afisaj info meteo a fost gandita in asa fel incat informatia sa fie vizibila de un numar cat mai mare de cetateni, atat locuitori ai orasului cat si turisti sau alti participanti din zona, oferindu-le informatii si preventii juste, clare, corecte, actualizate in timp real, evitandu-se prin aceasta forma posibile accidente din cauza fenomenelor naturale sau nemulturi din cauza lucrarilor de infrastructura.

In acest context, cele zece amplasamente strategice din intravilanul

municipiului Arad sunt cele prezentate din tabelul de mai jos:

Nr. crt.

Cartier-zona

Amplasament

Nr.

C.F.

1

Parcul Mihai Eminescu

Zona din fata liceului Economic

344416

2

Cartierul Micalaca

B-dul N. Titulescu, zona sensului giratoriu

349820

3

Cartierul Aradul Nou

Zona din apropierea intersectiei cu str. Popa Șapca, pe calea Timisorii

351049

4

Cartier Bujac-Str. Independentei

In capatul stadionului de fotbal

348978

5

Calea Victoriei - Zona Uta

In apropierea de fantana arteziana

349649

6

Cartier Alfa - str. Tunarilor (Municipiul Arad)

La intersectia strazilor Tunarilor si Luceafarului

351649

7

Zona centru - Podgoria (Cartier Centru)

In apropierea sensului giratoriu

350550

8

Parcul Sfanta Maria - Micalaca

Paralel cu strada Beius

342477

9

Parcul Reconcilierii Romano-Maghiare

In zona intersectiei strazilor Pta Pompierilor si Varful cu Dor

345695

10

Ștrandul Neptun

Zona de intrare in parcarea auto principala, dispre podul Decebal

-

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

Pentru proiectul de față, tema de proiectare este “Amplasare de panouri info-meteo si alte afisaje in Municipiul Arad”, deoarece pentru municipiul Arad este o problemă prioritară, comunicarea si transmiterea corecta a informatilor catre cetatenii orasului.

Realizarea investiției este considerată varianta optimă deoarece proiectul ar fi implementat cu avantaje majore pe termen lung, nefiind necesare lucrari de inlocuire a acestor panouri, ci doar de mentenanta in caz de ceva defectiuni, mentenanta care va fi asigurata de producatorul de panouri.

În situația existentă, în care necesitatea realizării acestui proiect este ridicată, identificarea variantei optime de investiție se bazează pe comparația a două tipuri de investiție, una minimă cu costuri operaționale și o utilitate sporită și o a doua variantă cu investiție cu impact major cu costuri mai mari de implementare dar cu o durabilitate scazuta și costuri de mentenanță ridicate.

Varianta propusă este - investiție cu costuri operationale minimale - deoarece avantajele implementării prezentului proiect pe termen lung arată interesul administratiei pentru comfortul cetatenilor, avand un grad de satisfacție ridicat.

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Proiectul are ca scop preventia, informarea corecta si justa a cetatenilor din orasul Arad.

Pentru aceasta beneficiarul are in scop urmatoarele obiective:

 • •  Informarea corecta a cetatenilor, atat locuitori cat si cei in tranzit;

 • •  Creșterea accesibilității la informatii de interes public;

 • •  Comunicarea cu cetatenii prin alte mij loace decat cele media;

 • •  Educarea publicului prin mesaje de interes public;

 • •  Evitarea de distrugeri sau accidente naturale, prin transmiterea informatilor corecte info-meteo.

 • •  Vizibilitatea cat mai mare.

Prin implentarea acestui proiect, beneficiarul isi va atinge obiectivele preconizate si va avea parte pe termen lung de o multumire din partea cetatenilor.

 • 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ȘI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ SCENARII / OPȚIUNI TEHNICO - ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVUL UI DE INVESTIȚII

Conform temei de proiectare prin care se dorește Amplasare de panouri info-meteo si alte afisaje in municipiul Arad, se propun următoarele două variante, pornind de la scenariul “fără proiect” - opțiunea 0.

- scenariul “fără proiect” - opțiunea 0 -

Cetatenii orasului vor fi in continuare neinformati suficient cu date concrete si actuale despre starea vremii cat si despre posibile schimbari de infrastructura locala, starnindu-se astfel in continuare nemultumiri.

Varianta I

Se doreste montarea a zece panouri info meteo in municipiul Arad care sa prezinte avertizari a fenomenelor meteo severe, precum si alte anunturi de interes public.

Panoul propus are dimeniuni de 2,28 x 0,94 m cu o inaltime totala de 4,0 m, fiind confectionat dintr-o structura metalica rezistenta si rezemat la faza pe o fundatie izolata din beton armat.

Zona activa a panoului va fi realizata din afisaj led, astfel mesajele transmise sa fie clare si vizibile catre un culoar cat mai mare de cetateni.

Prin aceasta varianta se satisfac cerintele temei de proiectare si implica costuri minimale de implementare, nefiind afectate alte structuri.

Varianta II

Varianta a doua presupune instalarea a zece panouri de afisaj tip led cu dimensiuni de 3,00x1,00 amplasate la inaltimi diferite pe fatadele cladirilor de interes public care sa transmita doar mesaje de infrastructura locala.

Aceasta varianta nu satisface cerintele beneficiarului si ar presupune inestetizarea cladirilor prin montarea pe fatada lor a unui panou de afisaj tip led.

Costurile de implementare a acestei variante ar fi maximale.

Proiectantul impreuna cu beneficiarul au ales varianta I din cadrul scenarilor tehnico economice.

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan / extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz)

Municipiul Arad este așezat în extremitatea vestică a României, în șesul întins al Tisei, la 46°11' lat. N și 21°19' long. E, în câmpia aluvionară a Aradului, parte a Câmpiei de Vest. Este primul oraș important din România la intrarea dinspre Europa Centrală, fiind situat pe malul râului Mureș, în apropierea ieșirii acestuia din culoarul Deva-Lipova. Teritoriul administrativ al municipiului este de 252,85 kmp.

Orașul se află la o altitudine de 107 m, fiind amplasat la intersecția unor importante rețele de comunicații rutiere, respectiv Coridorul european rutier IV cu traseul șoselei rapide ce va lega Ucraina cu Serbia. Situarea la intersecția drumurilor europene E 68/60 la 594 km de București (E) și 275 km de Budapesta (V), precum și E 671 la 50 km de Timișoara (S) și 117 km de Oradea (N), constituie un factor favorizant pentru dezvoltarea sa economică și urbană.

Municipiul Arad este principala poartă de intrare în România, fiind cel mai important nod rutier și feroviar din vestul țării. Astfel, Aradul se află situat la 17 km de Curtici - cel mai mare punct vamal pe căi ferate din vestul țării. De asemenea, Aradul beneficiază de un acces extrem de facil în ceea ce privește punctele de frontieră pe cale rutieră și aeriană. Cele mai apropiate puncte de frontieră sunt pe cale rutieră, respectiv: localitatea Turnu la o distanță de 20,3 km, orașul Nădlac la o distanță de 54 km, precum și Vărșand la o distanță de 68 km.

Amplasamentele studiate se află situate în zonele centrale ale cartierelor din orasul Arad, acestea fiind cele mai tranzitate zone de cetateni.

 • b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și / sau căi de acces posibile

Amplasamentele propuse in vederea montajului panoului de afisaj info-meteo sunt usor accesibile pentru a putea oferii informații catre un numar cat mai mare de cetateni.

 • c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite

Municipiul Arad este așezat în extremitatea vestică a României, în șesul întins al Tisei, la 46°11' lat. N și 21°19' long. E, în câmpia aluvionară a Aradului, parte a Câmpiei de Vest. Administrativ aparține județului Arad.

Amplasamentele aparțin domeniului public al municipiului Arad, județul Arad, avand fiecare numar de carte funciara, mai putin zona de la Ștrandul Neptun care este in curs de clarificare cadastrala, aceasta fiind finalizata pana la momentul obtinerii autorizatiei de construire.

 • d) surse de poluare existente în zonă

Amplasamentul terenului se află în intravilanul municipiului Arad, nefiind cunoscute alte surse de poluare în zonă în afară de emisiile de noxe ale autovehiculelor ce tranzitează zonele unde sunt amplasate aceste panouri.

 • e) date climatice și particularități de relief

Sub aspect climatic, județul Arad prezintă caracteristicile climatului temperat continental cu influențe oceanice. Circulația maselor de aer este predominant vestică cu o vizibilă etajare dispusă de la vest la est, odată cu creșterea altitudinii.

În zona de câmpie se înregistrează o medie anuală de 10°C, iar în zona dealurilor și piemonturilor de 9°C. Media anuală a temperaturilor înregistrează o scădere până la 8°C în zona munților joși și ajunge la 6°C în zona celor mai mari înălțimi. Cantitățile medii de precipitații se înscriu în valori cuprinse între 565600 mm anual în zona de câmpie, 700-800 mm anual în zona dealurilor și piemonturilor și 800-1200 mm anual în zona montană.

Conform STAS 1709/1-90 amplasamentul străzilor proiectate se situează în zona de tip climatic I, cu valori a indicelui de umiditate Im -20...0.

Conform STAS 10101/20-90 privind “Încărcări date de vânt” amplasamentul se încadrează în zona A.

Conform STAS 10101/21-92 privind “Încărcări date de zăpadă” amplasamentul se încadrează în zona A.

O detaliere a acestor aspecte se regăsesc în studiul geotehnic realizat pentru prezenta investiție, studiul geotehnic stând la baza întocmirii prezentei documentații, fiind anexat la documentație.

 • f) existența unor:

 • - rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare / protejare, în măsura în care pot fi identificate

Panourile info meteo vor necesita bransarea la energie electrica cat si la o retea de date, astfel incat la amplasarea acestora in teren s-a avut in vedere o distanta cat mai mica fata de utilitatile necesare.

Funcție de avizele obținute de la deținătorii de utilități, dacă sunt necesare modificări, relocări ale panoului, acestea se vor reglementa prin grija beneficiarului si a proiectantului, evitandu-se astfel lucrari de relocare retele mari de utilitati.

 • - posibile interferențe cu monumente istorice / de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție

Panourile info meteo, sunt confectionate dintr-o structura metalica rezistenta si sunt de sine statatoare neafectand fatada cladirii in zona in care va fi montat.

Conform PUZ Monumente protejate, aprobat prin HCLM nr.201/2014, exista patru amplasamente care interfereaza cu zona protejata de monumente istorice, respectiv:

Nr. crt.

Cartier-zona

Amplasament

Nr.

C.F.

1

Parcul Mihai Eminescu

Zona din fata liceului Economic

344416

2

Cartierul Aradul Nou

Zona din apropierea intersectiei cu str. Popa Sapca, pe calea Timisorii

351049

3

Zona centru - Podgoria (Cartier Centru)

In apropierea sensului giratoriu

350550

4

Parcul Reconcilierii Romano-Maghiare

In zona intersectiei strazilor Pta Pompierilor si Varful cu Dor

345695

- terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

Nu este cazul.

 • g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

Detaliere datelor menționate mai jos este prezentată în studiul geotehnic nr. 116/2019 întocmit de SC. Dromcons SRL., acesta fiind anexat la documentație cu verificare la cerinta Af.

 • (i)   date privind zonarea seismică

P100-1/2013 încadrează amplasamentul în cauză într-o zonă seismică căreia îi corespunde: perioadă de control (colț), TC=0,7s, accelerația seismică Ag=0,20g.

 • (ii)   date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;

 • - Forajul F1 (Parcul Mihai Eminescu - Zona din fața liceului Economic - nr. CF 344416) - a fost identificată următoarea succesiune stratigrafică cota 0,00 m fiind cota terenului natural din punctul de execuție al forajului):

 • - Umpluturi - de 0,40 m, (de la 0,00 m la -0,40 m);

 • - Praf nisipos, plastic vârtos - de 1,60 m (de la -0,40 m la -2,00 m), strat neepuizat.

 • - Forajul F2 (Cartierul Micălaca - B-dul N. Titulescu, zona sensului giratoriu

- nr. CF 349820) - a fost identificată următoarea succesiune stratigrafică cota 0,00 m fiind cota terenului natural din punctul de execuție al forajului):

 • - Umpluturi - de 0,50 m, (de la 0,00 m la -0,50 m);

 • - Argilă prăfoasă, tare - de 1,50 m (de la -0,50 m la -2,00 m), strat neepuizat.

 • - Forajul F3 (Cartierul Aradul Nou - Zona din apropierea intersecției cu str. Popa Șapcă, pe Calea Timișorii - nr. CF 351049) - a fost identificată următoarea succesiune stratigrafică cota 0,00 m fiind cota terenului natural din punctul de execuție al forajului):

 • - Umpluturi - de 0,40 m, (de la 0,00 m la -0,40 m);

 • - Praf nisipos, tare - de 1,60 m (de la -0,40 m la -2,00 m), strat neepuizat.

 • - Forajul F4 (Cartier Bujac - Str. Independenței - În capătul stadionului de fotbal - nr. CF 348978) - a fost identificată următoarea succesiune stratigrafică cota 0,00 m fiind cota terenului natural din punctul de execuție al forajului):

 • - Umpluturi - de 0,40 m, (de la 0,00 m la -0,40 m);

 • - Argilă prăfoasă, tare - de 1,60 m (de la -0,40 m la -2,00 m), strat neepuizat.

 • - Forajul F5 (Calea Victoriei - Zona Uta - În apropierea de fântâna arteziană -nr. CF 349649) - a fost identificată următoarea succesiune stratigrafică cota 0,00 m fiind cota terenului natural din punctul de execuție al forajului):

 • - Umpluturi - de 0,40 m, (de la 0,00 m la -0,40 m);

 • - Praf nisipos, tare - de 1,60 m (de la -0,40 m la -2,00 m), strat neepuizat.

 • - Forajul F6 (Cartier Alfa - str. Tunarilor - La intersecția străzilor Tunarilor și Luceafărului - nr. CF 351649) - a fost identificată următoarea succesiune stratigrafică cota 0,00 m fiind cota terenului natural din punctul de execuție al forajului):

 • - Umpluturi - de 0,40 m, (de la 0,00 m la -0,40 m);

 • - Argilă, plastic vârtoasă, cu concrețiuni calcaroase - de 1,60 m (de la -0,40 m la -2,00 m), strat neepuizat.

 • - Forajul F7 (Zona centru - Podgoria (Cartier Centru) - În apropierea sensului giratoriu - nr. CF 350550) - a fost identificată următoarea succesiune stratigrafică cota 0,00 m fiind cota terenului natural din punctul de execuție al forajului):

 • - Umpluturi - de 0,40 m, (de la 0,00 m la -0,40 m);

- Argilă prăfoasă nisipoasă, tare - de 1,60 m (de la -0,40 m la -2,00 m), strat neepuizat.

 • - Forajul F8 (Parcul Sfânta Maria - Micălaca Paralel cu strada Beiuș - nr. CF 342477) - a fost identificată următoarea succesiune stratigrafică cota 0,00 m fiind cota terenului natural din punctul de execuție al forajului):

 • - Umpluturi - de 0,40 m, (de la 0,00 m la -0,40 m);

 • - Argilă prăfoasă cu concrețiuni calcaroase, plastic vârtosă - de 1,60 m (de la -0,40 m la -2,00 m), strat neepuizat.

 • - Forajul F9 (Parcul Reconcilierii Romano - Maghiare - În zona intersecției străzilor P-ța Pompierilor și Vârful cu Dor - nr. CF 345695) - a fost identificată următoarea succesiune stratigrafică cota 0,00 m fiind cota terenului natural din punctul de execuție al forajului):

 • - Umpluturi - de 0,40 m, (de la 0,00 m la -0,40 m);

 • - Praf nisipos, plastic vârtos - de 1,60 m (de la -0,40 m la -2,00 m), strat neepuizat.

 • - Forajul F10 (Ștrandul Neptun Zona de intrare în parcarea auto principal, dinspre podul Traian) - a fost identificată următoarea succesiune stratigrafică cota 0,00 m fiind cota terenului natural din punctul de execuție al forajului):

 • - Umpluturi - de 0,40 m, (de la 0,00 m la -0,40 m);

 • - Praf nisipos, plastic vârtos - de 1,60 m (de la -0,40 m la -2,00 m), strat neepuizat.

Forajele au fost realizate cu foreze manuală până la adâncimea de 2,00m, recuperajul obținut fiind de 85%.

Nivelul apei subterane nu a fost deschis până la adâncimea de 2,0 m.

Variația nivelului apei subterane este legată de cantitățile de precipitații căzute în zonă, de topirea zăpezii și de variația râului Mureș

Comform STAS 1709/2-90, tipul pământului este P4 (praf nisipos) și P5 (argilă prăfoasă) până la adâncimea de 1,50, strat neepuizat.

Modulul de elasticitate dinamic al pământurilor de fundare de tip P4, rezultat din relația (V.2.3.c) Ep=24,32(w/wL)-1,602, conform Ghidului tehnic “Structuri rutiere suple și semirigide. Dimensionare și alcătuire”. Raportat la valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic al pământului de fundare

din tabelul V.2.11, conform aceluiași Ghid tehnic, la tipul climatic II pentru tipul de pământ P4, Ep=70.

Modulul de elasticitate dinamic al pământurilor de fundare de tip P5, rezultat din relația (V.2.3.c) Ep=40,27(w/wL)-0,931, conform Ghidului tehnic “Structuri rutiere suple și semirigide. Dimensionare și alcătuire”. Raportat la valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic al pământului de fundare din tabelul V.2.11, conform aceluiași Ghid tehnic, la tipul climatic I pentru tipul de pământ P5, Ep=70.

Din punctul de vedere al rezistenței la săpare, (Indicator de norme de Deviz TS/1981) pământurile se pot încadra astfel:

 • - Săpătură manuală                     - tare

 • -  Săpătură mecanică                     - teren categoria II.

Suprafața terenului nu este afectată de fenomene fizico-mecanice care să pericliteze stabilitatea infrastructurii proiectate.

 • (iii) date geologice generale

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul aparține Câmpiei Banatului, aspectul orizontal conferind stabilitate terenului. În limitele amplasamentului prospectat, se observă diferențe de altitudine minore între diferitele părți ale terenului, trecerea de la zonele înalte la cele mai coborâte realizându-se prin pante cu valori reduse.

Geologic, zona aparține Bazinului Pannonic, coloana litologică a acestui areal cuprinzând un etaj inferior afectat tectonic și o cuvertură posttectonică.

La alcătuirea geologică a etajului inferior - presenonian, participă, în bază, formațiuni cristalofiliene, mezo- și epizonale, proterozoic superioare, reprezentate prin micașisturi, micașisturi biotito-sericitoase, micașisturi cu granați, paragnaise, cuarțite micacee, șisturi sericito-cloritoase, șisturi cuarțito-cloritoase și șisturi sericito-talcoase. La partea superioară, aceste formațiuni prezintă o zonă alterată de grosimi variabile, cuprinsă în general, între 50 - 100 m. Uneori, rocile metamorfice din fundament sunt străbătute de roci eruptive: granite (Sântana, Turnu, Variaș etc.), dacite (Pecica), andezite (Pâncota), bazalte (Ianova), diabaze (Bencec, Giarmata etc.).

Cuvertura posttectonică începe cu formațiunile senoniene, dispuse transgresiv și discordant peste depozite mezozoice mai vechi sau direct peste cristalin, lipsind însă, în general, în zonele cu fundament ridicat. Depozitele senoniene sunt de o mare diversitate facială, fiind reprezentate prin:

conglomerate, calcare, calcare grezoase, gresii calcaroase, șisturi argiloase cu strate de cărbuni, după care urmează gresii feruginoase, gresii marnoase și microconglomerate. La sfârșitul Senonianului, regiunea a fost exondată, ciclul de sedimentare reluându-se cu formațiunile neogene, bine dezvoltate și dispuse transgresiv și discordant peste formațiunile mai vechi.

Depozitele cuaternare, care constituie defapt terenurile de fundare, sunt reprezentate, în general, prin trei tipuri genetice de formațiuni:

 • - aluvionare - aluviuni vechi și noi ale râurilor care străbat regiunea și intră în constituția teraselor și luncilor acestora;

 • - gravitaționale - reprezentate prin alunecări de teren și deluvii de pantă, ce se dezvoltă în zona de „ramă” a depresiunii;

 • - cu geneză mixtă (eoliană, deluvial-proluvială) - reprezentate prin argile cu concrețiuni fero-manganoase și depozite de piemont.

În urma studierii amplasamentelor pentru lucrările propuse, la nivelul acestei documentații, se poate trage concluzia că terenul de fundare se pretează din punctul de vedere geotehnic realizării obiectivului „AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO ȘI ALTE AFISAJE ÎN MUNICIPIUL ARAD”, condițiile geologice și cele hidrogeologice fiind în general favorabile.

 • (iv)  date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

O detaliere a acestor aspecte se regăsesc în studiul geotehnic realizat pentru prezenta investiție, studiul geotehnic stând la baza întocmirii prezentei documentații, acesta fiind anexat la documentație.

 • (v)   încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

Amplasamentul cercetat se încadrează în norma unui factor de risc geotehnic redus, vecinătățile sunt fără riscuri.

Suprafața terenului nu este afectată de fenomene fizico-mecanice care să pericliteze stabilitatea infrastructurii proiectate.

P100-1/2013 încadrează amplasamentul într-o zonă seismică căreia îi corespunde: perioadă de control (colț), TC=0,7s, accelerația seismică Ag=0,20g.

 • (vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

În urma studierii amplasamentelor pentru lucrările propuse, la nivelul acestei documentații, se poate trage concluzia că terenul de fundare se pretează din punctul de vedere geotehnic realizării obiectivului „AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO ȘI ALTE AFISAJE ÎN MUNICIPIUL ARAD”, condițiile geologice și cele hidrogeologice fiind în general favorabile.

Nivelul apei subterane nu a fost semnalat la adâncimi 2,0 m.

Variația nivelului apei subterane este legată de cantitățile de precipitații căzute în zonă, de topirea zăpezii și de variația râului Mureș.

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic

- caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții -

Conform cu prevederilor art.22 Secțiunea 2 “Obligații și răspunderi ale proiectantului” din Legea nr.10/1995, privind calitatea în construcții” și în baza “Metodologiei de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor” din “Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor” aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.31/N/1995, obiectivul acestei documentații se încadrează la categoria de importanță "D " - construcții de importanță redusa.

Conform prevederilor SR EN 1990-2004 actualizat “Principii generale de verificare a siguranței construcțiilor”, lucrările acestei documentații se încadrează în clasa de importanță IV- construcții de importanță redusa.

Gradul de rezistenta la foc III.

Categoria de pericol de incendiu: Redus.

Sistem constructiv a panoului de afisaj LED:

 • a) Infrastructura:

Avand in vedere faptul ca panoul propus nu are dimensiuni gabaritice foarte mari, respectiv nici greutatea acestuia nu este una foarte mare, fundatia izolata din beton armat va fi dimensionata la o adancime care sa repescte cota minima de inghet-dezghet -0,80 m + 1,25 m incastrare in stratul bun de fundare, respectiv la cota -2,05 m fata de CTN. si prin care se va avea in vedere amplasarea unei tevi PVC cu dn 75 mm pentru realizarea usoara a racordului la utilitati.

 • b) Suprastructura:

- Structura va fi realizata din confecție metalica dimensionata corespunzător la actiunea vantului si a sustinerii panoului de afisaj LED cu dimensiuni plane de 2,28x0,94m, cu o greutate de aproximativ 180 kg, greutatea zapezii fiind neglijenta deoarece grosimea panoului este doar de 10 cm, fapt care nu produce acumulari si retineri masive de zapada.

La baza, stalpul metalic de sustinere va avea o placa metalica care va conectata cu ajutorul celor 8 ancore chimice de tip Hilti cu diametru 020 de fundatia izolata din beton armat.

Panoul de afisaj LED cu carcasa rezistenta la intemeperii, va transmite mesaje INFO-METEO de interes public, deservind direct populatia municipiului ARAD si populatia indirecta a orasului (turisti, cei care tranziteaza orasul si altii).

Mesajele vor fi transmise prin SMS de la doua numere de telefon stabilite, unul de la Infra Meteo si unul de la Municipiul Arad, mesajul avand o lungime maxima de 160 caractere.

Forma panoului de afisaj mesaje pe un suport de tip LED, are dimensiuni plane de 2,28x0,94m cu o grosime de 10 cm, care va fi amplasat cu partea inferioara la o cota de 3,0m fata de CTN, respectiv va avea o inaltime toatala de 4,0 m. (pe planul de situatie anexa la CU este eronata inaltimea totala de 528 cm)

 • c) Utilitati:

Panoul de afisaj LED va fi bransat la energie electrica si la o retea de telefonie, pentru a se putea recepta mesajul transmis si ulterior a se putea realiza afisarea acestuia cu soft-ul integrat in cadrul panoului de afisaj.

Panoul necesita alimentare cu energie electrica la 220 V, fiind prevazut la partea inferioara a acestuia cu o priza monofazica cu pamantare.

Pentru transmitere datelor de tip SMS este necesara bransarea la o retea de telefonie, panoul primind mesaje SMS de la doua numere de telefon stabilite.

Mesajele SMS vor avea urmatoarea structura:

-Mesaj cu prioritate: mesaj de avertizare a evenimentelor meteo-severe, primte de la numarul de telefon InfraMeteo

-Mesaj standard: mesaj primit de la un numar de telefon configurat, aflat la dispozitia beneficiarului, Municipiul Arad.

Lungimea maxima a mesajelor va fi de 160 caractere, acestea fiind afisate sub doua forme:

-Tricolor rosu/verde/galben simplu

-Tricolor rosu/verde/galben dublu

Inaltimea caracterelor va fi de maxim 15 cm cu o densitate de 10 pixeli, putand fi afisate pe 4 linii.

Interfata de comunicare a panoului led este RS232 si va avea o carcasa rezistenta la intemperii meteorologice IP65.

 • d) Funcțiile sistemului:

1. Masurarea si Colectarea parametrilor meteo de la fiecare amplasament prin intermediul comunicatorului. Aceasta colectare se poate face in functie de setarile predefinite la intervale orare stabilite si modificabile.

Avantaje: Problema rezolvata este culegerea de date exacte din multe locatii, acestea ducand la eficientizarea prognozelor meteorologice si a avertizarilor meteo severe.

 • 2.    Transmiterea parametrilor meteo colectati catre institutele Nationale sau private de specialitate in vederea coroborarii acestor parametrii cu datele satelitare, ale sondelor radio, statii meteo si statii radar. In urma coroborarii tuturor datelor se obtin prognoze si avertizari mai precise.

Avantaje: Rezolva obtinerea pentru fiecare amplasament (sistem) prognoze si avertizari meteo severe mai precise.

 • 3.    Primirea avertizarilor pentru evenimenetele meteo severe prin intemediul SMS-urilor sau pe e-mail de la companiile meteorologice specializate pentru fiecare locatie individual dupa coordonatele GPS. Primirea se face direct de catre panou si se afiseaza sub forma de mesaj text avand culoarea rosie. La primirea mesajului de avertizare se declanseaza si un avertizor sonor amplasat in interiorul panourilor.

 • 4.    Comunicarea cu cetatenii: aceste panouri pot fi folosite si pentru comunicarea autoritatior cu cetatenii, autoritatile afisand in aceste panouri diferite mesaje de interes local.

Avantaje: informarea cetatenilor intr-un timp cat mai scurt a activitatii din zona respectiva. Informarea cetatenilor prin intermediul acestor panouri, reduce costurile generate de deplasare a cetatenilor pentru obtinerea informatiilor de la aparate administrative, cat si utilizarea timpului de deplasare in scopuri productive pentru acestia.

5. Transmiterea avertizărilor catre dispeceratul de comanda al interfeței web, aici se recunoaște fiecare locație individual si se colorează punctul de pe interfața in culoarea corespondenta codului de avertizare (galben, portocaliu, roșu sau violet). Daca se da click pe acest punct arata avertizarea afisata de panou si pe interfata web. Daca punctul de pe interfata WEB este alb cand dam click pe el afiseaza mesajele de interes public active la momentul actionarii acestui punct. Rezolva informarea in masa a cetatenilor de pe raza de actiune a fiecarui panou in vederea limitarii pierderilor de vieti omenesti si a pagubelor materiale. Rezolva si comunicarea autoritatilor cu cetatenii din zona resectiva.

Avantaje: Eficientizarea avertizarii comunitatilor in vederea reducerii pierderilor bunurilor materiale si a vietilor omenesti in randul populatiei.

6. Sistemul a fost creat, între altele, cu intenția de a transmite AVERTIZĂRILE DE VREME SEVERĂ cat și a AVERTIZĂRILE MEDICALE disponibile public pe Internet prin intermediul unei pagini web. În esență se creează o pagină web care conține o hartă pe care sunt plasate SISTEMELE INFRAMETEO în funcție de COORDONATELE GEOGRAFICE ale acestora. Oricine accesează HARTA poate vedea dacă există un SISTEM INFRAMETEO în apropiere de locația în care se află și dacă există o AVERTIZARE DE VREME SEVERĂ pentru acea locație sau AVERTIZARE MEDICALA.

Avertizarile Medicale apar in cazul schimbarii unor parametrii meteo (presiune atmosferica, umiditate, temperatura etc.) masurati in fiecare locatie unde este sistemul instalat. Acesti parametrii meteo influenteaza organismul uman in mod direct. In urma schimbarii acestor parametrii, persoanele meteosensibile pot suferi acutizari ale simptomelor afectiunilor medicale. Meteosensibili sunt acei oameni ce au afectiuni care pot fi influentate de conditiile meteorologice (cardiaci, reumatici, etc.). Prin implementarea sistemului de avertizare se pot urmari schimbarile parametrilor meteorologici pentru fiecare microclimat in parte, sau pentru fiecare zona a localitatilor.

Prin avertizarea acestor persoane se urmareste diminuarea impactului schimbarilor bruste ale vremii asupra organismului uman.

Avantaje: Persoanele avertizate pot evita prin masuri imediate si concrete declansarea unor crize ale afectiunilor medicale de care sufera. Aceste masuri imediate, luate chiar de cei cu afectiuni, reduc rata evenimentelor medicale spontane (infarct miocardic, AVC, etc.). Totodata pot ajuta si personalul de interventie medicala rapida (Serviciul Ambulanta) intr-o organizare mai buna in vederea interventiilor.

Elementele geometrice au fost stabilite în conformitate cu prevederile normelor tehnice în vigoare, din care menționăm următoarele:

 • - STAS 2914-84:      Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiții generale.

 • - SR EN ISO 14688-2:2005:Teren de fundare. Clarificarea și identificarea

pământurilor;

 • - STAS 1913/5-85:    Teren de fundare. Determinarea granulozității.

 • - STAS 1913/12-88:   Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizico-

mecanice ale pământului cu umflări și contracții mari;

 • - SR EN 12620/2013: Agregate pentru beton;

 • - SR EN 13242:2013: Agregate din materiale nelegate sau legate hydraulic

pentru utilizare în lucrări de inginerie civilă și în construcția de drumuri;

 • - STAS 6400-84:      Lucrări de drumuri. Straturi de bază și de fundații.

Condiții tehnice generale;

 • - STAS 2814-84:      Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiții tehnice.

 • - LEGEA 10/95:       Privind calitatea in constructii, actualizata si republicata;

 • - CR0-2012:           Bazele proiectarii constructiilor;

 • - P100/2013:          Normativ pentru poiectarea antiseismica a constructiilor

de locuinte, social culturale, agrozootehnice si industriale;

 • - P130/99:            Normativ pentru urmarirea comportarii in timp a

constructiilor;

 • - P118/99:            Normativ privind protectia impotriva incendiilor.

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții -

Costul estimativ al investiției s-a calculat pe baza soluțiilor tehnice privind implementarea proiectului în soluția recomandată (Varianta I - Amplasare de panouri info-meteo si alte afisaje in Municipiul Arad), urmărind fiecare categorie de lucrări care participă la realizarea obiectivului final. Valoarea totală a investiției pentru proiectul propus este detaliată conform anexelor:

 • •  deviz general;

 • •  deviz financiar;

 • •  deviz obiect;

 • •  evaluarea lucrărilor de investiție.

- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice -

Pentru o funcționare corecta a sistemul, este necesara realizarea unui abonament anual in cuantumul valorii de 5.600 lei pentru transmiterea mesajelor de avertizare meteorologica.

Costurile anuale de alimentare cu energie electrica a celor zece panouri sunt estimate la suma de 6.000 lei respectiv a abonamentului la un operator de telefonie de 3.000 lei.

La o periodicitate de 3 ani, se recomanda intretinerea confectiei metalice prin revopsire, aducand un cost de intertinere perioada de 6.000 lei.

Estimarea costurilor de functionare si intretinere anuale necesare s-a luat în calcul ca valoare procentuală din investiția de bază, valoarea fiind cuprinsă între 1 și 2% din investiție în decursul unui an calendaristic.

 • 3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz

 • studiu topografic;

 • studiu geotehnic.

Pentru întocmirea prezentei documentații au fost realizate studii de teren topografice și geotehnice, studii de teren care au stat la baza întocmirii prezentei documentații, acestea fiind anexate la documentație.

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

Investiția a fost prevăzută a se realiza pe o perioadă de 8 de luni (4 proiectare + 4 luni execuție).

GRAFIC DE EXECUTIE

Activitati conf. Deviz general

Luna

Proiectare

Executie

1

2

3

4

5

6

7

8

Organizarea procedurilor de achiziție publică

Studii de teren

Proiectare și inginerie

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

Asistență tehnică

Lucrari de montare panouri info-meteo

 • 4. ANALIZA FIECĂRUI/ FIECĂREI SCENARIU/ OPȚIUNI TEHNICO -ECONOMIC(E) PROPUS(E)

  • 4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Obiectivul general al proiectului este “Amplasare de panouri info-meteo si alte afisaje in Municipiul Arad ”, astfel încât să rezulte un proiect de interes public.

Perioada de execuție propriu-zisă a lucrărilor s-a estimat pentru o perioadă de maxim 8 luni calendaristice, din care 4 luni pentru partea de proiectare si obtinere autorizatie de construire si 4 luni pentru partea de executie pentru cele 10 locatii.

În ceea ce privește perioada de referință, anul 2019 este considerat anul de referință al proiectului pentru elaborarea analizei economico-financiare cu marje de calcul in anul 2020.

 • 4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Această analiză presupune identificarea factorilor critici, respectiv a elementelor a căror variație poate avea un efect semnificativ asupra realizării investiției.

În cazul unui proiect de interes public acești factori sunt:

 • •  depășirea valorii estimate a investiției;

 • •  depășirea nivelului estimat al cheltuielilor de operare, respectiv a costurilor de întreținere și reparații;

 • •  depășirea duratei estimate a lucrărilor de executie.

Pentru a reduce influența acestor factori, proiectantul a inclus în deviz cheltuieli neprevăzute, care pot fi utilizate pentru costuri rezultate din depășirea cheltuielilor de investiție.

Având în vedere faptul că prognoza creșterii prețurilor în construcții previzionat de Comisia Națională de prognoză pentru 2019 este de 3,0 %. Dacă aplicăm acest indice la valoarea lucrărilor de construcții montaj, și avem în vedere cursul de schimb previzionat de 4,7460 lei pentru 1 Euro curs BNR din octombrie 2019, atunci valoarea cheltuielilor suplimentare acoperă aceste creșteri, previziuni.

Deci rezerva cheltuielilor neprevăzute (dacă este cazul) va putea acoperi creșterile previzionate.

În cazul revizionării cheltuielilor de întreținere s-a folosit metoda determinării procentuale a acestora din valoarea investiției. Așadar depășirea

valorii previzionale a investiției va putea duce și la creșterea costurilor de operare a panourilor info-meteo.

În privința riscului privind depășirea duratei previzionate a lucrărilor, această perioadă ar putea fi depășită, dar fiind vorba de realizare doar o fundatie izolata si montarea unui panou cu structura metalica prefaricata si uzinata, acesta fiind doar montat pe pozitie, ar putea fi recuperate eventualele întârzieri.

Din capitolul anterior rezultă că riscul cel mai semnificativ care poate să apară este legat de creșterea valorii lucrărilor de investiții.

Măsuri de gestionare a acestui risc:

 • •  proiectantul a previzionat cantitățile de materiale și lucrări în așa fel încât să diminueze riscul;

 • •  au fost prevăzute cheltuieli diverse și neprevăzute;

 • •  pe durata implementării se va urmări respectarea nivelului estimat al cheltuielilor.

Dacă luăm în considerare aceste aspecte riscul de a se depăși cheltuielile cu investițiile este redus.

Pe de altă parte criza economică poate avea niște efecte greu de previzionat, chiar pe termen scurt.

În cazul cheltuielilor de întreținere ar putea fi oportunități de diminuare a acestora prin folosirea unei manopere mai ieftine - folosirea persoanelor care prestează munci în folosul comunității sau alte categorii de personal necalificat.

În acest fel prin strategiile prezentate costurile ar putea fi diminuate pe durata operării proiectului.

Riscurile se pot defini ca și probabilități de producere a unor pierderi în proiect.

Pentru a proteja rezultatele proiectului de acțiunea riscurilor, se impune parcurgerea următoarelor trei etape:

 • •  identificarea riscurilor pe baza surselor de risc;

 • •  estimarea și evaluarea riscurilor pe baza matricei impact/ probabilitate;

 • •  gestionarea riscului și îmbunătățirea conceptului proiectului, pe baza graficului de management al riscului.

Identificarea riscurilor se realizează prin:

 • •  analiza planului de implementare;

 • •  brainstorming;

 • •  experiența specialiștilor și a echipei de implementare;

 • •  metode analitice - analiză de sensibilitate (acolo unde este posibil).

Se identifică în structura proiectului două mari surse de riscuri și anume:

 • •  risc de realizare a proiectului cu efecte directe asupra implementării proiectului;

 • •  risc privind beneficiile scontate cu efecte asupra duratei de viață a investiției.

Principalele surse de risc sunt considerate:

 • •  riscurile de natură tehnică;

 • •  riscurile de natură financiară;

 • •  riscurile de natură instituțională.

În cadrul prezentului proiect, prin metodele mai sus menționate, au fost identificate următoarele riscuri:

Riscuri specifice fazei de realizare a proiectului:

Riscuri economice

 • •  creșterea prețului la materiale și manopere;

 • •  schimbarea ratelor de schimb.

Riscuri contractuale

 • •  întârzieri în îndeplinirea obligațiilor contractuale;

 • •  întârzieri la primirea ofertelor din partea producătorilor de materiale, utilaje, echipamente;

 • •  forța majoră.

Riscuri financiare

 • •  lipsa surselor interne/externe de finanțare;

 • •  creșterea costurilor pentru investiția de bază;

 • •  majorarea impozitelor.

Riscuri de mediu

 • •  întârzieri ale proceselor de avizare;

 • •  răspuns negativ la consultarea comunității;

 • •  disponibilitatea terenului;

 • •  degradarea sau contaminarea terenului în timpul derulării proiectului.

Riscuri politice

 • •  retragerea sprijinului politic local;

 • •  schimbări politice majore;

 • •  renunțarea la derularea proiectului în urma presiunilor politice sau a reorientării investiționale.

Riscuri sociale

 • •  înșelarea așteptărilor comunității;

 • •  apariția grupurilor de presiune.

Riscuri specifice fazei de implementare a proiectului:

Riscuri contractuale

 • •  întârzieri ale procesului de licitație;

 • •  incoerența caietelor de sarcini;

 • •  erori în documentația de execuție;

 • •  subiectivitate în selectarea contractorului;

 • •  întârzieri în îndeplinirea obligațiilor contractuale;

 • •  întârzieri la furnizarea materialelor și echipamentelor pe șantier;

 • •  forța majoră.

Riscuri tehnice (construcție și exploatare)

 • •   lipsa de personal specializat și calificat;

 • •  nerespectarea proiectului și a documentației de licitație;

 • •  depășirea costurilor alocate;

 • •  evaluări geotehnice neadecvate;

 • •   control defectuos al calității;

 • •  disponibilitatea materialelor;

 • •  nerespectarea condițiilor de siguranță și sănătate;

 • •  contaminarea mediului înconjurător;

 • •  disconfortul populației;

 • •  întârzieri de finalizare.

Riscuri determinate de factorul uman

 • •  erori de estimare;

 • •  erori de operare;

 • •  sabotaj;

 • •  vandalism.

Riscuri datorate evenimentelor naturale

alunecări de teren; incendii;

 • •   inundații.

Riscuri instituționale și organizaționale:

 • •  management de proiect neadecvat;

 • •  retragerea sprijinului acordat;

 • •  selecția neadecvată a subcontractanților;

 • •  lipsa de resurse și de planificare.

Riscuri operaționale și de sistem:

 • •  probleme de comunicare;

 • •  estimări greșite ale parametrilor funcționali;

 • •  probleme în funcționarea echipamentelor, utilajelor, legăturilor între subsisteme.

Estimarea și evaluarea riscurilor oferă soluții în ceea ce privește măsurile care trebuiesc luate pentru gestionarea riscurilor.

Abordarea analizei riscurilor se bazează astfel pe:

 • •  estimarea riscului - se determină impactul, mărimea riscului;

 • •  evaluarea riscului - se determină probabilitatea producerii riscului.

Abordarea riscurilor pe baza matricei Impact / Probabilitate

Impact

Probabilitate

Scăzut

Mediu

Mare

Scăzută

1

2

3

Medie

2

3

4

Mare

3

4

5

Evaluarea riscurilor:

Risc

Evaluare

modificări de natură tehnologică

2

schimbări regim de proprietate asupra utilităților

3

schimbarea ratelor de schimb

4

creșterea costului celorlalte utilități

2

întârzieri în îndeplinirea obligațiilor contractuale

4

întârzieri la primirea ofertelor din partea producătorilor de materiale, utilaje, echipamente

3

Risc

Evaluare

forța majoră

3

lipsa surselor interne/externe de finanțare

4

creșterea costurilor pentru investiția de bază

2

majorarea impozitelor

2

întârzieri ale proceselor de avizare

2

răspuns negativ la consultarea populației

3

disponibilitatea terenului

2

degradarea sau contaminarea terenului în timpul derulării proiectului

2

retragerea sprijinului politic local

3

schimbări politice majore

3

renunțarea la derularea proiectului în urma presiunilor politice sau a reorientării investiționale

2

înșelarea așteptărilor comunității

1

apariția grupurilor de presiune

2

întârzieri ale procesului de licitație

3

incoerența caietelor de sarcini

3

erori în documentația de execuție

4

subiectivitate în selectarea contractului

2

întârzieri în îndeplinirea obligațiilor contractuale

4

întârzieri la furnizarea materialelor și echipamentelor pe șantier

3

forța majoră

3

lipsa de personal specializat și calificat

2

nerespectarea proiectului și a documentației de licitație

3

depășirea costurilor alocate

1

evaluări geotehnice neadecvate

1

control defectuos al calității

3

disponibilitatea materialelor și echipamentelor

2

nerespectarea condițiilor de siguranță și sănătate

2

contaminarea mediului înconjurător

2

disconfortul populației

2

întârzieri de finalizare

2

Risc

Evaluare

erori de estimare

2

erori de operare

2

sabotaj

2

vandalism

2

alunecări de teren

2

incendii

1

inundații

1

management de proiect neadecvat

2

retragerea sprijinului acordat de către Consiliul Județean

4

selecția neadecvată a subcontractanților

1

lipsa de resurse și de planificare

1

probleme de comunicare

1

estimări greșite ale parametrilor funcționali

2

probleme în funcționarea echipamentelor, utilajelor, legăturilor între sub-sisteme

3

În perioada de exploatare, principalul risc care poate să apară este legat de capacitatea beneficiarului proiectului de a gestiona (exploata) în mod corespunzător obiectivul de investiție realizat. Ne referim aici la posibilitatea menținerii nivelului de performanță și a costurilor de exploatare în limitele planificate.

Pentru gestionarea corespunzătoare a riscurilor din exploatare se vor avea în vedere:

 • •  încheierea de contracte cu furnizori competitivi;

 • •  cunoașterea și respectarea reglementărilor legislative în domeniu;

 • •  optimizarea legăturilor instituționale.

Ca și o concluzie generală a evaluării riscurilor, se pot afirma următoarele:

 • •  riscurile care pot apărea în derularea proiectului au în general un impact mare la producere, dar o probabilitate redusă de apariție și declanșare;

 • •  riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare și economice;

probabilitatea de apariție a riscurilor tehnice a fost puternic contrată prin contractarea lucrărilor de execuție si proiectare cu firme de specialitate.

 • 4.3. Situația utilităților și analiza de consum

- necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz -

Panourile info meteo au un consum foarte redus de energie electrica de aproximativ 2 kV/ an / panou.

Abonamentul ce se va realiza cu operatorul de telefonie pentru transmiterea mesajelor de tip SMS, va cuprinde un abonament cu un numar nelimitat de sms-uri.

Constructorul va ține cont de toate avizele obținute de beneficiar.

Modificările, relocările sau alte intervenții asupra acestora sunt cuprinse în această documentație ca lucrări.

 • 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții

 • a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse

Prin montarea de panouri info meteo se doreste informarea corecta a publicului atat din punct de vedere a atentionarilor meteorologice cat si a informarilor cu alte mesaje de interes public si local.

Impactul proiectului din punct de vedere social si de egalitate a sanselor urmărește aspectele privind beneficiile pe care acesta le oferă cetatenilor toate categoriile, atat locuitori cat si turisti.

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare

Număr de locuri de muncă create în faza de execuție:

Pentru realizarea investiției de bază lucrările propuse se vor executa de către firma specializata.

Pe perioada execuției lucrărilor de montare panouri info meteo există posibilitatea ca antreprenorul, constructorul să angajeze forță de muncă calificată locală sau din împrejurimi pentru execuția lucrărilor, pentru a finaliza lucrarea în termenul propus.

Se stimeaza realizarea a doua noi locuri de munca pe perioada de executie.

Număr de locuri de muncă create în faza de exploatare

Execuția lucrărilor de întreținere în exploatare se va realiza de către firme autorizate pentru acest gen de lucrări, lucrări care necesită și un personal de specialitate calificat, fapt pentru care nu se creează locuri noi de muncă pe o durată nedeterminată.

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

Impactul lucrărilor propuse asupra mediului va fi minim, iar prin realizarea investiției de amplasare panouri info meteo impactul asupra mediului va fi foarte mic. Lucrările proiectate nu se situează pe arii protejate sau ecosisteme sensibile. În acest context nu se estimează apariția unui impact negativ asupra mediului.

Dupa realizarea lucrarilro de executie si montare a panoului, se vor realiza lucrari de aducere teren la forma intiala de catre antreprenorul general, indiferent de natura unde va fi montat panoul, gazon, pavaj sau asfalt.

 • d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

Impactul potențial al obiectivului este redus și acceptabil în perioada de execuție a lucrărilor. Impactul asupra mediului și asupra factorului uman este de scurtă durată, adică pe perioada de execuție a lucrărilor.

La fiecare panou este de realizat o fundatie izolata din beton armat si de montat structura metalica pe pozitie, respectiv de punere in functiune.

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

Pentru proiectul de față, tema de proiectare este Amplasare de panouri info-meteo si alte afisaje in Municipiul Arad este o problemă prioritară, determinată de necesitatea comunicarii si informarii corecte a populatiei.

În ceea ce priveste necesitatea realizării acestei investiții se menționează faptul că pentru economia generală a unei societăți căile de comunicație reprezintă unul din factorii principali care favorizează dezvoltarea tuturor sectoarelor de activitate. De asemenea, căile de comunicație moderne conduc la sporirea prevenirii populației și la facilitarea accesului informatii corecte si in timp.

Avantajele implementării prezentului proiect pe termen lung arată multumirea populatiei pentru interesul din partea aparatului administrativ cat si un grad de satisfacție ridicat pentru beneficiar.

 • 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

Sustenabilitate financiara: Pe perioada de operare, proiectul se va susține prin grija administratiei publice locale a Municipiului Arad din veniturile care se vor genera la bugetul local. Se va avea grija ca in fiecare an de operare sa fie alocate sumele necesare in bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere si administrare. Din situatiile financiare rezulta ca Municipiul Arad dispune de resurse suficiente pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a proiectului.

Cheltuielile curente de exploatare a panourilor info-meteo vor fi sustinute de beneficiar, conform contractului de abonament anual cu furnizorul de date meteo cat si cu furnizorul pentru telefonie a avea acces nelimitat la sms-uri.

Membrii echipei de implementare a proiectului au experienta administrativa si manageriala, fiind capabili sa administreze eficient acest proiect, atat in perioada de implementare, cat si in perioada de monitorizare a proiectului.

Proprietarul investitiei este Primaria Municipiului Arad, institutie care va asigura cadrul institutional pentru implementarea investitiei si pentru operarea acesteia.

Proiectul are in vedere si activitati de informare, inclusiv campanii in vederea constientizarii si educarii populatiei cu privire la posibilitatea devieri rutiere, restrictionari auto, colecatrii a desurilor ecologic, cat si de multumiri pentru deranjul produs prin lucrarile de infrastructura.

Proiectul nu este generator venituri nete.

Principalul obiectiv al analizei financiare este de a calcula indicatorii performanței financiare ai proiectului.

Analiza financiară se bazează pe metoda fluxurilor de numerar, care constă în estimarea fluxurilor principale de intrare (venituri) și a fluxurilor principale de ieșire (cheltuieli) generate de implementarea proiectului de investiție.

Înainte de a efectua analiza financiară trebuie mai întâi să prezentăm fundamentarea acestei analize, ținând cont de următoarele elemente:

 • •  Modelul financiar: această informație este necesara pentru a înțelege modul de formare a veniturilor și cheltuielilor, precum și a detaliilor "tehnice" ale analizei financiare.

 • •  Proiecțiile financiare: aceste proiecții vor prezenta costurile investiționale și operaționale aferente proiectului.

Sustenabilitatea proiectului: această analiză va indica performanțele financiare ale proiectului (VAN - Valoarea actuala neta, RIR - rata internă de rentabilitate, BCR -raportul beneficiu/cost), va stabili în ce măsură proiectul necesită finanțare nerambursabilă și în ce măsură se va susține după încetarea finanțării nerambursabile.

Modelul financiar

Scopul analizei financiare este acela de a identifica și cuantifica cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului, dar și a cheltuielilor și veniturilor generate de proiect în faza operațională.

Modelul teoretic aplicat este Modelul DCF - Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) - care cuantifică diferența dintre veniturile și cheltuielile generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând această diferență cu un factor de actualizare, operațiune necesară pentru a "aduce" o valoare viitoare în prezent și la un numitor comun.

Proiectul nu va genera venituri, întrucât nu se vor percepe taxe de la public pentru informatile furnizate catre acestia.

Cu alte cuvinte, un indicator VAN pozitiv arată faptul că veniturile viitoare vor excede cheltuielile, toate aceste diferențe anuale "aduse" în prezent - și însumate reprezentând exact valoarea pe care o furnizează indicatorul.

Rata interna de rentabilitate (RIR)

RIR reprezintă rata de actualizare la care VAN este egală cu zero. Astfel spus, aceasta este rata internă de rentabilitate minimă acceptată pentru proiect, o rată mai mică indicând faptul că veniturile nu vor acoperi cheltuielile.

Cu toate acestea RIR negativă poate fi acceptată pentru anumite proiecte în cadrul programelor de finanțare ale UE sau din buget local - datorită faptului că acest tip de investiții reprezintă o necesitate stringentă, fără a avea însă capacitatea de a genera venituri (sau generează venituri foarte mici). Acceptarea unei RIR financiară negativă este totuși condiționată de existența unei RIR economic pozitiv - același concept, dar de data asta aplicat asupra beneficilor și costurilor socio-economice.

Sustenabilitatea

Sustenabilitatea unui proiect cuprinde sustenabilitatea instituțională, adică menținerea proprietății asupra rezultatului investiției, ceea ce în cazul proiectului este asigurată.

Sustenabilitatea financiară a unei investiții este realizată atunci când fluxul de numerar cumulat generat de proiect nu are nici o valoare negativă pe durata perioadei de referință.

Dacă administratorul va asigura integral sumele necesare pentru realizarea lucrărilor de investiție și pentru întreținerea și repararea acestuia, atunci proiectul va putea fi considerat sustenabil chiar dacă fluxul este permanent 0, dar nu este negativ.

În caz contrar degradarea se va produce din nou, iar valoarea lucrărilor de inlocuire vor fi mai mari in viitor.

 • 4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

Raportul Beneficiu/Cost (RB/C)

Raportul beneficiu-cost este un indicator complementar al VAN, comparând valoarea actuala a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv valoarea investiției:

Rata de actualizare: Rata de actualizare este de 5% pentru analiza financiară.

Proiecțiile financiare: Acest subcapitol vizează prezentarea principalelor cheltuieli implicate de implementarea proiectului propus:

 • •  costurile investiționale (de capital);

 • •  cheltuielile de operare și întreținere.

Estimarea fluxurilor de numerar pe durata exploatării investiției

Periodicitatea efectuării lucrărilor de întreținere și reparații curente se definește ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectivă se repetă, în interiorul ciclului de reparații capitale sau pe durata unui an calendaristic.

Durata normală de funcționare este durata de utilizare în condiții normale de exploatare, exprimată în ani, de la darea în exploatare, ca nou, și până la introducerea să în prima reparație capitală sau între două reparații capitale.

Durata normală de funcționare scursă de la darea în exploatare ca nou, și până la prima reparație capitală este durata inițială de funcționare.

Structura costurilor de întreținere și reparații are următoarea structură:

 • •  manoperă:     50 %;

 • •  materiale:      40 %;

 • •  alte costuri:     10 %.

Perioada de execuție propriu-zisă a lucrărilor s-a estimat pentru o perioadă de maxim 4 luni calendaristice, ținându-se cont de modul de finanțare pentru această investiție (fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat / bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite).

Funcție de finanțarea disponibilă pentru implementarea investiției analiza economică va fi adaptată conform ghidului de finanțare al investițiilor publice (dacă este cazul).

Estimarea principalelor fluxuri de intrare

Analiza financiară se bazează metoda fluxurilor de numerar, care constă în estimarea fluxurilor principale de intrare (venituri) și a fluxurilor principale de ieșire (cheltuieli) generate de implementarea proiectului de investiție.

Proiectul este un proiect de investiții care pe perioada de operare nu generează venituri directe, deoarece nu există taxe sau încasări care pot fi legate în mod direct de informarea publica.

Estimarea fluxurilor de ieșire

Fluxurile de ieșire cuprind principalele categorii de cheltuieli de operare precum și cheltuielile de întreținere și reparații curente și periodice care sunt necesare pentru menținerea în stare de funcționare a panourilor info-meteo.

Cheltuielile de operare ale investiției sunt formate din sumele necesare pentru întreținerea curentă a panourilor. Aceste cheltuieli cuprind lucrările de întreținere a structurii metalice si a zonei de sub panou. etc.

Raportul C/B fiind subunitar, proiectul ar putea beneficia de finanțare nerambursabilă.

Deoarece întreaga valoare a investitiției urmează să fie finanțată din fonduri proprii, nu au mai fost calculați indicatori suplimentari, respectiv valoarea financiară netă actualizată raportată la capital, el fiind egal în cazul nostru cu valoarea netă financiară raportată la investiție.

Din acest motiv nu se justifică nici calcule legate de suma maximă finanțabilă din fonduri europene.

Dacă analizăm impactul din punct de vedere socio+economic, varianta cu proiect poate genera o serie de beneficii sociale:

se creează un cadru prielnic informare si prevenire a comunității;

Ccd 31*135. Jud. And

OJ1! 3Kfi3455/04.t)*.2D13

Reg.Car.: F2/347;tK. 04.2013

Tplrfnrr fVU4:i


 • •  creșterea siguranței circulației;

 • •  minimalizarea riscurilor produse din fenemone naturale catastrofale;

 • •  se realizeaza un impact pozitiv intre populatia orasului si aparatul administrativ.

Impactul proiectului din punct de vedere social urmărește aspectele privind beneficiile pe care proiectul le oferă beneficiarilor din toate categoriile de utilizatori.

Tabel pentru estimarea fluxurilor de numerar varianta cu proiect

ANALIZA FINANCIARĂ

An

1

2

3

4

5

6

1

Teren

0,00

2

Amenajarea terenului

0,00

3

Proiectare și asistență tehnică

100.000,00

4

Cheltuieli pentru investitia de baza

1.510.000,00

5

Alte costuri

68.715,00

6

Costurile eligibile ale proiectului

1.678.715,00

7

Costuri neeligibile

0,00

8

Costurile totale ale investiției

1.678.715,00

9

Costuri implementare proiect

0,00

11

Manopera ( 50 %)

8.300,00

8.549,00

8.805,47

9.069,63

9.341,72

12

Materiale (40 %)

6.640,00

6.839,20

7.044,38

7.255,71

7.473,38

14

Alte costuri (10%)

1.660,00

1.709,80

1.761,09

1.813,93

1.868,34

15

Total costuri de operare anuale

16.600,00

17.098,00

17.610,94

18.139,27

18.683,45

16

Costuri de operare o data la 5 ani

2.000,00

17

Total cheltuieli (iesiri de numerar)

1.678.715,00

16.600,00

17.098,00

r 19.610,94

18.139,27

18.683,45

18

Venituri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

Sustinerea cheltuielilor de operare de aplicant

16.600,00

17.098,00

19.610,94

18.139,27

18.683,45

20

Total intrari de numerar

0,00

16.600,00

17.098,00

19.610,94

18.139,27

18.683,45

21

Flux net de numerar

-1.678.715,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Factor de actualizare

1,00

0,95

0,91

0,86

0,82

0,78

23

Flux net de numerar actualizat

-1.678.715,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

Venituri indirecte aduse prin realizarea investiției

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

Venituri nete actualizate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

8

9

10

11

12

13

14

15

9.621,97

9.910,63

10.207,95

10.514,19

10.829,62

11.154,51

11.489,14

11.833,82

12.188,83

7.697,58

7.928,51

8.166,36

8.411,35

8.663,69

8.923,60

9.191,31

9.467,05

9.751,06

1.924,39

1.982,13

2.041,59

2.102,84

2.165,92

2.230,90

2.297,83

2.366,76

2.437,77

19.243,95

19.821,27

20.415,91

21.028,38

21.659,23

22.309,01

22.978,28

23.667,63

24.377,66

2.000,00

2.000,00

2.000,00

21.243,95

19.821,27

20.415,91

23.028,38

21.659,23

22.309,01

r 24.978,28

23.667,63

24.377,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.243,95

19.821,27

20.415,91

23.028,38

21.659,23

22.309,01

24.978,28

23.667,63

24.377,66

21.243,95

19.821,27

20.415,91

23.028,38

21.659,23

22.309,01

24.978,28

23.667,63

24.377,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,75

0,71

0,68

0,64

0,61

0,58

0,56

0,53

0,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicatori de profitabilitate financiară

Rata Internă a Rentabilității (FRR/C)

-16,77%

Valoarea actuală netă financiară a investiției (FNPV/C)

-1.678.715,00

Rata de actualizare

5,00%

Total venituri indirecte

0,000

Raport Cost/beneficii C/B

1,000

 • 4.8. Analiza de senzitivitate

Presupune identificarea factorilor critici, respectiv a elementelor a căror variație poate avea un efect semnificativ asupra realizării investiției.

În cazul unui proiect de construcții de drumuri, acești factori sunt:

 • •  depășirea valorii estimate a investiției;

 • •  depășirea nivelului estimat al cheltuielilor de operare, respectiv a costurilor de întreținere și reparații;

 • •  depășirea duratei estimate a lucrărilor de construcții.

În cazul previzionării cheltuielilor de întreținere s-a folosit metoda estimativă de evaluare a cheltuielilor. Așadar depășirea valorii previzionate a investiției va putea duce și la creșterea costurilor de operare.

 • 4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

În funcție de structura riscurilor se vor lua măsurile necesare unei gestionări eficiente și corecte a riscurilor. Gestionarea riscurilor se realizează pe baza a patru operațiuni distincte:

 • •  planificarea (operațiune care intră în sarcina beneficiarului și a consultantului);

 • •  monitorizare (operațiune care intră în sarcina beneficiarului);

 • •  alocarea resurselor necesare prevenirii sau înlăturării efectelor riscurilor produse (operațiune care intră în sarcina beneficiarului și alte instituții financiare sau politice a căror rol este de sprijinire a proiectului);

 • •  control (operațiune care intră în sarcina beneficiarului).

Pentru a determina resursele necesare prevenirii producerii riscurilor de proiect, pentru a realiza o gestionare eficientă a riscurilor se impune realizarea unor analize complexe:

 • •  analiza factorilor interesați - factorii interesați sunt: Municipiul Arad.

 • •  analiza socială - analiza a fost realizată de către beneficiar, iar în urma acestei analize s-a determinat gradul de suportabilitate a populației, gradul de implicare civică a cetățenilor, reacția socială la obiectivele investiționale ale proiectului, crearea de noi locuri de muncă.

 • •  analiza instituțională - proiectul poate fi implementat din punct de vedere legislativ

 • •  analiza economică - analiza care se regăsește tot în studiul de fezabilitate și furnizează informații legate de rentabilitatea proiectului, gradul de acoperire a creditului (dacă este cazul), structura și evoluția costurilor și a tarifelor. În analiza economică s-au luat în considerare costuri pentru fiecare etapă a ciclului de viață (planificare, proiectare, construcție, operare și întreținere).

 • •  analiza de mediu - realizată în strânsă legătură cu Agenția de Protecție a Mediului furnizează informații cu privire la integrarea prezentului proiect în strategia națională și regională de mediu, măsuri de respectare a reglementărilor de mediu naționale și internaționale.

Toate aceste analize dimensionează soluții și implicit obiective, dar acestea la rândul lor sunt însoțite de riscuri. Pentru gestionarea riscurilor se impun, încă din faza de elaborare a proiectului, luarea unor măsuri de prevenire și protecție a proiectului:

 • •  includerea de cheltuieli neprevăzute în bugetul proiectului, măsură care poate soluționa apariția unor riscuri naturale, tehnice și chiar financiar -economice (surpări de teren, inundații, forța majoră, erori de execuție, întârzieri, modificări ale ratei dobânzii, modificări ale cursului valutar);

 • •  includerea în proiect a activităților de atenuare a riscurilor;

 • •  proiecte complementare, susținute din fonduri locale sau din alte surse, care au ca și obiectiv consolidarea rezultatelor prezentului proiect;

 • •  corelarea strategică a obiectivelor, scopurilor și rezultatelor proiectului;

 • •  atenuarea riscurilor pe perioada de implementare printr-o atentă monitorizare;

 • •  angrenarea factorilor interesați în toate etapele de derulare a proiectului.

Pentru o mai bună evidențiere și urmărire a riscurilor la care proiectul este supus, precum și pentru o corectă selectare a acțiunilor de gestionare a riscurilor, se va folosi Graficul de Management al Riscului:

Evaluare risc (conform matrice cadru logic)

Management risc (masuri de prevenire )

Probabilitate impact-rating

Inflația este mai mare decât cea pronosticată

Aprovizionare ritmică, contracte ferme cu furnizorii

M

Modificările legislative sunt altele decât cele pronosticate

Implicare beneficiar în dezbateri de legi și norme legislative, lobby, advocacy

M

Se întârzie armonizarea legislației României cu legislația Uniunii Europene

Sprijinirea implementării legislației la nivel local și regional

L

Condițiile de mediu îngreunează realizarea fizică a lucrărilor

Reprogramarea activităților, corelarea lor cu prognozele INMH

M

Evaluare risc (conform matrice cadru logic)

Management risc (masuri de prevenire )

Probabilitate impact-rating

Planul de finanțare va fi modificat

Căutarea unor surse alternative

L

Nu există o continuare a dezvoltării strategiei lucrărilor

Refacerea strategiei în concordanță cu dezvoltarea socio-economică locală și regională

L

Scăderea încrederii în calitatea serviciilor

Creșterea transparenței activității operatorului. Îmbunătățirea comunicării cu consumatorii

M

Legendă : H - RIDICAT; M - MEDIU; L - SCĂZUT.

Din analiza mai sus menționată, factorii critici care pot influența durabilitatea și viabilitatea beneficiilor proiectului sunt:

 • •  co-interesarea și implicarea factorilor locali (instituții, administrație, asociații, oameni politici) ( M )

 • •  transparența și comunicarea între principalii factori locali implicați: administrație, operator, utilități și populație ( L )

 • •  sinergia cu programele locale, regionale și naționale ( L ).

 • 5. SCENARIUL / OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDA T(Ă)

  • 5.1. Comparația scenariilor /opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Conform temei de proiectare prin care se dorește Amplasare de panouri info-meteo si alte afisaje in municipiul Arad, se propun următoarele două variante, pornind de la scenariul “fără proiect” - opțiunea 0.

- scenariul “fără proiect” - opțiunea 0 -

Cetatenii orasului vor fi in continuare neinformati suficient cu date concrete si actuale despre starea vremii cat si despre posibile schimbari de infrastructura locala, starnindu-se astfel in continuare nemultumiri.

Varianta I

Se dorește montarea a zece panouri info meteo in municipiul Arad care sa prezinte avertizari a fenomenelor meteo severe, precum si alte anunțuri de interes public.

Panoul propus are dimeniuni de 2,28 x 0,94 m cu o inaltime totala de 4,0 m, fiind confectionat dintr-o structura metalica rezistenta si rezemat la faza pe o fundatie izolata din beton armat.

Zona activa a panoului va fi realizata din afisaj led, astfel mesajele transmise sa fie clare si vizibile catre un culoar cat mai mare de cetateni.

Prin aceasta varianta se satisfac cerintele temei de proiectare si implica costuri minimale de implementare, nefiind afectate alte structuri.

Varianta II

Varianta a doua presupune instalarea a zece panouri de afisaj tip led cu dimensiuni de 3,00x1,00 amplasate la inaltimi diferite pe fatadele cladirilor de interes public care sa transmita doar mesaje de infrastructura locala.

Aceasta varianta nu satisface cerintele beneficiarului si ar presupune inestetizarea cladirilor prin montarea pe fatada lor a unui panou de afisaj tip led.

Costurile de implementare a acestei variante ar fi maximale.

Proiectantul impreuna cu beneficiarul au ales varianta I din cadrul scenarilor tehnico economice.

 • 5.2. Selectarea și justificarea scenariului / opțiunii optim(e) recomandat(e)

În urma analizării considerentelor de ordin tehnic și economic, respectiv cele amintite anterior în prezenta documentație, în vederea selectării variantei optime de realizare a investiției în scopul preventiei si informarii corecte a populatiei, se optează pentru Variantei I - Amplasare de panouri info-meteo si alte afisaje in municipiul Arad.

Varianta I - scenariul cu proiect Amplasare de panouri info-meteo si alte afisaje in municipiul Arad - este considerată varianta optimă deoarece proiectul ar fi implementat cu avantaje majore pe termen lung și duce la indeplinirea obiectivelor preconizate a fi atinse prin realizarea investiției.

Acesta varianta este cea mai optima, satisfacand toate cerintele temei de proiectare cat si cerintele economice de implementare si mentinere a panoului de afisaj info meteo.

 • 5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind

 • a) obținerea și amenajarea terenului

Amplasamentul celor zece panouri de afisaj info meteo face parte din intravilanul orașului Arad si a fost gandita in asa fel incat informația sa fie vizibila de un numar cat mai mare de cetateni, atat locuitori ai orasului cat si turisti sau alti participanti din zona, oferindu-le informatii si preventii juste, clare, corecte, actualizate in timp real, evitandu-se prin aceasta forma posibile accidente din cauza fenomenelor naturale sau nemulturi din cauza lucrarilor de infrastructura.

In acest context, cele zece amplasamente strategice din intravilanul municipiului Arad sunt cele prezentate din tabelul de mai jos:

Nr. crt.

Cartier-zona

Amplasament

Nr.

C.F.

1

Parcul Mihai Eminescu

Zona din fata liceului Economic

344416

2

Cartierul Micalaca

B-dul N. Titulescu, zona sensului giratoriu

349820

3

Cartierul Aradul Nou

Zona din apropierea intersectiei cu str. Popa Șapca, pe calea Timisorii

351049

4

Cartier Bujac-Str. Independentei

In capatul stadionului de fotbal

348978

5

Calea Victoriei - Zona Uta

In apropierea de fantana arteziana

349649

6

Cartier Alfa - str. Tunarilor (Municipiul Arad)

La intersectia strazilor Tunarilor si Luceafarului

351649

7

Zona centru - Podgoria (Cartier Centru)

In apropierea sensului giratoriu

350550

8

Parcul Sfanta Maria - Micalaca

Paralel cu strada Beius

342477

9

Parcul Reconcilierii Romano-Maghiare

In zona intersectiei strazilor Pta Pompierilor si Varful cu Dor

345695

10

Ștrandul Neptun

Zona de intrare in parcarea auto principala, dispre podul Decebal

-

 • b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului

Amplasamentele care vor fi afectate de lucrări vor fi aduse obligatoriu la starea lor inițială prin lucrări de refacere a acestora, lucrari suportate de catre antreprenorul general al lucrarii.

Constructorul va ține cont de toate avizele obținute de beneficiar.

In cazul necesitatii, se va muta usor pozitia panoului de afisaj info-meteo pentru evitarea relocarii retelelor de utilitati care ar presupune costuri ridicate de implementare si astfel investitia ar risca sa devina nefezabila.

Panoul de afisaj LED va fi bransat la energie electrica si la o retea de telefonie, pentru a se putea recepta mesajul transmis si ulterior a se putea realiza afisarea acestuia cu soft-ul integrat in cadrul panoului de afisaj.

Panoul necesita alimentare cu energie electrica la 220 V, fiind prevazut la partea inferioara a acestuia cu o priza monofazica cu pamantare.

Pentru transmitere datelor de tip SMS este necesara bransarea la o retea de telefonie, panoul primind mesaje SMS de la doua numere de telefon stabilite.

Mesajele SMS vor avea urmatoarea structura:

-Mesaj cu prioritate: mesaj de avertizare a evenimentelor meteo-severe, primte de la numarul de telefon InfraMeteo

-Mesaj standard: mesaj primit de la un numar de telefon configurat, aflat la dispozitia beneficiarului, Municipiul Arad.

Lungimea maxima a mesajelor va fi de 160 caractere, acestea fiind afisate sub doua forme:

-Tricolor rosu/verde/galben simplu

-Tricolor rosu/verde/galben dublu

Inaltimea caracterelor va fi de maxim 15 cm cu o densitate de 10 pixeli, putand fi afisate pe 4 linii.

Interfata de comunicare a panoului led este RS232 si va avea o carcasa rezistenta la intemperii meteorologice IP65.

 • c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși

Conform cu prevederilor art.22 Secțiunea 2 “Obligații și răspunderi ale proiectantului” din Legea nr.10/1995, privind calitatea în construcții” și în baza “Metodologiei de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor” din “Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor” aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.31/N/1995, obiectivul acestei documentații se încadrează la categoria de importantă "D " - construcții de importanță redusa.

Conform prevederilor SR EN 1990-2004 actualizat “Principii generale de verificare a siguranței construcțiilor”, lucrările acestei documentații se încadrează în clasa de importantă IV- construcții de importanță redusa.

Gradul de rezistenta la foc III.

Categoria de pericol de incendiu: Redus.

Sistem constructiv a panoului de afisaj LED:

 • a) Infrastructura:

Avand in vedere faptul ca panoul propus nu are dimensiuni gabaritice foarte mari, respectiv nici greutatea acestuia nu este una foarte mare, fundatia izolata din beton armat va fi dimensionata la o adancime care sa repescte cota minima de

inghet-dezghet -0,80 m + 1,25 m încastrare in stratul bun de fundare, respectiv la cota -2,05 m fata de CTN. si prin care se va avea in vedere amplasarea unei tevi PVC cu dn 75 mm pentru realizarea usoara a racordului la utilitati.

 • b) Suprastructura:

- Structura va fi realizata din confectie metalica dimensionata corespunzator la actiunea vantului si a sustinerii panoului de afisaj LED cu dimensiuni plane de 2,28x0,94m, cu o greutate de aproximativ 180 kg, greutatea zapezii fiind neglijenta deoarece grosimea panoului este doar de 10 cm, fapt care nu produce acumulari si retineri masive de zapada.

La baza, stalpul metalic de sustinere va avea o placa metalica care va conectata cu ajutorul celor 8 ancore chimice de tip Hilti cu diametru 020 de fundatia izolata din beton armat.

Panoul de afisaj LED cu carcasa rezistenta la intemeperii, va transmite mesaje INFO-METEO de interes public, deservind direct populatia municipiului ARAD si populatia indirecta a orasului (turisti, cei care tranziteaza orasul si altii).

Mesajele vor fi transmise prin SMS de la doua numere de telefon stabilite, unul de la Infra Meteo si unul de la Municipiul Arad, mesajul avand o lungime maxima de 160 caractere.

Forma panoului de afisaj mesaje pe un suport de tip LED, are dimensiuni plane de 2,28x0,94m cu o grosime de 10 cm, care va fi amplasat cu partea inferioara la o cota de 3,0m fata de CTN, respectiv va avea o inaltime toatala de 4,0 m. (pe planul de situatie anexa la CU este eronata inaltimea totala de 528 cm).

Elementele geometrice au fost stabilite în conformitate cu prevederile normelor tehnice în vigoare, din care menționăm următoarele:

 • - STAS 2914-84:      Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiții generale.

 • - SR EN ISO 14688-2:2005:Teren de fundare. Clarificarea și identificarea

pământurilor;

 • - STAS 1913/5-85:    Teren de fundare. Determinarea granulozității.

 • - STAS 1913/12-88:   Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizico-

mecanice ale pământului cu umflări și contracții mari;

 • - SR EN 12620/2013: Agregate pentru beton;

 • - SR EN 13242:2013: Agregate din materiale nelegate sau legate hydraulic

pentru utilizare în lucrări de inginerie civilă și în construcția de drumuri;


 • - STAS 6400-84:

 • - STAS 2814-84:

 • - LEGEA 10/95:

 • - CR0-2012:

 • - P100/2013:

 • - P130/99:

 • - P118/99:


Lucrări de drumuri. Straturi de bază și de fundații.

Condiții tehnice generale;

Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiții tehnice.

Privind calitatea in constructii, actualizata si republicata;

Bazele proiectarii constructiilor;

Normativ pentru poiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social culturale, agrozootehnice si industriale;

Normativ pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor;

Normativ privind protectia impotriva incendiilor.

Funcțiile sistemului:

 • 1. Masurarea si Colectarea parametrilor meteo de la fiecare amplasament prin intermediul comunicatorului. Aceasta colectare se poate face in functie de setarile predefinite la intervale orare stabilite si modificabile.

Avantaje: Problema rezolvata este culegerea de date exacte din multe locatii, acestea ducand la eficientizarea prognozelor meteorologice si a avertizarilor meteo severe.

 • 2. Transmiterea parametrilor meteo colectati catre institutele Nationale sau private de specialitate in vederea coroborarii acestor parametrii cu datele satelitare, ale sondelor radio, statii meteo si statii radar. In urma coroborarii tuturor datelor se obtin prognoze si avertizari mai precise.

Avantaje: Rezolva obtinerea pentru fiecare amplasament (sistem) prognoze si avertizari meteo severe mai precise.

 • 3. Primirea avertizarilor pentru evenimenetele meteo severe prin intemediul SMS-urilor sau pe e-mail de la companiile meteorologice specializate pentru fiecare locatie individual dupa coordonatele GPS. Primirea se face direct de catre panou si se afiseaza sub forma de mesaj text avand culoarea rosie. La primirea mesajului de avertizare se declanseaza si un avertizor sonor amplasat in interiorul panourilor.

4. Comunicarea cu cetatenii: aceste panouri pot fi folosite si pentru comunicarea autoritatior cu cetatenii, autoritatile afisand in aceste panouri diferite mesaje de interes local.

Avantaje: informarea cetatenilor intr-un timp cat mai scurt a activitatii din zona respectiva. Informarea cetatenilor prin intermediul acestor panouri, reduce costurile generate de deplasare a cetatenilor pentru obtinerea informatiilor de la aparate administrative, cat si utilizarea timpului de deplasare in scopuri productive pentru acestia.

 • 5. Transmiterea avertizărilor catre dispeceratul de comanda al interfetei web, aici se recunoaste fiecare locatie individual si se coloreaza punctul de pe interfata in culoarea corespondenta codului de avertizare (galben, portocaliu, rosu sau violet). Daca se da click pe acest punct arata avertizarea afisata de panou si pe interfata web. Daca punctul de pe interfata WEB este alb cand dam click pe el afiseaza mesajele de interes public active la momentul actionarii acestui punct. Rezolva informarea in masa a cetatenilor de pe raza de actiune a fiecarui panou in vederea limitarii pierderilor de vieti omenesti si a pagubelor materiale. Rezolva si comunicarea autoritatilor cu cetatenii din zona resectiva.

Avantaje: Eficientizarea avertizarii comunitatilor in vederea reducerii pierderilor bunurilor materiale si a vietilor omenesti in randul populatiei.

 • 6. Sistemul a fost creat, între altele, cu intenția de a transmite AVERTIZĂRILE DE VREME SEVERĂ cat și a AVERTIZĂRILE MEDICALE disponibile public pe Internet prin intermediul unei pagini web. În esență se creează o pagină web care conține o hartă pe care sunt plasate SISTEMELE INFRAMETEO în funcție de COORDONATELE GEOGRAFICE ale acestora. Oricine accesează HARTA poate vedea dacă există un SISTEM INFRAMETEO în apropiere de locația în care se află și dacă există o AVERTIZARE DE VREME SEVERĂ pentru acea locație sau AVERTIZARE MEDICALA.

Avertizarile Medicale apar in cazul schimbarii unor parametrii meteo (presiune atmosferica, umiditate, temperatura etc.) masurati in fiecare locatie unde este sistemul instalat. Acesti parametrii meteo influenteaza organismul uman in mod direct. In urma schimbarii acestor parametrii, persoanele meteosensibile pot suferi acutizari ale simptomelor afectiunilor medicale. Meteosensibili sunt acei oameni ce au afectiuni care pot fi influentate de conditiile meteorologice (cardiaci, reumatici, etc.). Prin implementarea sistemului de avertizare se pot

urmari schimbările parametrilor meteorologici pentru fiecare microclimat in parte, sau pentru fiecare zona a localitatilor.

Prin avertizarea acestor persoane se urmareste diminuarea impactului schimbarilor bruste ale vremii asupra organismului uman.

Avantaje: Persoanele avertizate pot evita prin masuri imediate si concrete declansarea unor crize ale afectiunilor medicale de care sufera. Aceste masuri imediate, luate chiar de cei cu afectiuni, reduc rata evenimentelor medicale spontane (infarct miocardic, AVC, etc.). Totodata pot ajuta si personalul de interventie medicala rapida (Serviciul Ambulanta) intr-o organizare mai buna in vederea interventiilor.


1SFKA MUlhU, pentru siguranța duneavoas t ra
I.I.BORLEA CALIN bogdan

CoHiGIfcrac, Nr.172

Cod 31’135, lud. And

CUI: 3146345^04.04.2013

Rag.Cor.: F2/347/tF.04.20 13

Tslpfnrr O7W FI 4 411


Ifi3froiectarejfl\

[Consultanța


I.I.BORLEA CALIN bogdan

CoHiGIfcrac, Nr.172

Cod 31’135, lud. And

CUI: 3146345^04.04.2013

Rag.Cor.: F2/347/tF.04.20 13

Tslpfnrr O7W FI 4 411


^H'OiectarH/^

ConsultanțaH'oiectare/^

Consultanța

r 1                                        f • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (lei)

1.996.908,00 lei  (cu TVA)

1.678.715,00 lei   (fără TVA)

Construcții-montaj (C+M) (lei)

434.350,00 lei    (cu TVA)

365.000,00 lei    (fără TVA)

Curs Euro conform BNR la data de 26.09.2019 = 4,6701 Ron/Euro

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

Capacități (în unități fizice și valorice)

Categoria de importanță:        D - redusa;

Clasa de importanță:            IV - redusa;

Se doreste amplasare a 10 panouri info meteo care presupun realizarea unei fundatii izolate din beton armat, asigurarea cu alimentare la energie electrica si o linie telefonica respectiv montarea si punerea in funtiune a panoului led.

 • c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

Conform listelor de evaluare a lucrărilor de investiție.

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Durata de realizare a investiției (luni) - PROIECTARE + EXECUȚIE

4 (luni) + 4 (luni)

GRAFIC DE EXECUȚIE

Activitati conf. Deviz general

Luna

Proiectare

Executie

1

2

3

4

5

6

7

8

Organizarea procedurilor de achiziție publică

Studii de teren

Proiectare și inginerie

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

Asistență tehnică

Lucrari de montare panouri info-meteo

 • 5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Conformarea cu reglementările specifice în vigoare se face respectând Legea 50/1991 actualizata si republicata privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - republicată, procedurile privind recepția la terminarea lucrărilor, recepția la punerea în funcțiune și recepția finală.

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Perioada de execuție propriu-zisă a lucrărilor s-a estimat pentru o perioadă de maxim 4 luni calendaristice, ținându-se cont de modul de finanțare pentru această investiție, fonduri proprii din bugetul local.

Fiind un proiect de utilitate publică, negenerator de profit, 100%, valoarea totală estimată a investiției va putea fi finanțată prin surse atrase de beneficiar acestea putând fi fonduri europene, fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat / bugetul local, credite externe garantate sau contracte de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

 • 6. URBANISM, ACORDURI ȘI A VIZE CONFORME

Acestea vor fi puse la dispoziție sau/și anexate la prezenta documentație prin grija beneficiarului, (dacă este cazul), în funcție de certificatul de urbanism eliberat de autoritățile locale pentru fiecare subcapitol amintit mai jos:

 • 6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire;

 • 6.2. Extrase de C.F., cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege;

 • 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică;

 • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților;

 • 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

 • 6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice.

 • 7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

  • 7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

Beneficiarul investiției: MUNICIPIUL ARAD - Municipiul Arad, județul Arad, Bulevardul Revolutiei, Nr. 75, C.U.I. 3519925, Tel.: 0257-281850      ’

 • 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

Durata de realizare a investiției (luni) - PROIECTARE + EXECUȚIE

4 (luni) + 4 (luni)

GRAFIC DE EXECUȚIE

Activitati conf. Deviz general

Luna

Proiectare

Executie

1

2

3

4

5

6

7

8

Organizarea procedurilor de achiziție publică

Studii de teren

Proiectare și inginerie

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

Asistență tehnică

Lucrari de montare panouri info-meteo

lei cu TVA

AN I

1.996.908,00

C+M

434.350,00

Pentru realizarea investiției de bază, lucrările de amplasare panouri info meteo propuse se vor executa de către firme specializate și autorizate în lucrări de constructii civile, acest gen de lucrări necesită personal de specialitate calificat, respectiv firme care să asigure furnizarea echipamentelor tehnologice cu sau fără montaj, necesare specificului funcțiunii din proiect.

 • 7.3. Strategia de exploatare / operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

În perioada de exploatare, principalul risc care poate să apară este legat de capacitatea beneficiarului proiectului de a gestiona (exploata) în mod corespunzător obiectivul de investiție realizat.

Ne referim aici la posibilitatea menținerii nivelului de performanță și a costurilor de exploatare în limitele planificate.

Pentru gestionarea corespunzătoare a riscurilor din exploatare se vor avea în vedere:

 • •  instruirea corespunzătoare a personalului de exploatare;

 • •  încheierea de contracte cu furnizori competitivi;

 • •  cunoașterea și respectarea reglementărilor legislative în domeniu;

 • •  optimizarea legăturilor instituționale.

Execuția lucrărilor de întreținere se va realiza de către firme specializate și autorizate în lucrări civile.

 • 7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

Asigurarea capacității manageriale și instituționale presupune:

 • •  un punct de plecare de la care cineva “aruncă” ceva “înainte” spre o anumită țintă;

 • •  rezolvarea unei probleme identificate sau schimbarea unei situații problematice;

 • •  existența unor resurse;

 • •  existența unor scopuri care trebuie să fie posibil de îndeplinit;

 • •  o soluție specifică la o problemă specifică, într-un anumit context;

 • •  un început și un final bine definite, desfășurate într-un spațiu concret;

 • •  implicarea unor variate abilități de planificare și implementare, diverși parteneri sau susținători, precum și a unui număr de activități, evenimente și sarcini;

 • •  existența unei echipe ce țintește la binele unei organizații/comunități;

 • •  o serie de riscuri și elemente de incertitudine;

 • •  existența unor obiective măsurabile care pot fi evaluate, astfel putându-se aprecia dacă s-a făcut ce s-a propus, la calitatea dorită;

 • •  un anumit grad de autonomie față de activitățile curente ale organizației;

 • •  un ciclu de viață determinat, compus din mai multe etape obligatorii, denumite astfel: identificarea, analiza și formularea proiectului, pregătirea acestuia, evaluarea preliminară a proiectului, angajarea finanțării, implementarea, monitorizarea și evaluarea finală a rezultatelor proiectului.

Așa cum este definit proiectul ca și un proces care conduce spre realizarea scopului final se recomanda ca beneficiarul să aibe pe durata implementării acestuia personal tehnic care să conducă, să coordoneze, relaționarea dintre toți factorii implicați în cadrul acestuia.

 • 8. CONCL UZII ȘI RECOMANDĂRI

Din punct de vedere tehnico - economic se recomandă adoptarea variantei de modernizare a străzilor.

 • -  Rata de actualizare este de 5 %

 • -  Valoarea actualizata neta (VAN) este < 0

 • -  Rata interna de rentabilitate (RIR) este < rata de actualizare (5%)

 • -  Fluxul net de numerar este pozitiv

 • -  Raportul cost/beneficii <1, unde costurile se referă la costurile de exploatare pe perioada de referință, iar beneficiile se referă la veniturile obținute indirect din reducerea timpului de cautare informatii, respectiv din reducerea cheltuielilor cu alte surse media.


  Structura beneficiarilor finali cărora


  li se adresează proiectul este


  următoarea:  Populația beneficiară a prezentului proiect

 • I. Beneficiari direcți

 • -  populația care beneficiază de prezentul proiect;

 • -  autoritatile locale.

II. Beneficiari indirecți

 • -  întreaga populație a orașului si a judetului;

 • -  agenții economici;

 • -  populația localităților limitrofe;

 • -  turistii din oras;

 • -  firmele de constructii si zonele industriale;

Implementarea acestui proiect satisface atât solicitările beneficiarului, cat si cerintele populatiei si a legislatiei in vigoare, atat din sfera constructiilor cat si din sfera de comunicare, privind preventia si informarea corecta a populatiei, reducerea riscurilor posibil realizabile din pricina fenomenelor naturale catastrofale sau extraordinare, lucrari care conduc la îmbunătățirea condițiilor de comunicare cu cetatenii si care vor arata un grad de bucurie din cauza interesului aparatului administrativ pentru comfortul si buna starea locuitorilor orasului Arad.

În funcție de categoria și clasa de importanță a obiectivului de investiții, piesele desenate se vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând:

 • 1. plan de amplasare în zonă;

 • 2. plan de situație;

 • 3. planuri generale, fațade și secțiuni caracteristice de arhitectură cotate, scheme de principiu pentru rezistență și instalații, volumetrii, scheme funcționale, izometrice sau planuri specifice, după caz;

-4.planuri generale, profile longitudinale și transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz.

Data: 26.09.2019

Proiectant1 2 3 4)

I.I. Borlea Calin Bogdan - dpl.ing. Calin BORLEA (numele, funcția și semnătura persoanei autorizate) L.S.

Studiu geotehnic


2019

Beneficiar:UL AkÂD


Denumire proiect: AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE

AFISAJE ÎN MUNICIPIUL ARAD


Punct de lucru: /Vad, str. Gheorglie Ciuhandru.

numărul 3. etaj I. apartament 2 Mobil: 0743.119.667


Td fix: 0357.804.071

Fax: 0357.437.554

croii < i vrt uri miri o i'Ronx i \ri mm iu o proie< rvRrc oxsTRvr ții civili o r oxsclt \xt\iritxR A ix< onstri < îiiomidiigioiiiimii o mAm r viori topogru r i

Beneficiar: MUNICIPIUL ARAD

FOAIE DE CAPĂT

Proiectant:       S.C. DROMCONS S.R.L.

Proiect nr.:        116/2019

Faza:         S.F.

Denumire proiect: AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE ÎN MUNICIPIUL ARAD

VOLUM: STUDIU GEOTEHNIC


nat


Cr>G*.V S» 0£ CEWTTKMS . fnnwnc* cr itmqwm


ISO 9001


SC Dromcons SRL

Punct dc lucru: Arad. str. Gheorghe CiuhandnJ, numărul 3. etaj 1, apartament 2 Mobil: 0743.119.667 Tel fix: 0357.804.071

Fax: 0357.437.554 \wtt-w.dromcons.ro Email: oftice@droincons.ro


l’ROII < I \KI IH<1 Alt IU O l’ROII .< I ARI 1‘OIU Rl O TROII I | \R|* ( <>\N|R|'< |ll< IVII 1 O < OXM l I Wf \ 11 liM< \jXCOXSlRK fii O S H IUI GI (»11 11 NU T O M\Sl R Vl ORI 1OFOGR Ulii

FIȘA DE RESPONSABILITĂȚI

 • 1. ÎNSUȘIREA DOCUMENTAȚIEI:

Șef proiect:


 • 2. COLECTIV DE ELABORARE:

Studii geotehnice:

Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANUDpi. Ing. Daniel ȚOLE

ÎNTOCMIT,

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

SC Dromcons SRL Bunel de lucru: /Vad, str. Gheorghe Ciuhandni, numărul 3, etaj 1, apartament 2 Mobil: 0743.119.667 Tel fix: 0357.804.071 Fax: 0357.437.554

\vvwvv.dromcons.ro Email: oflicc@droincons.ro

KNT X II IIX'K A i\ ( OXSTRÎC țll OSII DII <.J OII IIM< I O XI A.Xl RXtOltl TOPCK.R \Fl< I

BORDEROU VOLUM

 • 1.  FOAIE DE CAPĂT

 • 2.  FIȘA DE RESPONSABILITĂȚI

 • 3. BORDEROU VOLUM

 • 4.  STUDIU GEOTEHNIC

ANEXE:

Anexele nr. 1

Plan de situație cu amplasarea forajelor

Anexele nr.2

Fișele forajelor

Anexele nr.3

Profilul forajelor

Anexele nr. 4

Determinarea umidității în stare naturală

1

Anexele nr. 5

Determinarea limitei superioare de plasticitate

Anexele nr. 6

Determinarea limitei inferioare de plasticitate

Anexele nr. 7

Determinarea granulometrică

ÎNTOCMIT, Dpi. Ing Daniel ȚOLE

dromcons

ud

VERIFICATOR TEHNIC Af

ing. IASCHEVICI ȘTEFAN - A TESTA T NR 07462

Arad, Tel: 0357407731; 0724052760

REFERA T nr.317/2019

privind verificarea de calitate la cerința Af a documentației geotehnice la

“Amplasare de panouri info-meteo si alte afisaje in municipiul Arad”

Faza: GEO, ce face obiectul'contractului nr. : 116/2019

 • 1. DA TE DE IDENTIFICARE:

 • -  Proiectant general:.

 • -  Proiectant de specialitate: DROMCONS S.R.L.

 • -  Investitor:MUNICIPIUL ARAD

 • - Amplasament: STRĂZI,PARCURI, ȘTRAND NEPTUN. MUNIC. ARAD

 • -  Data prezentării proiectului la verificare: 27.11. 2019

 • 2. CARA CTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTUL UI:

PANOURI INFO-METEO SI ALTE AFISAJE, FUNDA TII IZOLA TE DIN BETON

 • 3. DOCUMENTE PREZENTATE LA VERIFICARE:

 • -  Memoriu tehnic in care se prezintă soluția adoptata pentru respectarea cerinței verificate - Da

 • -  Caietele de sarcini

 • -  Breviar de calcul - Da

 • -  Planșele cu solutia(le) adoptata(e): Profilul forajelor

 • -  Alte documente : încercări de laborator pe probe recoltate, etc

 • 4. OBSERVAȚII SI RECOMANDĂRI:

Documentația geotehnica prezentata la verificare este întocmită conform normativelor in vigoare si conține date de teren suficiente pentru proiectare.

 • 5. CONCLUZII FINALE:

Din punct de vedere al cerinței Af, documentația corespunde.

INVESTITOR,                                 VERIFICA TOR Af,Punct de lucru: Arad, str. Gheorglic Ciuhandni. numărul 3, etaj 1. apartament 2 Mobil: 0743.119.667 Tel fix: 0357.804.071 Fax: 0357.437.554

\uAyw.dromc<>n$.to Email: officc@dromcons.ro


• lOHHMl I O MÂM RĂI ORI rOI’OGRAH’ T


STUDIU GEOTEHNIC

1. INTRODUCERE

 • 1.1  Prezentul studiu geotehnic a fost întocmit la solicitarea beneficiarului, MUNICIPIUL ARAD, în vederea stabilirii stratificatei, a caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului din zona activă, precum și a condițiilor de fundare pentru obiectivul: “AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE ÎN MUNICIPIUL ARAD" pe amplasamentul propus.

 • 1.2 Programul de investigații a cuprins lucrări specifice pentru:

 • •  Evaluarea fezabilității adaptării la amplasament a obiectivului;

 • •  Identificarea succesiunii stratigrafice a terenului de fundare;

 • •  Precizarea poziției nivelului hidrostatic;

 • •  Stabilirea condițiilor generale de proiectare și execuție a fundațiilor pentru obiectivul si amplasamentul propus.

 • 1.3 Pe parcursul cercetărilor s-a ținut cont și de harta geologică a zonei.

Proiectul respectă standardele și normativele actuale: NP 112-2014, NE 012-2007, P100-2013, NP 074/2014, SR EN ISO 14688/1-2001, SR EN ISO 14688/2-2005.

Amplasamentele cercetate se încadrează în norma unui factor de risc geotehnic redus, vecinătățile sunt fără riscuri.

2. DATE GENERALE

2.1 Lucrările care fac obiectul prezentei documentații sunt localizate în Loc. Arad, conform tabelului de mai jos:

Nr. Cil.

Cartier - zonă

Amplasament

Nr. CF

1

Parcul Mihai Eminescu

Zona din fața liceului

Economic

344416

2

Cartierul Micălaca

B-dul N. Titulescu, zona sensului giratoriu

349820

3

Cartierul Aradul Nou

Zona      din     apropierea

intersecției cu str. Popa Șapcă, pe Calea Timișorii

351049

4

Cartier Bujac - Str.

Independenței

în capătul stadionului de fotbal

348978

5

Calea Victoriei - Zona Uta

în apropierea de fântâna arteziană

349649

6

Cartier Alfa - str. Tunarilor

La intersecția străzilor

Tunarilor și Luceafărului

351649

7

Zona centru - Podgoria (Cartier Centru)

în apropierea sensului giratoriu

350550

8

Parcul Sfânta Maria -

Micălaca

Paralel cu strada Beiuș

342477

9

Parcul Reconcilierii Romano -

Maghiare

în zona intersecției străzilor P-ța Pompierilor și Vârful cu Dor

345695

10

Ștrandul Neptun

Zona de intrare în parcarea auto principal, dinspre podul Traian

-

Situat în partea de vest a țării, județul Arad se învecinează cu județele Bihor, Alba, Hunedoara și Timiș, și este principala poartă de intrare în România dinspre Europa centrală și de apus. Cu o suprafață totală de 7654 km2, județul cuprinde 78 de unități teritoriale și administrative din care un municipiu - Arad, municipiu reședință de județ, 9 orașe (Chișineu Criș, Curtici, Ineu, Lipova, Nădlac, Pecica, Pâncota, Sebiș, Sântana) și 68 de comune.

Peisajul natural al județului este caracterizat de prezența unui relief etajat de la est la vest, bine distribuit, de o rețea hidrografică tributară în cea mai mare parte celor două râuri importante, Mureșul și Crișul Alb, de prezența unui climat temperat continental cu influențe oceanice și nu în ultimul rând de prezența unei flore și faune cu elemente de mare valoare. Relieful este grupat în proporții aproximativ egale fiind reprezentat de treapta montană, treapta dealurilor, depresiunilor și culoarelor și de treapta câmpiilor, fiecare grupa în parte reprezentând cca. 1/3 din suprafața totală a județului.SC Dromcons SRL Punct de lucru: Arad, str. Ghcorghe Ciuhandru, numărul 3, etaj 1, apartament 2 Mobil: 0743.119.667 I ci fix: 0357.X04.07I

Fax: 0357.437.5542.2. Clima și fenomene naturale specifice zonei

Sub aspect climatic, județul Arad prezintă caracteristicile climatului temperat continental cu influențe oceanice. Circulația maselor de aer este predominant vestică cu o vizibilă etajare dispusă de la vest la est, odată cu creșterea altitudinii. în zona de câmpie se înregistrează o medie anuală de 10°C, iar în zona dealurilor și piemonturilor de 9°C. Media anuală a temperaturilor înregistrează o scădere până la 8°C în zona munților joși și ajunge la 6°C în zona celor mai mari înălțimi. Cantitățile medii de precipitații se înscriu în valori cuprinse între 565-600 mm anual în zona de câmpie, 700-800 mm anual în zona dealurilor și piemonturilor și 800-1200 mm anual în zona montană.

Conform STAS 1709/1-90 traseul proiectat se situează în zona de tip climatic II, cu valori a indicelui de umiditate Im -20...0.

Conform STAS 10101/20-90 privind “încărcări date de vânt” amplasamentul se încadrează în zona A.

Conform STAS 10101/21-92 privind “încărcări date de zăpadă” amplasamentul se încadrează în zona A.

2.3. Geologia și seismicitatea

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul aparține Câmpiei Banatului, aspectul orizontal conferind stabilitate terenului. în limitele amplasamentului prospectat, se

zonele înalte la cele mai coborâte realizându-se prin pante cu valori reduse.

Geologic, zona aparține Bazinului Pannonic, coloana litologică a acestui areal cuprinzând un etaj inferior afectat tectonic și o cuvertură posttectonică.

La alcătuirea geologică a etajului inferior - presenonian, participă, în bază, formațiuni cristalofiliene, mezo- și epizonale, proterozoic superioare, reprezentate prin micașisturi, micașisturi biotito-sericitoase, micașisturi cu granați, paragnaise, cuarțite micacee, șisturi sericito-cloritoase, șisturi cuarțito-cloritoase și șisturi sericito-talcoase. La partea superioară, aceste formațiuni prezintă o zonă alterată de grosimi variabile, cuprinsă în general, între 50- 100 m. Uneori, rocile metamorfice din fundament sunt străbătute de roci eruptive: granițe (Sântana, Turnu, Variaș etc.), dacite (Pecica), andezite (Pâncota), bazalte (lanova), diabaze (Bencec, Giarmata etc.).

Cuvertura posttectonică începe cu formațiunile senoniene, dispuse transgresiv și discordant peste depozite mezozoice mai vechi sau direct peste cristalin, lipsind însă, în general, în zonele cu fundament ridicat. Depozitele senoniene sunt de o mare diversitate facială, fiind reprezentate prin: conglomerate, calcare, calcare grezoase, gresii calcaroase, șisturi argiloase cu strate de cărbuni, după care urmează gresii feruginoase, gresii marnoase și microconglomerate. La sfârșitul Senonianului, regiunea a fost exondată, ciclul de sedimentare reluându-se cu formațiunile neogene, bine dezvoltate și dispuse transgresiv și discordant peste formațiunile mai vechi.

Depozitele cuaternare, care constituie defapt terenurile de fundare, sunt reprezentate, în general, prin trei tipuri genetice de formațiuni:

aluvionare - aluviuni vechi și noi ale râurilor care străbat regiunea și intră în constituția teraselor și luncilor acestora;

gravitaționale - reprezentate prin alunecări de teren și deluvii de pantă, ce se dezvoltă în zona de „ramă” a depresiunii;

cu geneză mixtă (eoliană, deluvial-proluvială) - reprezentate prin argile cu concrețiuni fero-manganoase și depozite de piemont.Punct de lucru: Arad, slr. Gheorghc Ciuhandni, numărul 3, etaj 1, apartament 2 Mobil: 0743.119.667 Tel fix: O357.XO4.O7I Fax: 0357.437.554

\v\-w\v-droincons.ro Email: ofticcffidromcons.ro

O ( OXSI I I \ .X| Â II IIXR ix ( ONSTIllt | II O Ml DII G! O1IIISU I O M \Sl R VIORI lOI'OGR Al It I

 • 2.4. P100-1/2013 încadrează amplasamentul în cauză într-o zonă seismică căreia îi
corespunde: perioadă de control (colț), TC=0,7s, accelerația seismică Ag=0,20g.


probabilitate de depășire în 50 de aniSC Dromcons SRL

Punct de lucm: Arad, str. Gheorghe Ciuhandru. numărul 3, etaj 1, apartament 2 Mobil: 0743.119.667

Tel fix: 0357.804.071 Fax: 0357.437.554

\www.droineons.ro Email: office@dfcmcons.ro >

O (OXSI T FANȚĂII IIXIC ÂiX(OXS|Rt’< III O SirmiGI.Olt IIXUT o M4sI ItXlORI rOI’OGRAFtl I

 • 2.5. Adâncimea de îngheț se situează în conformitate cu STAS 6054/77 la 0,70...0,80 m

fată de nivelul terenului actual.

I


 • 3. CERCETAREA TERENULUI, STRATIFICAȚIA, CARAC-TERISTICI FIZICO-MECANICE

  • 3.1. Având în vedere scopul pentru care se elaborează prezentul studiu geotehnic, geologia regiunii și prevederile STAS 1242/4-85, s-a apreciat că sunt necesare 10 (zece) foraje (F1... F10) de 2,0 m adâncime.

  • 3.2. Forajul a fost realizat cu o foreză manuală, recuperajul obținut fiind de 85%.

  • 3.3. în urma realizării prospecțiunilor de teren s-au identificat următoarele:

 • - Forajul F1 (Parcul Mihai Eminescu - Zona din fața liceului Economic - nr. CF 344416) - a fost identificată următoarea succesiune stratigrafică cota 0,00 m fiind cota terenului natural din punctul de execuție al forajului):

 • - Umpluturi - de 0,40 m, (de la 0,00 m la -0,40 m);

 • - Praf nisipos, plastic vârtos - de 1,60 m (de la -0,40 m la -2,00 m), strat neepuizat.Punct de lucru: Arad, str. Gheorghe Ciuhandru. numărul 3, etaj 1. apartament 2 Mobil: 0743.119.667 Tel fix: 0357.804.071 Fax: 0357.437.554

\u-ww.dK>mcons.ro Email: officcffidroineons.ro

\\| \ iritxu Âi\< onstri < fii o stt miGroif.iixn i o mâni iiâtori topografii f

- Forajul F2 (Cartierul Micălaca - B-dul N. Titulescu, zona sensului giratoriu - nr. CF 349820) - a fost identificată următoarea succesiune stratigrafică cota 0,00 m fiind cota terenului natural din punctul de execuție al forajului):

 • - Umpluturi - de 0,50 m, (de la 0,00 m la -0,50 m);

 • - Argilă prăfoasă, tare - de 1,50 m (de la -0,50 m la -2,00 m), strat neepuizat.

 • - Forajul F3 (Cartierul Aradul Nou - Zona din apropierea intersecției cu str. Popa Șapcă, pe Calea Timișorii - nr. CF 351049) - a fost identificată următoarea succesiune stratigrafică cota 0,00 m fiind cota terenului natural din punctul de execuție al forajului):

 • - Umpluturi - de 0,40 m, (de la 0,00 m la -0,40 m);

 • - Praf nisipos, tare - de 1,60 m (de la -0,40 m la -2,00 m), strat neepuizat.

 • - Forajul F4 (Cartier Bujac - Str. Independenței - în capătul stadionului de fotbal - nr. CF 348978) - a fost identificată următoarea succesiune stratigrafică cota 0,00 m fiind cota terenului natural din punctul de execuție al forajului):

 • - Umpluturi - de 0,40 m, (de la 0,00 m la -0,40 m);

 • - Argilă prăfoasă, tare - de 1,60 m (de la -0,40 m la -2,00 m), strat neepuizat.

 • - Forajul F5 (Calea Victoriei - Zona Uta - în apropierea de fântâna arteziană - nr. CF 349649) - a fost identificată următoarea succesiune stratigrafică cota 0,00 m fiind cota terenului natural din punctul de execuție al forajului):

 • - Umpluturi - de 0,40 m, (de la 0,00 m la -0,40 m);

 • - Praf nisipos, tare - de 1,60 m (de la -0,40 m la -2,00 m), strat neepuizat.

 • - Forajul F6 (Cartier Alfa - str. Tunarilor - La intersecția străzilor Tunarilor și Luceafărului - nr. CF 351649) - a fost identificată următoarea succesiune stratigrafică cota 0,00 m fiind cota terenului natural din punctul de execuție al forajului):

 • - Umpluturi - de 0,40 m, (de la 0,00 m la -0,40 m);


Punct de lucru: Arad. str. Gheorghc Ciuhandm, numărul 3. etaj l, apartament 2 Mobil: 0743.119.667 Tel fix: 0357.804.071 Fax: 0357.437.554

:•> Email’ olTicewJioniioib io

Î ROII ( I MU URI Ml HI O I ROII < I ART POIH Rl O IROII ‘ I VRf CONSnU l (li « IVII I O < OXSI I I A\|Â TI IIM( Â i\' < ONXrRK ȚTI O STl DII <•! Oil.HXK I O MÂSl'R VTURI TOPOGR \FK I

- Argilă, plastic vârtoasă, cu concrețiuni calcaroase - de 1,60 m (de la -0,40 m la -2,00

m), strat neepuizat.

 • - Forajul F7 (Zona centru - Podgoria (Cartier Centru) - în apropierea sensului giratoriu

 • - nr. CF 350550) - a fost identificată următoarea succesiune stratigrafică cota 0,00 m fiind cota terenului natural din punctul de execuție al forajului):

 • - Umpluturi - de 0,40 m, (de la 0,00 m la -0,40 m);

 • - Argilă prăfoasă nisipoasă, tare - de 1,60 m (de la -0,40 m la -2,00 m), strat neepuizat.

 • - Forajul F8 (Parcul Sfânta Maria - Micălaca Paralel cu strada Beiuș - nr. CF 342477)

 • - a fost identificată următoarea succesiune stratigrafică cota 0,00 m fiind cota terenului natural din punctul de execuție al forajului):

 • - Umpluturi - de 0,40 m, (de la 0,00 m la -0,40 m);

 • - Argilă prăfoasă cu concrețiuni calcaroase, plastic vârtosă - de 1,60 m (de la -0,40 m la -2,00 m), strat neepuizat.

 • - Forajul F9 (Parcul Reconcilierii Romano - Maghiare - în zona intersecției străzilor P-ța Pompierilor și Vârful cu Dor - nr. CF 345695) - a fost identificată următoarea succesiune stratigrafică cota 0,00 m fiind cota terenului natural din punctul de execuție al forajului):

 • - Umpluturi - de 0,40 m, (de la 0,00 m la -0,40 m);

 • - Praf nisipos, plastic vârtos - de 1,60 m (de la -0,40 m la -2,00 m), strat neepuizat.

-Forajul F10 (Ștrandul Neptun Zona de intrare în parcarea auto principal, dinspre podul Traian) - a fost identificată următoarea succesiune stratigrafică cota 0,00 m fiind cota terenului natural din punctul de execuție al forajului):

 • - Umpluturi - de 0,40 m, (de la 0,00 m la -0,40 m);

 • - Praf nisipos, plastic vârtos - de 1,60 m (de la -0,40 m la -2,00 m), strat neepuizat.

  ISO 9001


  SC Dromcons SRL

  Punct de lucra: Arad, str. Gheorglte Ciuhandru, numărul 3, etaj 1, apartament 2 Mobil: 0743.119.667 Te! fix: 0357.804.071

  Fax: 0357.437.554 \w\wv.dromcons.ro Email: ofticcffldroincoiis.ro


i î:oii< iar» uri mi ri o i-roii.» i \ui pom ri o proif

0 mai bună imagine a stratificației întâlnite poate fi urmărită în fișele forajelor și în profile forajelor.

APA SUBTERANĂ

 • 4.1. Nivelul apei subterane nu a fost deschis până la adâncimea de 2,0 m.

 • 4.2. Variația nivelului apei subterane este legată de cantitățile de precipitații căzute în zonă și de topirea zăpezii.

 • 4. CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

Din datele prezentate mai sus, precum și din cele culese cu ocazia lucrărilor de teren, pot fi sintetizate următoarele particularități ale amplasamentelor prospectate:

Pentru întocmirea Studiului Geotehnic pe amplasamentele cercetate s-au efectuat 10 (zece) foraj geotehnic cu diametrul de 6 cm, până la adâncimea de 2,00 m de la suprafața terenului. Pe parcursul executării forajelor s-au prelevat probe de pământ care au permis stabilirea coloanei stratigrafice a acestuia.

Conform clasificării pământurilor în funcție de plasticitate, au gradul de plasticitate mare (argila), mijlocie (argila prafoasa), redusa (praf nisipos)

Conform clasificării pământurilor în funcție de indicele de consistență, este pământ plastic consistent și pământ tare.

Conform STAS 1709/3-90, gradul de sensibilitate la îngheț, pentru aceste pământuri se încadrează ca fiind foarte sensibile (praf argilos) și sensibile (nisip argilos și nisip cu pietriș).

Se recomandă ca adâncimea de fundare să se realizeze la minim -1,10 m față de terenul natural.

Capacitatea portantă a terenului de fundare determinată conform NP 112-2014, pentru o fundație cu lățimea B=1.00 m și o cotă de fundare Df=-2.00m este: Pconv = 250 kPa.

Se recomandă sistematizarea atentă a zonei din punct de vedere a colectării apelor meteorice, pentru ca infiltrația apelor meteorice în terenul de fundare să nu afecteze în timp caracteristicile fizico-mecanice ale acestuia.


SC Dromcons SRL Punct de lucru: Arad, str. Gheorghe Ciuhandru, nuntârul 3. etaj 1. apartament 2 Mobil: 0743.119.667 Tel tix: 0357.804.071 l ax: 0357.437.554

<www.dn>mcon&ro Email: oftice>'«’dromcons.ro

Pentru completarea gradului de cunoaștere se va întocmi un Studiu geotehnic definitiv, corespunzător fazei PT / DE. Tema de proiectare va stabili lucrările suplimentare necesare pentru o evaluare completă a terenului, în funcție și de caracteristicile funcționale și constructive adoptate după aprobarea fazei SF.

Pentru prevenirea si remedierea degradărilor din îngheț-dezgheț se vor respecta prevederile STAS-urilor: 1709/1-90,1709/2-90 si 1709/3-90;

Comform STAS 1709/2-90, tipul pământului este P4 și P5.

Modulul de elasticitate dinamic al pământurilor de fundare de tip P4, rezultat din relația (V.2.3.b) Ep=24,32(w/wL)-1602, conform Ghidului tehnic “Structuri rutiere suple și semirigide. Raportat la valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic al pământului de fundare din tabelul V.2.11, conform aceluiași Ghid tehnic, la tipul climatic I pentru tipul de pământ P4, Ep=70.

Modulul de elasticitate dinamic al pământurilor de fundare de tip P5, rezultat din relația (V.2.3.C) Ep=42,27(w/wL)°>931, conform Ghidului tehnic “Structuri rutiere suple și semirigide. Raportat la valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic al pământului de fundare din tabelul V.2.11, conform aceluiași Ghid tehnic, la tipul climatic I pentru tipul de pământ P5, Ep=70.

Din punctul de vedere al rezistenței la săpare, (Indicator de norme de Deviz TS/1981) pământurile se pot încadra astfel:

 • -  Săpătură manuală                         - tare

 • -  Săpătură mecanică                          - teren categoria II.

Suprafața terenului nu este afectată de fenomene fizico-mecanice care să pericliteze stabilitatea infrastructurii proiectate.

Pentru lucrările de săpături, sprijiniri, umpluturi sau epuismente se vor executa cu respectarea normativului C 169 - 88 intitulat “Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundațiilor construcțiilor civile și industriale”

- Necesitatea sprijinirii pereților săpăturilor de fundație se va stabili ținând seama de adâncimea săpăturii, natura, omogenitatea, stratificația, coeziunea, gradul de fisurare și umiditatea terenului, regimul de curgere a apelor


 • -   Săpăturile de lungimi mari pentru fundații se vor organiza astfel incât, în orice fază a lucrului, fundul săpăturii să fie înclinat spre unul sau mai multe puncte, pentru asigurarea colectării apelor în timpul execuției.

 • -  Săpăturile ce se execută cu excavatoare nu trebuie să depășească, în nici un caz, profilul proiectat al săpăturii. în acest scop săpătura se va opri cu 20-30 cm deasupra cotei profilului săpăturii, diferența executându-se cu alte utilaje mecanice de finisare (buldozere, gredere) sau manual.

Zona se încadrează în tipul climatic I.

Apa subterană nu a fost interceptată până la adâncimea de 2,0 m.

Pe timpul executării lucrărilor, se vor respecta toate normele de protecție a muncii pentru prevenirea accidentelor.

în urma studierii amplasamentului propus, la nivelul acestei documentații, se poate trage concluzia că terenul de fundare se pretează din punctul de vedere geotehnic realizării obiectivului „AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE ÎN MUNICIPIUL ARAD", condițiile geologice și cele hidrogeologice fiind în general favorabile.

Dacă în timpul execuției sunt întâlnite condiții stratigrafice care diferă de cele prezentate în această documentație geotehnică, trebuie să fim anunțați pentru a evalua efectele asupra comportării terenului de fundare și implicit a noii structuri.

Recomandările prezentate în această documentație sunt aplicabile doar acestor amplasamente. Aceste date nu pot fi folosite în alte scopuri sau pentru alte construcții.

ÎNTOCMIT,

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE


ROMcons


ANEXA 2.1 la raportul de încercare nr. 200-1 din 26.11.2019

FIȘA FORAJULUI

FORAJ: NR. 1
ADÂNCIME TOTALĂ: 2,00 m

DATE DESPRE PROIECT

NR. BULETIN: Nr. 200-1/2019

PROIECT: AMPLASARE DE PANOURI ARAD

LOCAȚIE: Parcul Mihai Eminescu - Zona

BENEFICIAR: Municipiul Arad

DESCRIERE FORAJ: Geotehnic

1NFO-METEO ȘI ALTE din fața liceului Economic

AFISAJE ÎN MUNICIPIUL

-nr. CF 344416

DATE DESPRE FORAJ

DATA FORAJULUI: 22.11.2019 EXECUTANT S.C. Dromcons S.R.L.

METODĂ FORAJ: Manual PRELEVAREA PROBELOR: Tulburate

RECUPERAJ MEDIU: 85%

GRANULOZITATEA cf. STAS 1913/5 -

1985

PLASTICITATEA cf. STAS 1913/4-89

•§

Q

ș

E

ADÂNCIME

DESCRIERE LITOLOG1CĂ cf. STAS

1243 -88

% > 4,0 mm

% > 2,0 nun

% > 1,0 mm

tutu s‘o < %

tutu s‘o < %

% > 0,25 mm

% >0.20 mm

c

o A

% >0,10 mm

% > 0.063 mm

% < 0,063 mm

Limita superioara de plasticitate WL(%)

Limita de frământare Wp (%)

Indice de plasticitate -Ip

Indice de consistență - Ic

Modulul de elastic dinamic

S ST

Tn <L O

D

Sensibilitatea la îngl STAS 1709/2 -ț

re Vi o

-

5 re

ierasamciiic ci. d i 2914-84

Apa subterana

-0.40m

0.40 m - Umpluturi

-

- 2.00m

1,60 m- Praf nisipos, plastic vârtos

----

32.16

23.60

8.56

0.88

37.48

24.55

Foarte sensibile

Mediocra

-

NOTĂ: prezenta stratificație nu poate fi extinsă pentru întregul amplasament prospectat; ea este valabilă doar pentru tonijuTidentificat Executant: Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU             ~X'

întocmit: Dpi. In

g. Daniel ȚOLE

S.C. DROMCONS S.R.L. Laborator <3e analize și încercări în construcții • grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018

ANEXA 2.2 la raportul de încercare nr. 200-2 din 26.11.2019

FIȘA FORAJULUI

FORAJ: NR. 2
ADÂNCIME TOTALĂ: 2,00 m

DATE DESPRE PROIECT

DATE DESPRE FORAJ

NR. BULETIN: Nr. 200-2/2019

PROIECT: AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE ÎN MUNICIPIUL ARAD

LOCAȚIE: Cartierul Micălaca - B-duI N. Titulescu, zona sensului giratoriu - nr. CF 349820

BENEFICIAR: Municipiul Arad

DESCRIERE FORAJ: Geotehnic

DATA FORAJULUI: 22.11.2019 EXECUTANT S.C. Dromcons S.R.L. METODĂ FORAJ: Manual PRELEVAREA PROBELOR: Tulburate RECUPERAJ MEDIU: 85%

GRANULOZITATEA cf. STAS 1913/5 -

1985

PLASTICITATEA cf. STAS 1913/4-89

2

CC

Q aȘ* O

s

= <

ADÂNCIME

DESCRIERE LITOLOGICÂ cf. STAS

1243 -88

% > 4,0 mm

% >2,0 mm

% > 1,0 mm _

% > 0,8 mm

% > 0.5 mm

% > 0.25 mm

% > 0,20 mm

% >0,125 mm

% >0,1 Omni

% > 0,063 mm

% < 0,063 mm

Limita superioara de plasticitate

WL(%)

Limita de frământare Wp (%)

Indice de plasticitate -Ip

Indice de consistență - Ic

Modulul de elastic dinamic

Umiditate stare nati

[%]

Sensibilitatea la ingl STAS 1709/2-f

CC

V)

p s s?

•5

O

Calitate material p< terasamente cf. SI 2914-84

Apa subterana

-0,50m

0.50 m - Umpluturi

-

- 2,00m

1.50 m- Argilă prăfoasă, tare

2

43.53

21.33

22.23

1.93

96.44

17.05

Foarte sensibile

Mediocra

-

NOTĂ: prezenta stratificație nu poate fi extinsă pentru întregul amplasament prospectat; ea este valabilă doar per Executant: Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU         — J

tni forajul identificat

întocmit: Dpi. In

g. Daniel ȚOLE

-

S.C. DROMCONS S.R.L. Laborator de analize și încercări în construcții - grad II Aulorizape nr, 3357/21.06.2018

ANEXA 2.3 ia raportul de încercare nr. 200-3 din 26.11.2019

FIȘA FORAJULUI

FORAJ: NR. 3
ADÂNCIME TOTALĂ: 2,00 m

DATE DESPRE PROIECT

NR. BULETIN: Nr. 200-3/2019

PROIECT: AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO ȘI ALTE AFISA.IE ÎN MUNICIPIUL ARAD

LOCAȚIE: Cartierul Aradul Nou - Zona din apropierea intersecției cu str. Popa Șapcă, pe Calea

Timișorii - nr. CF 351049

BENEFICIAR: Municipiul Arad

DESCRIERE FORAJ: Geotehnic

DATE DESPRE FORAJ

DATA FORAJULUI: 22.11.2019 EXECUTANT S.C. Drotncons S.R.L. METODĂ FORAJ: Manual PRELEVAREA PROBELOR: Tulburate RECUPERAJ MEDIU: 85%

ADÂNCIME

DESCRIERE LITOLOGICÂ cf. STAS

1243 -88

GRANULOZ1TATEA cf. STAS 1913/5 - 1985

PLASTICITATEA cf. STAS 1913/4-89

Modului de elasticitate dinamic

Umiditate stare naturala [%l

Sensibilitatea la îngheț cf. STAS 1709/2-90

Umiditate stare saturată [%]

Calitate material pentru terasamenle cf. STAS 2914-84

Apa subterana

A

£

% > 2,0 mm

A

% > 0,8 mm

% > 0,5 mm

% > 0,25 mm

% > 0,20 mm

% >0,125 mm

% >0,10 mm

% > 0,063 mm

% < 0,063 mm

Limita superioara de plasticitate

WL(%)

Limita de frământare Wp (%)

Indice de plasticitate -Ip

Indice de consistență - Ic

-0.40m

0.40 m - Umpluturi

-

- 2.00m

1,60 m - Praf nisipos, tare

33.7

22.86

10.84

2.30

211.31

8.74

Foarte sensibile

Mediocra

-

NOTĂ: prezenta stratificație nu poate fi extinsă pentru întregul amplasament prospectat; ea este valabilă doar-țxîpuLforajul identificat                                                         —

Executant: Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU       '                             întocmit: Dpi. Ing. Daniel ȚOLE         - '

S.C. DROMCONS S.R.L. Laborator de analize și încercări in construcții-grad II Autorizație nr. 3357/21.C6.2018

ANEXA 2.4 Ia raportul de încercare nr. 200-4 din 26.11.2019

FIȘA FORAJULUI

FORAJ: NR. 4
ADÂNCIME TOTALĂ: 2,00 m

DATE DESPRE PROIECT

NR. BULETLN: Nr. 200-4/2019

PROIECT: AMPLASARE DE PANOURI 1NFO-METEO Șl ALTE AFISAJE ÎN MUNICIPIUL

ARAD

LOCAȚIE: Cartier Bujac - Str. Independenței - în capătul stadionului de fotbal - nr. CF 348978

BENEFICIAR: Municipiul Arad

DESCRIERE FORAJ: Geotehnic

DATE DESPRE FORAJ

DATA FORAJULUI: 22.11.2019 EXECUTANT S.C. Dromcons S.R.L.

METODĂ FORAJ: Manual PRELEVAREA PROBELOR: Tulburate RECUPERAJ MEDIU: 85%

ADÂNCIME

DESCRIERE LITOLOGICĂ cf. STAS 1243 -88

GRANULOZITATEA cf. STAS 1913/5 - 1985

PLASTICITATEA cf. STAS 1913/4-89

Modulul de elasticitate dinamic

Umiditate stare naturala [%]

Sensibilitatea la îngheț cf. STAS 1709/2-90

Umiditate stare saturată [%]

Calitate material pentru terasamente cf. STAS 2914-84

Apa subterana

% > 4,0 mm

% > 2,0 mm

% > 1,0 mm

% > 0,8 mm

% > 0,5 mm

(Q

A

©^

% > 0,20 mm

% >0,125 mm

% >0,10 mm

% > 0,063 mm

% < 0,063 mm

Limita superioara de plasticitate WL(%)

Limita de frământare Wp (%)

Indice de plasticitate -Ip

Indice de consistență - Ic

-0.40m

0.40 m - Umpluturi

-

- 2.00m

1.60 m - Argilă prăfoasă, tare

49.65

21.70

27.95

LII

100.20

18.65

Foarte sensibile

Mediocra

-

NOTĂ: prezenta stratificație nu poate fi extinsă pentru întregul amplasament prospectat; ea este valabilZdoarp£ntfu>forajul identificat              _                                                    ,

Executant: Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU                                     întocmit: Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

S.C. DROMCONS S.R.L. Laborator de analize și încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018

ANEXA 2.5 la raportul de încercare nr. 200-5 din 26.11.2019

FIȘA FORAJULUI

FORAJ: NR. 5
ADÂNCIME TOTALĂ: 2,00 m

DATE DESPRE PROIECT

NR. BULETIN: Nr. 200-5/2019

PROIECT: AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO ȘI ALTE AFISAJE ÎN MUNICIPIUL

ARAD

LOCAȚIE: Calea Victoriei - Zona Uta - în apropierea de fântâna arteziană - nr. CF 349649

BENEFICIAR: Municipiul Arad

DESCRIERE FORAJ: Geotehnic

DATE DESPRE FORAJ

DATA FORAJULUI: 22.11.2019 EXECUTANT S.C. Dromcons S.R.L.

METODĂ FORAJ: Manual PRELEVAREA PROBELOR: Tulburate RECUPERAJ MEDIU: 85%

ADÂNCIME

DESCRIERE LITOLOGICĂ cf. STAS

1243 -88

GRANULOZITATEA cf. STAS 1913/5 - 1985

PLASTICITATEA cf. STAS 1913/4-89

Modulul de elasticitate dinamic

Umiditate stare naturala [%]

Sensibilitatea la îngheț cf. STAS 1709/2 -90

Umiditate stare saturată l%]

Calitate material pentru terasamente cf. STAS 2914-84

Apa subterana

A

O'

% > 2,0 mm

% > 1,0 mm

% >0,8 mm

% > 0,5 mm

% > 0,25 mm

% > 0,20 mm

% >0,125 mm

% >0,10 mm

% > 0,063 mm

% < 0,063 mm

Limita superioara de plasticitate WL(%)

Limita de frământare Wp ______(%)

Indice de plasticitate -Ip

Indice de consistență - Ic

-0.40m

0.40 m - Umpluturi

-

- 2.00m

1.60 m - Praf nisipos, tare

---

33.11

22.83

10.28

2.35

201.34

8.85

Foarte sensibile

Mediocra

-

NOTĂ: prezenta stratificațic nu poate fi extinsă pentru întregul amplasament prospectat: ea este valabilă doaTpcntru forajul identificai                                                       ,—

Executant: Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU                                     întocmit: Dpi. Ing. Daniel ȚOLE /

S.C. DROMCONS S.R.L. Laborator de analize și încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018

ANEXA 2.6 la raportul de încercare nr. 200-6 din 26.11.2019

FIȘA FORAJULUI

FORAJ: NR. 6
ADÂNCIME TOTALĂ: 2,00 m

DATE DESPRE PROIECT

NR. BULETIN: Nr. 200-6/2019

PROIECT: AMPLASARE DE PANOURI 1NFO-METEO ȘI ALTE AFISAJE ÎN MUNICIPIUL ARAD

LOCAȚIE: Cartier Alfa - str. Tunarilor - La intersecția străzilor Tunarilor și Luceafărului - nr. CF 351649

DESCRIERE FORAJ: Geotehnic

DATE DESPRE FORAJ

DATA FORAJULUI: 22.11.2019 EXECUTANT S.C. Dromcons S.R.L. METODĂ FORAJ: Manual PRELEVAREA PROBELOR: Tulburate RECUPERAJ MEDIU: 85%

ADÂNCIME

DESCRIERE LITOLOGICÂ cf. STAS

1243 -88

GRANULOZITATEA cf. STAS 1913/5 - 1985

PLASTICITATEA cf. STAS 1913/4-89

Modulul de elasticitate dinamic

Umiditate stare naturala [%]

Sensibilitatea la îngheț cf. STAS 1709/2-90

Umiditate stare saturată l%]

Calitate material pentru terasamente cf. STAS 2914-84

Apa subterana

% > 4,0 mm

% > 2,0 mm

% > 1,0 mm

1____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

% > 0,8 mm

% > 0,5 mm

% > 0,25 mm

% > 0,20 mm

% >0,125 mm

% >0,10 mm

% > 0,063 mm

% < 0,063 mm

Limita superioara de plasticitate WL(%)

Limita de frământare Wp (%)

Indice de plasticitate -Ip

Indice de consistență - Ic

-0.40m

0.40 m - Umpluturi

-

-2.00m

1.60 m - Argilă, plastic vârtoasă, cu concrețiuni calcaroase

47.76

18.10

29.66

0.94

91.75

19.72

Foarte sensibile

Mediocra

-

NOTA: prezenta stratificațic nu poate fi extinsă pentru întregul amplasament prospectat: ea este valabilă doar ppniru forajul identificat                                                                r-:,

Executant: Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU      —                             întocmit: Dpi. Ing. Daniel ȚOLE /

S.C. DROMCONS S.R.L. Laborator de analize și încercări In construcții-grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018

ANEXA 2.7 Ia raportul de încercare nr. 200-7 din 26.11.2019

FIȘA FORAJULUI

FORAJ: NR. 7
ADÂNCIME TOTALĂ: 2,00 m

DATE DESPRE PROIECT

NR. BULETIN: Nr. 200-7/2019

PROIECT: AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO ȘI ALTE AFISAJE ÎN MUNICIPIUL

ARAD

LOCAȚIE: Zona centru - Podgoria (Cartier Centru) - în apropierea sensului giratoriu - nr. CF 350550

DESCRIERE FORAJ: Geotehnic

DATE DESPRE FORAJ

DATA FORAJULUI: 22.11.2019

EXECUTANT S.C. Dromcons S.R.L.

METODĂ FORAJ: Manual PRELEVAREA PROBELOR: Tulburate RECUPERAJ MEDIU: 85%

ADÂNCIME

DESCRIERE LITOLOGICĂ cf. STAS

1243 -88

GRANULOZITATEA cf. STAS 1913/5 - 1985

PLASTICITATEA cf. STAS 1913/4-89

Modulul de elasticitate dinamic

Umiditate stare naturala [%]

Sensibilitatea la îngheț cf. STAS 1709/2-90

Umiditate stare saturată [%]

Calitate material pentru terasamente cf. STAS 2914-84

Apa subterana

% > 4,0 mm

A

A

<=>

% > 0,8 mm

% > 0,5 mm

% > 0,25 mm

% > 0,20 mm

% >0,125 mm

% >0,10 mm

% > 0,063 mm

% < 0,063 mm

Limita superioara de plasticitate WL(%)

Limita de frământare Wp (%)

Indice de plasticitate -Ip

Indice de consistență - Ic

-0.40m

0.40 m - Umpluturi

-

- 2.00m

1.60 m - Argilă prăfoasă nisipoasă, tare

r-----

35.49

20.23

15.26

1.56

114.42

11.56

Foarte sensibile

Mediocra

-

NOTĂ: prezenta stratificație nu poate fi extinsă pentru întregul amplasament prospectat; ea este valabilă doar pentru forajul identificat

Executant: Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU —întocmit: Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

S.C. DROMCONS S.R.L. Laooratsx de analize și încercări în construcții-grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018

ANEXA 2.8 Ia raportul de încercare nr. 200-8 din 26.11.2019

FIȘA FORAJULUI

FORAJ: NR. 8
ADÂNCIME TOTALĂ: 2,00 m

DATE DESPRE PROIECT

NR. BULETIN: Nr. 200-8/2019

PROIECT: AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO ȘI ALTE AFISAJE ÎN MUNICIPIUL ARAD

LOCAȚIE: Parcul Sfănta Maria - Micălaca, Paralel cu strada Beiuș - nr. CF 342477

BENEFICIAR: Municipiul Arad

DESCRIERE FORAJ: Geotehnic

DATE DESPRE FORAJ

DATA FORAJULUI: 22.11.2019 EXECUTANT S.C. Dromcons S.R.L.

METODĂ FORAJ: Manual PRELEVAREA PROBELOR: Tulburate RECUPERAJ MEDIU: 85%

ADÂNCIME

DESCRIERE LITOLOGICĂ cf. STAS

1243 -88

GRANULOZITATEA cf. STAS 1913/5 - 1985

PLASTICITATEA cf. STAS 1913/4-89

Modulul de elasticitate dinamic

Umiditate stare naturala [%]

Sensibilitatea la îngheț cf. STAS 1709/2 -90

Umiditate stare saturată [%]

Calitate material pentru terasamente cf. STAS 2914-84

Apa subterana

o.

A

% > 2,0 mm

O

A x© o'»

% > 0,8 mm

% > 0,5 mm

% > 0,25 mm

% > 0,20 mm

% >0,125 mm

% >0,1 Omni

% > 0,063 mm

% < 0,063 mm

Limita superioara de plasticitate WL(%)

Limita de frământare Wp (%)

Indice de plasticitate -Ip

Indice de consistență - Ic

-0.40m

0.40 m - Umpluturi

-

- 2.00m

1.60 m - Argilă prăfoasă cu concrcțiuni calcaroase, plastic vârtosă

46.15

21.51

24.64

0.99

81.26

21.71

Foarte sensibile

Mediocra

-

NOTĂ: prezenta stratificație nu poate fi extinsă pentru întregul amplasament prospectat: ea este valabilă.

Executant: Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU

doar pentru-forăjul identificat

- y/'                         întocmit: Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

S.C. DROMCONS S.R.L. Laborator da analize ți încercări în construcții • grad II Autorizație nr. 3357/21.06.201B

ANEXA 2.9 la raportul de încercare nr. 200-9 din 26.11.2019

FIȘA FORAJULUI

FORAJ: NR. 9
ADÂNCIME TOTALĂ: 2,00 m

DATE DESPRE PROIECT

NR. BULETIN: Nr. 200-9/2019

PROIECT: AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO ȘI ALTE AF1SAJE ÎN MUNICIPIUL ARAD

LOCAȚIE: Parcul Reconcilierii Romano — Maghiare - în zona intersecției străzilor P-ța

Pompierilor și Vârful cu Dor - nr. CF 345695

BENEFICIAR: Municipiul Arad

DESCRIERE FORAJ: Geotehnic

DATE DESPRE FORAJ

DATA FORAJULUI: 22.11.2019 EXECUTANT S.C. Dromcons S.R.L.

METODĂ FORAJ: Manual PRELEVAREA PROBELOR: Tulburate RECUPERAJ MEDIU: 85%

ADÂNCIME

DESCRIERE LITOLOGICĂ cf. STAS

1243 -88

GRANULOZITATEA cf. STAS 1913/5 - 1985

PLASTICITATEA cf. STAS 1913/4-89

Modulul de elasticitate dinamic

Umiditate stare naturala [%]

Sensibilitatea la îngheț cf. STAS 1709/2-90

Umiditate stare saturată [%i

Calitate material pentru terasamente cf. STAS 2914-84

Apa subterana

% >4,0 mm

% > 2,0 mm

% >1,0 mm

% > 0,8 mm

% > 0,5 mm

% > 0,25 mm

% > 0,20 mm

% >0,125 mm

O

A

xP

©■-

% > 0,063 mm

% < 0,063 mm

Limita superioara de plasticitate

WL(%)

Limita de frământare Wp (%)

Indice de plasticitate -Ip

Indice de consistență - Ic

-0.40m

0.40 m - Umpluturi

-

- 2.00m

1.60 m - Praf nisipos, plastic vârtos

32.16

23.60

8.56

0.88

37.48

24.55

Foarte sensibile

Mediocra

-

NOTĂ: prezenta stratificație nu poate ft extinsă pentru întregul amplasament prospectat; ea este valabilă doar pentrâ forajul identificat                                                                       _____ __

Executant: Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU              ~~~                   întocmit: Dpi. Ing. Daniel ȚOLE /

S.C. DROMCONS S.R.L. Laoorator da analize șl încercări în construcții • g'ad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018

ANEXA 2.10 la raportul de încercare nr. 200-10 din 26.11.2019

FIȘA FORAJULUI

FORAJ: NR. 10
ADÂNCIME TOTALĂ: 2,00 m

DATE DESPRE PROIECT

NR. BULETIN: Nr. 200-10/2019

PROIECT: AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO ȘI ALTE AFISAJE ÎN MUNICIPIUL ARAD

LOCAȚIE: Parcul Mihai Eminescu - Zona din fața liceului Economic - nr. CF 344416

BENEFICIAR: Municipiul Arad

DESCRIERE FORAJ: Geotehnic

DATE DESPRE FORAJ

DATA FORAJULUI: 22.11.2019 EXECUTANT S.C. Dromcons S.R.L.

METODĂ FORAJ: Manual

PRELEVAREA PROBELOR: Tulburate

RECUPERAJ MEDIU: 85%

ADÂNCIME

DESCRIERE L1TOLOGICĂ cf. STAS

1243 -88

GRANULOZITATEA cf. STAS 1913/5 - 1985

PLASTICITATEA cf. STAS 1913/4-89

Modulul de elasticitate dinamic

Umiditate stare naturala [%]

Sensibilitatea la îngheț cf. STAS 1709/2-90

Umiditate stare saturată (%)

Calitate material pentru terasamente cf. STAS 2914-84

Apa subterana

% > 4,0 mm

% > 2,0 mm

% > 1,0 mm

% > 0,8 mm

% > 0,5 mm

% > 0,25 mm

% > 0,20 mm

% >0,125 mm

% >0,10 mm

% > 0,063 mm

% < 0,063 mm

Limita superioara de plasticitate WL(%)

Limita de frământare Wp (%)

Indice de plasticitate -Ip

Indice de consistență - Ic

-0.40m

0.40 m - Umpluturi

-

- 2.00m

1.60 m- Praf nisipos, plastic vârtos

32.16

23.60

8.56

0.88

37.48

24.55

Foarte sensibile

Mediocra

-

NOTĂ: prezenta stratificație nu poate fi extinsă pentru întregul amplasament prospectat; ea este valabilă Executant: Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU

doar petyru forajul identificat                                                                       ... .         ’

întocmit: Dpi. Ing. Daniel ȚOLE /     ""

S.C. DROMCONS S.R.L. Laborator de analize și încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018


Praf nisipos, plastic vârtos


S.C. DROMCONS S.R.L. Laborator de analize și încercări In construcții ■ grad II Autorizație nr. 3357/21.06.201 B

Profilul forajului F1

Anexa 3.1

S.C. DROMCONS S.R.L.

Amplasament

Parcul Mihai Eminescu - Zona din fața liceului Economic - nr. CF 344416

Beneficiar

MUNICIPIUL ARAD

Proiect

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE ÎN MUNICIPIUL ARAD

întocmit

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

'•06.2018

'ncon’SM?i,nC€r^l

Profilul forajului F2

Anexa 3.2

S.C. DROMCONS S.R.L.

Amplasament

Cartierul Micălaca - B-dul N. Titulescu, zona sensului giratoriu -nr. CF 349820

Beneficiar

MUNICIPIUL ARAD

Proiect

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE ÎN MUNICIPIUL ARAD

întocmit

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

Verificat

Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU

__


Umpluturi


Argilă prăfoasă, tare


IDROMCONSCTNUmpluturi


Praf nisipos, tare


S.C. DROMCONS S.R L Laborator da analize și încercări tn construcții - grad II _Au1onza|le nr. 3357/2 tj6?n 18

Profilul forajului F3                    | Anexa 3.3

S.C. DROMCONS S R L.

Amplasament


Cartierul Aradul Nou - Zona din apropierea intersecției cu str.

Popa Șapcă, pe Calea Timișorii - nr. CF 351049

Beneficiar


MUNICIPIUL ARAD


ProiectUmpluturi


Argilă prăfoasă, tare


S.C. DROMCONS S.R.L. Laborator de analize și încercări in construcții-grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018

Profilul forajului F4

Anexa 3.4

S.C. DROMCONS S.R.L.

Amplasament

Cartier Bujac - Str. Independenței - în capătul stadionului de fotbal - nr. CF 348978

Beneficiar

MUNICIPIUL ARAD

Proiect

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE ÎN MUNICIPIUL ARAD

întocmit

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

Verificat

Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU

CTNUmpluturi


Praf nisipos, tare


S.C. DROMCONS S.R.L, Laborator da analiza și încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018


Amplasament


Profilul forajului F5                   | Anexa 3.5

S.C. DROMCONS S.R.L.__________________

Calea Victoriei - Zona Uta - în apropierea de fântâna arteziană - nr. CF 349649


Beneficiar


Proiect


MUNICIPIUL ARAD

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE ÎN MUNICIPIUL ARAD


CTN

0,00 m

Umpluturi

0.40 m

Argilă, plastic vârtoasă, cu concrețiuni calcaroase

2.00 m

S.C. OROMCONS S.R.L. Laoorator de analize $1 încercări In construcții • grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2010

Profilul forajului F6

Anexa 3.6

S.C. DROMCONS S.R.L.

Amplasament

Cartier Alfa - str. Tunarilor - La intersecția străzilor Tunarilor și Luceafărului - nr. CF 351649

Beneficiar

MUNICIPIUL ARAD

Proiect

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE ÎN MUNICIPIUL ARAD

întocmit

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

Verificat

Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU

4S>

DROMCONS


S.C. DROMCONS S.R.L. Laborator de analize și Încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018

Profilul forajului F7                 |        Anexa 3.7

S.C. DROMCONS S.R.L.

Amplasament

Zona centru - Podgoria (Cartier Centru) - în apropierea sensului giratoriu - nr. CF 350550

Beneficiar

MUNICIPIUL ARAD

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE ÎN MUNICIPIUL ARAD

DROMCONSUmpluturi


S.C. DROMCONS S.R.L. Laborator da analize șl încercări In construcții • grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018


Amplasament


Profilul forajului F8                 | Anexa 3.8

S.C. DROMCONS S.R.L,

Parcul Sfânta Maria - Micălaca Paralel cu strada Beiuș - nr. CF 342477


Beneficiar


Proiect


MUNICIPIUL ARAD

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE ÎN MUNICIPIUL ARADUmpluturi


Praf nisipos, plastic vârtosIdromcons


S.C. DROMCONS S.R.L. Laborator de analize $1 încărcări în construcții • grad II Autorizație nr. 3357/21.06.201 •

Profilul forajului F9

Anexa 3.9

S.C. DROMCONS S.R.L.

Amplasament

Parcul Reconcilierii Romano - Maghiare - în zona intersecției străzilor P-ța Pompierilor și Vârful cu Dor - nr. CF 345695

Beneficiar

MUNICIPIUL ARAD

Proiect

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE ÎN MUNICIPIUL ARAD

întocmit

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

Verificat

Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU

-

S.C. DROMCONS S.R.L. Lanorator de analize $1 încercări in construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018

Profilul forajului F10

Anexa 3.10

S.C. DROMCONS S.R.L.

Amplasament

Ștrandul Neptun Zona de intrare în parcarea auto principal, dinspre podul Traian

Beneficiar

MUNICIPIUL ARAD

Proiect

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE ÎN MUNICIPIUL ARAD

întocmit

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

Verificat

Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU


Idromcons


Mersul determinării

Epruveta

1

2

3

Recipient nr.

1

2

3

Masa proba umedă + tara mu (g)

140.26

139.60

140.18

Masa proba uscată + tara md (g)

120.38

119.96

120.50

Tara mc (g)

40.20

39.41

40.07

mu - md (g)

19.88

19.64

19.68

md - mc (g)

80.18

80.55

80.43

w%=[(mu-md)/(md-mc)]*100

24.79

24.38

24.47

Media rezultatelor

24.55

S.C. DROMCONS SR.L.

Laborator de analize și încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018

loc. Arad, str. Gheorghe Ciuhandru, nr. 3, et. 1, ap. 2, jud. Arad

ANEXA 4.1 la raportul de incercare nr. 200-1 din 26.11.2019

S.C. DROMCONS S.R.L. Laborator de analize și Încercări în construcții • grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018

Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.

Nr. buletin 200-1/2019

Conform: PO - GTF - 02

Anexa 4.1

Data: 26.11.2019

S.C. DROMCONS S.R.L.

Amplasament

Parcul Mihai Eminescu - Zona din fața liceului Economic - nr. CF

344416

Beneficiar

Municipiul Arad

Proiect

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE IN MUNICIPIUL ARAD

întocmit

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

Verificat

Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU

Mersul determinării

Epruveta

1

2

3

Recipient nr.

1

2

3

Masa proba umedă + tara mu (g)

140.02

139.96

140.59

Masa proba uscată + tara md (g)

125.40

125.46

125.95

Tara mc(g)

39.91

39.92

40.25

mu - md (g)

14.62

14.50

14.64

md - mc (g)

85.49

85.54

85.70

w%=[(mu-md)/(md-mc)]*100

17.10

16.95

17.08

Media rezultatelor

17.05

S.C. DROMCONS SR L.

Laborator de analize și încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018

loc. Arad, str. Gheorghe Ciuhandru, nr. 3, et. 1, ap. 2, jud. Arad

ANEXA 4.2 la raportul de incercare nr. 200-2 din 26.11.2019

S.C. DROMCONS S.R.L. Laborator de analize și încercări in construcții • grad II Autorizație nr. 3357/21.06.201»

Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.

Nr. buletin 200-2/2019

Conform: PO - GTF - 02

Anexa 4.2

Data: 26.11.2019

S.C. DROMCONS S.R.L.

Amplasament

Cartierul Micălaca - B-dul N. Titulescu, zona sensului giratoriu - nr. CF 349820

Beneficiar

Municipiul Arad

Proiect

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE IN MUNICIPIUL ARAD

întocmit

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

v   --

Verificat

Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU

Mersul determinării

Epruveta

1

2

3

Recipient nr.

1

2

3

Masa proba umedă + tara mu (g)

190.41

190.40

190.53

Masa proba uscată + tara md (g)

178.16

179.04

177.91

Tara mc(g)

40.23

39.94

40.18

mu - md (g)

12.25

11.36

12.62

md - mc (g)

137.93

139.10

137.73

w%=[(mu-md)/(md-mc)]*100

8.88

8.17

9.16

Media rezultatelor

8.74

S.C. DROMCONS SR.L.

Laborator de analize și încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018

loc. Arad, str. Gheorghe Ciuhandru, nr. 3, et. 1, ap. 2, jud. Arad

ANEXA 4.3 la raportul de incercare nr. 200-3 din 26.11.2019

S.C. DROMCONS S.R.L. Laborator da analize și încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2011

Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.

Nr. buletin 200-3/2019

Conform: PO - GTF - 02

Anexa 4.3

Data: 21.11.2019

S.C. DROMCONS S.R.L.

Amplasament

Cartierul Aradul Nou - Zona din apropierea intersecției cu str. Popa Șapcă, pe Calea Timișorii - nr. CF 351049

Beneficiar

Municipiul Arad

Proiect

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE IN MUNICIPIUL ARAD

întocmit

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

Verificat

Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU

Mersul determinării

Epruveta

1

2

3

Recipient nr.

1

2

3

Masa proba umedă + tara mu (g)

139.53

139.99

140.15

Masa proba uscată + tara md (g)

123.96

124.24

124.31

Tara mc(g)

39.68

39.80

40.21

mu - md (g)

15.57

15.75

15.84

md - mc (g)

84.28

84.44

84.10

w%=[(mu-md)/(md-mc)]*100

18.47

18.65

18.83

Media rezultatelor

18.65

S.C. DROMCONS SR L.

Laborator de analize și încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018

loc. Arad, str. Gheorghe Ciuhandru, nr. 3, et. 1, ap. 2, jud. Arad

ANEXA 4.4 la raportul de incercare nr. 200-4 din 26.11.2019

S.C. DROMCONS S.R.L. Laborator de analize șl încercări In construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018

Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.

Nr. buletin 200-4/2019

Conform: PO - GTF - 02

Anexa 4.4

Data: 26.11.2019

S.C. DROMCONS S.R.L.

Amplasament

Cartier Bujac - Str. Independenței - In capătul stadionului de fotbal -nr. CF 348978

Beneficiar

Municipiul Arad

Proiect

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE IN MUNICIPIUL ARAD

întocmit

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

Verificat

Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU

Mersul determinării

Epruveta

1

2

3

Recipient nr.

1

2

3

Masa proba umedă + tara mu (g)

178.69

182.01

180.77

Masa proba uscată + tara md (g)

167.25

170.69

169.25

Tara mc(g)

39.87

39.77

40.08

mu - md (g)

11.44

11.32

11.52

md - mc (g)

127.38

130.92

129.17

w%=[(mu-md)/(md-mc)]*100

8.98

8.65

8.92

Media rezultatelor

8.85

S.C. DROMCONS SR.L.

Laborator de analize și încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018

loc. Arad, str. Gheorghe Ciuhandru, nr. 3, et. 1, ap. 2, jud. Arad

ANEXA 4.5 la raportul de incercare nr. 200-5 din 26.11.2019

S.C. DROMCONS S.R.L. Laborator da analize șl încercări în construcții • grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2016

Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.

Nr. buletin 200-5/2019

Conform: PO - GTF - 02

Anexa 4.5

Data: 26.11.2019

S.C. DROMCONS S.R.L.

Amplasament

Calea Victoriei - Zona Uta - In apropierea de fântâna arteziană - nr.

CF 349649

Beneficiar

Municipiul Arad

Proiect

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE IN MUNICIPIUL ARAD

întocmit

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

Verificat

Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU

Mersul determinării

Epruveta

1

2

3

Recipient nr.

1

2

3

Masa proba umedă + tara mu (g)

190.10

190.12

190.16

Masa proba uscată + tara md (g)

165.51

164.87

165.70

Tara mc(g)

39.66

39.64

39.99

mu - md (g)

24.59

25.25

24.46

md - mc (g)

125.85

125.23

125.71

w%=[(mu-md)/(md-mc)]*100

19.54

20.16

19.46

Media rezultatelor

19.72

S.C. DROMCONS SR.L.

Laborator de analize și încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018

loc. Arad, str. Gheorghe Ciuhandru, nr. 3, et. 1, ap. 2, jud. Arad

ANEXA 4.6 la raportul de încercare nr. 200-6 din 26.11.2019

S.C. DROMCONS S.R.L. Laborator de analize țl încercări în construcții • grad II Autorizație nr, 3357/21.06.2018

Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.

Nr. buletin 200-6/2019

Conform: PO - GTF - 02

Anexa 4.6

Data: 26.11.2019

S.C. DROMCONS S.R.L.

Amplasament

Cartier Alfa - str. Tunarilor - La intersecția străzilor Tunarilor și Luceafărului - nr. CF 351649

Beneficiar

Municipiul Arad

Proiect

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE IN MUNICIPIUL ARAD

întocmit

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

Verificat

Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU

Mersul determinării

Epruveta

1

2

3

Recipient nr.

1

2

3

Masa proba umedă + tara mu (g)

139.52

135.32

137.94

Masa proba uscată + tara md (g)

129.04

125.04

128.22

Tara mc (g)

39.33

39.64

39.42

mu - md (g)

10.48

10.28

9.72

md - mc (g)

89.71

85.40

88.80

w%=[(mu-md)/(md-mc)]*100

11.68

12.04

10.95

Media rezultatelor

11.56

S.C. DROMCONS SR L.

Laborator de analize și încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018

loc. Arad, str. Gheorghe Ciuhandru, nr. 3, et. 1, ap. 2, jud. Arad

ANEXA 4.7 la raportul de incercare nr. 200-7 din 26.11.2019

S.C. DROMCONS S.R.L. Laboialor da analize «I încercări In construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018

Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.

Nr. buletin 200-7/2019

Conform: PO - GTF - 02

Anexa 4.7

Data: 26.11.2019

S.C. DROMCONS S.R.L.

Amplasament

Zona centru - Podgoria (Cartier Centru) - In apropierea sensului giratoriu - nr. CF 350550

Beneficiar

Municipiul Arad

Proiect

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE IN MUNICIPIUL ARAD

întocmit

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

Verificat

Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU

Mersul determinării

Epruveta

1

2

3

Recipient nr.

1

2

3

Masa proba umedă + tara mu (g)

139.55

140.88

138.79

Masa proba uscată + tara md (g)

121.81

123.05

120.92

Tara mc(g)

39.73

40.25

39.62

mu - md (g)

17.74

17.83

17.87

md - mc (g)

82.08

82.80

81.30

w%=[(mu-md)/(md-mc)]*100

21.61

21.53

21.98

Media rezultatelor

21.71

S.C. DROMCONS SR L.

Laborator de analize și încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018

loc. Arad, str. Gheorghe Ciuhandru, nr. 3, et. 1, ap. 2, jud. Arad

ANEXA 4.8 la raportul de incercare nr. 192-8 din 26.11.2019

S.C. DROMCONS S.R.L. Laborator da analiza șl încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018

Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.

Nr. buletin 200-8/2019

Conform: PO - GTF - 02

Anexa 4.8

Data: 21.11.2019

S.C. DROMCONS S.R.L.

Amplasament

Parcul S

fanta Maria - Micălaca Paralel cu strada Beiuș - nr. CF 342477

Beneficiar

Municipiul Arad

Proiect

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE IN MUNICIPIUL ARAD

întocmit

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

Verificat

Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU

Mersul determinării

Epruveta

1

2

3

Recipient nr.

1

2

3

Masa proba umedă + tara mu (g)

140.26

139.60

140.18

Masa proba uscată + tara md (g)

120.38

119.96

120.50

Tara mc(g)

40.20

39.41

40.07

mu - md (g)

19.88

19.64

19.68

md - mc (g)

80.18

80.55

80.43

w%=[(mu-md)/(md-mc)]*100

24.79

24.38

24.47

Media rezultatelor

24.55

S.C. DROMCONS SR L.

Laborator de analize și încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018

loc. Arad, str. Gheorghe Ciuhandru, nr. 3, et. 1, ap. 2, jud. Arad

ANEXA 4.9 la raportul de incercare nr. 200-9 din 26.11.2019

S.C. DROMCONS S.R.L. Laborator da analiza șl încărcări In construcții ■ grad II Autorizație nr. 3357/21.06.20U

Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.

Nr. buletin 200-9/2019

Conform: PO - GTF - 02

Anexa 4.9

Data: 26.11.2019

S.C. DROMCONS S.R.L.

Amplasament

Parcul străzi

Reconcilierii Romano - Maghiare - In zona intersecției or P-ța Pompierilor și Vârful cu Dor - nr. CF 345695

Beneficiar

Municipiul Arad

Proiect

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE IN MUNICIPIUL ARAD

întocmit

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

Verificat

Dpi Ing. Adrian PRAHOVEANU

Mersul determinării

Epruveta

1

2

3

Recipient nr.

1

2

3

Masa proba umedă + tara mu (g)

140.26

139.60

140.18

Masa proba uscată + tara md (g)

120.38

119.96

120.50

Tara mc(g)

40.20

39.41

40.07

mu - md (g)

19.88

19.64

19.68

md - mc (g)

80.18

80.55

80.43

w%=[(mu-md)/(md-mc)]*100

24.79

24.38

24.47

Media rezultatelor

24.55

S.C. DROMCONS SR L.

Laborator de analize și încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018

loc. Arad, str. Gheorghe Ciuhandru, nr. 3, et. 1, ap. 2, jud. Arad

ANEXA 4.10 la raportul de incercare nr. 200-10 din 26.11.2019

S.C. DROMCONS S.R.L Laborator de analize și încercări In construcții • grad II Autorizație nr. 3357/21,06 2018

Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.

Nr. buletin 200-10/2019

Conform: PO - GTF - 02

Anexa 4.10

Data: 26.11.2019

S.C. DROMCONS S.R.L.

Amplasament

Parcul Mihai Eminescu - Zona din fața liceului Economic - nr. CF

344416

Beneficiar

Municipiul Arad

Proiect

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE IN MUNICIPIUL ARAD

întocmit

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

Verificat

Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU

" 1       <banatSC Dromcons SRL

1’uih.t de lucru: Arad. str. Gheorglie Ciulundni. numărul 3. etaj 1, apartament 2 Mobil: 0743.119.667 Tel fix: 0357.804.071 Fax: 0357.437 554

\w-ww.droineoai.m Email: otlice-rr dromcons.ro

O| \ II IIXK \ l\ < OXMRI < III OMI ttll (.1 olt nxtl I O M\s< kAioiu tOI«H.t: \» l< I

Determinarea limitei superioare de plasticitate - Anexa 5.1

(F1 - P1 -0.8m)Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. _____________S au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru._____________

Nr.buletin 200-1/2019 |   Conform: PO - GTF -14

Anexa 5.1

Data: 26.11.2019                S.C. DROMCONS S.R.L.

Amplasament

Parcul Mihai Eminescu - Zona din fața liceului Economic - nr. CF 344416

Beneficiar

Municipiul Arad

Proiect

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE IN MUNICIPIUL ARAD

întocmit

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

Verificat

Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU

Determinarea limitei superioare de plasticitate - Anexa 5.2 (F2 - P1 - 0.8m)

Declarăm pe proptie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. _____________S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru._____________

Nr.buletin 200-2/2019 | Conform: PO - GTF -14

Anexa 5.2

Dala: 26.11.2019               SC. DROMCONS S R L.

Amplasament

Cartierul Micălaca - B-dul N. Titulescu, zona sensului giratoriu -nr. CF 349820

Beneficiar

Municipiul Arad

Proiect

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE IN MUNICIPIUL ARAD

întocmit

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

Verificat

Dpi. Ing Adrian PRAHOVEANU


banatSC Dromcons SRL

Punct de lucru. Arad, str. Gheorglte Ciuhandru. numărul 3. etaj I. apartament 2 Mobil: 0743.119.667

Tel fix: 0357.804.071 Fax: 0357.437.554

'■ v.e-. S-r. • I m.iil vili CC «<1i • «sr.vti ■ r • «

Al \ II HM» Ux OSMItl <111 O ■•II OII <.i OII IIM( I O MM RUOKI lOI’ot.KAl I» I

Determinarea limitei superioare de plasticitate - Anexa 5.3 (F3 - P1 - 0.8m)Decl.ir.3tn pe proprie răspundere că încercările nu au lost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.

Nr.buletin 200-3/2019 | Conform: PO - GTF -14

Anexa 5.3

Data: 26.11.2019                  S.C. DROMCONS S.R.L.

Amplasament

Cartierul Aradul Nou - Zona din apropierea intersecției cu str. Popa Șapcă, pe Calea Timisorii - nr. CF 351049

Beneficiar

Municipiul Arad

Proiect

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE IN MUNICIPIUL ARAD

întocmit

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

Verificat

Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU


tonat


SC Dromcons SRL

l'uiicl de lucru: Arad. Mr. Ghcorghe Citlhandru. numărul 3. etaj I, apartament 2

Mobil: 0743.119.667

Tel fix: 0357.804.071

Eax: 0357.437.554

0\ww.div»h:oiM.n» Email; onicefo'dromcons.iv \xi \ ti nxK if.xcoNsnu ( ui o sii im(.Hiii.it.xK i o ru<»ki iohh.i:un t

Determinarea limitei superioare de plasticitate - Anexa 5.4

(F4 - P1 - 0.8m)Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. _____________S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru._____________

Nr.buletin 200-4/2019 |   Conform: PO - GTF -14

Anexa 5.4

Data: 26.11

.2019               S.C. DROMCONS S.R.L.

Amplasament

Cartier Bujac - Str. Independenței - In capătul stadionului de fotbal - nr. CP 348978

Beneficiar

Municipiul Arad

Proiect

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE IN MUNICIPIUL ARAD

întocmit

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

Verificat

Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANUSC Dromcons SRL

Punct de lucru: .Arad, xtr. Glicorghc Ciuhnndm. numărul 3. etaj I. apartament 2 Mobil: 07-43.119.667 Tel fix: 0357.804.071 Fax: 0357.437.554

ww.dromcons n» Email: ofiiixfrrdromcons.ro >

\x» \ ii nxn \ 1\ < osMiu < iii o sn ihici ou iixh i o iiimiiUoki înrot.u\iic •

Determinarea limitei superioare de plasticitate - Anexa 5.5

(F5 - P1 - 0.8m)Declarăm pe proprie răspundere câ încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.

Nr.buletin 200-5/2019 |   Conform. PO - GTF -14

Anexa 5.5

Data: 26.11.2019                S.C. DROMCONS S R L.

Amplasament

Calea Victoriei - Zona Uta - In apropierea de fântâna arteziană -nr. CF 349649

Beneficiar

Municipiul Arad

Proiect

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE IN MUNICIPIUL ARAD

întocmit

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

Verificat

Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU

——SC Dromcons SRL

IhiiKt de lucru: Antd, str. Gheorghe Ciuhandni. numărul 3. etaj I, apartament 2

Mobil: 0743.119.667

Tel fix: 0357.804.071

l ax: 0357.437.554 ^țvww.drgnKoavro Email: olficc'Tfdrwncorts.ro j

l\’| VllllMC iix ( < IXM’HI < iii O II nit I.KHHIM' i OM V»l K VIORI toriX.R \l h I

Determinare:) limitei superioare de plasticitate Anexa !>.(’>

(F6 - P1 - 0.8m)Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.

Nr.buletin 200-6/2019 | Conform: PO ■ GTF -14

Anexa 5.6

Data: 26.11.2019                S.C. DROMCONS S.R.L.

Amplasament

Cartier Alfa - str. Tunarilor - La intersecția străzilor Tunarilor și Luceafărului - nr. CF 351649

Beneficiar

Municipiul Arad

Proiect

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE IN MUNICIPIUL ARAD

întocmit

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

Verificat

Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU

Determinarea limitei superioare de plasticitate - Anexa 5.7

(F7- P1 -0.8m)

Declarăm pe proprie răspundere câ încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. _____________S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru._____________

Nr.buletin 200-7/2019 | Conform: PO - GTF - 14

Anexa 5.7

Data: 26.11.2019                S C. DROMCONS S.R.L.

Amplasament

Zona centru - Podgoria (Cartier Centru) - In apropierea sensului giratoriu - nr. CF 350550

Beneficiar

Municipiul Arad

Proiect

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE IN MUNICIPIUL ARAD

întocmit

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

Verificat

Dpi Ing. Adrian PRAHOVEANU


tonotSC Dromcons SRL

l’WKf «ic lucni: .Araci, Mr. Ghcorghc Chihandru.

num jiul 3. etaj 1. apartament 2 Mobil: 0743.119.667

Tel fix: O357.8O4.O7l Fax: 0357.437.554 wMiv.dromcom ro Email: onice'frdronțeonȘjTO .

\xj \ ii iisic â f.x<(ix’siiu t in o su iiiigi oi) ii.xkt o uam itKioKi «oroi.Kxiii i

Determinarea limitei superioare de plasticitate - Anexa 5.8

(F8- P1 -0.8m)


Mersul determinării

Epruveta

1

2

Recipient nr.

1

2

Masa proba umedă + tara mu (g)

23.36

20.71

Masa proba uscată + tara rrw (g)

19.51

17.25

Tara mc(g)

10.11

10.14

mu - m<i (g)

3.85

3.46

md - mc (g)

9.40

7.11

w%=[(mu-md)/(md-mc))' 100

40.96

48.66

Lovituri (Cassagrande)

37

8

Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. _____________S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru._____________

Nr.buletin 200-8/2019 | Conform PO - GTE -14

Anexa 5.8

Data: 26.11.2019                S.C. DROMCONS S R L.

Amplasament

Parcul Sfânta Maria - Micălaca Paralel cu strada Beiuș - nr. CF 342477

Beneficiar

Municipiul Arad

Proiect

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE IN MUNICIPIUL ARAD

întocmit

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

Verificat

Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU


SC Dromcons SRL

Ihinct de lucni: . Vad, Mr. Glscorghc Ciuhandni, tiunUrul 3. etaj I, apartament 2 Mobil: 0743.119.667 Tel fix: 0357.804.071 Fax: 0357.437.554

^WMw.dmmeoțK ro Email: oflice'Â'dromcoiis m


••II DlK.tOII UNICI O M\M |<\|«»K| HH t II .1! \i l< 1


Determinarea limitei superioare de plasticitate - Anexa 5.9

(F9- P1 - 0.8m)Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. _____________S au utilizat metode de anjliță conform procedurilor tehnice de lucru._____________

Nr.buletin 200-9/2019 | Conform: PO - GTF -14

Anexa 5.9

Data: 26.11.2019                S C. DROMCONS S.R.L.

Amplasament

Parcul Reconcilierii Romano - Maghiare - In zona Intersecției străzilor P-ța Pompierilor și Vârful cu Dor - nr. CF 345695

Beneficiar

Municipiul Arad

Proiect

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE IN MUNICIPIUL ARAD

întocmit

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

Verificat

Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU


SC Dromcons SRL

Ihmct de lucru: .Arad, str. GheorgJw Ciuluudru. numărul 3, etaj 1, apartament 2 Mobil: 0743.119.667 Tel fix: O357.8O I.O7I Fax: 0357.437.554

^wttw.dtwncoQsn» l.mail: olltce'trdroiiicoqvro


Sil DII Cil (HI llXlt 1 O MIM IlUoKI rOIOGKAJ U I


Determinarea limitei superioare de plasticitate - Anexa 5.10

(F10-P1 -0.8m)Numărul de lovituri


S.C. DROMCONS S.R L

Laborator oe aMlize-șrfnc«rcări in construcții • grad II Autorizație nr.3357/21.06.2018

formă.

Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiude (fPTtfri _____________S-au ulilu.it metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.

Nr.buletin 200-10/2019 | Conform: PO - GTF -14

Anexa 5.10

Data: 26.11.2019                S.C. DROMCONS S.R.L.

Amplasament

Parcul Mihai Eminescu - Zona din fața liceului Economic - nr. CF 344416

Beneficiar

Municipiul Arad

Proiect

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE IN MUNICIPIUL ARAD

întocmit

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

Verificat

Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU

Mersul determinării

Epruveta

1

2

Recipient nr.

1

2

Masa proba umedă + tara mu (g)

12.87

12.97

Masa proba uscată + tara md (g)

12.33

12.42

Tara mc(g)

10.06

10.07

mu - md (g)

0.54

0.55

md - mc (g)

2.27

2.35

w%=[(mu-md)/(md-mc)]*100

23.79

23.40

Media rezultatelor

23.60

S.C. DROMCONS SR.L

Laborator de analize și încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018

loc. Arad, str. Gheorghe Ciuhandru, nr. 3, et. 1, ap. 2, jud. Arad

ANEXA 6.1 la raportul de incercare nr. 200-1 din 26.11.2019

S.C. DROMCONS S.R.L. Laborator da analize $i încercări In construcții • grad II Autorizație nr. 3357/2’.06.2Gl8

Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.

Nr. buletin 200-1/2019

Conform: PO - GTF - 03

Anexa 6.1

Data: 26.11.2019

S.C. DROMCONS S.R.L.

Amplasament

Parcul Mthai Eminescu - Zona din fața liceului Economic - nr. CF

344416

Beneficiar

Municipiul Arad

Proiect

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE ÎN MUNICIPIUL ARAD

întocmit

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

Verificat

Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU

Mersul determinării

Epruveta

1

2

Recipient nr.

1

2

Masa proba umedă + tara mu (g)

12.12

12.27

Masa proba uscată + tara md (g)

11.76

11.89

Tara mc(g)

10.09

10.09

mu - md (g)

0.36

0.38

md - mc (g)

1.67

1.80

w%=[(mu-md)/(md-mc)]*100

21.56

21.11

Media rezultatelor

21.33

S.C. DROMCONS SR.L.

Laborator de analize și încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018

loc. Arad, str. Gheorghe Ciuhandru, nr. 3, et. 1, ap. 2, jud. Arad

ANEXA 6.2 la raportul de incercare nr. 200-2 din 26.11.2019

S.C. DROMCONS S.R.L.

Laborator de analize și încercări in construcții - grad II

Autorizație nr. 3357/21.06jote

Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.

Nr. buletin 200-2/2019

Conform: PO - GTF - 03

Anexa 6.2

Data: 26.11.2019

S.C. DROMCONS S.R.L.

Amplasament

Cartierul Micălaca - B-dul N. Titulescu, zona sensului giratoriu - nr. CF

349820

Beneficiar

Municipiul Arad

Proiect

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE ÎN MUNICIPIUL ARAD

întocmit

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

Verificat

Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU

Mersul determinării

Epruveta

1

2

Recipient nr.

1

2

Masa proba umedă + tara mu (g)

12.44

12.46

Masa proba uscată + tara md (g)

12.00

12.00

Tara mc(g)

10.16

10.04

mu - md (g)

0.44

0.46

md - mc (g)

1.84

1.96

w%=[(mu-md)/(md-mc)]*100

23.91

23.47

Media rezultatelor

23.69

S.C. DROMCONS SR.L.

Laborator de analize și încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018

loc. Arad, str. Gheorghe Ciuhandru, nr. 3, et. 1, ap. 2, jud. Arad

ANEXA 6.3 la raportul de incercare nr. 200-3 din 26.11.2019

S.C. DROMCONS S.R.L. Laborator do analize $l încercări în construcfil • grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2016

Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.

Nr. buletin 200-3/2019

Conform: PO - GTF - 03

Anexa 6.3

Data: 26.11.2019

S.C. DROMCONS S.R.L.

Amplasament

Cartierul Aradul Nou - Zona din apropierea intersecției cu str. Popa Șapcă, pe Calea Timișorii - nr. CF 351049

Beneficiar

Municipiul Arad

Proiect

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE ÎN MUNICIPIUL ARAD

întocmit

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

c

Verificat

Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU

Mersul determinării

Epruveta

1

2

Recipient nr.

1

2

Masa proba umedă + tara mu (g)

12.39

13.00

Masa proba uscată + tara md (g)

11.99

12.48

Tara mc (g)

10.15

10.08

mu - md (g)

0.40

0.52

md - mc (g)

1.84

2.40

w%=[(mu-md)/(md-mc)]*100

21.74

21.67

Media rezultatelor

21.70

S.C. DROMCONS SR.L

Laborator de analize și încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018 ’

loc. Arad, str. Gheorghe Ciuhandru, nr. 3, et. 1, ap. 2, jud. Arad

ANEXA 6.4 la raportul de incercare nr. 200-4 din 26.11.2019

,S.C. DROMCONS S.R.L. țLa&oratorda analize ;l încercări

■ in construcții • grad II

Autorizație nn 3357/21.06.201B

Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.

Nr. buletin 200-4/2019

Conform: PO - GTF - 03

Anexa 6.4

Data: 26.11.2019

S.C. DROMCONS S.R.L.

Amplasament

Cartier Bujac - Str. Independenței - In capătul stadionului de fotbal -nr. CF 348978

Beneficiar

Municipiul Arad

Proiect

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE ÎN MUNICIPIUL ARAD

întocmit

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

Verificat

Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU

Mersul determinării

Epruveta

1

2

Recipient nr.

1

2

Masa proba umedă + tara mu (g)

18.27

17.66

Masa proba uscată + tara md (g)

16.73

16.25

Tara mc(g)

10.02

10.04

mu - md (g)

1.54

1.41

md - mc (g)

6.71

6.21

w%=[(mu-md)/(md-mc)]*100

22.95

22.71

Media rezultatelor

22.83

S.C. DROMCONS SR L.

Laborator de analize și încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018

loc. Arad, str. Gheorghe Ciuhandru, nr. 3, et. 1, ap. 2, jud. Arad

ANEXA 6.5 la raportul de incercare nr. 200-5 din 26.11.2019


.Ș-C- Dr°MCONs^ pT

^^Io,deana)i? ^ S-H.L.

A 'nconstrucții-u ca!, -^i!^L3357/2i.0b 20,e I

Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.

Nr. buletin 200-5/2019

Conform: PO - GTF - 03

Anexa 6.5

Data: 26.11.2019

S.C. DROMCONS S.R.L.

Amplasament

Calea Victoriei - Zona Uta - în apropierea de fântâna arteziană - nr. CF 349649

Beneficiar

Municipiul Arad

Proiect

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE ÎN MUNICIPIUL ARAD

întocmit

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

Verificat

Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU

Mersul determinării

Epruveta

1

2

Recipient nr.

1

2

Masa proba umedă + tara mu (g)

13.06

11.87

Masa proba uscată + tara md (g)

12.58

11.59

Tara mc(g)

10.07

9.95

mu - md (g)

0.48

0.28

md - mc (g)

2.51

1.64

w%=[(mu-md)/(md-mc)]*100

19.12

17.07

Media rezultatelor

18.10

S.C. DROMCONS SR L.

Laborator de analize și încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018

loc. Arad, str. Gheorghe Ciuhandru, nr. 3, et. 1, ap. 2, jud. Arad

ANEXA 6.6 la raportul de incercare nr. 200-6 din 26.11.2019

Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.

Nr. buletin 200-6/2019

Conform: PO - GTF - 03

Anexa 6.6

Data: 26.11.2019

S.C. DROMCONS S.R.L.

Amplasament

Cartier Alfa - str. Tunarilor - La intersecția străzilor Tunarilor și Luceafărului - nr. CF 351649

Beneficiar

Municipiul Arad

Proiect

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE ÎN MUNICIPIUL ARAD

întocmit

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

Verificat

Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU

Mersul determinării

Epruveta

1

2

Recipient nr.

1

2

Masa proba umedă + tara mu (g)

12.80

12.25

Masa proba uscată + tara md (g)

12.30

11.91

Tara mc (g)

9.96

10.13

mu - md (g)

0.50

0.34

md - mc (g)

2.34

1.78

w%=[(mu-md)/(md-mc)]*100

21.37

19.10

Media rezultatelor

20.23

S.C. DROMCONS SR L.

Laborator de analize și încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018

loc. Arad, str. Gheorghe Ciuhandru, nr. 3, et. 1, ap. 2, jud. Arad

ANEXA 6.7 la raportul de incercare nr. 200-7 din 26.11.2019


Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.

Nr. buletin 200-7/2019

Conform: PO - GTF - 03     |     Anexa 6.7

Data: 26.11.2019

S.C. DROMCONS S.R.L.

Amplasament

Zona centru - Podgoria (Cartier Centru) - în apropierea sensului giratoriu - nr. CF 350550

Beneficiar

Municipiul Arad

Proiect

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE ÎN MUNICIPIUL ARAD

întocmit

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

Verificat


Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU

Mersul determinării

Epruveta

1

2

Recipient nr.

1

2

Masa proba umedă + tara mu (g)

11.48

11.74

Masa proba uscată + tara md (g)

11.20

11.45

Tara mc(g)

9.90

10.10

mu - md (g)

0.28

0.29

md - mc (g)

1.30

1.35

w%=[(mu-md)/(md-mc)]*100

21.54

21.48

Media rezultatelor

21.51

S.C. DROMCONS SR.L.

Laborator de analize și încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018

loc. Arad, str. Gheorghe Ciuhandru, nr. 3, et. 1, ap. 2, jud. Arad

ANEXA 6.8 la raportul de incercare nr. 200-8 din 26.11.2019

ÎS'5' DRomcons s R~î~ lL^'abrdaanall> 7-^-L fn«’nslruC|ii ;ad^rcafi

nr. 3357^l.Q^?nit,

Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.

Nr. buletin 200-8/2019

Conform: PO - GTF - 03

Anexa 6.8

Data: 26.11.2019

S.C. DROMCONS S.R.L.

Amplasament

Parcul Sfânta Maria - Micălaca Paralel cu strada Beiuș - nr. CF

342477

Beneficiar

Municipiul Arad

Proiect

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE ÎN MUNICIPIUL ARAD

întocmit

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

Verificat

Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU

l        —

Mersul determinării

Epruveta

1

2

Recipient nr.

1

2

Masa proba umedă + tara mu (g)

12.87

12.97

Masa proba uscată + tara md (g)

12.33

12.42

Tara mc(g)

10.06

10.07

mu - md (g)

0.54

0.55

md - mc (g)

2.27

2.35

w%=[(mu-md)/(md-mc)]*100

23.79

23.40

Media rezultatelor

23.60

S.C. DROMCONS SR.L.

Laborator de analize și încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018

loc. Arad, str. Gheorghe Ciuhandru, nr. 3, et. 1, ap. 2, jud. Arad

ANEXA 6.9 la raportul de incercare nr. 200-9 din 26.11.2019


S.C. DROMCONS S H 7 Laborator do analizs 5i începi

Auto

Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.

Nr. buletin 200-9/2019

Conform: PO - GTF - 03

Anexa 6.9

Data: 26.11.2019

S.C. DROMCONS S.R.L.

Amplasament

Parcul Reconcilierii Romano - Maghiare - In zona intersecției străzilor P-ța Pompierilor și Vârful cu Dor - nr. CF 345695

Beneficiar

Municipiul Arad

Proiect

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE ÎN MUNICIPIUL ARAD

întocmit

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

Verificat

Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU

Mersul determinării

Epruveta

1

2

Recipient nr.

1

2

Masa proba umedă + tara mu (g)

12.87

12.97

Masa proba uscată + tara md (g)

12.33

12.42

Tara mc(g)

10.06

10.07

mu - md (g)

0.54

0.55

md - mc (g)

2.27

2.35

w%=[(mu-md)/(md-mc)]*100

23.79

23.40

Media rezultatelor

23.60

S.C. DROMCONS SR L.

Laborator de analize și încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018

loc. Arad, str. Gheorghe Ciuhandru, nr. 3, et. 1, ap. 2, jud. Arad

ANEXA 6.10 la raportul de încercare nr. 200-10 din 21.11.2019


s.c. dromcons^^T Laborator de analize și întări f 'nconstruclil-g^T 1 -Jl!^’e21L3357/2,.O6 2O1S

Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.

Nr. buletin 200-10/2019

Conform: PO - GTF - 03

Anexa 6.10

Data: 26.11.2019

S.C. DROMCONS S.R.L.

Amplasament

Parcul Mihai Eminescu - Zona din fața liceului Economic - nr. CF

344416

Beneficiar

Municipiul Arad

Proiect

AMPLASARE DE PANOURI INFO-METEO Șl ALTE AFISAJE ÎN MUNICIPIUL ARAD

întocmit

Dpi. Ing. Daniel ȚOLE

Verificat

Dpi. Ing. Adrian PRAHOVEANU

ANEXA 7.1 la raportul de incercare nr. 200-1 din 26.11.2019


CURBA GRANULOMETRICĂ


Nr. buletin. 200-1/2019

Șantierul: IParcul Mihai Eminescu - Zona din fața liceului Economic - nr. CF 344416

Sondaj nr. FI

Proba nr.Pl

Adâncimea: 0.80 m

Data: 26.11.2019

Conform: PO - GTF - 04


Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.ANEXA 7.2 la raportul de incercare nr. 200-1 din 26.11.2019


Nr. buletin. 200-1/2019

Șantierul: Parcul Mihai Eminescu - Zona din fața liceului Economic - nr. CF 344416

Sondaj nr. FI

Proba nr.Pl

Adâncimea: 0.80 m

Data: 26.11.2019

Conform: PO - GTF - 04

HISTOGRAMA


Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.

întocmit: S.C. DROMCONS S.R.L.

Dpl.lng. Daniel ȚOLE

S.C. DROMCONS S.R L

Laborator de analize și încercări »n construcții-grad II Au.onzație nr. 3357/21.06.2016

Verificat: S.C. DROMCONȘ-S.R.L.

Dpl.lng. Adrian PRAhjOVEANU


ANEXA 7.3 la raportul de incercare nr. 200-2 din 26.11.2019


Nr. buletin. 200-2/2019

Șantierul: Cartierul Micălaca - B-dul N. Titulescu, zona sensului giratoriu - nr. CF 349820

Sondaj nr. F2

Proba nr.Pl

Adâncimea: 0.80 m

Data: 26.11.2019

CURBA GRANULOMETR1CĂ


Conform: PO - GTF - 04


Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.

întocmit: S.C. DROMCONS S.R.1___________________________

Dpi.mg. Daniel ȚOLE   S.C. DROMCONS S.R.L.

Laborator de analize și încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018ANEXA 7.4 la raportul de încercare nr. 200-2 din 26.11.2019


Nr. buletin. 200-2/2019

Șantierul: Cartierul Micălaca - B-dul N. Titulescu, zona sensului giratoriu - nr. CF 349820

Sondaj nr. F2

Proba nr.Pl

Adâncimea: 0.80 m

Data: 26.11.2019

Conform: PO - GTF - 04

HISTOGRAMA


Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.

întocmit: S.C. DROMCONS S.R.L.

Dpl.lng. Daniel ȚOLEVerificat: S.C. DROMCONSXRL.

Dpl.lng. Adrian PRAHOVEANUL^

S.C. DROMCONS S.R L Laboraior aa analiza și Încercări in construcții - grad II _Autonza|ienr. 3357/21.06 2010

ANEXA 7.5 la raportul de incercare nr. 200-3 din 26.11.2019


CURBA GRANULOMETRICĂ


Nr. buletin. 200-3/2019

Șantierul: Cartierul Aradul Nou - Zona din apropierea intersecției cu str. Popa Șapcă, pe Calea Timișorii - nr. CF 351049

Sondaj nr. F3

Proba nr.Pl

Adâncimea: 0.80 m

Data: 26.11.2019

Conform: PO - GTE - 04


Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.

întocmit: S.C. DROMCONS S.R.L.

Dpl.lng. Daniel ȚOLES.C. DROMCONS S.R.L. Laborator de analize și încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018


ANEXA 7.6 la raportul de incercare nr. 200-3 din 26.11.2019


Nr. buletin. 200-3/2019

Șantierul: Cartierul Aradul Nou - Zona din apropierea intersecției cu str. Popa Șapcă, pe Calea Timișorii - nr. CF 351049

Sondaj nr. F3

Proba nr.Pl

Adâncimea: 0.80 m

Data: 26.11.2019

Conform: PO - GTF - 04

HISTOGRAMA


Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.

întocmit: S.C. DROMCONS S.R.L.

Dpl.lng. Daniel ȚOLE

Verificat: S.C. DROMCONS S.R.L.

Dpl.lng. Adrian PRAHOVEANUS.C. DROMCONS S.R.L Laborator da analiza și încercări m construcții - grad II _Autonzație nr. 3357/81 nfi op, B


ANEXA 7.7 la raportul de incercare nr. 200-4 din 26.11.2019


CURBA GRANULOMETRICĂ


Nr. buletin. 200-4/2019

Șantierul: Cartier Bujac - Str. Independenței - în capătul stadionului de fotbal - nr. CF 348978

Sondaj nr. F4

Proba nr.Pl

Adâncimea: 0.80 m

Data: 26.11.2019

Conform: PO - GTF - 04


Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.

întocmit: S.C. DROMCONS S.R.L.

Dpl.lng. Daniel ȚOLE

S.C. DROMCONS S.R.L. Laborator de analize și încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018

Verificat: S.C. DROMCONSSÎS.L.

Dpl.lng. Adrian PRAHOVEANU


ANEXA 7.8 la raportul de încercare nr. 200-4 din 26.11.2019


Nr. buletin. 200-4/2019

Șantierul: Cartier Bujac- Str. Independenței - în capătul stadionului de fotbal - nr. CE 348978

Sondaj nr. FI

Proba nr.Pl

Adâncimea: 0.80 m

Data: 26.11.2019

Conform: PO - GTF - 04

HISTOGRAMA


Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.

întocmit: S.C. DROMCONS S.R.L.

Dpl.lng. Daniel ȚOLE

S.C. DROMCONS S.R.L. Laborator de analize și încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.C6.201 a


ANEXA 7.9 la raportul de incercare nr. 200-5 din 26.11.2019


CURBA GRANULOMETRICĂ


Nr. buletin. 200-5/2019

Șantierul: Calea Victoriei - Zona Uta - în apropierea de fântâna arteziană - nr. CF 349649

Sondaj nr. F5

Proba nr.Pl

Adâncimea: 0.80 m

Data: 26.11.2019

Conform: PO - GTF - 04


Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.


întocmit: S.C. DROMCONS S.R.L.

Dpl.lng. Daniel ȚOLES.C. DROMCONS S.R.L. Laborator de analize și încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357/2’ .06.20'5


Verificat: S.C. DROMCOJMS'S.R.L.

Dpl.lng. Adrian PRAH0VEANU


ANEXA 7.10 la raportul de incercare nr. 200-5 din 26.11.2019


Nr. buletin. 200-5/2019

Șantierul: Calea Victoriei - Zona Uta - în apropierea de fântâna arteziană - nr. CP 349649

Sondaj nr. F5

Proba nr.Pl

Adâncimea: 0.80 m

Data: 26.11.2019

Conform: PO - GTF - 04

HISTOGRAMA


Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.

întocmit: S.C. DROMCONS S.R.L.

Dpl.lng. Daniel ȚOLE

|S£‘ dromcons s.r l

Laborator de analize și încercări

În construcții - grad II I

_Autonza{ie nr. 3357/21 .C6.Pd;p


ANEXA 7.11 la raportul de Încercare nr. 200-6 din 26.11.2019


CURBA GRANULOMETRICĂ


Nr. buletin. 200-6/2019

Șantierul: Cartier Alfa - str. Tunarilor - La intersecția străzilor Tunarilor și Luceafărului CF 351649

Sondaj nr. F6

Proba nr.Pl

Adâncimea: 0.80 m

Data: 26.11.2019

Conform: PO - GTF - 04


nr.Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.

întocmit: S.C. DROMCONS S.R.L.

Dpl.lng. Daniel ȚOLE

S.C. DROMCONS S.R.L. Laborator de analize și încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018


ANEXA 7.12 la raportul de incercare nr. 200-6 din 26.11.2019


Nr. buletin. 200-6/2019

Șantierul: Cartier Alfa - str. Tunarilor - La intersecția străzilor Tunarilor și Luceafărului-nr. CE 351649

Sondaj nr. F6

Proba nr.Pl

Adâncimea: 0.80 m

Data: 26.11.2019

Conform: PO - GTF - 04

HISTOGRAMADeclarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.


întocmit: S.C. DROMCONS S.R.L.

Dpl.lng. Daniel ȚOLES.C. DROMCONS S.R.L. Laborator de analize și încercări in construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018ANEXA 7.13 la raportul de incercare nr. 200-7 din 26.11.2019


CURBA GRANULOMETRICĂ


Nr. buletin. 200-7/2019

Șantierul: Zona centru - Podgoria (Cartier Centru) -în apropierea sensului giratoriu - nr. CF 350550

Sondaj nr. F7

Proba nr.Pl

Adâncimea: 0.80 m

Data: 26.11.2019

Conform: PO - GTF - 04


Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.


întocmit: S.C. DROMCONS S.R.L.

Dpl.lng. Daniel ȚOLES.C. DROMCONS S.R.L. Laborator de analize și încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018


Verificat: S.C. DROMCON9S.R.L.

Dpl.lng. Adrian PRAHOVEANUANEXA 7.14 la raportul de incercare nr. 200-7 din 26.11.2019


Nr. buletin. 200-7/2019

Șantierul: Zona centru - Podgoria (Cartier Centru) -în apropierea sensului giratoriu - nr. CF 350550

Sondaj nr. F7

Proba nr.Pl

Adâncimea: 0.80 m

Data: 26.11.2019

Conform: PO - GTF - 04

HISTOGRAMADeclarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.


întocmit: S.C. DROMCONS S.R.L.

Dpl.lng. Daniel ȚOLES.C. DROMCONS S.R.L. Laborator de analize și încercări in construcții - grad II Autoriza|ie nr. 3357/21.06.2313


Verificat: S.C. DROMCONS S.R.L.

Dpl.lng. Adrian PRAHOVEANUANEXA 7.15 la raportul de incercare nr. 200-8 din 26.11.2019


CURBA GRANULOMETRICĂ


Nr. buletin. 200-8/2019

Șantierul: Parcul Sfânta Maria - Micălaca Paralel cu strada Beiuș- nr. CF 342477

Sondaj nr. F8

Proba nr.Pl

Adâncimea: 0.80 m

Data: 26.11.2019

Conform: PO - GTF - 04


Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.


întocmit: S.C. DROMCONS S.R.l

Dpl.lng. Daniel ȚOLE


S.C. DROMCONS S.R.L. Laborator de analize și încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.201*


Verificat: S.C. DROMCONSS.R.L.

Dpl.lng. Adrian PRAHOVEAhIU' .ANEXA 7.16 la raportul de încercare nr. 200-8 din 26.11.2019


Nr. buletin. 200-8/2019

Șantierul: Parcul Sfânta Maria - Micălaca Paralel cu strada Beiuș-nr. CP 342477

Sondaj nr. F8

Proba nr.Pl

Adâncimea: 0.80 m

Data: 26.11.2019

Conform: PO - GTF - 04

HISTOGRAMADeclarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă.


S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.


întocmit: S.C. DROMCONS S.R.L.

Dpl.lng. Daniel ȚOLE


Verificat: S.C. DROMCONS S.R.L.S.C. DROMCONS S.R.L. Laborator de analize și încercări în construcții - grad H Autorizație nr. 3357/2'. .06.2016


Dpl.lng. Adrian PRAHOVEANU


ANEXA 7.17 la raportul de încercare nr. 200-9 din 26.11.2019


CURBA GRANULOMETRICĂ


Nr. buletin. 200-9/2019

Șantierul: Parcul Reconcilierii Romano-Maghiare -în zona intersecției străzilor P-ța Pompierilor și Vârful cu Dor-nr. CP 345695

Sondaj nr. F9

Proba nr.Pl

Adâncimea: 0.80 m

Data: 26.11.2019

Conform: PO - GTF - 04


Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.


întocmit: S.C. DROMCONS S.R.L.S.C. DROMCONS S.R.L. Laborator de analize și încercări in construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018


Verificat: S.C. DROMCONS S.R.L.

Dpl.lng. Adrian PRAHOVEANU


ANEXA 7.18 la raportul de încercare nr. 200-9 din 26.11.2019


Nr. buletin. 200-9/2019

Șantierul: Parcul Reconcilierii Romano - Maghiare -în zona intersecției străzilor P-ța Pompierilor și Vârful cu Dor - nr. CF 345695

Sondaj nr. F9

Proba nr.Pl

Adâncimea: 0.80 m

Data: 26.11.2019

Conform: PO - GTF - 04

HISTOGRAMADeclarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă.


S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.


întocmit: S.C. DROMCONS S.R.L.

Dpl.lng. Daniel ȚOLES.C. DROMCONS S.R.L. Laborator de analize șj încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357Z21.06 2018


Verificat: S.C. DROMCONS S.R.L.

Dpl.lng. Adrian PRAHOVEANU


ANEXA 7.19 la raportul de încercare nr. 200-10 din 26.11.2019


CURBA GRANULOMETRICĂ


Nr. buletin. 200-10/2019

Șantierul: Parcul Mihai Eminescu - Zona din fața liceului Economic - nr. CE 344416

Sondaj nr. FIO

Proba nr.Pl

Adâncimea: 0.80 m

Data: 26.11.2019

Conform: PO - GTF - 04


Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.


întocmit: S.C. DROMCONS S.R.L, Dpl.lng. Daniel ȚOLES.C. DROMCONS S.R.L. Laborator de analize și încercări în construcții - grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018


Verificat: S.C. DROMCONȘS.R.L.

Dpl.lng. Adrian PRAHOVEANUANEXA 7.20 la raportul de încercare nr. 200-10 din 26.11.2019


Nr. buletin. 200-10/2019

Șantierul: Parcul Mihai Eminescu - Zona din fața liceului Economic - nr. CE 344416

Sondaj nr. FIO

Proba nr.Pl

Adâncimea: 0.80 m

Data: 26.11.2019

Conform: PO - GTF - 04

HISTOGRAMA


Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost efectuate sub presiune de nici o formă. S-au utilizat metode de analiză conform procedurilor tehnice de lucru.

întocmit: S.C. DROMCONS S.R.L.

Dpl.lng. Daniel ȚOLE

S.C. DROMCONS S.R.L. Laborator de analize și încercări în construcții • grad II Autorizație nr. 3357/21.06.2018


Verificat: S.C. DROMCON

Dpl.lng. Adrian PRAHOVEANU

Denumirea: Amplasare de panouri info-meteo si alte afisaje in Municipiul Arad

Anexa7                                        DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării investiției

conform HGR 907 / 2016

Nr. Crt.

Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (fară TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli ptr.obtinerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări ptr. protecția mediului si aducerea terenului la starea initiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL I

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli ptr.asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.1.

Utilitati

350.000,00

66.500,00

416.500,00

TOTAL CAPITOL II

350.000,00

66.500,00

416.500,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli ptr.proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.1.1. Studii de teren

8,000,00

1.520,00

9.520,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

1.450,00

275,50

1.725,50

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

60.550,00

11.504,50

72.054,50

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiul de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general

18.300,00

3.477,00

21.777,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

2,250,00

427,50

2.677,50

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

5.000,00

950,00

5.950,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie

35.000,00

6.650,00

41.650,04

3.6.

Organizarea procedurilor de achizitie

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistență tehnică

30.000,00

5.700,00

35.700,00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

7.500,00

1.425,00

8.925,00

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor

2.500,00

475,00

2.975,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoraul de Stat in Constructii

5,000,00

950,00

5.950,00

3.8.2. Dirigentie de santier

22.500,00

4.275,00

26.775,00

TOTAL CAPITOL III

100.000,00

19.000,00

119.000,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli ptr.investitia de baza

4.1.

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

4.1.1. Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

4.1.2. Rezistenta

0,00

0,00

0,00

4.1.3

4.1.3. Arhitectura

0,00

0,00

0,00

4.1.4

4.1.4. Instalatii

0,00

0,00

0,00

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

0,00

0,00

0,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și functionale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport

1.160.000,00

220.400,00

1.380.400,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL IV

1.160.000,00

220.400,00

1.380.400,00

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

15.000,00

2.850,00

17.850,00

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

15.000,00

2.850,00

17.850,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier

0,00

0,00

0,00

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

4.015,00

0,00

4.015,00

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,1% din C+M)

365,00

0,00

365,00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritorului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,5% din C+M)

1.825,00

0,00

1.825,00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC ( 0,5% din C+M)

1.825,00

0,00

1.825,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare

0,00

0,00

0,00

5.3.

Diverse si neprevazute

45.000,00

8.550,00

53.550,00

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL V

64.015,00

11.400,00

75.415,00

CAPITOLUL 6 Cheltuiele pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregatirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

4.700,00

893,00

5.593,00

TOTAL CAPITOL VI

4.700,00

893,00

5.593,00

TOTAL GENERAL

1.678.715,00

318.193,00

1.996.908,00

din care C+M (1.2+1.3+1.4.+2+4.1.+4.2.+5.1.1)

365.000,00

69.350,00

434.350,00


In preturi la data de 26.09.2019; 1 euro = 4.7460 BNR

Data: 26.09.2019

Beneficiar,

MUNICIPIUL ARAD


întocmit,

I.I. Borlea Calin Bogdan

Ing. Calin BORLEA

Denumirea: Amplasare de panouri info-meteo si alte afisaje in Municipiul Arad

DEVIZE FINANCIARE CAP. 3 SI 5

Nr.crt.

Denumire devizului financiar

Valoarea (fară TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 3

3.1.

Studii

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.1.1. Studii de teren

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.1.1.1, Studiu geotehnic - faza SF

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

1.450,00

275,50

1.725,50

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

60.550,00

11.504,50

72.054,50

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiul de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general

18.300,00

3.477,00

21.777,00

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

2.250,00

427,50

2.677,50

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

5.000,00

950,00

5.950,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie

35.000,00

6.650,00

41.650,00

3.6.

Organizarea procedurilor de achizitie

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0,00

0,00

0,00

3.7.1.1 Managementul de proiect pentru pregatirea dosarului de finantare a obiectivului de investitii

0,00

0,00

0,00

3.7.1.2 Managementul de proiect pentru implementarea proeictului de finantare a obiectivului de investitii

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistentă tehnică

30.000,00

5.700,00

35.700,00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

7.500,00

1.425,00

8.925,00

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor

2.500,00

475,00

2.975,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoraul de Stat in Constructii

5.000,00

950,00

5.950,00

3.8.2. Dirigentie de santier

22.500,00

4.275,00

26.775,00

Total capitol 3

100.000,00

19.000,00

119.000,00

CAPITOLUL 5

5.1.

Organizare de șantier

15.000,00

2.850,00

17.850,00

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

15.000,00

2.850,00

17.850,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier

0,00

0,00

0,00

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

4.015,00

0,00

4.015,00

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,1% din C+M)

365,00

0,00

365,00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritorului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,5% din C+M)

1.825,00

0,00

1.825,00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC ( 0,5% din C+M)

1.825,00

0,00

1.825,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare

0,00

0,00

0,00

5.3.

Diverse si neprevazute (3%)

45.000,00

8.550,00

53.550,00

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

Total capitol 5

64.015,00

11.400,00

75.415,00

TOTAL GENERAL

164.015,00

30.400,00

194.415,00

ÎNTOCMIT,

Ing. Calin BORLEA


Pr.nr: 71 / 2018

Faza: S.F.

Denumirea: Amplasare de panouri info-meteo si alte afisaje in Municipiul Arad

Anexa 8


CENTRALIZATOR OBIECTE

Nr.crt.

Denumire capitole și subcapitole de cheltuieli

Valoarea (fară TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Centralizator financiar obiecte

OB. 1 - AMPLASARE PANOURI INFO METEO

1.160.000,00

220.400,00

1.380.400,00

OB.2 - UTILITATI

350.000,00

66.500,00

416.500,00

TOTAL deviz pe obiecte

1.510.000,00

286.900,00

1.796.900,00

In preturi la data de 26.09.2019; 1 euro = 4.7460 BNR

Data: 26.09.2019

ÎNTOCMIT, Ing. Calin BORLEA

Denumirea: Amplasare de panouri info-meteo si alte afisaje in Municipiul Arad

Anexa 8 |OB. 1 - AMPLASARE PANOURI INFO METEO

Nr.crt.

Denumire capitole și subcapitole de cheltuieli

Valoarea (fară TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 4 Cheltuieli ptr.investitia de baza

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1. Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2. Rezistenta

0,00

0,00

0,00

4.1.3. Arhitectura

0,00

0,00

0,00

4.1.4. Instalatii

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1.

0,00

0,00

0,00

II.MONTAJ

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

0,00

0,00

0,00

TOTAL II - subcap. 4.2.

0,00

0,00

0,00

III.PROCURARE

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și functionale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport

1.160.000,00

220.400,00

1.380.400,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

1.160.000,00

220.400,00

1.380.400,00

TOTAL deviz pe obiect (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)

1.160.000,00

220.400,00

1.380.400,00

In preturi la data de 26.09.2019; 1 euro = 4.7460 BNR

Data: 26.09.2019

ÎNTOCMIT, Ing. Calin BORLEA

Pr.nr: 41 / 2019

Faza: S.F.

Denumirea: Amplasare de panouri info-meteo si alte afisaje in Municipiul Arad

Anexa 8 |OB.2 - UTILITATI

Nr.crt.

Denumire capitole și subcapitole de cheltuieli

Valoarea (fară TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 2 Cheltuieli ptr.asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.

Utilitati

2.1.

Utilitati

350.000,00

66.500,00

416.500,00

TOTAL I - cap. 2.

350.000,00

66.500,00

416.500,00

TOTAL deviz pe obiect

350.000,00

66.500,00

416.500,00

In preturi la data de 26.09.2019; 1 euro = 4.7460 BNR

Data: 26.09.2019

ÎNTOCMIT, Ing. Calin BORLEA

Pr.nr: 41 / 2019

Faza: SF

Denumirea: Amplasare de panouri info-meteo si alte afisaje in Municipiul Arad

EVALUAREA LUCRĂRILOR DE INVESTIȚIE OB. 1 - AMPLASARE PANOURI INFO METEO

Data: 26.09.2019     Curs BCE 1 euro = 4,7460 Lei

Nr. Crt.

1. Echipamente cu montaj

U.M.

Preț / U.M. [lei]

Cantitate

Valoare inv. [lei]

1

Procurare si montare Panou info-meteo cu dimensiuni de 2,28x0,94 m si o inaltime totala de 4,0m, inclusiv partea de infrastructura

buc

116.000,00

10

1.160.000,00

TOTAL 1

1.160.000,00

|                                   Total general

lei

1.160.000,00

euro

244.416,35

ÎNTOCMIT, Ing. Calin BORLEA

Pr.nr: 41 / 2019

Faza: SF

Denumirea: Amplasare de panouri info-meteo si alte afisaje in Municipiul Arad

EVALUAREA LUCRĂRILOR DE INVESTIȚIE

OB.2 - UTILITATI

Data: 26.09.2019 Curs BCE 1 euro = 4,7460 Lei

Nr. Crt.

1. UTILITATI

U.M.

Preț / U.M. [lei]

Cantitate

Valoare inv. [lei] fara TVA

1

Branșament electric

buc

25.000,00

10,00

250.000,00

2

Branșament furnizor de date optice

buc

10.000,00

10,00

100.000,00

TOTAL 1

350.000,00

|                                   Total general

lei

350.000,00

euro

73.746,31

ÎNTOCMIT, Ing. Calin BORLEA

Denumirea: Amplasare de panouri info-meteo si alte afisaje in Municipiul Arad

Anexa 8 |OB. 1 - AMPLASARE PANOURI INFO METEO

Nr.crt.

Denumire capitole și subcapitole de cheltuieli

Valoarea (fară TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 4 Cheltuieli ptr.investitia de baza

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1. Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2. Rezistenta

0,00

0,00

0,00

4.1.3. Arhitectura

0,00

0,00

0,00

4.1.4. Instalatii

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1.

0,00

0,00

0,00

II.MONTAJ

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

0,00

0,00

0,00

TOTAL II - subcap. 4.2.

0,00

0,00

0,00

III.PROCURARE

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și functionale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport

1.160.000,00

220.400,00

1.380.400,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

1.160.000,00

220.400,00

1.380.400,00

TOTAL deviz pe obiect (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)

1.160.000,00

220.400,00

1.380.400,00

In preturi la data de 26.09.2019; 1 euro = 4.7460 BNR

Data: 26.09.2019

ÎNTOCMIT, Ing. Calin BORLEA

Pr.nr: 41 / 2019

Faza: S.F.

Denumirea: Amplasare de panouri info-meteo si alte afisaje in Municipiul Arad

Anexa 8 |OB.2 - UTILITATI

Nr.crt.

Denumire capitole și subcapitole de cheltuieli

Valoarea (fară TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 2 Cheltuieli ptr.asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.

Utilitati

2.1.

Utilitati

350.000,00

66.500,00

416.500,00

TOTAL I - cap. 2.

350.000,00

66.500,00

416.500,00

TOTAL deviz pe obiect

350.000,00

66.500,00

416.500,00

In preturi la data de 26.09.2019; 1 euro = 4.7460 BNR

Data: 26.09.2019

ÎNTOCMIT, Ing. Calin BORLEA

Pr.nr: 41 / 2019

Faza: SF

Denumirea: Amplasare de panouri info-meteo si alte afisaje in Municipiul Arad

EVALUAREA LUCRĂRILOR DE INVESTIȚIE OB. 1 - AMPLASARE PANOURI INFO METEO

Data: 26.09.2019     Curs BCE 1 euro = 4,7460 Lei

Nr. Crt.

1. Echipamente cu montaj

U.M.

Preț / U.M. [lei]

Cantitate

Valoare inv. [lei]

1

Procurare si montare Panou info-meteo cu dimensiuni de 2,28x0,94 m si o inaltime totala de 4,0m, inclusiv partea de infrastructura

buc

116.000,00

10

1.160.000,00

TOTAL 1

1.160.000,00

|                                   Total general

lei

1.160.000,00

euro

244.416,35

ÎNTOCMIT, Ing. Calin BORLEA

Pr.nr: 41 / 2019

Faza: SF

Denumirea: Amplasare de panouri info-meteo si alte afisaje in Municipiul Arad

EVALUAREA LUCRĂRILOR DE INVESTIȚIE

OB.2 - UTILITATI

Data: 26.09.2019 Curs BCE 1 euro = 4,7460 Lei

Nr. Crt.

1. UTILITATI

U.M.

Preț / U.M. [lei]

Cantitate

Valoare inv. [lei] fara TVA

1

Branșament electric

buc

25.000,00

10,00

250.000,00

2

Branșament furnizor de date optice

buc

10.000,00

10,00

100.000,00

TOTAL 1

350.000,00

|                                   Total general

lei

350.000,00

euro

73.746,31

ÎNTOCMIT, Ing. Calin BORLEA

1

) Conținutul-cadru al studiului de fezabilitate poate fi adaptat, în funcție de specificul și complexitatea obiectivului de investiții propus.

2

) În cazul îh care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, se vor prezenta minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca fezabile la faza studiu de prefezabilitate.

3

) Prin excepția de la prevederile pct. 4.7 și 4.8, în cazul obiectivelor de investiții a căror valoare totală estimată nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioara, se elaborează analiza cost-eficacitate.

4

) Studiul de fezabilitate va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care elaboratorul acestuia își însușește și asumă datele și soluțiile propuse, și care va conține cel puțin următoarele date: nr. ../dată contract, numele și prenumele îh clar ale proiectanților pe specialități, ale persoanei responsabile de proiect - șef de proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora și ștampila.