Hotărârea nr. 264/2020

Hotărârea Nr.264 din 25-06-2020 privind aprobarea graficului de esalonare multianuală a plătilor aferente proiectului Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia PUNCT TERMIC PT 6V

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 264 din 25 iunie 2020 privind aprobarea graficului de eșalonare multianuală a plăților aferente proiectului "Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia -PUNCT TERMIC PT 6V”

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrată cu nr. 40430/17.06.2020,

Analizând Raportul Direcției Tehnice, Serviciul Investiții înregistrat cu nr. 40432/17.06.2020,

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare Ordinul Nr. 3194/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea Programului Termoficare,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 637/2019 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”DALI - Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - PUNCT TERMIC PT 6V”,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului local al Municipiului Arad nr. 140/2020 cu privire la aprobarea proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - PUNCT TERMIC PT 6V” și a cheltuielilor aferente proiectului,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. f), lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă RĂ Ș T E:

Art. 1. Se aprobă graficul de eșalonare multianuală a plăților aferente proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - PUNCT TERMIC PT 6V”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SZABO Mihai-Iosif                       Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Investiții

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 25.06.2020

GRAFICUL DE EȘALONARE MULTIANUALĂ

a plăților aferente proiectului "Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT ’ 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia -

PUNCT TERMIC PT 6V"

Valoare totală proiect lei cu TVA

Valoare totală cheltuieli eligibile lei cu TVA

Finanțat din :

Anul 2020 lei cu TVA

Anul 2021 lei cu TVA

Total proiect lei cu TVA

11.606.645,56

10.162.627,95

Bugetul local

61.958,48

1.462.435,71

1.524.394,19

Bugetul de Stat: M.L.P.D.A.

351.098,08

8.287.135,68

8.638.233,76

Notă: Municipiul Arad va deconta în perioada 2020 -2021 cheltuieli neeligibile astfel :

În anul 2020 : 32.617,53 lei

În anul 2021  : 1.411.400,08 lei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZABO Mihai-Iosif


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU


ROMÂNIA

P R O I E C T Nr. 236/18.06.2020


Avizat SECRETAR GENERAL Lil ioara STEPANESCU


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.

din 2020

privind aprobarea graficului de eșalonare multianuală a plăților aferente proiectului "Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul

Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia -

PUNCT TERMIC PT 6V”

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrată cu nr. 40430/17.06.2020,

Analizând Raportul Direcției Tehnice, Serviciul Investiții înregistrat cu nr. 40432/17.06.2020,

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare Ordinul Nr. 3194/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea Programului Termoficare,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 637/2019 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”DALI - Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, pT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, pT 6V, PT Ocsko Terezia - PUNCT TERMIC PT 6V”,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului local al Municipiului Arad nr. 140/2020 cu privire la aprobarea proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” - PUNCT TERMIC PT 6V” și a cheltuielilor aferente proiectului,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. f), lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă RĂ Ș T E:

Art. 1. Se aprobă graficul de eșalonare multianuală a plăților aferente proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - PUNCT TERMIC PT 6V”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                 SECRETAR GENERAL

GL/GL PMA-S4-01

Serviciul Investiții

Anexa la Hotărârea nr.      /

a Consiliului Local al Municipiului Arad

GRAFICUL DE EȘALONARE MULTIANUALĂ

a plăților aferente proiectului "Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT ’ 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia -

PUNCT TERMIC PT 6V"

Valoare totală proiect lei cu TVA

Valoare totală cheltuieli eligibile lei cu TVA

Finanțat din :

Anul 2020 lei cu TVA

Anul 2021 lei cu TVA

Total proiect lei cu TVA

11.606.645,56

10.162.627,95

Bugetul local

61.958,48

1.462.435,71

1.524.394,19

Bugetul de Stat: M.L.P.D.A.

351.098,08

8.287.135,68

8.638.233,76

Notă: Municipiul Arad va deconta în perioada 2020 -2021 cheltuieli neeligibile astfel : În anul 2020 : 32.617,53 lei                                                                 În

anul 2021  : 1.411.400,08 lei

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr._________________

Primarul Municipiului Arad

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: - aprobarea graficului de eșalonare multianuală a plăților aferente proiectului "Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - PUNCT TERMIC PT6V" , în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

Principalul obiectiv al investiției îl constituie modernizarea sistemului de distribuție a energiei termice și echilibrarea hidraulică la nivel de ramură sau branșament, după caz, pentru a se putea asigura servicii de calitate utilizatorilor alimentați de la acesta, precum și acei parametrii ai agenților termici care să permită exploatarea în condiții de eficiență energetică optimă a punctului termic și a rețelelor de distribuție aferente acestuia.

Necesitatea acestor lucrări a apărut ca urmare a faptului că echipamentele din punctul termic precum și rețelele secundare aferente, au fiabilitate scăzută, un grad avansat de uzură, durate de serviciu depășite, reparații curente și capitale frecvente, costuri de exploatare ridicate și importante pierderi de agent termic și de căldură.

Pornind de la oportunitatea de finanțare a acestui tip de proiecte în cadrul Programului Termoficare lansat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, a fost depus proiectul în vederea obținerii de fonduri nerambursabile, motiv pentru care conform prevederilor Ordinulului Nr. 3194/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea Programului Termoficare, este necesatră prezentarea eșalonării plăților în implementarea proiectului.Precizez faptul că MLPDA participă la cofinanțarea proiectului cu 85% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Având în vedere cele prezentate, propun aprobarea graficului de eșalonare multianuală a plăților aferente proiectului "Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - PUNCT TERMIC PT 6V".

P R I M A R, Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA TEHNICĂ

Serviciul Investiții

Nr.______________/_____________

RAPORT al serviciului de specialitate

Referitor la: Referatul de aprobare înregistrat cu nr./a domnului Călin BIBARȚ, Primarul Municipiului Arad

Obiect: Propunerea spre aprobare a graficului de eșalonare multianuală a plăților aferente proiectului "Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - PUNCT TERMIC PT 6V”.

Principalul obiectiv al investiției îl constituie modernizarea sistemului de distribuție a energiei termice și echilibrarea hidraulică la nivel de ramură sau branșament, după caz, pentru a se putea asigura servicii de calitate utilizatorilor alimentați de la acesta, precum și acei parametrii ai agenților termici care să permită exploatarea în condiții de eficiență energetică optimă a punctului termic și a rețelelor de distribuție aferente acestuia.

Necesitatea acestor lucrări a apărut ca urmare a faptului că echipamentele din punctul termic precum și rețelele secundare aferente, au fiabilitate scăzută, un grad avansat de uzură, durate de serviciu depășite, reparații curente și capitale frecvente, costuri de exploatare ridicate și importante pierderi de agent termic și de căldură.

Prin aceasta investiție se preconizează modernizarea punctului termic, precum și reabilitarea rețelelor termice secundare aferente punctului termic.

Pornind de la oportunitatea de finanțare a acestui tip de proiecte în cadrul Programului Termoficare lansat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, a fost depus proiectul în vederea obținerii de fonduri nerambursabile, motiv pentru care conform prevederilor Ordinulului Nr. 3194/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea Programului Termoficare, este necesatră prezentarea eșalonării plăților în implementarea proiectului.

Conform Ordonanței de Urgență nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, finanțarea Programului Termoficare se realizează din următoarele surse:

  • a) sume din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

  • b) sume din transferuri din bugetul Fondului pentru mediu;

  • c) sume din bugetele locale.

Cheltuielile eligibile ale proiectelor depuse în cadrul Programului Termoficare sunt cofinanțate în cuantum de maximum 85% din fonduri provenite din sursele prevăzute din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și, respectiv, în cuantum de minimum 15% din fonduri proprii ale unităților administrativ-teritoriale beneficiare.

În acest sens, ținând cont de eligibilitatea categoriilor de cheltuieli, eșalonarea cheltuielilor proiectului s-a făcut pentru întreaga perioadă de implementare și se prezintă astfel:

Valoare totală proiect lei cu TVA

Valoare totală cheltuieli eligibile lei cu TVA

Finanțat din

Anul 2020 lei cu TVA

Anul 2021 lei cu TVA

Total proiect lei cu TVA

11.606.645,56

10.162.627,95

Bugetul local

61.958,48

1.462.435,71

1.524.394,19

Bugetul de Stat: M.L.P.D.A.

351.098,08

8.287.135,68

8.638.233,76

Notă: Municipiul Arad va deconta în perioada 2020 -2021 cheltuieli neeligibile astfel :

În anul 2020 : 32.617,53 lei

În anul 2021  : 1.411.400,08 lei

  • - prevederile Legii nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, privind finanțele publice locale,

  • - prevederile Ordonanței de Urgență nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006.

Față de cele de mai sus considerăm oportună propunerea de aprobare a graficului de eșalonare multianuală a plăților aferente proiectului "Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia -PUNCT TERMIC PT 6V”.

DIRECTOR EXECUTIV,     ȘEF SERVICIU,      ÎNTOCMIT,

Ing. Portaru Elena          Ing. Giurgiu Lucia     Ing. Pintilie Simona

VIZAT JURIDIC